Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03132/2012
Első irat érkezett: 06/25/2012
.
Az ügy tárgya: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény egyes rendelkezéseivel összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/27/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Stumpf István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 8. § (1) bekezdése és 75. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és az alaptörvény-ellenes jogi normák megsemmisítését kéri.
Érvelése szerint az érintett jogszabályi rendelkezés nagy értékben vont el tőle, bizonyos termékfajtákon (pl. sör, whiskey, újság), a "Ferencváros" és hasonló szóösszetételek használatára vonatkozó kereskedelmi jogokat.
Mindezek miatt az indítványozó szerint sérült a jogbiztonság és az alapvető jogok általános védelmi követelménye mellett a tulajdonhoz való joga is..
.
Támadott jogi aktus:
  az egyesülési jogról
  a közhasznú jogállásról
  valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 8. § (1) bekezdés, 75. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
M. cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XIII. cikk

.
A határozat száma: 3035/2013. (II. 12.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1291
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: alkotmányjogi panasz és a jogsérelem
.
A határozat kelte: Budapest, 02/04/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.02.04 15:00:00 2. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 8. § (1) bekezdése és 75. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó 2012. június 25-én alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz.
  [2] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján előterjesztett alkotmányjogi panaszában az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 8. § (1) bekezdése és 75. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte.
  [3] A Tv. érintett rendelkezéseivel kapcsolatban alapvetően azt állította, hogy azok elvonnak tőle bizonyos vagyoni jogokat. Kifogásolta ennek kapcsán a teljeskörű kártalanítás biztosításának hiányát. Álláspontja szerint a Tv. érintett rendelkezései nem felelnek meg “az egyértelműség alkotmányos követelményének sem”, mert nem tesznek különbséget azon jogok között, amelyek soha nem képezték az egyesület tulajdonát, és azon jogok között, amelyek valamikor az egyesület tulajdonát képezték. Sérelmezte végül azt is, hogy a jogalkotó a Tv. kihirdetése és hatályba lépése között nem biztosított elegendő felkészülési időt.
  [4] Az indítványozó szerint a Tv. érintett rendelkezései az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe, M) cikk (1) bekezdésébe, I. cikk (1)–(2) és (4) bekezdésébe, valamint XIII. cikkébe ütköznek.

  [5] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban eljárva dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról. Az Abtv. 56. § (2) bekezdése értelmében pedig a tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket.
  [6] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány nem befogadható, mert az alkotmányjogi panasszal szemben támasztott tartalmi követelményeknek nem felel meg.
  [7] Az Abtv. 26. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alkotmányjogi panasz kezdeményezésének feltétele: nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette.
  [8] A Tv. 75. § (3) bekezdése értelmében az érintett vagyoni értékű jogok kártalanítás ellenében szállnak vissza (a törvény erejénél fogva) az egyesületre. A Tv. e rendelkezése értelmében a kártalanítás összegét a felek megállapodása tartalmazza, ennek hiányában pedig azt a bíróság állapítja meg.
  [9] Az indítványozó panaszában nem utalt arra, hogy a kártalanítás összegét illetően van-e/volt-e a felek között megállapodás, illetve ennek hiányában bírósági eljárásra került-e sor. Az indítványozó tehát nem bizonyította azt, hogy az állítólagos jogsérelem közvetlenül a Tv. alapján ténylegesen bekövetkezett, s a jogsérelem orvoslására szolgáló eljárás nem állt rendelkezésére, illetve a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette. A panasz ennélfogva nem felel meg az Abtv. 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
  [10] Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) és e)pontjai alapján visszautasította.
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    előadó alkotmánybíró
    Dr. Pokol Béla s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    06/25/2012
    .
    Number of the Decision:
    .
    3035/2013. (II. 12.)
    Date of the decision:
    .
    02/04/2013
    .
    .