Hungarian
Ügyszám:
.
1024/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 51/2004. (XII. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/679
.
A döntés kelte: Budapest, 12/06/2004
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére  irányuló   indítvány
  tárgyában meghozta a következő

                          határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a felsőoktatásról
  szóló  1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának s) pontja,  illetve
  129. §-a alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti.

  2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  többciklusú,
  lineáris felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének  egyes
  szabályairól   és   az   első  képzési   ciklus   indításának
  feltételeiről  szóló  252/2004. (VIII.  30.)  Korm.  rendelet
  alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

   Az  indítványozó az egyes oktatási tárgyú, az oktatási  jogok
   érvényesítésének  elősegítését,  valamint   a   felsőoktatási
   intézmény-   és   képzési   rendszer  fejlesztését   szolgáló
   törvények  módosításáról  szóló  2004.  évi  LX.  törvény  (a
   továbbiakban:   Fotm.)  4.  §  (2)  bekezdése,   valamint   a
   többciklusú,   lineáris   felsőoktatási   képzési   szerkezet
   bevezetésének  egyes szabályairól és az első  képzési  ciklus
   indításának feltételeiről szóló 252/2004. (VIII.  30.)  Korm.
   rendelet      (a      továbbiakban:      Korm.      rendelet)
   alkotmányellenességének  megállapítását  és   megsemmisítését
   kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.

   Az   indítványozó  hivatkozott  arra,  hogy  a  Fotm.  4.   §
   (2) bekezdése a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
   (a   továbbiakban:  Fot.)  72.  §-át  egy  új,   s)   ponttal
   egészítette  ki. A Fot. 72. §-ának s) pontja ad a  Kormánynak
   felhatalmazást arra, hogy „meghatározza a 129. §  szerinti  a
   84-86.  §-ban  foglaltaktól eltérő  szerkezetű,  tartalmú  és
   időtartamú  –  az oktatási miniszter külön engedélye  alapján
   indítható – többciklusú képzés bevezetésének szabályait és  a
   képzés feltételeit”. Ennek az új törvényi felhatalmazásnak az
   eredményeként született meg a Korm. rendelet.

   Az  indítványozó a kifogásolt törvényi rendelkezés és a Korm.
   rendelet  alkotmányellenességének megállapítását az Alkotmány
   8.  §  (1)  és  (2) bekezdésére, 16. §-ára, 70/F.  §  (1)  és
   (2) bekezdésére, valamint 70/G. § (1) bekezdésére, illetve  a
   jogalkotásról  szóló 1987. évi XI. törvény  (a  továbbiakban:
   Jat.) 5. § i) pontjára hivatkozva kezdeményezte.

   Az   indítványozó   a   Korm.  rendelet  tartalmát   elemezve
   rámutatott   arra,   hogy  a  Korm.   rendelet   a   Fot.-ban
   szabályozott   oktatásszerkezeti   megoldás    helyett    más
   oktatásszervezési  forma  bevezetését  teszi  kötelezővé.  Az
   indítványozó   álláspontja  szerint   a   Korm.   rendeletben
   meghatározott    oktatásszervezési   forma   ellentétes    az
   Alkotmánynak  az  ifjúság védelméről  szóló  rendelkezésével,
   valamint  a művelődéshez való alkotmányos joggal,  illetve  a
   tudományos élet szabadságával.

   Az  indítványozó  kifogásolta továbbá,  hogy  a  Fotm.  4.  §
   (2)  bekezdése  felhatalmazást adott a Kormánynak  egy  olyan
   szabályozás   megalkotására,  amelyet  a  művelődéshez   való
   alkotmányos joggal, a tudományos élet szabadságával, valamint
   az  Alkotmány  8. § (1) és (2) bekezdésével, illetve  a  Jat.
   5.  §  i)  pontjával  összefüggésben  „mindenképpen  törvényi
   szintű   jogszabályban   kellett  volna   meghatározni”.   Az
   indítványozó   szerint   még  a   Fotm.   előterjesztője   is
   egyetértett   azzal,  hogy  a  Fotm.  4.  §   (2)   bekezdése
   törvényhozási  tárgykörbe  tartozó szabályozás  megalkotására
   adott   felhatalmazást   a   Kormánynak.   A   Fotm.   4.   §
   (2) bekezdésének „hivatalos (a Kormány által előterjesztett)”
   indokolása   szerint   ugyanis  a   Fot.-ba   beiktatott   új
   felhatalmazó  rendelkezés  alapján  a  Kormánynak   csak   „a
   felsőoktatás   képzési  szerkezetét  megváltoztató   törvényi
   szabályozást  megelőző időszakban” kell rendeletet  alkotnia.
   Az  indítványozó szerint tehát a később megalkotandó törvényt
   kívánták kormányrendelettel pótolni.

                                II.

   1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései:

   „8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.

   (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

   „16.  § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság
   létbiztonságára,  oktatására  és  nevelésére,  védelmezi   az
   ifjúság érdekeit.”

   „35. § (1) A Kormány
   (…)
   b) biztosítja a törvények végrehajtását;
   (…)”

   „35.  §  (2)  A  Kormány  a maga feladatkörében  rendeleteket
   bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja
   alá.  A Kormány rendelete és határozata törvénnyel nem  lehet
   ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki  kell
   hirdetni.”

   „37.  §  (3)  A  Kormány  tagjai feladatuk  ellátása  körében
   rendeleteket  adhatnak  ki. Ezek azonban  törvénnyel  vagy  a
   Kormány    rendeletével   és   határozatával   nem   lehetnek
   ellentétesek.  A  rendeleteket a  hivatalos  lapban  ki  kell
   hirdetni.”

   „70/F. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok
   számára a művelődéshez való jogot.

   (2)   A   Magyar  Köztársaság  ezt  a  jogot  a  közművelődés
   kiterjesztésével  és általánossá tételével,  az  ingyenes  és
   kötelező  általános  iskolával, képességei  alapján  mindenki
   számára  hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá
   az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.”

   „70/G.  §  (1)  A Magyar Köztársaság tiszteletben  tartja  és
   támogatja  a  tudományos  és művészeti  élet  szabadságát,  a
   tanszabadságot és a tanítás szabadságát.”

   2. A Jat. érintett rendelkezései:

   „5. § Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei körében
   törvényben kell szabályozni különösen
   (…)
   i) az oktatást és a közművelődést,
   (…)”

   „15.   §  (1)  A  végrehajtási  jogszabály  alkotására  adott
   felhatalmazásban   meg   kell   határozni   a   felhatalmazás
   jogosultját, tárgyát és kereteit. A felhatalmazás  jogosultja
   a jogi szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat.

   (2)  A  szabályozás  tárgykörébe tartozó  alapvető  jogok  és
   kötelességek szabályozására nem lehet felhatalmazást adni.”

   3. A Fot. érintett rendelkezései:

   „72.  §  A  Kormány  a felsőoktatással kapcsolatos  feladatai
   körében
   (…)
   s) meghatározza a 129. § szerinti a 84-86. §-ban foglaltaktól
   eltérő  szerkezetű,  tartalmú és  időtartamú  –  az  oktatási
   miniszter  külön  engedélye alapján indítható  –  többciklusú
   képzés bevezetésének szabályait és a képzés feltételeit.”

   „84.   §   (1)   A  felsőoktatási  intézményekben   felsőfokú
   szakképzés,   egyetemi   és  főiskolai   szintű   alapképzés,
   általános és szakirányú továbbképzés, valamint doktori képzés
   folyhat nappali tagozaton, illetőleg más formában (pl.  esti,
   levelező, távoktatás).
   (2) A képzés szintjei:
   a) felsőfokú szakképzés;
   b) főiskolai szintű képzés
   - főiskolai szintű alapképzés
   - szakirányú továbbképzés;
   c) egyetemi szintű alapképzés;
   d) posztgraduális képzés
   - szakirányú továbbképzés
   - doktori, illetve mesterképzés.

   (3)  A  főiskolák  felsőfokú  szakképzést,  főiskolai  szintű
   alapképzést, főiskolai szakirányú továbbképzést, az egyetemek
   felsőfokú   szakképzést,   főiskolai   és   egyetemi   szintű
   alapképzést,  szakirányú továbbképzést,  doktori  képzést,  a
   művészeti   egyetemek,  valamint  más   egyetemek   művészeti
   szakjaikon   mesterképzést  folytatnak.  A  főiskolák   egyes
   szakokon  –  a  megfelelő  akkreditációs  eljárás  alapján  –
   egyetemi szintű alapképzést is folytathatnak.

   (4)     Távoktatásban    a    képesítési     követelményekkel
   meghatározott,  illetve  szakindítási engedéllyel  rendelkező
   alapképzési   vagy  szakirányú  továbbképzési   szakok   vagy
   felsőfokú   szakképzések  akkor  indíthatók,  ha   a   Magyar
   Akkreditációs Bizottság a felsőoktatási intézmény kérésére  a
   képzés  tananyaga, az oktatásban alkalmazott  ismeretátadási,
   tanulási  módszerek, az ehhez készített speciális taneszközök
   alapján   azokat  olyannak  ítélte,  amelyek   birtokában   a
   képesítési, illetve képzési követelmények teljesíthetők.

   85.  §  (1)  Felsőfokú szakképzésben felsőfokú szakképesítést
   igazoló   bizonyítványt  a  szakmai  követelmények   szerinti
   legalább kétéves képzésben lehet megszerezni.

   (2)  A  főiskolai  végzettséget  a  képesítési  követelmények
   szerinti   legalább   hároméves   nappali   képzésben   lehet
   megszerezni.

   (3)  Az  egyetemi  végzettséget  a  képesítési  követelmények
   szerinti,   legalább   négyéves   nappali   képzésben   lehet
   megszerezni.

   (4)  Az egyetemi alapképzés képesítési követelmények szerinti
   tanulmányi ideje az öt évet kivételes esetben haladhatja meg.
   A  főiskolai  alapképzés  képesítési  követelmények  szerinti
   tanulmányi ideje négy évnél hosszabb nem lehet.

   (5)  A  szakirányú  továbbképzés a  képesítési  követelmények
   szerint,  nappali képzés keretében legalább  egy,  legfeljebb
   három év.

   (6)  Más  oktatási formákban a képzési idő –  az  alkalmazott
   oktatási formától és módszerektől függően – a (2)-(3) és  (5)
   bekezdésben meghatározott időtartammal azonos vagy hosszabb.

   (7) A doktori képzésben a tanulmányi idő tartama három év.

   (8) A főiskolai végzettség a képesítési követelmények szerint
   feljogosít a tanulmányok egyetemi folytatására.

   86.   §   (1)   A  felsőoktatási  intézményben  megszerezhető
   végzettség,  illetőleg a szakképesítés szakmai követelményeit
   a képesítési követelmények határozzák meg.

   (2)  Az  alapképzésben  és  a  szakirányú  továbbképzésben  a
   képesítési   követelmények  szakok  szerint  tartalmazzák   a
   képzési  cél  meghatározását, az  oktatandó  főbb  tanulmányi
   területeket  és  ezek  arányait, a  képzési  időt  félévekben
   meghatározva,   a   legkisebb  teljesítményt  összóraszámban,
   illetve  kreditben  vagy  egyéb  megfelelő  számítási   módon
   meghatározva,  a szigorlati tárgyakat, a záróvizsga  típusát,
   tárgyait,  eredményének kiszámítási módját,  a  szakdolgozat,
   diplomamunka   követelményeit,  a  végzettség   szintjét,   a
   szakképzettséget  és a hozzájuk kapcsolódó cím  megnevezését,
   továbbá  a  szak  (szakterület)  szempontjából  lényeges  más
   rendelkezéseket.

   (3) A doktori fokozat megszerzésének feltételeit az egyetem a
   doktori szabályzatában állapítja meg.”

   „129.  §  2006. szeptember 1-jéig a felsőoktatási intézmények
   alapképzésben  az  Ftv.  84-86. §-aiban  foglaltaktól  eltérő
   szerkezetű,  tartalmú  és  időtartamú  többciklusú   képzést,
   kormányrendeletben  meghatározott  feltételek   szerint,   az
   oktatási miniszter külön engedélyével indíthatnak.”

   4. A Fotm. érintett rendelkezései:

   „4. § (2) Az Ftv. 72. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
   (A Kormány a felsőoktatással kapcsolatos feladatai körében)
   »s)   meghatározza  a  129.  §  szerinti   a   84-86.   §-ban
   foglaltaktól eltérő szerkezetű, tartalmú és időtartamú  –  az
   oktatási  miniszter  külön  engedélye  alapján  indítható   –
   többciklusú  képzés  bevezetésének  szabályait  és  a  képzés
   feltételeit.«”

   „5.  §  (2)  Az Ftv. 129. §-a helyébe a következő rendelkezés
   lép:
   »129.  §  2006. szeptember 1-jéig a felsőoktatási intézmények
   alapképzésben  az  Ftv.  84-86. §-aiban  foglaltaktól  eltérő
   szerkezetű,  tartalmú  és  időtartamú  többciklusú   képzést,
   kormányrendeletben  meghatározott  feltételek   szerint,   az
   oktatási miniszter külön engedélyével indíthatnak.«”

                               III.

   Az indítvány megalapozott.

   Az  Alkotmánybíróság  egy  korábbi határozatának  megfelelően
   rámutat  arra,  hogy „ha az indítványozó egy  új  rendelkezés
   tartalmának   alkotmányellenességét   állítja,    akkor    az
   Alkotmánybíróság  nem  az új rendelkezést  hatályba  léptető,
   hanem  a  módosítás révén az új rendelkezést  magába  foglaló
   (inkorporáló)   jogszabály  alkotmányellenességét   vizsgálja
   meg.”  [8/2003. (III. 14.) AB határozat, ABH 2003,  74,  81.]
   Ennek  megfelelően  az  Alkotmánybíróság  az  alkotmányossági
   vizsgálatot a jelen esetben is az indítványozó által támadott
   Fotm.  4. § (2) bekezdése helyett, az új rendelkezést  magába
   foglaló Fot. 72. §-ának s) pontjával kapcsolatban végezte el.

   1.  Az  Alkotmánybíróság elsősorban azt az indítványi  elemet
   vizsgálta, amely szerint alkotmányellenesnek minősül az, hogy
   a törvényhozási tárgykörbe tartozó szabályozást a Fot. 72. §-
   ának     s)    pontja    szerinti    felhatalmazás    alapján
   kormányrendeletbe foglalták.

   Az  Alkotmánybíróság  a  szabályozási  szint  kérdésével  már
   többször    foglalkozott.    Az   Alkotmánybíróság    korábbi
   határozatában  már  rámutatott arra,  hogy  az  „államnak  az
   alapjogok  biztosítására vonatkozó kötelezettségéből  magától
   értetődően  következik,  hogy az  alapvető  jogokat  csak  az
   Alkotmányban    megengedett   módon    korlátozhatja.    Erre
   vonatkozóan  az  Alkotmány 8. § (2)  bekezdése  az  irányadó,
   amely szerint az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó
   szabályokat  törvény állapítja meg.” [27/2002. (VI.  28.)  AB
   határozat, ABH 2002, 143, 146.]

   Az  Alkotmánybíróság  4/1993.  (II.  12.)  AB  határozata   –
   hivatkozva a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatra – az alapvető
   jogok  korlátozásával kapcsolatban kifejtette  továbbá,  hogy
   „az alapjog nem minden vonatkozásában törvényhozási tárgy. Az
   Alkotmánybíróság   megállapította,  hogy   »nem   mindenfajta
   összefüggés  az  alapjogokkal követeli meg a törvényi  szintű
   szabályozást.  Valamely alapjog tartalmának meghatározása  és
   lényeges   garanciáinak   megállapítása   csakis   törvényben
   történhet,  törvény  kell  továbbá az  alapjog  közvetlen  és
   jelentős  korlátozásához is. Közvetett és távoli  összefüggés
   esetében  azonban elegendő a rendeleti szint is. Ha  nem  így
   lenne,  mindent  törvényben kellene  szabályozni.«  Ebből  az
   Alkotmánybíróság  azt  a  következtetést  is  levonta,   hogy
   »mindig csak a konkrét szabályozásról állapítható meg, hogy –
   az  alapjoggal  való  kapcsolata  intenzitásától  függően   –
   törvénybe kell-e foglalni vagy sem.«” (ABH 1993, 48, 60.)

   2.  Az  Alkotmánybíróság a korábbi gyakorlatának  megfelelően
   tehát  a  továbbiakban azt vizsgálta, hogy a Fot. 72.  §-ának
   s)  pontja  szerinti felhatalmazás alapján megalkotott  Korm.
   rendelet   törvényhozási  tárgykörbe   tartozó   szabályozást
   tartalmaz-e    vagy    sem.   Ennek    megállapításához    az
   Alkotmánybíróság  először  is  szükségesnek  tartotta,   hogy
   vsszehasonlítsa  egymással a Fot. 84-86.  §-ába  foglaltakat,
   illetve  a  Fot. 72. §-ának s) pontja szerinti  felhatalmazás
   eredményeként  az ettől eltérő szabályozást tartalmazó  Korm.
   rendeletet.   Az  Alkotmánybíróság  ezt  követően   vont   le
   következtetést  a  vizsgált  szabályozásnak  az  alapjogokkal
   fennálló kapcsolatára vonatkozóan.
   2.1.  A  Fot.  felsőfokú képzésről szóló hatodik részének  az
   elején  a  84-86.  §  állapítja meg a  felsőoktatási  képzési
   szerkezetre vonatkozó lényeges szabályokat. A Fot. 84-86.  §-
   a,  mint  ahogy  arra  a  törvény  21.  Fejezetének  címe  is
   hivatkozik,   meghatározza  a  felsőoktatási   intézményekben
   folytatható  képzési szinteket, valamint a  felsőfokú  képzés
   szakmai  követelményeit, vagyis a képesítési követelményeket.
   A   Fot.  84.  §-a  szerint  a  felsőoktatási  intézményekben
   felsőfokú   szakképzés,   egyetemi   és   főiskolai    szintű
   alapképzés,  általános  és szakirányú továbbképzés,  valamint
   doktori  képzés folytatható. A 84. § rögzíti továbbá azt  is,
   hogy  a  felsőoktatási intézmények közül a  főiskolák  és  az
   egyetemek  az  előbb felsoroltak közül milyen szintű  képzést
   folytathatnak.  Az  egyes képzési szintekhez  kapcsolódóan  a
   85.   §-ban   kerül  meghatározásra  a  képzésnek   megfelelő
   végzettség    megszerzéséhez   szükséges    idő.    Felsőfokú
   szakképesítést   igazoló  bizonyítványt   legalább   kétéves,
   főiskolai  végzettséget legalább hároméves nappali,  egyetemi
   végzettséget  legalább négyéves nappali képzés alapján  lehet
   megszerezni. Az egyetemi alapképzés tanulmányi  ideje  az  öt
   évet  kivételes  esetben  haladhatja  meg,  míg  a  főiskolai
   alapképzés tanulmányi ideje négy évnél hosszabb nem lehet.  A
   szakirányú  továbbképzés  nappali képzés  keretében  legalább
   egy,  legfeljebb három év. A doktori képzésben  a  tanulmányi
   idő  tartama három év. A Fot. 86. §-a állapítja meg  továbbá,
   hogy  az  alapképzés  és  a szakirányú  továbbképzés  szakmai
   követelményeit a képesítési követelmények határozzák  meg,  s
   általános  jelleggel rögzíti, hogy a képesítési követelmények
   mit tartalmazzanak.

   A  Fot. 84-86. §-ához képest a Korm. rendelet a felsőoktatási
   intézményekben folytatható képzési szerkezetet  a  törvénytől
   teljesen  eltérő módon határozza meg, vagyis  a  felsőoktatás
   új,  a  korábbitól teljesen eltérő képzési szerkezetét  hozza
   létre,   és   egyúttal  ennek  az  új  képzési   szerkezetnek
   (többciklusú,  lineáris felsőoktatási  képzési  szerkezet)  a
   bevezetéséről  rendelkezik.  A  felsőoktatási  képzést   két,
   illetve   három  szintre  (a  Korm.  rendelet  megfogalmazása
   szerint:  ciklus)  tagolja.  A  Korm.  rendelet  szerint   az
   alapképzés  a  felsőfokú képzés első ciklusa.  Az  alapképzés
   legalább három, legfeljebb négy éves, amelynek elvégzése után
   a    hallgatók    alapfokozatot    szereznek    (alapfokozat,
   baccalaures,   bachelor).  Az  alapfokozat  végzettséget   és
   szakképzettséget     nyújt    a    munkaerőpiacon     történő
   elhelyezkedéshez,  továbbá  felkészít  a   képzési   rendszer
   második,   mesterképzési  ciklusába  történő   belépésre.   A
   felsőfokú   képzés  második  ciklusa  az  ún.   mesterképzés,
   amelynek időtartama másfél, legfeljebb két év. A mesterképzés
   végén  mesterfokozat  (magister,  master)  szerezhető,   mely
   szintén  végzettséget  tanúsít és  szakképzettséget  nyújt  a
   munkaerőpiacon  történő elhelyezkedéshez,  továbbá  felkészít
   immáron   a   képzési  rendszer  harmadik,  doktori   képzési
   ciklusába  történő belépésre. A mesterképzést tehát követheti
   a  doktorképzés, a felsőfokú képzés harmadik ciklusa. A Korm.
   rendelet  1. számú melléklete az új képzési szerkezetre  való
   áttérés érdekében az egész felsőoktatásra vonatkozóan képzési
   területekre, és azon belül képzési ágakra lebontva  egyenként
   megnevezi az alapképzésben indítható szakokat (alapszak),  az
   alapszakhoz  kapcsolódó  képzési krediteket  és  a  felvételi
   jelentkezés  módját.  A Korm. rendelet  2.  számú  melléklete
   pedig a többciklusú, lineáris képzési rendszer szakjainak  és
   képesítési  követelményeket meghatározó jogszabályok  szerint
   szakindítási engedély alapján indított egyetemi és  főiskolai
   szintű alapképzési szakoknak a megfeleltetéséről rendelkezik.
   Ennek  keretében szintén képzési területekre, és  azon  belül
   képzési  ágakra  lebontva  rögzíti,  hogy  a  Korm.  rendelet
   alapján  indítható  alapszakok  főiskolai,  illetve  egyetemi
   szintű  szaknak  minősülnek,  s  a  képesítési  követelmények
   szerinti  szakokon  az  egész országra  vonatkozóan  taxatíve
   meghatározza  a  szakindítási engedélyt kapott  felsőoktatási
   intézményeket.  A Korm. rendelet továbbá generális  jelleggel
   szabályozza  az alapszakok létesítési és indítási  eljárását.
   Az  új  képzési  szerkezet bevezetésével a Korm.  rendelet  a
   törvényi  képesítési követelményektől is eltér,  s  általános
   jelleggel  meghatározza  az  alapszak  képzési  és   kimeneti
   követelményeit.  Ehhez kapcsolódóan a Korm. rendelet  rögzíti
   az   alapszakok   képzési  és  kimeneti  követelményeinek   a
   megalkotására   vonatkozó   eljárást,   illetve   a   13.   §
   (4)  bekezdése  szerint  az alapszakok  képzési  és  kimeneti
   követelményeit  2006. szeptember 1-jétől felmenő  rendszerben
   kell életbe léptetni.

   2.2.  Megállapítható  tehát,  hogy  a  felsőfokú  képzés  két
   egymástól teljesen eltérő szerkezetét szabályozza a Fot.  84-
   86.  §-a is és a Korm. rendelet is. Az Alkotmánybíróság ezért
   a  továbbiakban  a  felsőfokú képzés  szerkezetére  vonatkozó
   szabályozásnak az alapjogokkal való kapcsolatát vizsgálta.

   Az  Alkotmánybíróság korábban már rámutatott  arra,  hogy  az
   Alkotmány   70/F.   §-a  értelmében  „a  Magyar   Köztársaság
   biztosítja  az  állampolgárok  számára  a  művelődéshez  való
   jogot,   mégpedig   a   közművelődés   kiterjesztésével    és
   általánossá  tételével,  az ingyenes  és  kötelező  általános
   iskolával,  képességei alapján mindenki számára  hozzáférhető
   közép-   és   felsőfokú  oktatással,  továbbá  az  oktatásban
   részesülők  anyagi támogatásával.” [18/1994.  (III.  31.)  AB
   határozat, ABH 1994, 88, 89.]

   Az  Alkotmánybíróság kifejtette továbbá, hogy „az  oktatáshoz
   való  jognak az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdésében  található
   megfogalmazása  a  felsőoktatás  tekintetében   a   megfelelő
   képességgel  rendelkezők számára biztosítja  a  felsőoktatási
   intézményben felsőfokú tanulmányok folytatásához való  jogot.
   Ennek  alapján az államra sokirányú szabályozási,  szervezési
   és  ellátási  feladatok hárulnak az állami és  a  nem  állami
   felsőoktatási      intézmények     működési     feltételeinek
   kialakításában.” [35/1995. (VI. 2.) AB határozat,  ABH  1995,
   163, 166.]

   Az  oktatáshoz  való  jog részeként a  felsőfokú  tanulmányok
   folytatásához   való   jog   gyakorlása   tehát   csak    úgy
   biztosítható, ha az állam megteremti a felsőfokú  tanulmányok
   folytatásának   a   feltételeit.  A   felsőfokú   tanulmányok
   folytatásának  elengedhetetlen feltétele, hogy meghatározásra
   kerüljenek  azok a képzési formák, vagyis a felsőfokú  képzés
   szerkezete,    amelynek   keretében   felsőfokú   tanulmányok
   folytatására   lehetőség  nyílik.  A  felsőfokú   tanulmányok
   folytatását  lehetővé  tevő képzési  formák  a  felsőoktatási
   intézményben      megszerezhető      végzettség       szakmai
   követelményeinek, vagyis a képesítési követelmények általános
   jellegű   szabályozásával  nyernek  tartalmi   meghatározást.
   Mindennek  következtében  a képzési  formáknak,  a  felsőfokú
   képzés  szerkezetének, valamint a képesítési követelményeknek
   általános   jelleggel   történő  szabályozása   a   felsőfokú
   tanulmányok  folytatásának, s ezáltal a felsőfokú tanulmányok
   folytatásához való jog biztosításának is lényeges garanciáját
   jelenti.

   Tekintettel  az Alkotmány 8. § (2) bekezdésére  az  Alkotmány
   70/F.  §  (2)  bekezdése szerinti művelődéshez  való  alapjog
   „tartalmának    meghatározása   és   lényeges    garanciáinak
   megállapítása csakis törvényben történhet” [4/1993. (II. 12.)
   AB   határozat,  ABH  1993,  48,  60.].  Az  alapjoggal  való
   közvetlen  és  jelentős összefüggés esetén elengedhetetlen  a
   törvényi  szintű  szabályozás. Ezt a követelményt  rögzíti  a
   Jat.   5.   §-a   is,   amikor  az   alapvető   jogokkal   és
   kötelességekkel   összefüggésben  a   törvényi   szabályozást
   igénylő tárgyköröket felsorolja. A Jat. 5. § i) pontja  –  az
   alapvető  jogokkal való kapcsolatra tekintettel – az oktatást
   és  a  közművelődést  is felveszi a törvényhozási  tárgykörök
   közé.  Az  oktatást  és  közművelődést  érintő  törvényhozási
   tárgykörök  tekintetében  tehát  csak  azokkal  közvetett  és
   távoli  összefüggésben lévő tárgykörök esetében  –  akkor  is
   csak  megfelelő törvényi felhatalmazás alapján –  elegendő  a
   rendeleti szintű szabályozás.

   3.  A felsőfokú képzés szerkezetével, a képzési szintekkel és
   a  képesítési követelményekkel kapcsolatosan a Korm. rendelet
   megalkotására   a   Fot.   72.   §-ának   s)   pontja   adott
   felhatalmazást.  A Fot. 72. §-ának s) pontjával,  illetve  az
   annak  alapján  kibocsátott Korm.  rendelettel  alapvető  jog
   tartalmát meghatározó, tehát törvényhozási tárgykörbe tartozó
   tárgykörnek végrehajtási jogszabályba foglalására került sor.
   A  Fot. 84-86. §-ába foglaltaktól eltérő szerkezetű, tartalmú
   és időtartamú többciklusú képzés bevezetésének szabályai és a
   képzés   feltételei  meghatározásával  a  Fot.   72.   §-ának
   s)   pontja,  illetve  az  annak  alapján  kibocsátott  Korm.
   rendelet  nem  a  törvény  által már  szabályozott  felsőfokú
   képzési  szerkezetnek  és  képzési  feltételeknek  a  törvény
   szerinti   végrehajtásáról   rendelkezett.   A   felhatalmazó
   rendelkezés és a végrehajtási jogszabály épphogy a  Fot.  84-
   86.  §-ába foglaltaktól eltérő képzési szerkezet bevezetésére
   és képzési feltételek meghatározására vonatkozott.

   Az  állami  szervek – köztük a Kormány – jogalkotó hatáskörét
   átfogóan  az Alkotmány és a Jat. szabályozza. A Jat.  15.  §-
   ának   (1)   bekezdése  szerint  a  végrehajtási   jogszabály
   alkotására  adott  felhatalmazásban  meg  kell  határozni   a
   felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A Jat. 15.  §
   (2)  bekezdése  értelmében a szabályozás tárgykörébe  tartozó
   alapvető  jogok és kötelezettségek szabályozására  nem  lehet
   felhatalmazást  adni.  Az  alapjogok  tartalmát   meghatározó
   szabályozást   azért  nem  lehet  végrehajtási   jogszabályba
   foglalni,   mert   az  alapvető  jogokra  és   kötelességekre
   vonatkozó  szabályokat  – az Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése
   szerint  –  minden esetben törvénynek kell megállapítania.  A
   Kormány  –  az  Alkotmány  35. § (1)  bekezdés  b)  pontjában
   foglalt   felhatalmazás  alapján  –   csupán   a   „törvények
   végrehajtását   biztosítja  és  ehhez  hatáskörében   eljárva
   rendeleteket  bocsáthat ki” (507/B/1995.  AB  határozat,  ABH
   1996, 527, 528.), de törvényhozási tárgykörben a Kormány  nem
   alkothat rendeletet.

   Amennyiben    tehát   alapvető   jogok   és   kötelezettségek
   tartalmának   a   szabályozására   felhatalmazást   adnak   a
   Kormánynak,   akkor   az  ellentétes  az   Alkotmány   8.   §
   (2) bekezdésébe és 35. § (1) bekezdés b) pontjába, valamint a
   Jat.  15. § (2) bekezdésében foglaltakkal. Az Alkotmány 8.  §
   (2) bekezdésével, 35. § (1) bekezdés b) pontjával, továbbá  a
   Jat.  15. § (2) bekezdésével ellentétes felhatalmazás alapján
   kiadott  végrehajtási jogszabály pedig – az  Alkotmánybíróság
   korábbi   határozataiban  foglaltaknak   megfelelően   –   az
   Alkotmány   35.   §   (2)   bekezdésének,   illetve   37.   §
   (3)  bekezdésének  sérelmét  is megvalósítja  [pl.:  27/2002.
   (VI. 28.) AB határozat, ABH 2002, 143, 148.]. A törvényhozási
   tárgykör  végrehajtási szabályként való  megalkotására  adott
   felhatalmazás    esetében   nemcsak   az    ilyen    törvényi
   felhatalmazás,   hanem   az   alkotmány-   és    törvénysértő
   felhatalmazás  alapján  kiadott  végrehajtási  jogszabály  is
   alkotmányellenesnek      minősül.      Ezért      minősítette
   alkotmányellenesnek és semmisítette meg az Alkotmánybíróság a
   fentiekben   már   hivatkozott   64/1991.   (XII.   17.)   AB
   határozatában a törvényhozási tárgykörbe tartozó  szabályozás
   megalkotására  vonatkozó törvényi felhatalmazással  együtt  a
   felhatalmazás  alapján megalkotott végrehajtási  szabályt  is
   (ABH 1991, 297, 306-307.).

   A   jelen   esetben   a   törvényhozási  tárgykörbe   tartozó
   szabályozás  megalkotására vonatkozó  felhatalmazást  a  Fot.
   72.   §-ának  s)  pontja  tartalmazta,  s  a  Korm.  rendelet
   végrehajtási  rendeletként törvényhozási  tárgykörbe  tartozó
   szabályozást  foglalt  magába.  A  kifejtettek   alapján   az
   Alkotmánybíróság    a   törvényhozási   tárgykörbe    tartozó
   szabályozás  megalkotására irányuló felhatalmazó rendelkezést
   és  az  annak  alapján  megalkotott végrehajtási  jogszabályt
   alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette.

   Jóllehet   a  törvényhozási  tárgykörbe  tartozó  szabályozás
   megalkotására vonatkozó felhatalmazást csak a Fot. 72. §-ának
   s)  pontja  tartalmazta,  ez  a  rendelkezés  azonban  szoros
   összefüggésben  állt  a Fot. 129. §-ával,  amelynek  hatályos
   szövegét  szintén a Fotm., mégpedig annak 5. § (2)  bekezdése
   állapította  meg.  A  Fot.  129.  §-ába  foglalt   miniszteri
   jogosítvány  és  a  Fot.  72.  §-ának  s)  pontjába   foglalt
   felhatalmazás egymást kiegészítő szabályok. A Fot.  129.  §-a
   szerinti  miniszteri  jogosítvány  csak  a  Fot.  72.  §-ának
   s)  pontjába  foglalt alkotmányellenes felhatalmazás  alapján
   kibocsátott   alkotmányellenes   végrehajtási   jogszabályban
   meghatározott  feltételek szerint lett volna alkalmazható.  A
   Fot.   72.  §-ának  s)  pontja  továbbá  a  Fot.  129.  §-ára
   figyelemmel   adott   alkotmányellenes   felhatalmazást.   Az
   Alkotmánybíróság a szoros összefüggésre tekintettel  a  Fot.-
   nak    az    előbbiekkel    összefüggő    129.    §-át     is
   alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette.
   Az   Alkotmánybíróság  –  állandó  gyakorlatának  megfelelően
   [30/2000.  (X. 11.) AB határozat, ABH 2000. 202,  209.]  –  a
   Fot.  72.  §-ának s) pontjának és a Korm. rendeletnek  formai
   okból  történő megsemmisítése miatt az Alkotmány 16.  §-ával,
   70/F.   §   (1)  és  (2)  bekezdésével,  valamint   70/G.   §
   (1)  bekezdésével  kapcsolatos tartalmi alkotmányellenességet
   már nem vizsgálta.

   A   határozat   közzététele   az  Alkotmánybíróságról   szóló
   1989. évi XXXII. törvény 41. §-án alapul.
                          Dr. Holló András
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                 
       Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    51/2004. (XII. 8.)
    Date of the decision:
    .
    12/06/2004
    .
    .