English
Hungarian
Ügyszám:
.
653/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 34/2004. (IX. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/490
.
A döntés kelte: Budapest, 09/28/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a
   következő

                           határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja:  az   országgyűlési
   képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §-ának
   „a   rágalmazásra   és   a   becsületsértésre,”   szövegrésze
   alkalmazásánál  az  Alkotmány 61. § (1)  bekezdéséből  fakadó
   alkotmányos      követelmény,     hogy      a      képviselői
   felelősségmentesség kiterjedjen az országgyűlési képviselőnek
   a  képviselőtársát,  más közhatalmat gyakorló  személyt  vagy
   közszereplő  politikust  érintő – a  közügyek  megvitatásával
   kapcsolatos  – értékítéletet kifejező véleménynyilvánítására.
   A  mentelmi  jog felfüggesztésével kapcsolatos eljárás  során
   irányadó  alkotmányos követelmény továbbá, hogy a közszereplő
   politikus  becsületének  csorbítására  alkalmas  tényállítás,
   híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés
   használata  esetében  a  parlamenti képviselő  mentelmi  joga
   kizárólag akkor függeszthető fel, ha a képviselő tudta,  hogy
   a közlés, lényegét tekintve, valótlan.

   2. Az Alkotmánybíróság az országgyűlési képviselők
   jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §-a „a
   rágalmazásra és a becsületsértésre,” szövegrésze
   alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    Az  Alkotmánybírósághoz indítvány érkezett  az  országgyűlési
    képviselők  jogállásáról  szóló  1990.  évi  LV.  törvény  (a
    továbbiakban:   Kjtv.)  4.  §  második  mondatának   részbeni
    megsemmisítésére. Az indítványozó álláspontja  szerint  sérti
    az    Alkotmány   61.   §   (1)   bekezdésében    biztosított
    véleménynyilvánítási   szabadságot,   illetve   a   közérdekű
    információkhoz   való   hozzáférés   jogát   a   Kjtv.   azon
    rendelkezése, amely alapján a törvényhozó testület  tagjaként
    kifejtett tevékenysége során a képviselő felelősségre vonható
    az  általa közölt tény vagy vélemény miatt, ha az rágalmazást
    vagy  becsületsértést valósít meg. Az indítvány hangsúlyozza,
    „a   Magyar   Köztársaság  demokratikus   jogállamisága   nem
    jelentheti  azt, hogy a népszuverenitás joga alapján  eljáró,
    közérdeket szolgáló képviselő nem kérdőjelezheti meg a  jogot
    esetleg   sértő   közszereplők   magatartását”.   A   közélet
    tisztaságának  érdekében a közszereplők  kritikával  szembeni
    tűrőképessége  magasabb kell legyen,  mint  a  magánszemélyek
    esetében – véli az indítványozó.


                                 II.

    Az Alkotmánybíróság az Alkotmány alábbi rendelkezései alapján
    hozta meg határozatát:
    20.  § „(2) Az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz
    érdekében végzik.
    (3) Az országgyűlési képviselőt – az országgyűlési képviselők
    jogállásáról  szóló  törvényben  szabályozottak   szerint   –
    mentelmi jog illeti meg.”
    „27.  §  Az  Országgyűlés tagjai az állampolgári, valamint  a
    nemzeti    és    etnikai   kisebbségi   jogok   országgyűlési
    biztosaihoz,  az Állami Számvevőszék elnökéhez  és  a  Magyar
    Nemzeti  Bank  elnökéhez  kérdést, a  Kormányhoz,  a  Kormány
    bármely  tagjához  és a legfőbb ügyészhez  interpellációt  és
    kérdést intézhetnek a feladatkörükbe tartozó minden ügyben.”
    „61.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

    A Kjtv.-nek az indítványozó által támadott rendelkezése:
    „4.  §  A  képviselő  és a volt képviselő  bíróság  vagy  más
    hatóság  előtt  nem  vonható felelősségre leadott  szavazata,
    továbbá a megbízatásának gyakorlása során általa közölt  tény
    vagy  vélemény  miatt.  Ez  a  mentesség  nem  vonatkozik  az
    államtitoksértésre,  a  rágalmazásra és  a  becsületsértésre,
    valamint a képviselők polgári jogi felelősségére.”
    A Kjtv. képviselői sérthetetlenséget biztosító rendelkezése:
    „5.  § (1) A képviselőt csak tettenérés esetén lehet őrizetbe
    venni,    és    ellene   csak   az   Országgyűlés    előzetes
    hozzájárulásával     lehet     büntetőeljárást,      valamint
    szabálysértési  eljárást  indítani  vagy  folytatni,  továbbá
    büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedést alkalmazni.”

    A  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek  (a
    továbbiakban:    Btk.)   a   határozat   által    hivatkozott
    rendelkezései:

                             Rágalmazás

    „179. § (1) Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására
    alkalmas  tényt  állít  vagy  híresztel,  vagy  ilyen  tényre
    közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ  el,  és
    egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy
    pénzbüntetéssel büntetendő.
    (2)  A  büntetés  két  évig terjedő  szabadságvesztés,  ha  a
    rágalmazást
    a) aljas indokból vagy célból,
    b) nagy nyilvánosság előtt,
    c) jelentős érdeksérelmet okozva
    követik el.”
                           Becsületsértés

    „180. § (1) Aki a 179. § esetén kívül mással szemben
    a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának
    teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben,
    b) nagy nyilvánosság előtt
    a  becsület  csorbítására alkalmas kifejezést  használ,  vagy
    egyéb  ilyen  cselekményt követ el,  vétség  miatt  egy  évig
    terjedő   szabadságvesztéssel,   közérdekű   munkával    vagy
    pénzbüntetéssel büntetendő.
    (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést
    tettlegesen követi el.”

    A  szabálysértésekről  szóló 1999. évi  LXIX.  törvénynek  (a
    továbbiakban:   Szabs.  tv.)  a  határozat   által   említett
    rendelkezése:
                           Becsületsértés
    „138.  §  (1)  Aki  mással  szemben a  becsület  csorbítására
    alkalmas  kifejezést  használ vagy  egyéb  ilyen  cselekményt
    követ el, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

                                III.

    Az   Alkotmánybíróság  eljárása  során   megvizsgálta   egyes
    alkotmányos    demokráciáknak   a   képviselői   immunitással
    kapcsolatos alkotmányos szabályozását, és figyelemmel volt az
    Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának a  parlamenti  képviselők
    szólásszabadságát érintő döntéseire.

    1.   A   parlamenti  élet  szabadságát  és   a   törvényhozók
    akaratnyilvánításának függetlenségét biztosító  jogintézmény,
    a parlamenti szólásszabadság „őshazája” Anglia, ahol 1541 óta
    az  a  király által megerősített jogintézmény, és amelyet  az
    1688-ben  született Bill of Rights 9. cikke a következőképpen
    garantált: „A parlamenti szólásszabadság, viták és  eljárások
    nem  képezhetik nyomozás vagy vád tárgyát a parlamenten kívül
    semmiféle bíróság vagy más intézmény előtt.” Az angol  jogban
    a   képviselők   szólásszabadsággal  kapcsolatos   ügyeit   a
    parlament fegyelmi jogkörében bírálja el. Az Egyesült Államok
    alkotmánya  I.  cikkének  6. bekezdése  lényegében  az  angol
    tradíciót  átvéve biztosítja a Kongresszus tagjai  számára  a
    mentelmi  jogot.  „A  hazaárulás, súlyos bűncselekmény,  vagy
    békebontás   eseteit  kivéve  szenátorok  és   képviselők   a
    Kongresszus  adott házának ülésszakán való részvétel  tartama
    alatt,  valamint  oda- és visszamenetelük  során  mentesek  a
    letartóztatástól; a Kongresszus házaiban tartott beszéd  vagy
    vita  miatt más helyen nem vonhatók felelősségre.” A mentelmi
    jog felfüggesztésének intézményét az amerikai jog nem ismeri,
    a  fenti alkotmányos rendelkezést is a bírói döntések  töltik
    meg tartalommal.

    2.  A  kontinentális  jogrendszerekben  ismert  mentelmi  jog
    kettős  természetű, egyrészt – anyagi jellegű  szabályként  –
    kizárja   a   képviselő   felelősségre   vonását   azért    a
    tevékenységéért,  amelyet  a törvényhozó  testület  tagjaként
    hivatásának  gyakorlása  során fejt ki  (felelősségmentesség,
    immunitás);  másrészt  –  eljárási jellegű  szabályként  –  a
    parlament   hozzájárulásától  teszi  függővé  a  felelősségre
    vonást   célzó   eljárás  megindítását   a   képviselő   azon
    tevékenységéért is, amelyet a törvényhozó testület tagja  nem
    e minőségében követ el (sérthetetlenség, inviolabilitás).
    A  képviselők immunitását az Alkotmánybíróság által  vizsgált
    európai  demokráciákban  az  alkotmány  szabályozza  és  azok
    többsége  nem  tartalmaz  a képviselői  felelősségmentességre
    vonatkozó szűkítéseket.
    Az  olasz  alkotmány 68. cikke, a spanyol alkotmány 71.  cikk
    (1) bekezdése, az osztrák alkotmány 57. cikk (1) bekezdése és
    58.  cikke, a francia alkotmány 26. cikke, és az ezzel szinte
    szó  szerint  megegyező belga alkotmány 58. cikke,  a  horvát
    alkotmány  75.  cikk (2) bekezdése, a szlovén  alkotmány  83.
    cikke és a bolgár alkotmány 69. cikke kivétel megfogalmazását
    mellőzve rendelkezik a képviselői immunitásról. Hasonlóképpen
    abszolút  képviselői immunitást biztosít a  norvég  alkotmány
    66. cikke, és az ír alkotmány 15.10 és 15.13 cikke.

    Vannak   azonban   olyan  európai  alkotmányok,   amelyek   a
    képviselői    felelősségmentességet   szűkítő    feltételeket
    fogalmaznak  meg. A lengyel alkotmány 105.  cikke  alapján  a
    képviselő  nem  vonható felelősségre e minőségében  kifejtett
    tevékenységéért,  mandátumának ideje alatt  és  azt  követően
    sem.  A  képviselő azonban felelősséggel tartozik a Szejmnek,
    és  a  Szejm hozzájárulásával a bíróság által is felelősségre
    vonható  harmadik  személyek jogainak megsértéséért.  A  lett
    alkotmány 28. cikke lehetővé teszi a képviselők bíróság  vagy
    más hatóság előtti felelősségre vonását abban az esetben,  ha
    a képviselő hivatali tevékenysége során tudatosan hamis, vagy
    a   magán-,   illetve  családi  életet  érintő  becsületsértő
    kijelentéseket terjeszt. A német alkotmány 46. cikke  alapján
    a  képviselőt nem lehet szavazata vagy a Szövetségi Gyűlésen,
    illetve  annak  bizottságában kinyilvánított véleménye  miatt
    bírói  vagy  más hatósági eljárás alá vonni, és nem  lehet  a
    Szövetségi Gyűlésen kívül egyéb módon felelősségre vonni.  Ez
    nem  vonatkozik  a becsületsértő tényállításokra.  Ez  utóbbi
    fordulat  visszautal a német büntetőtörvénykönyv 187.  §-ára,
    amely  alapján  két  évig  terjedő  szabadságvesztéssel  vagy
    pénzbüntetéssel  büntetendő az, aki  jobb  tudomása  ellenére
    mással   kapcsolatosan  olyan  valótlan  tényt   állít   vagy
    híresztel,  amely másokat megvető vagy a közfelfogás  szerint
    becsmérlő   tartalmú,  illetve  alkalmas  arra,  hogy   mások
    hitelét,   jó   hírnevét  veszélyeztesse.   A   bűncselekmény
    minősített  esete,  ha  a rágalmazásra a  nyilvánosság  előtt
    került   sor,   összejövetelen  hangzott  el   vagy   írásban
    terjesztette   az   elkövető.   A   rágalmazás   itt    tehát
    tényállításra  vonatkozik,  és az elkövetőnek  tudomása  kell
    legyen arról, hogy az általa közölt, illetve híresztelt  tény
    hamis.

    3.  Amint  az  a fentiek alapján megállapítható,  a  vizsgált
    alkotmányos   demokráciák   a   képviselői   mentelmi   jogot
    jellemzően alaptörvényükben garantálják és annak terjedelmét,
    tartalmát is alkotmányukban szabályozzák. Számos alkotmány  a
    képviselői  immunitást  nem szűkíti, a törvényhozás  tagjának
    minden  e minőségében tett kijelentését védelemben részesíti.
    Néhány   európai   demokrácia  alkotmányában   biztosítja   a
    képviselői  felelősségmentességet,  de  maga  az  alaptörvény
    fogalmaz   meg  bizonyos  kivételeket;  például  kiveszi   az
    immunitás   köréből   a   harmadik   személy   jogait   sértő
    megnyilvánulásokat, a magánszférát érintő kijelentéseket vagy
    a tudatosan valótlan állításokat.

    4.  A politikai véleménynyilvánítást, ezen belül a parlamenti
    szólásszabadságot  az Emberi Jogok Európai Egyezményének  10.
    cikke  is  védelemben  részesíti,  az  Emberi  Jogok  Európai
    Bíróságának   következetes   gyakorlata   alapján   pedig   a
    kormányzat cselekedete vagy mulasztása a törvényhozó, a bírói
    hatalom és a sajtó, valamint a közvélemény részéről is alapos
    vizsgálat  alá  vethető. A Castells-ügyben  az  Emberi  Jogok
    Európai Bírósága hangsúlyozta, hogy bár a véleménynyilvánítás
    szabadsága minden személy becses joga, az különösen fontos  a
    nép   által  választott  parlamenti  képviselő  számára,  aki
    képviseli    a   választópolgárokat,   jelzi   aggodalmaikat,
    védelmezi   érdekeiket.  Következésképpen,   az   ellenzékhez
    tartozó  parlamenti képviselő – mint az adott ügyben Castells
    – véleménynyilvánítási szabadságának korlátozását a Bíróság a
    legszigorúbb  vizsgálatnak  veti  alá.  (Eur.  Court  H.  R.,
    Castells  v.  Spain, Judgment of 23 April 1992, Series  A  no
    236,  para  42.;  megerősíti: Eur. Court H. R.,  Piermont  v.
    France, Judgment of 27 April 1995, Series A no 314, para 76.)
    E  vizsgálat eredményeképpen az Emberi Jogok Európai Bírósága
    megállapította:  a  kormányzatot  bíráló  újságcikket  jegyző
    képviselővel   szemben   a   spanyol   állam   szükségtelenül
    alkalmazott büntetőjogi szankciót, megsértve ezzel az  Emberi
    Jogok  Európai Egyezményének a véleményszabadságot  biztosító
    10.  cikkét.  Kimondta  továbbá, hogy bár  Castells  szenátor
    megtehette   volna,  hogy  a  számára  korlátlan   immunitást
    biztosító parlamenti ülésen mondja el véleményét, a  kormányt
    bíráló  cikkét  egy  újságban tette  közzé,  ez  azonban  nem
    fosztja  meg őt a kormányzat bírálatára vonatkozó jogától.  A
    közelmúltban  született döntésében az  Emberi  Jogok  Európai
    Bírósága   ezt  megerősítette,  hozzátéve,  nem   csupán   az
    egyébként  korlátlan immunitást biztosító  parlamenti  beszéd
    esetében  indokolt a szólásszabadság különös  védelme,  hanem
    helyhatósági szinten is: a politikai vita fontos  helyszínéül
    szolgáló  közgyűléseken  és a helyi  önkormányzat  választott
    képviselőinek  az  ülésein. (Eur. Court H. R.,  Jerusalem  v.
    Austria,  Judgment of 27 February 2001, Reports of  Judgments
    and Decisions 2001-11, para 36-40.; megerősíti: Eur. Court H.
    R., Cordova v. Italy, Judgment of 30 January 2003, para 60.)

    A  parlamenti vita szabadságát, valamint a törvényhozó  és  a
    bírói   hatalom   elválasztásának  fontosságát   hangsúlyozva
    döntött  úgy az Emberi Jogok Európai Bírósága az  A.  v.  the
    United  Kingdom  ügyben, hogy nem sérti  az  Egyezmény  bírói
    úthoz  való  hozzáférést  biztosító  6.  cikkét  az  abszolút
    képviselői immunitás. (A. v. the United Kingdom, Judgment  of
    17 December 2002)

                                 IV.

    1.  Magyarországon a mentelmi jog érvényesülését hosszú ideig
    a  tanácskozási szabadság és a salvus conductus (a képviselők
    Országgyűlésen   való   szabad   megjelenése)   jogintézménye
    biztosította.  A  mentelmi  jog tételes  jogi  szabályozására
    először 1867-ben került sor, bár az 1867:XII. tc. 47-48. §-ai
    csak  az  Országgyűlés  közös  ügyek  tárgyalására  kiküldött
    bizottsága   tagjainak  a  mentelmi  jogát  szabályozták.   A
    mentelmi  jog fejlődésének egyik fontos állomása az ugyanezen
    év  november 18-án született házhatározat, amely hosszú időre
    meghatározta  a  mentelmi jog tartalmát. A  magyar  közjogban
    máig  hatóan  a  mentelmi jog forrásaként és  magyarázataként
    érvényesülő    házhatározat   biztosította    a    parlamenti
    szólásszabadságot, megállapítva, hogy „amit az  országgyűlési
    tag,  mint  olyan, a házban és a házon kívül mond vagy  tesz,
    azért  csak  az országgyűlés, és pedig annak azon háza  által
    vonathatik feleletre, melyhez tartozik”, és, hogy a képviselő
    egyéb cselekményei miatt csak a ház előzetes hozzájárulásával
    indulhat  eljárás.  A  mentelmi jog szokásjogi  szabályai  az
    1920:I.  tc.  3.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  Nemzetgyűlés
    tagjaira  is  alkalmazandók,  az  államhatalom  gyakorlásának
    ideiglenes rendezéséről szóló 1945:XI. tc. 2. § (1) bekezdése
    pedig  „a  nemzetgyűlés tagjai részére  ugyanazt  a  mentelmi
    jogot   biztosítja,  mint  aminőben  az  országgyűlés  tagjai
    részesülnek”.
    Az 1946. évi nemzetgyűlési Házszabály 1. §-a az 1945:XI. tc.-
    re  visszautalva garantálta a mentelmi jog anyagi szabályait,
    szabályozta  a mentelmi eljárás fontosabb kérdéseit,  továbbá
    önálló mentelmi bizottságot létesített (47. §).
    Az  Alkotmánynak az 1989. évi XXXI. törvénnyel  megállapított
    szövege – bár tartalmazta a mentelmi jog anyagi szabályait  –
    csak  a  mentelmi  jog  egyik formáját,  a  sérthetetlenséget
    szabályozta.  Az  Alkotmány 20. §  (3)  bekezdésének  eredeti
    szövege  szerint: „Országgyűlési képviselőt  az  Országgyűlés
    hozzájárulása    nélkül    letartóztatni,     vagy     ellene
    büntetőeljárást  indítani – tettenérés esetét  kivéve  –  nem
    lehet.”
    Az  Alkotmány  szövegét  módosító  1990.  évi  LIV.  törvény,
    amelyet  a  Kjtv.-vel együtt alkotott meg az Országgyűlés,  a
    parlamentre   bízta  a  mentelmi  jog  teljes   körű,   –   a
    felelősségmentességet   is   magában   foglaló   –   korszerű
    szabályozását.

    A   legtöbb   alkotmánnyal   ellentétben   tehát   a   magyar
    alaptörvényben a törvényhozó hatalom kapott felhatalmazást az
    Alkotmányban  deklarált  mentelmi jog  valamennyi  anyagi  és
    eljárási   kérdésének  szabályozására.  Ez   a   szabályozási
    felhatalmazás   azonban  –  az  Alkotmánybíróság   megítélése
    szerint  –  nem jelentheti azt, hogy a mentelmi jog  törvényi
    koncepciója  függetlenedhet  az alkotmányos  rend  egészétől,
    jelen  ügyben  különösen az Alkotmány 8. § (2)  bekezdésétől,
    20.  §  (2) és (3) bekezdéseitől, 27. §-ától és a 61.  §  (1)
    bekezdésétől,  és nem vezethet a mentelmi jog  tartalmának  a
    kiüresítésére,  a  parlamenti szólásszabadság  alkotmánysértő
    korlátozására.

    2.  Az  Alkotmány  20.  § (2) bekezdéséből  és  a  képviselői
    mandátum   megszűnésének  eseteit  felsoroló  20/A.   §   (1)
    bekezdéséből   levezethető   szabad   mandátumú   képviseleti
    rendszer  lényege a jogi értelemben a választóktól független,
    és  kizárólag a parlamenttől függő képviselői megbízatás.  Ez
    alapján a képviselő a parlamentben szabadon, meggyőződése  és
    lelkiismerete  alapján  foglal állást,  adja  le  szavazatát.
    Tevékenységéért  és  szavazatáért a  választók  a  megbízatás
    ideje  alatt  felelősségre nem vonhatják,  azaz  mandátuma  a
    parlament  teljes  idejére szól, a választók  által  meg  nem
    rövidíthető. [2/1993. (I. 22.) AB határozat, ABH 1993, 33, 37-
    38.]  A  képviselőnek ezt a parlamenti autonómiából következő
    függetlenségét   mindenekelőtt   a   mentelmi   jog   és   az
    összeférhetetlenség jogintézménye biztosítja.
    A   mentelmi  jog  a  képviselőt  a  törvényhozás   tagjaként
    megillető  olyan  jogosultság, amely a parlament  működésének
    szabadságát,  függetlenségét, a végrehajtó és  bírói  hatalom
    befolyásától  való  mentességét  biztosítja.  A  törvényhozói
    akarat  ugyanis  akkor  nyilvánulhat  meg  szabadon,   ha   a
    képviselőket e minőségükben végzett munkájuk és  ennek  során
    elhangzott   nyilatkozataik  miatt,  utólag,  a   törvényhozó
    hatalmon kívül más felelősségre nem vonhatja.

    „A  mentelmi  jog  az  országgyűlési  képviselői  jogálláshoz
    fűződő  jog, a képviselőt nem állampolgári, hanem  képviselői
    minőségében, az Országgyűlés tagjaként megillető jogosultság.
    Olyan  jog, amelyet bár a képviselő jogaként fogalmaz meg  az
    Alkotmány, az Országgyűlés védelmét is szolgálja más  hatalmi
    ágakkal  szemben. A mentelmi jog ugyan a képviselő  személyes
    jogaként   jelenik   meg,  e  jogával  a   képviselő   mégsem
    rendelkezhet, mentelmi jogáról a képviselő – a szabálysértési
    eljárás  kivételével  – nem mondhat le,  mentelmi  jogára  az
    eljárás  során  hivatkoznia  kell.  A  mentelmi  jog  feletti
    rendelkezés,    a   mentelmi   jog   felfüggesztése    –    a
    sérthetetlenség körében, ahol erre a Kjtv. lehetőséget ad – a
    parlament joga.” 65/1992. (XII. 17.) AB határozat, ABH  1992,
    289, 291-292.]
    Az  Alkotmány  20.  § (3) bekezdése szerint az  országgyűlési
    képviselőt – a Kjtv.-ben szabályozottak szerint – illeti  meg
    a  mentelmi jog. A Kjtv. 4. §-a alapján a felelősségmentesség
    a  képviselői minőségben végzett munkára vonatkozik; [7/1997.
    (II. 28.) AB határozat, ABH 1997, 72, 75.] leadott szavazata,
    továbbá  a  megbízatásának gyakorlása során közölt tény  vagy
    vélemény  miatt  a  képviselő mentelmi joga nem  függeszthető
    fel.   A   Kjtv.   három  bűncselekmény  –  államtitoksértés,
    rágalmazás, becsületsértés – törvényi tényállását megvalósító
    cselekményt  és  a  polgári  jogi  felelősséget  kiveszi   az
    immunitás köréből.
    Az  Országgyűlés  e  törvényi rendelkezést értelmező  1/1991.
    (XII.  4.)  elvi állásfoglalása szerint ezekben az  esetekben
    nincs  anyagi  jogi  akadálya  a  felelősségre  vonásnak.  Az
    Országgyűlés    a    Mentelmi,    összeférhetetlenségi     és
    mandátumvizsgáló     bizottság    határozati     javaslatának
    tárgyalását   követően   –   mint   sajátos   „ítélőszék”   –
    határozatban   hoz   döntést   a   jelen   lévő    képviselők
    kétharmadának  szavazatával  a  képviselő  mentelmi   jogának
    fenntartásáról, illetve felfüggesztéséről.

                                 V.

    Az  Alkotmánybíróságnak jelen ügyben arról kellett  döntenie,
    hogy     alkotmányosan     indokolható-e     a     képviselői
    felelősségmentesség  köréből  kiemelni  a  becsületsértés  és
    rágalmazás  bűncselekményi alakzatainak valamennyi  formáját,
    továbbá a becsületsértés szabálysértési cselekményét.

    1.  Az  Alkotmánynak  a  véleményszabadságot,  ezen  belül  a
    közügyek  szabad megvitatását biztosító 61. § (1)  bekezdését
    korlátozza   a  képviselői  felelősségmentességet  megszorító
    Kjtv. 4. § második mondata.
    A  szabad  véleménynyilvánítás jogának a kitüntetett szerepét
    és    anyajog   jellegét   az   Alkotmánybíróság   már   több
    határozatában   megerősítette,  hangsúlyozva,   hogy   ez   a
    kitüntetett szerep nem vezet arra, hogy a véleménynyilvánítás
    szabadságához  fűződő  alapjog  korlátozhatatlan  lenne,   de
    mindenképpen  azzal jár, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz
    való  jognak  valójában igen kevés joggal szemben  kell  csak
    engednie,  a  véleményszabadság  tehát  törvénnyel  is   csak
    kivételesen  és  szűk körben korlátozható egy  másik  alapjog
    vagy egyéb alkotmányos érték védelmében. 30/1992. (V. 26.) AB
    határozat,  ABH 1992, 167.; 33/1998. (VI. 25.) AB  határozat,
    ABH  1998,  256.; 1270/B/1997. AB határozat, ABH 2000,  713.;
    37/2000. (X. 31.) AB határozat, ABH 2000, 293.; 13/2001.  (V.
    14.)  AB  határozat, ABH 2001, 177.; 57/2001. (XII.  17.)  AB
    határozat,  ABH 2001, 484.; 50/2003. (XI. 5.)  AB  határozat,
    ABH  2003,  566,  576.; 18/2004. (V. 25.) AB  határozat,  ABK
    2004. május, 393, 396.]
    A    parlamenti    szólásszabadság   a    véleménynyilvánítás
    szabadságának lényeges alkotóeleme, amely az Alkotmány 61.  §
    (1)    bekezdésének    védelme   alatt    áll.    A    szabad
    véleménynyilvánítás   érvényesülésének    kiemelten    fontos
    helyszíne az Országgyűlés, az a terep, ahol az ország  sorsát
    közvetlenül    érintő    ügyekben   érvek    és    ellenérvek
    felsorakoztatását  követően  döntést  hoznak  a   képviselők.
    Alkotmányos  törvényalkotás nem képzelhető  el  a  parlamenti
    tanácskozás   nyilvánossága  és  a  képviselői  felszólalások
    szabadsága nélkül. A valódi nyilvános vita létrejöttét és  az
    azt    követően   kialakult   törvényhozói   akarat    szabad
    kinyilvánítását   azonban  veszélyezteti   a   képviselőt   a
    parlamenti   vitában  tett  kijelentése   miatti   széleskörű
    büntetőjogi (szabálysértési) felelősségre vonás lehetősége. A
    parlamenti szólásszabadság egyik legfőbb garanciája  éppen  a
    mentelmi  jog, amely biztosítja, hogy a képviselők  az  attól
    való   félelem  nélkül  vitathassák  a  közügyeket,  hogy   a
    parlamentben  elmondottakat később  felhasználhatják  ellenük
    egy büntető vagy polgári ügyben indult eljárás során.
    Emellett a parlamenti képviselők feladatai, ezen belül  is  a
    végrehajtó    hatalom    feletti   ellenőrzés    „zavartalan,
    befolyásmentes  ellátásához fűződő  állami  érdek”  [60/1994.
    (XII.  24.)  AB határozat, ABH 1994, 342, 363.]  indokolja  a
    képviselők  ebbéli  minőségükben  tett  megnyilatkozásaik  és
    cselekedeteik  miatti  korlátozott felelősségre  vonását.  Az
    országgyűlési  képviselők  tevékenységüket  a  köz  érdekében
    végzik.   [Alkotmány  20.  §  (2)  bekezdés]   A   képviselők
    feladatának   egyik   fontos  része  a   végrehajtó   hatalom
    ellenőrzése,  amelynek megfelelő ellátásához nélkülözhetetlen
    a  szükséges  közérdekű információkhoz való  hozzáférés.  Ezt
    szolgálja  többek között az Alkotmány 27. §-ában  biztosított
    azon  jog,  amely  alapján  az  országgyűlési  képviselők   a
    kormányhoz,  annak  bármely tagjához és a  legfőbb  ügyészhez
    bármely,  a  feladatkörükbe tartozó ügyben interpellációt  és
    kérdést, az országgyűlési biztosokhoz, az Állami Számvevőszék
    elnökéhez  és  a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez pedig  kérdést
    intézhetnek.

    A  közügyek szabad parlamenti megvitatása tehát, ahogyan  azt
    az Alkotmánybíróság már korábban is hangsúlyozta, „egyfelől a
    megfelelő törvényalkotás egyik nélkülözhetetlen előfeltétele.
    Másfelől  a szabad parlamenti vita hozzájárul ahhoz,  hogy  a
    választópolgárok megfelelő képet alkossanak az  országgyűlési
    képviselők    és    más   fontos   közjogi    tisztségviselők
    tevékenységéről,  és  kellő információk  birtokában  vegyenek
    részt   a   politikai   diskurzusban  és   döntéshozatalban.”
    [50/2003. (XI. 5.) AB határozat, ABH 2003, 566, 576.]

    2.  A 30/1992. (V. 26.) AB határozatban foglaltak alapján  az
    emberi  méltósághoz való jog a véleménynyilvánítási szabadság
    korlátja  lehet. (ABH 1992, 167, 174.) Az Alkotmánybíróság  a
    8/1990.  (IV.  23.)  AB határozata óta az emberi  méltósághoz
    való   jogot  az  ún.  „általános  személyiségi  jog”   egyik
    megfogalmazásának tekinti, amely általános  személyiségi  jog
    egyik  aspektusa  a magánszféra védelme és a becsületvédelem.
    Becsületvédelmi jogi eszközöket a polgári,  a  büntető  és  a
    szabálysértési  jogban  is  találunk,  és  ahogyan  arra   az
    Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  utalt,  „az  emberi  méltóság
    kitüntetett  szerepe miatt a jogi felelősség rendjében  végső
    eszközként   igénybe  vehető  büntetőjog  sem  tekinthető   –
    általánosságban – aránytalanul súlyos reagálásnak  az  egyént
    becsületében  sértő  magatartások tekintetében”.  (ABH  1994,
    219,  229.)  Ugyanezen határozat azonban arra is  felhívta  a
    figyelmet, hogy a becsület és a jó hírnév védelme, valamint a
    közügyek szabad vitathatóságának egymásra tekintettel történő
    értékelése  alapján  a  véleménynyilvánítás  szabadsága  csak
    kisebb  mértékben  korlátozható a közhatalom  gyakorlóinak  a
    védelmében,   illetve  arra,  hogy  „a   közügyek   nyilvános
    megvitatása  területén a véleménynyilvánítási szabadság  mint
    alkotmányos   alapjog  és  az  alapjogot  a   becsületvédelem
    általános  büntetőjogi szabályaival vagy külön tényállásokkal
    korlátozó   eszközrendszer  viszonyát  tekintve  az   európai
    demokratikus országok joggyakorlatának trendje egyértelműen a
    büntetőjogi    eszközök    háttérbe    szorulása     és     a
    véleménynyilvánítási   szabadság   felértékelődése   irányába
    mutat”.  [36/1994.  (VI. 24.) AB határozat,  ABH  1994,  219,
    224.]
    A   Kjtv.  4.  §  kifogásolt  fordulatának  beiktatásával   a
    jogalkotó  a  becsület  védelmének  érdekében  korlátozta   a
    parlamenti    képviselők    politikai    véleménynyilvánítási
    szabadságát.   Az   Alkotmánybíróság  a   következőkben   azt
    vizsgálta  meg,  hogy  a  Kjtv.  4.  §  második  mondata   „a
    rágalmazásra  és  a  becsületsértésre,”  szövegrésze  alapján
    milyen     magatartásokat    nem     véd     a     képviselői
    felelősségmentesség és hogy indokolható-e alkotmányosan  ezen
    magatartások     esetében     a    szabálysértési/büntetőjogi
    felelősséggel való fenyegetés.

    A Kjtv. 4. §-a kifogásolt fordulatát más jogágak törvényei: a
    Btk.  és  Szabs. tv. rendelkezései töltik meg tartalommal.  A
    támadott   jogszabályi   szöveg   („a   rágalmazásra   és   a
    becsületsértésre,”)  értelme csak az  utalt  szabályok  (Btk.
    179.  §,  180.  §;  Szabs. tv. 138. §)  figyelembe  vételével
    határozható   meg.   Arra  nézve,  hogy   a   rágalmazás   és
    becsületsértés  törvényi tényállások  miképpen  alkalmazhatók
    alkotmányosan    a    közszereplő    politikusokat     érintő
    véleménynyilvánításra, a 36/1994. (VI. 24.) AB  határozat  (a
    továbbiakban:   Abh.)  ad  iránymutatást.  Az   országgyűlési
    képviselők  büntetőjogi  felelősségmentessége  tartalmának  a
    meghatározásához  ezért elengedhetetlen  az  Abh.  rendelkező
    részében  megfogalmazott alkotmányos követelmények figyelembe
    vétele.  A  jelen  ügyet  tehát az Alkotmánybíróság  az  Abh.
    alkotmányos követelményeinek logikáját követve bírálta el.

    Az  Abh.  (az  alapul  szolgáló konkrét ügyből  fakadóan)  az
    „elkövetői”  oldalon alapvetően az újságírókra, a  „sértetti”
    oldalon  a  közszereplő politikusokra helyezte  a  hangsúlyt.
    Jelen   ügyben   az  „elkövetői”  oldalon  az   országgyűlési
    képviselők  állnak,  a „sértetti” oldalon  pedig  közszereplő
    politikusok  (adott  esetben  országgyűlési  képviselők)   is
    állhatnak. Vagyis a közös pont a „sértetti” oldal.  Az,  hogy
    az  elkövetők  jelen  esetben országgyűlési  képviselők,  nem
    jelenti  azt,  hogy  az  Abh.  alkotmányos  követelményei   a
    közszereplő   politikusok  bírálatát  illetően  ne   volnának
    alkalmazandók,  az  Abh.  rendelkező részében  megfogalmazott
    követelmények  ugyanis  az  adott  konkrét  ügyön   túlmutató
    megállapításokat   tartalmaznak  annak  érdekében,   hogy   a
    közszereplők   szabadon   bírálhatóak,   a   közügyek   pedig
    kibeszélhetőek  legyenek.  Az  Abh.  a  speciális   sértettek
    (hatóság,   hivatalos  személyek,  közszereplő   politikusok)
    vonatkozásában   különbséget  tett  az   értékítélet   és   a
    ténymegállapítás   közlésével   megvalósuló   bűncselekmények
    között,  büntethetetlenné  nyilvánítva  az  előbbit  és  csak
    bizonyos esetekben büntethetővé téve az utóbbit.

    3.1.   Az   Abh.-ban  megállapított  alkotmányos  követelmény
    alapján   a  hatóság  vagy  hivatalos  személy,  valamint   a
    közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas –  e
    minőségére  tett – értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás
    alkotmányosan nem büntethető. (ABH 1994, 219.)
    Ez  azt  jelenti,  hogy  az  országgyűlési  képviselő  az   e
    minőségében  (az  Országgyűlés plénuma előtt vagy  bizottsági
    ülésen)  tett becsületsértő kijelentés miatt, ha e kijelentés
    sértettje  egy másik országgyűlési képviselő vagy közszereplő
    politikus,   büntetőjogilag  felelősségre  nem   vonható.   A
    parlamenti  szólásszabadság körébe tartozik, ha  a  képviselő
    képviselőtársa     (vagy    más    közszereplő     politikus)
    megbízatásával, illetve kormányzati munkájával összefüggésben
    tesz  becsületsértő  kijelentést. Az Abh.  fenti  alkotmányos
    követelményéből  következően  –  a  tettleges  becsületsértés
    esetét  kivéve  – a képviselővel és más közhatalmat  gyakorló
    vagy    egyéb   módon   közszereplő   politikussal    szemben
    becsületsértés  a  Btk.  180. § (1)  a)  pontja  alapján  nem
    követhető  el.  Ez visszavezethető azon alkotmányos  tételre,
    hogy   a   szabad  véleménynyilvánítás  „különleges  védelmet
    követel akkor, amikor közügyeket és a közhatalom gyakorlását,
    a  közfeladatot ellátó, illetve a közéletben szerepet vállaló
    személyek tevékenységét érinti”. (ABH 1994, 219, 228.)
    A  Btk.-ban büntetni rendelt becsületsértés és a későbbiekben
    hivatkozott   rágalmazás  törvényi  tényállása  az   Abh.-ban
    megállapított,  és  jelen  határozatban  tovább  részletezett
    alkotmányos    tartalommal   kell   hogy   érvényesüljön    a
    jogalkalmazói gyakorlatban.

    3.2.1. Az Abh. alapján a becsület csorbítására alkalmas
    tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül
    utaló kifejezés használata csak akkor büntethető, ha a
    becsület csorbítására alkalmas tényt állító, híresztelő,
    illetve ilyen tényre közvetlenül utaló személy tudta, hogy a
    közlés, lényegét tekintve, valótlan vagy azért nem tudott
    annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása
    alapján reá irányadó szabályok szerint – az adott állítás
    tárgyára, a közlés eszközére és címzettjeire tekintettel –
    elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta. (ABH
    1994, 219.)
    Ezen alkotmányos követelmény első fordulatának megfelelően  a
    képviselő   a   képviselőtársát,  más  közhatalmat   gyakorló
    személyt  vagy  közszereplő politikust  érintő  becsületsértő
    tényállításai közül csupán a tudatosan valótlan  állításokért
    vonható  felelősségre büntetőjogilag. Az Abh.  ugyanis  –  az
    Alkotmány   61.   §  (1)  bekezdésében  garantált   politikai
    véleménynyilvánítás érvényesülése érdekében – meghatározta  a
    Btk.  179.  §  és a Btk. 180. § alkotmányos tartalmát,  és  a
    jogalkalmazónak   ezt  figyelembe  véve   kell   eljárnia   a
    közszereplő  politikusokat  érintő,  közügyekkel  kapcsolatos
    ügyek elbírásakor.
    3.2.2.  Az  Abh.-ban  megfogalmazott alkotmányos  követelmény
    alapján  a  közszereplő politikusokkal szembeni becsületsértő
    tényállítás esetében abban az esetben is büntethető volna  az
    elkövető, ha a tény valótlanságáról azért nem tudott, mert  a
    tőle elvárható figyelmet, körültekintést elmulasztotta.
    Az  Alkotmánybíróság jelen határozatában megerősíti,  hogy  a
    közügyekre  vonatkozó véleménynyilvánítási és  sajtószabadság
    alkotmányos  értéktartalma kiemelkedően magas,  az  Alkotmány
    61. § (1) bekezdésének egyik lényegi eleme ugyanis a közügyek
    szabad megvitatása és a közszereplők bírálhatósága. Az  Abh.-
    ban  megállapított  fenti alkotmányos  követelményt  ezért  a
    következőkben foglaltak szerint tartja a jövőben irányadónak.
    Az  Abh. alkotmányos követelménye alapján a mindenki esetében
    alkalmazandó    becsületsértés   és    rágalmazás    törvényi
    tényállások  csak  az  Alkotmánybíróság  által  meghatározott
    szűkebb  keretek között alkalmazhatóak a közhatalmat gyakorló
    személyek  vagy  közszereplő politikusok védelmében.  A  Btk.
    179.   §-ában  foglalt  rágalmazás  bűncselekménye  kizárólag
    szándékosan  követhető el, és a szándékosság megállapításához
    elegendő,  ha  az elkövető tudata átfogja: az  állított  tény
    alkalmas a becsület csorbítására.

    Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az Abh.  fent  hivatkozott
    alkotmányos követelménye nem jelenti azt, hogy a jogalkotónak
    a   Btk.-t   alkalmassá   kellene   tennie   arra,   hogy   a
    közszereplőkkel   szembeni  bírálat  esetén   gondatlanságból
    elkövetett rágalmazás miatt büntethető legyen az az elkövető,
    aki  azért  nem  tudott az általa állított  vagy  híresztelt,
    becsület csorbítására alkalmas tény valótlanságáról,  mert  a
    hivatása  vagy  foglalkozása alapján reá  irányadó  szabályok
    szerint  –  az adott állítás tárgyára, a közlés eszközére  és
    címzettjeire   tekintettel   –   elvárható   figyelmet   vagy
    körültekintést  elmulasztotta. Ez ugyanis éppen  a  politikai
    véleménynyilvánításnak az Alkotmány 61.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt szabadsága ellen hatna. Az Alkotmánybíróság ezért  az
    Abh-ban  megfogalmazott  alkotmányos  követelményt   a   most
    kifejtettekkel összhangban tartja fenn.

    3.3.  Az  Abh. rendelkező részében megfogalmazott alkotmányos
    követelményből  következően  szabálysértési  és   büntetőjogi
    felelősséggel   tartozik   az   országgyűlési   képviselő   a
    közhatalmat  nem  gyakorló személlyel, illetve  nem  valamely
    közszereplő politikussal szemben elkövetett rágalmazásért  és
    becsületsértésért.  A  jó  hírnév  és  becsület  védelmét   a
    parlamenti  vitának, és munkavégzésük során az  országgyűlési
    képviselőknek  is  tiszteletben  kell  tartaniuk,  a   jognak
    védelmet  kell  biztosítania a törvényhozás tagjai  által,  a
    közügyekkel    kapcsolatba   nem    hozható    esetekben    a
    magánszemélyek  és a közszereplő politikusok becsülete  ellen
    intézett támadásokkal szemben.

    A  Kjtv.  4.  §-a  támadott szövegrésze ezért  önmagában  nem
    alkotmánysértő,  hiszen a magánszemélyek  emberi  méltósághoz
    fűződő joga és – a fentiekben megfogalmazott kivételekkel – a
    közszereplő  politikusok  becsületének  védelme  érdekében  a
    közügyeket   nem   érintő   esetekben   szükséges   lehet   a
    véleménynyilvánítás  szabadságának  korlátozása.  A  Kjtv.  e
    rendelkezése   alapján   a  képviselő   a   nem   közszereplő
    politikussal szemben elkövetett rágalmazás és becsületsértés,
    valamint  a közszereplő politikust sértő, de nem a közügyeket
    érintő   kijelentését  követően  az  Alkotmány  61.   §   (1)
    bekezdése,  valamint  az Abh.-ban megfogalmazott  alkotmányos
    követelményeknek   megfelelően   vonható   felelősségre,   az
    Alkotmánybíróság  ezért a Kjtv. 4. §  „a  rágalmazásra  és  a
    becsületsértésre,”  szövegrészének megsemmisítésére  irányuló
    indítványt elutasította.

    4.  Az  Alkotmány  20. § (3) bekezdése a Kjtv.-ben  rögzített
    tartalommal biztosítja a képviselők számára a mentelmi jogot.
    Ez  azonban  nem  vezethet  a  mentelmi  jog  tartalmának   a
    kiüresítésére,  a  parlamenti szólásszabadság  alkotmánysértő
    korlátozására.
    „A   demokratikus  társadalom  létezésének  és   fejlődésének
    nélkülözhetetlen eleme a közügyek vitatása, amely feltételezi
    a  különböző politikai nézetek, vélemények kinyilvánítását, a
    közhatalom  működésének bírálatát.”  [Abh.,  ABH  1994,  219,
    229.]   Ennek  elsődleges  terepe  az  Országgyűlés,  így   a
    parlamenti  vita szükségtelen és alapjog sértő korlátok  közé
    szorításával    a    törvényhozó   testület    működési    és
    szólásszabadsága illúzióvá válhat.

    A magánszféra védelmét ugyan megbízatásuk gyakorlása során az
    országgyűlési képviselőknek is tiszteletben kell tartaniuk, a
    képviselői  immunitás  Kjtv.  4. §-ába  foglalt  becsületvédő
    korlátai azonban, amennyiben azok nem az Abh.-ban és a  jelen
    határozatban  foglalt alkotmányos tartalommal  érvényesülnek,
    alkalmasak  arra, hogy az országgyűlési képviselőt elriasszák
    az  adott  közérdekű információ közzétételétől,  és  lehetővé
    teszik  a  képviselők olyan cselekmények miatti  büntetőjogi,
    illetve   szabálysértési  eljárásban   történő   felelősségre
    vonását,  amelyek  az  Alkotmány 61. § (1)  bekezdése  és  az
    Alkotmány 27. §-a alapján védelemben részesülnek.
    Az Alkotmánybíróság ezért az Abh.-ban a jogalkalmazás számára
    megfogalmazott   alkotmányos   követelmény   alapján    jelen
    határozatában  kijelölte,  hogy  milyen  körben  alkalmazható
    alkotmányosan  a  Kjtv.  4.  §-ának  „a  rágalmazásra  és   a
    becsületsértésre,” szövegrésze, megállapítva, hogy e fordulat
    alapján   a  képviselői  felelősségmentesség  ki  kell   hogy
    terjedjen  az  országgyűlési képviselőnek a  képviselőtársát,
    más közhatalmat gyakorló személyt vagy közszereplő politikust
    érintő   –   a   közügyek   megvitatásával   kapcsolatos    –
    értékítéletet kifejező véleménynyilvánítására. Ezen  túl,  az
    Alkotmánybíróság    megállapította:    a     mentelmi     jog
    felfüggesztésével   kapcsolatos   eljárás   során    irányadó
    alkotmányos   követelmény,  hogy  a   közszereplő   politikus
    becsületének  csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés,
    illetve  ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés  használata
    esetében a parlamenti képviselő mentelmi joga kizárólag akkor
    függeszthető  fel,  ha  a képviselő  tudta,  hogy  a  közlés,
    lényegét tekintve, valótlan.

    A  határozat  Magyar  Közlönyben  való  közzétételét  az  ügy
    jelentőségére tekintettel rendelte el az Alkotmánybíróság.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 4 of Act LV of 1990 on the legal status of members of parliament according to which, during their activity, members of parliament could be held responsible for their statements of fact or value judgment
     Number of the Decision:
     .
     34/2004. (IX. 28.)
     Date of the decision:
     .
     09/28/2004
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2004-3-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0034_2004.pdfen_0034_2004.pdf