Hungarian
Ügyszám:
.
607/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.; Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 14/2000. (V. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/83
.
A határozat kelte: Budapest, 05/09/2000
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában  –  dr.
  Holló  András alkotmánybíró párhuzamos indokolásával  és  dr.
  Kukorelli István alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a
  következő

                          határozatot:

  Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
  IV.     törvény     269/B.     §-a    alkotmányellenességének
  megállapítására  és  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
  elutasítja,  a 269/B. § (1) bekezdése nemzetközi  szerződésbe
  ütközésére vonatkozó indítványokat pedig visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

   A  Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi  IV.  törvény  (a
   továbbiakban:   Btk.)   269/B.  §-a   alkotmányellenességének
   vizsgálatára több indítvány érkezett. Az Alkotmánybíróság  az
   indítványokat  egyesítette és azokat egy  eljárásban  bírálta
   el.

   Az  indítványozók  többsége  a  sarló-kalapács  és  az  ötágú
   vöröscsillag,   valamint   az   ezeket   ábrázoló    jelképek
   terjesztésének, használatának, illetve közszemlére  tételének
   bűncselekménnyé nyilvánítását sérelmezte. Egy indítványozó  a
   teljes     törvényi     tényállás     alkotmányellenességének
   megállapítását   és   megsemmisítését   kérte;   támadta    a
   horogkeresztre, SS-jelvényre, nyilaskeresztre vonatkozó részt
   is.

   Az  indítványozók  álláspontja  szerint  a  Btk.  sérelmezett
   rendelkezése  ellentétes az Alkotmány 3. §  (1)  bekezdésében
   megállapított pártalapítás szabadságával, 60. §  (1)  és  (2)
   bekezdésében  deklarált gondolat, lelkiismeret  és  a  vallás
   szabadságával,  illetve (4) bekezdésében foglalt  kétharmados
   törvényi  előírással. Véleményük szerint e rendelkezés  sérti
   továbbá    a    61.    §   (1)   bekezdésében   meghatározott
   véleménynyilvánítási szabadság alapjogát is.

   Az   indítványozók  szerint  azzal,  hogy  a  jogalkotó  csak
   bizonyos,   általa   önkényuralminak   minősített    jelképek
   büntetőjogi  üldözését  rendeli, az embereknek  az  Alkotmány
   70/A.  §  (1)  és (2) bekezdésébe ütköző, vallási,  politikai
   vagy   más  vélemény  szerinti  hátrányos  megkülönböztetését
   valósítja  meg.  A  Btk. e rendelkezése ugyanakkor  sérti  az
   Alkotmány 70/G. § (2) bekezdését is, amely alapján tudományos
   igazságok  kérdésében kizárólag a tudomány művelői jogosultak
   dönteni.

   Több  indítványozó  részletesen kifejti, hogy  a  sérelmezett
   rendelkezések   ellentétesek  a   magyar   államot   kötelező
   nemzetközi   joggal   és   nemzetközi   egyezményekkel,   így
   elsődlegesen  az ENSZ közgyűlése által 1966.  december  16-án
   elfogadott   és  hazánkban  az  1976.  évi  8.   törvényerejű
   rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
   Egyezségokmánya (a továbbiakban: Egyezségokmány),  az  Emberi
   Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint az emberi jogok és  az
   alapvető   szabadságok  védelméről  szóló,   Rómában,   1950.
   november  4-én  kelt,  Magyarországon  az  1993.  évi   XXXI.
   törvénnyel  kihirdetett Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)
   általuk megjelölt számos cikkelyével.

                                II.

   1.   Az   Alkotmánynak  az  indítványozók  által  hivatkozott
   rendelkezései a következők:

   "3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az
   alkotmányos   jogszabályok   tiszteletben   tartása   mellett
   szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.”

   “60.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
   (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
   meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt  a
   szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos
   cselekmények,  szertartások végzése útján  vagy  egyéb  módon
   akár  egyénileg,  akár másokkal együttesen  nyilvánosan  vagy
   magánkörben kinyilváníthassa, vagy kinyilvánítását  mellőzze,
   gyakorolhassa, vagy taníthassa.
   (4)  A  lelkiismereti  és  vallásszabadságról  szóló  törvény
   elfogadásához    a    jelenlévő   országgyűlési    képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”

   “61.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
   (2)   A   Magyar  Köztársaság  elismeri  és  védi   a   sajtó
   szabadságát.
   (3)   A  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  törvény,
   valamint  a  sajtószabadságról szóló törvény elfogadásához  a
   jelenlévő  országgyűlési  képviselők kétharmadának  szavazata
   szükséges.
   (4)   A   közszolgálati  rádió,  televízió  és   hírügynökség
   felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről, továbbá  a
   kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a
   tájékoztatási  monopóliumok megakadályozásáról szóló  törvény
   elfogadásához    a    jelenlévő   országgyűlési    képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”

   “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
   segíti.”

   “70/G.  §  (1)  A Magyar Köztársaság tiszteletben  tartja  és
   támogatja  a  tudományos  és művészeti  élet  szabadságát,  a
   tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
   (2)   Tudományos  igazságok  kérdésében  dönteni,   kutatások
   tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői
   jogosultak."

   2.  A  Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi  IV.  törvény
   módosításáról  szóló  1993.  évi XLV.  törvény  "Önkényuralmi
   jelképek  használata" elnevezéssel az alábbi  rendelkezéseket
   iktatta a Btk-ba:

   "269/B.    §    (1)    Aki    horogkeresztet,    SS-jelvényt,
   nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot, vagy
   ezeket ábrázoló jelképet
   a) terjeszt;
   b) nagy nyilvánosság előtt használ;
   c) közszemlére tesz;
   ha  súlyosabb  bűncselekmény nem valósul meg, vétséget  követ
   el, és pénzbüntetéssel büntetendő.
   (2)   Nem   büntethető   az  (1)  bekezdésben   meghatározott
   cselekmény   miatt,   aki  azt  ismeretterjesztő,   oktatási,
   tudományos,  művészeti  célból vagy a történelem,  illetve  a
   jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.
   (3)  Az (1) - (2) bekezdés rendelkezései az államok hatályban
   lévő hivatalos jelképeire nem vonatkoznak.”

   A  fenti  bűncselekményi tényállás megalkotásának indokait  e
   törvény   praeambuluma  rögzíti.  Eszerint   a   XX.   század
   szélsőséges  politikai eszméi Európában és  Magyarországon  a
   hatalom erőszakos megszerzése és kizárólagos birtoklása útján
   olyan  diktatúrákat hoztak létre, amelyek semmibe  vették  az
   emberi  jogokat, és magyar állampolgárok tömeges  kiirtásához
   vezettek.  Az  említett szélsőséges eszméket magukénak  valló
   államok,  szervezetek, mozgalmak jelképeinek használata  fájó
   sebeket  szaggat  fel  és  összeegyeztethetetlen  alkotmányos
   értékeinkkel.

   A   törvény   praeambulumában  és  1.   §-ában   foglaltaknak
   megfelelően   az   új   bűncselekmény   a   közrend    elleni
   bűncselekmények    fejezetében,    a    köznyugalom    elleni
   bűncselekmények között kapott helyet.

   A  törvényjavaslat indokolása azért javasolta a  tényállásban
   leírt  cselekményeket  büntetendővé  nyilvánítani,  mert   "a
   különböző  szélsőséges  (fasiszta és bolsevista)  szimbólumok
   továbbélése,    újra   felhasználása   felháborítja,    jogos
   érzékenységében   sérti   a   társadalom   jelentős   részét.
   Ugyanakkor  a  törvényjavaslatban leírt cselekmények  rontják
   hazánk nemzetközi hírnevét is."

   3.  Az  indítványozók  az  Egyezségokmány  19.  cikke  és  az
   Egyezmény    10.   cikke   rendelkezéseinek   sérelmére    is
   hivatkoztak.

   Az Egyezségokmány 19. cikke szerint:

   " 1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.
   2.  Mindenkinek joga van szabad véleménynyilvánításra;  ez  a
   jog  magában foglalja mindenfajta adat és gondolat  határokra
   való   tekintet  nélküli  –  szóban,  írásban,  nyomtatásban,
   művészi  formában vagy bármilyen más tetszése szerinti  módon
   történő  –  keresésének, megismerésének és  terjesztésének  a
   szabadságát is.
   3.  Az  e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása
   különleges  kötelességekkel és felelősséggel jár.  Ennélfogva
   az  bizonyos  korlátozásoknak vethető alá, ezek azonban  csak
   olyanok lehetnek, amelyeket a törvény kifejezetten megállapít
   és amelyek
   a)  mások  jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben  tartása,
   illetőleg
   b)  az  állambiztonság vagy a közrend, a közegészség  vagy  a
   közerkölcs védelme érdekében szükségesek".

   Az Egyezmény 10. cikke a következőket tartalmazza:

   “1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
   Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az
   információk, eszmék megismerésének és közlésének  szabadságát
   országhatárokra  tekintet  nélkül  és  anélkül,   hogy   ebbe
   hatósági  szerv  beavatkozhasson. Ez a Cikk nem  akadályozza,
   hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok
   működését engedélyezéshez kössék.
   2.   E   kötelezettségekkel   és   felelősséggel   együttjáró
   szabadságok  gyakorlása  a  törvényben  meghatározott,  olyan
   alakszerűségeknek,   feltételeknek,   korlátozásoknak    vagy
   szankcióknak  vethető alá, amelyek szükséges  intézkedéseknek
   minősülnek  egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
   a  területi  sértetlenség, a közbiztonság,  a  zavargás  vagy
   bűnözés  megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme,
   mások  jó  hírneve  vagy jogai védelme, a bizalmas  értesülés
   közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és
   pártatlanságának fenntartása céljából."

                               III.

   Az  Alkotmánybíróság az indítványokat az alábbiak  miatt  nem
   találta megalapozottnak:

   1.  Az Alkotmány 3. § (1) bekezdése a pártok alapításának  és
   működésének  szabadságát az általános  rendelkezések  körében
   önálló  nevesített  alapjogként határozza  meg  és  részesíti
   alkotmányos  védelemben. Ez a rendelkezés  azonban  a  pártok
   szabad   tevékenységét,  s  annak  alkotmányos  védelmét   az
   Alkotmány  és  az  alkotmányos  jogszabályok  keretei  között
   biztosítja.  Ebből következően tehát a pártok tevékenységének
   törvényi  szabályozáson  alapuló  korlátozása  önmagában  nem
   sérti  az  Alkotmány e rendelkezését [24/1992. (IV.  21.)  AB
   határozat, ABH 1992. 126, 128.].

   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  önkényuralmi
   jelképek használatának bűncselekménnyé nyilvánítása  nem  áll
   közvetlen alkotmányos összefüggésben a pártok alapításának és
   működésének szabadságával, ezért az nem is sérti az Alkotmány
   3. § (1) bekezdését.

   2.  A  Btk.  269/B.  §-a  nem sérti az Alkotmány  60.  §-ában
   meghatározott szabadságjogokat sem.

   A  Btk.  e  rendelkezése nem korlátozza a  vallásszabadságot,
   mert  a törvényi tényállásban felsorolt jelképek nem vallási,
   hanem  politikai  jellegűek. Ez a  rendelkezés  nem  sérti  a
   gondolat- és lelkiismeret szabadságát sem, ugyanis a vitatott
   tényállás meghatározott magatartás büntetését teszi lehetővé;
   a  büntetőjog axiómái közé tartozik, hogy pusztán a gondolat,
   vagy  a  lelkiismeret  nem  lehet a büntetőjogi  felelősségre
   vonás alapja.

   A lelkiismeret szabadságához való alapjog az Alkotmánybíróság
   gyakorlata  szerint a vallási, erkölcsi, vagy  bármely  egyéb
   természetű,  így  a  politikai  meggyőződésre  is   kiterjed.
   [46/1994.  (X.  21.)  AB határozat, ABH 1994.  260,  270.]  A
   lelkiismereti  szabadság  alapjogát  az  Alkotmánybíróság   a
   személyiség integritásához való jogként értelmezi:  az  állam
   senkit sem kényszeríthet olyan helyzetbe, amely meghasonlásba
   vinné   önmagával,   vagy   amely   összeegyeztethetetlen   a
   személyiségét  meghatározó valamely lényeges  meggyőződésével
   [64/1991.  (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991. 297,  313.].  A
   vizsgált  bűncselekmény elkövetési magatartását  –  politikai
   jelentésű szimbólumok terjesztését, nagy nyilvánosság  előtti
   használatát,   közszemlére  tételét  –  azonban   nem   lehet
   általában   és   minden  elkövetési  esetre  nézve   olyannak
   tekinteni,  mint amely az elkövető személyiségét  meghatározó
   lényeges  meggyőződését  fejezi ki.  Ezért  a  Btk.  vizsgált
   tényállása a lelkiismereti szabadság jogának korlátozását sem
   eredményezi.

   A  törvény nem az elkövetőnek a jelképekkel való azonosulását
   tiltja, hanem azok kifelé irányuló felhasználását, ami már  a
   véleménynyilvánítási szabadság területére esik,  amellyel  az
   Alkotmánybíróság alább foglalkozik.

   3.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk. kifogásolt
   rendelkezése  nincs közvetlen alkotmányos  összefüggésben  az
   Alkotmány   70/G.   §-ában  meghatározott   tudományos   élet
   szabadságának  jogával,  a tudományos igazságok  eldöntésének
   kérdésével.  A  tudományos  élet szabadsága  ugyanis  magában
   foglalja a tudományos kutatáshoz és a tudományos igazságok és
   ismeretek  terjesztéséhez való szabadságjogot,  amely  tágabb
   értelemben  a  véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolódik,
   egyúttal tartalmazza az államnak azt a kötelezettségét,  hogy
   tartsa  tiszteletben és biztosítsa a tudományos  élet  teljes
   függetlenségét, a tudomány tisztaságát, elfogulatlanságát  és
   pártatlanságát  [34/1994. (VI. 24.) AB határozat,  ABH  1994.
   182,  183.]. Erre tekintettel a Btk. sérelmezett rendelkezése
   nem  sérti az Alkotmány 70/G. §-át sem, minthogy a  269/B.  §
   (2) bekezdése éppen garanciája e jogok gyakorlásának.

   4.  A  Btk. 269/B. §-a nem ütközik az Alkotmány 70/A.  §  (1)
   bekezdésében  meghatározott diszkrimináció tilalmába  sem.  A
   diszkrimináció tilalmának sérelme különösen nem áll  fenn  az
   indítványozók által felvetett abban az összefüggésben, hogy a
   Btk.  csupán  a  tényállásban megjelölt jelképek  használatát
   bünteti,  más  egyéb önkényuralmi jelképeket azonban  nem.  A
   vizsgált  tényállás  nem  tesz  különbséget  emberek   között
   politikai  meggyőződésük alapján, hanem általában, mindenkire
   vonatkozóan és politikai meggyőződéstől függetlenül tiltja az
   önkényuralmi  jelképek  használatát,  önkényuralmi  jelképnek
   minősítve  mind  a  fasiszta  önkényhez,  mind  a  kommunista
   önkényhez kapcsolódó jelképeket.

   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja  azt  is,  hogy  ezek  az
   önkényuralmi jelképek nemcsak a közvélemény számára  jelentik
   az ismert és megélt önkényuralmi rendszereket, hanem a Magyar
   Köztársaság  törvényhozása kezdettől  fogva  mindmáig  együtt
   kezelte  az  e  rendszerek által elkövetett  jogtalanságokat,
   legyen   szó   akár   a  törvénytelenségek  következményeinek
   orvoslásáról,   –   például  az  állampolgárok   tulajdonában
   igazságtalanul okozott károkért járó kárpótlásról, illetve az
   életüktől  és  szabadságuktól  politikai  okokból  jogtalanul
   megfosztottak  kárpótlásáról – vagy  pedig  eme  önkényuralmi
   rendszerek kifejezetten és jellemzően önkényuralmi  tetteiben
   való   részvétel  szimbolikus  elítéléséről  az   úgynevezett
   átvilágítási törvényben.

   Az  Alkotmánybíróság határozataiban az említett jogtalanságok
   vonatkozásában kifejezetten megerősítette, hogy  nem  hozható
   fel  alkotmányossági  kifogás  ezen  önkényuralmi  rendszerek
   azonos  megítélése  és együttes kezelése ellen.  A  tulajdoni
   kárpótlás  tekintetében  a 28/1991.  (VI.  3.)  AB  határozat
   tartalmazza  mindezt.(ABH  1991.  88,  102.)  Az  élettől  és
   szabadságtól  való megfosztásért járó kárpótlás  tekintetében
   az    Alkotmánybíróság    külön   eljárásban    is,    elvont
   alkotmányértelmezés keretében állapította meg, hogy a  szóban
   forgó  önkényuralmi rendszerek áldozatainak azonos elbánásban
   részesítése nem csupán nem ellentétes az Alkotmánnyal,  hanem
   "nincs sem szükség és – az okozott sérelemre épülő kárpótlási
   rendszerben  –  jogi  lehetőség sem  arra,  az  egyébként  is
   kivihetetlen    és    az   emberi   méltósággal    ellentétes
   összevetésre,  hogy  pl.  a  náci haláltáborban  elszenvedett
   halálért  más  kárpótlás járhatna, mint a  szovjet  lágerben,
   vagy az ÁVH pincéjében megölt ember életéért". [22/1996. (VI.
   25.)  AB  határozat,  ABH 1996. 89,  101.]  Az  egyes  fontos
   tisztségeket  betöltő személyek ellenőrzéséről szóló  törvény
   alkotmányossági vizsgálata során pedig az Alkotmánybíróság  –
   az   adott   tevékenységeknek   a   jogállamiság   alapjaival
   ellentétes volta miatt – szintén alkotmányosnak találta, hogy
   a  törvény  együtt  kezeli  a volt állambiztonsági  szervezet
   tagjait  és  az  információk felhasználóit, a nyilaskeresztes
   párt  volt  tagjait  és  azokat, akik 1956-57-ben  karhatalmi
   alakulatban szolgáltak [60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH
   1994. 342, 356.].

   A törvény diszkriminatív voltát sérelmező indítványok kapcsán
   az   Alkotmánybíróság  még  a  következőkre  is  rámutat.   A
   demokratikus  átalakulást megelőző évtizedekben  kizárólag  a
   fasiszta, nyilas jelképek terjesztését, használatát  üldözték
   a  büntetőjog  eszközeivel. Ugyanakkor a kommunista  eszméket
   megtestesítő  jelképek használatát a politikai  berendezkedés
   jellegéből  adódóan természetszerűleg nem hogy nem büntették,
   hanem  éppen ellenkezőleg: büntetőjogi úton védték.  Ebből  a
   szempontból a törvény hatása tehát éppen az, hogy megszünteti
   az   önkényuralmi  jelképek  korábbi  kezelésében   mutatkozó
   indokolatlan különbségtételt.

   Ezért   az  Alkotmánybíróság  a  Btk.  vizsgált  rendelkezése
   tekintetében sem lát okot arra, hogy a közvélemény  által  is
   egységesen  kezelt önkényuralmi rendszerek  között  bármiféle
   megkülönböztetést tegyen.

   5.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk. 269/B.  §-
   ának  megalkotása  nem  követelte meg a jelenlévő  képviselők
   kétharmadának  szavazatát.  Az  Alkotmánynak  az  indítványok
   által hivatkozott 60. § (4) bekezdése csak a lelkiismereti és
   vallásszabadságról  szóló törvény elfogadásához  írja  elő  a
   kétharmados szavazatarányt. A véleménynyilvánítási  szabadság
   körében   pedig   az   Alkotmány  csak  a  közérdekű   adatok
   nyilvánosságáról  szóló  törvény, a  sajtószabadságról  szóló
   törvény  és  a közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség
   ott  meghatározott  kérdéseiről szóló  törvény  elfogadásához
   írja elő a minősített többséget [64. § (3) és (4) bekezdése].
   A  Büntető  Törvénykönyv elfogadásához vagy  módosításához  a
   jelenlévő   országgyűlési  képviselők  egyszerű   többségének
   szavazata    is    elegendő.   Ilyen   törvényhozási    tárgy
   vonatkozásában az Alkotmány nem ír elő úgynevezett minősített
   többséget.

                                IV.

   1.  A  Btk.  269/B.  §-ában megjelölt  önkényuralmi  jelképek
   terjesztése, nagy nyilvánosság előtti használata, közszemlére
   tétele    (a    továbbiakban:   használata)    a    politikai
   véleménynyilvánítás  egyik  formája.  A   törvénynek   az   a
   rendelkezése  tehát,  amely ezeket a tételesen  meghatározott
   cselekvőségeket  tiltja,  a  véleménynyilvánítási   szabadság
   alapjogát korlátozza.

   A törvényalkotó a bűncselekményi tényállások meghatározásánál
   szükségképpen  különbséget  tesz magatartások  között  akkor,
   amikor   a   társadalomra  veszélyes   magatartások   köréből
   kiválasztja  azokat, amelyek ellen a legsúlyosabb felelősségi
   rendszer,  a  büntetőjog eszközeivel  kíván  fellépni.  Ennek
   során azonban nem járhat el önkényesen: érvényesülni kell  az
   alkotmányos büntetőjog tartalmi és formai követelményeinek.

   Az Alkotmány 8. § (2) bekezdése értelmében, noha alapvető jog
   lényeges  tartalmát az alapvető jogra vonatkozó  törvény  nem
   korlátozhatja, az alapvető jog gyakorlása korlátozható.

   Az    Alkotmánybíróság   a   véleménynyilvánítási   szabadság
   korlátozásának,  közelebbről  a  büntetőjogi   korlátozásának
   alkotmányos  feltételeiről  több határozatban,  alapvetően  a
   30/1992.  (V.  26.)  AB  határozatában  (ABH  1992.  167.;  a
   továbbiakban: Abh.) fejtette ki álláspontját.

   Az   Abh.   szerint   “a  véleménynyilvánítás   szabadságának
   kitüntetett  szerepe  van  az alkotmányos  alapjogok  között,
   tulajdonképpen  ‘anyajoga’ többféle szabadságjognak,  az  ún.
   ‘kommunikációs’  alapjogoknak. Ebből eredő  külön  nevesített
   jogok  a  szólás  és a sajtószabadság, amely utóbbi  felöleli
   valamennyi  médium  szabadságát, továbbá  az  informáltsághoz
   való jogot, az információk megszerzésének szabadságát. Tágabb
   értelemben  a  véleménynyilvánítási szabadsághoz  tartozik  a
   művészi,  irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti  alkotás
   terjesztésének szabadsága, a tudományos alkotás szabadsága és
   a  tudományos ismeretek tanításának szabadsága.  Ez  utóbbiak
   tiszteletben tartásáról és védelméről az Alkotmány  70/G.  §-
   ában    külön    is   rendelkezik.   A   véleménynyilvánítási
   szabadsághoz  kapcsolódik a lelkiismereti és  vallásszabadság
   (60.  §),  valamint  a  gyülekezési jog  is  (62.  §).  Ez  a
   jogegyüttes  teszi lehetővé az egyén megalapozott részvételét
   a   társadalmi   és   politikai   folyamatokban.   Történelmi
   tapasztalat, hogy mindannyiszor, amikor a véleménynyilvánítás
   szabadságát  korlátozták, sérelmet  szenvedett  a  társadalmi
   igazságosság,  az  emberi kreativitás, csökkent  az  emberben
   rejlő   képességek  kibontakozásának  lehetősége.   A   káros
   következmények nem csupán az individuum, hanem  a  társadalom
   életében  is megmutatkoztak és az emberiség fejlődésének  sok
   szenvedéssel járó zsákutcájához vezettek. Az eszmék,  nézetek
   szabad   kifejtése,  a  még  oly  népszerűtlen  vagy  sajátos
   elképzelések  szabad  megnyilvánulása  a  fejlődni  képes  és
   valóban  eleven  társadalom létezésének  alapfeltétele”  (ABH
   1992. 167, 170-171.).

   Az   Abh.   irányt   mutat   a   különösen   védett   alapjog
   korlátozhatóságának alkotmányos feltételeiről,  a  korlátozás
   alkotmányos határairól is.

   Az   Abh-ban   vizsgált   büntetőjogi  tényállás   elkövetési
   magatartása  gyűlöletkeltés  (gyűlöletre  uszítás),   illetve
   csupán  gyalázkodás (a megvetés kifejezésre juttatása)  volt.
   Az Alkotmánybíróság akkor azt vizsgálta, hogy:
   –  elkerülhetetlenül  szükséges-e  a  véleménynyilvánítás  és
   sajtószabadság korlátozása a tényállásban leírt  magatartások
   esetén,
   –  a  korlátozás  megfelel-e az arányosság  követelményeinek,
   azaz  az  elérni  kívánt célhoz a büntetőjog  eszközrendszere
   általában  és ezen belül az adott büntető tényállás szükséges
   és megfelelő-e.
   Az    Alkotmánybíróság   említett   határozata   szerint   “a
   véleménynyilvánítás  és  sajtószabadság  körében  az  emberek
   meghatározott  csoportjai  elleni gyűlöletkeltés  alkotmányos
   védelemben  részesítése feloldhatatlan ellentmondásban  lenne
   az  Alkotmányban  kifejezésre jutó politikai berendezkedéssel
   és  értékrenddel, a demokratikus jogállamiságra,  az  emberek
   egyenlőségére, egyenlő méltóságára, valamint a diszkrimináció
   tilalmára,  a lelkiismereti és vallásszabadságra, a  nemzeti,
   etnikai   kisebbségek   védelmére,   elismerésére   vonatkozó
   alkotmányos   tételekkel”   (ABH   1992.   167,   173.).   Az
   Alkotmánybíróság  ezért  a  Btk. 269.  §  (1)  bekezdését,  a
   gyűlöletkeltés   (uszítás)   kifejezésre   juttatását   tiltó
   szabályt támadó indítványt elutasította.

   Az Alkotmánybíróság idézett határozata viszont a Btk. 269.  §
   (2)  bekezdését,  a  megvetés  kifejezésre  juttatását  tiltó
   törvényi  rendelkezést már alkotmányellenesnek nyilvánította.
   A   határozat  szerint  “a  köznyugalom  fenntartásához   nem
   elkerülhetetlen,    hogy   a   magyar   nemzetet,    valamely
   nemzetiséget,  népet,  felekezetet  vagy  fajt   sértő   vagy
   lealacsonyító kifejezés nagy nyilvánosság előtti  használatát
   önmagában  véve  (illetve  az ezzel egyenértékű  cselekményt)
   büntetőjogi büntetéssel fenyegesse a törvény. Ez  a  törvényi
   tényállás  szükségtelenül, és az elérni kívánt célhoz  képest
   aránytalanul korlátozza a szabad véleménynyilvánításhoz  való
   jogot.  A  köznyugalom elvont, esetleges fenyegetettsége  nem
   elégséges  indok  arra,  hogy  a véleménynyilvánításhoz  való
   alapjogot,   amely   a   demokratikus  jogállam   működéséhez
   nélkülözhetetlen,  a büntetőtörvény a 269.  §  (2)  bekezdése
   szerint korlátozza” (ABH 1992. 167, 180-181.).

   A  határozat kifejtette továbbá, hogy a vizsgált  esetben  “a
   gyalázkodással   a  köznyugalomban  okozott   sérelem   olyan
   feltételezés   csupán,  amely  a  szabad  véleménynyilvánítás
   korlátozását  kielégítően  nem indokolhatja.  Itt  ugyanis  a
   külső   korlát  megléte,  azaz  más  jog  sérelme,  maga   is
   bizonytalan.   Ezzel   a  véleménynyilvánításhoz   való   jog
   korlátozása    elkerülhetetlenségének    és    arányosságának
   vizsgálata idő előttivé válik. A ‘köznyugalom’ ráadásul  maga
   sem  független a véleményszabadság helyzetétől. Ahol  sokféle
   véleménnyel találkozhatnak az emberek, a közvélemény toleráns
   lesz;  míg zárt társadalmakban sokkal inkább felkavarhatja  a
   köznyugalmat   egy-egy  szokatlan   hang   is.   Másrészt   a
   véleménynyilvánítás  szükségtelen  és  aránytalanul   szigorú
   korlátozása  a társadalom nyitottsága ellen hat”  (ABH  1992.
   167, 180.).

   Az Alkotmánybíróság, amikor e határozatában a fenti indokolás
   alapján  alkotmányellenessé  nyilvánította  a  269.   §   (2)
   bekezdését,  ugyanakkor azt is kiemelte, hogy  "a  közösségek
   méltósága   a   véleménynyilvánítási  szabadság   alkotmányos
   korlátja  lehet.  Nem  zárja ki tehát a határozat  azt,  hogy
   arról  a  törvényhozó  akár a gyűlöletre uszítás  tényállásán
   túlmenő  büntetőjogi védelemmel is gondoskodjék. A közösségek
   méltósága hatékony védelmére azonban más jogi eszköz, például
   nem vagyoni kártérítés alkalmazási lehetőségeinek bővítése is
   alkalmas” (ABH 1992. 167, 181.).

   E   határozatnak  a  jelen  ügy  elbírálása  szempontjából  a
   véleménynyilvánítási  szabadság  alapvető  jogát   és   ennek
   alkotmányos   korlátait  értelmező  lényeges   megállapításai
   irányadóak azzal, hogy a jelen ügyben vizsgált Btk. 269/B.  §
   (1)   bekezdésében   foglalt  elkövetési   magatartások   más
   vizsgálati,   értékelési  szempontok   figyelembevételét   is
   szükségessé teszik.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a fentiekből a  Btk.
   269/B.  §-ának  vizsgálatára vonatkozóan  több  következtetés
   vonható  le.  Ezek  egyike  az,  hogy  a  véleménynyilvánítás
   szabadságának büntetőjogi eszközzel történő korlátozására  az
   uszítás tényállásától eltérő más tényállások esetében is  sor
   kerülhet.

   Ennek  alkotmányos kereteit egyrészről a gyűlöletre  uszítás,
   másrészről   a  sértő  kifejezésnek  vagy  azzal  egyenértékű
   cselekménynek  pusztán  a köznyugalom megzavarására  alkalmas
   volta – mint elkövetési magatartások – kijelölik. Eszerint  a
   gyűlöletre  uszítás  tényállásánál  szélesebb  körben,  de  a
   gyalázkodásnál  mégis  szűkebben,  alkotmányosan  büntetőjogi
   korlátozás   alá  vonható  a  közösségek  méltóságát   sértő,
   köznyugalmat veszélyeztető magatartás is.
   Az alkotmányosan még megengedett korlátozhatóság határa tehát
   ott  van,  amikor  a  tiltott magatartás nem  pusztán  egy  –
   helyesnek vagy helytelennek tartott – politikai nézetet fejez
   ki,   hanem   annál   több:  a  demokrácia  értékei   mellett
   elkötelezett  közösségek méltóságát  sértve  veszélyezteti  a
   köznyugalmat is.
   Az  Alkotmánybíróság  a fentiek szerint eddig  is  elismerte,
   hogy a köznyugalom bizonyos mértékű megzavarása igazolhatja a
   szabad   véleménynyilvánításhoz  való  jog  korlátozását.   A
   köznyugalom ilyen esetben büntetőjogi védelem alatt állhat.
   Más   kérdés  e  védelem  terjedelme,  mivel  azt,   hogy   a
   véleménynyilvánításhoz való jog a köznyugalom milyen  mértékű
   megzavarásánál  korlátozható alkotmányosan,  csak  esetenként
   vizsgálva  lehet eldönteni [30/1992. (V. 26.)  AB  határozat,
   ABH 1992. 167.].
   Nyilvánvaló  tehát, hogy az Abh-ban kifejtett  elvek  másképp
   alkalmazhatóak  az  ott  elbíráltnál  szűkebb,  határozottabb
   tényállások   tekintetében,  mint  amilyen  a  jelen   ügyben
   vizsgált tényállás is.

   2.    A    véleménynyilvánítási   szabadság    korlátozásának
   alkotmányossági  problémája vizsgálatánál az Alkotmánybíróság
   figyelembe  vette  az  Egyezmény  rendelkezéseit  is.  E  jog
   korlátozására  az  Egyezmény 10. cikke szerint  sor  kerülhet
   akkor, ha az a "demokratikus társadalomban szükséges".

   Az  Egyezségokmány  19.  cikk 3.  pontja  mások  jogainak  és
   jóhírnevének,  illetőleg  az  állambiztonság,  a  közrend,  a
   közegészség  vagy  a  közerkölcs  védelme  érdekében  szintén
   elismeri a korlátozás lehetőségét, törvény útján.

   Az Egyezmény (és az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlata)
   széles  mérlegelési lehetőséget biztosít az államoknak  annak
   eldöntésénél,  hogy mi tekinthető “demokratikus társadalomban
   szükséges”  korlátozásnak (Barfod, 1989; Markt Intern,  1989;
   Chorherr, 1993; Casado Coca, 1994; Jacubowski, 1994.).

   Az  államnak  e mérlegelése során különösen tekintettel  kell
   lennie  az  Alkotmány  által  védett  alkotmányos  értékekre,
   valamint az adott történelmi helyzetre.

   Az    Alkotmánybíróság   már   számos   korai   határozatában
   alkotmányossági   vizsgálata   körébe   vonta,    relevánsnak
   tekintette a történelmi körülményeket [28/1991. (VI.  3.)  AB
   határozat,  ABH 1991, 88.; 11/1992. (III. 5.)  AB  határozat,
   ABH 1992, 77.].

   A  4/1993. (II. 12.) AB határozatban (volt egyházi ingatlanok
   tulajdoni  helyzetének  rendezése) részben  a  rendszerváltás
   sajátos körülményeinek (az adott esetben a minősített többség
   funkciójának) vizsgálata adott ténybeli alapot a volt egyházi
   ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló  törvényt
   támadó  ama  indítványok elutasításához,  amelyek  szerint  a
   vizsgált törvény azért lett volna alkotmányellenes, mert  azt
   az   Országgyűlés  nem  a  jelenlévő  képviselők  több   mint
   kétharmadának szavazatával fogadta el (ABH 1993, 48.).

   A  15/1993. (III. 12.) AB határozatban (ez foglalta össze  az
   AB   kárpótlással   kapcsolatos  korábbi   döntéseit)   újból
   megerősítette, hogy az Alkotmánybíróság a kárpótlási  törvény
   alkotmányosságát  már  a  második  kárpótlásos   határozattól
   kezdve a rendszerváltás összefüggéseibe helyezve vizsgálta. E
   határozat  ismét  kimondotta, hogy a  rendszerváltás  sajátos
   körülményeit  a  törvényhozás figyelembe  veheti  (ABH  1993,
   112.).

   Az   Alkotmánybíróság  eddig  határozataiban   a   történelmi
   körülményeket   (leggyakrabban   a   rendszerváltás   tényét)
   következetesen  úgy  értékelte,  hogy  az  szükségessé  tehet
   bizonyos  alapjogbeli korlátozásokat, de például önmagában  a
   rendszerváltás ténye miatt az alkotmányosság követelményeiben
   engedményt  soha nem tartott lehetségesnek. A  rendszerváltás
   ténye  által  indokolt jogszabályoknak,  az  ezekben  foglalt
   korlátozásoknak mindenkor a hatályos Alkotmány keretein belül
   kellett    maradniuk.    Az    igazságtétellel    kapcsolatos
   határozatokban  ugyanez a módszer fedezhető  fel.  Valamennyi
   igazságtételi törvény ugyanis ugyanarra a problémára  kereste
   a  megoldást, de eltérő volt a törvények jogi koncepciója, és
   emiatt az alkotmányossági megítélésük is. Végül az a törvény,
   amelyben   sikerült  az  Alkotmány  keretei   között   maradó
   megoldást találni, nem találtatott alkotmányellenesnek.

   Maga  az  Abh.  is  a történelmi helyzetre, a  rendszerváltás
   körülményeiből  adódó  társadalmi feszültségekre  figyelemmel
   volt,   amikor   megállapította:   "A   rendszerváltás    ...
   feszültségekkel    jár.   E   feszültségeket    kétségtelenül
   fokozhatja,  ha egyesek büntetlenül adhatnak kifejezést  nagy
   nyilvánosság    előtt    bizonyos    csoportokkal    szembeni
   gyűlöletüknek, megvetésüknek vagy ellenérzésüknek” (ABH 1992.
   167, 180.).

   Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  az  Emberi  Jogok
   Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) gyakorlata szintén
   tekintettel van a véleménynyilvánítás korlátozása megengedett
   céljának  és szükségességének vizsgálatánál az alperes  állam
   sajátos történelmi múltjára és jelenére.

   A  “Rekvényi kontra Magyarország” ügyben, amelynek  tárgya  a
   rendőrök  politikai  tevékenységének,  a  politikai   vitához
   fűződő  szabadságának  korlátozása volt,  1999.  május  20-án
   hozott  ítéletében  a  Bíróság  úgy  találta,  hogy   “az   a
   célkitűzés,  hogy  a  rendőrségnek a társadalomban  betöltött
   kritikus   szerepe  ne  kompromittálódjék  tagjai   politikai
   semlegességének  gyengülése miatt,  olyan  célkitűzés,  amely
   összeegyeztethető a demokratikus elvekkel.  Ez  a  célkitűzés
   különleges  történeti jelentőségre tesz szert Magyarországon,
   az  országnak  a  korábbi totalitárius berendezkedése  miatt,
   ahol  az  állam  nagymértékben támaszkodott rendőrségének  az
   uralkodó  párt iránti közvetlen elkötelezettségére” (Bírósági
   Határozatok, 1999/12., 950-958.).

   A   Bíróság  kifejtette,  hogy  az  Egyezmény  10.  cikk   2.
   bekezdésének  értelme szerint a “szükséges” jelző  valamilyen
   “nyomós  társadalmi  szükséglet” fennállását  feltételezi.  A
   Bíróság  feladata  az, hogy a panaszolt beavatkozást  az  ügy
   egészének  fényében  vizsgálja  meg,  s  döntse  el,  hogy  a
   beavatkozás  “arányban  állt-e  az  elérni  kívánt  törvényes
   céllal”, és hogy a beavatkozás igazolására felhozott  indokok
   “relevánsak  és  elégségesek” voltak-e. A Bíróság  elismerte,
   hogy  “egyes szerződő államok sajátos történelmét  figyelembe
   véve   ezen   államok  nemzeti  hatóságai  –   a   demokrácia
   megszilárdításának  és fenntartásának  biztosítása  végett  –
   olyan  alkotmányos biztosítékokat is szükségesnek tarthatnak,
   amelyek   ezt  a  célt  [a  politikailag  semleges  rendőrség
   meglétét] a rendőrök politikai tevékenységének és különösen a
   politikai  vitához  fűződő  szabadságának  korlátozása  útján
   kívánják elérni.”
   A  Bíróság  abból  indult  ki,  hogy  “1949  és  1989  között
   Magyarországot   egyetlen  politikai  párt   irányította.   A
   társadalom számos szférájában a párttagságot elvárták, ez  az
   elvárás  még  kifejezettebb volt ... a rendőrségnél,  ahol  a
   szolgálat  tagjai nagy többségének párttagsága garantálta  az
   uralkodó  párt politikai akaratának közvetlen érvényesülését.
   Pontosan  ez  az  a  fogyatékosság, amelynek  megelőzésére  a
   rendőrség    politikai   semlegességéről   szóló    szabályok
   hivatottak.  A  magyar társadalomnak csak  1989-ben  sikerült
   kiépítenie a plurális demokrácia intézményeit, amelyek  1990-
   ben  –  több  mint  negyven  év  után  –  az  első  többpárti
   országgyűlési választásokhoz vezettek.” ...
   “Tekintettel  az  e  területen a  nemzeti  hatóságok  számára
   meghagyott  mérlegelési  jogkörre a  Bíróság  úgy  találja  –
   különösen   a   történelmi  háttér   fényében   –,   hogy   a
   Magyarországon azzal a céllal meghozott intézkedések, hogy  a
   rendőrséget    a    pártpolitika    közvetlen    befolyásától
   megvédelmezzék,   egy   demokratikus  társadalomban   “nyomós
   társadalmi szükséglet”-re adott válasznak tekinthetők”.

   3. A véleménynyilvánítási jog nem csupán alanyi jog, hanem  a
   nyilvánosságot    alakító   különböző    vélemények    szabad
   kifejezésének garanciája is.
   Nem  korlátozhatatlan jog, de kiemelt szerepe  folytán  olyan
   védelmet  élvez,  hogy  csak igen kevés  más  joggal  szemben
   lehetséges  korlátozása.  Ezért  az  olyan  mögöttes,  elvont
   értékek,   mint  például  a  köznyugalom,  kevesebb  védelmet
   kaphatnak e joggal szemben.

   Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Btk. 269/B. §-a  a
   törvény  szerkezetében  a köznyugalom elleni  bűncselekmények
   között helyezkedik el. A törvény közvetlen célja – s egyben a
   büntetőjogi   védelem   tárgya  –  a   köznyugalom   védelme,
   hasonlóan, mint a Btk. 270. §-a (rémhírterjesztés) és  269/A.
   §-a (nemzeti jelkép megsértése) rendelkezéseinek.

   A Btk. most vizsgált 269/B. §-ának tényállása azonban mind az
   elkövetési  magatartás, mind az alkotmányos értelemben  vett,
   felismerhetően  védett jogi tárgyak, illetve a  bűncselekmény
   tárgya,   az   elkövetés  jogkövetkezménye  és  a   tényállás
   határozottsága tekintetében jelentős mértékben eltér  mind  a
   rémhírterjesztéstől  (Btk. 270. §),  mind  a  nemzeti  jelkép
   megsértésétől    (Btk.   269/A.   §),   amely   rendelkezések
   alkotmányellenességét    az    Alkotmánybíróság    úgyszintén
   vizsgálta.

   Az  Alkotmánybíróság  az  indítvánnyal  támadott  törvényhely
   alkotmányossági  vizsgálata során szem előtt tartotta  azokat
   az  elveket,  amelyeket  a 763/B/1995.  AB  határozatában  (a
   nemzeti jelkép megsértéséről) kiemelt.

   Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az önkényuralmi jelkép
   használatának korlátozását törvény írja elő (Btk. 269/B.  §).
   Ez  a  törvényi  megfogalmazás  az  Alkotmánybíróság  szerint
   elegendő  pontosságú,  tartalmi  határozottságú  ahhoz,  hogy
   lehetővé  tegye  az állampolgár számára, hogy magatartását  a
   törvényben előírtakhoz igazítsa.

   Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint büntetőjogi  védelem
   alá  vonható  a  közösségek  méltóságát  sértő,  köznyugalmat
   veszélyeztető    magatartás,   ha   ez    nem    kifejezetten
   meghatározott, azonosítható személy ellen irányul; a kitűzött
   cél  elérése  érdekében elvben nincs más és  esetleg  enyhébb
   eszköz, mint a büntetőjogi szankció.

   Az  Alkotmány az élethez való jog mellett, azzal azonosan, az
   emberi  méltósághoz  való  jogot  kiemelten  védi.  A  Magyar
   Köztársaság  demokratikus  jogállam  [Alkotmány  2.   §   (1)
   bekezdés].      “Magyarország      jogállammá      minősítése
   ténymegállapítás és program egyszerre” [11/1992. (III. 5.) AB
   határozat,  ABH  1992.  77.]. A demokratikus  jogállamisághoz
   szorosan  kapcsolódik  az  alkotmányos  rend  fenntartása  és
   működtetése  [36/1992.  (VI. 10.)  AB  határozat,  ABH  1992,
   207.].  Az  Alkotmány nem értéksemleges, az Alkotmánynak  van
   értékrendje.  Az alkotmányos értékekkel összeegyeztethetetlen
   véleménynyilvánítást az Alkotmány 61. §-a nem védi.

   Az Alkotmány 2. § (3) bekezdése szerint a társadalom egyetlen
   szervezetének, egyetlen állami szervnek vagy állampolgárnak a
   tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére
   vagy  gyakorlására,  illetőleg kizárólagos  birtoklására.  Az
   ilyen  törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult
   és egyben köteles fellépni.

   Az  Alkotmány  a  demokratikus jogállam alkotmánya,  ami  azt
   jelenti,  hogy  az  alkotmányozó hatalom védendő  alkotmányos
   értéknek  tekinti  a demokráciát, a pluralizmust,  az  emberi
   méltóságot,  s  egyben az Alkotmányon kívülre  utasít  minden
   olyan tevékenységet, amely a hatalom erőszakos megszerzésére,
   gyakorlására,  kizárólagos birtoklására  irányul  [2.  §  (3)
   bekezdés].  A Btk. 269/B. §-a olyan szimbólumok terjesztését,
   nagy  nyilvánosság előtti használatát és közszemlére  tételét
   rendeli   büntetni,  amelyek  politikai  diktatúrák  jelképei
   voltak;     e     diktatúrák    tömegesen     követtek     el
   törvénytelenségeket,  sértették  meg   az   alapvető   emberi
   jogokat.  Ezek a jelképek, mint az állami önkény jelképei,  a
   XX.  századi magyar történelemben megvalósult olyan politikai
   törekvéseket   szimbolizálnak,   olyan   negatív    értékeket
   hordoznak, amelyeket a hatályos Alkotmány 2. § (3)  bekezdése
   kifejezetten  tilt,  és  mindenki kötelezettségévé  teszi  az
   ilyen törekvésekkel szembeni fellépést.

   A  köznyugalom  védelme,  az adott történelmi  helyzetben  “a
   zavargás  megelőzése”, a mások jogai védelme mint  cél  –  az
   elmondottakra  figyelemmel – az Egyezménnyel  is  összhangban
   áll.  Az  Egyezmény 10. cikk 2. bekezdése szerint  ugyanis  a
   szabad    véleménynyilvánítás   gyakorlása    a    törvényben
   meghatározott,   olyan  korlátozásoknak   vagy   szankcióknak
   vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy
   demokratikus  társadalomban a közbiztonság, a  zavargás  vagy
   bűnözés megelőzése, mások jogai védelme céljából.

   A  múltban sérelmet elszenvedett emberekben és ezek különféle
   közösségeiben  a  jelképeknek a Btk.  269/B.  §-ában  tiltott
   használata     méltán     fenyegetettség-érzetet,     konkrét
   tapasztalatokon   alapuló  félelmet  ébreszthet,   hiszen   a
   jelképek  a totalitárius eszmékhez kapcsolódó embertelenségek
   megismétlődésének rémét keltik fel.

   Az  Alkotmánybíróság  szerint,  ha  a  büntetőjog  által  így
   megfogalmazott védett tárgy mellett más, alkotmányos  értékek
   védelme  más  módon  nem érhető el, a büntetőjogi  korlátozás
   önmagában nem aránytalan; feltéve, hogy szükséges e  jelképek
   használata   ellen  védekezni.  Az,  hogy  ez   a   védekezés
   demokratikus  társadalomban szükséges-e,  függ  a  korlátozás
   jellegétől,   társadalmi,  történelmi  összefüggéseitől,   az
   érintett személyekre gyakorolt hatásától.

   A  kifejtettek  alapján tehát a jelen  esetben  a  büntetőjog
   által   megfogalmazott  védett  tárgy  mellett   a   vizsgált
   jogszabály  más  alkotmányos értékek védelmét  is  szolgálja.
   Ilyen  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében említett  jogállam
   demokratikus   volta,  továbbá  a  2.  §   (3)   bekezdésében
   meghatározott   tilalom   és  az   Alkotmány   70/A.   §-ában
   megfogalmazott  az  a  követelmény, amely  szerint  a  jognak
   mindenkit   egyenlő  méltóságú  személyként   kell   kezelnie
   [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46.].

   4. Az Alkotmánybíróság vizsgálta, hogy a kifogásolt szabály a
   jelképek  használata  körében milyen elkövetési  magatartások
   tiltására szorítkozik.

   A   Btk.  269/B.  §-ában  szereplő,  tételesen  meghatározott
   elkövetési  magatartások  a  jelképek  által  képviselt  –  a
   hatalom erőszakos megragadásához, diktatórikus fenntartásához
   kapcsolódó  –  eszmékhez való sajátos viszonyt  fejeznek  ki;
   ennek  lényeges tartalmát jelenti a náci és bolsevik népirtó,
   és   erőszakkal  kizárólagosságra  törő  ideológiákkal   való
   azonosulás, és azok propagálásának szándéka.

   A  jelkép  valamely  eszmének,  személynek,  vagy  eseménynek
   jelvénnyel,  vagy  képpel  való  megjelölése,  melynek  az  a
   rendeltetése,  hogy  a jel és a megjelölt eszmék,  személyek,
   vagy  események  közös  vonásaik révén egymással  kapcsolatba
   hozhatók  legyenek.  A jelképek megjelenéséhez,  észleléséhez
   éppen  ezért  mindig  valamilyen  tudati,  érzelmi  kapcsolat
   fűződik.

   Az   egyes   elkövetési   magatartások   jellemzése   körében
   megállapítható,  hogy  az  önkényuralmi  jelkép  terjesztésén
   [Btk.   269/B.  §  (1)  bekezdés  a)  pont]  általában  olyan
   nyilvános  közlést  kell  érteni, ami  a  tiltott  jelképeket
   megtestesítő   jelvényeknek,  vagy   azok   más   hordozóinak
   árusítását,    szétküldését,   kézbesítését,    kölcsönzését,
   szétosztását és nyilvánosság előtti bemutatását  jelenti.  Az
   ilyen  módon  való  terjesztés célja a  törvényben  rögzített
   jelképeknek minél szélesebb körben történő megismertetése.

   A  Btk.  269/B.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  nagy
   nyilvánosság  előtti használaton a mindenki  számára  azonnal
   feltűnő  viselés, vagy valamely termék forgalmazása során,  a
   terméken  történő jelzésszerű feltüntetés értendő. Ez  egyben
   azt is jelenti, hogy a jelképeket egyszeri ránézéssel meg nem
   állapítható számú személy észlelheti. Ha a használat nem nagy
   nyilvánosság előtt történik, a tényállás e fordulata szerinti
   bűncselekmény nem valósul meg.

   A  közszemlére tételt [Btk. 269/B. § (1) bekezdés c) pont]  a
   törvényben  meghatározott jelképek nyilvános  helyen  történő
   elhelyezésével  lehet  megvalósítani. Ennek  révén  válnak  a
   jelképek    minden   korlátozás   nélkül    többek    számára
   hozzáférhetővé.  Ezen magatartással az az elkövető  szándéka,
   hogy  a tilalmazott jelkép és a hozzá kapcsolódó eszme  minél
   nagyobb körben elterjedjen.

   Rámutat    az   Alkotmánybíróság   arra,   hogy   a    szabad
   véleménynyilvánítás     az    Egyezmény     értelmében     is
   “kötelezettségekkel   és   felelősséggel”   jár   együtt.   A
   demokratikus  jogállami  értékek  védelme  az  állam   minden
   szervének   kötelessége,   kötelesség   az   emberi   személy
   méltóságának  tisztelete  is.  Az  erőszak,  a  gyűlölet,   a
   szembenállás  megnyilvánulásaival szemben fel kell  lépni.  A
   demokrácia  rendkívül összetett fogalmához  hozzátartozik  az
   erőszakról,    az    erőszakkal    fenyegetésről    mint    a
   konfliktusmegoldás eszközeiről való lemondás.

   A   szóban   lévő  jelképeknek  minden  korlátozás   nélküli,
   nyilvános, szabad használata a jelen történelmi helyzetben az
   emberi  személy  méltóságát tisztelő,  ezért  a  gyűlölet  és
   agresszió  eszméit  elítélő,  a  demokrácia  értékei  mellett
   elkötelezett  minden  személyt súlyosan  sért,  és  különösen
   sérti    a    nácizmus   és   a   kommunizmus   üldözötteiét.
   Magyarországon  elevenen él a köztudatban és  az  üldözéseket
   túlélők  közösségeiben a tiltott jelképekben sűrűsödő mindkét
   eszme  emléke  és  a  jelképek használata mellett  elkövetett
   minden  bűn; ezek nem merültek feledésbe. Közöttünk  élnek  a
   súlyos  sérelmet  szenvedett személyek és  hozzátartozóik.  A
   jelképek  használata felidézi a még közeli múltat  az  akkori
   fenyegetésekkel, az embertelen szenvedéseket,  deportálásokat
   és halált hozó ideológiákat.

   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a   demokratikus
   társadalom védelmét jelenti az, s ezért nem alkotmányellenes,
   ha  az  állam  a  jelen történelmi helyzetben a demokráciával
   ellentétes,  vagyis  önkényuralmi  hatalmi  rendszerek  adott
   jelképeivel  kapcsolatos  egyes konkrét  magatartásokat  tilt
   meg:  a  terjesztést, a nagy nyilvánosság előtti használatot,
   közszemlére  tételt  [Btk. 269/B. §  (1)  bekezdés  a)  -  c)
   pontjai].

   5. Az Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott az
   Alkotmány  70/A.  §-ának értelmezésével. Gyakorlata  szerint,
   bár  a  jogegyenlőség  fogalma csupán  a  hivatkozott  §  (3)
   bekezdésének   szövegében  lelhető   fel,   a   jogegyenlőség
   követelménye  jelen van a 70/A. § valamennyi  szabályában.  A
   jogegyenlőség lényege, hogy az állam, mint közhatalom, s mint
   jogalkotó  köteles egyenlő elbánást biztosítani  a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára. Ebben az  összefüggésben
   nem tehet különbséget közöttük faj, szín, nem, nyelv, vallás,
   politikai   vagy   más  vélemény,  nemzeti  vagy   társadalmi
   származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint.  Az
   Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt tilalom  nem  csak
   az emberi, illetve az alapvető állampolgári jogokra irányadó,
   hanem e tilalom – amennyiben a különbségtétel sérti az emberi
   méltósághoz való jogot – kiterjed az egész jogrendszerre, ide
   értve  azokat a jogokat is, amelyek nem tartoznak  az  emberi
   jogok,   illetőleg  az  alapvető  állampolgári   jogok   közé
   [61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280.].

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint ilyen  értelemben  a
   demokrácia  értékei mellett elkötelezett közösségek  védelmét
   az  Alkotmánynak  az emberek egyenlőségére, a  diszkrimináció
   tilalmára  vonatkozó  70/A. §-a és az  Alkotmány  54.  §  (1)
   bekezdésében  foglalt emberi méltósághoz  való  alapvető  jog
   alapozza meg. Bár az Alkotmány 54. § (1) bekezdése az “ember”
   jogaként  határozza meg az emberi méltósághoz  való  alapvető
   jogot,  az Alkotmánybíróság egyik alaphatározatának tekintett
   Abh.  is  hivatkozott  “a  közösségek  méltóságának  hatékony
   védelmére”  (V. 4. pont utolsó bekezdés). Az Alkotmánybíróság
   “az   emberek  bizonyos  közösségei”  (IV.  1.  pont   utolsó
   bekezdés), “az emberek meghatározott csoportjai” (IV. 2. pont
   első   bekezdés)   védelmét  –  akár  a  véleménynyilvánítási
   szabadság  korlátozása útján is – lehetségesnek tartotta.  Az
   Abh.  határozottan  utalt arra, hogy “a  csoporthoz  tartozók
   becsületét, méltóságát” (V. 2. pont) az ezt fenyegető veszély
   ellen  védeni lehet. Az Abh. kifejezetten kimondta,  hogy  “a
   közösségek   méltósága   a   véleménynyilvánítási   szabadság
   alkotmányos korlátja lehet” (V. 4. pont utolsó bekezdés).
   Az  Alkotmánybíróság  a  közösségek  méltóságának  védelméről
   kifejtetteket  eddig  is  ebben a szellemben  alkalmazta.  Az
   Alkotmánybíróság   33/1998.  (VI.   25.)   AB   határozatában
   megállapította,  hogy “önkormányzatok képviselő-testületeinek
   méltósága”  is  alkotmányos korlátja a  vélemény-nyilvánítási
   szabadságnak (ABH 1998, 256.).

   Az Alkotmánybíróság minderre figyelemmel megállapítja, hogy a
   demokrácia értékei mellett elkötelezett közösségek méltóságát
   a  Btk.  269/B. §-ában meghatározottak szerinti védő  szabály
   tehát   a   véleménynyilvánítás   szabadságának   alkotmányos
   korlátja lehet.

   Jóllehet,  hogy  a  törvény által védett  értékek  –  mint  a
   köznyugalom  és  a  demokrácia értékei  mellett  elkötelezett
   közösségek     méltósága    –    megsértésének    büntetőjogi
   szankcionálása   külön-külön  esetleg   más   alkotmányossági
   elbírálás  illetve értékelés alá eshetne;  mivel  azonban  az
   önkényuralmi  jelképek használata e két  értéket  együttesen,
   egyszerre   sérti,  egymást  felerősítő,  kumulatív   hatásuk
   jelentkezik,  és  ehhez  kapcsolódik a  közvetlen  történelmi
   előzményeknek még ma is érvényesülő hatása.

   Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy    Magyarország
   történelmi   tapasztalatai,  és  az   alkotmányos   értékeket
   fenyegető  az a veszély, amelyet ma még az elmúlt  diktatúrák
   ideológiáin  alapuló tevékenységeknek a nyilvánosságban  való
   megjelenése  jelenthet  a  magyar  társadalomra,  meggyőzően,
   objektíve és ésszerűen igazolják e tevékenységek tiltását  és
   a     büntetőjogi    eszközökkel    való     fellépést;     a
   véleménynyilvánítási  szabadságnak  a  Btk.  269/B.   §   (1)
   bekezdésében   megjelenő  korlátozása  a  történelmi   háttér
   fényében   nyomós  társadalmi  szükségletre  adott  válasznak
   tekintendő.

   Az  Alkotmánybíróság szerint a Btk. 269/B. § (1) bekezdésében
   kiemelt  jelképek, mint elkövetési tárgyak  használatával,  a
   velük  kapcsolatosan  kiemelt három elkövetési  magatartással
   szemben  –  az  alkotmányos értékekben  megfogalmazódó  célok
   védelme   érdekében  –  a  jelen  történelmi   helyzetben   a
   büntetőjogi  eszközrendszeren és szankciókon kívül  más  jogi
   eszköz  a hatékony védelemre nem biztosított (ultima  ratio).
   Összehasonlítható  történelmű  más  ország  szintén   büntető
   törvényben, a demokratikus jogállam veszélyeztetéséről  szóló
   bűncselekmények  között  tiltja alkotmányellenes  szervezetek
   jelképeinek   (zászlók,  jelvények,  egyenruhák,   jelszavak,
   köszöntési  formák) használatát [Strafgesetzbuch  (StGB)  vom
   15. Mai 1871 (RGBl. S. 127) in der Fassung der Bekanntmachung
   vom 13. November 1998 (BGBl. I, 3322) § 86a.].

   6.  Ugyanakkor,  amikor  az Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy   a   demokratikus  társadalom  érdekében,  a   közösség
   méltóságát  sértő,  köznyugalmat  veszélyeztető  magatartások
   megakadályozása    érdekében    az    alapjog     korlátozása
   elkerülhetetlenül  szükséges,  és  a  védelmet  a  büntetőjog
   biztosítja, vizsgálta annak az együttes feltételnek  meglétét
   is,   amelyet   az   Abh.  a  korlátozás   alkotmányosságához
   megkövetel, nevezetesen, hogy a korlátozás akkor alkotmányos,
   ha az a védett célok súlyával arányos is.

   A Btk. tényállása tartalmilag előkészület-jellegű magatartást
   tilt,  az  alkotmányos jogállam köznyugalmát védi, a legújabb
   kori  történelem  közelmúlt eseményeire  figyelemmel.  Számol
   ugyanakkor    azzal,   hogy   súlyosabb   bűncselekmény    is
   megvalósulhat a jelképhasználattal.

   A   törvény   nem   tiltja   meg  e  jelképek   előállítását,
   megszerzését,    tartását,   behozatalát,   kivitelét,    sőt
   használatát  sem, ha ez nem nagy nyilvánosság  előtt  valósul
   meg.  A törvény csupán a három kiemelt elkövetési magatartást
   (terjesztés   –   nagy   nyilvánosság  előtti   használat   –
   közszemlére tétel), aktív cselekvőséget ítéli olyannak, amely
   a demokratikus jogállam értékeivel szemben áll, mert alkalmas
   arra, hogy a hallgatóságra nem egyszerűen "sértő, meghökkentő
   vagy aggodalmat keltő", hanem kifejezetten félelmet ébresztő,
   fenyegető   hatása   legyen   azáltal,   hogy   a   megvetett
   ideológiákkal   való   azonosulást,   az   eszmék   nyilvános
   terjesztésének szándékát tartalmazza. Ez pedig alkalmas arra,
   hogy  a demokratikus társadalom egészét, különösen pedig azok
   jelentős  csoportjai,  közösségei emberi  méltóságát  sértse,
   akik   elszenvedői  voltak  a  tiltott  jelképekben  sűrűsödő
   mindkét  eszméhez és jelképeikhez tapadó, használatuk mellett
   elkövetett legsúlyosabb bűncselekményeknek.

   A   Btk.   269/B.  §-a  speciálisabb  és  jelentősen  szűkebb
   tényállás,  mint  az  egykor alkotmányellenessé  nyilvánított
   büntető  jogszabályi rendelkezés volt. Lényegesen szűkebb  és
   határozottabb    elkövetési   magatartásra   vonatkozik,    a
   véleménynyilvánítások körét így kevésbé  és  kiszámíthatóbban
   korlátozza,   mint  a  Btk.  269.  §-ának  az   idézett   AB-
   határozatban    alkotmányellenesnek    ítélt    akkori    (2)
   bekezdésében foglalt magatartás korlátozása volt.

   Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság megállapította azt is,
   hogy  a  Btk.  269/B.  § (1) bekezdése  a  három  cselekvőség
   esetében szubszidiárius rendelkezés. A bűncselekmény vétséget
   képez,   amelynek   büntetése  pénzfőbüntetés.   A   törvényi
   tényállás  viszonylag széles körben határoz meg  mentesítésre
   okot  adó  speciális körülményeket is. A (2) és (3) bekezdése
   feloldja a tilalmakat. A Btk. 269/B. § (2) bekezdése  rögzíti
   e  cselekmény vonatkozásában a büntethetőséget kizáró okokat.
   Ennek  megfelelően nem büntethető az, aki az (1)  bekezdésben
   rögzített    cselekményeket    ismeretterjesztő,    oktatási,
   tudományos,  művészeti célból, vagy a történelem,  illetve  a
   jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.
   Ennek  oka,  hogy a történelmi tényeket mindenki a valóságnak
   megfelelően  ismerhesse  meg,  és  a  tényszerű,  hasznos,  a
   közművelődéshez  elengedhetetlen információk minél  szélesebb
   rétegekhez jussanak el.

   A  (3)  bekezdés  rendelkezései folytán az államok  hatályban
   lévő hivatalos jelképeire a tényállás nem vonatkozik.

   A fentiek alapján az Alkotmánybíróság szerint a Btk. 269/B. §
   (1) bekezdésében megjelenő korlátozás a védett célok súlyához
   képest nem minősíthető aránytalannak, a korlátozás terjedelme
   és  szankciója az alkalmazható legenyhébb eszköznek  minősül,
   ezért  a Btk. e szabályában megfogalmazott alapjog-korlátozás
   megfelel az arányosság alkotmányos követelményének.

   Mindezekre  figyelemmel  az Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy a Btk. 269/B. §-a nem szükségtelenül és nem aránytalanul
   korlátozza  a  véleménynyilvánításhoz való  jogot,  ezért  az
   Alkotmánybíróság       a       kifogásolt       rendelkezések
   alkotmányellenességére hivatkozó indítványokat elutasította.

                                V.

   Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 21.  §
   (3)   bekezdése   alapján   valamely  jogszabály   nemzetközi
   szerződésbe ütközése vizsgálatának indítványozására kizárólag
   a törvényben felsorolt személyek, illetve szervek jogosultak.
   Mivel  az  indítványozók  nem  tartoznak  ebbe  a  körbe,  az
   Alkotmánybíróság  az  indítványok  e  részét   –   mint   nem
   jogosulttól származót – visszautasította.

   A Magyar Közlönyben történő közzétételt a vizsgálat tárgyának
   jelentősége indokolja.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
      Dr. Bagi István                         Dr. Bihari Mihály
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                 
      Dr. Czúcz Ottó                            Dr. Erdei Árpád
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                 
      Dr. Harmathy Attila                      Dr. Holló András
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                 
      Dr. Kiss László                      Dr. Kukorelli István
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                 
      Dr. Strausz János      Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
      előadó alkotmánybíró                 előadó alkotmánybíró
    Dr. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Egyetértek  a  Határozat  rendelkező  részével,   a   Büntető
    Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 269/B. §-a
    alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
    irányuló  indítványok elutasításával: a  Btk.  269/B.  §-a  a
    véleménynyilvánítási   szabadság  alkotmányosan   indokolható
    korlátozása.

    Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány 61.  §  (1)  bekezdésének
    általános értelmezését – amint erre a Határozat is utal  –  a
    30/1992.  (V. 26.) AB határozatban fogalmazta meg (ABH  1992.
    167.-    továbbiakban:    Abh.).    Ennek    megfelelően    a
    véleménynyilvánítás szabadsága, mint többféle szabadságjognak
    “anyajoga”,     kiemelt    alkotmányos    védelmet     élvez:
    korlátozhatóságának    mércéjét   –   lényeges    tartalmának
    terjedelmét  – az Alkotmánybíróság tágabb körben  vonta  meg,
    mint  általában az alapjogok korlátozhatóságának  alkotmányos
    határait:  “... a szabad véleménynyilvánításhoz  való  jognak
    valójában igen kevés joggal szemben kell csak engednie,  azaz
    a véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell
    értelmezni.” (ABH 1992. 178.)
    Osztom a Határozat álláspontját, hogy az Abh. általános  elvi
    megállapításai   a  véleményszabadság  tartalma   alkotmányos
    korlátozhatóságát  illetően  a  jelen  ügy  elbírálásánál  is
    irányadóak  azzal,  hogy “a Btk. 269/B.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt  elkövetési  magatartások más vizsgálati,  értékelési
    szempontok figyelembevételét is szükségessé teszik.”

    A  Btk.  269/B.  § alkotmányosságának megítélésénél  azonban,
    lényegében  ugyanazokra az alapkérdésekre kellett  a  választ
    megadni,   amit   az  Abh.  a  Btk.  269.  §-a  vizsgálatánál
    megfogalmazott:

    –   elkerülhetetlenül   szükséges-e   a   véleménynyilvánítás
    korlátozása a tényállásban leírt magatartások esetén,
    –  a  korlátozás  megfelel-e az arányosság  követelményeinek,
    azaz  az  elérni  kívánt célhoz a büntetőjog  eszközrendszere
    általában  és ezen belül az adott büntetőtényállás  szükséges
    és megfelelő-e? [ABH 1992. 172.]

    A   Határozat   a  Btk.  269/B.  §-át  a  véleménynyilvánítás
    alkotmányos (szükséges és arányos) korlátozásának ismeri  el,
    mert a törvényileg tiltott magatartás:

         –  “a demokrácia értékei mellett elkötelezett közösségek
    méltóságát sértve veszélyezteti a köznyugalmat is”, továbbá
          –  a  demokratikus  jogállam,  mint  alkotmányos  érték
    védelmét     szolgálja,    nevezetesen:    a     demokratikus
    hatalomgyakorlás  alkotmányos  követelményét  és  egyben   az
    erőszakos   hatalomgyakorlás,  illetőleg  az  erre   irányuló
    törekvések  alkotmányi tilalmát (Alkotmány 2. §  (1)  és  (3)
    bekezdések).

    Álláspontom  szerint  a  határozat indokolásában  ki  kellett
    volna  emelni, hogy az Alkotmány 2. § (1) és (3) bekezdésében
    megfogalmazott  alkotmányos értékek és tilalmak  jelentik  az
    alkotmányos korlátozás elsődleges és meghatározó indokait.  A
    jelen ügyben ugyanis nem az alapvető jog érvényesülése, hanem
    az    alkotmányos   érték   védelme   indokolja   az    állam
    alapjogkorlátozó  intézkedését.  Önmagában  az   önkényuralmi
    jelképek    kifejezetten   kereskedelmi    célzatú,    üzleti
    haszonszerzés    motiválta    terjesztése,    a    szubjektív
    véleménynyilvánítás határát át nem lépő viselése,  használata
    stb.,  nem  tekinthető  a szabad véleménynyilvánítás  jogával
    való  olyan  visszaélésnek, amely  a  közösség  méltóságát  a
    “közösségi  méltósághoz való jogot” – amely az  élethez  való
    jogtól  elválasztva, önálló minőségében korlátozható  alapjog
    (64/1991.(XII. 17.) AB határozat) – annak érvényesülését  oly
    mértékben,   s   egyben  a  köznyugalmat  is   veszélyeztetve
    korlátozná, hogy szükségessé és arányossá tenné a büntetőjogi
    eszközök igénybevételét.
    Ezt  a  következtetést  támasztja alá  a  véleménynyilvánítás
    szabadságának az Abh-ban megfogalmazott – s a Határozat által
    is  irányadónak tekintett – kiemelt kezelése, nevezetesen:  a
    korlátozás  alkotmányosságának megítélésénél a  tágabb  mérce
    alkalmazása, a korlátozó törvények megszorító értelmezése.

    A  jelen  ügyben  az  alapjogkorlátozás  alkotmányosságát  az
    alkotmányos alapértékek védelme, ill. a tilalom büntető  jogi
    alátámasztása indokolja. Az alkotmányozó hatalom – amint  ezt
    az  Abh.  is  megállapította – védendő  alkotmányos  értéknek
    tekinti  a  demokráciát,  ezen belül a  különbözőséghez  való
    jogot,  a kisebbségek védelmét, az erőszakra és az erőszakkal
    fenyegetésről,  mint  a konfliktusmegoldás  eszközeiről  való
    lemondást  (ABH  1992.  173.);  ennek  védelme  érdekében  az
    Alkotmányon kívülre utasít minden olyan tevékenységet,  amely
    a   hatalom   erőszakos  megszerzésére,  vagy   gyakorlására,
    illetőleg kizárólagos birtoklására irányul.

    A   Btk.   269/B.   §-a   azokat  a  politikai   törekvéseket
    szimbolizáló önkényuralmi jelképek terjesztését,  használatát
    tiltja,  amelyek  szemben állnak az  Alkotmány  által  védett
    demokratikus   hatalomgyakorlással,  s  amely  magatartással,
    tevékenységgel  szembeni  fellépést  az  Alkotmány   mindenki
    kötelezettségévé teszi.
    A  Btk. 269/B. §.-a a véleménynyilvánítás szabadságát a  fent
    részletezett alkotmányi értékek védelme érdekében – a  reális
    veszélyeztetését   elhárítandó  –  szükséges   mértékben   és
    arányosan korlátozza.

    Az    arányos    korlátozás   alkotmánybírósági    megítélése
    álláspontom    szerint   az   alkotmányi    értékek    reális
    veszélyeztetésére    is    utaló   alkotmányos    követelmény
    megfogalmazását   indokolta  volna.   Büntetőjogi   tényállás
    alkotmányossági felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság már
    élt  ezzel  e  megoldással. A Btk. 179.  §  és  180.  §-ainak
    alkalmazásánál  az  alkotmányos  követelményt   meghatározva,
    ezzel   összefüggésben  –  az  adott  tényállás   alapján   –
    megfogalmazta  a büntethetőség “alkotmányos feltételeit”  is.
    [36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219.]

    A  Határozat  rendelkező  részében az Alkotmánybíróságnak  ki
    kellett  volna  mondania  az alábbiakat:  “A  Btk.  269/B.  §
    alkalmazásában  –  az Alkotmány 2. § (1) és  (3)  bekezdésére
    figyelemmel  –  alkotmányos követelmény a véleménynyilvánítás
    szabadságával  való visszaélés vizsgálata. A  tiltott  jelkép
    terjesztője, használója stb. csak akkor büntethető, ha  olyan
    magatartást   tanúsít,  ami  a  jelképek  által  szimbolizált
    diktatúrák  melletti  intézményes  kiállásnak,  propagálásnak
    minősül,  illetve  egyéb  olyan  magatartást  tanúsít,  amely
    túlterjeszkedik  a  szorosan értelmezhető, pusztán  személyes
    véleménykifejezésen.”

    Az  Alkotmány  2. § (1) és (3) bekezdésére tekintettel  ez  a
    megszorító  értelmezés (lásd az Abh-t) teszi  a  szükségesnek
    ítélt  korlátozást  arányossá,  ezáltal  a  Btk.  269/B.  §-t
    alkalmazásában alkotmányossá.

    Budapest, 2000. május 9.

                                                 Dr. Holló András
                                                    alkotmánybíró
     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

     Az  Alkotmánybíróságnak a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
     évi   IV.  törvény  (a  továbbiakban:  Btk.)  269/B.   §-ának
     alkotmányossági  vizsgálatakor arra  kellett  választ  adnia,
     hogy  Magyarországon, ahol a demokratikus jogállamiság értéke
     csorbíthatatlan   [Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdés]   és   a
     véleményszabadság kiemelt védelmet élvez [Alkotmány 61. § (1)
     bekezdés], büntetéssel sújthatók-e azok, akik egyes náci vagy
     kommunista jelképeket használnak.

     Az  alkotmányos demokráciában a jogalkotás és a jogalkalmazás
     során,  valamint a politikai életben egyértelművé kell tenni,
     hogy  a  közhatalom  határozottan szemben áll  a  szélsőséges
     eszmékkel.  Az  állam köteles fellépni és  védelmet  nyújtani
     állampolgárai számára az erőszakos, az erőszakra uszító és az
     emberi  méltóságot sértő megnyilvánulásokkal szemben.  Kérdés
     azonban,  hogy ez a fellépés mikor tekinthető alkotmányosnak,
     különösen  abban  az esetben, ha az állam a jogi  felelősségi
     rendszerben a végső eszközhöz, a büntetőjoghoz nyúl.

     Miközben  azonosulni  tudok a Btk. 269/B.  §-át  megfogalmazó
     1993.  évi XLV. törvény indokolásának lényegével, és elítélem
     a   szélsőséges  politikai  eszméket,  diktatúrákat  és  azok
     szimbólumait,   nem   vagyok  meggyőződve   arról,   hogy   a
     törvényalkotói   célokat  –  végső  soron  –   a   büntetőjog
     eszközeivel kell megvalósítani.

     A véleményszabadság kiemelt szerepe

     A  véleménynyilvánítás, az önkifejezés  szabadsága  az  egyik
     legalapvetőbb  emberi jog. Ez biztosítja az emberek  számára,
     hogy  gondolataikat, tapasztalataikat, véleményüket  másokkal
     megosszák. A véleményszabadság és az emberi méltósághoz  való
     jog egymástól elválaszthatatlanok.

     A  szabad  véleménynyilvánítás joga a plurális,  demokratikus
     társadalom    alapvető    értékei    közé    tartozik.     Az
     Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  e  jognak  kitüntetett
     szerepe  van  az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen
     "anyajoga"  többféle szabadságjognak, az ún.  "kommunikációs"
     alapjogoknak,  amelyek együttesen teszik  lehetővé  az  egyén
     részvételét  a  társadalmi  és  politikai  folyamatokban.   A
     társadalom  szellemi  gazdagodása a  véleményszabadságtól  is
     függ:  csak  akkor van esély a téves nézetek kiszűrésére,  ha
     szabad   és   nyilvános   vitákban   ütközhetnek   ellentétes
     vélekedések, és ha a káros nézetek is napvilágra kerülhetnek.
     “Történelmi   tapasztalat,  hogy  mindannyiszor,   amikor   a
     véleménynyilvánítás    szabadságát   korlátozták,    sérelmet
     szenvedett  a társadalmi igazságosság, az emberi kreativitás,
     csökkent   az   emberben  rejlő  képességek  kibontakozásának
     lehetősége.  A káros következmények nem csupán az individuum,
     hanem   a  társadalom  életében  is  megmutatkoztak,  és   az
     emberiség  fejlődésének sok szenvedéssel  járó  zsákutcájához
     vezettek.  Az  eszmék,  nézetek szabad  kifejtése,  a  mégoly
     népszerűtlen vagy sajátos elképzelések szabad megnyilvánulása
     a  fejlődni  képes  és valóban eleven társadalom  létezésének
     alapfeltétele.”   [30/1992.  (V.   26.)   AB   határozat   (a
     továbbiakban: Abh.), ABH 1992. 167, 171.]

     Magyarországon, hasonlóan a többi alkotmányos  demokráciához,
     a  szabad  véleménynyilvánítás kiemelkedő védelmet élvez,  és
     csak    különösen    indokolt   esetben   korlátozható.    Az
     Alkotmánybíróság    megfogalmazása    szerint    “a    szabad
     véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen   kevés
     joggal szemben kell csak engednie, azaz a véleményszabadságot
     korlátozó   törvényeket  megszorítóan  kell   értelmezni.   A
     vélemény   szabadságával   szemben   mérlegelendő   korlátozó
     törvénynek  nagyobb  a  súlya, ha  közvetlenül  másik  alanyi
     alapjog  érvényesítésére  és védelmére  szolgál,  kisebb,  ha
     ilyen   jogokat   csakis  mögöttesen,  valamely   “intézmény”
     közvetítésével  véd, s legkisebb, ha csupán  valamely  elvont
     érték  önmagában  a tárgya (pl. a köznyugalom).”  [ABH  1992.
     178.]

     A nyilvános jelképhasználat és a véleményszabadság

     A Btk. 269/B. §-a büntetéssel fenyegeti meghatározott náci és
     kommunista  jelképek  terjesztését, nagy nyilvánosság  előtti
     használatát  és  közszemlére tételét. A határozat  szerint  a
     törvény csupán három kiemelt elkövetési magatartást tilt,  de
     nem  bünteti a jelképek előállítását, megszerzését,  tartását
     stb.   Az  ítélkezési  gyakorlat  szerint  nagy  nyilvánosság
     megállapítására  akkor kerülhet sor, ha az  elkövetés  helyén
     nagyobb  létszámú  személy  van  jelen,  illetve  fennáll   a
     lehetősége annak, hogy a bűncselekményről nagyobb vagy  előre
     meg  nem határozható számú személy szerez tudomást (BH  1981.
     223.).  A  bíróságok  tíz-húsz  személy  együttes  jelenlétét
     mindig nagy nyilvánosságnak tekintik, ezért tipikusan e körbe
     tartozik  a  közterületen vagy más nyilvános  helyen  történt
     elkövetés, de ide sorolandó a zártkörű rendezvény is, ha azon
     nagyobb létszámú személy vesz részt. A Btk. 137. § 12. pontja
     alapján  minden  esetben nagy nyilvánosságnak  számít,  ha  a
     bűncselekményt   “sajtó,  egyéb  tömegtájékoztatási   eszköz,
     sokszorosítás, illetőleg elektronikusan rögzített  információ
     távközlő hálózaton való közzététele útján”, vagyis –  egyebek
     mellett – az interneten követik el.

     Megítélésem   szerint   a   Btk.  a   szélsőséges   politikai
     szimbólumokkal kapcsolatos tevékenységek közül  éppen  azokat
     szankcionálja, amelyek leginkább a véleménynyilvánítás körébe
     tartoznak,  ezért  a  legerősebb  alkotmányos  védelem  alatt
     állnak.  A jelképek nyilvános használatával, megjelenítésével
     az   egyén  politikai  álláspontját,  hovatartozását  tudatja
     másokkal.  A  társadalmi kommunikáció  részeseként  a  jelkép
     viselője  véleményét  fejezi  ki, személyes  elköteleződésére
     hívja  fel  mások figyelmét. Aki ötágú vörös  csillagot  vagy
     horogkeresztet  tartalmazó jelvényt  visel,  aki  a  közönség
     számára   nyitva   álló  helyen  kommunista   vagy   fasiszta
     szimbólumokat    jelenít   meg,    aki    ilyen    jelképeket
     meggyőződésének  illusztrálására sajtótermékben  tesz  közzé,
     mások  számára egyértelművé és világossá teszi, hogy azonosul
     a  szélsőséges  eszmék egyikével. Tehát véleménynyilvánítási,
     önkifejezési  szabadságával él az, aki a  nyilvánosság  előtt
     önkényuralmi   jelképet   használ.   A   Btk.-ban   felsorolt
     elkövetési    magatartások   semmiképpen   sem    tekinthetők
     kivételesnek, hiszen jelkép segítségével az egyén csak ilyen,
     a   Btk.   269/B.  §-ában  jelenleg  büntetendő  cselekvéssel
     fejezheti  ki más emberek számára a véleményét.  Mások  által
     felismerhetetlen  módon,  “négy  fal  között”  nincs  értelme
     politikai, ideológiai szimbólumokat használni. A törvényhozás
     kellő súlyú alkotmányos indok birtokában szoríthatja csak  ki
     teljesen  a  nyilvánosság területéről  a  szélsőséges  eszmék
     jelképeit.

     A “köznyugalom” és a “közösségek méltóságának” védelme

     Az  Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban az alkotmányos  jogállamok
     többségében  elfogadott “nyilvánvaló  és  közvetlen  veszély”
     tesztjét  (clear  and present danger) és a  támadott  értékek
     egyediségének  követelményét  alkalmazta  a  közösség  elleni
     izgatás  vizsgálatakor. A döntés szerint a gyűlöletre uszítás
     büntetése azért nem alkotmánysértő, mert ez esetben a  szólás
     a  társadalmi  rend  és béke megzavarásán túl  számos  egyéni
     jogot  is  veszélyeztet: “a csoport ellen felszított  indulat
     fenyegeti   a  csoporthoz  tartozók  becsületét,   méltóságát
     (szélsőséges esetben életét is), megfélemlítéssel  korlátozza
     őket   más   jogaik  gyakorlásában  is”.  Ezzel   szemben   a
     “gyalázkodás” tiltása alkotmányellenes, mert az “a közrendet,
     a  köznyugalmat, a társadalmi békét önmagában véve,  elvontan
     védi.  A  bűncselekmény  megvalósul  akkor  is,  ha  a  sértő
     kifejezés  a  körülmények folytán nem jár  annak  veszélyével
     sem,  hogy egyéni jogokon sérelem esne.” [ABH 1992. 179.]  Az
     Alkotmánybíróság   e  határozatában  hangsúlyozta,   hogy   a
     "köznyugalom" nem független a véleményszabadság  helyzetétől.
     “Ahol  sokféle  véleménnyel  találkozhatnak  az  emberek,   a
     közvélemény  toleráns  lesz; míg zárt  társadalmakban  sokkal
     inkább  felkavarhatja a köznyugalmat egy-egy  szokatlan  hang
     is.   Másrészt   a   véleménynyilvánítás   szükségtelen    és
     aránytalanul  szigorú  korlátozása a  társadalom  nyitottsága
     ellen hat.” [ABH 1992. 180.]

     Az  önkényuralmi  jelképek használatát  tiltó  tényállás  nem
     tartalmaz  olyan  elemet, amely mások  veszélyeztetését  vagy
     gyűlölködő indulatok felkeltését követelné meg. A Btk. 269/B.
     §-a   önmagában  a  felsorolt  jelképek  nyilvánosság  előtti
     használatát bünteti.
     Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban kifejtette: “Az Alkotmány 54.
     §  (1)  bekezdése szerint minden embernek veleszületett  joga
     van  az  emberi méltósághoz. Így tehát az emberi  méltóság  a
     véleménynyilvánítási  szabadság  korlátja  lehet.”  A  döntés
     szerint a “közösségek méltóságát” a törvényhozók a gyűlöletre
     uszítás   tényállásán  túlmenően  is  büntetőjogi  védelemben
     részesíthetik. “A közösségek méltóságának hatékony  védelmére
     azonban  más  jogi  eszköz, például a nem vagyoni  kártérítés
     alkalmazási lehetőségeinek bővítése is alkalmas.” [ABH  1992.
     181.]

     Úgy  ítélem  meg,  hogy  önmagában az  önkényuralmi  jelképek
     nyilvános   használata,  terjesztése  nem  sérti  az   emberi
     méltósághoz  való  alapvető  jogot.  Az  Alkotmánybíróság   a
     8/1990.  (IV.  23.)  AB határozata óta ezt  a  jogot  az  ún.
     “általános személyiségi jog” egyik megfogalmazásának tekinti,
     amely  az  egyén  társadalmon belüli önmeghatározásának  jogi
     eszköze.  Az emberi méltósághoz való alapvető jog és  a  Ptk.
     75.  §-ában  foglalt  általános  személyiségi  jog  az  egyes
     emberek  cselekvési  autonómiájának  biztosítására,  valamint
     társadalmi megbecsülésének, jó hírnevének védelmére  szolgál.
     E  felfogásnak  mond  ellent egy  olyan  álláspont,  amely  a
     pontosan meg nem határozott “közösségek” részére biztosítja a
     méltósághoz  való jogot, az ugyanis kizárólag  az  egyénekhez
     kapcsolódhat.

     Az  Abh.  a  “közösségek  méltóságát”  a  gyűlöletre  uszítás
     tényállásának    speciális   jogi   tárgyával    kapcsolatban
     használja.   Az  uszító  véleménynyilvánítás  tiltása   azért
     indokolt,  mert  az uszítás valamely etnikai,  faji,  vallási
     csoport   vagy  a  lakosság  más  csoportjai  elleni  erőszak
     közvetlen  veszélyét idézi elő, illetve a Magyar  Köztársaság
     területén   élő   közösségeket   alkotó   személyek    emberi
     méltósághoz való jogát sérti. Nem magának a közösségnek, mint
     meghatározatlan  személyek  összességének  vagy  a   tagoktól
     elváló   szervezetnek   van  tehát  méltósága   (ez   ugyanis
     fogalmilag kizárt), hanem a közösséget alkotó egyének  emberi
     méltósághoz való alanyi joga érdemes a védelemre.

     Az   emberek  többsége  az  önkényuralmi  jelképek  nyilvános
     használatát egyes csoportokkal szembeni gyűlölet, megvetés és
     ellenérzés  kifejezésének tekinti. E szimbólumok  megjelenése
     az  esetek  nagy  részében sérti mások érzelmeit.  Önmagukban
     ezek  a  körülmények  azonban  még  nem  jelentik  az  emberi
     méltósághoz való jog sérelmét. Senkinek nincs joga arra, hogy
     mások véleménynyilvánítását az állam azért tiltsa be, mert az
     rá,  mint egy etnikai, faji, vallási vagy kulturális  csoport
     tagjára sérelmes. A véleménynyilvánítás szabadságához  fűződő
     alapjog  ugyanis  az  egyén azon jogát is  védi,  hogy  mások
     érdekeit,  szemléletét,  érzékenységét  sértő  nézeteinek  is
     hangot adhasson.

     Természetesen a szélsőséges eszmék szimbólumainak  használata
     bizonyos körülmények között méltóságot sértő lehet. Ha valaki
     azért  használja  a  náci vagy a kommunista  múltat  felidéző
     jelképeket, hogy meghatározott személyeket, illetve személyek
     egy  meghatározott csoportját zaklassa, sértegesse, akkor  az
     elkövető  felelősségre vonása indokolt.  Különösen  fontos  a
     büntetőjogi  szankció alkalmazása azokkal szemben,  akik  oly
     módon  nyilvánítják ki szélsőséges politikai meggyőződésüket,
     hogy a sérelmet szenvedetteknek nincs módjuk kitérni a közlés
     elől  (“foglyul  ejtett közönség”). A Btk. 269/B.  §-a  ezzel
     szemben  a  “mindenkihez”,  a  “névtelen  közösséghez”  szóló
     véleménynyilvánítást is büntetni rendeli, ezért nem az emberi
     méltósághoz való jogot és nem a “közösségek méltóságát” védi.

     Álláspontom  szerint  a Btk. 269/B. §-ával  kapcsolatban  nem
     lehet  a  “közösségek méltóságának” védelmére  hivatkozni,  a
     “köznyugalom”   védelme  pedig,  ahogy   azt   az   Abh.   is
     megállapította,   önmagában   nem   szolgálhat    alapul    a
     véleményszabadság korlátozásához.

     Fontosnak    tartom   kiemelni,   hogy    ha    e    jelképek
     felhasználásával kifejezett vélemény gyűlöletre uszít,  akkor
     az  elkövető az Alkotmánybíróság által hatályában fenntartott
     Btk.  269.  §-a  alapján  ma is büntetendő.  Ha  ezen  túl  a
     jogalkotó   szükségesnek  ítéli,  az  önkényuralmi   jelképek
     használata  révén  “foglyul ejtett  közönség”  védelmében  új
     büntető tényállást fogalmazhat meg.

     Az értéksemlegesség tesztje

     Az    Alkotmánybíróság   az   Abh.-ban   több   más   európai
     alkotmányvédő     szerv    esetjogával     összhangban,     a
     szólásszabadság neutrális értelmezését fogadta el. “A  szabad
     véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak  érték-  és
     igazságtartalmára    tekintet    nélkül    védi.    (…)     A
     véleménynyilvánítás szabadságának külső korlátai vannak csak;
     amíg  egy  ilyen alkotmányosan meghúzott külső  korlátba  nem
     ütközik,  maga  a  véleménynyilvánítás  lehetősége  és  ténye
     védett,  annak tartalmára tekintet nélkül. Vagyis  az  egyéni
     véleménynyilvánítás,  a  saját  törvényei  szerint  kialakuló
     közvélemény,  és  ezekkel kölcsönhatásban a  minél  szélesebb
     tájékozottságra épülő egyéni véleményalkotás  lehetősége  az,
     ami   alkotmányos  védelmet  élvez.  Az  Alkotmány  a  szabad
     kommunikációt  –  az  egyéni  magatartást  és  a   társadalmi
     folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik  a
     szabad  véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben  a  processzusban
     helye  van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek
     és  sértőnek egyaránt, különösen azért, mert maga a  vélemény
     minősítése  is  e folyamat terméke.” [ABH 1992.  179.]  Nincs
     tehát   olyan   vélemény,   amelynek  közlése   kontextusától
     függetlenül, pusztán tartalma alapján korlátozható  lenne.  A
     jogkorlátozás     szükségessége     minden     esetben      a
     véleménynyilvánítás  körülményeinek összességétől  (helyétől,
     idejétől, a címzettek körétől stb.) függ. Az értéksemlegesség
     elvéből  következik,  hogy az önkényuralmi  rendszerrel  való
     egyetértés   kifejezése  önmagában,  tartalma   alapján   nem
     büntethető.   A   Btk.  269/B.  §-a  ellentétben   áll   ezen
     elvárásokkal,   mivel   a  véleményt  értéktartalma   alapján
     minősíti,  s  nem külső korlátot állít a közlés szabadságával
     szemben.

     Az  értéksemlegesség követelménye nem jelenti  azt,  hogy  az
     állam  nem tehet különbséget demokratikus és antidemokratikus
     törekvések  között.  Az Abh. megállapította,  hogy  az  állam
     támogathatja  az általa helyesnek tartott véleményeket,  s  a
     helytelennek  tartott  közlések ellen  felléphet,  mindaddig,
     amíg ezzel nem sérti a véleményszabadságot. Az Alkotmány 2. §
     (3)  bekezdése kötelező fellépést ír elő a hatalom  erőszakos
     megszerzésére   vagy   gyakorlására,  illetőleg   kizárólagos
     birtoklására  irányuló törekvésekkel  szemben.  A  8.  §  (1)
     bekezdése pedig az állam elsőrendű kötelességévé teszi,  hogy
     védje  az  ember  alapvető jogait. E két követelménynek  tesz
     eleget  a  törvényhozás azzal, hogy a Btk. “Az  állam  elleni
     bűncselekmények” fejezetben büntetőjogi védelemben  részesíti
     a  Magyar  Köztársaság  alkotmányos  rendjét,  174/B.  §-ában
     büntetéssel  fenyegeti a nemzeti, etnikai, faji vagy  vallási
     csoport  tagja elleni erőszakot, 269. §-ában pedig a közösség
     elleni  izgatást  szankcionálja.  Az  uszító  beszéd  és   az
     erőszakos  tett  tehát  ma  sem maradhat  büntetlenül.  Ha  a
     szélsőséges  véleménynyilvánítás meghatározott személy  ellen
     irányul,   akkor   az  elkövető  –  a  Btk.-beli   feltételek
     fennállása  esetén – becsületsértésért büntethető,  tehát  az
     emberi  méltóság  sérelmére  is  válaszol  a  büntetőjog.   A
     jogalkotónak  lehetősége van – a náci és kommunista  jelképek
     felhasználásával    –    elkövetett   erőszakot,    közvetlen
     fenyegetést,    uszítást    és   becsületsértést    speciális
     tényállásokban   szankcionálni.   Mindez   nem   érinti    az
     értéksemlegesség  követelményét, hiszen  így  nem  pusztán  a
     szélsőséges   tartalmú  vélemény,  hanem   annak   közvetlen,
     belátható következménye alapozza meg a felelősségre vonást.

     Az  állam  azzal,  hogy  tolerálja az  önkényuralmi  jelképek
     nyilvános  használatát, nem marad eszközök nélkül a  fasizmus
     és  a  kommunizmus eszméit hirdető véleményekkel  szemben.  A
     gyermekek oktatása, a kulturális támogatás preferenciái révén
     és még számos módon az állam kifejezésre juttathatja, hogy  a
     totalitárius eszmék mélyen megvetendők.

     A történelmi körülmények vizsgálata

     A  határozat  szerint Magyarország sajátos történelmi  múltja
     szükségessé tesz alapjogbeli korlátozásokat, így a történelmi
     körülményekkel  indokolható az is, hogy az állam  büntetéssel
     fenyegeti  az  önkényuralmi jelképek használóit. Magyarország
     huszadik századi történelme, a náci és a kommunista rémtettek
     emléke   ennek   éppen   az  ellenkezőjét   indokolhatja:   a
     véleményszabadság  a  demokrácia egyik  legfőbb  védelmezője,
     ezért  maga  is  különleges védelmet érdemel. Az  alkotmányos
     demokráciát  többek között az különbözteti meg a diktatórikus
     rendszerektől, hogy tág teret biztosít a szabad szólásnak,  s
     ezzel  segíti elő a demokratikus közvélemény kialakulását.  A
     szólásszabadság korlátozásával sehol sem sikerült  megfékezni
     a    totalitárius   eszmék   terjedését,   ahol   pedig    az
     antidemokratikus    erők   hatalomra    kerültek,    nem    a
     véleményszabadság segítette őket uralomra.

     Ez a jellemző a magyar történelemre, a politikai kultúrára, a
     választópolgári   magatartásra  is:   Magyarországon   szabad
     választásokon  szélsőséges politikai  erők  sohasem  kerültek
     hatalomra.  A  fasiszta vagy a kommunista  diktatúrák  a  XX.
     századi  magyar történelemben akkor jöttek létre,  amikor  az
     ország idegen katonai megszállás alatt állt.

     Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban kiemelte: “A  rendszerváltás
     elkerülhetetlenül   társadalmi   feszültségekkel    jár.    E
     feszültségeket   kétségtelenül   fokozhatja,    ha    egyesek
     büntetlenül  adhatnak  kifejezést  nagy  nyilvánosság   előtt
     bizonyos  csoportokkal szembeni gyűlöletüknek,  megvetésüknek
     vagy  ellenérzésüknek.  A  sajátos történelmi  körülményeknek
     azonban  van egy másfajta hatása is, s éppen ezért  szükséges
     különbséget  tenni  a  gyűlöletre uszítás  és  a  sértő  vagy
     lealacsonyító  kifejezés használata között.  (…)  Büntetőjogi
     büntetésekkel  (…) nem a közvéleményt és a politikai  stílust
     kell formálni – ez paternalista hozzáállás –, hanem más jogok
     védelmében    az   elkerülhetetlenül   szükséges    esetekben
     szankcionálni.” [ABH 1992. 180.]

     Magyarország  az európai csatlakozás küszöbén  nem  elégedhet
     meg     a     nemzetközileg    még    elfogadhatónak     tűnő
     minimumvédelemmel,  az önkényuralmi múlt éppen  az  alapjogok
     széleskörű  biztosítását követeli meg. Az  ország  nemzetközi
     jogi   szerződéses   kötelezettségeiből  nem   következik   a
     szélsőséges szimbólumok használatának tilalma.

     A  történelmi  események  szerepével  kapcsolatban  fontosnak
     tartom kiemelni az időmúlás jelentőségét is. Az Emberi  Jogok
     Európai  Bírósága a Lehideux és Isorini kontra  Franciaország
     ügyben  1998. szeptemberben hozott ítéletében megállapította,
     hogy   megsértették  a  Pétain  marsall  emlékének  védelmére
     alakult  egyesület két vezetőjének véleményszabadsághoz  való
     jogát. A panaszosokat Franciaországban azért ítélték el, mert
     a  Le Monde című lap egy pamfletjében felsorolták Pétain azon
     intézkedéseit,  melyek  alapján a  marsallról  pozitív  képet
     lehet  kialakítani. A francia kormány a Bíróság előtt  többek
     között  arra hivatkozott, hogy a francia történelemnek  ez  a
     szakasza  igen fájdalmas időszak, és a panaszosok  a  pamflet
     megjelentetésével sebeket szakítottak fel.  A  Bíróság  ezzel
     szemben  úgy érvelt, hogy a szóban forgó történelmi események
     több  mint negyven évvel ezelőtt történtek, ami olyan  hosszú
     idő, hogy ez az érv már nem vehető figyelembe úgy, mintha tíz
     vagy  húsz  évvel ezelőtti eseményeket idéztek volna  fel.  A
     Bíróság  hangsúlyozta,  hogy minden államnak  erőfeszítéseket
     kell tennie annak érdekében, hogy saját történelme nyíltan és
     szenvedélymentesen vitatható legyen. Korábbi döntéseit  (Open
     Door  and  Dublin  Well  Women kontra Írország,  Vogt  kontra
     Németország)   idézve  kiemelte,  hogy  a   véleményszabadság
     nemcsak  az  olyan véleményre terjed ki, amely közömbös  vagy
     amelynek  megítélése kedvező, hanem olyan közlésre is,  amely
     zavaróan, sokkolóan hathat. Ezt követeli meg a pluralizmus, a
     tolerancia  és  a  nyitott gondolkodás,  amelyek  nélkül  nem
     létezhet demokratikus társadalom.

     Meggyőződésem,  hogy a szabadságszerető emberek  határozottan
     szemben   állnak   az  antidemokratikus   eszmékkel,   és   a
     választópolgárok  nagy  többsége  nemet   mond   minden,   az
     alkotmányos rendet veszélyeztető radikalizmusra.

     A   legtürelmesebb   magyar  demokrata,   Bibó   István   így
     fogalmazott:  “Abban  a  görcsös  félelmi  állapotban,   mely
     elhiszi,  hogy  a  szabadság  előrehaladása  veszélyezteti  a
     nemzet   ügyét,   nem  lehet  élni  a  demokrácia   javaival.
     Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni:
     nem  félni  a  más véleményűektől, a más nyelvűektől,  a  más
     fajúaktól, a forradalomtól, az összeesküvésektől, az ellenség
     ismeretlen   gonosz   szándékaitól,  a   lekicsinyléstől   és
     egyáltalán mindazoktól az imaginárius veszedelmektől,  melyek
     azáltal  válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük.  (…)
     [A]  félelem,  a  veszély  állandó érzésében  szabállyá  vált
     mindaz,  amit  az  igazi demokráciák csak  az  igazi  veszély
     óráiban  ismernek: a közszabadságok megkurtítása, a  cenzúra,
     az  ellenség  ’bérenc’-einek, az ’áruló’-nak  a  keresése,  a
     mindenáron való rendnek vagy a rend látszatának s  a  nemzeti
     egységnek  a  szabadság  rovására  való  erőltetése.”   (Bibó
     István:  A  kelet-európai  kisállamok  nyomorúsága.  In  Bibó
     István: Válogatott tanulmányok 2. kötet 220. oldal)

     Mindezek   alapján   a   Btk.   269/B.   §-át   nem    tartom
     összeegyeztethetőnek  az Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésében
     megfogalmazott   egyik   legfőbb  demokráciakritériummal,   a
     véleménynyilvánítás szabadságával, ezért – hangsúlyozva  azt,
     hogy   mélyen  nem  értek  egyet  az  önkényuralmi   jelképek
     gondolati tartalmával – a rendelkező részre, alkotmányjogászi
     meggyőződésem szerint, nemmel szavaztam.

     Budapest, 2000. május 9.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      14/2000. (V. 12.)
      Date of the decision:
      .
      05/09/2000
      .
      .