Hungarian
Ügyszám:
.
431/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 37/1992. (VI. 10.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/227
.
A döntés kelte: Budapest, 06/08/1992
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára   irányuló  indítványok,  valamint
   mulasztásban      megnyilvánuló       alkotmányellenesség
   megszüntetésére  hivatalból   indított  eljárás   alapján
   meghozta a következő

                         határozatot:

   Az     Alkotmánybíróság     megállapítja,     hogy     az
   1047/1974.( IX. 18. )MT     határozat      6.      pontja
   alkotmányellenes.   Az    alkotmányellenes    jogszabályi
   rendelkezés  megsemmisítése   időpontjának  meghatározása
   tekintetében  az   Alkotmánybíróság  az   eljárást  1992.
   november 30-ig felfüggeszti.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az  Országgyűlés
   elmulasztotta   az    Alkotmány  61. §  (4)  bekezdésében
   meghatározott    jogalkotói     feladatát.    Ezért    az
   Alkotmánybíróság  felhívja   az  Országgyűlést,   hogy  a
   közszolgálati rádió  és televízió felügyeletéről, továbbá
   a  kereskedelmi   rádió  és  televízió  engedélyezéséről,
   illetőleg  a   rádióval   és   televízióval   kapcsolatos
   tájékoztatási   monopóliumok   megakadályozásáról   szóló
   törvényt vagy  törvényeket 1992.  november 30-ig  alkossa
   meg.  E   határidő  eredménytelen   letelte   esetén   az
   Alkotmánybíróság a felfüggesztett eljárást folytatja.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                               I.

    Két indítványozó  kérte az  1047/1974. ( IX. 18. ) MT sz.
    határozat    ( a    továbbiakban    MTh )    6.    pontja
    alkotmányellenességének         megállapítását         és
    megsemmisítését. Az MTh 6. pontja szerint "a Magyar Rádió
    ( a  továbbiakban   MR )  és   a  Magyar   Televízió  ( a
    továbbiakban MTV )  a Minisztertanács  felügyelete  alatt
    áll.  Ennek   keretében  jóváhagyja   az  MR  és  az  MTV
    szervezeti és  működési szabályzatát."  Az  indítványozók
    szerint ez  a rendelkezés  ellentétben áll  az  Alkotmány
    61. §  (2)  és  (4)  bekezdésével, illetve  a  8.  §  (2)
    bekezdésével is.  A 61. § (2) bekezdés  szerint  a Magyar
    Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát,  a  (4)
    bekezdés szerint  a  közszolgálati  rádió,  televízió  és
    hírügynökség    felügyeletéről,     valamint     vezetőik
    kinevezéséről   kétharmados    törvényben   lehet    csak
    rendelkezni. A  minősített törvény  hiánya, illetőlleg  a
    minisztertanácsi   szintű    szabályozás   miatt   formai
    alkotmányellenesség áll  fenn.  Tartalmilag  azért  lenne
    alkotmányellenes a  vitatott szabály,  mert  "lehetőséget
    teremt  a   Kormány  számára   kizárólagos,   meghatározó
    befolyás  gyakorlására"   s  ezzel   alapvetően  sérti  a
    sajtószabadság jogát.

                               II.

    1. Állandó  gyakorlata szerint  az  Alkotmánybíróság  nem
    állapítja  meg  a  formai  alkotmányellenességet  és  nem
    semmisíti meg  a jogszabályt,  ha törvényhozási tárgyat a
    jogalkotásról   szóló   1987.   évi   XI.   törvény   ( a
    továbbiakban  JAT )   hatálybalépése  előtti  alacsonyabb
    szintű norma  szabályoz. A  JAT 5. §  d ) pontja  szerint
    ( 1988-tól kezdve ) törvényben kell szabályozni a sajtóra
    vonatkozó rendelkezéseket.

    Az MTh  1974-ből származik, azonban többször módosították
    a JAT után. A módosítások érintették a támadott 6. pontot
    is.

    Az 1974-es  határozat eredeti szövege értelmében az MR és
    az  MTV   a  Minisztertanács  felügyelete  alatt  áll.  A
    felügyeletet a  Minisztertanács az  ezzel megbízott tagja
    útján  gyakorolja,   aki  jóváhagyja  az  MR  és  az  MTV
    szervezeti  és   működési  szabályzatát.   A  6.   pontot
    érintette a  116/1989.( XI. 22. )MT rendelet,  amellyel a
    Minisztertanács a  rádió és televízió feletti felügyeleti
    hatáskörét  egy   "Felügyelő  Bizottságra"   ruházta   át
    ( 1. § ); a  felügyelet kiterjedt  a szervezeti tagozódás
    elveinek  meghatározására   és  a  vezetők  kinevezésére,
    valamint   a    szervezeti   és    működési    szabályzat
    jóváhagyására ( 2. §  (1) bekezdése  e ) és f ) pont ).
    Az   1/1990.( I. 4. )MT    rendelet    visszaállítja    a
    Minisztertanács   eredeti    hatáskörét,   de   megosztja
    gyakorlását. A  4. § (2)  bekezdés a ) pontja az  MTh  6.
    pontját a  következő rendelkezéssel  váltja fel: Az MR és
    az  MTV   a  Minisztertanács  felügyelete  alatt  áll.  A
    Minisztertanács e  jogát -  ha e  határozat  másként  nem
    rendelkezik   -    külön   jogszabályban    meghatározott
    kérdésekben  az   e  célra  létrehozott  testület  útján;
    egyébként az  ezzel megbízott tagja által gyakorolja, aki
    jóváhagyja  az  MR  és  az  MTV  szervezeti  és  működési
    szabályzatát. A  91/1990.( V. 2. )MT  rendelet  állapítja
    meg a ma is hatályos szöveget; a visszahatóan, május 2-án
    hatályba lépő 92/1990.( V. 10. )MT rendelet megszünteti a
    "feladatát  betöltött"   Felügyelő   Bizottságot,   s   a
    felügyeletet  teljes   egészében   a   Minisztertanácshoz
    rendeli.

    A felügyelet  változásai az  új Alkotmány  hatálybalépése
    után keltek.  Mivel a  rendeletek  törvényhozási  tárgyat
    szabályoznak,  ellentmondanak   a  JAT-nak,  s  ezért  az
    Alkotmány 35. §-ának,  sőt az  1990. évi  XL.  törvénnyel
    végrehajtott   alkotmánymódosítás    óta  a   61. §   (4)
    bekezdésének is.  Utóbbi szerint  a felügyelet minősített
    többségű  törvényben   szabályozandó.  Ennek  ellenére  a
    felügyeletet és  a szervezeti és működési szabályzatnak a
    jogszabály  története   során   mindig   ahhoz   kapcsolt
    jóváhagyását  -   már  az   Alkotmány  hatálya   alatt  -
    minisztertanácsi  rendeletben  szabályozták.  A  támadott
    rendelkezés    hatályos    szövegét    tehát    formailag
    alkotmányellenesen állapították  meg, s  ezt  a  hibát  a
    fokozott követelményt  támasztó  alkotmánymódosítás  után
    ismételten elkövették.  Az MTh  6.  pontja  tehát  formai
    okból alkotmányellenes,  azt az  Alkotmánybíróságnak  meg
    kell semmisítenie.

    2.   a )    Az   Alkotmánybíróság    30/1992.( V. 26. )AB
    határozatában kimondta, hogy a szabad véleménynyilvánítás
    joga  a   kommunikációs  alapjogok   "anyajoga";   belőle
    vezethető le  többek között a sajtószabadság alapjoga is.
    Az  Alkotmánybíróság  kifejtette,  hogy  az  Alkotmány  a
    szabad  kommunikációt   -  az  egyéni  magatartást  és  a
    társadalmi folyamatot  -  biztosítja  és  védi,  tekintet
    nélkül annak tartalmára. A határozat megállapította, hogy
    a  véleményszabadság   kiemelt  szerepe  folytán  a  vele
    szemben mérlegelendő jogokat korlátozóan kell értelmezni.
    Másrészt   a    véleménynyilvánítás   vonatkozásában   is
    kifejtette  az   Alkotmánybíróság,  hogy   a   szubjektiv
    alapjogok   védelme   mellett   az   államot,   ahol   ez
    értelemszerű, intézményvédelmi kötelesség is terheli. Így
    az   Alkotmány    61. §-ából   következik    egyrészt   a
    véleménynyilvánításhoz  való   alanyi  alapjog,  másrészt
    pedig    a     demokratikus    közvélemény    kialakulása
    feltételeinek és  működése  fenntartásának  biztosítására
    irányuló állami  kötelezettség. Az  Alkotmánybíróság  egy
    másik döntése  értelmében  ( 64/1991.( XII. 17. )AB )  az
    állam  az   alapjog  objektiv   védelme  során  az  egyes
    alapjogokhoz  tartozó   értékeket  a   többi   alapjoggal
    összefüggésben kezeli,  s az  alapjogok védelmét az egész
    alkotmányos rend védelmébe és fenntartásába ágyazza.

    b ) A  véleménynyilvánítási  szabadság  a  sajtószabadság
    vonatkozásában sajátosan  érvényesül. A sajtó szabadságát
    arra figyelemmel  kell garantálnia  az államnak,  hogy  a
    "sajtó"       a        véleményalkotáshoz       szükséges
    információszerzésnek,   a    véleménynyilvánításnak    és
    véleményformálásnak kitüntetett fontosságú eszköze. Ahogy
    a  sajtószabadság   joga  a  véleménynyilvánításhoz  való
    jogból   mint    anyajogból   vezethető    le,   úgy    a
    véleménynyilvánításhoz  való  jog  kitüntetett  volta  is
    annyiban vonatkozik a sajtó szabadságára, amennyiben az a
    véleménynyilvánítás alkotmányos alapjogát szolgálja.

    A sajtó  nemcsak a  szabad  véleménynyilvánítás  eszköze,
    hanem a  tájékoztatásé is,  azaz alapvető  szerepe van  a
    véleményalkotás  feltételét   képező  tájékozódásban.  Az
    Alkotmány  61. §   (1)  bekezdése   is  egymás  mellett
    tartalmazza a  szabad véleménynyilvánításhoz,  továbbá  a
    közérdekű adatok  megismeréséhez és  terjesztéséhez  való
    jogot.

    A  sajtószabadságnak  elsősorban  külső  korlátai  vannak
    ( amelyek a  sajtó  sajátosságainak  megfelelő  speciális
    intézményekben  is   testet  öltenek,   amilyen   pl.   a
    sajtóhelyreigazítás,   vagy    a   "nagy    nyilvánosság"
    kritériuma a  büntetőjogban ). A sajtószabadságot azonban
    elsősorban  az   állam   tartalmi   be   nem   avatkozása
    biztosítja; ennek  felel meg például a cenzura tilalma és
    a szabad  lapalapítás lehetősége.  Ezzel a tartózkodással
    az állam  elvileg lehetővé  teszi, hogy  a  társadalomban
    meglévő  vélemények,  valamint  a  közérdekű  információk
    teljessége megjelenjen  a sajtóban. A tájékozódáshoz való
    jog, vagyis  az információszabadság  anyagi  és  eljárási
    garanciáit az  állam elsősorban másutt, az adatokhoz való
    hozzájutásnál építi  ki, nem  sajátosan a  sajtóra, hanem
    bárkire nézve.  Demokratikus közvélemény  azonban  csakis
    teljeskörű  és  tárgyilagos  tájékoztatás  alapján  jöhet
    létre.    Ennek     megfelelően    az     Alkotmány     a
    véleményalkotáshoz nélkülözhetetlen  tájékozódáshoz  való
    jogot  érvényesíti   is  a   sajtószabadság  fent  vázolt
    koncepciója korlátjaként,  de csupán  az  elkerülhetetlen
    mértékben: kifejezetten  kötelezi az  Országgyűlést arra,
    hogy   a    tájékoztatási    monopóliumokat    törvénnyel
    akadályozza meg.

    c )  A  véleménynyilvánítási  és  tájékozódási  szabadság
    szolgálata a  sajtószabadságra  vonatkozó  sajátosságokon
    túl  további  feltételeket  követel  meg  a  rádióval  és
    televízióval kapcsolatban.  Itt  az  alapjog  gyakorlását
    összhangba    kell    hozni    megvalósítása    technikai
    feltételeinek  "szűkösségével",   azaz  a  felhasználható
    frekvenciák ( belátható  időn belül )  véges voltával.  A
    nyomtatott sajtóval  ellentétben ez  nem teszi lehetővé a
    korlátlan alapítást.

    d ) További  sajátos megoldások  szükségesek az  egyelőre
    gyakorlatilag     monopolhelyzetben     lévő     országos
    közszolgálati rádió  és televízió esetében. Rájuk nézve a
    törvényhozó olyan  törvényeket köteles  alkotni,  amelyek
    anyagi, eljárási,  valamint szervezeti rendelkezésekkel a
    teljeskörű,   kiegyensúlyozott    arányú   és   valósághű
    tájékoztatást az  egyes intézményeken  belül lehetővé  és
    kötelezővé  teszik,   és  az   ilyen  működés  megőrzését
    biztosítják.

    3. A  rádió és  televízió szabadságának sajátos garanciái
    nincsenek eleve  sem  szervezési  megoldáshoz,  sem  jogi
    formához  kötve.  A  véleménynyilvánítási  szabadságot  a
    rádió és  televízió esetében  azonban jogilag részletesen
    szabályozott szervezeti megoldásokkal kell biztosítani. A
    szervezeti megoldások  alkotmányosságát az minősíti, hogy
    elvileg képesek-e  biztosítani  a  társadalomban  meglévő
    vélemények   teljeskörű,   kiegyensúlyozott   arányú   és
    valósághű kifejezésre jutását, valamint a közérdeklődésre
    számot tartó  eseményekről és tényekről való elfogulatlan
    tájékoztatást.

    A szervezeti  és jogi  megoldások  természetesen  függnek
    attól,  hogy   milyen  az  adott  országban  a  rádió  és
    televízió strukturája:  az országos  közszolgálati rádión
    és televízión  kívül milyen helyi közszolgálati, másrészt
    milyen  kereskedelmi   és  egyéb   adások   működnek.   A
    vélemények  bemutatására,   illetőleg  a   tájékoztatásra
    vonatkozó  fenti   feltételek  teljesülését  a  rádió  és
    televízió   egészét    tekintve   kell   biztosítani;   a
    törvényhozó   döntésére   tartozik,   hogy   az   ezt   a
    kötelezettséget alapvetően  viselő országos közszolgálati
    rádió és  televízió mellett milyen terheket hárít a helyi
    és  kereskedelmi   adásokra.   A   rádió   és   televízió
    alkotmányos működésének  feltételeként  a  törvénynek  ki
    kell   zárnia,   hogy   a   közszolgálati   rádióban   és
    televízióban akár az állam szervei, akár egyes társadalmi
    csoportok  a  műsorok  tartalmára  meghatározó  befolyást
    gyakorolhassanak. Az  Alkotmány tehát  egyrészt garanciát
    nyújtó pozitiv  cselekvést, másrészt tartózkodást követel
    meg az államtól. Az Országgyűlés köteles törvényt alkotni
    az   Alkotmány   61.  §   (4)    bekezdésében   megjelölt
    legfontosabb  tárgyakon   túl  is   a   véleményszabadság
    biztosítékairól, mindaddig,  amíg  ez  a  fent  megjelölt
    eredmény eléréséhez szükséges.

    A   fenti    pozitiv    eredmény    elérésére    alkalmas
    szabályozásnak  ugyanakkor   ki   kell   zárnia   azt   a
    lehetőséget, hogy állami szervek, vagy bármely társadalmi
    csoport  a  műsor  tartalmát  úgy  befolyásolja,  hogy  a
    társadalomban    meglévő     vélemények     bemutatásának
    teljessége,  arányainak  kiegyensúlyozottsága,  valósághű
    kifejezése,  illetve   a  tájékoztatás   elfogulatlansága
    megsérüljön.  Az  Alkotmány  megköveteli  a  rádió  és  a
    televízió szabadságát  az "államtól"  és egyes társadalmi
    csoportoktól.  Nem   lehet  tehát   olyan  jogosítványuk,
    amelyekkel a  műsorkínálatot  egyoldalúvá  tehetik,  vagy
    tartalmára meghatározó  befolyást  gyakorolhatnak.  Ez  a
    tilalom a  közvetett  befolyásolásra  és  a  befolyásolás
    lehetőségére is vonatkozik.

    Az "állami  szervektől" való  szabadság követelménye  - a
    műsorok tartalmát  illetően  -  a  törvényhozással  és  a
    kormánnyal szemben  egyaránt fennáll.  Mindkettő  ki  van
    téve  a   nyilvános  kritikának   és  a  társadalom  azon
    keresztüli ellenőrzésének.  Ezért egyiknek  sem  lehetnek
    eszközei a  rádióban és televízióban közzétett vélemények
    tartalmi  befolyásolására.  Az  Országgyűlés  meghatározó
    tartalmi befolyása  a rádióban és a televízióban éppenúgy
    alkotmányellenes, mint a Kormányé.

    Ugyanez vonatkozik az önkormányzatokra, a pártokra és más
    társadalmi    szervezetekre,    érdekképviseletekre    és
    csoportokra is.

    A törvényhozó feladata meghatározni azt a jogi megoldást,
    amely alkalmas  a vélemények teljeskörű, kiegyensúlyozott
    arányú és  valósághű bemutatását, illetve az elfogulatlan
    tájékoztatást garantálni;  s  ezen  belül  a  törvényhozó
    választja meg  azt is,  hogy ebben  a rendszerben  milyen
    feladatot kap  a  közszolgálati  rádió  és  televízió.  A
    rádiózás   és    televíziózás   jelenlegi   feltételeinek
    "szűkössége" miatt  igen elterjedt  a véleménynyilánítási
    szabadság garantálásának  az  a  módja,  hogy  a  törvény
    sajátos  társadalmi   képviseletet  teremt   a   tartalmi
    kiegyensúlyozottság ellenőrzésére  és  az  ezt  biztosító
    alapvető szervezeti  döntések meghozására. ( Az Alkotmány
    61. §-a nem  követeli meg,  de megengedi  ezt a megoldást
    is. )  Az   Alkotmánybíróság   rámutat   arra,   hogy   a
    véleménynyilvánítás   szabadságát    garantáló    sajátos
    képviselettől   idegen    az,   hogy    kizárólag    vagy
    meghatározóan   a    társadalom   politikai   képviselete
    ismétlődjék meg  benne. Pártok  konszenzusa, még  kevésbé
    csupán a  parlamenti  pártok  konszenzusa,  nem  alkalmas
    arra,   hogy    alkotmányos    garanciát    nyújtson    a
    véleményszabadság teljességére. Ellenkezőleg: az államtól
    való szabadság azt kívánja meg, hogy se a parlament, se a
    kormány ne juthasson a műsor tartalmát befolyásolni képes
    szervezetben  meghatározó  befolyáshoz;  ahogy  politikai
    pártok,   azonos    feladatra   vagy    ugyanazon   érdek
    képviseletére létrejött  csoportok  befolyása  sem  lehet
    meghatározó.

    4.  Az   1047/1974.( IX. 18. )  MT  határozat  6.  pontja
    tartalmilag nem azért alkotmányellenes, mert az MR és MTV
    felügyeletét  -   beleértve  a   szervezeti  és  működési
    szabályzatok jóváhagyását  is -  a Kormányra bizza, hanem
    azért,  mert  semmilyen  további  anyagi,  eljárási  vagy
    szervezeti  rendelkezést  nem  tartalmaz,  amely  kizárná
    annak lehetőségét, hogy e jogosítványokkal élve a Kormány
    a  műsorra   -  akárcsak  közvetetten  is  -  meghatározó
    tartalmi befolyást  gyakoroljon. Ezért  ez a  szabály  az
    Alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdésébe ütközik.

                              III.

    Az MTh  nem tartalmazza  a  vélemény-  és  sajtószabadság
    elemi garanciáit  sem, s  ezért  alkotmányellenes.  Nincs
    azonban   más    olyan   jogszabály    sem,    amely    a
    véleménynyilvánítási szabadságot  a rádió  és a televízió
    vonatkozásában   jogi   és   szervezeti   biztosítékokkal
    alátámasztaná. A szabályozás hiánya - különös figyelemmel
    az   Alkotmány    61.   §   (4)    bekezdésére    is    -
    alkotmányellenes helyzetet  teremtett. A határozat II. 2.
    pontjában  bemutatott   sajátosságok  miatt   ugyanis   a
    véleménynyilvánítási szabadság  a mai  viszonyok között a
    rádió és  a televízió  területén csak akkor érvényesülhet
    megfelelő biztonsággal,  ha annak  módját  és  szervezeti
    kereteit kifejezetten  erre irányuló  pozitiv szabályozás
    előírja. Az  Alkotmány  61. §  (4)  bekezdése  szerint  a
    közszolgálati rádió és televízió felügyeletéről, vezetőik
    kinevezéséről, továbbá  a kereskedelmi rádió és televízió
    engedélyezéséről szóló  törvény elfogadásához a jelenlévő
    országgyűlési    képviselők    kétharmadának    szavazata
    szükséges.

    Az Alkotmánybíróság  akkor  állapíthat  meg  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet, ha a jogalkotó szerv
    jogszabályi    felhatalmazásból    származó    jogalkotói
    feladatát  elmulasztotta  és  ezzel alkotmányellenességet
    idézett  elő.  Az  Alkotmánybíróság  a  jelen  esetben  a
    fennálló helyzet alkotmányellenességét hangsúlyozza. ( Az
    Alkotmány végrehajtásához  szükséges törvények meghozását
    maga az Alkotmány 78. §-a rendeli el, külön nyomatékot ad
    ennek  a  kötelességnek,  hogy  az  Alkotmány  61. §-a  a
    rádióról és televízióról külön is rendelkezik. ) A szabad
    véleménynyilvánítás  alapjogának   és  a   sajtószabadság
    alapjogának, továbbá  az információszabadság  alapjogának
    érvényesülését akadályozza  az  a  tény,  hogy  az  ehhez
    feltétlenül szükséges szabályozás nem létezik.

    Az  Alkotmánybíróság   hivatalból  is  jogosult  eljárást
    indítani    törvényhozói    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség     megállapítására,      s     ennek
    megszüntetése  végett   határidőt   szabva   felhívja   a
    jogalkotót feladata  teljesítésére.  Az  Alkotmánybíróság
    eddigi gyakorlatában  a  mulasztás  megállapítását  és  a
    felhívást  mellőzte,   ha  a   megfelelő  törvénytervezet
    tárgyalását     az     Országgyűlés     megkezdte.     Az
    Alkotmánybíróság elvi  éllel mutat rá, hogy a jogalkotási
    feladatot a  törvényhozás nem a vita megkezdésével, hanem
    a  törvény   megalkotásával  teljesíti.  Ezért  abban  az
    esetben, ha  a mulasztással  okozott  alkotmányellenesség
    súlyos,  s  a  törvényjavaslat  tárgyalása  befejezésének
    időpontja   megközelítően    sem   jelölhető    meg,   az
    Alkotmánybíróság megállapíthatja  a mulasztást,  és annak
    kiküszöbölésére határidőt szabhat.

    Az adott esetben a mulasztás olyan alapjog érvényesülését
    gátolja,  amelynek  a  demokratikus  társadalom  működése
    szempontjából  kiemelkedő   jelentősége  van.   Ezért  az
    Alkotmánybíróság      a      törvényhozó      mulasztását
    megállapította,  s  felhívta  az  Országgyűlést,  hogy  a
    rendelkező  részben   történt  felsorolás  szerint  1992.
    november 30-ig  alkossa  meg  mindazokat  a  törvényeket,
    amelyeket az Alkotmány 61. § (4) bekezdése előír.

                               IV.

    Az MTh  a kormány-befolyás  elleni garanciák hiánya miatt
    alkotmányellenes.  A   helyzet   a   bárhonnan   származó
    vélemény-túlsúly elleni  garanciákat  tartalmazó  törvény
    hiánya miatt alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróságnak azt
    kellett    mérlegelnie,     melyik    alkotmányellenesség
    fenntartása jelenti  a jogbiztonságra  a kisebb veszélyt,
    figyelemmel arra, hogy a kormánytól, a pártoktól, vagy az
    országgyűléstől           kiinduló           befolyásolás
    alkotmányellenessége között  nincs minőségi különbség. Ha
    az   Alkotmánybíróság   az   MTh-t   azonnali   hatállyal
    megsemmisíti, a közszolgálati rádió és televízió teljesen
    kikerül  a   jogi  felügyelet  alól,  illetve  a  jogilag
    működtethető politikai felelősségi viszonyok szférájából.
    Ebben   a   helyzetben   csupán   a   véleménynyilvánítás
    szabadságával való  visszaélés súlyos  eseteiben van  mód
    fellépni   a   büntetőjog   vagy   a   személyiségvédelem
    eszközeivel.  Ezzel   a  médiumok  teljesen  ki  lennének
    szolgáltatva a  pártharcoknak, illetve  a  bennük  működő
    csoportok  hatalmi   harcainak;  ez   az  állapot   pedig
    kifejezetten  a   véleménynyilvánítás  szabadsága   ellen
    hatna.

    Az Alkotmánybíróság  a  megsemmisítés  időpontjáról  való
    döntés   felfüggesztésével    az   MTh-t    a    törvényi
    szabályozásig    hatályban     tartotta.     Ezzel     az
    Alkotmánybíróság   a    helyzet   jogi   kezelhetőségének
    lehetőségét tartja fenn. A felügyeleti jog felhasználható
    mind a  sajtószabadság hasznára,  mindpedig kárára. Igaz,
    hogy az  Alkotmánybíróság e  határozata szerint  ennek az
    ambivalenciának a  léte is  alkotmányellenes, azaz  a két
    lehetőség  közül   a  kormányzati  tartalmi  befolyásolás
    lehetőségének  kizártnak  kellene  lennie.  Ugyanakkor  a
    Kormánynak alkotmányi  kötelessége is az alkotmányos rend
    védelme és  az állampolgárok  jogainak biztosítása  ( 35.
    (1) bekezdés  a ) pont ),  amelyért   felelőssé   tehető.
    Éppúgy nem  lehet abból kiindulni, hogy a Kormány nem lép
    fel a  sajtószabadság védelmében,  mint ahogy  abból sem,
    hogy azt  korlátozni  fogja.  A  felügyeleti  jog  számos
    tartalmi  kérdése   bírósági   úton   tisztázható   ( pl.
    munkajogi helyzet ).  Ezért az  Alkotmánybíróság  az  MTh
    jövőbeli időpontban  történő  megsemmisítésében  látta  a
    kisebbik  veszélyt   a  jogbiztonságra.  E  választásában
    tekintettel volt  az Alkotmánybíróság  arra  is,  hogy  e
    határozatával  egyben   megállapította  az   Országgyűlés
    mulasztását,   és    rövid   határidővel   kötelezte   az
    alkotmányellenes   helyzet    megszüntetésére,   azaz   a
    véleménynyilvánítási szabadságot  a  rádió  és  televízió
    vonatkozásában    alkotmányosan     garantáló     törvény
    meghozására. Ha  azonban az  Országgyűlés  a  törvényt  a
    határidő leteltéig  nem alkotná  meg, indokolt az eljárás
    folytatása, és  a  fenti  szempontok  újbóli  mérlegelése
    alapján az MTh megsemmisítése időpontjának meghatározása.
                         Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal           Dr. Herczegh Géza
            alkotmánybíró                alkotmánybíró

         Dr. Kilényi Géza                Dr. Lábady Tamás
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter               Dr. Szabó András
           alkotmánybíró                  alkotmánybíró

           Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró              alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     37/1992. (VI. 10.)
     Date of the decision:
     .
     06/08/1992
     .
     .