Hungarian
Ügyszám:
.
199/H/2000
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 23/2001. (VI. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/629
.
A döntés kelte: Budapest, 06/27/2001
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság  önkormányzati  rendeleti   szabályozás
  alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára    irányuló
  indítványok tárgyában meghozta a következő

                          határozatot:
                               
  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  Püspökladány  Város
  Önkormányzatának   a  Püspökladány  Város  Önkormányzata   és
  szervei  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1998.
  (XI.   27.)   sz.   rendelete  3.  §  (3)  bekezdésének   “az
  alpolgármester közreműködésével” szövegrésze,  a  17.  §  (2)
  bekezdésének    “különös   tekintettel    a    közművelődési,
  vállalkozásfejlesztési,  helyi sajtó-irányítási  feladatokra”
  szövegrésze és a 17. § (3) bekezdése alkotmányellenes,  ezért
  e rendelkezéseket megsemmisíti.
  A   3.   §  (3)  bekezdése  és  a  17.  §  (2)  bekezdése   a
  megsemmisítést követően az alábbi szöveggel marad hatályban:
  “3. § (3) Az üléstervet a polgármester készíti elő, aki
  napirendi javaslatot kér a képviselőktől, az önkormányzati
  intézmények, a közszolgáltatást nyújtó szervezetek, civil
  szerveződések vezetőitől.”
  “17.  §  (2)  Az  alpolgármester a polgármester irányításával
  látja el feladatait.”

  Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a  Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                
                                I.
                                
   Az  egyik  indítványozó, a Hajdú-Bihar  Megyei  Közigazgatási
   Hivatal  vezetője a helyi önkormányzatokról szóló  1990.  évi
   LXV.  törvény  (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2)  bekezdés  a)
   pontja  alapján  indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz,
   amelyben   kérte   Püspökladány  Város   Önkormányzatának   a
   Püspökladány  Város  Önkormányzata és szervei  Szervezeti  és
   Működési   Szabályzatáról  szóló  13/1998.  (XI.   27.)   sz.
   rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 3. § (3) bekezdése,  17.  §
   (2)-(3) bekezdései alkotmányellenességének megállapítását  és
   megsemmisítését.  Az  indítványozó  álláspontja  szerint   az
   alpolgármester a képviselő-testületnek nem szerve,  ezért  az
   alpolgármesterre  az SZMSZ támadott rendelkezéseiben  történő
   hatáskör,  illetőleg képviseleti jog átruházás  törvénysértő,
   szűkíti  a polgármester irányítási jogkörének teljességét.  E
   rendelkezések – véleménye szerint – sértik az Ötv. 9.  §  (2)
   és (3) bekezdésének, a 34. § rendelkezéseit, s ezen keresztül
   az   Alkotmány   44/A.  §  (2)  bekezdésének  a   jogszabályi
   hierarchiára vonatkozó rendelkezését.

   A másik indítványozó – aki önkormányzati képviselő – az SZMSZ
   17.   §   (2)   és   (3)  bekezdései  alkotmányellenességének
   megállapítását      és     megsemmisítését      kérte      az
   Alkotmánybíróságtól.   Álláspontja   szerint    a    támadott
   rendelkezések  az  alpolgármester hatáskörét  a  polgármester
   hatáskörének  elvonásával szabályozzák és  ez  ellentétes  az
   Ötv.  9. § (1) bekezdése, 10. § (1) bekezdés b) pontja  és  a
   34.  § rendelkezéseivel, amely sérti az Alkotmány 44/A. § (2)
   bekezdését.  Az  indítványozó szerint  az  SZMSZ  17.  §  (2)
   bekezdésében  a “különös tekintettel” szóhasználat  önmagában
   is  jogbizonytalanságot okoz, hiszen az Alkotmánybíróság  már
   korábbi    határozataiban   elvi   jellegű   megállapításként
   hangsúlyozta,   hogy  a  világos,  érthető   és   megfelelően
   értelmezhető    normatartalom   a   normaszöveggel    szemben
   alkotmányos követelmény.

   Az  Alkotmánybíróság az indítványokat tartalmi  azonosságukra
   tekintettel egyesítette és azokat egy eljárásban bírálta el.

                                II.
                                
   Az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntését  a
   következő jogszabályi rendelkezésekre alapozta.

   1.  Az  Alkotmány  indítványokkal  érintett  rendelkezései  a
   következők:
   “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   “44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
   e)  törvény keretei között önállóan alakítja ki a szervezetét
   és működési rendjét,”
   “44/A.  §  (2)  A  helyi képviselőtestület  a  feladatkörében
   rendeletet  alkothat, amely nem lehet ellentétes  a  magasabb
   szintű jogszabállyal.”

   2. Az Ötv. indítványokkal érintett rendelkezései a
   következők:
   “9.  §  (1)  Az  önkormányzat jogi személy. Az  önkormányzati
   feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.  A
   képviselő-testületet a polgármester képviseli.
   (2)  Az  önkormányzati  feladatokat a  képviselő-testület  és
   szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai,  a
   részönkormányzat  testülete,  a  képviselő-testület  hivatala
   látják el.
   (3)  A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre,
   a  bizottságaira,  a  részönkormányzat testületére,  a  helyi
   kisebbségi      önkormányzat     testületére,      törvényben
   meghatározottak  szerint társulására ruházhatja.  E  hatáskör
   gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az
   átruházott hatáskör tovább nem ruházható.”
   “10.  §  (1) A képviselő-testület hatásköréből nem  ruházható
   át:
   b)  szervezetének  kialakítása és működésének  meghatározása,
   továbbá   a   törvény  által  hatáskörébe  utalt   választás,
   kinevezés, megbízás;”
   “16.   §  (1)  A  képviselő-testület  a  törvény  által   nem
   szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,  továbbá
   törvény    felhatalmazása   alapján,   annak   végrehajtására
   önkormányzati rendeletet alkot.”
   “34.  §  (1) A képviselő-testület – a saját tagjai  közül,  a
   polgármester javaslatára, titkos szavazással – a polgármester
   helyettesítésére,  munkájának  a  segítésére  alpolgármestert
   választ,  alpolgármestereket  választhat.  Az  alpolgármester
   megbízatása  a  megválasztásával kezdődik  és  amennyiben  az
   önkormányzati     választáson     települési     képviselőnek
   megválasztották,  akkor  az  új  képviselő-testület   alakuló
   üléséig   tart.   Ha  az  alpolgármestert  az   önkormányzati
   választáson  települési képviselőnek  nem  választották  meg,
   akkor  az  alpolgármesteri megbízatása a  választás  napjával
   megszűnik.
   (2)  Az alpolgármester a polgármester irányításával látja  el
   feladatait.”

   3. Az SZMSZ indítványokkal támadott rendelkezései:
   “3. § (3) Az üléstervet az alpolgármester közreműködésével  a
   polgármester  készíti  elő, aki napirendi  javaslatot  kér  a
   képviselőktől,     az    önkormányzati     intézmények,     a
   közszolgáltatást  nyújtó  szervezetek,  civil   szerveződések
   vezetőitől.”
   “17.  §  (2)  Az  alpolgármester a polgármester irányításával
   látja  el  feladatait, különös tekintettel  a  közművelődési,
   vállalkozásfejlesztési, helyi sajtó-irányítási feladatokra.
   (3)   Ezen   feladatai   ellátása   érdekében   jogosult   az
   önkormányzat valamennyi szervezetétől közvetlenül információt
   kérni, az önkormányzat nevében tárgyalni, nyilatkozni.”

                               III.
                                
   Az indítványok megalapozottak.

   1.  Az  Ötv. 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat  jogi
   személy, az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-
   testületet   illetik   meg,  és  a   képviselő-testületet   a
   polgármester képviseli. Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés  e)
   pontja  alapján  a helyi képviselő-testület  törvény  keretei
   között  önállóan alakítja ki szervezetét és működési rendjét.
   Az  Ötv.  10.  § (1) bekezdés b) pontja alapján a  képviselő-
   testület   hatásköréből   nem  ruházható   át   szervezetének
   kialakítása és működésének meghatározása, amely az Ötv. 10. §
   (1)   bekezdés   a)  pontjában  megfogalmazott  önkormányzati
   rendeletalkotással     történik.     A     képviselő-testület
   szervezetalakítási szabadságának azonban korlátja az Ötv.  9.
   §   (3)   bekezdése,  amely  taxatíve  felsorolja  azokat   a
   szerveket,  amelyekre a képviselő-testület egyes  hatásköreit
   átruházhatja, illetőleg az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
   meghatározott   alkotmányos   korlát,   amely   szerint    az
   önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes a magasabb szintű
   jogszabállyal.   Ezzel  kapcsolatosan   az   Alkotmánybíróság
   korábbi   határozatában  megállapította,  hogy  a  képviselő-
   testület   (közgyűlés)   “széles   autonómiával   rendelkezik
   szervezeti   és   működési  rendjének  meghatározása   során.
   Szervezetalakítási autonómiájának egyetlen korlátja van, hogy
   a   szervezeti   és  működési  szabályzatában   megállapított
   szervezeti  szabályok  nem lehetnek  ellentétesek  a  törvény
   rendelkezéseivel.” (1285/H/1993. AB határozat ABH 1994, 801.)

   Az  Ötv.  9.  §  (2)  bekezdése alapján az  alpolgármester  a
   képviselő-testületnek nem szerve, ezért a  képviselő-testület
   hatáskört  az  alpolgármesterre  nem  is  ruházhat   át.   Az
   alpolgármester  az  Ötv. 34. § (2) bekezdése  alapján  teljes
   egészében a polgármester irányításával látja el feladatát.  A
   polgármester  irányítási jogkörébe beletartozik  a  megfelelő
   munkamegosztás,  az alpolgármester feladatának  meghatározása
   is,  illetőleg több alpolgármester esetén az őt  helyettesítő
   alpolgármester személyének kijelölése. Ugyanakkor a képviselő-
   testület  az  irányítási jogkör szűkítésével  a  polgármester
   hatáskörét  vonta  el  az  SZMSZ 3. §  (3)  bekezdésében  írt
   rendelkezéssel,  amely  meghatározza a polgármester  részére,
   hogy az üléstervet az alpolgármester közreműködésével készíti
   elő,  illetőleg  az  SZMSZ  17. §  (2)  bekezdésének  második
   fordulata, amely az alpolgármester feladatai között állapítja
   meg  a  közművelődési, vállalkozásfejlesztési,  helyi  sajtó-
   irányítási  feladatokat. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság
   az   SZMSZ   3.   §   (3)  bekezdésének  “az   alpolgármester
   közreműködésével”  szövegrészét, a  17.  §  (2)  bekezdésének
   “különös tekintettel a közművelődési, vállalkozásfejlesztési,
   helyi  sajtó-irányítási  feladatokra”  szövegrészét  –   mint
   törvényellenes szabályozást, melyek sértik az Alkotmány 44/A.
   § (2) bekezdés rendelkezését – a rendelkező részben foglaltak
   szerint megsemmisítette.

   2.  A  polgármester  jogállását  az  Alkotmány  44/B.  §  (1)
   bekezdése  alapozza  meg,  amikor  kinyilvánítja:  “A   helyi
   képviselő-testület  elnöke  a polgármester.”  A  polgármester
   ezáltal  olyan  önkormányzati vezető, akinek az  Alkotmányban
   meghatározott közjogi pozícióját és funkcióját a jogalkotó is
   köteles figyelembe venni.
   “Az  Ötv.  9.  § (1) bekezdése szerint "az önkormányzat  jogi
   személy".  E  törvényi  rendelkezés folytán  az  önkormányzat
   polgári  jogi  személyiséggel rendelkezik. Az önkormányzatnak
   az Alkotmányból és a vonatkozó törvényekből fakadó közhatalmi
   jogosítványai     külön     kinyilvánítás      nélkül      is
   kétségbevonhatatlanul kifejezésre juttatják  az  önkormányzat
   közjogi jogi személyiségének tényét és sajátosságait. Az Ötv.
   9.  §  (1)  bekezdésének az a rendelkezése, amely szerint  "a
   képviselő-testületet    a    polgármester    képviseli",    a
   polgármestert  egyaránt  felruházza az  önkormányzat  polgári
   jogi és közjogi képviseletének jogával. A kétféle képviseleti
   jog  a  közös  vonások mellett természetesen több tekintetben
   különbözik  egymástól.  Mindkét  képviselet  lényeges   közös
   vonása   ered  az  Ötv.  9.  §  (2)  bekezdésének   abból   a
   megállapításából,  amelyből kitűnik, hogy  a  polgármester  a
   képviselő-testület  egyik szerve. A polgármester  tehát  mint
   egyszemélyes  önkormányzati szerv  törvényi  előírás  alapján
   jogosult   képviselni  az  önkormányzati   jogok   elsődleges
   letéteményesét,   a  több  választott  tagból   álló,   tehát
   kollegiális  jellegű képviselő-testületet.”  (961/B/1993.  AB
   határozat ABH 1994, 624-625.)

   Az Ötv. 34. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület –  a
   saját   tagjai  közül,  a  polgármester  javaslatára,  titkos
   szavazással  – a polgármester helyettesítésére, munkájának  a
   segítésére    alpolgármestert   választ,   alpolgármestereket
   választhat.    Az    alpolgármester    jogállását    tekintve
   önkormányzati  képviselő, aki az Ötv.  34.  §  (3)  bekezdése
   alapján a polgármester irányításával látja el feladatait. “Az
   Ötv.  19.  §  (2)  bekezdés d) pontja  szerint  a  települési
   képviselő   "megbízás  alapján  képviselheti   a   képviselő-
   testületet".  A polgármester számára az Ötv.-ben  biztosított
   általános jellegű képviseleti jog nem korlátozza, illetve nem
   zárja  ki a települési képviselő képviseleti jogát. Ez a  jog
   ugyanis  az  Ötv.  rendelkezéseiből fakadóan  nem  általános,
   hanem  kifejezetten  megbízáshoz kötött. Míg  a  polgármester
   számára a törvény nem írja elő a megbízás szükségességét, – a
   képviselet   éppen   a   törvény   előírásán   alapul   –   a
   képviselőtestület   tagja   –  az   Ötv.   idézett   előírása
   figyelembevételével  – azonban csak megbízás  alapján  járhat
   el.”   (961/B/1993.   AB  határozat  ABH   1994,   630.)   Az
   alpolgármester   –   jogállásából   eredő    -    képviseleti
   jogosultsága   nem   azonos   a   polgármester    képviseleti
   jogosultságával. Az Ötv. 19. § (2) bekezdés d) pontja alapján
   az alpolgármester, mint települési képviselő megbízás alapján
   képviselheti a képviselő-testületet. Ez a képviselet  azonban
   eseti  jellegű és minden esetben a képviselő-testület  egyedi
   határozatán   alapulhat.   Önkormányzati   rendeletben    nem
   szabályozható részleges képviselet sem.

   A   püspökladányi  önkormányzat  az  alpolgármester   számára
   törvényi  felhatalmazás hiányában adott általános képviseleti
   jogosultságot,   mivel  az  SZMSZ  17.  §  (3)   bekezdésében
   szabályozott    közvetlen    információkérési,    tárgyalási,
   nyilatkozattételi  jog  a  képviseleti   jogkör   része.   Az
   alpolgármester – mivel nem a képviselő-testület  szerve  –  a
   képviselő-testülettől, mint települési képviselő az Ötv.  19.
   §  (2)  bekezdés  d)  pontja  alapján  kaphat  eseti  jellegű
   képviseletre   megbízást,  illetőleg  a   polgármestertől   –
   alpolgármesteri  tisztségéből adódóan – az  Ötv.  34.  §  (2)
   bekezdése  alapján  a  polgármester  helyettesítésére  kaphat
   képviseletre megbízást. A polgármestert irányítási jogkörében
   illeti   meg   az  a  jog,  hogy  felhatalmazást   adjon   az
   alpolgármester   számára   tárgyalás   lefolytatására    vagy
   nyilatkozattételre.
   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  püspökladányi
   önkormányzat  az  SZMSZ  17. § (3) bekezdésében  törvénysértő
   módon  korlátozta  a polgármester Ötv. 9. § (1)  bekezdésében
   biztosított képviseleti jogát, s ez sérti az Alkotmány  44/A.
   §  (2)  bekezdésének rendelkezését. Ezért az Alkotmánybíróság
   megállapította,   hogy  az  SZMSZ   17.   §   (3)   bekezdése
   alkotmányellenes  és  azt  a  rendelkező  részben   foglaltak
   szerint megsemmisítette.

   3.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében
   foglalt jogállamiságból eredő jogbiztonság vonatkozásában  az
   SZMSZ  17.  § (2) bekezdése “különös tekintettel” szövegrésze
   alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát mellőzte,  mivel
   a fentiekben az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésére tekintettel
   oly   mértékű  alkotmányellenességet  állapított  meg,  amely
   önmagában  is  az  SZMSZ  17.  §  (2)  bekezdésének  “különös
   tekintettel  a  közművelődési, vállalkozásfejlesztési,  helyi
   sajtó-irányítási feladatokra” szövegrészének  megsemmisítését
   eredményezte.

   A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele  az  Abtv.
   41. §-án alapul.
      Dr. Holló András                          Dr. Kiss László
      alkotmánybíró                        előadó alkotmánybíró
                                 
                        Dr. Kukorelli István
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    23/2001. (VI. 29.)
    Date of the decision:
    .
    06/27/2001
    .
    .