Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02739/2012
Első irat érkezett: 04/02/2012
.
Az ügy tárgya: Az 1997. évi LXXXI. tv. 18. § (2) bekezdésével összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/12/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Balogh Elemér Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az 1997. évi LXXXI. tv. 18. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását kéri.
Érvelése szerint diszkriminatív az a szabályozás, amely hátrányosan különbözteti meg azokat, akik nem a saját vagy örökbefogadott gyermekük, hanem szülő nélkül maradt unokahúguk ápolásával szereznek szolgálati időt..
.
Támadott jogi aktus:
  az 1997. évi LXXXI. tv. 18. § (2) bekezdés 2b) pont
  Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság M.247/2011. sz. ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (2) bekezdés
XIX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2739_2012_inditvany_anonim.pdfIV_2739_2012_inditvany_anonim.pdf
.
A döntés száma: 3047/2014. (III. 13.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2014/1445
.
A döntés kelte: Budapest, 03/11/2014
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2014.03.11 12:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta az alábbi
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2b) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítványt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. § (2b) bekezdésével kapcsolatban az Alkotmánybíróság állásfoglalását kérte. Az indítványozó előadja, hogy évtizedek óta halmozottan súlyosan fogyatékos árva unokahúgát neveli, melyre tekintettel ápolási díjban részesül. Kedvezményes öregségi nyugdíjra szeretne jogosultságot, viszont a támadott rendelkezés értelmében az ápolási időszak csak akkor számít bele a szolgálati időbe, ha a gyermek vér szerinti, vagy örökbefogadott. Az ápolt személy örökbefogadására nem került sor, ám a tényleges ápolást végig az indítványozó látta el. Véleménye szerint a jogszabályi hiányosság, a kedvezményekből kizáró szabály számára igazságtalan helyzetet, hátrányos megkülönböztetést eredményez.
  [2] Az Alkotmánybíróság felhívta az indítványozót arra, hogy az Alaptörvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) hatálybalépésére tekintettel egészítse ki kérelmét. Az indítványozó jogi képviselője útján indítvány kiegészítésében megjelölve az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdését (diszkrimináció tilalma) és a XIX. cikk (1) bekezdését (szociális biztonsághoz való jog), a Tny. 18. § (2b) bekezdése, valamint a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság M.247/2011. sz. ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és a bíróság új eljárásra utasítását kérte tartalmában megismételt eredeti kérelme mellett.

  [3] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság először az alkotmányjogi panasz befogadásáról dönt, melynek során az eljáró tanács vizsgálja, hogy az indítvány megfelel-e az alkotmányjogi panasz befogadhatóságára vonatkozó törvényi feltételeknek.
  [4] Az Alkotmánybíróság a formai feltételek vizsgálata során megállapította, hogy az indítvány az Abtv. 52. § (1) és (1b) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek nem felel meg, mert nem jelöli meg egyértelműen azt az alaptörvényi, illetve törvényi rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására, továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság tanácsa – az Abtv. 47. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése alapján eljárva – az alkotmányjogi panasz befogadását az Abtv. 56. § (3) bekezdése, valamint az Ügyrend 33. § (3) bekezdés alapján visszautasította.
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    tanácsvezető,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Pokol Béla s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    04/02/2012
    .
    Number of the Decision:
    .
    3047/2014. (III. 13.)
    Date of the decision:
    .
    03/11/2014
    .
    .