Hungarian
Ügyszám:
.
653/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 34/2004. (IX. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/490
.
A határozat kelte: Budapest, 09/28/2004
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a
  következő

                          határozatot:

  1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja:  az   országgyűlési
  képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §-ának
  „a   rágalmazásra   és   a   becsületsértésre,”   szövegrésze
  alkalmazásánál  az  Alkotmány 61. § (1)  bekezdéséből  fakadó
  alkotmányos      követelmény,     hogy      a      képviselői
  felelősségmentesség kiterjedjen az országgyűlési képviselőnek
  a  képviselőtársát,  más közhatalmat gyakorló  személyt  vagy
  közszereplő  politikust  érintő – a  közügyek  megvitatásával
  kapcsolatos  – értékítéletet kifejező véleménynyilvánítására.
  A  mentelmi  jog felfüggesztésével kapcsolatos eljárás  során
  irányadó  alkotmányos követelmény továbbá, hogy a közszereplő
  politikus  becsületének  csorbítására  alkalmas  tényállítás,
  híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés
  használata  esetében  a  parlamenti képviselő  mentelmi  joga
  kizárólag akkor függeszthető fel, ha a képviselő tudta,  hogy
  a közlés, lényegét tekintve, valótlan.

  2. Az Alkotmánybíróság az országgyűlési képviselők
  jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §-a „a
  rágalmazásra és a becsületsértésre,” szövegrésze
  alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

   Az  Alkotmánybírósághoz indítvány érkezett  az  országgyűlési
   képviselők  jogállásáról  szóló  1990.  évi  LV.  törvény  (a
   továbbiakban:   Kjtv.)  4.  §  második  mondatának   részbeni
   megsemmisítésére. Az indítványozó álláspontja  szerint  sérti
   az    Alkotmány   61.   §   (1)   bekezdésében    biztosított
   véleménynyilvánítási   szabadságot,   illetve   a   közérdekű
   információkhoz   való   hozzáférés   jogát   a   Kjtv.   azon
   rendelkezése, amely alapján a törvényhozó testület  tagjaként
   kifejtett tevékenysége során a képviselő felelősségre vonható
   az  általa közölt tény vagy vélemény miatt, ha az rágalmazást
   vagy  becsületsértést valósít meg. Az indítvány hangsúlyozza,
   „a   Magyar   Köztársaság  demokratikus   jogállamisága   nem
   jelentheti  azt, hogy a népszuverenitás joga alapján  eljáró,
   közérdeket szolgáló képviselő nem kérdőjelezheti meg a  jogot
   esetleg   sértő   közszereplők   magatartását”.   A   közélet
   tisztaságának  érdekében a közszereplők  kritikával  szembeni
   tűrőképessége  magasabb kell legyen,  mint  a  magánszemélyek
   esetében – véli az indítványozó.


                                II.

   Az Alkotmánybíróság az Alkotmány alábbi rendelkezései alapján
   hozta meg határozatát:
   20.  § „(2) Az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz
   érdekében végzik.
   (3) Az országgyűlési képviselőt – az országgyűlési képviselők
   jogállásáról  szóló  törvényben  szabályozottak   szerint   –
   mentelmi jog illeti meg.”
   „27.  §  Az  Országgyűlés tagjai az állampolgári, valamint  a
   nemzeti    és    etnikai   kisebbségi   jogok   országgyűlési
   biztosaihoz,  az Állami Számvevőszék elnökéhez  és  a  Magyar
   Nemzeti  Bank  elnökéhez  kérdést, a  Kormányhoz,  a  Kormány
   bármely  tagjához  és a legfőbb ügyészhez  interpellációt  és
   kérdést intézhetnek a feladatkörükbe tartozó minden ügyben.”
   „61.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

   A Kjtv.-nek az indítványozó által támadott rendelkezése:
   „4.  §  A  képviselő  és a volt képviselő  bíróság  vagy  más
   hatóság  előtt  nem  vonható felelősségre leadott  szavazata,
   továbbá a megbízatásának gyakorlása során általa közölt  tény
   vagy  vélemény  miatt.  Ez  a  mentesség  nem  vonatkozik  az
   államtitoksértésre,  a  rágalmazásra és  a  becsületsértésre,
   valamint a képviselők polgári jogi felelősségére.”
   A Kjtv. képviselői sérthetetlenséget biztosító rendelkezése:
   „5.  § (1) A képviselőt csak tettenérés esetén lehet őrizetbe
   venni,    és    ellene   csak   az   Országgyűlés    előzetes
   hozzájárulásával     lehet     büntetőeljárást,      valamint
   szabálysértési  eljárást  indítani  vagy  folytatni,  továbbá
   büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedést alkalmazni.”

   A  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek  (a
   továbbiakban:    Btk.)   a   határozat   által    hivatkozott
   rendelkezései:

                            Rágalmazás

   „179. § (1) Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására
   alkalmas  tényt  állít  vagy  híresztel,  vagy  ilyen  tényre
   közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ  el,  és
   egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy
   pénzbüntetéssel büntetendő.
   (2)  A  büntetés  két  évig terjedő  szabadságvesztés,  ha  a
   rágalmazást
   a) aljas indokból vagy célból,
   b) nagy nyilvánosság előtt,
   c) jelentős érdeksérelmet okozva
   követik el.”
                          Becsületsértés

   „180. § (1) Aki a 179. § esetén kívül mással szemben
   a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának
   teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben,
   b) nagy nyilvánosság előtt
   a  becsület  csorbítására alkalmas kifejezést  használ,  vagy
   egyéb  ilyen  cselekményt követ el,  vétség  miatt  egy  évig
   terjedő   szabadságvesztéssel,   közérdekű   munkával    vagy
   pénzbüntetéssel büntetendő.
   (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést
   tettlegesen követi el.”

   A  szabálysértésekről  szóló 1999. évi  LXIX.  törvénynek  (a
   továbbiakban:   Szabs.  tv.)  a  határozat   által   említett
   rendelkezése:
                          Becsületsértés
   „138.  §  (1)  Aki  mással  szemben a  becsület  csorbítására
   alkalmas  kifejezést  használ vagy  egyéb  ilyen  cselekményt
   követ el, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

                               III.

   Az   Alkotmánybíróság  eljárása  során   megvizsgálta   egyes
   alkotmányos    demokráciáknak   a   képviselői   immunitással
   kapcsolatos alkotmányos szabályozását, és figyelemmel volt az
   Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának a  parlamenti  képviselők
   szólásszabadságát érintő döntéseire.

   1.   A   parlamenti  élet  szabadságát  és   a   törvényhozók
   akaratnyilvánításának függetlenségét biztosító  jogintézmény,
   a parlamenti szólásszabadság „őshazája” Anglia, ahol 1541 óta
   az  a  király által megerősített jogintézmény, és amelyet  az
   1688-ben  született Bill of Rights 9. cikke a következőképpen
   garantált: „A parlamenti szólásszabadság, viták és  eljárások
   nem  képezhetik nyomozás vagy vád tárgyát a parlamenten kívül
   semmiféle bíróság vagy más intézmény előtt.” Az angol  jogban
   a   képviselők   szólásszabadsággal  kapcsolatos   ügyeit   a
   parlament fegyelmi jogkörében bírálja el. Az Egyesült Államok
   alkotmánya  I.  cikkének  6. bekezdése  lényegében  az  angol
   tradíciót  átvéve biztosítja a Kongresszus tagjai  számára  a
   mentelmi  jogot.  „A  hazaárulás, súlyos bűncselekmény,  vagy
   békebontás   eseteit  kivéve  szenátorok  és   képviselők   a
   Kongresszus  adott házának ülésszakán való részvétel  tartama
   alatt,  valamint  oda- és visszamenetelük  során  mentesek  a
   letartóztatástól; a Kongresszus házaiban tartott beszéd  vagy
   vita  miatt más helyen nem vonhatók felelősségre.” A mentelmi
   jog felfüggesztésének intézményét az amerikai jog nem ismeri,
   a  fenti alkotmányos rendelkezést is a bírói döntések  töltik
   meg tartalommal.

   2.  A  kontinentális  jogrendszerekben  ismert  mentelmi  jog
   kettős  természetű, egyrészt – anyagi jellegű  szabályként  –
   kizárja   a   képviselő   felelősségre   vonását   azért    a
   tevékenységéért,  amelyet  a törvényhozó  testület  tagjaként
   hivatásának  gyakorlása  során fejt ki  (felelősségmentesség,
   immunitás);  másrészt  –  eljárási jellegű  szabályként  –  a
   parlament   hozzájárulásától  teszi  függővé  a  felelősségre
   vonást   célzó   eljárás  megindítását   a   képviselő   azon
   tevékenységéért is, amelyet a törvényhozó testület tagja  nem
   e minőségében követ el (sérthetetlenség, inviolabilitás).
   A  képviselők immunitását az Alkotmánybíróság által  vizsgált
   európai  demokráciákban  az  alkotmány  szabályozza  és  azok
   többsége  nem  tartalmaz  a képviselői  felelősségmentességre
   vonatkozó szűkítéseket.
   Az  olasz  alkotmány 68. cikke, a spanyol alkotmány 71.  cikk
   (1) bekezdése, az osztrák alkotmány 57. cikk (1) bekezdése és
   58.  cikke, a francia alkotmány 26. cikke, és az ezzel szinte
   szó  szerint  megegyező belga alkotmány 58. cikke,  a  horvát
   alkotmány  75.  cikk (2) bekezdése, a szlovén  alkotmány  83.
   cikke és a bolgár alkotmány 69. cikke kivétel megfogalmazását
   mellőzve rendelkezik a képviselői immunitásról. Hasonlóképpen
   abszolút  képviselői immunitást biztosít a  norvég  alkotmány
   66. cikke, és az ír alkotmány 15.10 és 15.13 cikke.

   Vannak   azonban   olyan  európai  alkotmányok,   amelyek   a
   képviselői    felelősségmentességet   szűkítő    feltételeket
   fogalmaznak  meg. A lengyel alkotmány 105.  cikke  alapján  a
   képviselő  nem  vonható felelősségre e minőségében  kifejtett
   tevékenységéért,  mandátumának ideje alatt  és  azt  követően
   sem.  A  képviselő azonban felelősséggel tartozik a Szejmnek,
   és  a  Szejm hozzájárulásával a bíróság által is felelősségre
   vonható  harmadik  személyek jogainak megsértéséért.  A  lett
   alkotmány 28. cikke lehetővé teszi a képviselők bíróság  vagy
   más hatóság előtti felelősségre vonását abban az esetben,  ha
   a képviselő hivatali tevékenysége során tudatosan hamis, vagy
   a   magán-,   illetve  családi  életet  érintő  becsületsértő
   kijelentéseket terjeszt. A német alkotmány 46. cikke  alapján
   a  képviselőt nem lehet szavazata vagy a Szövetségi Gyűlésen,
   illetve  annak  bizottságában kinyilvánított véleménye  miatt
   bírói  vagy  más hatósági eljárás alá vonni, és nem  lehet  a
   Szövetségi Gyűlésen kívül egyéb módon felelősségre vonni.  Ez
   nem  vonatkozik  a becsületsértő tényállításokra.  Ez  utóbbi
   fordulat  visszautal a német büntetőtörvénykönyv 187.  §-ára,
   amely  alapján  két  évig  terjedő  szabadságvesztéssel  vagy
   pénzbüntetéssel  büntetendő az, aki  jobb  tudomása  ellenére
   mással   kapcsolatosan  olyan  valótlan  tényt   állít   vagy
   híresztel,  amely másokat megvető vagy a közfelfogás  szerint
   becsmérlő   tartalmú,  illetve  alkalmas  arra,  hogy   mások
   hitelét,   jó   hírnevét  veszélyeztesse.   A   bűncselekmény
   minősített  esete,  ha  a rágalmazásra a  nyilvánosság  előtt
   került   sor,   összejövetelen  hangzott  el   vagy   írásban
   terjesztette   az   elkövető.   A   rágalmazás   itt    tehát
   tényállításra  vonatkozik,  és az elkövetőnek  tudomása  kell
   legyen arról, hogy az általa közölt, illetve híresztelt  tény
   hamis.

   3.  Amint  az  a fentiek alapján megállapítható,  a  vizsgált
   alkotmányos   demokráciák   a   képviselői   mentelmi   jogot
   jellemzően alaptörvényükben garantálják és annak terjedelmét,
   tartalmát is alkotmányukban szabályozzák. Számos alkotmány  a
   képviselői  immunitást  nem szűkíti, a törvényhozás  tagjának
   minden  e minőségében tett kijelentését védelemben részesíti.
   Néhány   európai   demokrácia  alkotmányában   biztosítja   a
   képviselői  felelősségmentességet,  de  maga  az  alaptörvény
   fogalmaz   meg  bizonyos  kivételeket;  például  kiveszi   az
   immunitás   köréből   a   harmadik   személy   jogait   sértő
   megnyilvánulásokat, a magánszférát érintő kijelentéseket vagy
   a tudatosan valótlan állításokat.

   4.  A politikai véleménynyilvánítást, ezen belül a parlamenti
   szólásszabadságot  az Emberi Jogok Európai Egyezményének  10.
   cikke  is  védelemben  részesíti,  az  Emberi  Jogok  Európai
   Bíróságának   következetes   gyakorlata   alapján   pedig   a
   kormányzat cselekedete vagy mulasztása a törvényhozó, a bírói
   hatalom és a sajtó, valamint a közvélemény részéről is alapos
   vizsgálat  alá  vethető. A Castells-ügyben  az  Emberi  Jogok
   Európai Bírósága hangsúlyozta, hogy bár a véleménynyilvánítás
   szabadsága minden személy becses joga, az különösen fontos  a
   nép   által  választott  parlamenti  képviselő  számára,  aki
   képviseli    a   választópolgárokat,   jelzi   aggodalmaikat,
   védelmezi   érdekeiket.  Következésképpen,   az   ellenzékhez
   tartozó  parlamenti képviselő – mint az adott ügyben Castells
   – véleménynyilvánítási szabadságának korlátozását a Bíróság a
   legszigorúbb  vizsgálatnak  veti  alá.  (Eur.  Court  H.  R.,
   Castells  v.  Spain, Judgment of 23 April 1992, Series  A  no
   236,  para  42.;  megerősíti: Eur. Court H. R.,  Piermont  v.
   France, Judgment of 27 April 1995, Series A no 314, para 76.)
   E  vizsgálat eredményeképpen az Emberi Jogok Európai Bírósága
   megállapította:  a  kormányzatot  bíráló  újságcikket  jegyző
   képviselővel   szemben   a   spanyol   állam   szükségtelenül
   alkalmazott büntetőjogi szankciót, megsértve ezzel az  Emberi
   Jogok  Európai Egyezményének a véleményszabadságot  biztosító
   10.  cikkét.  Kimondta  továbbá, hogy bár  Castells  szenátor
   megtehette   volna,  hogy  a  számára  korlátlan   immunitást
   biztosító parlamenti ülésen mondja el véleményét, a  kormányt
   bíráló  cikkét  egy  újságban tette  közzé,  ez  azonban  nem
   fosztja  meg őt a kormányzat bírálatára vonatkozó jogától.  A
   közelmúltban  született döntésében az  Emberi  Jogok  Európai
   Bírósága   ezt  megerősítette,  hozzátéve,  nem   csupán   az
   egyébként  korlátlan immunitást biztosító  parlamenti  beszéd
   esetében  indokolt a szólásszabadság különös  védelme,  hanem
   helyhatósági szinten is: a politikai vita fontos  helyszínéül
   szolgáló  közgyűléseken  és a helyi  önkormányzat  választott
   képviselőinek  az  ülésein. (Eur. Court H. R.,  Jerusalem  v.
   Austria,  Judgment of 27 February 2001, Reports of  Judgments
   and Decisions 2001-11, para 36-40.; megerősíti: Eur. Court H.
   R., Cordova v. Italy, Judgment of 30 January 2003, para 60.)

   A  parlamenti vita szabadságát, valamint a törvényhozó  és  a
   bírói   hatalom   elválasztásának  fontosságát   hangsúlyozva
   döntött  úgy az Emberi Jogok Európai Bírósága az  A.  v.  the
   United  Kingdom  ügyben, hogy nem sérti  az  Egyezmény  bírói
   úthoz  való  hozzáférést  biztosító  6.  cikkét  az  abszolút
   képviselői immunitás. (A. v. the United Kingdom, Judgment  of
   17 December 2002)

                                IV.

   1.  Magyarországon a mentelmi jog érvényesülését hosszú ideig
   a  tanácskozási szabadság és a salvus conductus (a képviselők
   Országgyűlésen   való   szabad   megjelenése)   jogintézménye
   biztosította.  A  mentelmi  jog tételes  jogi  szabályozására
   először 1867-ben került sor, bár az 1867:XII. tc. 47-48. §-ai
   csak  az  Országgyűlés  közös  ügyek  tárgyalására  kiküldött
   bizottsága   tagjainak  a  mentelmi  jogát  szabályozták.   A
   mentelmi  jog fejlődésének egyik fontos állomása az ugyanezen
   év  november 18-án született házhatározat, amely hosszú időre
   meghatározta  a  mentelmi jog tartalmát. A  magyar  közjogban
   máig  hatóan  a  mentelmi jog forrásaként és  magyarázataként
   érvényesülő    házhatározat   biztosította    a    parlamenti
   szólásszabadságot, megállapítva, hogy „amit az  országgyűlési
   tag,  mint  olyan, a házban és a házon kívül mond vagy  tesz,
   azért  csak  az országgyűlés, és pedig annak azon háza  által
   vonathatik feleletre, melyhez tartozik”, és, hogy a képviselő
   egyéb cselekményei miatt csak a ház előzetes hozzájárulásával
   indulhat  eljárás.  A  mentelmi jog szokásjogi  szabályai  az
   1920:I.  tc.  3.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  Nemzetgyűlés
   tagjaira  is  alkalmazandók,  az  államhatalom  gyakorlásának
   ideiglenes rendezéséről szóló 1945:XI. tc. 2. § (1) bekezdése
   pedig  „a  nemzetgyűlés tagjai részére  ugyanazt  a  mentelmi
   jogot   biztosítja,  mint  aminőben  az  országgyűlés  tagjai
   részesülnek”.
   Az 1946. évi nemzetgyűlési Házszabály 1. §-a az 1945:XI. tc.-
   re  visszautalva garantálta a mentelmi jog anyagi szabályait,
   szabályozta  a mentelmi eljárás fontosabb kérdéseit,  továbbá
   önálló mentelmi bizottságot létesített (47. §).
   Az  Alkotmánynak az 1989. évi XXXI. törvénnyel  megállapított
   szövege – bár tartalmazta a mentelmi jog anyagi szabályait  –
   csak  a  mentelmi  jog  egyik formáját,  a  sérthetetlenséget
   szabályozta.  Az  Alkotmány 20. §  (3)  bekezdésének  eredeti
   szövege  szerint: „Országgyűlési képviselőt  az  Országgyűlés
   hozzájárulása    nélkül    letartóztatni,     vagy     ellene
   büntetőeljárást  indítani – tettenérés esetét  kivéve  –  nem
   lehet.”
   Az  Alkotmány  szövegét  módosító  1990.  évi  LIV.  törvény,
   amelyet  a  Kjtv.-vel együtt alkotott meg az Országgyűlés,  a
   parlamentre   bízta  a  mentelmi  jog  teljes   körű,   –   a
   felelősségmentességet   is   magában   foglaló   –   korszerű
   szabályozását.

   A   legtöbb   alkotmánnyal   ellentétben   tehát   a   magyar
   alaptörvényben a törvényhozó hatalom kapott felhatalmazást az
   Alkotmányban  deklarált  mentelmi jog  valamennyi  anyagi  és
   eljárási   kérdésének  szabályozására.  Ez   a   szabályozási
   felhatalmazás   azonban  –  az  Alkotmánybíróság   megítélése
   szerint  –  nem jelentheti azt, hogy a mentelmi jog  törvényi
   koncepciója  függetlenedhet  az alkotmányos  rend  egészétől,
   jelen  ügyben  különösen az Alkotmány 8. § (2)  bekezdésétől,
   20.  §  (2) és (3) bekezdéseitől, 27. §-ától és a 61.  §  (1)
   bekezdésétől,  és nem vezethet a mentelmi jog  tartalmának  a
   kiüresítésére,  a  parlamenti szólásszabadság  alkotmánysértő
   korlátozására.

   2.  Az  Alkotmány  20.  § (2) bekezdéséből  és  a  képviselői
   mandátum   megszűnésének  eseteit  felsoroló  20/A.   §   (1)
   bekezdéséből   levezethető   szabad   mandátumú   képviseleti
   rendszer  lényege a jogi értelemben a választóktól független,
   és  kizárólag a parlamenttől függő képviselői megbízatás.  Ez
   alapján a képviselő a parlamentben szabadon, meggyőződése  és
   lelkiismerete  alapján  foglal állást,  adja  le  szavazatát.
   Tevékenységéért  és  szavazatáért a  választók  a  megbízatás
   ideje  alatt  felelősségre nem vonhatják,  azaz  mandátuma  a
   parlament  teljes  idejére szól, a választók  által  meg  nem
   rövidíthető. [2/1993. (I. 22.) AB határozat, ABH 1993, 33, 37-
   38.]  A  képviselőnek ezt a parlamenti autonómiából következő
   függetlenségét   mindenekelőtt   a   mentelmi   jog   és   az
   összeférhetetlenség jogintézménye biztosítja.
   A   mentelmi  jog  a  képviselőt  a  törvényhozás   tagjaként
   megillető  olyan  jogosultság, amely a parlament  működésének
   szabadságát,  függetlenségét, a végrehajtó és  bírói  hatalom
   befolyásától  való  mentességét  biztosítja.  A  törvényhozói
   akarat  ugyanis  akkor  nyilvánulhat  meg  szabadon,   ha   a
   képviselőket e minőségükben végzett munkájuk és  ennek  során
   elhangzott   nyilatkozataik  miatt,  utólag,  a   törvényhozó
   hatalmon kívül más felelősségre nem vonhatja.

   „A  mentelmi  jog  az  országgyűlési  képviselői  jogálláshoz
   fűződő  jog, a képviselőt nem állampolgári, hanem  képviselői
   minőségében, az Országgyűlés tagjaként megillető jogosultság.
   Olyan  jog, amelyet bár a képviselő jogaként fogalmaz meg  az
   Alkotmány, az Országgyűlés védelmét is szolgálja más  hatalmi
   ágakkal  szemben. A mentelmi jog ugyan a képviselő  személyes
   jogaként   jelenik   meg,  e  jogával  a   képviselő   mégsem
   rendelkezhet, mentelmi jogáról a képviselő – a szabálysértési
   eljárás  kivételével  – nem mondhat le,  mentelmi  jogára  az
   eljárás  során  hivatkoznia  kell.  A  mentelmi  jog  feletti
   rendelkezés,    a   mentelmi   jog   felfüggesztése    –    a
   sérthetetlenség körében, ahol erre a Kjtv. lehetőséget ad – a
   parlament joga.” 65/1992. (XII. 17.) AB határozat, ABH  1992,
   289, 291-292.]
   Az  Alkotmány  20.  § (3) bekezdése szerint az  országgyűlési
   képviselőt – a Kjtv.-ben szabályozottak szerint – illeti  meg
   a  mentelmi jog. A Kjtv. 4. §-a alapján a felelősségmentesség
   a  képviselői minőségben végzett munkára vonatkozik; [7/1997.
   (II. 28.) AB határozat, ABH 1997, 72, 75.] leadott szavazata,
   továbbá  a  megbízatásának gyakorlása során közölt tény  vagy
   vélemény  miatt  a  képviselő mentelmi joga nem  függeszthető
   fel.   A   Kjtv.   három  bűncselekmény  –  államtitoksértés,
   rágalmazás, becsületsértés – törvényi tényállását megvalósító
   cselekményt  és  a  polgári  jogi  felelősséget  kiveszi   az
   immunitás köréből.
   Az  Országgyűlés  e  törvényi rendelkezést értelmező  1/1991.
   (XII.  4.)  elvi állásfoglalása szerint ezekben az  esetekben
   nincs  anyagi  jogi  akadálya  a  felelősségre  vonásnak.  Az
   Országgyűlés    a    Mentelmi,    összeférhetetlenségi     és
   mandátumvizsgáló     bizottság    határozati     javaslatának
   tárgyalását   követően   –   mint   sajátos   „ítélőszék”   –
   határozatban   hoz   döntést   a   jelen   lévő    képviselők
   kétharmadának  szavazatával  a  képviselő  mentelmi   jogának
   fenntartásáról, illetve felfüggesztéséről.

                                V.

   Az  Alkotmánybíróságnak jelen ügyben arról kellett  döntenie,
   hogy     alkotmányosan     indokolható-e     a     képviselői
   felelősségmentesség  köréből  kiemelni  a  becsületsértés  és
   rágalmazás  bűncselekményi alakzatainak valamennyi  formáját,
   továbbá a becsületsértés szabálysértési cselekményét.

   1.  Az  Alkotmánynak  a  véleményszabadságot,  ezen  belül  a
   közügyek  szabad megvitatását biztosító 61. § (1)  bekezdését
   korlátozza   a  képviselői  felelősségmentességet  megszorító
   Kjtv. 4. § második mondata.
   A  szabad  véleménynyilvánítás jogának a kitüntetett szerepét
   és    anyajog   jellegét   az   Alkotmánybíróság   már   több
   határozatában   megerősítette,  hangsúlyozva,   hogy   ez   a
   kitüntetett szerep nem vezet arra, hogy a véleménynyilvánítás
   szabadságához  fűződő  alapjog  korlátozhatatlan  lenne,   de
   mindenképpen  azzal jár, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz
   való  jognak  valójában igen kevés joggal szemben  kell  csak
   engednie,  a  véleményszabadság  tehát  törvénnyel  is   csak
   kivételesen  és  szűk körben korlátozható egy  másik  alapjog
   vagy egyéb alkotmányos érték védelmében. 30/1992. (V. 26.) AB
   határozat,  ABH 1992, 167.; 33/1998. (VI. 25.) AB  határozat,
   ABH  1998,  256.; 1270/B/1997. AB határozat, ABH 2000,  713.;
   37/2000. (X. 31.) AB határozat, ABH 2000, 293.; 13/2001.  (V.
   14.)  AB  határozat, ABH 2001, 177.; 57/2001. (XII.  17.)  AB
   határozat,  ABH 2001, 484.; 50/2003. (XI. 5.)  AB  határozat,
   ABH  2003,  566,  576.; 18/2004. (V. 25.) AB  határozat,  ABK
   2004. május, 393, 396.]
   A    parlamenti    szólásszabadság   a    véleménynyilvánítás
   szabadságának lényeges alkotóeleme, amely az Alkotmány 61.  §
   (1)    bekezdésének    védelme   alatt    áll.    A    szabad
   véleménynyilvánítás   érvényesülésének    kiemelten    fontos
   helyszíne az Országgyűlés, az a terep, ahol az ország  sorsát
   közvetlenül    érintő    ügyekben   érvek    és    ellenérvek
   felsorakoztatását  követően  döntést  hoznak  a   képviselők.
   Alkotmányos  törvényalkotás nem képzelhető  el  a  parlamenti
   tanácskozás   nyilvánossága  és  a  képviselői  felszólalások
   szabadsága nélkül. A valódi nyilvános vita létrejöttét és  az
   azt    követően   kialakult   törvényhozói   akarat    szabad
   kinyilvánítását   azonban  veszélyezteti   a   képviselőt   a
   parlamenti   vitában  tett  kijelentése   miatti   széleskörű
   büntetőjogi (szabálysértési) felelősségre vonás lehetősége. A
   parlamenti szólásszabadság egyik legfőbb garanciája  éppen  a
   mentelmi  jog, amely biztosítja, hogy a képviselők  az  attól
   való   félelem  nélkül  vitathassák  a  közügyeket,  hogy   a
   parlamentben  elmondottakat később  felhasználhatják  ellenük
   egy büntető vagy polgári ügyben indult eljárás során.
   Emellett a parlamenti képviselők feladatai, ezen belül  is  a
   végrehajtó    hatalom    feletti   ellenőrzés    „zavartalan,
   befolyásmentes  ellátásához fűződő  állami  érdek”  [60/1994.
   (XII.  24.)  AB határozat, ABH 1994, 342, 363.]  indokolja  a
   képviselők  ebbéli  minőségükben  tett  megnyilatkozásaik  és
   cselekedeteik  miatti  korlátozott felelősségre  vonását.  Az
   országgyűlési  képviselők  tevékenységüket  a  köz  érdekében
   végzik.   [Alkotmány  20.  §  (2)  bekezdés]   A   képviselők
   feladatának   egyik   fontos  része  a   végrehajtó   hatalom
   ellenőrzése,  amelynek megfelelő ellátásához nélkülözhetetlen
   a  szükséges  közérdekű információkhoz való  hozzáférés.  Ezt
   szolgálja  többek között az Alkotmány 27. §-ában  biztosított
   azon  jog,  amely  alapján  az  országgyűlési  képviselők   a
   kormányhoz,  annak  bármely tagjához és a  legfőbb  ügyészhez
   bármely,  a  feladatkörükbe tartozó ügyben interpellációt  és
   kérdést, az országgyűlési biztosokhoz, az Állami Számvevőszék
   elnökéhez  és  a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez pedig  kérdést
   intézhetnek.

   A  közügyek szabad parlamenti megvitatása tehát, ahogyan  azt
   az Alkotmánybíróság már korábban is hangsúlyozta, „egyfelől a
   megfelelő törvényalkotás egyik nélkülözhetetlen előfeltétele.
   Másfelől  a szabad parlamenti vita hozzájárul ahhoz,  hogy  a
   választópolgárok megfelelő képet alkossanak az  országgyűlési
   képviselők    és    más   fontos   közjogi    tisztségviselők
   tevékenységéről,  és  kellő információk  birtokában  vegyenek
   részt   a   politikai   diskurzusban  és   döntéshozatalban.”
   [50/2003. (XI. 5.) AB határozat, ABH 2003, 566, 576.]

   2.  A 30/1992. (V. 26.) AB határozatban foglaltak alapján  az
   emberi  méltósághoz való jog a véleménynyilvánítási szabadság
   korlátja  lehet. (ABH 1992, 167, 174.) Az Alkotmánybíróság  a
   8/1990.  (IV.  23.)  AB határozata óta az emberi  méltósághoz
   való   jogot  az  ún.  „általános  személyiségi  jog”   egyik
   megfogalmazásának tekinti, amely általános  személyiségi  jog
   egyik  aspektusa  a magánszféra védelme és a becsületvédelem.
   Becsületvédelmi jogi eszközöket a polgári,  a  büntető  és  a
   szabálysértési  jogban  is  találunk,  és  ahogyan  arra   az
   Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  utalt,  „az  emberi  méltóság
   kitüntetett  szerepe miatt a jogi felelősség rendjében  végső
   eszközként   igénybe  vehető  büntetőjog  sem  tekinthető   –
   általánosságban – aránytalanul súlyos reagálásnak  az  egyént
   becsületében  sértő  magatartások tekintetében”.  (ABH  1994,
   219,  229.)  Ugyanezen határozat azonban arra is  felhívta  a
   figyelmet, hogy a becsület és a jó hírnév védelme, valamint a
   közügyek szabad vitathatóságának egymásra tekintettel történő
   értékelése  alapján  a  véleménynyilvánítás  szabadsága  csak
   kisebb  mértékben  korlátozható a közhatalom  gyakorlóinak  a
   védelmében,   illetve  arra,  hogy  „a   közügyek   nyilvános
   megvitatása  területén a véleménynyilvánítási szabadság  mint
   alkotmányos   alapjog  és  az  alapjogot  a   becsületvédelem
   általános  büntetőjogi szabályaival vagy külön tényállásokkal
   korlátozó   eszközrendszer  viszonyát  tekintve  az   európai
   demokratikus országok joggyakorlatának trendje egyértelműen a
   büntetőjogi    eszközök    háttérbe    szorulása     és     a
   véleménynyilvánítási   szabadság   felértékelődése   irányába
   mutat”.  [36/1994.  (VI. 24.) AB határozat,  ABH  1994,  219,
   224.]
   A   Kjtv.  4.  §  kifogásolt  fordulatának  beiktatásával   a
   jogalkotó  a  becsület  védelmének  érdekében  korlátozta   a
   parlamenti    képviselők    politikai    véleménynyilvánítási
   szabadságát.   Az   Alkotmánybíróság  a   következőkben   azt
   vizsgálta  meg,  hogy  a  Kjtv.  4.  §  második  mondata   „a
   rágalmazásra  és  a  becsületsértésre,”  szövegrésze  alapján
   milyen     magatartásokat    nem     véd     a     képviselői
   felelősségmentesség és hogy indokolható-e alkotmányosan  ezen
   magatartások     esetében     a    szabálysértési/büntetőjogi
   felelősséggel való fenyegetés.

   A Kjtv. 4. §-a kifogásolt fordulatát más jogágak törvényei: a
   Btk.  és  Szabs. tv. rendelkezései töltik meg tartalommal.  A
   támadott   jogszabályi   szöveg   („a   rágalmazásra   és   a
   becsületsértésre,”)  értelme csak az  utalt  szabályok  (Btk.
   179.  §,  180.  §;  Szabs. tv. 138. §)  figyelembe  vételével
   határozható   meg.   Arra  nézve,  hogy   a   rágalmazás   és
   becsületsértés  törvényi tényállások  miképpen  alkalmazhatók
   alkotmányosan    a    közszereplő    politikusokat     érintő
   véleménynyilvánításra, a 36/1994. (VI. 24.) AB  határozat  (a
   továbbiakban:   Abh.)  ad  iránymutatást.  Az   országgyűlési
   képviselők  büntetőjogi  felelősségmentessége  tartalmának  a
   meghatározásához  ezért elengedhetetlen  az  Abh.  rendelkező
   részében  megfogalmazott alkotmányos követelmények figyelembe
   vétele.  A  jelen  ügyet  tehát az Alkotmánybíróság  az  Abh.
   alkotmányos követelményeinek logikáját követve bírálta el.

   Az  Abh.  (az  alapul  szolgáló konkrét ügyből  fakadóan)  az
   „elkövetői”  oldalon alapvetően az újságírókra, a  „sértetti”
   oldalon  a  közszereplő politikusokra helyezte  a  hangsúlyt.
   Jelen   ügyben   az  „elkövetői”  oldalon  az   országgyűlési
   képviselők  állnak,  a „sértetti” oldalon  pedig  közszereplő
   politikusok  (adott  esetben  országgyűlési  képviselők)   is
   állhatnak. Vagyis a közös pont a „sértetti” oldal.  Az,  hogy
   az  elkövetők  jelen  esetben országgyűlési  képviselők,  nem
   jelenti  azt,  hogy  az  Abh.  alkotmányos  követelményei   a
   közszereplő   politikusok  bírálatát  illetően  ne   volnának
   alkalmazandók,  az  Abh.  rendelkező részében  megfogalmazott
   követelmények  ugyanis  az  adott  konkrét  ügyön   túlmutató
   megállapításokat   tartalmaznak  annak  érdekében,   hogy   a
   közszereplők   szabadon   bírálhatóak,   a   közügyek   pedig
   kibeszélhetőek  legyenek.  Az  Abh.  a  speciális   sértettek
   (hatóság,   hivatalos  személyek,  közszereplő   politikusok)
   vonatkozásában   különbséget  tett  az   értékítélet   és   a
   ténymegállapítás   közlésével   megvalósuló   bűncselekmények
   között,  büntethetetlenné  nyilvánítva  az  előbbit  és  csak
   bizonyos esetekben büntethetővé téve az utóbbit.

   3.1.   Az   Abh.-ban  megállapított  alkotmányos  követelmény
   alapján   a  hatóság  vagy  hivatalos  személy,  valamint   a
   közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas –  e
   minőségére  tett – értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás
   alkotmányosan nem büntethető. (ABH 1994, 219.)
   Ez  azt  jelenti,  hogy  az  országgyűlési  képviselő  az   e
   minőségében  (az  Országgyűlés plénuma előtt vagy  bizottsági
   ülésen)  tett becsületsértő kijelentés miatt, ha e kijelentés
   sértettje  egy másik országgyűlési képviselő vagy közszereplő
   politikus,   büntetőjogilag  felelősségre  nem   vonható.   A
   parlamenti  szólásszabadság körébe tartozik, ha  a  képviselő
   képviselőtársa     (vagy    más    közszereplő     politikus)
   megbízatásával, illetve kormányzati munkájával összefüggésben
   tesz  becsületsértő  kijelentést. Az Abh.  fenti  alkotmányos
   követelményéből  következően  –  a  tettleges  becsületsértés
   esetét  kivéve  – a képviselővel és más közhatalmat  gyakorló
   vagy    egyéb   módon   közszereplő   politikussal    szemben
   becsületsértés  a  Btk.  180. § (1)  a)  pontja  alapján  nem
   követhető  el.  Ez visszavezethető azon alkotmányos  tételre,
   hogy   a   szabad  véleménynyilvánítás  „különleges  védelmet
   követel akkor, amikor közügyeket és a közhatalom gyakorlását,
   a  közfeladatot ellátó, illetve a közéletben szerepet vállaló
   személyek tevékenységét érinti”. (ABH 1994, 219, 228.)
   A  Btk.-ban büntetni rendelt becsületsértés és a későbbiekben
   hivatkozott   rágalmazás  törvényi  tényállása  az   Abh.-ban
   megállapított,  és  jelen  határozatban  tovább  részletezett
   alkotmányos    tartalommal   kell   hogy   érvényesüljön    a
   jogalkalmazói gyakorlatban.

   3.2.1. Az Abh. alapján a becsület csorbítására alkalmas
   tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül
   utaló kifejezés használata csak akkor büntethető, ha a
   becsület csorbítására alkalmas tényt állító, híresztelő,
   illetve ilyen tényre közvetlenül utaló személy tudta, hogy a
   közlés, lényegét tekintve, valótlan vagy azért nem tudott
   annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása
   alapján reá irányadó szabályok szerint – az adott állítás
   tárgyára, a közlés eszközére és címzettjeire tekintettel –
   elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta. (ABH
   1994, 219.)
   Ezen alkotmányos követelmény első fordulatának megfelelően  a
   képviselő   a   képviselőtársát,  más  közhatalmat   gyakorló
   személyt  vagy  közszereplő politikust  érintő  becsületsértő
   tényállításai közül csupán a tudatosan valótlan  állításokért
   vonható  felelősségre büntetőjogilag. Az Abh.  ugyanis  –  az
   Alkotmány   61.   §  (1)  bekezdésében  garantált   politikai
   véleménynyilvánítás érvényesülése érdekében – meghatározta  a
   Btk.  179.  §  és a Btk. 180. § alkotmányos tartalmát,  és  a
   jogalkalmazónak   ezt  figyelembe  véve   kell   eljárnia   a
   közszereplő  politikusokat  érintő,  közügyekkel  kapcsolatos
   ügyek elbírásakor.
   3.2.2.  Az  Abh.-ban  megfogalmazott alkotmányos  követelmény
   alapján  a  közszereplő politikusokkal szembeni becsületsértő
   tényállítás esetében abban az esetben is büntethető volna  az
   elkövető, ha a tény valótlanságáról azért nem tudott, mert  a
   tőle elvárható figyelmet, körültekintést elmulasztotta.
   Az  Alkotmánybíróság jelen határozatában megerősíti,  hogy  a
   közügyekre  vonatkozó véleménynyilvánítási és  sajtószabadság
   alkotmányos  értéktartalma kiemelkedően magas,  az  Alkotmány
   61. § (1) bekezdésének egyik lényegi eleme ugyanis a közügyek
   szabad megvitatása és a közszereplők bírálhatósága. Az  Abh.-
   ban  megállapított  fenti alkotmányos  követelményt  ezért  a
   következőkben foglaltak szerint tartja a jövőben irányadónak.
   Az  Abh. alkotmányos követelménye alapján a mindenki esetében
   alkalmazandó    becsületsértés   és    rágalmazás    törvényi
   tényállások  csak  az  Alkotmánybíróság  által  meghatározott
   szűkebb  keretek között alkalmazhatóak a közhatalmat gyakorló
   személyek  vagy  közszereplő politikusok védelmében.  A  Btk.
   179.   §-ában  foglalt  rágalmazás  bűncselekménye  kizárólag
   szándékosan  követhető el, és a szándékosság megállapításához
   elegendő,  ha  az elkövető tudata átfogja: az  állított  tény
   alkalmas a becsület csorbítására.

   Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az Abh.  fent  hivatkozott
   alkotmányos követelménye nem jelenti azt, hogy a jogalkotónak
   a   Btk.-t   alkalmassá   kellene   tennie   arra,   hogy   a
   közszereplőkkel   szembeni  bírálat  esetén   gondatlanságból
   elkövetett rágalmazás miatt büntethető legyen az az elkövető,
   aki  azért  nem  tudott az általa állított  vagy  híresztelt,
   becsület csorbítására alkalmas tény valótlanságáról,  mert  a
   hivatása  vagy  foglalkozása alapján reá  irányadó  szabályok
   szerint  –  az adott állítás tárgyára, a közlés eszközére  és
   címzettjeire   tekintettel   –   elvárható   figyelmet   vagy
   körültekintést  elmulasztotta. Ez ugyanis éppen  a  politikai
   véleménynyilvánításnak az Alkotmány 61.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt szabadsága ellen hatna. Az Alkotmánybíróság ezért  az
   Abh-ban  megfogalmazott  alkotmányos  követelményt   a   most
   kifejtettekkel összhangban tartja fenn.

   3.3.  Az  Abh. rendelkező részében megfogalmazott alkotmányos
   követelményből  következően  szabálysértési  és   büntetőjogi
   felelősséggel   tartozik   az   országgyűlési   képviselő   a
   közhatalmat  nem  gyakorló személlyel, illetve  nem  valamely
   közszereplő politikussal szemben elkövetett rágalmazásért  és
   becsületsértésért.  A  jó  hírnév  és  becsület  védelmét   a
   parlamenti  vitának, és munkavégzésük során az  országgyűlési
   képviselőknek  is  tiszteletben  kell  tartaniuk,  a   jognak
   védelmet  kell  biztosítania a törvényhozás tagjai  által,  a
   közügyekkel    kapcsolatba   nem    hozható    esetekben    a
   magánszemélyek  és a közszereplő politikusok becsülete  ellen
   intézett támadásokkal szemben.

   A  Kjtv.  4.  §-a  támadott szövegrésze ezért  önmagában  nem
   alkotmánysértő,  hiszen a magánszemélyek  emberi  méltósághoz
   fűződő joga és – a fentiekben megfogalmazott kivételekkel – a
   közszereplő  politikusok  becsületének  védelme  érdekében  a
   közügyeket   nem   érintő   esetekben   szükséges   lehet   a
   véleménynyilvánítás  szabadságának  korlátozása.  A  Kjtv.  e
   rendelkezése   alapján   a  képviselő   a   nem   közszereplő
   politikussal szemben elkövetett rágalmazás és becsületsértés,
   valamint  a közszereplő politikust sértő, de nem a közügyeket
   érintő   kijelentését  követően  az  Alkotmány  61.   §   (1)
   bekezdése,  valamint  az Abh.-ban megfogalmazott  alkotmányos
   követelményeknek   megfelelően   vonható   felelősségre,   az
   Alkotmánybíróság  ezért a Kjtv. 4. §  „a  rágalmazásra  és  a
   becsületsértésre,”  szövegrészének megsemmisítésére  irányuló
   indítványt elutasította.

   4.  Az  Alkotmány  20. § (3) bekezdése a Kjtv.-ben  rögzített
   tartalommal biztosítja a képviselők számára a mentelmi jogot.
   Ez  azonban  nem  vezethet  a  mentelmi  jog  tartalmának   a
   kiüresítésére,  a  parlamenti szólásszabadság  alkotmánysértő
   korlátozására.
   „A   demokratikus  társadalom  létezésének  és   fejlődésének
   nélkülözhetetlen eleme a közügyek vitatása, amely feltételezi
   a  különböző politikai nézetek, vélemények kinyilvánítását, a
   közhatalom  működésének bírálatát.”  [Abh.,  ABH  1994,  219,
   229.]   Ennek  elsődleges  terepe  az  Országgyűlés,  így   a
   parlamenti  vita szükségtelen és alapjog sértő korlátok  közé
   szorításával    a    törvényhozó   testület    működési    és
   szólásszabadsága illúzióvá válhat.

   A magánszféra védelmét ugyan megbízatásuk gyakorlása során az
   országgyűlési képviselőknek is tiszteletben kell tartaniuk, a
   képviselői  immunitás  Kjtv.  4. §-ába  foglalt  becsületvédő
   korlátai azonban, amennyiben azok nem az Abh.-ban és a  jelen
   határozatban  foglalt alkotmányos tartalommal  érvényesülnek,
   alkalmasak  arra, hogy az országgyűlési képviselőt elriasszák
   az  adott  közérdekű információ közzétételétől,  és  lehetővé
   teszik  a  képviselők olyan cselekmények miatti  büntetőjogi,
   illetve   szabálysértési  eljárásban   történő   felelősségre
   vonását,  amelyek  az  Alkotmány 61. § (1)  bekezdése  és  az
   Alkotmány 27. §-a alapján védelemben részesülnek.
   Az Alkotmánybíróság ezért az Abh.-ban a jogalkalmazás számára
   megfogalmazott   alkotmányos   követelmény   alapján    jelen
   határozatában  kijelölte,  hogy  milyen  körben  alkalmazható
   alkotmányosan  a  Kjtv.  4.  §-ának  „a  rágalmazásra  és   a
   becsületsértésre,” szövegrésze, megállapítva, hogy e fordulat
   alapján   a  képviselői  felelősségmentesség  ki  kell   hogy
   terjedjen  az  országgyűlési képviselőnek a  képviselőtársát,
   más közhatalmat gyakorló személyt vagy közszereplő politikust
   érintő   –   a   közügyek   megvitatásával   kapcsolatos    –
   értékítéletet kifejező véleménynyilvánítására. Ezen  túl,  az
   Alkotmánybíróság    megállapította:    a     mentelmi     jog
   felfüggesztésével   kapcsolatos   eljárás   során    irányadó
   alkotmányos   követelmény,  hogy  a   közszereplő   politikus
   becsületének  csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés,
   illetve  ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés  használata
   esetében a parlamenti képviselő mentelmi joga kizárólag akkor
   függeszthető  fel,  ha  a képviselő  tudta,  hogy  a  közlés,
   lényegét tekintve, valótlan.

   A  határozat  Magyar  Közlönyben  való  közzétételét  az  ügy
   jelentőségére tekintettel rendelte el az Alkotmánybíróság.
                          Dr. Holló András
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    34/2004. (IX. 28.)
    Date of the decision:
    .
    09/28/2004
    .
    .