English
Hungarian
Ügyszám:
.
607/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.; Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 14/2000. (V. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/83
.
A döntés kelte: Budapest, 05/09/2000
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában  –  dr.
   Holló  András alkotmánybíró párhuzamos indokolásával  és  dr.
   Kukorelli István alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a
   következő

                           határozatot:

   Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
   IV.     törvény     269/B.     §-a    alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
   elutasítja,  a 269/B. § (1) bekezdése nemzetközi  szerződésbe
   ütközésére vonatkozó indítványokat pedig visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    A  Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi  IV.  törvény  (a
    továbbiakban:   Btk.)   269/B.  §-a   alkotmányellenességének
    vizsgálatára több indítvány érkezett. Az Alkotmánybíróság  az
    indítványokat  egyesítette és azokat egy  eljárásban  bírálta
    el.

    Az  indítványozók  többsége  a  sarló-kalapács  és  az  ötágú
    vöröscsillag,   valamint   az   ezeket   ábrázoló    jelképek
    terjesztésének, használatának, illetve közszemlére  tételének
    bűncselekménnyé nyilvánítását sérelmezte. Egy indítványozó  a
    teljes     törvényi     tényállás     alkotmányellenességének
    megállapítását   és   megsemmisítését   kérte;   támadta    a
    horogkeresztre, SS-jelvényre, nyilaskeresztre vonatkozó részt
    is.

    Az  indítványozók  álláspontja  szerint  a  Btk.  sérelmezett
    rendelkezése  ellentétes az Alkotmány 3. §  (1)  bekezdésében
    megállapított pártalapítás szabadságával, 60. §  (1)  és  (2)
    bekezdésében  deklarált gondolat, lelkiismeret  és  a  vallás
    szabadságával,  illetve (4) bekezdésében foglalt  kétharmados
    törvényi  előírással. Véleményük szerint e rendelkezés  sérti
    továbbá    a    61.    §   (1)   bekezdésében   meghatározott
    véleménynyilvánítási szabadság alapjogát is.

    Az   indítványozók  szerint  azzal,  hogy  a  jogalkotó  csak
    bizonyos,   általa   önkényuralminak   minősített    jelképek
    büntetőjogi  üldözését  rendeli, az embereknek  az  Alkotmány
    70/A.  §  (1)  és (2) bekezdésébe ütköző, vallási,  politikai
    vagy   más  vélemény  szerinti  hátrányos  megkülönböztetését
    valósítja  meg.  A  Btk. e rendelkezése ugyanakkor  sérti  az
    Alkotmány 70/G. § (2) bekezdését is, amely alapján tudományos
    igazságok  kérdésében kizárólag a tudomány művelői jogosultak
    dönteni.

    Több  indítványozó  részletesen kifejti, hogy  a  sérelmezett
    rendelkezések   ellentétesek  a   magyar   államot   kötelező
    nemzetközi   joggal   és   nemzetközi   egyezményekkel,   így
    elsődlegesen  az ENSZ közgyűlése által 1966.  december  16-án
    elfogadott   és  hazánkban  az  1976.  évi  8.   törvényerejű
    rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
    Egyezségokmánya (a továbbiakban: Egyezségokmány),  az  Emberi
    Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint az emberi jogok és  az
    alapvető   szabadságok  védelméről  szóló,   Rómában,   1950.
    november  4-én  kelt,  Magyarországon  az  1993.  évi   XXXI.
    törvénnyel  kihirdetett Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)
    általuk megjelölt számos cikkelyével.

                                 II.

    1.   Az   Alkotmánynak  az  indítványozók  által  hivatkozott
    rendelkezései a következők:

    "3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az
    alkotmányos   jogszabályok   tiszteletben   tartása   mellett
    szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.”

    “60.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
    (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
    meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt  a
    szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos
    cselekmények,  szertartások végzése útján  vagy  egyéb  módon
    akár  egyénileg,  akár másokkal együttesen  nyilvánosan  vagy
    magánkörben kinyilváníthassa, vagy kinyilvánítását  mellőzze,
    gyakorolhassa, vagy taníthassa.
    (4)  A  lelkiismereti  és  vallásszabadságról  szóló  törvény
    elfogadásához    a    jelenlévő   országgyűlési    képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”

    “61.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
    (2)   A   Magyar  Köztársaság  elismeri  és  védi   a   sajtó
    szabadságát.
    (3)   A  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  törvény,
    valamint  a  sajtószabadságról szóló törvény elfogadásához  a
    jelenlévő  országgyűlési  képviselők kétharmadának  szavazata
    szükséges.
    (4)   A   közszolgálati  rádió,  televízió  és   hírügynökség
    felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről, továbbá  a
    kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a
    tájékoztatási  monopóliumok megakadályozásáról szóló  törvény
    elfogadásához    a    jelenlévő   országgyűlési    képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”

    “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
    segíti.”

    “70/G.  §  (1)  A Magyar Köztársaság tiszteletben  tartja  és
    támogatja  a  tudományos  és művészeti  élet  szabadságát,  a
    tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
    (2)   Tudományos  igazságok  kérdésében  dönteni,   kutatások
    tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői
    jogosultak."

    2.  A  Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi  IV.  törvény
    módosításáról  szóló  1993.  évi XLV.  törvény  "Önkényuralmi
    jelképek  használata" elnevezéssel az alábbi  rendelkezéseket
    iktatta a Btk-ba:

    "269/B.    §    (1)    Aki    horogkeresztet,    SS-jelvényt,
    nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot, vagy
    ezeket ábrázoló jelképet
    a) terjeszt;
    b) nagy nyilvánosság előtt használ;
    c) közszemlére tesz;
    ha  súlyosabb  bűncselekmény nem valósul meg, vétséget  követ
    el, és pénzbüntetéssel büntetendő.
    (2)   Nem   büntethető   az  (1)  bekezdésben   meghatározott
    cselekmény   miatt,   aki  azt  ismeretterjesztő,   oktatási,
    tudományos,  művészeti  célból vagy a történelem,  illetve  a
    jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.
    (3)  Az (1) - (2) bekezdés rendelkezései az államok hatályban
    lévő hivatalos jelképeire nem vonatkoznak.”

    A  fenti  bűncselekményi tényállás megalkotásának indokait  e
    törvény   praeambuluma  rögzíti.  Eszerint   a   XX.   század
    szélsőséges  politikai eszméi Európában és  Magyarországon  a
    hatalom erőszakos megszerzése és kizárólagos birtoklása útján
    olyan  diktatúrákat hoztak létre, amelyek semmibe  vették  az
    emberi  jogokat, és magyar állampolgárok tömeges  kiirtásához
    vezettek.  Az  említett szélsőséges eszméket magukénak  valló
    államok,  szervezetek, mozgalmak jelképeinek használata  fájó
    sebeket  szaggat  fel  és  összeegyeztethetetlen  alkotmányos
    értékeinkkel.

    A   törvény   praeambulumában  és  1.   §-ában   foglaltaknak
    megfelelően   az   új   bűncselekmény   a   közrend    elleni
    bűncselekmények    fejezetében,    a    köznyugalom    elleni
    bűncselekmények között kapott helyet.

    A  törvényjavaslat indokolása azért javasolta a  tényállásban
    leírt  cselekményeket  büntetendővé  nyilvánítani,  mert   "a
    különböző  szélsőséges  (fasiszta és bolsevista)  szimbólumok
    továbbélése,    újra   felhasználása   felháborítja,    jogos
    érzékenységében   sérti   a   társadalom   jelentős   részét.
    Ugyanakkor  a  törvényjavaslatban leírt cselekmények  rontják
    hazánk nemzetközi hírnevét is."

    3.  Az  indítványozók  az  Egyezségokmány  19.  cikke  és  az
    Egyezmény    10.   cikke   rendelkezéseinek   sérelmére    is
    hivatkoztak.

    Az Egyezségokmány 19. cikke szerint:

    " 1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.
    2.  Mindenkinek joga van szabad véleménynyilvánításra;  ez  a
    jog  magában foglalja mindenfajta adat és gondolat  határokra
    való   tekintet  nélküli  –  szóban,  írásban,  nyomtatásban,
    művészi  formában vagy bármilyen más tetszése szerinti  módon
    történő  –  keresésének, megismerésének és  terjesztésének  a
    szabadságát is.
    3.  Az  e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása
    különleges  kötelességekkel és felelősséggel jár.  Ennélfogva
    az  bizonyos  korlátozásoknak vethető alá, ezek azonban  csak
    olyanok lehetnek, amelyeket a törvény kifejezetten megállapít
    és amelyek
    a)  mások  jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben  tartása,
    illetőleg
    b)  az  állambiztonság vagy a közrend, a közegészség  vagy  a
    közerkölcs védelme érdekében szükségesek".

    Az Egyezmény 10. cikke a következőket tartalmazza:

    “1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
    Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az
    információk, eszmék megismerésének és közlésének  szabadságát
    országhatárokra  tekintet  nélkül  és  anélkül,   hogy   ebbe
    hatósági  szerv  beavatkozhasson. Ez a Cikk nem  akadályozza,
    hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok
    működését engedélyezéshez kössék.
    2.   E   kötelezettségekkel   és   felelősséggel   együttjáró
    szabadságok  gyakorlása  a  törvényben  meghatározott,  olyan
    alakszerűségeknek,   feltételeknek,   korlátozásoknak    vagy
    szankcióknak  vethető alá, amelyek szükséges  intézkedéseknek
    minősülnek  egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
    a  területi  sértetlenség, a közbiztonság,  a  zavargás  vagy
    bűnözés  megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme,
    mások  jó  hírneve  vagy jogai védelme, a bizalmas  értesülés
    közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és
    pártatlanságának fenntartása céljából."

                                III.

    Az  Alkotmánybíróság az indítványokat az alábbiak  miatt  nem
    találta megalapozottnak:

    1.  Az Alkotmány 3. § (1) bekezdése a pártok alapításának  és
    működésének  szabadságát az általános  rendelkezések  körében
    önálló  nevesített  alapjogként határozza  meg  és  részesíti
    alkotmányos  védelemben. Ez a rendelkezés  azonban  a  pártok
    szabad   tevékenységét,  s  annak  alkotmányos  védelmét   az
    Alkotmány  és  az  alkotmányos  jogszabályok  keretei  között
    biztosítja.  Ebből következően tehát a pártok tevékenységének
    törvényi  szabályozáson  alapuló  korlátozása  önmagában  nem
    sérti  az  Alkotmány e rendelkezését [24/1992. (IV.  21.)  AB
    határozat, ABH 1992. 126, 128.].

    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  önkényuralmi
    jelképek használatának bűncselekménnyé nyilvánítása  nem  áll
    közvetlen alkotmányos összefüggésben a pártok alapításának és
    működésének szabadságával, ezért az nem is sérti az Alkotmány
    3. § (1) bekezdését.

    2.  A  Btk.  269/B.  §-a  nem sérti az Alkotmány  60.  §-ában
    meghatározott szabadságjogokat sem.

    A  Btk.  e  rendelkezése nem korlátozza a  vallásszabadságot,
    mert  a törvényi tényállásban felsorolt jelképek nem vallási,
    hanem  politikai  jellegűek. Ez a  rendelkezés  nem  sérti  a
    gondolat- és lelkiismeret szabadságát sem, ugyanis a vitatott
    tényállás meghatározott magatartás büntetését teszi lehetővé;
    a  büntetőjog axiómái közé tartozik, hogy pusztán a gondolat,
    vagy  a  lelkiismeret  nem  lehet a büntetőjogi  felelősségre
    vonás alapja.

    A lelkiismeret szabadságához való alapjog az Alkotmánybíróság
    gyakorlata  szerint a vallási, erkölcsi, vagy  bármely  egyéb
    természetű,  így  a  politikai  meggyőződésre  is   kiterjed.
    [46/1994.  (X.  21.)  AB határozat, ABH 1994.  260,  270.]  A
    lelkiismereti  szabadság  alapjogát  az  Alkotmánybíróság   a
    személyiség integritásához való jogként értelmezi:  az  állam
    senkit sem kényszeríthet olyan helyzetbe, amely meghasonlásba
    vinné   önmagával,   vagy   amely   összeegyeztethetetlen   a
    személyiségét  meghatározó valamely lényeges  meggyőződésével
    [64/1991.  (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991. 297,  313.].  A
    vizsgált  bűncselekmény elkövetési magatartását  –  politikai
    jelentésű szimbólumok terjesztését, nagy nyilvánosság  előtti
    használatát,   közszemlére  tételét  –  azonban   nem   lehet
    általában   és   minden  elkövetési  esetre  nézve   olyannak
    tekinteni,  mint amely az elkövető személyiségét  meghatározó
    lényeges  meggyőződését  fejezi ki.  Ezért  a  Btk.  vizsgált
    tényállása a lelkiismereti szabadság jogának korlátozását sem
    eredményezi.

    A  törvény nem az elkövetőnek a jelképekkel való azonosulását
    tiltja, hanem azok kifelé irányuló felhasználását, ami már  a
    véleménynyilvánítási szabadság területére esik,  amellyel  az
    Alkotmánybíróság alább foglalkozik.

    3.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk. kifogásolt
    rendelkezése  nincs közvetlen alkotmányos  összefüggésben  az
    Alkotmány   70/G.   §-ában  meghatározott   tudományos   élet
    szabadságának  jogával,  a tudományos igazságok  eldöntésének
    kérdésével.  A  tudományos  élet szabadsága  ugyanis  magában
    foglalja a tudományos kutatáshoz és a tudományos igazságok és
    ismeretek  terjesztéséhez való szabadságjogot,  amely  tágabb
    értelemben  a  véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolódik,
    egyúttal tartalmazza az államnak azt a kötelezettségét,  hogy
    tartsa  tiszteletben és biztosítsa a tudományos  élet  teljes
    függetlenségét, a tudomány tisztaságát, elfogulatlanságát  és
    pártatlanságát  [34/1994. (VI. 24.) AB határozat,  ABH  1994.
    182,  183.]. Erre tekintettel a Btk. sérelmezett rendelkezése
    nem  sérti az Alkotmány 70/G. §-át sem, minthogy a  269/B.  §
    (2) bekezdése éppen garanciája e jogok gyakorlásának.

    4.  A  Btk. 269/B. §-a nem ütközik az Alkotmány 70/A.  §  (1)
    bekezdésében  meghatározott diszkrimináció tilalmába  sem.  A
    diszkrimináció tilalmának sérelme különösen nem áll  fenn  az
    indítványozók által felvetett abban az összefüggésben, hogy a
    Btk.  csupán  a  tényállásban megjelölt jelképek  használatát
    bünteti,  más  egyéb önkényuralmi jelképeket azonban  nem.  A
    vizsgált  tényállás  nem  tesz  különbséget  emberek   között
    politikai  meggyőződésük alapján, hanem általában, mindenkire
    vonatkozóan és politikai meggyőződéstől függetlenül tiltja az
    önkényuralmi  jelképek  használatát,  önkényuralmi  jelképnek
    minősítve  mind  a  fasiszta  önkényhez,  mind  a  kommunista
    önkényhez kapcsolódó jelképeket.

    Az   Alkotmánybíróság  megállapítja  azt  is,  hogy  ezek  az
    önkényuralmi jelképek nemcsak a közvélemény számára  jelentik
    az ismert és megélt önkényuralmi rendszereket, hanem a Magyar
    Köztársaság  törvényhozása kezdettől  fogva  mindmáig  együtt
    kezelte  az  e  rendszerek által elkövetett  jogtalanságokat,
    legyen   szó   akár   a  törvénytelenségek  következményeinek
    orvoslásáról,   –   például  az  állampolgárok   tulajdonában
    igazságtalanul okozott károkért járó kárpótlásról, illetve az
    életüktől  és  szabadságuktól  politikai  okokból  jogtalanul
    megfosztottak  kárpótlásáról – vagy  pedig  eme  önkényuralmi
    rendszerek kifejezetten és jellemzően önkényuralmi  tetteiben
    való   részvétel  szimbolikus  elítéléséről  az   úgynevezett
    átvilágítási törvényben.

    Az  Alkotmánybíróság határozataiban az említett jogtalanságok
    vonatkozásában kifejezetten megerősítette, hogy  nem  hozható
    fel  alkotmányossági  kifogás  ezen  önkényuralmi  rendszerek
    azonos  megítélése  és együttes kezelése ellen.  A  tulajdoni
    kárpótlás  tekintetében  a 28/1991.  (VI.  3.)  AB  határozat
    tartalmazza  mindezt.(ABH  1991.  88,  102.)  Az  élettől  és
    szabadságtól  való megfosztásért járó kárpótlás  tekintetében
    az    Alkotmánybíróság    külön   eljárásban    is,    elvont
    alkotmányértelmezés keretében állapította meg, hogy a  szóban
    forgó  önkényuralmi rendszerek áldozatainak azonos elbánásban
    részesítése nem csupán nem ellentétes az Alkotmánnyal,  hanem
    "nincs sem szükség és – az okozott sérelemre épülő kárpótlási
    rendszerben  –  jogi  lehetőség sem  arra,  az  egyébként  is
    kivihetetlen    és    az   emberi   méltósággal    ellentétes
    összevetésre,  hogy  pl.  a  náci haláltáborban  elszenvedett
    halálért  más  kárpótlás járhatna, mint a  szovjet  lágerben,
    vagy az ÁVH pincéjében megölt ember életéért". [22/1996. (VI.
    25.)  AB  határozat,  ABH 1996. 89,  101.]  Az  egyes  fontos
    tisztségeket  betöltő személyek ellenőrzéséről szóló  törvény
    alkotmányossági vizsgálata során pedig az Alkotmánybíróság  –
    az   adott   tevékenységeknek   a   jogállamiság   alapjaival
    ellentétes volta miatt – szintén alkotmányosnak találta, hogy
    a  törvény  együtt  kezeli  a volt állambiztonsági  szervezet
    tagjait  és  az  információk felhasználóit, a nyilaskeresztes
    párt  volt  tagjait  és  azokat, akik 1956-57-ben  karhatalmi
    alakulatban szolgáltak [60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH
    1994. 342, 356.].

    A törvény diszkriminatív voltát sérelmező indítványok kapcsán
    az   Alkotmánybíróság  még  a  következőkre  is  rámutat.   A
    demokratikus  átalakulást megelőző évtizedekben  kizárólag  a
    fasiszta, nyilas jelképek terjesztését, használatát  üldözték
    a  büntetőjog  eszközeivel. Ugyanakkor a kommunista  eszméket
    megtestesítő  jelképek használatát a politikai  berendezkedés
    jellegéből  adódóan természetszerűleg nem hogy nem büntették,
    hanem  éppen ellenkezőleg: büntetőjogi úton védték.  Ebből  a
    szempontból a törvény hatása tehát éppen az, hogy megszünteti
    az   önkényuralmi  jelképek  korábbi  kezelésében   mutatkozó
    indokolatlan különbségtételt.

    Ezért   az  Alkotmánybíróság  a  Btk.  vizsgált  rendelkezése
    tekintetében sem lát okot arra, hogy a közvélemény  által  is
    egységesen  kezelt önkényuralmi rendszerek  között  bármiféle
    megkülönböztetést tegyen.

    5.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk. 269/B.  §-
    ának  megalkotása  nem  követelte meg a jelenlévő  képviselők
    kétharmadának  szavazatát.  Az  Alkotmánynak  az  indítványok
    által hivatkozott 60. § (4) bekezdése csak a lelkiismereti és
    vallásszabadságról  szóló törvény elfogadásához  írja  elő  a
    kétharmados szavazatarányt. A véleménynyilvánítási  szabadság
    körében   pedig   az   Alkotmány  csak  a  közérdekű   adatok
    nyilvánosságáról  szóló  törvény, a  sajtószabadságról  szóló
    törvény  és  a közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség
    ott  meghatározott  kérdéseiről szóló  törvény  elfogadásához
    írja elő a minősített többséget [64. § (3) és (4) bekezdése].
    A  Büntető  Törvénykönyv elfogadásához vagy  módosításához  a
    jelenlévő   országgyűlési  képviselők  egyszerű   többségének
    szavazata    is    elegendő.   Ilyen   törvényhozási    tárgy
    vonatkozásában az Alkotmány nem ír elő úgynevezett minősített
    többséget.

                                 IV.

    1.  A  Btk.  269/B.  §-ában megjelölt  önkényuralmi  jelképek
    terjesztése, nagy nyilvánosság előtti használata, közszemlére
    tétele    (a    továbbiakban:   használata)    a    politikai
    véleménynyilvánítás  egyik  formája.  A   törvénynek   az   a
    rendelkezése  tehát,  amely ezeket a tételesen  meghatározott
    cselekvőségeket  tiltja,  a  véleménynyilvánítási   szabadság
    alapjogát korlátozza.

    A törvényalkotó a bűncselekményi tényállások meghatározásánál
    szükségképpen  különbséget  tesz magatartások  között  akkor,
    amikor   a   társadalomra  veszélyes   magatartások   köréből
    kiválasztja  azokat, amelyek ellen a legsúlyosabb felelősségi
    rendszer,  a  büntetőjog eszközeivel  kíván  fellépni.  Ennek
    során azonban nem járhat el önkényesen: érvényesülni kell  az
    alkotmányos büntetőjog tartalmi és formai követelményeinek.

    Az Alkotmány 8. § (2) bekezdése értelmében, noha alapvető jog
    lényeges  tartalmát az alapvető jogra vonatkozó  törvény  nem
    korlátozhatja, az alapvető jog gyakorlása korlátozható.

    Az    Alkotmánybíróság   a   véleménynyilvánítási   szabadság
    korlátozásának,  közelebbről  a  büntetőjogi   korlátozásának
    alkotmányos  feltételeiről  több határozatban,  alapvetően  a
    30/1992.  (V.  26.)  AB  határozatában  (ABH  1992.  167.;  a
    továbbiakban: Abh.) fejtette ki álláspontját.

    Az   Abh.   szerint   “a  véleménynyilvánítás   szabadságának
    kitüntetett  szerepe  van  az alkotmányos  alapjogok  között,
    tulajdonképpen  ‘anyajoga’ többféle szabadságjognak,  az  ún.
    ‘kommunikációs’  alapjogoknak. Ebből eredő  külön  nevesített
    jogok  a  szólás  és a sajtószabadság, amely utóbbi  felöleli
    valamennyi  médium  szabadságát, továbbá  az  informáltsághoz
    való jogot, az információk megszerzésének szabadságát. Tágabb
    értelemben  a  véleménynyilvánítási szabadsághoz  tartozik  a
    művészi,  irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti  alkotás
    terjesztésének szabadsága, a tudományos alkotás szabadsága és
    a  tudományos ismeretek tanításának szabadsága.  Ez  utóbbiak
    tiszteletben tartásáról és védelméről az Alkotmány  70/G.  §-
    ában    külön    is   rendelkezik.   A   véleménynyilvánítási
    szabadsághoz  kapcsolódik a lelkiismereti és  vallásszabadság
    (60.  §),  valamint  a  gyülekezési jog  is  (62.  §).  Ez  a
    jogegyüttes  teszi lehetővé az egyén megalapozott részvételét
    a   társadalmi   és   politikai   folyamatokban.   Történelmi
    tapasztalat, hogy mindannyiszor, amikor a véleménynyilvánítás
    szabadságát  korlátozták, sérelmet  szenvedett  a  társadalmi
    igazságosság,  az  emberi kreativitás, csökkent  az  emberben
    rejlő   képességek  kibontakozásának  lehetősége.   A   káros
    következmények nem csupán az individuum, hanem  a  társadalom
    életében  is megmutatkoztak és az emberiség fejlődésének  sok
    szenvedéssel járó zsákutcájához vezettek. Az eszmék,  nézetek
    szabad   kifejtése,  a  még  oly  népszerűtlen  vagy  sajátos
    elképzelések  szabad  megnyilvánulása  a  fejlődni  képes  és
    valóban  eleven  társadalom létezésének  alapfeltétele”  (ABH
    1992. 167, 170-171.).

    Az   Abh.   irányt   mutat   a   különösen   védett   alapjog
    korlátozhatóságának alkotmányos feltételeiről,  a  korlátozás
    alkotmányos határairól is.

    Az   Abh-ban   vizsgált   büntetőjogi  tényállás   elkövetési
    magatartása  gyűlöletkeltés  (gyűlöletre  uszítás),   illetve
    csupán  gyalázkodás (a megvetés kifejezésre juttatása)  volt.
    Az Alkotmánybíróság akkor azt vizsgálta, hogy:
    –  elkerülhetetlenül  szükséges-e  a  véleménynyilvánítás  és
    sajtószabadság korlátozása a tényállásban leírt  magatartások
    esetén,
    –  a  korlátozás  megfelel-e az arányosság  követelményeinek,
    azaz  az  elérni  kívánt célhoz a büntetőjog  eszközrendszere
    általában  és ezen belül az adott büntető tényállás szükséges
    és megfelelő-e.
    Az    Alkotmánybíróság   említett   határozata   szerint   “a
    véleménynyilvánítás  és  sajtószabadság  körében  az  emberek
    meghatározott  csoportjai  elleni gyűlöletkeltés  alkotmányos
    védelemben  részesítése feloldhatatlan ellentmondásban  lenne
    az  Alkotmányban  kifejezésre jutó politikai berendezkedéssel
    és  értékrenddel, a demokratikus jogállamiságra,  az  emberek
    egyenlőségére, egyenlő méltóságára, valamint a diszkrimináció
    tilalmára,  a lelkiismereti és vallásszabadságra, a  nemzeti,
    etnikai   kisebbségek   védelmére,   elismerésére   vonatkozó
    alkotmányos   tételekkel”   (ABH   1992.   167,   173.).   Az
    Alkotmánybíróság  ezért  a  Btk. 269.  §  (1)  bekezdését,  a
    gyűlöletkeltés   (uszítás)   kifejezésre   juttatását   tiltó
    szabályt támadó indítványt elutasította.

    Az Alkotmánybíróság idézett határozata viszont a Btk. 269.  §
    (2)  bekezdését,  a  megvetés  kifejezésre  juttatását  tiltó
    törvényi  rendelkezést már alkotmányellenesnek nyilvánította.
    A   határozat  szerint  “a  köznyugalom  fenntartásához   nem
    elkerülhetetlen,    hogy   a   magyar   nemzetet,    valamely
    nemzetiséget,  népet,  felekezetet  vagy  fajt   sértő   vagy
    lealacsonyító kifejezés nagy nyilvánosság előtti  használatát
    önmagában  véve  (illetve  az ezzel egyenértékű  cselekményt)
    büntetőjogi büntetéssel fenyegesse a törvény. Ez  a  törvényi
    tényállás  szükségtelenül, és az elérni kívánt célhoz  képest
    aránytalanul korlátozza a szabad véleménynyilvánításhoz  való
    jogot.  A  köznyugalom elvont, esetleges fenyegetettsége  nem
    elégséges  indok  arra,  hogy  a véleménynyilvánításhoz  való
    alapjogot,   amely   a   demokratikus  jogállam   működéséhez
    nélkülözhetetlen,  a büntetőtörvény a 269.  §  (2)  bekezdése
    szerint korlátozza” (ABH 1992. 167, 180-181.).

    A  határozat kifejtette továbbá, hogy a vizsgált  esetben  “a
    gyalázkodással   a  köznyugalomban  okozott   sérelem   olyan
    feltételezés   csupán,  amely  a  szabad  véleménynyilvánítás
    korlátozását  kielégítően  nem indokolhatja.  Itt  ugyanis  a
    külső   korlát  megléte,  azaz  más  jog  sérelme,  maga   is
    bizonytalan.   Ezzel   a  véleménynyilvánításhoz   való   jog
    korlátozása    elkerülhetetlenségének    és    arányosságának
    vizsgálata idő előttivé válik. A ‘köznyugalom’ ráadásul  maga
    sem  független a véleményszabadság helyzetétől. Ahol  sokféle
    véleménnyel találkozhatnak az emberek, a közvélemény toleráns
    lesz;  míg zárt társadalmakban sokkal inkább felkavarhatja  a
    köznyugalmat   egy-egy  szokatlan   hang   is.   Másrészt   a
    véleménynyilvánítás  szükségtelen  és  aránytalanul   szigorú
    korlátozása  a társadalom nyitottsága ellen hat”  (ABH  1992.
    167, 180.).

    Az Alkotmánybíróság, amikor e határozatában a fenti indokolás
    alapján  alkotmányellenessé  nyilvánította  a  269.   §   (2)
    bekezdését,  ugyanakkor azt is kiemelte, hogy  "a  közösségek
    méltósága   a   véleménynyilvánítási  szabadság   alkotmányos
    korlátja  lehet.  Nem  zárja ki tehát a határozat  azt,  hogy
    arról  a  törvényhozó  akár a gyűlöletre uszítás  tényállásán
    túlmenő  büntetőjogi védelemmel is gondoskodjék. A közösségek
    méltósága hatékony védelmére azonban más jogi eszköz, például
    nem vagyoni kártérítés alkalmazási lehetőségeinek bővítése is
    alkalmas” (ABH 1992. 167, 181.).

    E   határozatnak  a  jelen  ügy  elbírálása  szempontjából  a
    véleménynyilvánítási  szabadság  alapvető  jogát   és   ennek
    alkotmányos   korlátait  értelmező  lényeges   megállapításai
    irányadóak azzal, hogy a jelen ügyben vizsgált Btk. 269/B.  §
    (1)   bekezdésében   foglalt  elkövetési   magatartások   más
    vizsgálati,   értékelési  szempontok   figyelembevételét   is
    szükségessé teszik.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a fentiekből a  Btk.
    269/B.  §-ának  vizsgálatára vonatkozóan  több  következtetés
    vonható  le.  Ezek  egyike  az,  hogy  a  véleménynyilvánítás
    szabadságának büntetőjogi eszközzel történő korlátozására  az
    uszítás tényállásától eltérő más tényállások esetében is  sor
    kerülhet.

    Ennek  alkotmányos kereteit egyrészről a gyűlöletre  uszítás,
    másrészről   a  sértő  kifejezésnek  vagy  azzal  egyenértékű
    cselekménynek  pusztán  a köznyugalom megzavarására  alkalmas
    volta – mint elkövetési magatartások – kijelölik. Eszerint  a
    gyűlöletre  uszítás  tényállásánál  szélesebb  körben,  de  a
    gyalázkodásnál  mégis  szűkebben,  alkotmányosan  büntetőjogi
    korlátozás   alá  vonható  a  közösségek  méltóságát   sértő,
    köznyugalmat veszélyeztető magatartás is.
    Az alkotmányosan még megengedett korlátozhatóság határa tehát
    ott  van,  amikor  a  tiltott magatartás nem  pusztán  egy  –
    helyesnek vagy helytelennek tartott – politikai nézetet fejez
    ki,   hanem   annál   több:  a  demokrácia  értékei   mellett
    elkötelezett  közösségek méltóságát  sértve  veszélyezteti  a
    köznyugalmat is.
    Az  Alkotmánybíróság  a fentiek szerint eddig  is  elismerte,
    hogy a köznyugalom bizonyos mértékű megzavarása igazolhatja a
    szabad   véleménynyilvánításhoz  való  jog  korlátozását.   A
    köznyugalom ilyen esetben büntetőjogi védelem alatt állhat.
    Más   kérdés  e  védelem  terjedelme,  mivel  azt,   hogy   a
    véleménynyilvánításhoz való jog a köznyugalom milyen  mértékű
    megzavarásánál  korlátozható alkotmányosan,  csak  esetenként
    vizsgálva  lehet eldönteni [30/1992. (V. 26.)  AB  határozat,
    ABH 1992. 167.].
    Nyilvánvaló  tehát, hogy az Abh-ban kifejtett  elvek  másképp
    alkalmazhatóak  az  ott  elbíráltnál  szűkebb,  határozottabb
    tényállások   tekintetében,  mint  amilyen  a  jelen   ügyben
    vizsgált tényállás is.

    2.    A    véleménynyilvánítási   szabadság    korlátozásának
    alkotmányossági  problémája vizsgálatánál az Alkotmánybíróság
    figyelembe  vette  az  Egyezmény  rendelkezéseit  is.  E  jog
    korlátozására  az  Egyezmény 10. cikke szerint  sor  kerülhet
    akkor, ha az a "demokratikus társadalomban szükséges".

    Az  Egyezségokmány  19.  cikk 3.  pontja  mások  jogainak  és
    jóhírnevének,  illetőleg  az  állambiztonság,  a  közrend,  a
    közegészség  vagy  a  közerkölcs  védelme  érdekében  szintén
    elismeri a korlátozás lehetőségét, törvény útján.

    Az Egyezmény (és az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlata)
    széles  mérlegelési lehetőséget biztosít az államoknak  annak
    eldöntésénél,  hogy mi tekinthető “demokratikus társadalomban
    szükséges”  korlátozásnak (Barfod, 1989; Markt Intern,  1989;
    Chorherr, 1993; Casado Coca, 1994; Jacubowski, 1994.).

    Az  államnak  e mérlegelése során különösen tekintettel  kell
    lennie  az  Alkotmány  által  védett  alkotmányos  értékekre,
    valamint az adott történelmi helyzetre.

    Az    Alkotmánybíróság   már   számos   korai   határozatában
    alkotmányossági   vizsgálata   körébe   vonta,    relevánsnak
    tekintette a történelmi körülményeket [28/1991. (VI.  3.)  AB
    határozat,  ABH 1991, 88.; 11/1992. (III. 5.)  AB  határozat,
    ABH 1992, 77.].

    A  4/1993. (II. 12.) AB határozatban (volt egyházi ingatlanok
    tulajdoni  helyzetének  rendezése) részben  a  rendszerváltás
    sajátos körülményeinek (az adott esetben a minősített többség
    funkciójának) vizsgálata adott ténybeli alapot a volt egyházi
    ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló  törvényt
    támadó  ama  indítványok elutasításához,  amelyek  szerint  a
    vizsgált törvény azért lett volna alkotmányellenes, mert  azt
    az   Országgyűlés  nem  a  jelenlévő  képviselők  több   mint
    kétharmadának szavazatával fogadta el (ABH 1993, 48.).

    A  15/1993. (III. 12.) AB határozatban (ez foglalta össze  az
    AB   kárpótlással   kapcsolatos  korábbi   döntéseit)   újból
    megerősítette, hogy az Alkotmánybíróság a kárpótlási  törvény
    alkotmányosságát  már  a  második  kárpótlásos   határozattól
    kezdve a rendszerváltás összefüggéseibe helyezve vizsgálta. E
    határozat  ismét  kimondotta, hogy a  rendszerváltás  sajátos
    körülményeit  a  törvényhozás figyelembe  veheti  (ABH  1993,
    112.).

    Az   Alkotmánybíróság  eddig  határozataiban   a   történelmi
    körülményeket   (leggyakrabban   a   rendszerváltás   tényét)
    következetesen  úgy  értékelte,  hogy  az  szükségessé  tehet
    bizonyos  alapjogbeli korlátozásokat, de például önmagában  a
    rendszerváltás ténye miatt az alkotmányosság követelményeiben
    engedményt  soha nem tartott lehetségesnek. A  rendszerváltás
    ténye  által  indokolt jogszabályoknak,  az  ezekben  foglalt
    korlátozásoknak mindenkor a hatályos Alkotmány keretein belül
    kellett    maradniuk.    Az    igazságtétellel    kapcsolatos
    határozatokban  ugyanez a módszer fedezhető  fel.  Valamennyi
    igazságtételi törvény ugyanis ugyanarra a problémára  kereste
    a  megoldást, de eltérő volt a törvények jogi koncepciója, és
    emiatt az alkotmányossági megítélésük is. Végül az a törvény,
    amelyben   sikerült  az  Alkotmány  keretei   között   maradó
    megoldást találni, nem találtatott alkotmányellenesnek.

    Maga  az  Abh.  is  a történelmi helyzetre, a  rendszerváltás
    körülményeiből  adódó  társadalmi feszültségekre  figyelemmel
    volt,   amikor   megállapította:   "A   rendszerváltás    ...
    feszültségekkel    jár.   E   feszültségeket    kétségtelenül
    fokozhatja,  ha egyesek büntetlenül adhatnak kifejezést  nagy
    nyilvánosság    előtt    bizonyos    csoportokkal    szembeni
    gyűlöletüknek, megvetésüknek vagy ellenérzésüknek” (ABH 1992.
    167, 180.).

    Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  az  Emberi  Jogok
    Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) gyakorlata szintén
    tekintettel van a véleménynyilvánítás korlátozása megengedett
    céljának  és szükségességének vizsgálatánál az alperes  állam
    sajátos történelmi múltjára és jelenére.

    A  “Rekvényi kontra Magyarország” ügyben, amelynek  tárgya  a
    rendőrök  politikai  tevékenységének,  a  politikai   vitához
    fűződő  szabadságának  korlátozása volt,  1999.  május  20-án
    hozott  ítéletében  a  Bíróság  úgy  találta,  hogy   “az   a
    célkitűzés,  hogy  a  rendőrségnek a társadalomban  betöltött
    kritikus   szerepe  ne  kompromittálódjék  tagjai   politikai
    semlegességének  gyengülése miatt,  olyan  célkitűzés,  amely
    összeegyeztethető a demokratikus elvekkel.  Ez  a  célkitűzés
    különleges  történeti jelentőségre tesz szert Magyarországon,
    az  országnak  a  korábbi totalitárius berendezkedése  miatt,
    ahol  az  állam  nagymértékben támaszkodott rendőrségének  az
    uralkodó  párt iránti közvetlen elkötelezettségére” (Bírósági
    Határozatok, 1999/12., 950-958.).

    A   Bíróság  kifejtette,  hogy  az  Egyezmény  10.  cikk   2.
    bekezdésének  értelme szerint a “szükséges” jelző  valamilyen
    “nyomós  társadalmi  szükséglet” fennállását  feltételezi.  A
    Bíróság  feladata  az, hogy a panaszolt beavatkozást  az  ügy
    egészének  fényében  vizsgálja  meg,  s  döntse  el,  hogy  a
    beavatkozás  “arányban  állt-e  az  elérni  kívánt  törvényes
    céllal”, és hogy a beavatkozás igazolására felhozott  indokok
    “relevánsak  és  elégségesek” voltak-e. A Bíróság  elismerte,
    hogy  “egyes szerződő államok sajátos történelmét  figyelembe
    véve   ezen   államok  nemzeti  hatóságai  –   a   demokrácia
    megszilárdításának  és fenntartásának  biztosítása  végett  –
    olyan  alkotmányos biztosítékokat is szükségesnek tarthatnak,
    amelyek   ezt  a  célt  [a  politikailag  semleges  rendőrség
    meglétét] a rendőrök politikai tevékenységének és különösen a
    politikai  vitához  fűződő  szabadságának  korlátozása  útján
    kívánják elérni.”
    A  Bíróság  abból  indult  ki,  hogy  “1949  és  1989  között
    Magyarországot   egyetlen  politikai  párt   irányította.   A
    társadalom számos szférájában a párttagságot elvárták, ez  az
    elvárás  még  kifejezettebb volt ... a rendőrségnél,  ahol  a
    szolgálat  tagjai nagy többségének párttagsága garantálta  az
    uralkodó  párt politikai akaratának közvetlen érvényesülését.
    Pontosan  ez  az  a  fogyatékosság, amelynek  megelőzésére  a
    rendőrség    politikai   semlegességéről   szóló    szabályok
    hivatottak.  A  magyar társadalomnak csak  1989-ben  sikerült
    kiépítenie a plurális demokrácia intézményeit, amelyek  1990-
    ben  –  több  mint  negyven  év  után  –  az  első  többpárti
    országgyűlési választásokhoz vezettek.” ...
    “Tekintettel  az  e  területen a  nemzeti  hatóságok  számára
    meghagyott  mérlegelési  jogkörre a  Bíróság  úgy  találja  –
    különösen   a   történelmi  háttér   fényében   –,   hogy   a
    Magyarországon azzal a céllal meghozott intézkedések, hogy  a
    rendőrséget    a    pártpolitika    közvetlen    befolyásától
    megvédelmezzék,   egy   demokratikus  társadalomban   “nyomós
    társadalmi szükséglet”-re adott válasznak tekinthetők”.

    3. A véleménynyilvánítási jog nem csupán alanyi jog, hanem  a
    nyilvánosságot    alakító   különböző    vélemények    szabad
    kifejezésének garanciája is.
    Nem  korlátozhatatlan jog, de kiemelt szerepe  folytán  olyan
    védelmet  élvez,  hogy  csak igen kevés  más  joggal  szemben
    lehetséges  korlátozása.  Ezért  az  olyan  mögöttes,  elvont
    értékek,   mint  például  a  köznyugalom,  kevesebb  védelmet
    kaphatnak e joggal szemben.

    Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Btk. 269/B. §-a  a
    törvény  szerkezetében  a köznyugalom elleni  bűncselekmények
    között helyezkedik el. A törvény közvetlen célja – s egyben a
    büntetőjogi   védelem   tárgya  –  a   köznyugalom   védelme,
    hasonlóan, mint a Btk. 270. §-a (rémhírterjesztés) és  269/A.
    §-a (nemzeti jelkép megsértése) rendelkezéseinek.

    A Btk. most vizsgált 269/B. §-ának tényállása azonban mind az
    elkövetési  magatartás, mind az alkotmányos értelemben  vett,
    felismerhetően  védett jogi tárgyak, illetve a  bűncselekmény
    tárgya,   az   elkövetés  jogkövetkezménye  és  a   tényállás
    határozottsága tekintetében jelentős mértékben eltér  mind  a
    rémhírterjesztéstől  (Btk. 270. §),  mind  a  nemzeti  jelkép
    megsértésétől    (Btk.   269/A.   §),   amely   rendelkezések
    alkotmányellenességét    az    Alkotmánybíróság    úgyszintén
    vizsgálta.

    Az  Alkotmánybíróság  az  indítvánnyal  támadott  törvényhely
    alkotmányossági  vizsgálata során szem előtt tartotta  azokat
    az  elveket,  amelyeket  a 763/B/1995.  AB  határozatában  (a
    nemzeti jelkép megsértéséről) kiemelt.

    Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az önkényuralmi jelkép
    használatának korlátozását törvény írja elő (Btk. 269/B.  §).
    Ez  a  törvényi  megfogalmazás  az  Alkotmánybíróság  szerint
    elegendő  pontosságú,  tartalmi  határozottságú  ahhoz,  hogy
    lehetővé  tegye  az állampolgár számára, hogy magatartását  a
    törvényben előírtakhoz igazítsa.

    Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint büntetőjogi  védelem
    alá  vonható  a  közösségek  méltóságát  sértő,  köznyugalmat
    veszélyeztető    magatartás,   ha   ez    nem    kifejezetten
    meghatározott, azonosítható személy ellen irányul; a kitűzött
    cél  elérése  érdekében elvben nincs más és  esetleg  enyhébb
    eszköz, mint a büntetőjogi szankció.

    Az  Alkotmány az élethez való jog mellett, azzal azonosan, az
    emberi  méltósághoz  való  jogot  kiemelten  védi.  A  Magyar
    Köztársaság  demokratikus  jogállam  [Alkotmány  2.   §   (1)
    bekezdés].      “Magyarország      jogállammá      minősítése
    ténymegállapítás és program egyszerre” [11/1992. (III. 5.) AB
    határozat,  ABH  1992.  77.]. A demokratikus  jogállamisághoz
    szorosan  kapcsolódik  az  alkotmányos  rend  fenntartása  és
    működtetése  [36/1992.  (VI. 10.)  AB  határozat,  ABH  1992,
    207.].  Az  Alkotmány nem értéksemleges, az Alkotmánynak  van
    értékrendje.  Az alkotmányos értékekkel összeegyeztethetetlen
    véleménynyilvánítást az Alkotmány 61. §-a nem védi.

    Az Alkotmány 2. § (3) bekezdése szerint a társadalom egyetlen
    szervezetének, egyetlen állami szervnek vagy állampolgárnak a
    tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére
    vagy  gyakorlására,  illetőleg kizárólagos  birtoklására.  Az
    ilyen  törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult
    és egyben köteles fellépni.

    Az  Alkotmány  a  demokratikus jogállam alkotmánya,  ami  azt
    jelenti,  hogy  az  alkotmányozó hatalom védendő  alkotmányos
    értéknek  tekinti  a demokráciát, a pluralizmust,  az  emberi
    méltóságot,  s  egyben az Alkotmányon kívülre  utasít  minden
    olyan tevékenységet, amely a hatalom erőszakos megszerzésére,
    gyakorlására,  kizárólagos birtoklására  irányul  [2.  §  (3)
    bekezdés].  A Btk. 269/B. §-a olyan szimbólumok terjesztését,
    nagy  nyilvánosság előtti használatát és közszemlére  tételét
    rendeli   büntetni,  amelyek  politikai  diktatúrák  jelképei
    voltak;     e     diktatúrák    tömegesen     követtek     el
    törvénytelenségeket,  sértették  meg   az   alapvető   emberi
    jogokat.  Ezek a jelképek, mint az állami önkény jelképei,  a
    XX.  századi magyar történelemben megvalósult olyan politikai
    törekvéseket   szimbolizálnak,   olyan   negatív    értékeket
    hordoznak, amelyeket a hatályos Alkotmány 2. § (3)  bekezdése
    kifejezetten  tilt,  és  mindenki kötelezettségévé  teszi  az
    ilyen törekvésekkel szembeni fellépést.

    A  köznyugalom  védelme,  az adott történelmi  helyzetben  “a
    zavargás  megelőzése”, a mások jogai védelme mint  cél  –  az
    elmondottakra  figyelemmel – az Egyezménnyel  is  összhangban
    áll.  Az  Egyezmény 10. cikk 2. bekezdése szerint  ugyanis  a
    szabad    véleménynyilvánítás   gyakorlása    a    törvényben
    meghatározott,   olyan  korlátozásoknak   vagy   szankcióknak
    vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy
    demokratikus  társadalomban a közbiztonság, a  zavargás  vagy
    bűnözés megelőzése, mások jogai védelme céljából.

    A  múltban sérelmet elszenvedett emberekben és ezek különféle
    közösségeiben  a  jelképeknek a Btk.  269/B.  §-ában  tiltott
    használata     méltán     fenyegetettség-érzetet,     konkrét
    tapasztalatokon   alapuló  félelmet  ébreszthet,   hiszen   a
    jelképek  a totalitárius eszmékhez kapcsolódó embertelenségek
    megismétlődésének rémét keltik fel.

    Az  Alkotmánybíróság  szerint,  ha  a  büntetőjog  által  így
    megfogalmazott védett tárgy mellett más, alkotmányos  értékek
    védelme  más  módon  nem érhető el, a büntetőjogi  korlátozás
    önmagában nem aránytalan; feltéve, hogy szükséges e  jelképek
    használata   ellen  védekezni.  Az,  hogy  ez   a   védekezés
    demokratikus  társadalomban szükséges-e,  függ  a  korlátozás
    jellegétől,   társadalmi,  történelmi  összefüggéseitől,   az
    érintett személyekre gyakorolt hatásától.

    A  kifejtettek  alapján tehát a jelen  esetben  a  büntetőjog
    által   megfogalmazott  védett  tárgy  mellett   a   vizsgált
    jogszabály  más  alkotmányos értékek védelmét  is  szolgálja.
    Ilyen  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében említett  jogállam
    demokratikus   volta,  továbbá  a  2.  §   (3)   bekezdésében
    meghatározott   tilalom   és  az   Alkotmány   70/A.   §-ában
    megfogalmazott  az  a  követelmény, amely  szerint  a  jognak
    mindenkit   egyenlő  méltóságú  személyként   kell   kezelnie
    [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46.].

    4. Az Alkotmánybíróság vizsgálta, hogy a kifogásolt szabály a
    jelképek  használata  körében milyen elkövetési  magatartások
    tiltására szorítkozik.

    A   Btk.  269/B.  §-ában  szereplő,  tételesen  meghatározott
    elkövetési  magatartások  a  jelképek  által  képviselt  –  a
    hatalom erőszakos megragadásához, diktatórikus fenntartásához
    kapcsolódó  –  eszmékhez való sajátos viszonyt  fejeznek  ki;
    ennek  lényeges tartalmát jelenti a náci és bolsevik népirtó,
    és   erőszakkal  kizárólagosságra  törő  ideológiákkal   való
    azonosulás, és azok propagálásának szándéka.

    A  jelkép  valamely  eszmének,  személynek,  vagy  eseménynek
    jelvénnyel,  vagy  képpel  való  megjelölése,  melynek  az  a
    rendeltetése,  hogy  a jel és a megjelölt eszmék,  személyek,
    vagy  események  közös  vonásaik révén egymással  kapcsolatba
    hozhatók  legyenek.  A jelképek megjelenéséhez,  észleléséhez
    éppen  ezért  mindig  valamilyen  tudati,  érzelmi  kapcsolat
    fűződik.

    Az   egyes   elkövetési   magatartások   jellemzése   körében
    megállapítható,  hogy  az  önkényuralmi  jelkép  terjesztésén
    [Btk.   269/B.  §  (1)  bekezdés  a)  pont]  általában  olyan
    nyilvános  közlést  kell  érteni, ami  a  tiltott  jelképeket
    megtestesítő   jelvényeknek,  vagy   azok   más   hordozóinak
    árusítását,    szétküldését,   kézbesítését,    kölcsönzését,
    szétosztását és nyilvánosság előtti bemutatását  jelenti.  Az
    ilyen  módon  való  terjesztés célja a  törvényben  rögzített
    jelképeknek minél szélesebb körben történő megismertetése.

    A  Btk.  269/B.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  nagy
    nyilvánosság  előtti használaton a mindenki  számára  azonnal
    feltűnő  viselés, vagy valamely termék forgalmazása során,  a
    terméken  történő jelzésszerű feltüntetés értendő. Ez  egyben
    azt is jelenti, hogy a jelképeket egyszeri ránézéssel meg nem
    állapítható számú személy észlelheti. Ha a használat nem nagy
    nyilvánosság előtt történik, a tényállás e fordulata szerinti
    bűncselekmény nem valósul meg.

    A  közszemlére tételt [Btk. 269/B. § (1) bekezdés c) pont]  a
    törvényben  meghatározott jelképek nyilvános  helyen  történő
    elhelyezésével  lehet  megvalósítani. Ennek  révén  válnak  a
    jelképek    minden   korlátozás   nélkül    többek    számára
    hozzáférhetővé.  Ezen magatartással az az elkövető  szándéka,
    hogy  a tilalmazott jelkép és a hozzá kapcsolódó eszme  minél
    nagyobb körben elterjedjen.

    Rámutat    az   Alkotmánybíróság   arra,   hogy   a    szabad
    véleménynyilvánítás     az    Egyezmény     értelmében     is
    “kötelezettségekkel   és   felelősséggel”   jár   együtt.   A
    demokratikus  jogállami  értékek  védelme  az  állam   minden
    szervének   kötelessége,   kötelesség   az   emberi   személy
    méltóságának  tisztelete  is.  Az  erőszak,  a  gyűlölet,   a
    szembenállás  megnyilvánulásaival szemben fel kell  lépni.  A
    demokrácia  rendkívül összetett fogalmához  hozzátartozik  az
    erőszakról,    az    erőszakkal    fenyegetésről    mint    a
    konfliktusmegoldás eszközeiről való lemondás.

    A   szóban   lévő  jelképeknek  minden  korlátozás   nélküli,
    nyilvános, szabad használata a jelen történelmi helyzetben az
    emberi  személy  méltóságát tisztelő,  ezért  a  gyűlölet  és
    agresszió  eszméit  elítélő,  a  demokrácia  értékei  mellett
    elkötelezett  minden  személyt súlyosan  sért,  és  különösen
    sérti    a    nácizmus   és   a   kommunizmus   üldözötteiét.
    Magyarországon  elevenen él a köztudatban és  az  üldözéseket
    túlélők  közösségeiben a tiltott jelképekben sűrűsödő mindkét
    eszme  emléke  és  a  jelképek használata mellett  elkövetett
    minden  bűn; ezek nem merültek feledésbe. Közöttünk  élnek  a
    súlyos  sérelmet  szenvedett személyek és  hozzátartozóik.  A
    jelképek  használata felidézi a még közeli múltat  az  akkori
    fenyegetésekkel, az embertelen szenvedéseket,  deportálásokat
    és halált hozó ideológiákat.

    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a   demokratikus
    társadalom védelmét jelenti az, s ezért nem alkotmányellenes,
    ha  az  állam  a  jelen történelmi helyzetben a demokráciával
    ellentétes,  vagyis  önkényuralmi  hatalmi  rendszerek  adott
    jelképeivel  kapcsolatos  egyes konkrét  magatartásokat  tilt
    meg:  a  terjesztést, a nagy nyilvánosság előtti használatot,
    közszemlére  tételt  [Btk. 269/B. §  (1)  bekezdés  a)  -  c)
    pontjai].

    5. Az Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott az
    Alkotmány  70/A.  §-ának értelmezésével. Gyakorlata  szerint,
    bár  a  jogegyenlőség  fogalma csupán  a  hivatkozott  §  (3)
    bekezdésének   szövegében  lelhető   fel,   a   jogegyenlőség
    követelménye  jelen van a 70/A. § valamennyi  szabályában.  A
    jogegyenlőség lényege, hogy az állam, mint közhatalom, s mint
    jogalkotó  köteles egyenlő elbánást biztosítani  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára. Ebben az  összefüggésben
    nem tehet különbséget közöttük faj, szín, nem, nyelv, vallás,
    politikai   vagy   más  vélemény,  nemzeti  vagy   társadalmi
    származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint.  Az
    Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt tilalom  nem  csak
    az emberi, illetve az alapvető állampolgári jogokra irányadó,
    hanem e tilalom – amennyiben a különbségtétel sérti az emberi
    méltósághoz való jogot – kiterjed az egész jogrendszerre, ide
    értve  azokat a jogokat is, amelyek nem tartoznak  az  emberi
    jogok,   illetőleg  az  alapvető  állampolgári   jogok   közé
    [61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280.].

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint ilyen  értelemben  a
    demokrácia  értékei mellett elkötelezett közösségek  védelmét
    az  Alkotmánynak  az emberek egyenlőségére, a  diszkrimináció
    tilalmára  vonatkozó  70/A. §-a és az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésében  foglalt emberi méltósághoz  való  alapvető  jog
    alapozza meg. Bár az Alkotmány 54. § (1) bekezdése az “ember”
    jogaként  határozza meg az emberi méltósághoz  való  alapvető
    jogot,  az Alkotmánybíróság egyik alaphatározatának tekintett
    Abh.  is  hivatkozott  “a  közösségek  méltóságának  hatékony
    védelmére”  (V. 4. pont utolsó bekezdés). Az Alkotmánybíróság
    “az   emberek  bizonyos  közösségei”  (IV.  1.  pont   utolsó
    bekezdés), “az emberek meghatározott csoportjai” (IV. 2. pont
    első   bekezdés)   védelmét  –  akár  a  véleménynyilvánítási
    szabadság  korlátozása útján is – lehetségesnek tartotta.  Az
    Abh.  határozottan  utalt arra, hogy “a  csoporthoz  tartozók
    becsületét, méltóságát” (V. 2. pont) az ezt fenyegető veszély
    ellen  védeni lehet. Az Abh. kifejezetten kimondta,  hogy  “a
    közösségek   méltósága   a   véleménynyilvánítási   szabadság
    alkotmányos korlátja lehet” (V. 4. pont utolsó bekezdés).
    Az  Alkotmánybíróság  a  közösségek  méltóságának  védelméről
    kifejtetteket  eddig  is  ebben a szellemben  alkalmazta.  Az
    Alkotmánybíróság   33/1998.  (VI.   25.)   AB   határozatában
    megállapította,  hogy “önkormányzatok képviselő-testületeinek
    méltósága”  is  alkotmányos korlátja a  vélemény-nyilvánítási
    szabadságnak (ABH 1998, 256.).

    Az Alkotmánybíróság minderre figyelemmel megállapítja, hogy a
    demokrácia értékei mellett elkötelezett közösségek méltóságát
    a  Btk.  269/B. §-ában meghatározottak szerinti védő  szabály
    tehát   a   véleménynyilvánítás   szabadságának   alkotmányos
    korlátja lehet.

    Jóllehet,  hogy  a  törvény által védett  értékek  –  mint  a
    köznyugalom  és  a  demokrácia értékei  mellett  elkötelezett
    közösségek     méltósága    –    megsértésének    büntetőjogi
    szankcionálása   külön-külön  esetleg   más   alkotmányossági
    elbírálás  illetve értékelés alá eshetne;  mivel  azonban  az
    önkényuralmi  jelképek használata e két  értéket  együttesen,
    egyszerre   sérti,  egymást  felerősítő,  kumulatív   hatásuk
    jelentkezik,  és  ehhez  kapcsolódik a  közvetlen  történelmi
    előzményeknek még ma is érvényesülő hatása.

    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy    Magyarország
    történelmi   tapasztalatai,  és  az   alkotmányos   értékeket
    fenyegető  az a veszély, amelyet ma még az elmúlt  diktatúrák
    ideológiáin  alapuló tevékenységeknek a nyilvánosságban  való
    megjelenése  jelenthet  a  magyar  társadalomra,  meggyőzően,
    objektíve és ésszerűen igazolják e tevékenységek tiltását  és
    a     büntetőjogi    eszközökkel    való     fellépést;     a
    véleménynyilvánítási  szabadságnak  a  Btk.  269/B.   §   (1)
    bekezdésében   megjelenő  korlátozása  a  történelmi   háttér
    fényében   nyomós  társadalmi  szükségletre  adott  válasznak
    tekintendő.

    Az  Alkotmánybíróság szerint a Btk. 269/B. § (1) bekezdésében
    kiemelt  jelképek, mint elkövetési tárgyak  használatával,  a
    velük  kapcsolatosan  kiemelt három elkövetési  magatartással
    szemben  –  az  alkotmányos értékekben  megfogalmazódó  célok
    védelme   érdekében  –  a  jelen  történelmi   helyzetben   a
    büntetőjogi  eszközrendszeren és szankciókon kívül  más  jogi
    eszköz  a hatékony védelemre nem biztosított (ultima  ratio).
    Összehasonlítható  történelmű  más  ország  szintén   büntető
    törvényben, a demokratikus jogállam veszélyeztetéséről  szóló
    bűncselekmények  között  tiltja alkotmányellenes  szervezetek
    jelképeinek   (zászlók,  jelvények,  egyenruhák,   jelszavak,
    köszöntési  formák) használatát [Strafgesetzbuch  (StGB)  vom
    15. Mai 1871 (RGBl. S. 127) in der Fassung der Bekanntmachung
    vom 13. November 1998 (BGBl. I, 3322) § 86a.].

    6.  Ugyanakkor,  amikor  az Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy   a   demokratikus  társadalom  érdekében,  a   közösség
    méltóságát  sértő,  köznyugalmat  veszélyeztető  magatartások
    megakadályozása    érdekében    az    alapjog     korlátozása
    elkerülhetetlenül  szükséges,  és  a  védelmet  a  büntetőjog
    biztosítja, vizsgálta annak az együttes feltételnek  meglétét
    is,   amelyet   az   Abh.  a  korlátozás   alkotmányosságához
    megkövetel, nevezetesen, hogy a korlátozás akkor alkotmányos,
    ha az a védett célok súlyával arányos is.

    A Btk. tényállása tartalmilag előkészület-jellegű magatartást
    tilt,  az  alkotmányos jogállam köznyugalmát védi, a legújabb
    kori  történelem  közelmúlt eseményeire  figyelemmel.  Számol
    ugyanakkor    azzal,   hogy   súlyosabb   bűncselekmény    is
    megvalósulhat a jelképhasználattal.

    A   törvény   nem   tiltja   meg  e  jelképek   előállítását,
    megszerzését,    tartását,   behozatalát,   kivitelét,    sőt
    használatát  sem, ha ez nem nagy nyilvánosság  előtt  valósul
    meg.  A törvény csupán a három kiemelt elkövetési magatartást
    (terjesztés   –   nagy   nyilvánosság  előtti   használat   –
    közszemlére tétel), aktív cselekvőséget ítéli olyannak, amely
    a demokratikus jogállam értékeivel szemben áll, mert alkalmas
    arra, hogy a hallgatóságra nem egyszerűen "sértő, meghökkentő
    vagy aggodalmat keltő", hanem kifejezetten félelmet ébresztő,
    fenyegető   hatása   legyen   azáltal,   hogy   a   megvetett
    ideológiákkal   való   azonosulást,   az   eszmék   nyilvános
    terjesztésének szándékát tartalmazza. Ez pedig alkalmas arra,
    hogy  a demokratikus társadalom egészét, különösen pedig azok
    jelentős  csoportjai,  közösségei emberi  méltóságát  sértse,
    akik   elszenvedői  voltak  a  tiltott  jelképekben  sűrűsödő
    mindkét  eszméhez és jelképeikhez tapadó, használatuk mellett
    elkövetett legsúlyosabb bűncselekményeknek.

    A   Btk.   269/B.  §-a  speciálisabb  és  jelentősen  szűkebb
    tényállás,  mint  az  egykor alkotmányellenessé  nyilvánított
    büntető  jogszabályi rendelkezés volt. Lényegesen szűkebb  és
    határozottabb    elkövetési   magatartásra   vonatkozik,    a
    véleménynyilvánítások körét így kevésbé  és  kiszámíthatóbban
    korlátozza,   mint  a  Btk.  269.  §-ának  az   idézett   AB-
    határozatban    alkotmányellenesnek    ítélt    akkori    (2)
    bekezdésében foglalt magatartás korlátozása volt.

    Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság megállapította azt is,
    hogy  a  Btk.  269/B.  § (1) bekezdése  a  három  cselekvőség
    esetében szubszidiárius rendelkezés. A bűncselekmény vétséget
    képez,   amelynek   büntetése  pénzfőbüntetés.   A   törvényi
    tényállás  viszonylag széles körben határoz meg  mentesítésre
    okot  adó  speciális körülményeket is. A (2) és (3) bekezdése
    feloldja a tilalmakat. A Btk. 269/B. § (2) bekezdése  rögzíti
    e  cselekmény vonatkozásában a büntethetőséget kizáró okokat.
    Ennek  megfelelően nem büntethető az, aki az (1)  bekezdésben
    rögzített    cselekményeket    ismeretterjesztő,    oktatási,
    tudományos,  művészeti célból, vagy a történelem,  illetve  a
    jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.
    Ennek  oka,  hogy a történelmi tényeket mindenki a valóságnak
    megfelelően  ismerhesse  meg,  és  a  tényszerű,  hasznos,  a
    közművelődéshez  elengedhetetlen információk minél  szélesebb
    rétegekhez jussanak el.

    A  (3)  bekezdés  rendelkezései folytán az államok  hatályban
    lévő hivatalos jelképeire a tényállás nem vonatkozik.

    A fentiek alapján az Alkotmánybíróság szerint a Btk. 269/B. §
    (1) bekezdésében megjelenő korlátozás a védett célok súlyához
    képest nem minősíthető aránytalannak, a korlátozás terjedelme
    és  szankciója az alkalmazható legenyhébb eszköznek  minősül,
    ezért  a Btk. e szabályában megfogalmazott alapjog-korlátozás
    megfelel az arányosság alkotmányos követelményének.

    Mindezekre  figyelemmel  az Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy a Btk. 269/B. §-a nem szükségtelenül és nem aránytalanul
    korlátozza  a  véleménynyilvánításhoz való  jogot,  ezért  az
    Alkotmánybíróság       a       kifogásolt       rendelkezések
    alkotmányellenességére hivatkozó indítványokat elutasította.

                                 V.

    Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 21.  §
    (3)   bekezdése   alapján   valamely  jogszabály   nemzetközi
    szerződésbe ütközése vizsgálatának indítványozására kizárólag
    a törvényben felsorolt személyek, illetve szervek jogosultak.
    Mivel  az  indítványozók  nem  tartoznak  ebbe  a  körbe,  az
    Alkotmánybíróság  az  indítványok  e  részét   –   mint   nem
    jogosulttól származót – visszautasította.

    A Magyar Közlönyben történő közzétételt a vizsgálat tárgyának
    jelentősége indokolja.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
       Dr. Bagi István                         Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                  
       Dr. Czúcz Ottó                            Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                  
       Dr. Harmathy Attila                      Dr. Holló András
       alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                  
       Dr. Kiss László                      Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                  
       Dr. Strausz János      Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       előadó alkotmánybíró                 előadó alkotmánybíró
     Dr. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek  a  Határozat  rendelkező  részével,   a   Büntető
     Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 269/B. §-a
     alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
     irányuló  indítványok elutasításával: a  Btk.  269/B.  §-a  a
     véleménynyilvánítási   szabadság  alkotmányosan   indokolható
     korlátozása.

     Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány 61.  §  (1)  bekezdésének
     általános értelmezését – amint erre a Határozat is utal  –  a
     30/1992.  (V. 26.) AB határozatban fogalmazta meg (ABH  1992.
     167.-    továbbiakban:    Abh.).    Ennek    megfelelően    a
     véleménynyilvánítás szabadsága, mint többféle szabadságjognak
     “anyajoga”,     kiemelt    alkotmányos    védelmet     élvez:
     korlátozhatóságának    mércéjét   –   lényeges    tartalmának
     terjedelmét  – az Alkotmánybíróság tágabb körben  vonta  meg,
     mint  általában az alapjogok korlátozhatóságának  alkotmányos
     határait:  “... a szabad véleménynyilvánításhoz  való  jognak
     valójában igen kevés joggal szemben kell csak engednie,  azaz
     a véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell
     értelmezni.” (ABH 1992. 178.)
     Osztom a Határozat álláspontját, hogy az Abh. általános  elvi
     megállapításai   a  véleményszabadság  tartalma   alkotmányos
     korlátozhatóságát  illetően  a  jelen  ügy  elbírálásánál  is
     irányadóak  azzal,  hogy “a Btk. 269/B.  §  (1)  bekezdésében
     foglalt  elkövetési  magatartások más vizsgálati,  értékelési
     szempontok figyelembevételét is szükségessé teszik.”

     A  Btk.  269/B.  § alkotmányosságának megítélésénél  azonban,
     lényegében  ugyanazokra az alapkérdésekre kellett  a  választ
     megadni,   amit   az  Abh.  a  Btk.  269.  §-a  vizsgálatánál
     megfogalmazott:

     –   elkerülhetetlenül   szükséges-e   a   véleménynyilvánítás
     korlátozása a tényállásban leírt magatartások esetén,
     –  a  korlátozás  megfelel-e az arányosság  követelményeinek,
     azaz  az  elérni  kívánt célhoz a büntetőjog  eszközrendszere
     általában  és ezen belül az adott büntetőtényállás  szükséges
     és megfelelő-e? [ABH 1992. 172.]

     A   Határozat   a  Btk.  269/B.  §-át  a  véleménynyilvánítás
     alkotmányos (szükséges és arányos) korlátozásának ismeri  el,
     mert a törvényileg tiltott magatartás:

          –  “a demokrácia értékei mellett elkötelezett közösségek
     méltóságát sértve veszélyezteti a köznyugalmat is”, továbbá
           –  a  demokratikus  jogállam,  mint  alkotmányos  érték
     védelmét     szolgálja,    nevezetesen:    a     demokratikus
     hatalomgyakorlás  alkotmányos  követelményét  és  egyben   az
     erőszakos   hatalomgyakorlás,  illetőleg  az  erre   irányuló
     törekvések  alkotmányi tilalmát (Alkotmány 2. §  (1)  és  (3)
     bekezdések).

     Álláspontom  szerint  a  határozat indokolásában  ki  kellett
     volna  emelni, hogy az Alkotmány 2. § (1) és (3) bekezdésében
     megfogalmazott  alkotmányos értékek és tilalmak  jelentik  az
     alkotmányos korlátozás elsődleges és meghatározó indokait.  A
     jelen ügyben ugyanis nem az alapvető jog érvényesülése, hanem
     az    alkotmányos   érték   védelme   indokolja   az    állam
     alapjogkorlátozó  intézkedését.  Önmagában  az   önkényuralmi
     jelképek    kifejezetten   kereskedelmi    célzatú,    üzleti
     haszonszerzés    motiválta    terjesztése,    a    szubjektív
     véleménynyilvánítás határát át nem lépő viselése,  használata
     stb.,  nem  tekinthető  a szabad véleménynyilvánítás  jogával
     való  olyan  visszaélésnek, amely  a  közösség  méltóságát  a
     “közösségi  méltósághoz való jogot” – amely az  élethez  való
     jogtól  elválasztva, önálló minőségében korlátozható  alapjog
     (64/1991.(XII. 17.) AB határozat) – annak érvényesülését  oly
     mértékben,   s   egyben  a  köznyugalmat  is   veszélyeztetve
     korlátozná, hogy szükségessé és arányossá tenné a büntetőjogi
     eszközök igénybevételét.
     Ezt  a  következtetést  támasztja alá  a  véleménynyilvánítás
     szabadságának az Abh-ban megfogalmazott – s a Határozat által
     is  irányadónak tekintett – kiemelt kezelése, nevezetesen:  a
     korlátozás  alkotmányosságának megítélésénél a  tágabb  mérce
     alkalmazása, a korlátozó törvények megszorító értelmezése.

     A  jelen  ügyben  az  alapjogkorlátozás  alkotmányosságát  az
     alkotmányos alapértékek védelme, ill. a tilalom büntető  jogi
     alátámasztása indokolja. Az alkotmányozó hatalom – amint  ezt
     az  Abh.  is  megállapította – védendő  alkotmányos  értéknek
     tekinti  a  demokráciát,  ezen belül a  különbözőséghez  való
     jogot,  a kisebbségek védelmét, az erőszakra és az erőszakkal
     fenyegetésről,  mint  a konfliktusmegoldás  eszközeiről  való
     lemondást  (ABH  1992.  173.);  ennek  védelme  érdekében  az
     Alkotmányon kívülre utasít minden olyan tevékenységet,  amely
     a   hatalom   erőszakos  megszerzésére,  vagy   gyakorlására,
     illetőleg kizárólagos birtoklására irányul.

     A   Btk.   269/B.   §-a   azokat  a  politikai   törekvéseket
     szimbolizáló önkényuralmi jelképek terjesztését,  használatát
     tiltja,  amelyek  szemben állnak az  Alkotmány  által  védett
     demokratikus   hatalomgyakorlással,  s  amely  magatartással,
     tevékenységgel  szembeni  fellépést  az  Alkotmány   mindenki
     kötelezettségévé teszi.
     A  Btk. 269/B. §.-a a véleménynyilvánítás szabadságát a  fent
     részletezett alkotmányi értékek védelme érdekében – a  reális
     veszélyeztetését   elhárítandó  –  szükséges   mértékben   és
     arányosan korlátozza.

     Az    arányos    korlátozás   alkotmánybírósági    megítélése
     álláspontom    szerint   az   alkotmányi    értékek    reális
     veszélyeztetésére    is    utaló   alkotmányos    követelmény
     megfogalmazását   indokolta  volna.   Büntetőjogi   tényállás
     alkotmányossági felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság már
     élt  ezzel  e  megoldással. A Btk. 179.  §  és  180.  §-ainak
     alkalmazásánál  az  alkotmányos  követelményt   meghatározva,
     ezzel   összefüggésben  –  az  adott  tényállás   alapján   –
     megfogalmazta  a büntethetőség “alkotmányos feltételeit”  is.
     [36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219.]

     A  Határozat  rendelkező  részében az Alkotmánybíróságnak  ki
     kellett  volna  mondania  az alábbiakat:  “A  Btk.  269/B.  §
     alkalmazásában  –  az Alkotmány 2. § (1) és  (3)  bekezdésére
     figyelemmel  –  alkotmányos követelmény a véleménynyilvánítás
     szabadságával  való visszaélés vizsgálata. A  tiltott  jelkép
     terjesztője, használója stb. csak akkor büntethető, ha  olyan
     magatartást   tanúsít,  ami  a  jelképek  által  szimbolizált
     diktatúrák  melletti  intézményes  kiállásnak,  propagálásnak
     minősül,  illetve  egyéb  olyan  magatartást  tanúsít,  amely
     túlterjeszkedik  a  szorosan értelmezhető, pusztán  személyes
     véleménykifejezésen.”

     Az  Alkotmány  2. § (1) és (3) bekezdésére tekintettel  ez  a
     megszorító  értelmezés (lásd az Abh-t) teszi  a  szükségesnek
     ítélt  korlátozást  arányossá,  ezáltal  a  Btk.  269/B.  §-t
     alkalmazásában alkotmányossá.

     Budapest, 2000. május 9.

                                                  Dr. Holló András
                                                     alkotmánybíró
      Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

      Az  Alkotmánybíróságnak a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
      évi   IV.  törvény  (a  továbbiakban:  Btk.)  269/B.   §-ának
      alkotmányossági  vizsgálatakor arra  kellett  választ  adnia,
      hogy  Magyarországon, ahol a demokratikus jogállamiság értéke
      csorbíthatatlan   [Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdés]   és   a
      véleményszabadság kiemelt védelmet élvez [Alkotmány 61. § (1)
      bekezdés], büntetéssel sújthatók-e azok, akik egyes náci vagy
      kommunista jelképeket használnak.

      Az  alkotmányos demokráciában a jogalkotás és a jogalkalmazás
      során,  valamint a politikai életben egyértelművé kell tenni,
      hogy  a  közhatalom  határozottan szemben áll  a  szélsőséges
      eszmékkel.  Az  állam köteles fellépni és  védelmet  nyújtani
      állampolgárai számára az erőszakos, az erőszakra uszító és az
      emberi  méltóságot sértő megnyilvánulásokkal szemben.  Kérdés
      azonban,  hogy ez a fellépés mikor tekinthető alkotmányosnak,
      különösen  abban  az esetben, ha az állam a jogi  felelősségi
      rendszerben a végső eszközhöz, a büntetőjoghoz nyúl.

      Miközben  azonosulni  tudok a Btk. 269/B.  §-át  megfogalmazó
      1993.  évi XLV. törvény indokolásának lényegével, és elítélem
      a   szélsőséges  politikai  eszméket,  diktatúrákat  és  azok
      szimbólumait,   nem   vagyok  meggyőződve   arról,   hogy   a
      törvényalkotói   célokat  –  végső  soron  –   a   büntetőjog
      eszközeivel kell megvalósítani.

      A véleményszabadság kiemelt szerepe

      A  véleménynyilvánítás, az önkifejezés  szabadsága  az  egyik
      legalapvetőbb  emberi jog. Ez biztosítja az emberek  számára,
      hogy  gondolataikat, tapasztalataikat, véleményüket  másokkal
      megosszák. A véleményszabadság és az emberi méltósághoz  való
      jog egymástól elválaszthatatlanok.

      A  szabad  véleménynyilvánítás joga a plurális,  demokratikus
      társadalom    alapvető    értékei    közé    tartozik.     Az
      Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  e  jognak  kitüntetett
      szerepe  van  az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen
      "anyajoga"  többféle szabadságjognak, az ún.  "kommunikációs"
      alapjogoknak,  amelyek együttesen teszik  lehetővé  az  egyén
      részvételét  a  társadalmi  és  politikai  folyamatokban.   A
      társadalom  szellemi  gazdagodása a  véleményszabadságtól  is
      függ:  csak  akkor van esély a téves nézetek kiszűrésére,  ha
      szabad   és   nyilvános   vitákban   ütközhetnek   ellentétes
      vélekedések, és ha a káros nézetek is napvilágra kerülhetnek.
      “Történelmi   tapasztalat,  hogy  mindannyiszor,   amikor   a
      véleménynyilvánítás    szabadságát   korlátozták,    sérelmet
      szenvedett  a társadalmi igazságosság, az emberi kreativitás,
      csökkent   az   emberben  rejlő  képességek  kibontakozásának
      lehetősége.  A káros következmények nem csupán az individuum,
      hanem   a  társadalom  életében  is  megmutatkoztak,  és   az
      emberiség  fejlődésének sok szenvedéssel  járó  zsákutcájához
      vezettek.  Az  eszmék,  nézetek szabad  kifejtése,  a  mégoly
      népszerűtlen vagy sajátos elképzelések szabad megnyilvánulása
      a  fejlődni  képes  és valóban eleven társadalom  létezésének
      alapfeltétele.”   [30/1992.  (V.   26.)   AB   határozat   (a
      továbbiakban: Abh.), ABH 1992. 167, 171.]

      Magyarországon, hasonlóan a többi alkotmányos  demokráciához,
      a  szabad  véleménynyilvánítás kiemelkedő védelmet élvez,  és
      csak    különösen    indokolt   esetben   korlátozható.    Az
      Alkotmánybíróság    megfogalmazása    szerint    “a    szabad
      véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen   kevés
      joggal szemben kell csak engednie, azaz a véleményszabadságot
      korlátozó   törvényeket  megszorítóan  kell   értelmezni.   A
      vélemény   szabadságával   szemben   mérlegelendő   korlátozó
      törvénynek  nagyobb  a  súlya, ha  közvetlenül  másik  alanyi
      alapjog  érvényesítésére  és védelmére  szolgál,  kisebb,  ha
      ilyen   jogokat   csakis  mögöttesen,  valamely   “intézmény”
      közvetítésével  véd, s legkisebb, ha csupán  valamely  elvont
      érték  önmagában  a tárgya (pl. a köznyugalom).”  [ABH  1992.
      178.]

      A nyilvános jelképhasználat és a véleményszabadság

      A Btk. 269/B. §-a büntetéssel fenyegeti meghatározott náci és
      kommunista  jelképek  terjesztését, nagy nyilvánosság  előtti
      használatát  és  közszemlére tételét. A határozat  szerint  a
      törvény csupán három kiemelt elkövetési magatartást tilt,  de
      nem  bünteti a jelképek előállítását, megszerzését,  tartását
      stb.   Az  ítélkezési  gyakorlat  szerint  nagy  nyilvánosság
      megállapítására  akkor kerülhet sor, ha az  elkövetés  helyén
      nagyobb  létszámú  személy  van  jelen,  illetve  fennáll   a
      lehetősége annak, hogy a bűncselekményről nagyobb vagy  előre
      meg  nem határozható számú személy szerez tudomást (BH  1981.
      223.).  A  bíróságok  tíz-húsz  személy  együttes  jelenlétét
      mindig nagy nyilvánosságnak tekintik, ezért tipikusan e körbe
      tartozik  a  közterületen vagy más nyilvános  helyen  történt
      elkövetés, de ide sorolandó a zártkörű rendezvény is, ha azon
      nagyobb létszámú személy vesz részt. A Btk. 137. § 12. pontja
      alapján  minden  esetben nagy nyilvánosságnak  számít,  ha  a
      bűncselekményt   “sajtó,  egyéb  tömegtájékoztatási   eszköz,
      sokszorosítás, illetőleg elektronikusan rögzített  információ
      távközlő hálózaton való közzététele útján”, vagyis –  egyebek
      mellett – az interneten követik el.

      Megítélésem   szerint   a   Btk.  a   szélsőséges   politikai
      szimbólumokkal kapcsolatos tevékenységek közül  éppen  azokat
      szankcionálja, amelyek leginkább a véleménynyilvánítás körébe
      tartoznak,  ezért  a  legerősebb  alkotmányos  védelem  alatt
      állnak.  A jelképek nyilvános használatával, megjelenítésével
      az   egyén  politikai  álláspontját,  hovatartozását  tudatja
      másokkal.  A  társadalmi kommunikáció  részeseként  a  jelkép
      viselője  véleményét  fejezi  ki, személyes  elköteleződésére
      hívja  fel  mások figyelmét. Aki ötágú vörös  csillagot  vagy
      horogkeresztet  tartalmazó jelvényt  visel,  aki  a  közönség
      számára   nyitva   álló  helyen  kommunista   vagy   fasiszta
      szimbólumokat    jelenít   meg,    aki    ilyen    jelképeket
      meggyőződésének  illusztrálására sajtótermékben  tesz  közzé,
      mások  számára egyértelművé és világossá teszi, hogy azonosul
      a  szélsőséges  eszmék egyikével. Tehát véleménynyilvánítási,
      önkifejezési  szabadságával él az, aki a  nyilvánosság  előtt
      önkényuralmi   jelképet   használ.   A   Btk.-ban   felsorolt
      elkövetési    magatartások   semmiképpen   sem    tekinthetők
      kivételesnek, hiszen jelkép segítségével az egyén csak ilyen,
      a   Btk.   269/B.  §-ában  jelenleg  büntetendő  cselekvéssel
      fejezheti  ki más emberek számára a véleményét.  Mások  által
      felismerhetetlen  módon,  “négy  fal  között”  nincs  értelme
      politikai, ideológiai szimbólumokat használni. A törvényhozás
      kellő súlyú alkotmányos indok birtokában szoríthatja csak  ki
      teljesen  a  nyilvánosság területéről  a  szélsőséges  eszmék
      jelképeit.

      A “köznyugalom” és a “közösségek méltóságának” védelme

      Az  Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban az alkotmányos  jogállamok
      többségében  elfogadott “nyilvánvaló  és  közvetlen  veszély”
      tesztjét  (clear  and present danger) és a  támadott  értékek
      egyediségének  követelményét  alkalmazta  a  közösség  elleni
      izgatás  vizsgálatakor. A döntés szerint a gyűlöletre uszítás
      büntetése azért nem alkotmánysértő, mert ez esetben a  szólás
      a  társadalmi  rend  és béke megzavarásán túl  számos  egyéni
      jogot  is  veszélyeztet: “a csoport ellen felszított  indulat
      fenyegeti   a  csoporthoz  tartozók  becsületét,   méltóságát
      (szélsőséges esetben életét is), megfélemlítéssel  korlátozza
      őket   más   jogaik  gyakorlásában  is”.  Ezzel   szemben   a
      “gyalázkodás” tiltása alkotmányellenes, mert az “a közrendet,
      a  köznyugalmat, a társadalmi békét önmagában véve,  elvontan
      védi.  A  bűncselekmény  megvalósul  akkor  is,  ha  a  sértő
      kifejezés  a  körülmények folytán nem jár  annak  veszélyével
      sem,  hogy egyéni jogokon sérelem esne.” [ABH 1992. 179.]  Az
      Alkotmánybíróság   e  határozatában  hangsúlyozta,   hogy   a
      "köznyugalom" nem független a véleményszabadság  helyzetétől.
      “Ahol  sokféle  véleménnyel  találkozhatnak  az  emberek,   a
      közvélemény  toleráns  lesz; míg zárt  társadalmakban  sokkal
      inkább  felkavarhatja a köznyugalmat egy-egy  szokatlan  hang
      is.   Másrészt   a   véleménynyilvánítás   szükségtelen    és
      aránytalanul  szigorú  korlátozása a  társadalom  nyitottsága
      ellen hat.” [ABH 1992. 180.]

      Az  önkényuralmi  jelképek használatát  tiltó  tényállás  nem
      tartalmaz  olyan  elemet, amely mások  veszélyeztetését  vagy
      gyűlölködő indulatok felkeltését követelné meg. A Btk. 269/B.
      §-a   önmagában  a  felsorolt  jelképek  nyilvánosság  előtti
      használatát bünteti.
      Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban kifejtette: “Az Alkotmány 54.
      §  (1)  bekezdése szerint minden embernek veleszületett  joga
      van  az  emberi méltósághoz. Így tehát az emberi  méltóság  a
      véleménynyilvánítási  szabadság  korlátja  lehet.”  A  döntés
      szerint a “közösségek méltóságát” a törvényhozók a gyűlöletre
      uszítás   tényállásán  túlmenően  is  büntetőjogi  védelemben
      részesíthetik. “A közösségek méltóságának hatékony  védelmére
      azonban  más  jogi  eszköz, például a nem vagyoni  kártérítés
      alkalmazási lehetőségeinek bővítése is alkalmas.” [ABH  1992.
      181.]

      Úgy  ítélem  meg,  hogy  önmagában az  önkényuralmi  jelképek
      nyilvános   használata,  terjesztése  nem  sérti  az   emberi
      méltósághoz  való  alapvető  jogot.  Az  Alkotmánybíróság   a
      8/1990.  (IV.  23.)  AB határozata óta ezt  a  jogot  az  ún.
      “általános személyiségi jog” egyik megfogalmazásának tekinti,
      amely  az  egyén  társadalmon belüli önmeghatározásának  jogi
      eszköze.  Az emberi méltósághoz való alapvető jog és  a  Ptk.
      75.  §-ában  foglalt  általános  személyiségi  jog  az  egyes
      emberek  cselekvési  autonómiájának  biztosítására,  valamint
      társadalmi megbecsülésének, jó hírnevének védelmére  szolgál.
      E  felfogásnak  mond  ellent egy  olyan  álláspont,  amely  a
      pontosan meg nem határozott “közösségek” részére biztosítja a
      méltósághoz  való jogot, az ugyanis kizárólag  az  egyénekhez
      kapcsolódhat.

      Az  Abh.  a  “közösségek  méltóságát”  a  gyűlöletre  uszítás
      tényállásának    speciális   jogi   tárgyával    kapcsolatban
      használja.   Az  uszító  véleménynyilvánítás  tiltása   azért
      indokolt,  mert  az uszítás valamely etnikai,  faji,  vallási
      csoport   vagy  a  lakosság  más  csoportjai  elleni  erőszak
      közvetlen  veszélyét idézi elő, illetve a Magyar  Köztársaság
      területén   élő   közösségeket   alkotó   személyek    emberi
      méltósághoz való jogát sérti. Nem magának a közösségnek, mint
      meghatározatlan  személyek  összességének  vagy  a   tagoktól
      elváló   szervezetnek   van  tehát  méltósága   (ez   ugyanis
      fogalmilag kizárt), hanem a közösséget alkotó egyének  emberi
      méltósághoz való alanyi joga érdemes a védelemre.

      Az   emberek  többsége  az  önkényuralmi  jelképek  nyilvános
      használatát egyes csoportokkal szembeni gyűlölet, megvetés és
      ellenérzés  kifejezésének tekinti. E szimbólumok  megjelenése
      az  esetek  nagy  részében sérti mások érzelmeit.  Önmagukban
      ezek  a  körülmények  azonban  még  nem  jelentik  az  emberi
      méltósághoz való jog sérelmét. Senkinek nincs joga arra, hogy
      mások véleménynyilvánítását az állam azért tiltsa be, mert az
      rá,  mint egy etnikai, faji, vallási vagy kulturális  csoport
      tagjára sérelmes. A véleménynyilvánítás szabadságához  fűződő
      alapjog  ugyanis  az  egyén azon jogát is  védi,  hogy  mások
      érdekeit,  szemléletét,  érzékenységét  sértő  nézeteinek  is
      hangot adhasson.

      Természetesen a szélsőséges eszmék szimbólumainak  használata
      bizonyos körülmények között méltóságot sértő lehet. Ha valaki
      azért  használja  a  náci vagy a kommunista  múltat  felidéző
      jelképeket, hogy meghatározott személyeket, illetve személyek
      egy  meghatározott csoportját zaklassa, sértegesse, akkor  az
      elkövető  felelősségre vonása indokolt.  Különösen  fontos  a
      büntetőjogi  szankció alkalmazása azokkal szemben,  akik  oly
      módon  nyilvánítják ki szélsőséges politikai meggyőződésüket,
      hogy a sérelmet szenvedetteknek nincs módjuk kitérni a közlés
      elől  (“foglyul  ejtett közönség”). A Btk. 269/B.  §-a  ezzel
      szemben  a  “mindenkihez”,  a  “névtelen  közösséghez”  szóló
      véleménynyilvánítást is büntetni rendeli, ezért nem az emberi
      méltósághoz való jogot és nem a “közösségek méltóságát” védi.

      Álláspontom  szerint  a Btk. 269/B. §-ával  kapcsolatban  nem
      lehet  a  “közösségek méltóságának” védelmére  hivatkozni,  a
      “köznyugalom”   védelme  pedig,  ahogy   azt   az   Abh.   is
      megállapította,   önmagában   nem   szolgálhat    alapul    a
      véleményszabadság korlátozásához.

      Fontosnak    tartom   kiemelni,   hogy    ha    e    jelképek
      felhasználásával kifejezett vélemény gyűlöletre uszít,  akkor
      az  elkövető az Alkotmánybíróság által hatályában fenntartott
      Btk.  269.  §-a  alapján  ma is büntetendő.  Ha  ezen  túl  a
      jogalkotó   szükségesnek  ítéli,  az  önkényuralmi   jelképek
      használata  révén  “foglyul ejtett  közönség”  védelmében  új
      büntető tényállást fogalmazhat meg.

      Az értéksemlegesség tesztje

      Az    Alkotmánybíróság   az   Abh.-ban   több   más   európai
      alkotmányvédő     szerv    esetjogával     összhangban,     a
      szólásszabadság neutrális értelmezését fogadta el. “A  szabad
      véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak  érték-  és
      igazságtartalmára    tekintet    nélkül    védi.    (…)     A
      véleménynyilvánítás szabadságának külső korlátai vannak csak;
      amíg  egy  ilyen alkotmányosan meghúzott külső  korlátba  nem
      ütközik,  maga  a  véleménynyilvánítás  lehetősége  és  ténye
      védett,  annak tartalmára tekintet nélkül. Vagyis  az  egyéni
      véleménynyilvánítás,  a  saját  törvényei  szerint  kialakuló
      közvélemény,  és  ezekkel kölcsönhatásban a  minél  szélesebb
      tájékozottságra épülő egyéni véleményalkotás  lehetősége  az,
      ami   alkotmányos  védelmet  élvez.  Az  Alkotmány  a  szabad
      kommunikációt  –  az  egyéni  magatartást  és  a   társadalmi
      folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik  a
      szabad  véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben  a  processzusban
      helye  van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek
      és  sértőnek egyaránt, különösen azért, mert maga a  vélemény
      minősítése  is  e folyamat terméke.” [ABH 1992.  179.]  Nincs
      tehát   olyan   vélemény,   amelynek  közlése   kontextusától
      függetlenül, pusztán tartalma alapján korlátozható  lenne.  A
      jogkorlátozás     szükségessége     minden     esetben      a
      véleménynyilvánítás  körülményeinek összességétől  (helyétől,
      idejétől, a címzettek körétől stb.) függ. Az értéksemlegesség
      elvéből  következik,  hogy az önkényuralmi  rendszerrel  való
      egyetértés   kifejezése  önmagában,  tartalma   alapján   nem
      büntethető.   A   Btk.  269/B.  §-a  ellentétben   áll   ezen
      elvárásokkal,   mivel   a  véleményt  értéktartalma   alapján
      minősíti,  s  nem külső korlátot állít a közlés szabadságával
      szemben.

      Az  értéksemlegesség követelménye nem jelenti  azt,  hogy  az
      állam  nem tehet különbséget demokratikus és antidemokratikus
      törekvések  között.  Az Abh. megállapította,  hogy  az  állam
      támogathatja  az általa helyesnek tartott véleményeket,  s  a
      helytelennek  tartott  közlések ellen  felléphet,  mindaddig,
      amíg ezzel nem sérti a véleményszabadságot. Az Alkotmány 2. §
      (3)  bekezdése kötelező fellépést ír elő a hatalom  erőszakos
      megszerzésére   vagy   gyakorlására,  illetőleg   kizárólagos
      birtoklására  irányuló törekvésekkel  szemben.  A  8.  §  (1)
      bekezdése pedig az állam elsőrendű kötelességévé teszi,  hogy
      védje  az  ember  alapvető jogait. E két követelménynek  tesz
      eleget  a  törvényhozás azzal, hogy a Btk. “Az  állam  elleni
      bűncselekmények” fejezetben büntetőjogi védelemben  részesíti
      a  Magyar  Köztársaság  alkotmányos  rendjét,  174/B.  §-ában
      büntetéssel  fenyegeti a nemzeti, etnikai, faji vagy  vallási
      csoport  tagja elleni erőszakot, 269. §-ában pedig a közösség
      elleni  izgatást  szankcionálja.  Az  uszító  beszéd  és   az
      erőszakos  tett  tehát  ma  sem maradhat  büntetlenül.  Ha  a
      szélsőséges  véleménynyilvánítás meghatározott személy  ellen
      irányul,   akkor   az  elkövető  –  a  Btk.-beli   feltételek
      fennállása  esetén – becsületsértésért büntethető,  tehát  az
      emberi  méltóság  sérelmére  is  válaszol  a  büntetőjog.   A
      jogalkotónak  lehetősége van – a náci és kommunista  jelképek
      felhasználásával    –    elkövetett   erőszakot,    közvetlen
      fenyegetést,    uszítást    és   becsületsértést    speciális
      tényállásokban   szankcionálni.   Mindez   nem   érinti    az
      értéksemlegesség  követelményét, hiszen  így  nem  pusztán  a
      szélsőséges   tartalmú  vélemény,  hanem   annak   közvetlen,
      belátható következménye alapozza meg a felelősségre vonást.

      Az  állam  azzal,  hogy  tolerálja az  önkényuralmi  jelképek
      nyilvános  használatát, nem marad eszközök nélkül a  fasizmus
      és  a  kommunizmus eszméit hirdető véleményekkel  szemben.  A
      gyermekek oktatása, a kulturális támogatás preferenciái révén
      és még számos módon az állam kifejezésre juttathatja, hogy  a
      totalitárius eszmék mélyen megvetendők.

      A történelmi körülmények vizsgálata

      A  határozat  szerint Magyarország sajátos történelmi  múltja
      szükségessé tesz alapjogbeli korlátozásokat, így a történelmi
      körülményekkel  indokolható az is, hogy az állam  büntetéssel
      fenyegeti  az  önkényuralmi jelképek használóit. Magyarország
      huszadik századi történelme, a náci és a kommunista rémtettek
      emléke   ennek   éppen   az  ellenkezőjét   indokolhatja:   a
      véleményszabadság  a  demokrácia egyik  legfőbb  védelmezője,
      ezért  maga  is  különleges védelmet érdemel. Az  alkotmányos
      demokráciát  többek között az különbözteti meg a diktatórikus
      rendszerektől, hogy tág teret biztosít a szabad szólásnak,  s
      ezzel  segíti elő a demokratikus közvélemény kialakulását.  A
      szólásszabadság korlátozásával sehol sem sikerült  megfékezni
      a    totalitárius   eszmék   terjedését,   ahol   pedig    az
      antidemokratikus    erők   hatalomra    kerültek,    nem    a
      véleményszabadság segítette őket uralomra.

      Ez a jellemző a magyar történelemre, a politikai kultúrára, a
      választópolgári   magatartásra  is:   Magyarországon   szabad
      választásokon  szélsőséges politikai  erők  sohasem  kerültek
      hatalomra.  A  fasiszta vagy a kommunista  diktatúrák  a  XX.
      századi  magyar történelemben akkor jöttek létre,  amikor  az
      ország idegen katonai megszállás alatt állt.

      Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban kiemelte: “A  rendszerváltás
      elkerülhetetlenül   társadalmi   feszültségekkel    jár.    E
      feszültségeket   kétségtelenül   fokozhatja,    ha    egyesek
      büntetlenül  adhatnak  kifejezést  nagy  nyilvánosság   előtt
      bizonyos  csoportokkal szembeni gyűlöletüknek,  megvetésüknek
      vagy  ellenérzésüknek.  A  sajátos történelmi  körülményeknek
      azonban  van egy másfajta hatása is, s éppen ezért  szükséges
      különbséget  tenni  a  gyűlöletre uszítás  és  a  sértő  vagy
      lealacsonyító  kifejezés használata között.  (…)  Büntetőjogi
      büntetésekkel  (…) nem a közvéleményt és a politikai  stílust
      kell formálni – ez paternalista hozzáállás –, hanem más jogok
      védelmében    az   elkerülhetetlenül   szükséges    esetekben
      szankcionálni.” [ABH 1992. 180.]

      Magyarország  az európai csatlakozás küszöbén  nem  elégedhet
      meg     a     nemzetközileg    még    elfogadhatónak     tűnő
      minimumvédelemmel,  az önkényuralmi múlt éppen  az  alapjogok
      széleskörű  biztosítását követeli meg. Az  ország  nemzetközi
      jogi   szerződéses   kötelezettségeiből  nem   következik   a
      szélsőséges szimbólumok használatának tilalma.

      A  történelmi  események  szerepével  kapcsolatban  fontosnak
      tartom kiemelni az időmúlás jelentőségét is. Az Emberi  Jogok
      Európai  Bírósága a Lehideux és Isorini kontra  Franciaország
      ügyben  1998. szeptemberben hozott ítéletében megállapította,
      hogy   megsértették  a  Pétain  marsall  emlékének  védelmére
      alakult  egyesület két vezetőjének véleményszabadsághoz  való
      jogát. A panaszosokat Franciaországban azért ítélték el, mert
      a  Le Monde című lap egy pamfletjében felsorolták Pétain azon
      intézkedéseit,  melyek  alapján a  marsallról  pozitív  képet
      lehet  kialakítani. A francia kormány a Bíróság előtt  többek
      között  arra hivatkozott, hogy a francia történelemnek  ez  a
      szakasza  igen fájdalmas időszak, és a panaszosok  a  pamflet
      megjelentetésével sebeket szakítottak fel.  A  Bíróság  ezzel
      szemben  úgy érvelt, hogy a szóban forgó történelmi események
      több  mint negyven évvel ezelőtt történtek, ami olyan  hosszú
      idő, hogy ez az érv már nem vehető figyelembe úgy, mintha tíz
      vagy  húsz  évvel ezelőtti eseményeket idéztek volna  fel.  A
      Bíróság  hangsúlyozta,  hogy minden államnak  erőfeszítéseket
      kell tennie annak érdekében, hogy saját történelme nyíltan és
      szenvedélymentesen vitatható legyen. Korábbi döntéseit  (Open
      Door  and  Dublin  Well  Women kontra Írország,  Vogt  kontra
      Németország)   idézve  kiemelte,  hogy  a   véleményszabadság
      nemcsak  az  olyan véleményre terjed ki, amely közömbös  vagy
      amelynek  megítélése kedvező, hanem olyan közlésre is,  amely
      zavaróan, sokkolóan hathat. Ezt követeli meg a pluralizmus, a
      tolerancia  és  a  nyitott gondolkodás,  amelyek  nélkül  nem
      létezhet demokratikus társadalom.

      Meggyőződésem,  hogy a szabadságszerető emberek  határozottan
      szemben   állnak   az  antidemokratikus   eszmékkel,   és   a
      választópolgárok  nagy  többsége  nemet   mond   minden,   az
      alkotmányos rendet veszélyeztető radikalizmusra.

      A   legtürelmesebb   magyar  demokrata,   Bibó   István   így
      fogalmazott:  “Abban  a  görcsös  félelmi  állapotban,   mely
      elhiszi,  hogy  a  szabadság  előrehaladása  veszélyezteti  a
      nemzet   ügyét,   nem  lehet  élni  a  demokrácia   javaival.
      Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni:
      nem  félni  a  más véleményűektől, a más nyelvűektől,  a  más
      fajúaktól, a forradalomtól, az összeesküvésektől, az ellenség
      ismeretlen   gonosz   szándékaitól,  a   lekicsinyléstől   és
      egyáltalán mindazoktól az imaginárius veszedelmektől,  melyek
      azáltal  válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük.  (…)
      [A]  félelem,  a  veszély  állandó érzésében  szabállyá  vált
      mindaz,  amit  az  igazi demokráciák csak  az  igazi  veszély
      óráiban  ismernek: a közszabadságok megkurtítása, a  cenzúra,
      az  ellenség  ’bérenc’-einek, az ’áruló’-nak  a  keresése,  a
      mindenáron való rendnek vagy a rend látszatának s  a  nemzeti
      egységnek  a  szabadság  rovására  való  erőltetése.”   (Bibó
      István:  A  kelet-európai  kisállamok  nyomorúsága.  In  Bibó
      István: Válogatott tanulmányok 2. kötet 220. oldal)

      Mindezek   alapján   a   Btk.   269/B.   §-át   nem    tartom
      összeegyeztethetőnek  az Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésében
      megfogalmazott   egyik   legfőbb  demokráciakritériummal,   a
      véleménynyilvánítás szabadságával, ezért – hangsúlyozva  azt,
      hogy   mélyen  nem  értek  egyet  az  önkényuralmi   jelképek
      gondolati tartalmával – a rendelkező részre, alkotmányjogászi
      meggyőződésem szerint, nemmel szavaztam.

      Budapest, 2000. május 9.
                                               Dr. Kukorelli István
                                                      alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Section 269/B and Section 269/B para. (1) of Act IV of 1978 on the Criminal Code
       Number of the Decision:
       .
       14/2000. (V. 12.)
       Date of the decision:
       .
       05/09/2000
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2000-2-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .
       en_0014_2000.pdfen_0014_2000.pdf