English
Hungarian
Ügyszám:
.
1068/B/2010
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 8/2011. (II. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/49
.
A döntés kelte: Budapest, 02/15/2011
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
    
    Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítványok alapján – Dr. Bihari
   Mihály,  Dr. Paczolay Péter és Dr. Stumpf István alkotmánybírák
   párhuzamos indokolásával – meghozta a következő
    
                            határozatot:
    
    1.     Az     Alkotmánybíróság    megállapítja,     hogy     a
   kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
   8.  § (1) bekezdés alkotmányellenes, ezért azt 2011. május 31-i
   hatállyal megsemmisíti.
    
    2.     Az     Alkotmánybíróság    megállapítja,     hogy     a
   kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
   61.   §-ának   (1)  bekezdése  és  62.  §-ának  (1)   bekezdése
   alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti.
    
    3.  Az  Alkotmánybíróság  a  kormánytisztviselők  jogállásáról
   szóló  2010. évi LVIII. törvény 9. § (1) bekezdése, 10.  §  (1)
   bekezdése,  15. §-a, 23. § (3) bekezdés a) pontja,  24.  §  (1)
   bekezdésének  a  köztisztviselők jogállásáról szóló  1992.  évi
   XXIII.  törvény 49/E. §-ának alkalmazását kizáró  rendelkezése,
   76.   §  (1)  és  (3)  bekezdése,  valamint  a  köztisztviselők
   jogállásáról   szóló   1992.  évi  XXIII.   törvény   60.   §-a
   alkotmányellenességének megállapítása és  megsemmisítése  iránt
   benyújtott indítványokat elutasítja.
    
    4.  Az  Alkotmánybíróság  a  kormánytisztviselők  jogállásáról
   szóló  2010. évi LVIII. törvény 35. §-a alkotmányellenességének
   vizsgálata  iránt  benyújtott indítványt, valamint  az  Európai
   Unióról  szóló  szerződés  és az Európai  Közösséget  létrehozó
   szerződés     módosításáról    szóló    lisszaboni    szerződés
   kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvénnyel kihirdetett,
   az Európai Unió Alapjogi Chartája megsértésének megállapítására
   irányuló indítványokat visszautasítja.
    
    Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.
                                   
     Az  Alkotmánybírósághoz 16 indítványt nyújtottak be,  amelyben
    az indítványozók a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010.
    évi  LVIII.  törvény (a továbbiakban: Ktjt.) egésze,  illetőleg
    egyes     rendelkezései    alkotmányellenességének     utólagos
    vizsgálatát kezdeményezik.
     Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  az  Alkotmánybíróság
    ideiglenes   ügyrendjéről   és  annak   közzétételéről   szóló,
    módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü.
    határozat (ABK 2009. január, 3., továbbiakban: Ügyrend)  28.  §
    (1)  bekezdése  alapján egyesítette, és egy eljárásban  bírálja
    el.  Egyik  indítványozó a Ktjt. 8. § (1)  bekezdés  b)  pontja
    alkotmányellenességének megállapítására irányuló  indítványában
    kezdeményezte  a köztisztviselők jogállásáról szóló  1992.  évi
    XXIII.  törvény  (a továbbiakban: Ktv.) 15. § (1)  bekezdés  e)
    pontjába,  az  Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi  XXXVIII.
    törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjába, a bírák jogállásáról és
    javadalmazásáról  szóló  1997. évi LXVII.  törvény  57.  §  (1)
    bekezdés  i)  pontjába, a közjegyzőkről szóló  1991.  évi  XLI.
    törvény   22.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjába,  az   ügyészségi
    szolgálati  viszonyról  és az ügyészségi  adatkezelésről  szóló
    1994.   évi  LXXX.  törvény  25.  §  h)  pontjába,  a  bírósági
    végrehajtásról  szóló  1994.  évi  LIII.  törvény  239.  §  (1)
    bekezdés  d) pontjába, az Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi
    XXXII.   törvény  15.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjába  és   (3)
    bekezdésébe, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
    törvény 91. § (1) bekezdés b) pontjának utolsó mondatába és 96.
    §   (10)   bekezdésébe  foglalt  rendelkezések  alkotmányossági
    vizsgálatát is. Az Alkotmánybíróság ez utóbbi indítványokat  az
    Ügyrend 28. § (2) bekezdése alapján elkülönítette a Ktjt. 8.  §
    (1) bekezdés b) pontja alkotmányosságának vizsgálatára irányuló
    indítványtól, és külön eljárásban fogja elbírálni.
     
     1.   Bár   a   Ktjt.  egészére  nézve  csak  egy  indítványozó
    fogalmazott   meg  kifejezetten  indítványt,  az  indítványozók
    többsége  –  a Ktjt. vitatott rendelkezésével összefüggésben  –
    olyan   alkotmányossági  problémákra  is  hivatkozik,   amelyek
    elbírálása az egész törvény alkotmányossági megítélésére kihat.
     
     1.1.  Az  indítványozók  álláspontja szerint  alkotmányellenes
    az,   hogy   az   Országgyűlés  az  érdekképviseleti   szervek,
    szakszervezetek   véleményének  kikérése   nélkül,   törvényben
    rögzített  egyeztetési  szabályok megsértésével  fogadta  el  a
    törvényt.  Az indítványok utalnak arra, hogy a Ktjt.  olyan,  a
    munkavállalók  egy jelentős csoportját egyoldalúan  hátrányosan
    érintő    rendelkezéseket   tartalmaz,    amelyek    gyökeresen
    változtatták  meg  a  közszolgálati  jogviszonyokat.  Az  ilyen
    törvények  elfogadásához  az Országos Érdekegyeztető  Tanácsról
    szóló 2009. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: OÉTtv.)  3.  §
    (2)  bekezdése alapján a kormánynak ki kellett volna kérnie  az
    OÉT    véleményét,   illetőleg   a   Ktv.-nek    az    országos
    érdekegyeztetésre vonatkozó szabályai alapján, a Ktv. 65/B. §-a
    szerint  egyeztetni  kellett volna a  köztisztviselők  országos
    érdekképviseleti     szervezeteivel.     Az     érdekegyeztetés
    mellőzésével  a  Kormány megsértette az  Alkotmány  35.  §  (1)
    bekezdés   b)   pontjában  szabályozott   kötelezettségét.   Az
    indítványozók    a    szociális   partnerség   követelményeinek
    megsértésével  összefüggésben hivatkoznak  az  Európai  Unióról
    szóló  szerződés  és az Európai Közösséget létrehozó  szerződés
    módosításáról  szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről  szóló
    2007. évi CLXVIII. törvénnyel kihirdetett Európai Unió Alapjogi
    Chartájának  (a továbbiakban: Alapjogi Charta) 27-28.  cikkeire
    is.
     Az  indítványozók álláspontja szerint a törvény előkészítésére
    vonatkozó,  ezen törvényi kötelezettségek megszegése  sérti  az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  demokratikus
    jogállamiság  elvét, az egyik indítványozó  szerint  a  törvény
    közjogi érvénytelenségét eredményezi.
     Egy  indítványozó  utal  arra  is,  hogy  a  kormánynak  az  a
    magatartása, amellyel „képviselői önálló indítványok mögé bújva
    kerüli  meg  az érdekegyeztetésre, véleményeztetésre  vonatkozó
    kötelezettségét”,  ellentétes  a  jogállamisággal  és   részben
    kiüresíti  az Alkotmány 4. §-a által nevesített szakszervezetek
    és   más   szervek  érdekképviseleti  jogosítványait.   Ez   az
    indítványozó kifogásolja azt is, hogy figyelmen kívül hagyták a
    legfőbb  ügyészt – a jogalkotásról szóló 1987. évi XI.  törvény
    28.  §-a  alapján  – megillető véleményezési jogot,  s  ezáltal
    sérült  az  ügyészségnek az Alkotmány 51.  §  (1)  bekezdésében
    szabályozott jogvédelmi funkciója.
     
     1.2.  Ugyanezen  indítványozók hivatkoznak  arra  is,  hogy  a
    Ktjt.  nem  biztosított kellő időt arra, hogy az  érintettek  a
    törvény   rendelkezéseit  megismerjék,  és  felkészüljenek   az
    alkalmazására,  ezáltal sérelmet szenvedett az Alkotmány  2.  §
    (1)   bekezdésében  szabályozott  jogállamiság  elvéből   folyó
    jogbiztonság követelménye. A Ktjt. 65. §-ában a hatálybalépésig
    biztosított   felkészülési   idő  a  közszolgálatban   dolgozók
    jelentős  körének  jogállását alapjaiban megváltoztató  törvény
    alkalmazására való felkészüléshez nem elegendő.
     
     2.  Minden  indítványozó  vitatja  a  8.  §  (1)  bekezdés  b)
    pontjának    azt    a    rendelkezését,    mely    szerint    a
    kormánytisztviselői   jogviszonyt  a  munkáltató   felmentéssel
    indokolás  nélkül  megszüntetheti. Több indítványozó  ugyanazon
    okok  miatt  a  61.  §  (1) bekezdésének vizsgálatát  is  kéri,
    amelynek   alapján  a  Ktjt.  hatálya  alá  tartozó  szervekkel
    munkaviszonyban    álló   munkavállalók   határozatlan    idejű
    munkaviszonyának megszüntetését teszi lehetővé indokolás nélkül
    rendes felmondással.
     
     2.1.    A    közszolgálati   jogviszony   indokolás    nélküli
    megszüntethetősége   az   indítványozók   álláspontja   szerint
    veszélyezteti  az  „elfogulatlan, pártatlan és  részrehajlástól
    mentes”   közigazgatási  tevékenységet.  Kiüresíti  a  jogsértő
    utasítás  megtagadására vonatkozó törvényi  garanciákat.  Teret
    enged   az  önkényes  munkáltatói  döntésnek.  Ezért  sérti   a
    jogbiztonság  követelményét.  Három  indítványozó  szerint   az
    indokolás    nélküli    felmentés,   a   jogviszony    önkényes
    megszüntetésének lehetősége kiszolgáltatott helyzetbe  hozza  a
    kormánytisztviselőket,  ez  sérti  az  Alkotmány  54.   §   (1)
    bekezdésében  szabályozott emberi méltósághoz való  jogot.  Más
    indítványozók  úgy gondolják, hogy e szabályozás  következtében
    csorbát  szenved  a  kormánytisztviselők  vélemény-nyilvánítási
    szabadsága, illetőleg jó hírnévhez való joga is.
     
     2.2.  Az  indítványozók kivétel nélkül  hivatkoznak  arra  is,
    hogy   ez  a  rendelkezés  sérti  az  Alkotmány  70/A.   §-ában
    megfogalmazott  jogegyenlőség  követelményét.   Ésszerű   indok
    nélkül  tesz  különbséget  a  Munka Törvénykönyve  hatálya  alá
    tartozó  munkavállalók  és a kormánytisztviselők,  illetőleg  a
    hasonló   (arra   is  van  példa,  hogy  azonos)  közigazgatási
    tevékenységet   végző   közszolgálatban  álló   köztisztviselők
    között.  Az egyik indítványozó ebben az összefüggésben felhívja
    az Alkotmány 9. § (1) bekezdését is, amelyből szerinte a magán-
    és    közszférában    dolgozókkal   való    egyenlő    bánásmód
    kötelezettsége is következik. Az egyik indítványozó  szerint  a
    vitatott   szabály  az  Alkotmány  70/B.  §-ában   szabályozott
    munkához  való  jog alapján tesz különbséget alkotmányos  indok
    nélkül   a   munkavállalók  különböző  csoportjai   között,   a
    kormánytisztviselők   hátrányára.   Álláspontja    szerint    a
    foglalkozottak,   a   munkaviszonyban   és   a    közszolgálati
    jogviszonyban   álló  munkavállalók  e  jogviszonyok   alapvető
    jellemzőit    tekintve    (a    foglalkoztatási    jogviszonyok
    aszimmetrikus   természete,   a  munkáltató   utasítási   joga,
    bérfizetési   kötelezettsége,   gondoskodási   és    gondossági
    kötelezettségek  sora, a munkavállaló részéről a  rendelkezésre
    állás,   a   személyes   munkavégzés,  a  munkatársakkal   való
    együttműködési kötelezettség, titoktartási kötelezettség, stb.)
    a  jogi  szabályozás  tekintetében  azonos  szabályozási  körbe
    tartozónak,   egymással  összehasonlítható  homogén   csoportba
    tartoznak.  E  közös jellemzők sorába tartozik az  is,  hogy  a
    foglalkoztatási  jogviszonynak  a  munkáltató,  a   munkáltatói
    jogkör  gyakorlója  részéről történő  megszüntetése  esetén,  a
    munkáltató  döntését indokolni köteles. Rámutat  arra,  hogy  a
    jogalkotó  önkényesen emelt ki ebből a szabályozási körből  egy
    csoportot,  a  kormánytisztviselőket, akiknek felmentésére  nem
    vonatkozik   a  munkáltatói  jogkör  gyakorlójának   indokolási
    kötelezettsége.    A   kormánytisztviselői   jogviszonynak    a
    munkáltatói  jogkör  gyakorlója által  történő  megszüntetésére
    mind   a  munkaviszonyban,  mind  más  hasonló  foglalkoztatási
    jogviszonyban    állókhoz    képest   hátrányosabb    szabályok
    vonatkoznak.  Ez  a  szabályozás  az  Alkotmány  70/B.   §-ában
    szabályozott alapjog tekintetében alkotmányos indok nélkül tett
    megkülönböztetést eredményez.
     
     2.3.  Mivel  indokolás hiányában nem várható, hogy  a  bíróság
    érdemben  vizsgálja  a felmentés jogszerűségét,  az  indokolási
    kötelezettség  hiánya  gyakorlatilag  megszünteti  a  munkajogi
    védelmet.   Kiüresíti  az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésében
    szabályozott  alapvető jogot, a bírósághoz fordulás  jogát.  Az
    egyik indítványban kifejtett álláspont szerint ez gyakorlatilag
    kizárja  a  bírósághoz fordulás lehetőségét,  és  ez  sérti  az
    Alkotmány  57.  § (5) bekezdésében szabályozott  jogorvoslathoz
    való   jogot.   Más  indítványozó  szerint  a  hatékony   bírói
    felülvizsgálat lehetőségének hiánya sérti az Alkotmány 70/K. §-
    át is.
     
     2.4.  Több  indítványozó érvelése szerint a  vitatott  szabály
    sérti   az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében   szabályozott
    jogállamiságból    fakadó   jogbiztonság   követelményét    is.
    Álláspontjuk   az,  hogy  a  jogállamisághoz  hozzátartozik   a
    szerzett  jogok tiszteletben tartása. A vitatott szabály  sérti
    mindazon  kormánytisztviselők szerzett  jogait,  akik  a  Ktjt.
    hatálybalépése  előtt  köztisztviselők voltak,  jogviszonyuk  a
    Ktjt.   szabályai   alapján  alakult   át   kormánytisztviselői
    jogviszonnyá.  Az  indítványozók hivatkoznak a  731/B/1995.  AB
    határozat  (ABH  1995,  801, 805.) azon  megállapítására,  mely
    szerint   „(…)   ellentétes  a  ’szerzett  jogok’   alkotmányos
    oltalmával,  ha a módosítás a jog által már védett jogviszonyok
    lefolyásában   idéz   elő  a  jogalanyokra  nézve   kedvezőtlen
    változást”. Felmentésük esetén az indokoláshoz való joguk olyan
    várománynak   tekinthető,  amelyre  közszolgálati  jogviszonyuk
    keletkezésétől mindvégig joggal tarthattak igényt.
     
     2.5.  Az indítványozók többsége hivatkozik az Alapjogi  Charta
    30.  §-ában  foglalt rendelkezés sérelmére is. Egy indítványozó
    szerint  az  Európai  Szociális Charta,  valamint  az  Alapjogi
    Charta  rendelkezései  a nemzetközi jog általános  szabályainak
    tekintendők,   ezért  megsértésük  az  Alkotmány   7.   §   (1)
    bekezdésébe ütközik.
     
     2.6.   A   kormánytisztviselői  jogviszony  indokolás  nélküli
    megszüntetése az indítványok szerint sérti az Alkotmány 70/B. §
    (1)  bekezdésében szabályozott munkához való jogot és a  70.  §
    (6)   bekezdésében  szabályozott  közhivatal  viseléséhez  való
    jogot, illetőleg az állam ezzel a szabályozással megsértette az
    e jogokkal összefüggő intézményvédelmi kötelezettségét.
     
     3.  Az  indítványozók  többsége  támadja  a  Ktjt.  9.  §  (1)
    bekezdésének első mondatát, mely szerint a felmentési  idő  két
    hónap.  Álláspontjuk szerint a felmentési időnek egységesen,  a
    közszolgálatban  eltöltött  időtől függetlenül  és  a  Ktv.-től
    eltérően történt meghatározása sérti az Alkotmány 70/A.  §  (1)
    bekezdésében   szabályozott  jogegyenlőség   követelményét.   A
    felmentési  időnek a Ktjt. hatálybalépése előtt köztisztviselői
    jogviszonyban   állt  kormánytisztviselők   felmentésére   való
    alkalmazása  sérti  az  Alkotmány 2. §  (1)  bekezdését,  mivel
    szerzett  jogokat  von  el,  illetőleg  a  visszaható   hatályú
    jogalkotás  tilalmába ütközik. Ugyanezen  érvek  alapján  három
    indítványozó  vitatja  a Ktjt. 10. § (1) bekezdését  is,  amely
    arról rendelkezik, hogy a Ktv. mely szabályai nem alkalmazhatók
    a kormánytisztviselői jogviszony megszűnésére.
     
     4.    Egy    indítványozó   vitatja   a   Ktjt.   15.   §-ának
    alkotmányosságát  is.  Szerinte  az  Alkotmányban  szabályozott
    pihenéshez   való   jogot   sérti  a   rendkívüli   munkavégzés
    időtartamának 200 órára emelése.
     
     5.  Négy indítványozó a Ktjt. 23. § (3) bekezdés a) pontja  és
    a     24.     §     (1)    bekezdése    azon    rendelkezésének
    alkotmányellenességét     állítja,     mely      szerint      a
    kormánytisztviselők  tekintetében  a   Ktv.   49/E.   §-a   nem
    alkalmazható. A Ktjt. 23. § (3) bekezdés a) pontja a Ktv. 49/E.
    §-ától  eltérően,  annál  hátrányosabban  állapította   meg   a
    jubileumi   jutalom  számításánál  figyelembeveendő  szolgálati
    időket. Az indítványozók álláspontja szerint alanyi jogon  járó
    juttatások  feltételeinek ilyen átmeneti rendelkezések  nélküli
    megváltoztatása szerzett jogokat sért, és a visszaható  hatályú
    jogalkotás tilalmába ütközik, ezért sérti az Alkotmány 2. § (1)
    bekezdését.   Az   egyik  indítványozó   szerint   a   vitatott
    szabályozás  ellentétes az Alkotmány 70/B. §  (2)  bekezdésében
    szabályozott     egyenlő    munkáért,     egyenlő     jövedelem
    követelményével.
     
     6.    Egy    indítványban   kérték    a    Ktjt.    35.    §-a
    alkotmányellenességének  megállapítását  is.  Az   indítványból
    azonban   nem  állapítható  meg,  hogy  mely  okból  kérik   az
    alkotmányossági  vizsgálatot, s az sem, hogy  az  az  Alkotmány
    mely rendelkezésébe ütközik.
     
     7.  Két  indítványozó  kéri a Ktjt. 62. §  (1)–(4)  bekezdése,
    valamint  a  Ktv.  60.  §-át  módosító  66.  §  (17)  bekezdése
    alkotmányellenességének    megállapítását    is.    Az    egyik
    indítványozó  álláspontja  szerint  az  a  szabályozás,   amely
    szerint  a  munkavállaló  a munkáltató  nyilvánvaló  jogsértése
    esetén  is  csak meghatározott esetekben kérheti  a  bíróságtól
    eredeti munkakörben való továbbfoglalkoztatását, diszkriminatív
    –   sérti  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdését  –,   mivel
    indokolatlanul kiemeli a Ktjt. és a Ktv. hatálya alá tartozókat
    abból  a  munkavállalói  körből, akik  jogsértés  megállapítása
    esetén  korlátozás  nélkül  kérhetik  eredeti  munkakörbe  való
    visszahelyezésüket. A másik indítványozó a 4/1998. (III. 1.) AB
    határozatra, valamint az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére, a 8. §
    (1)-(2)   bekezdésére,  valamint  az  54.  §  (1)   bekezdésére
    hivatkozással indokolja álláspontját.
     
     8.  Négy  indítványozó vitatja a Ktjt. 76. §  (1)  bekezdését,
    amely  kimondja,  hogy  a törvény hatálybalépésével  a  törvény
    hatálya  alá tartozó szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők
    és  ügykezelők  közszolgálati  jogviszonya  kormánytisztviselői
    jogviszonnyá alakul át. Az egyik indítványozó szerint  mivel  a
    közszolgálati    jogviszony   átalakítása   kormánytisztviselői
    jogviszonnyá   a  korábbi  szabályozáshoz  képest   hátrányosan
    módosította    a   jogviszony   tartalmát,    arra    csak    a
    köztisztviselőkkel  való megegyezés alapján  kerülhetett  volna
    sor.   Így   a   vitatott  szabályozás,  mivel  már   létrejött
    jogviszonyokba avatkozott be a jogalkotó, sérti az Alkotmány 2.
    §   (1)  bekezdésében  szabályozott  jogállamiságból  következő
    szerzett  jogok  védelmének  követelményét,  és  a  8.  §   (1)
    bekezdésében   szabályozott,  az  alapvető   jogok   védelmének
    követelménye  sem valósul meg. Ugyanezen okból az  indítványozó
    alkotmányellenesnek  tartja a Ktjt. 76. §  (3)  bekezdését  is.
    Szerinte   egy  már  létrejött  határozott  idejű  munkaviszony
    tartalmának   módosítása   a  visszaható   hatályú   jogalkotás
    tilalmába ütközik.
     Egy  másik  indítványozó az Alkotmány 54. §-ában  szabályozott
    emberi  méltósághoz  való  jogot sértőnek  ítéli  azt,  hogy  a
    közszolgálati  jogviszony átalakulásáról csak a  köztisztviselő
    tájékoztatásának   kötelezettségét   írja   elő   a    vitatott
    szabályozás.
     
                                  II.
     
     1)   Az   Alkotmánynak   az  indítványozók   által   felhívott
    rendelkezései:
     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
     „4.  §  A  szakszervezetek és más érdekképviseletek  védik  és
    képviselik   a  munkavállalók,  a  szövetkezeti  tagok   és   a
    vállalkozók érdekeit.”
     „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
    jog összhangját.”
     „8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
     (2)A   Magyar   Köztársaságban   az   alapvető   jogokra    és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
     
     „35. § (1) A Kormány
     (…)
     b) biztosítja a törvények végrehajtását;”
     „36.  § Feladatának ellátása során a Kormány együttműködik  az
    érdekelt társadalmi szervezetekkel.”
     „40.  §  (3) A minisztériumok és a Kormány alá rendelt szervek
    alkalmazottainak  jogállását, díjazását,  továbbá  felelősségre
    vonásuk módját külön törvény szabályozza.”
     „51.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  legfőbb  ügyésze  és  az
    ügyészség gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek
    és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak  a
    védelméről, (…)”
     „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
     
     „57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
    egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
    törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
     (….)
     (5)  A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
    időn  belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan – a jelen
    lévő   országgyűlési   képviselők  kétharmadának   szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja.”
     „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
     „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    véleménynyilvánítás  és  a  szólás  szabadságához,  továbbá   a
    közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.”
     „70.  § (6) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz,  hogy
    rátermettségének,    képzettségének   és   szakmai    tudásának
    megfelelően közhivatalt viseljen.”
     „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
     
     „70/B.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
     (…)
     (4)Mindenkinek  joga  van a pihenéshez, a  szabadidőhöz  és  a
    rendszeres fizetett szabadsághoz.”
     „70/K.  §  Az  alapvető  jogok  megsértése  miatt  keletkezett
    igények,  továbbá  a  kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
    hozott   állami   döntések  elleni  kifogások   bíróság   előtt
    érvényesíthetők.”
     
     2)  Az  OÉTtv.  3.  §-ának az indítványozók által  hivatkozott
    rendelkezései:
     „(2)  Az  OÉT intézményi keretet nyújt a kormány,  valamint  a
    munkavállalói   és   munkáltatói   érdekképviseletek    közötti
    konzultációnak, ennek keretében
     (…)
     b)   véleményt  formál  a  munkaviszonyt  érintő  legfontosabb
    jogszabályokról.
     (3)  A  (2)  bekezdésben  említett kérdések  körébe  tartoznak
    különösen
     (…)
     c) a munkajogi szabályozással,
     (…)
     összefüggő,  a  munkavállalók és munkáltatók  jelentős  részét
    érintő alapvető kérdések.”
     
     3)  A  Ktv.-nek  az egyeztetési kötelezettséggel kapcsolatosan
    hivatkozott – a Ktjt. elfogadásakor hatályos – 65/B. §-a:
     „65/B.  § (1) A közigazgatási szervek – ide nem értve a  helyi
    önkormányzatokat -, a köztisztviselők érdekeinek egyeztetése, a
    vitás  kérdések tárgyalásos rendezése, megfelelő megállapodások
    kialakítása  céljából  a  Kormány, valamint  a  köztisztviselők
    országos    munkavállalói   érdek-képviseleti    szervezeteinek
    tárgyalócsoportja részvételével Köztisztviselői  Érdekegyeztető
    Tanács (a továbbiakban: KÉT) működik.
     (2)  A  KÉT  hatáskörébe az államigazgatásban  foglalkoztatott
    köztisztviselők  élet-  és munkakörülményeire,  foglalkoztatási
    feltételeire    vonatkozó   tárgykörök    tartoznak.    Ezekkel
    kapcsolatban:
     a) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kérdésekben,
     b)  a  központi  és a társadalombiztosítási költségvetésnek  a
    közszolgálati  jogviszonyban  állókat  érintő  rendelkezéseivel
    összefüggésben,
     c)  az  igazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal  való
    gazdálkodás elvi kérdéseiben, ki kell a véleményét kérni;
     d)  a  Köztisztviselői  Etikai Kódex  szabályait  az  Országos
    Önkormányzati  Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanáccsal  együtt
    állapítja meg és adja ki.
     (3)  A  KÉT  a hatáskörébe utalt ügyekben tájékoztatáskérésre,
    illetve javaslattételre jogosult.
     (4)  A  KÉT szervezetének és működésének szabályait a  Kormány
    nevében    eljáró    közigazgatási    minőségpolitikáért     és
    személyzetpolitikáért     felelős     miniszter      és      az
    érdekegyeztetésben  részt vevő munkavállalói  érdek-képviseleti
    szervezetek   közötti   megállapodás  tartalmazza.   Titkársági
    feladatait a központi közszolgálati hatóság látja el.” (A Ktv.-
    nek  ezt  a §-át a Ktjt. 75. § (1) bekezdés t) pontja, a  Ktjt.
    hatálybalépésének napjával hatályon kívül helyezte.)
     
     4)   Az   Alapjogi   Charta  indítványozók   által   felhívott
    rendelkezései:
                               „27. CIKK
      A munkavállalók joga a vállalkozásnál a tájékoztatáshoz és
                            konzultációhoz
     A  munkavállalók  vagy képviselőik számára  az  uniós  jogban,
    valamint    a    nemzeti   jogszabályokban   és    gyakorlatban
    meghatározott  esetekben és feltételekkel  biztosítani  kell  a
    megfelelő  szintű  és  kellő időben  történő  tájékoztatást  és
    konzultációt.
                               28. CIKK
           A kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való jog
     A    munkavállalóknak    és    a    munkaadóknak,    illetőleg
    szervezeteiknek   az   uniós   joggal,   valamint   a   nemzeti
    jogszabályokkal  és gyakorlattal összhangban  joguk  van  arra,
    hogy megfelelő szinten kollektív tárgyalásokat folytassanak, és
    kollektív  szerződéseket kössenek, valamint  hogy  érdekütközés
    esetén érdekeik védelmében együttesen lépjenek fel, a sztrájkot
    is beleértve.”
                               „30. CIKK
            Az indokolatlan elbocsátással szembeni védelem
     Az   uniós  joggal,  valamint  a  nemzeti  jogszabályokkal  és
    gyakorlattal  összhangban minden munkavállalónak  joga  van  az
    indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez.”
     
     5) A Ktjt-nek az indítványozók által vitatott szabályai:
     „8. § (1) A kormánytisztviselői jogviszonyt
     a) a kormánytisztviselő lemondással,
     b)     a     munkáltató    felmentéssel    indokolás    nélkül
    megszüntetheti.”
     „9. § (1) A lemondási idő és a felmentési idő két hónap.”
     „10.  §  (1)  A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében  a
    Ktv. 6. § (1) bekezdése, a 11. § (1)-(6) bekezdése, a 16-17. §-
    a,  17/B.  §-a,  18. §-a, a 19. § (8) bekezdésének  c)  pontja,
    19/A.  §  (1)  bekezdésének  i) pontja  és  (4)  bekezdése  nem
    alkalmazható.”
     „15.  §  A rendkívüli munkavégzés időtartama évente legfeljebb
    kettőszáz  óra  lehet.  A rendszeresen rendkívüli  munkavégzést
    teljesítő  kormánytisztviselő számára legfeljebb  évi  huszonöt
    munkanap szabadidő átalány állapítható meg.”
     
     „23.    §    (3)   A   jubileumi   jutalomra   jogosító    idő
    megállapításánál
     a)  az  e  törvény és a Ktv. hatálya alá tartozó munkáltatónál
    munkaviszonyban,     közszolgálati    és    kormánytisztviselői
    jogviszonyban eltöltött időt,
     b)  a  Kjt.  hatálya  alá  tartozó  szervnél  munkaviszonyban,
    közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,
     c) a hivatásos szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
     d)   a   bíróságnál  és  ügyészségnél  szolgálati  viszonyban,
    munkaviszonyban, valamint
     e) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
     f)  az e törvény, a Ktv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó
    szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
     g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
     töltött időt kell figyelembe venni.”
     
     „24.  §  (1)  A kormánytisztviselői jogviszony tekintetében  a
    Ktv.  31. §-a, a 34. § (3), (5) és (6) bekezdése, a 40.  §  (5)
    bekezdése,  a  41/A.  § (9) bekezdése, a  43.  §  (1)  és  (6),
    valamint  (8) bekezdése, a 44. § (1) bekezdése,  a  45.  §  (5)
    bekezdése, továbbá a 49/E. § nem alkalmazható.”
     „35.  § A fegyelmi vétséget elkövető szakmai vezetővel szemben
    kiszabható fegyelmi büntetések:
     a) megrovás,
     b) hivatalvesztés.”
     „61.  §  (1)  A határozatlan idejű munkaviszonyt a  munkáltató
    rendes felmondással indokolás nélkül megszüntetheti.”
     „62.  §  (1)  Ha a bíróság megállapítja, hogy a  munkáltató  a
    munkavállaló  munkaviszonyát  jogellenesen  szüntette  meg,   a
    munkavállaló  abban az esetben kérheti az eredeti  munkakörében
    történő továbbfoglalkoztatását, ha
     a)    a    megszüntetés   a   rendeltetésszerű    joggyakorlás
    követelményébe [Mt. 4. §] ütközik, vagy a munkáltató megszegi a
    felmondási korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [Mt. 89.  §
    (7)-(8) bekezdés, 90. § (1)-(4) és (6) bekezdés, 91. §], vagy
     b)  a  munkáltató  a választott szakszervezeti tisztségviselő,
    az  üzemi  tanács tagjának (elnökének), illetve a  munkavédelmi
    képviselőnek  (munkavédelmi bizottság tagjainak) munkaviszonyát
    az  Mt.  28.  §-ba,  a 62/A. §-ba vagy a munkavédelemről  szóló
    1993.  évi  XCIII.  törvény 76. §-ának (3)  bekezdésébe  ütköző
    módon szüntette meg.
     (2)  Az  (1)  bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni  a
    munkavállaló elmaradt munkabérét (egyéb járandóságait), továbbá
    a   munkaviszony   jogellenes  megszüntetésével  összefüggésben
    felmerült  kárát is. Nem kell megtéríteni a munkabérnek  (egyéb
    járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, amely  máshonnan
    megtérült vagy kellő gondosság mellett megtérülhetett volna.  A
    kellő  gondosság elmulasztásának különösen azt kell  tekinteni,
    ha  a  munkavállaló  az  állami  foglalkoztatási  szervvel  nem
    működik  együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony  létesítése
    érdekében,  nem köt álláskeresési megállapodást, illetve  az  e
    szerv által felajánlott – a foglalkoztatás elősegítéséről szóló
    jogszabályban  foglalt  feltételekre  tekintettel  –  megfelelő
    munkahelyet   elutasítja,  továbbá  maga  nem   keres   aktívan
    munkahelyet.  A  bíróság a kellő gondosság  elmulasztásának  az
    elmaradt  munkabér, egyéb járandóságok, illetve a munkavállalói
    kár  megtérítésével kapcsolatos következményét az  eset  összes
    körülményének mérlegelése alapján állapítja meg.
     (3)  Ha  a munkaviszony (1) bekezdésben foglalt módon  történő
    jogellenes  megszüntetése  esetén  a  munkavállaló  az  eredeti
    munkakörébe  való  visszahelyezést nem kéri, a  munkaviszony  a
    jogellenességet  megállapító határozat  jogerőre  emelkedésének
    napján szűnik meg. Ekkor – a (2) bekezdésben foglaltakon  felül
    a  bíróság  a munkáltatót – az eset összes körülményeinek,  így
    különösen   a   jogsértés  és  annak  következményei   súlyának
    mérlegelésével  –  a  munkavállaló  legalább  két,   legfeljebb
    tizenkét  havi  átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére
    kötelezi.
     (4)  Ha  a munkaviszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt  módon
    szüntették  meg  jogellenesen, a munkaviszony a megszüntetésről
    szóló  jognyilatkozat  szerinti  időpontban  megszűnik,  de   a
    munkavállaló  részére  –  az  eset összes  körülményeinek,  így
    különösen   a   jogsértés  és  annak  következményei   súlyának
    mérlegelése alapján – legalább két, legfeljebb harminchat  havi
    átlagkeresetnek megfelelő átalány-kártérítést kell fizetni.
     (5)  A munkavállalót, ha munkaviszonya nem rendes felmondással
    szűnt meg – a (2)-(4) bekezdésben foglaltakon kívül – megilleti
    a  munkavégzés alóli felmentés idejére járó átlagkeresete és  a
    rendes felmondás esetén járó végkielégítés is.”
     
     „65.  §  E  törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon  lép
    hatályba.”
     
     „66.  §  (17)  A Ktv. 60. §-a helyébe a következő  rendelkezés
    lép:
     60.  §  (1)  Ha  a bíróság megállapítja, hogy a  munkáltató  a
    köztisztviselő    közszolgálati    jogviszonyát    jogellenesen
    szüntette  meg,  a köztisztviselő abban az esetben  kérheti  az
    eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatását, ha
     a)    a    megszüntetés   a   rendeltetésszerű    joggyakorlás
    követelményébe  (Mt. 4. §), illetve felmentési  védelembe  [Mt.
    90.  §  (1)  bekezdés]  ütközik, vagy a munkáltató  megszegi  a
    felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [17. §  (5)
    bekezdés], vagy
     b)  a  munkáltató  a választott szakszervezeti tisztségviselő,
    illetve  a  munkavédelmi  képviselőnek (munkavédelmi  bizottság
    tagjainak) közszolgálati jogviszonyát az Mt. 28. §-ába, vagy  a
    munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 76.  §-ának  (3)
    bekezdésébe ütköző módon szüntette meg,
     c)   a   fegyelmi   felelősség  nem  áll  fenn,   vagy   annak
    megállapítása esetén a hivatalvesztés fegyelmi büntetés nem áll
    arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával.
     (2)  Az  (1)  bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni  a
    köztisztviselő   elmaradt  illetményét  (egyéb  járandóságait),
    továbbá a jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben
    felmerült kárát is. Nem kell megtéríteni az illetménynek (egyéb
    járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, amely  máshonnan
    megtérült vagy kellő gondosság mellett megtérülhetett volna.  A
    kellő  gondosság elmulasztásának különösen azt kell  tekinteni,
    ha  a  köztisztviselő  az állami foglalkoztatási  szervvel  nem
    működik  együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony  létesítése
    érdekében,  nem köt álláskeresési megállapodást, illetve  az  e
    szerv által felajánlott – a foglalkoztatás elősegítéséről szóló
    jogszabályban  foglalt  feltételekre  tekintettel  –  megfelelő
    munkahelyet   elutasítja,  továbbá  maga  nem   keres   aktívan
    munkahelyet.  A  bíróság a kellő gondosság  elmulasztásának  az
    elmaradt    illetmény,    egyéb   járandóságok,    illetve    a
    köztisztviselői  kár megtérítésével kapcsolatos  következményét
    az eset összes körülményének mérlegelése alapján állapítja meg.
     (3)  Ha  a  közszolgálati jogviszony (1)  bekezdésben  foglalt
    módon  történő jogellenes megszüntetése esetén a köztisztviselő
    az  eredeti  munkakörébe  való  visszahelyezést  nem  kéri,   a
    közszolgálati   jogviszony   a   jogellenességet    megállapító
    határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. Ekkor  –  a
    (2) bekezdésben foglaltakon felül a bíróság a munkáltatót –  az
    eset  összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak
    következményei   súlyának  mérlegelésével  –  a  köztisztviselő
    legalább   két,   legfeljebb  tizenkét  havi   átlagkeresetének
    megfelelő összeg megfizetésére kötelezi.
     (4)  Ha  a  közszolgálati jogviszonyt nem az  (1)  bekezdésben
    foglalt  módon  szüntették  meg jogellenesen,  a  közszolgálati
    jogviszony  a  megszüntetésről  szóló  jognyilatkozat  szerinti
    időpontban  megszűnik, de a köztisztviselő részére  –  az  eset
    összes  körülményeinek,  így különösen  a  jogsértés  és  annak
    következményei  súlyának mérlegelése alapján  –  legalább  két,
    legfeljebb  harminchat havi átlagkeresetnek megfelelő  átalány-
    kártérítést kell fizetni.”
     
     „76.  §  (1) E törvény hatálybalépésével az 1. §-ban felsorolt
    szerveknél   foglalkoztatott  köztisztviselők   és   ügykezelők
    közszolgálati  jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá,  a
    szakmai  vezetők  jogviszonya e törvény  szerinti  jogviszonnyá
    alakul  át. Az érintetteket e tényről a törvény hatálybalépését
    követő   hatvan   napon   belül  az  államigazgatási   szervnek
    tájékoztatnia kell.
     (…)
     (3)   E   törvény  hatálybalépésével  az  1.  §-ban  felsorolt
    szerveknél  foglalkoztatottak esetében a Ktv. 31. §-a  szerinti
    főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi és  osztályvezetői
    megbízás   e   törvény   erejénél  fogva   határozatlan   idejű
    főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi és  osztályvezetői
    munkakörré  alakul  át. Az érintetteket  e  tényről  a  törvény
    hatálybalépését  követő harminc napon belül az  államigazgatási
    szervnek tájékoztatnia kell.”
     
     6)  A  Ktv.-nek  a  köztisztviselői  jogviszony  megszűnésére,
    valamint a felmentésre vonatkozó szabályai:
     „15. § (1) A közszolgálati jogviszony megszűnik:
     a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
     b) a köztisztviselő halálával,
     c)  e  törvény  erejénél  fogva az e törvényben  meghatározott
    esetekben,
     d)   az   igazságügyért  felelős  miniszter   által   vezetett
    minisztériumba  beosztott  bíró, illetve  ügyész  minisztériumi
    beosztásának megszűnésével,
     e) a 70. életév betöltésével,
     f)   prémiumévek   programban  történő  részvétel,   illetőleg
    különleges foglalkoztatási állományba helyezés esetén  az  erre
    vonatkozó külön törvény szabályai szerint,
     g) a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésével,
     h)     a    köztisztviselő    politikai    vezetővé    történő
    megválasztásával, illetve kinevezésével.
     (2) A közszolgálati jogviszony megszüntethető:
     a) a felek közös megegyezésével,
     b)   áthelyezéssel   a  kormányzati  szolgálati,   illetve   a
    közalkalmazotti    vagy   hivatásos   szolgálati    jogviszonyt
    szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez,
     c) lemondással,
     d) felmentéssel,
     e) azonnali hatállyal a próbaidő alatt,
     f) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.
     (3)  A közigazgatási szerv a közszolgálati jogviszonyt a Munka
    Törvénykönyve  10.  § (1) bekezdése alapján azonnali  hatállyal
    felszámolja,    és    az    érvénytelenség   jogkövetkezményeit
    alkalmazza,
     a)  ha  a  köztisztviselő a 12/A. § (3)  bekezdésében  foglalt
    kötelezettségének  ismételt szabályszerű  felhívásra  sem  tesz
    eleget,  és  nem bizonyítja, hogy a kötelezettség  elmulasztása
    menthető ok következménye,
     b)  ha  a  foglalkoztatást kizáró és a  12/A.  §  (1)  és  (2)
    bekezdése  alapján  vizsgálandó ok  fennállását  a  munkáltatói
    jogok gyakorlója a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás
    céljából  kiállított  hatósági  bizonyítvány  tartalma  alapján
    megállapítja, vagy az egyéb módon a tudomására jut.
     (4)  A  közszolgálati jogviszony (3) bekezdésben meghatározott
    okból  történő  megszűnése esetén a köztisztviselőt  felmentési
    idő  és  végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés  okát  és
    jogkövetkezményeit közölni kell a köztisztviselővel.
     (5)  Ha  a  közszolgálati jogviszony a 15. § (1)  bekezdés  g)
    pontjában   foglaltak  alapján  szűnik  meg,  a  köztisztviselő
    részére  a  felmentés  esetén meghatározott  munkavégzés  alóli
    mentesítési idejére járó átlagkeresetnek megfelelő összeget  ki
    kell  fizetni, kivéve, ha felmentés esetén a munkavégzés  alóli
    mentesítés időtartamára a köztisztviselő illetményre nem  lenne
    jogosult.
     (6)  A  15.  §  (1)  bekezdés g) pont  szerinti  közszolgálati
    jogviszony  megszűnésének időpontját  közvetlenül  megelőző,  a
    köztisztviselőre  irányadó felmentési idővel  azonos  időtartam
    alatt  a  20/A. § (3)-(4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával
    meg kell kísérelni a köztisztviselő számára másik közigazgatási
    szervnél      képzettségének,      besorolásának      megfelelő
    köztisztviselői állás felajánlását.”
     
     „17.   §   (1)   A  közszolgálati  jogviszonyt  a   munkáltató
    felmentéssel indokolás nélkül megszüntetheti.
     (2)   A   közszolgálati  jogviszonyt  felmentéssel  meg   kell
    szüntetni, ha
     a) a közigazgatási szerv jogutód nélkül megszűnik;
     b) a köztisztviselő feladatai ellátására alkalmatlan;
     c)  a vezetői megbízás visszavonását követően a köztisztviselő
    más  köztisztviselői  munkakörben való  továbbfoglalkoztatására
    nincs  lehetőség  vagy  a  munkáltató által  felajánlott  másik
    köztisztviselői munkakört a köztisztviselő visszautasítja  [31.
    § (9) bekezdés];
     d)  az  öregségi nyugdíjra jogosult vagy rokkantsági (baleseti
    rokkantsági)  nyugdíjban  részesülő köztisztviselő  e  jogcímen
    felmentését kezdeményezi;
     e)  a  rokkantsági  (baleseti rokkantsági)  nyugdíjjogosultság
    (9)  bekezdés  szerinti feltételeivel rendelkező köztisztviselő
    azt kérelmezi;
     f)    az   előrehozott   öregségi   nyugdíjjogosultság   egyéb
    feltételeivel   a   felmentési   idő   leteltekor    rendelkező
    köztisztviselő a (10) bekezdés szerint kérelmezi.
     (3)   A  munkáltató  a  (2)  bekezdésben  foglalt  esetben   a
    felmentést  köteles megindokolni. Az indokolásból  a  felmentés
    okának  világosan  ki  kell  tűnnie  és  a  munkáltatónak  kell
    bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.
     (4)  A  közigazgatási  szerv vezetője  a  közigazgatási  szerv
    hivatali  szervezetében történő, 17/B. § (2) bekezdése szerinti
    felmentésről a közigazgatási szervnél képviselettel  rendelkező
    munkavállalói  érdek-képviseleti  szerv  véleményének  kikérése
    után dönthet.
     (5)  Ha a közigazgatási szerv jogutód nélkül szűnik meg, akkor
    a közszolgálati jogviszony megszüntetésével, valamint a 20/A. §
    (2),  (5)  bekezdésében meghatározott feladatokkal  kapcsolatos
    munkáltatói   intézkedéseket  –  ha  jogszabály  eltérően   nem
    rendelkezik – a megszűnő közigazgatási szerv hozza meg.
     (6)   Ha   a   (2)   bekezdés   b)   pontjában   meghatározott
    alkalmatlanság egészségügyi ok következménye, a köztisztviselőt
    akkor  kell  felmenteni, ha a hivatali szervezetben vagy  annak
    irányítása  alatt álló közigazgatási szervnél a képzettségének,
    besorolásának  és  egészségi állapotának megfelelő  betöltetlen
    munkakör nincs, vagy ha az ilyen munkakörbe való áthelyezéséhez
    a köztisztviselő nem járul hozzá.
     (7)   Ha   a   (2)   bekezdés   b)   pontjában   meghatározott
    alkalmatlanság    nem   egészségügyi   ok   következménye,    a
    köztisztviselő akkor menthető fel, ha feladatainak ellátására a
    munkáltató minősítési eljárásban alkalmatlannak minősítette.
     (8)  A  (2)  bekezdés  d) és e) pontjában foglalt  jogcímen  a
    köztisztviselő kezdeményezésére csak egy alkalommal kötelező  a
    felmentés.
     (9)  Ha  a  köztisztviselő rokkantsági (baleseti  rokkantsági)
    nyugdíj  iránti  igényét érvényesíti és ezen  eljárás  során  a
    rokkantság  (baleseti  rokkantság)  tényéről  és  a   szükséges
    szolgálati  idő  megszerzéséről az illetékes nyugdíjbiztosítási
    igazgatási  szerv  értesíti,  akkor  az  általa  kezdeményezett
    ellátás igénybevétele érdekében a közszolgálati jogviszonyát  –
    kérelmére  – a (2) bekezdés e) pontja alapján felmentéssel  meg
    kell szüntetni.
     (10)   Az   előrehozott   öregségi  nyugdíj   megállapításához
    szükséges szolgálati időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
    külön jogszabály szerinti határozatával kell igazolni.”
                                   
                                 III.
     
     Az  Alkotmánybíróságnak az indítványok alapján elsőként  abban
    a  kérdésben  kell  állást foglalnia, hogy  megállapítható-e  a
    törvény  egészének alkotmányellenessége az indítványozók  által
    felsorakoztatott érvek alapján.
     
     1.  Az  Alkotmánybíróság  számos  határozatában  vizsgálta   a
    törvényben   előírt   véleményezési  jog   jogosultjával   való
    egyeztetés       mellőzésével      meghozott       jogszabályok
    alkotmányellenességét az Alkotmány 2. § (1) bekezdése alapján.
     
     Az  Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a  Magyar
    Köztársaság demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság  nemcsak
    akkor  állapítja  meg az alkotmányellenességet,  ha  valamilyen
    jogszabály    tartalma    sérti   az    Alkotmány    valamelyik
    rendelkezését, hanem a jogállamiság sérelme alapján  akkor  is,
    „ha   a   jogalkotási  eljárás  során  olyan  súlyos   eljárási
    szabálytalanságot  követtek  el,  amely  a  jogszabály  közjogi
    érvénytelenségét  idézte  elő,  illetőleg  amely  másként   nem
    orvosolható,  csak  a jogszabály megsemmisítésével.”  [52/1997.
    (X. 14.) AB határozat, ABH 1997, 331, 345.]
     
     Ennek   megfelelően  az  Alkotmánybíróságnak  az   indítványok
    alapján  vizsgálnia  kellett,  hogy  megállapítható-e  a  Ktjt.
    alkotmányellenessége azért, mert a Kormány az OÉTtv. 3.  §  (2)
    bekezdésében, illetőleg a Ktv.-nek – a Ktjt. elfogadásakor  még
    hatályban  volt  –  65/B. §-ában szabályozott  érdekegyeztetési
    kötelezettségének nem tett eleget.
     
     Az  Alkotmánybíróság kezdetektől fogva következetesen követett
    gyakorlata szerint önmagában az az eljárási mulasztás,  hogy  a
    jogalkotási  eljárás során a jogszabály előkészítője  nem  tett
    eleget   a  jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.  törvény   (a
    továbbiakban: Jat.) szerinti egyeztetési kötelezettségének, – a
    Jat.    szerinti   vélemény-nyilvánítási   joggal    rendelkező
    szerveknek  nem  volt  módjuk a vélemény-nyilvánításra,  –  nem
    érinti  az  adott  törvény  érvényességét.  Ez  a  körülmény  a
    jogszabály  előkészítők,  illetőleg  a  jogalkotó  felelősségét
    alapozza   meg,   de   nem   teszi   az   elfogadott   törvényt
    alkotmányellenessé.  [először: 352/B/1990.  AB  határozat,  ABH
    1990, 228, 229.; 496/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 493,  495-
    496.;  megerősítései például: 14/1992. (III. 30.) AB határozat,
    ABH 1992, 338, 342.; 54/1996. (XI. 30.) AB határozat, ABH 1996,
    173,  195.;  50/1998. (XI. 27.) AB határozat,  ABH  1998,  387,
    395.; 39/1999. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1999, 325, 349.]
     
     Az  50/1998.  (XI.  27.) AB határozatban összefoglalva  addigi
    gyakorlatát  az  Alkotmánybíróság –  a  7/1993.  (II.  15.)  AB
    határozat    (ABH   1993,   418,   419-420.)   megállapításaira
    támaszkodva  –  kifejtette, hogy a hatalmi ágak  elválasztására
    épülő    államszervezetben   szükséges   az   állami   és    az
    érdekképviseleti   funkciók  pontos   elhatárolása,   ezért   a
    jogalkotó  tevékenység  –  mint közhatalmi  tevékenység  –  nem
    tehető függővé közhatalommal nem rendelkező szakszervezetek  és
    egyéb szervezetek állásfoglalásaitól. Rámutatott arra is,  hogy
    nem  minősül  súlyos  eljárási szabálytalanságnak  és  így  nem
    eredményez közjogi érvénytelenséget, ha jogszabály előkészítése
    során  a jogalkotó az érintett közhatalmi jogosítványokkal  nem
    rendelkező  szervektől  nem  kér  véleményt,  mert   az   ilyen
    vélemények beszerzése a jogszabály közjogi érvényességének  nem
    feltétele. (ABH 1998, 387, 396-397.)
     
     Némi  fordulatot  hozott az Alkotmánybíróság  gyakorlatában  a
    30/2000. (X. 11.) AB határozat, amelyben közjogi érvénytelenség
    miatt  alkotmányellenesnek  ítélte  és  megsemmisítette  azt  a
    kormányrendeletet,  amelyet a törvényben  vélemény-nyilvánítási
    joggal  felruházott  Országos Környezetvédelmi  Tanáccsal  való
    egyeztetés    nélkül   fogadtak   el.   E   határozatában    az
    Alkotmánybíróság  „arra  az álláspontra  helyezkedett,  hogy  a
    jogszabály   által   kifejezetten  és  konkrétan   megnevezett,
    egyetértési,   illetve   véleményezési   jogkörrel   rendelkező
    szervezetek   –   a   demokratikus  döntéshozatali   eljárásban
    betöltött   szerepük   miatt   az   egyeztetési   kötelezettség
    vonatkozásában   –  közhatalminak,  így  a  jogalkotó   számára
    megkerülhetetlennek  minősülnek”  (ABH  2000,  202,  206.).  Az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésével összefüggésben hangsúlyozta: „A
    jogállamiság  részét képező döntéshozatali  eljárási  szabályok
    megsértése  a  döntés közjogi érvénytelenségét  eredményezheti.
    Ellenkező  esetben  maga  a demokratikus  rendszer  veszíti  el
    legitimációját,  hiszen  a  különböző  társadalmi   részérdekek
    megjelenítésére  és  összehangolására nem  nyílik  mód,  így  a
    konszenzus  elérése  eleve lehetetlen. Amennyiben  pedig  külön
    törvény  ír  elő  konkrét  és  intézményesített  véleménykérési
    kötelezettséget, akkor annak elmulasztása olyan, a  jogalkotási
    eljárásban  elkövetett  súlyos  szabálytalanságnak  minősülhet,
    amely  adott  esetben a jogállamiság alkotmányos  követelményét
    közvetlenül  veszélyezteti,  és a törvénysértő  módon  alkotott
    jogszabály  közjogi  érvénytelenségét  eredményezheti.  Azt   a
    kérdést,  hogy  a külön törvényekben meghatározott  jogalkotási
    eljárási  szabály megszegése súlyosságánál fogva adott  esetben
    eléri-e  az  alkotmánysértés szintjét,  az  Alkotmánybíróságnak
    eseti mérlegeléssel kell eldöntenie.”(ABH 2000, 202, 207.)
     
     A   7/2004.  (III.  24.)  AB  határozatában,  –  amelyben   „a
    befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes
    törvények   módosításáról   szóló”,   az   Országgyűlés   által
    elfogadott,     de    még    ki    nem    hirdetett     törvény
    alkotmányellenességét  vizsgálta  –  ezt   a   határozatot   az
    Alkotmánybíróság   nem   tekintette   precedensnek,   és    nem
    állapította meg a törvény közjogi érvénytelenségét amiatt, hogy
    azt   a   Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyelete  elnökének
    törvényben   biztosított  véleményezési  jogának   mellőzésével
    fogadták el.
     
     E  határozatában az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  „a
    törvényalkotási    eljárás    ügydöntő,    érdemi    része    a
    törvényjavaslat  benyújtásával  kezdődik,  annak  nem  eleme  a
    törvénytervezet elkészítése, s ugyanígy kívül  esnek  rajta  az
    előkészítés     során     lefolytatott     egyeztetések      és
    véleményeztetések. Mindezekből következően az Mtv. tervezetének
    előkészítése   körében  az  előterjesztő   által   lefolytatott
    eljárások nem részei az érdemi törvényalkotási eljárásnak,  így
    az  esetlegesen elmulasztott vagy nem megfelelően  lefolytatott
    egyeztetések  nem minősülhetnek olyan jellegű szabályszegésnek,
    amelyek  a  törvény közjogi érvénytelenségét  eredményezik.  Ez
    csak  abban  az  esetben fordulhatna elő, ha a  törvényjavaslat
    tárgyalása  során  lenne olyan, az Alkotmány,  törvény  vagy  a
    Házszabály  által  kötelezően  előírt  egyeztetés,  amelyet  az
    Országgyűlés  a  saját eljárásában elmulaszt.” (ABH  2004,  98,
    105.)
     
     Az  Alkotmánybíróság azóta is több határozatában  vizsgálta  a
    törvényben szabályozott érdekegyeztetés mellőzésével elfogadott
    törvények   alkotmányellenességét,  és  a   közhatalommal   nem
    rendelkező  érdekképviseleti szervekkel való egyeztetés  hiánya
    miatt nem állapította meg a törvények közjogi érvénytelenségét.
    [29/2006.  (VI.  21.)  AB határozat, ABH 2006,  396,  404-406.;
    87/2008.  (VI.  18.)  AB határozat, ABH  2008,  707,  725-727.;
    109/2008. (IX. 26.) AB határozat, ABH 2008, 886, 900-903.]
     
     Az  Alkotmánybíróság  124/2008.  (X.  14.)  AB  határozatában,
    amelyben  a  köztársasági elnök indítványa  alapján  az  OÉTtv.
    alkotmányosságának   előzetes   kontrollját   végezte   el,   a
    közhatalom gyakorlására Alkotmányban adott felhatalmazás hiánya
    miatt ítélte alkotmányellenesnek az OÉT számára a jogalkotásban
    biztosított egyetértési jogot. Megállapította azt is,  hogy  az
    OÉT-et a jogalkotásban megillető konzultatív jogosítványok  nem
    tekinthetők közhatalmi jogosítványoknak. (ABH 2008, 988, 996.)
     
     Az   OÉT-hez   hasonlóan  a  Ktv.  65/B.  §-ában  szabályozott
    Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács sem tekinthető közhatalmi
    jogosítványokkal rendelkező érdekegyeztető szervnek.
     
     Az   Alkotmánybíróság  e  gyakorlatát  figyelembe   véve,   az
    érdekegyeztetés    elmaradása    miatt    a    Ktjt.    közjogi
    érvénytelensége  és  ennek  alapján  az  Alkotmány  2.  §   (1)
    bekezdésének sérelme miatt alkotmányellenessége nem állapítható
    meg.
     
     2.  Az  indítványozók utalnak arra, hogy ismerik  –  az  egyik
    indítványozó  vitatja  is  –  az  Alkotmánybíróságnak   ezt   a
    gyakorlatát,  és további alkotmányossági érveket  sorakoztatnak
    fel  amellett,  hogy  az  érdekegyeztetés  mellőzése  ebben  az
    esetben a törvény alkotmányellenességét idézte elő.
     
     Az   egyik   indítványozó  álláspontja   szerint,   amennyiben
    törvényben félreérthetetlen rendelkezés található meghatározott
    szervek  véleményének  kikérésére,  a  Kormány  az  egyeztetési
    feladat  alól  nem szabadulhat, mert a törvények  végrehajtása,
    betartása  az  Alkotmány 35. § (1) bekezdés b)  pontja  alapján
    általános kötelezettsége.
     
     Hivatkozik   az   indítványozó  a   40/2005.   (X.   19.)   AB
    határozatra,   amelyben  az  Alkotmánybíróság   rámutatott   az
    irdekegyeztetés   alkotmányos   jelentőségére:    „demokratikus
    jogállamban   a  társadalom  különböző  csoportjai   érdekeinek
    megjelenítése,   azok   hatékony  képviselete,   a   társadalmi
    párbeszéd  csatornái kiépítettsége különös  jelentőségű.  Ebből
    következően  a  társadalmi párbeszéd működése zavartalanságához
    akkor is fontos érdek fűződik, ha az erre létrehozott különböző
    formációkban,  intézményekben való  részvétel  nem  jelenti  az
    Alkotmányból közvetlenül levezethető hatáskörök gyakorlását.  A
    politikai  közösséget  alkotó egyes jogalanyok  érdekazonossága
    mentén   szerveződött  csoportjainak,  az   érdekvédelmi   célú
    szervezkedés  szabadsága alapján létrehozott  szervezeteknek  a
    közhatalmat   gyakorló  szervek  döntései  meghozatalába   való
    bevonása  (a  döntésekkel érintettek informálása, véleményének,
    javaslatainak  kikérése és meghallgatása stb.)  a  széles  körű
    egyeztetésen alapuló döntéshozatali mechanizmus megteremtésének
    alapja,   amely  kapcsolatban  áll  az  Alkotmány  2.   §   (1)
    bekezdésében  írt  demokratikus jogállamisággal,  a  demokrácia
    alkotmányos alapelvének érvényesülésével, valamint az Alkotmány
    61.   §   (1)   bekezdéséből  származó,  a  közügyek  informált
    megvitatásának követelményével is.” (ABH, 2005, 427, 444.)
     
     Egy    másik    indítványozó    szerint    azzal,    hogy    a
    kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslatot nem  a
    Kormány,  hanem  országgyűlési  képviselők  nyújtották  be,   a
    Kormány  megkerülte  a  törvényekben  szabályozott  egyeztetési
    kötelezettségét,   s  ezzel  kiüresítette  az  érdekképviseleti
    szervek    számára   az   Alkotmány   4.   §-ában   biztosított
    jogosítványokat.
     
     Az  Alkotmánybíróság 50/1998. (XI. 27.) AB  határozatában  már
    vizsgálta a jogalkotás rendje és az Alkotmány 4. §-ába  foglalt
    rendelkezés összefüggését is. Megállapította, hogy az Alkotmány
    4.  §-a  nem tartalmaz konkrét rendelkezést az érdekképviseleti
    tevékenység  tartalmára nézve. Az Alkotmány  e  rendelkezéséből
    nem  vezethető  le  a  szakszervezetek és más  érdekképviseleti
    szervek jogszabály-véleményezési joga, ennek elmulasztása tehát
    nem vezethet az Alkotmány 4. §-a alapján az alkotmányellenesség
    megállapításához. (ABH 1998, 387, 397.)
     
     Az  Alkotmánybíróság szükségesnek tartja azonban  megjegyezni:
    abból,  hogy  az  egyeztetési  kötelezettség  elmulasztása  nem
    eredményezi az elfogadott törvény közjogi érvénytelenségét, nem
    következik,  hogy nem vet fel alkotmányossági  problémát  az  a
    törvénykezdeményezési  gyakorlat, melynek  során  a  jogalanyok
    széles  körét  érintő,  átfogó törvények  megalkotása  esetében
    elmarad  a  Kormány  számára törvény  által  kötelezően  előírt
    egyeztetés.    A    Kormány   úgy   kerüli   meg    egyeztetési
    kötelezettségét,  hogy nagylétszámú munkavállalói  kört  érintő
    törvényjavaslatot  kormánypárti  képviselői  indítvány  alapján
    fogad   el   a   parlament.  Törvényben   kifejezetten   előírt
    egyeztetési kötelezettség teljesítése az Alkotmány  35.  §  (1)
    bekezdés b) pontján és 36. §-án alapul. Az Alkotmány 25. §  (1)
    bekezdése  alapján  törvényt a köztársasági elnök,  a  Kormány,
    minden   országgyűlési   bizottság  és  bármely   országgyűlési
    képviselő    kezdeményezhet.   A   parlamentáris    kormányzati
    rendszerekre  jellemző hatalommegosztás rendjében a  társadalmi
    viszonyokat átfogóan szabályozó törvényjavaslatokat  jellemzően
    a  Kormány  terjeszti elő. Ha nem a Kormány  a  törvényjavaslat
    előterjesztője, az előkészítőt nem köti a Kormány számára külön
    törvényben   előírt   egyeztetési  kötelezettség,   azonban   a
    törvényjavaslattal  kapcsolatosan  megfogalmazott   kormányzati
    álláspont  kialakítása  során is indokolt  a  külön  törvényben
    vélemény-nyilvánításra   feljogosított   szervek   véleményének
    kikérése.
     
     3.  Az  indítványok alapján az Alkotmánybíróságnak  vizsgálnia
    kell azt is, hogy megállapítható-e a Ktjt. alkotmányellenessége
    azért,  mert nem biztosított megfelelő felkészülési időt  arra,
    hogy   az   érintettek   megismerjék   és   felkészüljenek   az
    alkalmazására.
     
     Az  Alkotmánybíróság számos határozatot hozott,  amelyekben  a
    jogszabály   hatálybalépése   kapcsán   az   új   rendelkezések
    alkalmazásához  szükséges  felkészülési  idő  biztosítását   az
    Alkotmányból folyó követelményként határozta meg. [7/1992.  (I.
    30.)  AB  határozat, ABH 1992, 45, 47.; 25/1992. (IV.  30.)  AB
    határozat,  ABH  1992,  131,  132.;  28/1992.  (IV.   30.)   AB
    határozat,  ABH  1992,  155, 156-159.; 57/1994.  (XI.  17.)  AB
    határozat,  ABH  1994,  322,  324.;  43/1995.  (VI.   30.)   AB
    határozat, ABH 1995, 188, 196.]
     
     A  28/1992.  (IV.  30.) AB határozatában  az  Alkotmánybíróság
    rámutatott  arra,  hogy  a  jogbiztonság  követelménye  azt   a
    kötelezettséget  hárítja  a  jogalkotóra,  hogy  a   jogszabály
    hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatároznia, hogy kellő
    idő maradjon
        – a jogszabály szövegének megismerésére;
          –   a   jogalkalmazó   szervek   számára   a   jogszabály
    alkalmazására való felkészüléshez;
         –  a  jogszabállyal érintett szervek és személyek  számára
    annak  eldöntéséhez, hogy miként alkalmazkodjanak a  jogszabály
    rendelkezéseihez. (ABH 1992, 155, 157.)
     
     A   7/1992.  (I.  30.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
    kifejtette  azt  is,  hogy „[a] jogszabály  alkalmazására  való
    felkészüléshez   szükséges   ’kellő   idő’   megállapítása   és
    biztosítása a jogalkotó felelősséggel terhelt mérlegelésének és
    döntésének  függvénye. Az alkotmányellenesség csak a jogszabály
    alkalmazására  való felkészülést szolgáló időtartam  kirívó,  a
    jogbiztonságot  súlyosan veszélyeztető vagy  sértő  elmaradása,
    illetőleg hiánya esetén állapítható meg.” (ABH 1992, 45, 47.)
     
     A  Ktjt.-t 2010. június 28-án hirdették ki és 65. §-a  alapján
    a kihirdetést követő nyolcadik napon lépett hatályba. Ez egy, a
    közszolgálatban  állók  széles körét érintő,  átfogó  jogállási
    törvény  hatályba  léptetésére, az  érintettek  felkészüléséhez
    rövid  időnek  tekinthető. Alkotmányosságának vizsgálata  során
    azonban az Alkotmánybíróságnak figyelemmel kellett lenni  arra,
    hogy   a  Ktjt.  elfogadására  közvetlenül  a  kormányalakítást
    követően került sor, a hatálybalépésre megállapított rövid időt
    indokolja az új minisztériumi struktúra kialakítása. A  törvény
    megismerését  az  érintettek  számára  biztosítja  az,  hogy  a
    jogállás  átalakulásáról  a Ktjt.  76.  §  (1),  illetőleg  (3)
    bekezdése  alapján  az  érintetteket  hatvan  napon  belül   az
    államigazgatási  szervnek tájékoztatni kell.  A  státusváltozás
    következtében az érintettek jogi helyzetét érintő rendelkezések
    alkalmazására  nem a hatálybalépést követően azonnal,  hanem  a
    végrehajtás  folyamatában  időben később  kerül  sor.  Ezért  a
    felkészülésre   nyitva   álló   „kellő   idő”   kirívó   és   a
    jogbiztonságot  súlyosan veszélyeztető hiánya miatt  a  törvény
    egészének  alkotmányellenessége az Alkotmány 2. § (1) bekezdése
    alapján nem állapítható meg.
     
     Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság a Ktjt.  egésze
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványokat elutasította.
     
                                  IV.
     
     Az  indítványozók mindegyike vitatja a Ktjt. 8. § (1) bekezdés
    b)  pontjában foglalt azon rendelkezés alkotmányosságát,  amely
    arra   ad   módot,  hogy  a  munkáltató  a  kormánytisztviselői
    jogviszonyt indokolás nélkül megszüntesse.
     Az  Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy e határozatában  a  Ktv.-
    nek  a  köztisztviselői  jogviszony  megszüntetésére  vonatkozó
    szabályait   nem   vizsgálta.  A  Ktv.-nek  a   köztisztviselők
    jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló
    2010.   évi   CLXXIV.  törvénnyel  megállapított  17.   §   (1)
    bekezdésébe  foglalt,  a Ktjt. 8. § (1) bekezdés  b)  pontjával
    azonos   rendelkezés  alkotmányellenességének   megállapítására
    irányuló indítványokat külön eljárásban bírálja el.
     
     1.  Az  Alkotmány nem tartalmaz kifejezetten a közszolgálatra,
    az államszervezetben dolgozó, az állam közigazgatási feladatait
    ellátó  tisztviselők  jogállására nézve speciális  szabályokat.
    Így  az Alkotmány keretei között a törvényhozó nagy szabadságot
    élvez a közszolgálati jogviszonyok szabályozásában.
     
     1992  előtt minden foglalkoztatási jogviszony, – így az  állam
    feladatait  ellátó köztisztviselők szolgálati  viszonyai  is  –
    egységesen  a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek hatálya  alá
    tartoztak. 1992-ben – tekintettel a rendszerváltás folyamatában
    végbemenő  társadalmi változásokra – az Országgyűlés alapjaiban
    átalakította    a    foglalkoztatási   jogviszonyok    törvényi
    szabályozását.  A  korábbi egységes munkajogi szabályozást  egy
    differenciált   szabályozás  váltotta  fel.  A   differenciálás
    lényege  a versenyszférában, illetőleg a közszférában létrejövő
    foglalkoztatási     jogviszonyokra    vonatkozó     szabályozás
    elválasztása  volt.  Az  elválasztás  eredményeként   a   Munka
    Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
    Mt.)   a   munka  világában  a  korábbi  szabályozáshoz  képest
    jelentősen növelte a szerződési szabadságot, magánjogi  jellegű
    szabályozást  alakított  ki.  A  közszférában,  ahol   mind   a
    munkáltató,  mind  az  alkalmazott  jogi  helyzetét  az  állami
    költségvetéstől való függőség határozza meg, alapvetően a  zárt
    közszolgálati   rendszer  sajátosságainak   megfelelő   közjogi
    szabályozás  jött létre. Az állam szolgálatában  munkát  végzők
    jogállását  az ellátott tevékenység sajátosságainak megfelelően
    külön  törvényekkel rendezte a jogalkotó. E törvények egyike  –
    az Mt.-vel egyidőben elfogadott – Ktv. A Ktv. megalkotása során
    a  törvényhozó  a  köztisztviselői tevékenység  sajátosságainak
    figyelembevételével – az Európában széles körben alkalmazott  –
    zárt    közszolgálati   rendszer   elveinek   megfelelő    jogi
    szabályozást alakított ki.
     
     A  zárt  közszolgálati rendszer alapvető  jellemzője,  hogy  a
    közszolgálati  jogviszony tartalmát,  a  jogviszony  alanyainak
    jogait  és  kötelezettségeit nem a felek  megállapodása,  hanem
    jogszabály,   törvény   határozza  meg.   A   jogviszonyt   nem
    mellérendelt felek szerződése, hanem az állam egyoldalú  aktusa
    hozza  létre,  amelyben  kinevezi a  köztisztviselőt,  megbízva
    meghatározott feladatkör, munkakör vagy tisztség ellátásával. A
    köztisztviselőnek nincs aktív szerepe a jogviszony  tartalmának
    alakításában, csak arról dönthet, hogy elfogadja  a  törvényben
    meghatározott feltételek mellett a kinevezést vagy sem.
     
     A  köztisztviselői jogviszony tartalmát a jog arra figyelemmel
    szabályozza, hogy a köztisztviselők az állam feladatait  látják
    el,   feladataik   ellátása  során  közhatalmi  jogosítványokat
    gyakorolnak,   s   ez   megköveteli,   hogy   a   törvény   más
    munkavállalókhoz  képest  többlet-követelményeket  támasszon  a
    köztisztviselőkkel szemben. A köztisztviselők tevékenységének a
    közérdeket  kell szolgálnia, szakszerű, pártatlan,  befolyástól
    és  részrehajlástól mentes kell legyen, ezért korszerű és magas
    szintű  szakmai  feltételeknek kell  megfelelniük,  munkájukért
    fokozott  felelősség terheli őket, szigorú összeférhetetlenségi
    szabályok  érvényesülnek  velük  szemben,  ugyanakkor  mivel  a
    köztisztviselői  illetmények forrása az állami költségvetés,  a
    közszolgálatban  elérhető jövedelmek általában alatta  maradnak
    az  üzleti  szférában elérhető béreknek. A  zárt  közszolgálati
    rendszerek, így a Ktv. szabályozásának a kiindulópontja  az,  –
    amit    a    Ktv.    indokolása   is   megfogalmaz    –    hogy
    „többletkövetelményt – amit meg lehet és meg is kell  követelni
    a     közszolgálati    jogviszonyban     állótól     –     csak
    többletjogosultságok   fejében   lehet    támasztani”.    Ilyen
    többletjogosultságok  a törvény által szabályozott  előmeneteli
    rend,  törvényben  biztosított  illetmény,  a  kiszámítható  és
    biztonságos köztisztviselői életpálya, külön juttatások.
     
     A  zárt  rendszerű  közszolgálat egyik alapvető  jellemzője  a
    köztisztviselői jogviszonyok stabilitása, nevezetesen az,  hogy
    a köztisztviselő csak törvényben szabályozott feltételek esetén
    mozdítható el hivatalából.
     
     Amíg  a  múlt  század  80-as éveiig a zárt rendszer  fokozatos
    kiterjedése   jellemezte   az   egyes   államok   közszolgálati
    rendszereit, addig a 80-as évek elejétől egyre erősödött  az  a
    szemlélet,  amely erőteljes kritikával illeti a zárt rendszert.
    Ennek  hatására  szinte  minden európai államban  közszolgálati
    reformfolyamatok  indultak  el a közigazgatás  hatékonyságának,
    teljesítményének   és  színvonalának  növelése   érdekében.   A
    reformok  iránya  a zárt rendszerek merevségének  oldása  és  a
    közszolgálati   jogviszonyok  szabályozásának  a  versenyszféra
    munkaviszonyainak    szabályozásához   való    közelítése.    A
    zártrendszer  merevségének  oldására  általánosan   alkalmazott
    módszer,  a  korábban szigorúan értelmezett elbocsáthatatlanság
    elvének oldása és a felmentési okok szélesítése.
     
     Az   Európa  Tanács  Miniszteri  Bizottsága  éppen   erre   az
    általános  tendenciára  tekintettel  ajánlást  fogadott  el   a
    tagállamok  számára  a köztisztviselők jogállásáról  Európában,
    amelyben     összefoglalta    a    köztisztviselői     jogállás
    szabályozásával   szemben  támasztandó  azon   követelményeket,
    amelyek európai közös értéknek tekinthetők. 16. pontjában ilyen
    követelményként   fogalmazza  meg,   hogy   a   köztisztviselői
    jogviszony   megszüntetésére  csak   törvényben   meghatározott
    esetekben és okokból kerüljön sor. (Recommendation No. R (2000)
    6  of the Committee of Ministers to member states on the status
    of public officials in Europe)
     
     A  magyar  Ktv. eleve nem a felmenthetetlenség elvéből  indult
    ki,  széles  körben  biztosított lehetőséget a  köztisztviselők
    felmentésére,  és a felmentési okok, a felmentés feltételei  az
    1992 óta eltelt időben tovább bővültek.
     
     2. A Ktjt.-t az Alkotmány 2010. május 25-i módosításának 4. §-
    a  által megállapított 40. § (3) bekezdése alapján alkotta  meg
    az  Országgyűlés.  Az  Alkotmánynak ez a rendelkezése  arra  ad
    felhatalmazást  a  törvényhozónak,  hogy  a  minisztériumok,  a
    kormány   alá   rendelt  szervek  alkalmazottainak  jogállását,
    díjazását,   felelősségre  vonásuk  módját   külön   törvényben
    szabályozza.   A   Ktjt.  hatálybalépésével   a   közigazgatási
    szervezeti   rendszerben  dolgozó  tisztviselők   közszolgálati
    jogviszonyát  két egymástól eltérő jogállást biztosító  törvény
    szabályozza.  A  Ktjt.  hatálya  alá  a  Kormány  alá   rendelt
    államigazgatási         szervezetben        (Miniszterelnökség,
    minisztériumok,  kormányhivatalok, központi  hivatalok,  helyi,
    területi     államigazgatási    szervek,    megyei,    fővárosi
    kormányhivatalok, a rendőrség, vám- és pénzügyőrség, a büntetés-
    végrehajtás  és  a katasztrófavédelem szervei)  foglalkoztatott
    tisztviselők – a kormánytisztviselők közszolgálati jogviszonyai
    tartoznak.   A  Ktv.  szabályozza  az  autonóm  államigazgatási
    szervek   (Gazdasági  Versenyhivatal,  Közbeszerzések  Tanácsa,
    Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyelete,  Nemzeti  Média  és
    Hírközlési  Hatóság),  a helyi önkormányzatok,  a  Köztársasági
    Elnök  Hivatala,  az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság
    Hivatala,   az  Országgyűlési  Biztosok  Hivatala,  az   Állami
    Számvevőszék,  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Titkársága,  az
    Állambiztonsági      Szolgálatok      Történeti       Levéltára
    köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyát.
     
     A  Ktjt.  –  bár  a  szabályozás  logikája  a  zárt  rendszerű
    közszolgálatokra  jellemző szabályozást követi,  széles  körben
    rendeli  alkalmazni  a Ktv. szabályait – a  kormánytisztviselői
    jogviszony  megszüntetésére vonatkozó  szabályaival  alapvetően
    változtatta meg a kormánytisztviselők tekintetében a Ktv. által
    kialakított    közszolgálati    rendszert,    megszüntette    a
    közszolgálati  jogviszonyok  Ktv.  által  biztosított   relatív
    stabilitását  is. A Ktjt. 10. § (1) bekezdése úgy  rendelkezik,
    hogy   a  kormánytisztviselői  jogviszonyokban  a  Ktv.-nek   a
    jogviszony felmentéssel történő megszüntetésének szabályai  nem
    alkalmazandók,  s e szabályok helyett a 8. §  (1)  bekezdés  b)
    pontjában   úgy   rendelkezik,   hogy   a   kormánytisztviselői
    jogviszonyt   a   munkáltató  felmentéssel   indokolás   nélkül
    megszüntetheti.
     
     E  jogi megoldás mellett a jogalkotó a törvény indokolásában a
    következőképpen érvelt:
     
     „A  fentiek alapján jelentős rendszertani következetlenség  és
    aszimmetria   jellemzi   a   hatályos   Ktv.-t    a    központi
    államigazgatás   vonatkozásában,  amennyiben  a  köztisztviselő
    (Ktv.  16.  §)  bármikor, indokolás nélkül  2  hónap  lemondási
    idővel  megszüntetheti jogviszonyát, amely  adott  esetben  egy
    állami feladat ellátását is veszélyeztetheti. Ezzel szemben  az
    állam,  mint  munkáltató  csak valós  és  okszerű  indokolással
    alátámasztottan,  meghatározott  esetekben  és  olyan  jogcímen
    (alkalmatlanság)  szüntetheti meg a közszolgálati  jogviszonyt,
    amely    a    mai    bírói    gyakorlat   szerint    lényegében
    alkalmazhatatlan.
     
     Nincs  alkotmányos,  célszerűségi vagy  etikai  alapja  annak,
    hogy  a  köztisztviselők  a többi foglalkoztatotthoz  képest  –
    éppen az állammal szemben – kiemelt védelmet élvezzenek, és  de
    facto    felmenthetetlenné   váljanak   az   állami   feladatok
    végrehajtása során. Sőt, a jelenlegi fokozott védelem  jelentős
    részben okolható azért, hogy a magyar közigazgatás hatékonysága
    alacsony és közmegítélése rossz.
     
     Az  Alkotmánybíróság elvi éllel kimondta,  hogy  a  jogviszony
    szabad  felmondásának  joga a munkáltatót  és  a  munkavállalót
    egyaránt  megilleti.  A  törvény  –  többek  között  –  ezt  az
    alapelvet is érvényesíteni kívánja [ld.: 67/2009. (VI. 29.)  AB
    hat.].
     
     A  fentiek alapján méltányos megoldás, hogy az államot – ebben
    az  elismerten  számára  alkotmányosan  erősebb  helyzetében  –
    megillesse   az   a  jog,  hogy  legalább  olyan  feltételekkel
    szüntethesse meg a jogviszonyt, mint a kormánytisztviselő, azaz
    indokolás nélkül, 2 hónapos felmentési idővel.”
     
     Az  Alkotmánybíróságnak  az indítványok  alapján  azt  kellett
    vizsgálnia,   hogy  az  Alkotmánynak  az  indítványozók   által
    felhívott  valamely  rendelkezése  alapján  megállapítható-e  a
    vitatott szabály alkotmányellenessége.
     
     3.  Az  indítványok alapján az Alkotmánybíróság  elsőként  azt
    vizsgálta,  hogy megállapítható-e a Ktjt. 8. § (1) bekezdés  b)
    pontjának  alkotmányellenessége az  Alkotmány  70/B.  pontjában
    szabályozott munkához való jog sérelme alapján.
     
     Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában az Alkotmány  70/B.  §  (1)
    bekezdésében   szabályozott   munkához   való   jogot   „kettős
    rendeltetésű”  alkotmányos  jogként értelmezte,  határozataiban
    megkülönböztette a munkához való jog szociális jogi  és  alanyi
    jogi  oldalát. A munkához való jog, mint szociális jog,  állami
    kötelezettséget  alapoz meg, az állam kötelezettségét  foglalja
    magában   a  jog  érvényesüléséhez  szükséges  feltételrendszer
    megteremtésére          (pl.:         foglalkoztatáspolitikára,
    munkahelyteremtésre, stb.). Az Alkotmánybíróság a munkához való
    alanyi jogot nem szűkítette le a munkaviszony keretében végzett
    munkára,  értelmezésében a munkához való alanyi jog a munka,  a
    foglalkozás   és  a  vállalkozás  szabad  megválasztásának   és
    gyakorlásának  jogát jelenti. A munkához való  jogot  értelmező
    határozataiban az Alkotmánybíróság megállapította azt is,  hogy
    a  munkához való alapjog a szabadságjogokhoz hasonló védelemben
    részesül  az  állami  beavatkozások és  korlátozások  ellen.  A
    korlátozások   alkotmányosságának  megítélésére   differenciált
    mércét   vezetett  be,  amely  a  munka  szabad  megválasztása,
    valamint  a  munka gyakorlásának feltételekhez  kötése  szerint
    különböztet.  [először: 21/1994. (IV. 16.)  AB  határozat,  ABH
    1994, 117, 120-121.]
     
     Az   Alkotmány   8.   §  (1)  bekezdése  az  állam   elsőrendű
    kötelezettségévé  teszi az alapjogok tiszteletben  tartását  és
    védelmét.
     
     Az  Alkotmány  e  rendelkezése alapján az Alkotmánybíróság  az
    alapvető  jogok értelmezése során határozataiban következetesen
    rámutatott    arra,    hogy   az   alapjogok   érvényesülésének
    alkotmányossági  garanciái  nem  merülnek  ki  abban,  hogy  az
    államnak  tartózkodnia kell megsértésüktől. Az Alkotmány  8.  §
    (1)  bekezdéséből következően az államnak kötelezettsége az is,
    hogy gondoskodjon az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről,
    azaz az államot az alapjogokkal összefüggésben intézményvédelmi
    kötelezettség  terheli.  [először:  64/1991.  (XII.   17.)   AB
    határozat, ABH 1991, 297, 302.]
     
     Az  alapjogoknak ez az objektív intézményvédelmi oldala magába
    foglalja  azt is, hogy az alapjogok érvényesülése érdekében  az
    államnak  az  alapjogokat  védelemben kell  részesítenie  saját
    intézményeivel, más személyekkel és szervezetekkel szemben  is.
    [22/2004. (VI. 19.) AB határozat, ABH 2004, 367, 374-375.]
     
     A   munka  az  egyén  létének,  emberi  autonómiájának  anyagi
    forrása.   Határozatlan   időtartamú   munkavégzésre   irányuló
    jogviszonyok  esetén a munkavállaló hosszú távon  számít  arra,
    hogy  munkája gazdasági biztonságot biztosít maga  és  családja
    számára.   Ugyanakkor  a  munkavégzésre  irányuló  jogviszonyok
    jellemzője,   hogy  aszimmetrikus  jogviszonyok,   amelyben   a
    munkavállaló  jogilag függő helyzetben van a  munkáltatótól.  E
    jogviszonyok  törvényi szabályozásának a funkciója  éppen  azon
    garanciák  megteremtése, amelyek biztosítják, hogy ez  a  függő
    helyzet    a    munkavállalói    oldalon    ne    eredményezzen
    kiszolgáltatottságot.   E  garanciarendszer   egyik   eleme   a
    jogviszony  munkáltató  által  történő  megszüntetésének   azon
    törvényi   szabályozása,  amely  védelmet  nyújt  a  jogviszony
    indokolatlan, önkényes megszüntetése ellen.
     
     Ennek  szellemében fogalmazza meg a foglalkoztatás  megszűnése
    esetére  a  dolgozók  védelemhez való jogát  a  2009.  évi  VI.
    törvénnyel kihirdetett Módosított Európai Szociális  Karta  24.
    cikke:
     
     „Annak érdekében, hogy biztosítsák a dolgozók védelemhez  való
    jogának   hatékony  gyakorlását  a  foglalkoztatás   megszűnése
    esetén, a Felek vállalják, hogy elismerik:
     a)  a  dolgozók jogát ahhoz, hogy munkaviszonyukat ne lehessen
    megszüntetni    tényleges    ok   nélkül,    amely    összefügg
    képességükkel, magatartásukkal, vagy a vállalkozás, létesítmény
    vagy szolgálat működési szükségleteivel;
     b)   azon   dolgozók  jogát  a  kártérítésre  vagy   megfelelő
    segítségre,  akiknek  a  munkaviszonyát  tényleges  ok   nélkül
    szüntették meg.
     
     Ennek  érdekében a Felek biztosítják, hogy annak a dolgozónak,
    aki  szerint munkaviszonyát tényleges ok nélkül szüntették meg,
    joga van pártatlan testülethez fellebbezni.”
     
     Az   Európai  Szociális  Karta  tehát  a  munkához  való   jog
    részjogosítványaként   szabályozza  a   munkavállaló   hatékony
    védelemhez való jogát az indokolatlan elbocsátással szemben.
     
     A   Kartát   kihirdető  2009.  évi  VI.  törvény  1.   §   (2)
    bekezdéséből   kitűnően  a  Magyar  Köztársaság   nem   vállalt
    kötelezettséget a 24. cikk kötelező alkalmazására.
     
     A  hozzáfűzött magyarázat szerint a Szociális Karta e cikkéből
    merített  az Európai Unió Alapjogi Chartája, a munkavállalóknak
    az  indokolatlan elbocsátásokkal szembeni védelemhez való jogot
    megfogalmazó 30. cikkében.
     
     E  követelményeknek megfelelően nyújt védelmet a  munkaviszony
    önkényes   megszüntetésével  szemben  az  Mt.  89.  §   (2)-(3)
    bekezdése   is,   amely   kimondja  a   munkáltató   indokolási
    kötelezettségét,  előírja,  hogy az  indokolásból  a  felmondás
    okának  világosan  ki kell tűnnie, és vita esetén  a  felmondás
    indokának  valóságát  és  okszerűségét  a  munkáltatónak   kell
    bizonyítania.   A   felmondás  indoka   csak   a   munkavállaló
    képességeivel,  a  munkaviszonnyal kapcsolatos  magatartásával,
    illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.
     
     Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában  még  nem  vizsgálta
    kifejezetten  azt  a  kérdést, hogy  a  munkavégzésre  irányuló
    jogviszonyok  munkáltató által történő egyoldalú  megszüntetése
    esetén  az  indokolási kötelezettség tekinthető-e az  Alkotmány
    70/B.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  munkához  való   jog
    védelmét   szolgáló,  olyan  garanciális  szabálynak,  amelynek
    szabályozása  intézményvédelmi  kötelezettségéből  eredően   az
    államot terheli.
     
     Eddigi  határozataiban az Alkotmánybíróság minden  esetben  az
    adott  munkavégzésre  irányuló jogviszony  jogi  természetéből,
    törvényi   konstrukciójából  indult  ki,  amikor  a  jogviszony
    munkáltató   általi  megszüntetésének  feltételeit   szabályozó
    törvényi rendelkezések alkotmányosságáról döntött.
     
     E  határozataiban eltérő alkotmányossági mércét alkalmazott az
    Mt. által szabályozott munkaviszonyok megszüntetésére vonatkozó
    és   a  közszolgálati  jogviszonyok  megszüntetését  szabályozó
    rendelkezések megítélése során.
     
     Az  Mt.  által  szabályozott  munkaviszonyok  tekintetében,  –
    amely  munkaviszonyok  szerződésen alapuló  jogviszonyok  –,  a
    szerződési   szabadságból  vezette  le  a   munkáltató   szabad
    felmondási  jogát. Az Alkotmánybíróság kialakult  gyakorlatában
    önálló  alkotmányos jogként értékeli a szerződéses szabadságot,
    amely  nem  alapjog,  nem  részesül az alkotmányos  alapjogokat
    megillető   védelemben,  de  mint  az  Alkotmány   9.   §   (1)
    bekezdésében  szabályozott  piacgazdaság  lényegi   eleme,   az
    Alkotmány  védelme  alatt áll, s így az Alkotmánybíróság  által
    ellenőrzött  korlátai vannak.[először: 13/1990.  (VI.  18.)  AB
    határozat, ABH 1990, 54, 55-56.; ld. még 32/1991. (VI.  6.)  AB
    határozat, ABH 1991, 146, 159.; 6/1999. (IV. 21.) AB határozat,
    ABH  1999, 90, 95.; legutóbb: 109/2009. (XI. 18.) AB határozat,
    ABH 2009, 941, 962.]
     
     Az  Mt. által szabályozott munkaviszonyok megszüntetése esetén
    a  szerződési  szabadságon  alapuló  szabad  felmondás  jogából
    kiindulva, annak korlátozhatósága szempontjából ítélte  meg  az
    Alkotmánybíróság   azon  törvényi  szabályok  alkotmányosságát,
    amelyek  a munkáltatói felmondás esetén az indokolás mellőzését
    tették lehetővé. A munkáltatót megillető szabad felmondási  jog
    korlátozásaként    értelmezett    indokolási    kötelezettséget
    értékelte  úgy,  mint a munkavállalók többletvédelmét  szolgáló
    kedvezményszabályt, amelyre senkinek sincs Alkotmányon  alapuló
    joga.   Ezekben  a  határozataiban  az  Alkotmánybíróság  olyan
    törvényi  szabályoknak  az  alkotmányossága  tárgyában  foglalt
    állást,  amelyek nem általános szabályként, hanem csak egyetlen
    ok  miatt,  az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel
    tették  lehetővé  az indokolás nélküli munkáltatói  felmondást.
    [44/B/1993.  AB határozat, ABH 1994, 574, 575.;  11/2001.  (IV.
    12.)  AB  határozat,  ABH  2001,  153,  158.;  983/B/1999.   AB
    határozat,  ABH  2007,  1224, 1228.]  Ugyancsak  az  Mt.  által
    szabályozott, szerződésen alapuló munkaviszonyokat – a munkaerő-
    kölcsönzés   során   létrejövő  jogviszonyokat   –   szabályozó
    rendelkezések alkotmányosságát vizsgálta az Alkotmánybíróság  a
    Ktjt.  indokolásában  precedensként hivatkozott  67/2009.  (VI.
    29.) AB határozatában. A munkáltató szabad felmondási joga csak
    a szerződésen alapuló munkaviszonyok tekintetében értelmezhető,
    a Ktjt. által szabályozott közszolgálati jogviszonyokban nem. A
    közszolgálati jogviszonyokban a felmentési jog nem a szerződési
    szabadságon,  hanem  törvényen alapul, a munkáltatói  felmentés
    esetében    az   indokolási   kötelezettség   nem    tekinthető
    „kedvezményszabály”-nak,   ellenkezőleg:   az   a    jogviszony
    jellegéből következő garanciális követelmény.
     
     Ezért  a  közszolgálati jogviszonyok tekintetében a  felmentés
    feltételeit szabályozó törvényi szabályok alkotmányosságának  a
    megítélése  során  az  Alkotmánybíróság  következetesen  eltérő
    mércét  alkalmazott.  Az Alkotmánybíróság  már  abban  az  első
    határozatában,    amelyben   az    Mt.    által    szabályozott
    munkaviszonyokkal kapcsolatosan kifejtette a munkáltató  szabad
    felmondási  jogából  fakadó követelményeket,  rámutatott  arra,
    hogy a közszolgálati jogviszonyokban a felmentési okok törvényi
    szabályozása   alkotmányossági   kérdés,   olyan    garanciális
    követelmény,   amely  összefügg  a  közszolgálati  jogviszonyok
    sajátosságaival. (44/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 574, 575.)
    A  833/B/2003. AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) a  Ktv.-
    ben  szabályozott felmentési okokat bővítő törvényi szabályozás
    alkotmányellenességének  az Alkotmány  70/B.  §  (1)  bekezdése
    alapján  történt  vizsgálata során  a  következőképpen  foglalt
    állást:
     
     „Míg  az  Mt.  fő  szabály szerint szabad és  korlátozhatatlan
    felmondási   jogkört   biztosít  a   munkáltatónak,   addig   a
    közszférában az un. elbocsáthatatlanság elve érvényesül, vagyis
    felmentésre  csak  a törvényben meghatározott jogcímek  alapján
    kerülhet  sor. Ezeknek a felmentési okoknak a nevesítése  olyan
    garanciális  követelmény,  amely  összefügg  a  köztisztviselők
    (közalkalmazottak)    foglalkoztatási    viszonyának    sajátos
    jellegével,  vagyis azzal, hogy a versenyszféra szabályozásával
    szemben  a közszférában zárt (karrier) típusú rendszert  hozott
    létre  a  jogalkotó. A közszolgálat zárt rendszerének  törvényi
    szabályozása  során a jogalkotó nem tekinthet el  a  stabilitás
    elvének érvényesítésétől. Nyilvánvalóan ezzel ellentétes  lenne
    az,  ha  valamely  közszolgálati  jogviszonyt  minden  törvényi
    korlátozás  nélkül – a munkáltatói jogkör gyakorlójának  szabad
    és  korlátlan döntési jogkörében – lehetne megszüntetni.” Abban
    az  ügyben  –  tekintettel arra, hogy  az  indítványozók  által
    kifogásolt új felmentési ok a közszolgálat zárt rendszerét  nem
    szüntette  meg – nem állapította meg az Alkotmány 70/B.  §  (1)
    bekezdése alapján a szabályozás alkotmányellenességét. Az Abh.-
    ban  az  Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy a jogviszony
    stabilitása csak az alapjog gyakorlásához kialakított  törvényi
    feltételrendszerben     értelmezhető.     A     köztisztviselői
    jogviszonyok   relatíve,  más  foglalkoztatási  jogviszonyokhoz
    mérve   stabil   jogviszonyok,  de  ez  nem   jelent   abszolút
    stabilitást,  mert a köztisztviselő – törvényben  meghatározott
    feltételek   esetén   –   a  munkáltató  egyoldalú   döntésével
    felmenthető. (ABH 2004, 1775, 1779-1781.)
     
     Ugyanezen   érvek   alapján   hasonló   döntést   hozott    az
    Alkotmánybíróság  68/2006.  (XII. 6.)  AB  határozatában.  (ABH
    2006, 740, 757.)
     
     Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  tehát  következetes  volt  a
    tekintetben,    hogy   a   közszolgálati   jogviszonyok    zárt
    rendszerében a felmentési okok és ebből következően a felmentés
    indokolási   kötelezettségének  törvényi  szabályozását   olyan
    garanciális    kérdésnek    tekintette,    amely    alkotmányos
    jelentőséggel bír, amelynek szabályozása az Alkotmány  70/B.  §
    (1)    bekezdésében   szabályozott   munkához    való    joggal
    összefüggésben az állam intézményvédelmi kötelezettsége  körébe
    tartozik.
     
     Az  Alkotmánybíróság ezt a gyakorlatát figyelembe véve arra  a
    kérdésre  kereste  a  választ, hogy a közszolgálati  jogviszony
    sajátosságain túl, van-e alkotmányos alapja az Mt. hatálya  alá
    tartozó  munkavállalók  és  az állam szerveinek  alkalmazásában
    álló  tisztviselők  munkaviszonyának megszüntetésére  vonatkozó
    szabályozás  alkotmányossági megítélésében az  Alkotmánybíróság
    által    alkalmazott   különbségtételnek,   annak,   hogy    az
    Alkotmánybíróság  alkotmányos  jelentőséget   tulajdonított   a
    köztisztviselők fokozott felmentési védelmének.
     
     4.  A köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyok kettős
    arculatú  jogviszonyok.  Egyrészt mivel munkavégzésre  irányuló
    jogviszonyok   sok   vonatkozásban  a  munkajogi   jogviszonyok
    sajátosságaival   rendelkeznek.   Másrészt    e    jogviszonyok
    sajátosságait   meghatározza  az   is,   hogy   e   munkavégzés
    közhatalommal  rendelkező  állami  szervekben  történik,  és  a
    tisztviselők  közhivatalt viselnek, állami  feladatokat  látnak
    el, állami, közhatalmi döntéseket hoznak, készítenek elő, ezért
    alapvetően közjogi jellegű jogviszonyok.
     
     A     köztisztviselők,    kormánytisztviselők     jogállásának
    szabályozása során a törvényhozónak az Alkotmány  70/B.  §  (1)
    bekezdésén kívül figyelemmel kell lennie az Alkotmány 70. § (6)
    bekezdésében  szabályozott  alapjogra,  a  közhivatal   viselés
    jogára is.
     
     Az  Alkotmány  70.  §  (6) bekezdése állampolgári  alapjogként
    szabályozza a közhivatal viseléséhez való jogot.
     
     Az   Alkotmánybíróság   több   határozatában   értelmezte    a
    közhivatal  viseléséhez  való jog tartalmát.  E  határozataiban
    rámutatott  arra,  hogy  ez  az alkotmányos  jog  a  közhatalom
    gyakorlásában  való  részvétel általános alapjogát  garantálja.
    [39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 275.]
     
     Alkotmányos  tartalmát  tekintve ez az  alapjog  azt  jelenti,
    hogy  a  törvényhozó minden magyar állampolgár számára  egyenlő
    feltételekkel   köteles  biztosítani   a   közhivatalhoz   való
    hozzáférés lehetőségét, és a közhivatal viselése az állampolgár
    rátermettségével,    képzettségével   és   szakmai    tudásával
    összefüggő  feltételekhez  köthető.  [52/2009.  (IV.  30.)   AB
    határozat, ABH 2009, 396, 401-402.]
     
     A  közhivatal  viseléséhez való jog  védelme  elsősorban  arra
    terjed  ki,  hogy az állam a közhivatal betöltését nem  kötheti
    olyan  feltételhez,  amely  magyar állampolgárokat  alkotmányos
    indok  nélkül  kizár  a közhivatal elnyerésének  lehetőségéből,
    valamely  állampolgár,  vagy  az  állampolgárok  egy  csoportja
    számára   lehetetlenné   teszi   közhivatal   betöltését.    Az
    Alkotmánybíróság  értelmezésében a közhivatal  viseléshez  való
    jog  alapján  senkinek  nincs Alkotmányból  folyó  alanyi  joga
    meghatározott  közhivatal, illetőleg közhivatalok  betöltéséhez
    (962/B/1992.  AB határozat, ABH 1995, 627, 629.). A  közhivatal
    viseléséhez  való  jog az alkotmányos védelem  körébe  vonja  a
    meglévő  kormánytisztviselői jogviszonyokat is azzal, hogy  nem
    csupán  a  közhivatal elnyerését, hanem a közhivatal  viselését
    részesíti  védelemben.  A  közhivatal viseléséhez  való  jogból
    folyó alkotmányos védelem, nem jelenti a közhivatal viselőjének
    felmenthetetlenségét.   Ilyen  felmentési   okok   magából   az
    Alkotmány  70.  §  (6) bekezdésében foglalt  rendelkezésből  is
    levezethetők.  A  közhivatal  viseléshez  való  jog  nem  nyújt
    védelmet   a   közszolgálati  jogviszonynak   a   közhivatallal
    összefüggő  okból  (pl.:  a közhivatal megszűnése,  tartalmának
    átalakulása,  a közigazgatási szerv megszüntetése, átszervezése
    következtében,   stb.),   valamint   a   közhivatalt    betöltő
    tisztviselő   személyében  rejlő  okok  (pl.:   a   tisztviselő
    rátermettségének, képzettségének, szakmai tudásának  hiánya,  a
    feladat   ellátására   való  alkalmatlansága)   miatt   történő
    megszüntetésével  szemben.  Az  Alkotmány  keretei   között   a
    törvényhozó  széles körű szabadsággal rendelkezik a  felmentési
    okok  szabályozásában, ez a döntési szabadsága azonban –  amint
    arra  az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban rámutatott – nem  terjed
    odáig,  hogy  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlójának  szabad  és
    korlátlan   döntési   jogkört  adjon  a   közhivatalt   betöltő
    tisztviselő  felmentésére.  A  munkáltatói  jogkör   gyakorlója
    számára  a  Ktjt.  8.  §  (1) bekezdésében  biztosított  minden
    törvényi   korlátozás   nélküli  szabad   döntési   jogkör   az
    Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  alkotmányellenes  módon
    korlátozza  az  Alkotmány  70. § (6) bekezdésében  szabályozott
    közhivatal  viseléséhez  való jogot. Az  alapjogok  korlátozása
    szükségességének    és    arányosságának    megítélésére     az
    alkotmánybírósági  gyakorlatban kialakított  teszt  szerint  az
    allam  akkor  nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez,  ha
    másik  alapvető  jog  és szabadság védelme vagy  érvényesülése,
    illetve  egyéb alkotmányos érték védelme más módon  nem  érhető
    el,  és  az  elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében
    okozott  alapjogsérelem súlya megfelelő arányban áll egymással.
    A törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére
    alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. Alkotmányellenes a  jog
    tartalmának   korlátozása,  ha  az   kényszerítő   ok   nélkül,
    önkényesen  történik,  vagy  ha a korlátozás  súlya  az  elérni
    kívánt   célhoz  képest  aránytalan.  [30/1992.  (V.  26.)   AB
    határozat, ABH 1992, 167, 171.]
     
     A  Ktjt.  8. § (1) bekezdésében szabályozott indokolás nélküli
    munkáltatói felmentés lehetősége a közhivatalviselés  törvényes
    indok    nélküli    megszüntetését    teszi    lehetővé.     Az
    Alkotmánybíróság  nem vitatja, hogy az államszervezet  hatékony
    működése  indokolhatja a közigazgatásban  dolgozó  tisztviselők
    felmentési  lehetőségének könnyítését a korábbi  szabályozáshoz
    képest,  ennek  azonban  nem lehet módja  a  munkáltatói  jogok
    gyakorlójának korlátlan döntésre való felhatalmazása.  A  Ktjt.
    vitatott    rendelkezésében   alkalmazott   törvényi   megoldás
    aránytalanul  korlátozza az Alkotmány 70.  §  (6)  bekezdésében
    szabályozott alkotmányos alapjogot. Erre nem szolgálhat  alapul
    a törvény indokolásában megfogalmazott azon érv, mely szerint a
    Ktv.  oly  módon  szabályozta a felmentési  okokat,  amelyek  a
    kialakult     bírói     gyakorlat     mellett     gyakorlatilag
    alkalmazhatatlanok  voltak.  A törvényhozó  felelősségi  körébe
    tartozik   olyan   törvényi  szabályok   megalkotása,   amelyek
    összhangot  teremtenek az alkotmányos alapjogok védelme  és  az
    állami  célok között, amelyek a kormánytisztviselők alkotmányos
    jogainak   védelmét  és  a  kormányzati  célok  megvalósítását,
    valamint  a  törvény  céljainak megfelelő bírói  jogalkalmazási
    gyakorlat kialakulását egyaránt szolgálják.
     
     Az  államnak  a közhivatal viseléséhez való joggal  összefüggő
    intézményvédelmi   kötelezettsége  körébe  tartozik,   hogy   a
    közhivatal  viselőjének védelmet nyújtson a munkáltatói  jogkör
    gyakorlójának  a  felmentésére  irányuló  önkényes   döntésével
    szemben.  A törvényhozó kötelessége olyan garanciális szabályok
    megalkotása,  amelyek  biztosítékot  nyújtanak  arra,  hogy   a
    kormánytisztviselőket törvényes indokok nélkül,  önkényesen  ne
    lehessen hivataluktól megfosztani.
     
     5.   A   Ktjt.   8.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt  munkáltatói
    felmentésre    vonatkozó    szabályozás    alkotmányellenessége
    következik az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből is.
     
     Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint  az  Alkotmány
    2.  § (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság egyik elemének
    tekinti  a  közigazgatás  törvény alá  rendeltségét.  [először:
    56/1991.  (XI. 8.) AB határozat, ABH 1991, 454, 456.; legutóbb:
    31/2010. (III. 25.) AB határozat, ABK 2010. március, 247,  253-
    254.]
     
     A  közigazgatás  törvény  alá rendeltségének  követelményét  e
    határozatok   elsősorban   a   közhatalom   birtokában   hozott
    közigazgatási  aktusok  joghoz  kötöttségének  követelményeként
    fogalmazták  meg.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  a
    jogállamiság nemcsak a közigazgatás hatósági aktusaival szemben
    támasztja   a   joghoz   kötöttség   követelményét,   hanem   a
    közigazgatás törvény alá rendeltségének követelménye kiterjed a
    közigazgatási  szervek  minden  olyan  aktusára,   amelyben   a
    közigazgatás  a  címzettek alapjogait  érintő  döntést  hoz.  A
    kormánytisztviselő felmentéséről a munkáltatói jogok gyakorlója
    a  munkáltató  közigazgatási szerv nevében hoz  olyan  döntést,
    amely  –  a  fentiek alapján – a kormánytisztviselő alkotmányos
    jogait  érinti. E döntéssel szemben a közigazgatás törvény  alá
    rendeltségéből  fakadó követelmény az, hogy  törvény  határozza
    meg   a   munkáltatói   döntés   anyagi   jogi   kereteit.    A
    kormánytisztviselő munkáltató általi felmentésének a Ktjt. 8. §
    (1)  bekezdésében megállapított szabályai nem  felelnek  meg  a
    közigazgatás  jogállamiságból fakadó  törvény  alá  rendeltsége
    követelményének sem.
     
     A  közigazgatás törvény alá rendeltségének Alkotmányból fakadó
    követelménye    követelményeket   támaszt    a    közigazgatási
    feladatokat  ellátó  tisztviselők jogállásának  szabályozásával
    szemben   is.   A   közigazgatási   döntések   törvényességének
    biztosítása  megkívánja,  hogy a  törvényhozó  a  döntést  hozó
    tisztviselők  munkajogi  helyzetének  szabályozása   során   is
    teremtse meg azokat a garanciákat, amelyek biztosítják, hogy  a
    közigazgatás   nevében   eljáró  tisztviselők   magas   szakmai
    színvonalon,  pártpolitikai szempontból semleges módon,  minden
    befolyástól   mentesen,  pártatlanul,  kizárólag  a   törvények
    alapján  hozzák  meg  döntéseiket. Ennek a  garanciarendszernek
    egyik   eleme   a   közszolgálati   jogviszonyok   viszonylagos
    stabilitásának biztosítása.
     
     A  kormánytisztviselő felmentése esetén a felmentési okok és a
    munkáltatói  indokolási kötelezettség törvényi  szabályozásának
    hiánya  a  közigazgatási döntések pártpolitikai  semlegességét,
    befolyástól való függetlenségét, pártatlanságát és ezzel együtt
    törvényességét is veszélyezteti.
     
     A  közigazgatási  szervezetben dolgozó tisztviselők  szigorúan
    hierarchizált szervezetben látják el feladataikat.  Feletteseik
    utasításának engedelmességi kötelezettséggel tartoznak. A Ktv.-
    nek   a   kormánytisztviselőkre  is  alkalmazandó  38.  §-a   a
    törvényesség biztosítása érdekében lehetőséget ad arra, hogy  a
    köztisztviselő   megtagadja   a   jogsértő   utasításnak   való
    engedelmességet,  és  szabályozza  azt  is,  hogy  a   jogsértő
    utasításnak   való  engedelmesség  megtagadása  esetén   miként
    mentesülhet a felelősség alól. Azonban abban az esetben,  ha  a
    kormánytisztviselő nem élvez felmentési védelmet, a munkáltatói
    jogkör  gyakorlója  bármikor, indokolás  nélkül  megszüntetheti
    közszolgálati   jogviszonyát,   e   szabályok   is    elvesztik
    garanciális  jelentőségüket, mert nem elvárható,  hogy  nyíltan
    kiálljon szakmai és jogi álláspontja mellett, ha azzal munkáját
    veszélyezteti.
     
     6.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  –  a  törvényi
    garanciák    hiánya    miatt    –    a    határozatlan    idejű
    kormánytisztviselői  jogviszony indokolás nélküli  felmentéssel
    való  megszüntetése  esetén  a  munkáltató  esetleges  önkényes
    döntésével szemben nem nyújt hatékony jogvédelmet az sem,  hogy
    a  tisztviselő  a munkáltatói döntést bíróság előtt  támadhatja
    meg.  Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése alapján mindenkinek joga
    van  ahhoz, hogy valamely perben a jogait vagy kötelezettségeit
    a  törvény  által  felállított független és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. Az Alkotmány 57.
    §  (1)  bekezdéséből vezette le az Alkotmánybíróság a  hatékony
    bírói  jogvédelem követelményét, nevezetesen azt, hogy  a  jogi
    szabályozásnak olyan jogi környezetet kell biztosítani, hogy  a
    perbe   vitt   jogok  a  bíróság  által  érdemben  elbírálhatók
    legyenek.   Ezt  a  követelményt  a  közigazgatási  határozatok
    törvényességének   bírói   felülvizsgálatával    összefüggésben
    fogalmazta  meg  az  Alkotmánybíróság  39/1997.  (VII.  1.)  AB
    határozatának rendelkező részében:
     
     „2.   A   közigazgatási  határozatok  törvényessége   bírósági
    ellenőrzésének szabályozásánál alkotmányos követelmény, hogy  a
    bíróság  a perbe vitt jogokat és kötelezettségeket az Alkotmány
    57.  § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően
    érdemben   elbírálhassa.   A  közigazgatási   döntési   jogkört
    meghatározó  szabálynak megfelelő szempontot vagy  mércét  kell
    tartalmaznia,  amely alapján a döntés jogszerűségét  a  bíróság
    felülvizsgálhatja.”
     
     E  határozatában az Alkotmánybíróság nyomatékkal  mutatott  rá
    arra, hogy az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében foglalt eljárási
    garanciák  teljesedéséhez önmagában  a  bírói  út  megléte  nem
    elegendő,   az  Alkotmány  által  megkövetelt  hatékony   bírói
    jogvédelem attól függ, hogy a bíróság mit vizsgálhat  felül.  A
    határozat   indokolásában  rámutatott  arra,  hogy  „[a]zok   a
    jogszabályok,  amelyek kizárják vagy korlátozzák  azt,  hogy  a
    bíróság  a  közigazgatási határozatot felülvizsgálva a  fentiek
    szerint   érdemben  elbírálja  a  jogvitát,   ellentétesek   az
    Alkotmány 57. § (1) bekezdésével. Ebből az okból nem csupán  az
    a jogszabály lehet alkotmányellenes, amely kifejezetten kizárja
    a  jogkérdésen  túlmenő bírói felülvizsgálatot,  vagy  annak  a
    közigazgatási  mérlegeléssel szemben olyan  kevés  teret  hagy,
    hogy  az  ügy  megfelelő alkotmányos garanciák  közötti  érdemi
    elbírálásáról  nem beszélhetünk, hanem az olyan jogszabály  is,
    amely   az  igazgatásnak  korlátlan  mérlegelési  jogot   adván
    semmilyen  jogszerűségi  mércét nem tartalmaz  a  bírói  döntés
    számára  sem.”  (ABH 1997, 263, 272.) Az Alkotmány  57.  §  (1)
    bekezdéséből  fakadó  ezen  követelmények  irányadók  a   Ktjt.
    vitatott  szabálya  alapján keletkező közszolgálati  jogvitákra
    nézve  is.  Az  Alkotmány  57. § (1) bekezdésében  szabályozott
    általános bírói jogvédelmi garanciákat az Emberi Jogok  Európai
    Egyezményének 6. cikk (1) bekezdése is megköveteli.  Az  Emberi
    Jogok  Európai  Bírósága,  amely az utóbbi  időkben  folytatott
    gyakorlatában  fokozatosan  kiterjesztette  a   6.   cikk   (1)
    bekezdésének  alkalmazhatóságát a köztisztviselők közszolgálati
    jogvitáira  is [Frydlender v. Franciaország no. 30979/96  2000.
    június  27.;  Vilho  Eskelinen  és  társai  v.  Finnország  no.
    63235/00  2007.  április  19.; Iordan  Iordanov  és  társai  v.
    Bulgária  no.  23530/02 2009. július 2.] a bírósághoz  fordulás
    jogának  elemét  képező  fair eljárásból  eredő  követelménynek
    tekinti  a  hatékony  bírói felülvizsgálat  követelményét.  Nem
    tekinti hatékonynak a bírói jogvédelmet akkor, ha eljárási vagy
    anyagi  jogi akadálya van annak, hogy a bíróság önálló,  érdemi
    vizsgálatot  végezzen,  a  felek  jogairól  érdemben   döntsön.
    [Delcourt  v.  Belgium  1970. január  17.  Series  A  no.  11.;
    Barbera, Messegué és Jabardo v. Spanyolország 1988. december 6.
    Series A. no 285-C]
     
     Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a törvényhozó  azzal,
    hogy   nem   szabályozta  a  munkáltatói   felmentés   törvényi
    feltételeit,   és  lehetőséget  adott  a  döntés  indokolásának
    mellőzésére,  aránytalanul korlátozta a kormánytisztviselőt  az
    Alkotmány   57.   §  (1)  bekezdése  alapján  megillető   bírói
    jogvédelemhez való jogot.
     
     Az  indokolási  kötelezettség  hiánya  miatt  és  a  felmentés
    jogszerűségének   elbírálásához   szempontot   adó    szabályok
    hiányában, jelentősen leszűkült azoknak az eseteknek a köre  (a
    felmentő  határozat semmissége, a felmentési tilalomba ütközés,
    egyenlő  bánásmód megsértése, rendeltetésellenes joggyakorlás),
    amikor  a  kormánytisztviselő a siker  reményében  fordulhat  a
    bírósághoz,  a  bíróság a felmentés jogszerűségét  érdemben  el
    tudja  bírálni.  A  Ktjt. szabályozása  alapján  a  munkáltatói
    felmentés   kapcsán  keletkező  közszolgálati   jogvitákban   a
    felmentés   jogszerűtlenségét  a   kormánytisztviselőnek   kell
    bizonyítania.  Ez  alól kivételt jelent az az  eset,  amikor  a
    jogvita az egyenlő bánásmód követelményének megsértésén alapul,
    ezekben   az   eljárásokban  az  egyenlő  bánásmódról   és   az
    esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi  CXXV.  törvény
    19.   §-a   alapján   a   sérelmet   szenvedett   félnek   csak
    valószínűsítenie  kell  a  jogsérelmet,  a  munkáltató  köteles
    bizonyítani  azt,  hogy  az  egyenlő  bánásmód  követelményének
    eleget  tett. Lehetősége van a köztisztviselőnek arra is,  hogy
    az  Mt.  4. §-ába ütköző rendeltetésellenes joggyakorlás  miatt
    forduljon  a bírósághoz. A Legfelsőbb Bíróság MK 95.  munkaügyi
    kollégiumi  állásfoglalásában értelmezte munkáltatói  felmondás
    esetén  a  rendeltetésellenes joggyakorlást.  „Az  Mt.  4.  §-a
    egyebek   között  kimondja,  hogy  a  törvényben  megállapított
    jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően  kell
    gyakorolni és teljesíteni. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a
    Munka  Törvénykönyvén  alapuló jogot  nem  lehet  olyan  célból
    gyakorolni,  amely  ellentétbe  kerül  a  jog  által  szolgálni
    hivatott   céllal.   Mindez   a  munkáltatói   felmondási   jog
    gyakorlására  is  irányadó. Ehhez képest az egyébként  fennálló
    munkáltatói  felmondási jog gyakorlása  is  jogellenessé  válik
    abban  az  esetben, ha bizonyítottan rendeltetésével össze  nem
    férő    célból,    esetleg   ártási   szándékkal,    bosszúból,
    zaklatásszerűen gyakorolták, illetve ilyen eredményre vezet.”
     
     A  felmentés feltételeit szabályozó jogszabályi rendelkezések,
    azaz   a  munkáltatót  megillető  felmentési  jog  rendeltetése
    törvényi  meghatározásának hiányában  gyakorlatilag  nem,  vagy
    csak  nehezen  bizonyítható,  hogy  a  munkáltató  jogellenesen
    döntött,  felmentési joga gyakorlása során ellentétbe került  a
    jog rendeltetésével, a jog által szolgálni hivatott céllal.  Az
    érdemi  bírói  jogvédelem lehetőségének ez  a  korlátozása  nem
    nyújt     valódi,    hatékony    jogvédelmet    a    munkáltató
    visszaélésszerű, önkényes döntésével szemben.
     
     A    kormánytisztviselők   indokolatlan    felmentés    elleni
    jogvédelmének  a  Ktjt. által teremtett hiánya  miatt  sérelmet
    szenved az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében szabályozott emberi
    méltósághoz  való  jog is. Az Alkotmány e rendelkezése  alapján
    minden  embernek veleszületett joga van az emberi  méltósághoz,
    amelytől  senkit  nem lehet önkényesen megfosztani.  Az  emberi
    méltósághoz való jog a legabsztraktabb alapjog, amely az emberi
    személyiség  egészét, az ember jogi státusát védelmezi.  E  jog
    alapvető  tartalma, hogy minden embert emberhez méltó  bánásmód
    illet  meg,  az  egyén jogosult arra, hogy  a  minden  embernek
    kijáró  tisztelettel, az emberi személyiség értékét szem  előtt
    tartva bánjanak vele.
     
     Az  emberi méltóságot az állam köteles tiszteletben tartani és
    védelmezni.
     
     Az  Alkotmánybíróság  a 64/1991. (XII. 17.)  AB  határozatában
    kifejtette:  „Az emberi méltósághoz való jog azt jelenti,  hogy
    van  az  egyén  autonómiájának,  önrendelkezésének  egy  olyan,
    mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva – a
    klasszikus megfogalmazás szerint – az ember alany marad, s  nem
    válhat  eszközzé vagy tárggyá. A méltósághoz való jognak  ez  a
    felfogása  különbözteti  meg  az embert  a  jogi  személyektől,
    amelyek  teljesen szabályozás alá vonhatók, nincs érinthetetlen
    lényegük.” [ABH 1991, 297, 308.]
     
     A   Ktjt.   8.  §  (1)  bekezdése,  –  amint  az   a   törvény
    indokolásából   megállapítható  –  a   kormányzati   törekvések
    egyszerűbb   megvalósítása  érdekében  jogi   korlátok   nélkül
    lehetőséget  ad  a  kormánytisztviselői  jogviszony  munkáltató
    által történő megszüntetésére. Ez a jogi megoldás – amint  arra
    az  Alkotmánybíróság a fentiekben rámutatott – magában hordozza
    a  közszolgálati  jogviszony önkényes, a munkáltató  szubjektív
    megítélésén  alapuló  megszüntetésének  lehetőségét,   amelynek
    következtében előre kiszámíthatatlan módon kerülhet veszélybe a
    kormánytisztviselőnek és családjának létfenntartása is.  Mindez
    feltétlen alárendeltséget, kiszolgáltatott helyzetet  teremt  a
    kormánytisztviselő  számára.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint  a kormánytisztviselőnek ez a kiszolgáltatott helyzete,
    az   állami   feladatmegoldás   „eszközeként”   való   kezelése
    ellentétes az emberi méltósággal.
     
     A  kifejtettek  alapján  az  Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy  a  Ktjt.  8.  §  (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenes,
    sérti   az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében   szabályozott
    jogállamiság  elvét,  a  70/B. § (1) bekezdésében  szabályozott
    munkához  való  jogot,  a  70. § (6) bekezdésében  szabályozott
    közhivatal  viseléséhez való jogot, az 57. §  (1)  bekezdésében
    szabályozott bírósághoz fordulás jogát, és az Alkotmány  54.  §
    (1)  bekezdésében szabályozott emberi méltósághoz  való  jogot,
    ezért azt megsemmisítette.
     
     Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság a Ktjt.  8.  §  (1)
    bekezdés b) pontjának alkotmányellenességét az Alkotmány  fenti
    rendelkezéseinek   sérelme   miatt   megállapította,    állandó
    gyakorlatának  megfelelően  az  indítványozók  által  felhozott
    további alkotmányossági kérdéseket nem vizsgálta.
     
     Az  Alkotmánybíróság e határozatában a Ktjt. 8. § (1) bekezdés
    b)  pontja  alapján  a  kormánytisztviselők  indokolás  nélküli
    felmentésének   alkotmányellenességét   állapította   meg,    a
    kormánytisztviselő      indokolás     nélküli      lemondásának
    alkotmányosságát  nem  vizsgálta. Mivel  az  „indokolás  nélkül
    megszüntetheti”     szövegrész    egyaránt     vonatkozik     a
    kormánytisztviselő  lemondására  és  munkáltató  által  történő
    felmentésére  is, a Ktjt. 8. § (1) bekezdésének  megfogalmazása
    nem  teszi  lehetővé  kizárólag  az  alkotmányellenesnek  ítélt
    rendelkezés megsemmisítését, ezért az Alkotmánybíróság az egész
    8. § (1) bekezdést megsemmisítette. [ld.: 23/2005. (VI. 17.) AB
    határozat, ABH 2005, 261, 269.]
     
     Az  Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban: Abtv.) 42. §-a alapján az Alkotmánybíróság  által
    megsemmisített jogszabályi rendelkezés a határozat közzétételét
    követő  napon  veszti hatályát. Az Abtv. 43.  §  (4)  bekezdése
    alapján  az  Alkotmánybíróság ettől eltérően is meghatározhatja
    az  alkotmányellenes jogszabály hatályon kívül  helyezését,  ha
    ezt  a  jogbiztonság,  vagy az eljárást kezdeményező  különösen
    fontos  érdeke  indokolja. Az Alkotmánybíróság a  megsemmisítés
    időpontjának  meghatározása során figyelemmel volt  arra,  hogy
    mivel a Ktjt. 10. § (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselői
    jogviszonyokban  a  Ktv.-nek  a köztisztviselő  lemondására  és
    felmentésére vonatkozó 16-17. §-ai nem alkalmazandók,  a  Ktjt.
    8.   §   (1)   bekezdésének  megsemmisítése   következtében   a
    kormánytisztviselői jogviszony lemondással és felmentéssel való
    megszüntetése szabályozatlanul marad. Időt kívánt biztosítani a
    jogalkotónak az Alkotmánynak megfelelő szabályok megalkotására,
    ezért  a  Ktjt.  8.  §  (1)  bekezdését  a  jövőre  nézve,  úgy
    semmisítette meg, hogy az 2011. május 31-én veszti hatályát.
     
     7.  Több  indítványozó vitatja a Ktjt. 61. § (1) bekezdésének,
    valamint 62. § (1)-(4) bekezdésének alkotmányosságát. A  61.  §
    (1)  bekezdése alapján a munkáltató a Ktjt. hatálya alá tartozó
    szerveknél    létesített   határozatlan   idejű   munkaviszonyt
    indokolás nélkül szüntetheti meg rendes felmondással.  A  Ktjt.
    62.  §-ába  foglalt rendelkezések a Ktjt. hatálya  alá  tartozó
    munkaviszonyok   jogellenes  felmondásának   jogkövetkezményeit
    szabályozzák.  Az  indítványozók a 62. §  (1)-(4)  bekezdésének
    alkotmányossági    vizsgálatát   kezdeményezik,    azonban    a
    szabályozás alkotmányellenességét alátámasztó érvelésük csak  a
    62. § (1) bekezdésének alkotmányosságát vitatja. Az indítványok
    e  szabályozással  összefüggésben  azt  kifogásolják,  hogy  az
    érintettek  –  ha  a munkáltató jogellenesen  szüntette  meg  a
    munkaviszonyt  –  csak  a törvényben meghatározott  jogsértések
    megállapítása esetén, szűk körben kérhetik a bíróságtól eredeti
    munkakörben     való     továbbfoglalkoztatásukat.     Az     e
    rendelkezésekkel érintett munkavállalók munkaviszonyára a Ktjt.
    60.   §-a  alapján  az  Mt.  rendelkezései  alkalmazandók.   Az
    indítványozók   álláspontja  szerint   e   szabályok   az   Mt.
    szabályaitól  eltérő,  a Ktjt. hatálya alá  tartozó  szervekkel
    munkaviszonyban   álló  munkavállalókra  más   munkavállalókhoz
    képest hátrányosabb rendelkezéseket tartalmaznak, s ez –  mivel
    az   eltérő  szabályozás  azonos  szabályozási  körbe   tartozó
    jogalanyokat  érint  –  ellentétes az  Alkotmány  70/A.  §-ában
    szabályozott jogegyenlőség követelményével.
     
     Az  Alkotmánybíróság kialakult gyakorlata szerint az Alkotmány
    70/A.  §-ában  foglalt  rendelkezést a jogegyenlőség  általános
    elvét  megfogalmazó  alkotmányi követelményként  értelmezte.  E
    határozataiban   az   Alkotmánybíróság  kifejtette,   hogy   az
    Alkotmány  e  rendelkezése az azonos  szabályozási  körbe  vont
    jogalanyok   közötti  olyan  alkotmányos  indok   nélkül   tett
    megkülönböztetést   tiltja,   amelynek   következtében    egyes
    jogalanyok  hátrányos  helyzetbe kerülnek.  Kimondta,  hogy  az
    alkotmányi   tilalom   elsősorban  az   alkotmányos   alapjogok
    tekintetében  tett  megkülönböztetésekre terjed  ki,  abban  az
    esetben,  ha  a  megkülönböztetés nem alapvető alkotmányos  jog
    tekintetében      történt,      az      eltérő      szabályozás
    alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha az az  Alkotmány
    54.  §  (1)  bekezdésében szabályozott emberi méltósághoz  való
    jogot  sérti.  Az  Alkotmánynak ez az általános  jogegyenlőségi
    követelménye arra vonatkozik, hogy az állam, mint közhatalom, a
    jogok és kötelezettségek elosztása során köteles egyenlőkként –
    egyenlő  méltóságú  személyként –  kezelni  a  jogalanyokat,  a
    jogalkotás során a jogalkotónak mindegyikük szempontjait azonos
    körültekintéssel,  elfogulatlansággal és  méltányossággal  kell
    értékelnie. [először: 9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990,
    46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 77-78.]
     
     A  Ktjt.  60.  §-a kimondja, hogy a Ktjt. hatálya alá  tartozó
    munkáltatóknál foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára az
    Mt.  III.  Rész  XII. fejezetét a Ktjt. 61-63.  §-ában  foglalt
    eltérésekkel kell alkalmazni.
     
     Az  Mt.  III.  rész  XII. fejezete a közigazgatási  szerveknél
    foglalkoztatott      munkavállalókra      vonatkozó      eltérő
    rendelkezéseket  tartalmazza, azaz a  közigazgatási  szerveknél
    alkalmazott  munkavállalók esetén maga az Mt. határozza  meg  a
    munkaviszonyra  irányadó, az Mt. általános szabályaitól  eltérő
    rendelkezéseket.   Az   e   fejezetben   szabályozott    eltérő
    rendelkezés     hiányában     a    közigazgatási     szerveknél
    foglalkoztatott  munkavállalókra  az  Mt.  általános  szabályai
    alkalmazandók.
     
     A  határozatlan  időre szóló munkaviszony rendes  felmondással
    való  megszüntetésére  vonatkozó előírásokat  az  Mt.  89.  §-a
    szabályozza.  Az  Mt.  89.  §-a  a  határozatlan  időre   szóló
    munkaviszony  munkáltató  által  történő  rendes  felmondásával
    kapcsolatosan  úgy  rendelkezik,  hogy  a  munkáltató   köteles
    felmondását  megindokolni. Az indokolásból a  felmondás  okának
    világosan  ki  kell  tűnnie. Vita esetén a felmondás  indokának
    valósságát  és  okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania.
    Az Mt. meghatározza azt is, hogy milyen indokok fogadhatók el a
    felmondás jogszerű indokaként. Kimondja, hogy felmondás  indoka
    csak    a   munkavállaló   képességeivel,   a   munkaviszonnyal
    kapcsolatos  magatartásával, illetve a  munkáltató  működésével
    összefüggő  ok  lehet.  A  munkáltató  személyében  bekövetkező
    jogutódlás  önmagában  nem  szolgálhat  a  határozatlan   idejű
    munkaviszony   rendes  felmondással  történő   megszüntetésének
    indokául.  A  munkavállaló  munkavégzésére  vagy  magatartására
    hivatkozással  történő munkáltatói felmondás előtt  lehetőséget
    kell   adni   a   vele   szemben  felhozott  kifogások   elleni
    védekezésre,   kivéve,   ha  az  eset   összes   körülményeiből
    következően ez a munkáltatótól nem várható el.
     
     A  Ktjt.  61.  §  (1)  bekezdése a Ktjt. hatálya  alá  tartozó
    munkáltatóval  munkaviszonyban álló munkáltatók  esetén  azzal,
    hogy   lehetővé   teszi   a  munkaviszony   indokolás   nélküli
    megszüntetését,  e  munkavállalók tekintetében  megszüntette  a
    rendes  felmondás  esetére az Mt. által  biztosított  munkajogi
    védelmet.
     
     A  munkaviszony munkáltató által történt megszüntetése  esetén
    az eredeti munkakörben való továbbfoglalkoztatás elrendeléséről
    az Mt. 100. §-a rendelkezik.
     
     E  szabályok  szerint,  ha  a  bíróság  megállapítja,  hogy  a
    munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette
    meg,  a  munkavállalót – kérelmére – eredeti munkakörében  kell
    továbbfoglalkoztatni. A munkáltató kérelmére a bíróság  mellőzi
    a  munkavállaló  eredeti  munkakörbe történő  visszahelyezését,
    feltéve,    ha    a   munkavállaló   továbbfoglalkoztatása    a
    munkáltatótól  nem  várható  el.  Nincs  mód  a  visszahelyezés
    mellőzésére,  ha  a  munkáltató intézkedése a  rendeltetésszerű
    joggyakorlás     követelményébe,    az     egyenlő     bánásmód
    követelményébe,  illetve felmondási védelembe ütközik,  vagy  a
    munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselőre  előírt
    munkajogi  védelemben részesülő munkavállaló munkaviszonyát  az
    Mt.  28.  §  (1) bekezdésébe, illetve a 96. §-ba  ütköző  módon
    szüntette  meg. Az Mt. e rendelkezései szerint az az  általános
    szabály,   hogy  a  munkavállalót  a  munkaviszony   jogellenes
    megszüntetése esetén kérelmére eredeti munkakörébe vissza  kell
    helyezni.  Ezt a bíróság csak akkor mellőzheti, ha a munkáltató
    bizonyítja, hogy a munkavállaló továbbfoglalkoztatása tőle  nem
    várható el.
     
     A  Ktjt.  62.  §  (1)  bekezdése alapján a Ktjt.  hatálya  alá
    tartozó    munkáltatóknál   munkaviszonyban   foglalkoztatottak
    munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén  az  általános
    szabály  szerint  az  eredeti munkakörbe való  visszahelyezésre
    nincs  mód.  Továbbfoglalkoztatását a munkavállaló  csak  akkor
    kérheti, ha
     „a)    a    megszüntetés   a   rendeltetésszerű   joggyakorlás
    követelményébe [Mt. 4. §] ütközik, vagy a munkáltató megszegi a
    felmondási korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [Mt. 89.  §
    (7)-(8) bekezdés, 90. § (1)-(4) és (6) bekezdés, 91. §], vagy
       b)  a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselő,
    az  üzemi  tanács tagjának (elnökének), illetve a  munkavédelmi
    képviselőnek  (munkavédelmi bizottság tagjainak) munkaviszonyát
    az  Mt.  28.  §-ba,  a 62/A. §-ba vagy a munkavédelemről  szóló
    1993.  évi  XCIII.  törvény 76. §-ának (3)  bekezdésébe  ütköző
    módon szüntette meg.”
     
     Megállapítható tehát, hogy a Ktjt. 62. § (1) bekezdése az  Mt.
    szabályainál hátrányosabban állapítja meg a hatálya alá tartozó
    munkáltatók       által      foglalkoztatott      munkavállalók
    munkaviszonyának  jogellenes megszüntetése  esetén  az  eredeti
    munkakörbe való visszahelyezés szabályait.
     
     A  vitatott  szabályok az Mt. hatálya alatt álló munkavállalók
    – azaz ugyanazon szabályozási körbe tartozó jogalanyok – között
    tesznek  a  kormánynak  alárendelt  államigazgatási  szervekkel
    munkaviszonyban  álló  munkavállalók hátrányára  különbséget  a
    munkajogi  védelem szempontjából. A törvényhozó az Mt.  hatálya
    alá  tartozó  más  munkavállalókkal való  összehasonlításban  a
    jogok   és   kötelezettségek  elosztásában  nem  mért   egyenlő
    mércével,  a  Ktjt.  hatálya alá tartozó  szervezetben  dolgozó
    munkavállalókat   nem  kezelte  más  munkavállalókkal   egyenlő
    méltóságú    személyként.    E    hátrányos    megkülönböztetés
    tekintetében  önmagában az, hogy e munkavállalók  a  kormánynak
    alárendelt államigazgatási rendszerbe tartozó szervekkel állnak
    munkaviszonyban,   nem  tekinthető  alkotmányosan   elfogadható
    indoknak.
     
     E   szabályok   alkotmányellenes  megkülönböztetést   rejtenek
    magukban  a  munkáltatók jogai tekintetében  is,  mert  csak  a
    munkáltatók  egy  csoportjára nézve állapít  meg  –  az  állami
    munkáltatók  számára  alkotmányos  indok  nélkül  privilegizált
    helyzetet biztosítva – eltérő jogokat.
     
     Ezért  az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a Ktjt. 61.  §
    (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdése alkotmányellenes, sérti az
    Alkotmány  70/A. § (1) bekezdésében szabályozott  jogegyenlőség
    követelményét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmába  ütközik.
    Ezért e szabályokat megsemmisítette.
     
                                  V.
                                   
     1.  Négy  indítványozó kérte a Ktjt. 23.  §  (3)  bekezdés  a)
    pontja, valamint a Ktv. 49/E. §-a alkalmazhatóságát kizáró  24.
    §  (1)  bekezdés  alkotmányossági vizsgálatát is.  E  szabályok
    tekintetében  az  indítványozó által felvetett  alkotmányossági
    problémát  az okozza, hogy a Ktv. 49/E. §-a alapján a jubileumi
    jutalomra jogosító szolgálati idő számításánál az 1992.  július
    1-je  előtt  valamennyi munkaviszonyban töltött időt figyelembe
    kell  venni. Addig a Ktjt. 23. § (3) bekezdése csak a  szorosan
    vett   állami   szervezetben,  a  Ktv.  és  a  közalkalmazottak
    jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a  továbbiakban:
    Kjt.)    hatálya   alá   tartozó   munkáltatónál,   bíróságnál,
    ügyészségnél  munkaviszonyban töltött időt  minősíti  jubileumi
    jutalomra jogosító időnek. Az indítványozók álláspontja szerint
    sérti   az   Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdéséből   levezetett
    jogbiztonság követelményét, szerzett jogokat sért a Ktjt. 23. §
    (3)  bekezdése,  amely – a közszolgálati jogviszony  jellegének
    megváltoztatásával,   egyik  napról  a   másikra   –   átmeneti
    rendelkezések nélkül megváltoztatta a jubileumi jutalomra  való
    jogosultság  feltételeit,  és  nem  volt  tekintettel   azokra,
    akiknek jogszerzése már folyamatban volt. Az egyik indítványozó
    álláspontja  szerint a jubileumi jutalomra vonatkozó  szabályok
    megváltoztatása sérti az Alkotmány 70/B. §-ának (2)  bekezdését
    is.
     
     Az  Alkotmánybíróság értelmezése szerint: „[a] jogbiztonság  –
    többek  között  – megköveteli a megszerzett jogok  védelmét,  a
    teljesedésbe    ment,   vagy   egyébként   véglegesen    lezárt
    jogviszonyok   érintetlenül   hagyását,   illetve   a   múltban
    keletkezett,    tartós   jogviszonyok   megváltoztathatóságának
    alkotmányos  szabályokkal való korlátozását.”  [11/1992.  (III.
    5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 81.]
     
     Ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság  rámutatott  az  Alkotmányból
    levezetett követelmény értelmezési határaira is: „[a]  szerzett
    jogok  védelmének  alkotmányos  jogállamban  szabályként   kell
    érvényesülnie, az azonban nem abszolút érvényű és kivételt  nem
    tűrő  követelmény. [...] A szerzett jogokkal azonban a  pusztán
    elvont   jogi   lehetőségek,  amelyek  még   fennálló   konkrét
    jogviszonyokkal   összefüggésben   nincsenek,   csak    távoli,
    közvetett  kapcsolatban vannak. Az alkotmányos védelmet  élvező
    szerzett  jogok  a már konkrét jogviszonyokban  alanyi  jogként
    megjelenő   jogosultságok,   illetőleg   azok   a   jogszabályi
    igérvények  és  várományok, amelyeket  a  jogalkotó  a  konkrét
    jogviszonyok  keletkezésének  lehetőségével  kapcsol  össze.  A
    jogszabályok   hátrányos   megváltoztatása   így   csak   akkor
    ellentétes  a  szerzett  jogok  alkotmányos  oltalmával,  ha  a
    módosítás a jog által már védett jogviszonyok lefolyásában idéz
    elő  a jogalanyokra nézve kedvezőtlen változtatást. [...] A jog
    stabilitására,    előreláthatóságára   vonatkozó    alkotmányos
    szempont nem jelenti a jogszabályok megváltoztathatatlanságát.”
    (731/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 801, 805-806.)
     
     Az  Alkotmánybíróság számos határozatában vizsgálta a Ktv.-ben
    szabályozott jubileumi jutalom feltételeit módosító jogszabályi
    rendelkezések  alkotmányosságát. A 632/B/2002. AB határozatában
    a  jubileumi jutalomra vonatkozó szabályozás történeti elemzése
    alapján    rámutatott:   „A   jubileumi   jutalomra   vonatkozó
    szabályozás  e módosításait végig kísérve megállapítható  az  a
    jogalkotói   törekvés,   hogy  a   jubileumi   jutalomra   való
    jogosultság  feltételeit megállapító szabályozás  alapvetően  a
    jubileumi jutalom funkciójának megfelelően rögzítse a jubileumi
    jutalomra  jogosító  jogszerző idő számításának  előírásait.  A
    jubileumi  jutalom  a  köztisztviselő által  az  állam,  a  köz
    szolgálatában eltöltött hosszú idő elismerésére szolgál.  Ezért
    határozza  meg  a Ktv. 49/E. §-a szűkebben a jubileumi  jutalom
    megállapításánál figyelembeveendő időt, mint a Ktv. 72. §  (1)-
    (2)   bekezdése   a   köztisztviselő   besorolásánál   irányadó
    jogviszonyokban   töltött   időket.”   E   határozatában    nem
    minősítette  alkotmányellenesnek azt, hogy  Ktv.  49/E.  §-a  a
    szövetkezeti  tagsági viszonyban töltött időt  nem  ismerte  el
    jubileumi jutalomra jogosító időnek. (ABH 2004, 1620, 1625.)
     
     Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   önmagában    –
    tekintettel a jubileumi jutalom rendeltetésére – nem tekinthető
    alkotmányellenesnek  az,  hogy a  Ktjt.  a  kormánytisztviselői
    jogviszonyban  nem  minden, 1992 előtt munkaviszonyban  töltött
    időt,  hanem  csak  a szűkebb értelemben vett közszférában,  az
    államapparátusban  (a  Ktv. hatálya alá tartozó  szerveknél,  a
    bíróságoknál,  ügyészségeknél) és a Kjt.  hatálya  alá  tartozó
    szerveknél  munkaviszonyban eltöltött időt  minősíti  jubileumi
    jutalomra jogosító időnek.
     
     A  jubileumi  jutalomra  való jogosultság  akkor  nyílik  meg,
    amikor a törvényben meghatározott szolgálati idő letelik, addig
    alkotmányos  védelem alatt álló szerzett jog nem keletkezik.  A
    jubileumi    jutalomra   való   jogosultság   a   közszolgálati
    jogviszonyokat  szabályozó törvényeken és  nem  az  Alkotmányon
    alapuló  alanyi jog. Így az arra jogosultaknak a Ktv. szabályai
    alapján  nem  keletkezett  az  Alkotmány  védelme  alatt   álló
    „várománya”,   a   jogalkotó   nagy  szabadsággal   rendelkezik
    feltételeinek    szabályozására   és   megváltoztatására    is.
    [Hasonlóan    foglalt    állást    az    Alkotmánybíróság     a
    végkielégítéssel   kapcsolatos   határozataiban,   legutóbb   a
    174/B/1999.  AB  határozatában (ABH 2005, 870,  877-878.).]  Az
    Alkotmánybíróság  több  határozatában  utalt  arra,  hogy  „[a]
    jogbiztonság  és  a  szerzett  jog  alkotmányos   védelme   nem
    értelmezhető  akként, hogy a múltban keletkezett jogviszonyokat
    soha  nem  lehet  alkotmányos szabályozásokkal megváltoztatni.”
    [515/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 976, 977.; 1011/B/1999. AB
    határozat, ABH 2001, 1365, 1370.; 495/B/2001. AB határozat, ABH
    2003,  1382,  1390.] Nem sérti a jogbiztonság  követelményét  a
    jogosultság  feltételeinek jövőre vonatkozó  olyan  átalakítása
    sem,  amely  a  jövőbeni jogosultak számára  esetleg  hátrányos
    következményekkel  jár. (174/B/1999. AB  határozat,  ABH  2005,
    870, 878.)
     
     Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Ktjt.     jubileumi     jutalomra    vonatkozó     szabályainak
    alkotmányellenessége  az Alkotmány 2. § (1)  bekezdése  alapján
    nem állapítható meg.
     
     Az  Alkotmánybíróság elutasította azt az indítványt is,  amely
    a   Ktjt.   23.   §   (3)   bekezdése   alkotmányellenességének
    megállapítását  az  Alkotmány 70/B. § (2)  bekezdésébe  foglalt
    azon  szabály  megsértésére hivatkozással  kezdeményezte,  mely
    szerint egyenlő munkáért mindenkinek egyenlő bérhez van joga. A
    jubileumi jutalom a köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek  a
    jogállásukat szabályozó törvények alapján, alanyi jogon járó, a
    köz  szolgálatában eltöltött hosszú szolgálati idő elismerésére
    szolgáló juttatás, – bár mértéke igazodik az illetményhez – nem
    minősül a munkavégzés fejében járó bérnek, illetménynek.  Ezért
    az   Alkotmány   70/B.  §  (2)  bekezdésével   alkotmányjogilag
    értékelhető   összefüggése  nem  állapítható  meg.   [Hasonlóan
    foglalt állást a végkielégítéshez való joggal összefüggésben az
    Alkotmánybíróság 1303/B/1996. AB határozatában (ABH 1997,  693,
    694.).]
     
     2.  Az  indítványozó a 23. § (3) bekezdésével és a 24.  §  (1)
    bekezdésének  „49/E. §” szövegrészével összefüggésben  kifejti:
    az    Alkotmány   70/A.   §-ában   szabályozott   jogegyenlőség
    követelményébe ütközik az, hogy a köztisztviselői jogviszonyban
    állók  esetén  a Ktv. 49/E. §-a alapján változatlan  feltételek
    mellett  jár a jubileumi jutalom, akiknek jogviszonya  a  Ktjt.
    76.  §  (1)  bekezdése alapján kormánytisztviselői jogviszonnyá
    alakult  át,  mások, a Ktv. szabályaihoz képest  korlátozottabb
    feltételek  mellett  juthatnak hozzá ehhez  a  juttatáshoz.  Az
    indítványozók többsége hasonló érveléssel kéri a Ktjt. 9. § (1)
    bekezdés    második    mondata    alkotmányellenességének     a
    megállapítását,  mely  szerint  a  felmentési  idő  két  hónap.
    Szerintük  a  felmentési  időnek  a  közszolgálatban  eltöltött
    időtől  független, a Ktv. szabályaitól eltérő  szabályozása  az
    Alkotmány  70/A. §-ába ütközik. Ugyanezen az alapon vitatják  a
    Ktjt.-nek a Ktv. egyes rendelkezéseinek alkalmazását kizáró 10.
    § (1) bekezdését is. Az Alkotmánybíróság fentiekben ismertetett
    állandó  gyakorlata  szerint  az Alkotmány  70/A.  §-a  alapján
    valamely  jogszabályi  rendelkezés  alkotmányellenessége  akkor
    állapítható  meg,  ha  az  összehasonlítható  jogosultak,  vagy
    kötelezettek, azaz azonos szabályozási körbe tartozó jogalanyok
    között  tesz  alkotmányos  indok nélkül  megkülönböztetést.  Az
    Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlatában  nem  tekintette  azonos
    szabályozási   körbe  tartozónak  a  különböző  foglalkoztatási
    viszonyokat szabályozó jogállási törvények hatálya alá  tartozó
    jogalanyokat. Határozataiban kimondta, hogy önmagában az,  hogy
    a különböző foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények
    egyes munkajogi intézményeket eltérően szabályoznak, nem jelent
    alkotmányellenes   diszkriminációt.   [pl.:    44/B/1993.    AB
    határozat, ABH 1994, 574, 575.; 4/1993. (II. 12.) AB határozat,
    ABH  1993,  48, 65.; 198/B/1998. AB határozat, ABH  1999,  668,
    669.; 170/B/2004. AB határozat, ABH 2008, 2067, 2068-2071.]
     
     A  Ktjt.  hatálybalépését  követően  a  köztisztviselők  és  a
    kormánytisztviselők nem tekinthetők azonos  szabályozási  körbe
    tartozó jogalanyoknak, így a közszolgálati jogviszonyuk  eltérő
    szabályozása  miatt  az  Alkotmány  70/A.  §-ában  szabályozott
    jogegyenlőség sérelme nem állapítható meg.
     
     3.   A   Ktjt.  9.  §  (1)  bekezdés  első  mondatába  foglalt
    felmentési  időre  vonatkozó  rendelkezést  és  a  Ktv.   egyes
    szabályainak alkalmazását kizáró 10. § (1) bekezdését  támadják
    az  indítványozók  a  visszaható hatályú  jogalkotás  tilalmába
    ütközésük  miatt  is.  Az Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata
    szerint   az   Alkotmány   2.  §  (1)   bekezdésében   elismert
    jogállamiság  egyik  legfontosabb alkotóeleme  a  jogbiztonság,
    amely  –  egyebek  között – megköveteli, hogy  a  jogalanyoknak
    meglegyen  a tényleges lehetőségük arra, hogy magatartásukat  a
    jog   előírásaihoz   tudják  igazítani,   ennek   érdekében   a
    jogszabályok   a   kihirdetésüket  megelőző  időre   nézve   ne
    állapítsanak    meg    kötelezettséget,   illetőleg    valamely
    magatartást    visszamenőleges   hatállyal   ne    minősítsenek
    jogellenesnek.  A  jogbiztonság ezen  alapvető  követelményével
    ellentétes  jogalkotás az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésének  a
    sérelmét  eredményezi. [34/1991. (VI. 15.)  AB  határozat,  ABH
    1991,  170, 172.; 31/2005. (VII. 14.) AB határozat,  ABH  2005,
    675,   679.]   Az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában   visszaható
    hatályúnak    minősül   a   szabályozás,   ha   a    jogszabály
    hatálybaléptetése „(...) nem visszamenőlegesen  történt  ugyan,
    de  a  jogszabály rendelkezéseit – az erre irányuló  kifejezett
    rendelkezés   szerint  –  a  jogszabály  hatálybalépése   előtt
    létrejött  jogviszonyokra is alkalmazni kell”.  [57/1994.  (XI.
    17.) AB határozat, ABH 1994, 316, 324.]
     
     A  Ktjt.  ezen vitatott szabályai a jövőre nézve rendelkeznek,
    a    hatálybalépésüket    megelőző    időre    kötelezettséget,
    jogsértésért való felelősséget, szankciót nem állapítanak meg.
     
     A    Ktjt.    hatálybalépésekor   a   hatálya   alá    tartozó
    szervezetekben dolgozó köztisztviselők jogállása  megváltozott,
    s  ezzel  megváltozott  a kinevezésükkel  létrejött  jogviszony
    tartalma is.
     
     A   visszaható  hatályú  jogalkalmazás  tilalma  azonban   nem
    értelmezhető  akként,  hogy a tartós,  határozatlan  időtartamú
    jogviszonyok   a   jövőre  nézve  nem   alakíthatók   át,   nem
    változtathatók    meg.    Ha    a   jogviszonyok    tartalmának
    megváltoztatása   következtében  az  Alkotmány   valamely   más
    rendelkezése  (pl.:  a diszkrimináció tilalma),  vagy  valamely
    alapvető  jog sérelmet nem szenved, pusztán az Alkotmány  2.  §
    (1)  bekezdése  alapján az alkotmányellenesség nem  állapítható
    meg. (174/B/1999. AB határozat, ABH 2005, 870, 878.)
     
     Az   indítványozók  álláspontja  szerint  a  Ktjt.  9.  §  (1)
    bekezdésében   a  felmentési  idő  tartamának  csökkentése   és
    szolgálati  időtől  független, egységes megállapítása  szerzett
    jogokat sért.
     
     A   felmentési   időre   való  jogosultság   a   közszolgálati
    jogviszony  megszűnésekor  nyílik meg,  akkor  válik  joggá.  A
    szerzett  jogok  védelmének  fentiekben  kifejtett  értelmezése
    alapján  a  felmentési  idő tartamának  a  jövőbeni  jogosultak
    tekintetében  történő  módosítása  nem  jár  a  szerzett  jogok
    sérelmével.
     
     Mindezeket  figyelembe véve a Ktjt. 9.  §  (1)  bekezdés  első
    mondatának,     valamint     10.     §     (1)     bekezdésének
    alkotmányellenessége – az indítványozók által  kifejtett  érvek
    alapján  – sem az Alkotmány 70/A. §-a, sem a 2. § (1) bekezdése
    alapján nem állapítható meg.
     
     4.   A  szerzett  jogok  védelmére  és  a  visszaható  hatályú
    jogalkotás  tilalmára hivatkozással kérik  az  indítványozók  a
    Ktjt. 76. § (1) bekezdésének, valamint a 76. § (3) bekezdésében
    foglalt  rendelkezések  alkotmányellenességének  megállapítását
    is.  Álláspontjuk  szerint  a jogállás  átalakítására  csak  az
    érintettekkel  való megegyezés alapján kerülhetett  volna  sor.
    Egyik  indítványozó  szerint  sérti  az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésében  szabályozott emberi méltósághoz  való  jogot  az,
    hogy erről a tényről az érintetteket csak tájékoztatni kell.
     
     A  Ktjt.  e  szabályai szerint a Ktjt. hatálybalépésével  –  a
    törvény  erejénél  fogva  – a hatálya  alá  tartozó  szervekben
    foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya kormánytisztviselői
    jogviszonnyá, szakmai vezetők, főosztályvezetők, osztályvezetők
    jogviszonya   a  Ktjt.-ben  szabályozott  vezetői  jogviszonnyá
    alakult  át.  A Ktjt. e rendelkezései tartalmukat tekintve  nem
    konkrét  jogosultságok és kötelezettségek módosításáról,  hanem
    az  államigazgatási szervezetben foglalkoztatottak jogállásának
    megváltozásáról       rendelkeznek.      A      közszolgálatban
    foglalkoztatottak  jogállását törvény határozza  meg,  törvényi
    rendelkezésen alapul annak megváltozása is.
     
     A   státus  átalakulását  kimondó  szabályok  a  jövőre  nézve
    változtatják  meg  az  érintettek  jogviszonyait,   a   törvény
    hatálybalépését megelőző időre nézve jogi hatással nem  bírnak,
    s  mivel  önmagukban jogokat, kötelezettségeket nem állapítanak
    meg, szerzett jogokat sem érintenek.
     
     Erre  tekintettel  a  Ktjt.  76. §  (1)  és  (3)  bekezdésének
    alkotmányellenessége  az Alkotmány 2. § (1)  bekezdése  alapján
    nem állapítható meg.
     
     Egyes    indítványozók   álláspontja   szerint   a    vitatott
    rendelkezések  – mivel a jogviszonyok átalakítására  a  törvény
    erejénél fogva, az érintettek hozzájárulása nélkül került sor –
    sértik  az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében szabályozott emberi
    méltósághoz való jogot.
     
     Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában az emberi méltósághoz  való
    jogot  az  „általános személyiségi jog” egyik megfogalmazásának
    tekinti,    amelynek   egyik   eleme   az   egyén   cselekvési,
    önrendelkezési  szabadsága.  [először:  8/1990.  (IV.  23.)  AB
    határozat, ABH 1990, 41, 44.] Az önrendelkezési jogból  vezette
    le  a fél perbeli részvételével kapcsolatos rendelkezési jogait
    [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 67.; 1/1994.  (I.
    7.)   AB   határozat,  ABH  1994,  29,  35-37.],  illetőleg   a
    pernyertességből folyó rendelkezési jogát is [4/1998. (III. 1.)
    AB  határozat,  ABH  1998,  71,  75-77.].  Az  Alkotmánybíróság
    álláspontja  szerint az önrendelkezési jog magába  foglalja  az
    egyén    munkajogi   státusának   megváltozásával   kapcsolatos
    rendelkezési  jogát  is,  nevezetesen azt,  hogy  hozzájárulása
    nélkül  abban jelentős változás ne következhessen be.  Azonban,
    amint  arra  az  Alkotmánybíróság a  fentiekben  rámutatott,  a
    köztisztviselői  jogviszonyokban –  tekintettel  arra,  hogy  e
    jogviszonyok   tartalmát   törvény   határozza    meg    –    a
    köztisztviselőnek   ez  a  rendelkezési  joga   törvény   által
    korlátozott,   a   jogviszony  keletkezése  tekintetében   arra
    korlátozódik, hogy a kinevezést – törvényben foglalt feltételek
    mellett  –  elfogadja-e  vagy sem, ha  a  jogviszony  tartalmát
    szabályozó   törvényi  rendelkezések  módosítását   nem   tudja
    elfogadni,  jogviszonyát  lemondással  megszüntetheti.   Ez   a
    rendelkezési      jog     a     köztisztviselői      jogviszony
    kormánytisztviselői  jogviszonnyá való  átalakulása  esetén  is
    megilleti.   Így  a  vitatott  rendelkezések  tekintetében   az
    Alkotmány 54. § (1) bekezdésének az indítványozó által állított
    sérelme sem állapítható meg.
     
     Mindezek   alapján  a  Ktjt.  76.  §  (1)  és  (3)   bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványokat az Alkotmánybíróság elutasította.
     
     5.  Indítványok támadják a Ktv. 60. §-át módosító 66.  §  (17)
    bekezdését   is.   E   rendelkezések   a   kormánytisztviselők,
    köztisztviselők  munkáltató  általi  jogellenes   felmentésének
    jogkövetkezményeit    szabályozzák.    Az    indítványozók    e
    szabályozással   összefüggésben  azt  kifogásolják,   hogy   az
    érintettek   csak   kivételesen,  a  törvényben   meghatározott
    jogsértések megállapítása esetén kérhetik a bíróságtól  eredeti
    munkakörben    való    továbbfoglalkoztatásukat.    Az    egyik
    indítványozó  szerint  ez  a szabályozás  diszkriminatív,  mert
    indokolatlanul kiemeli a köztisztviselőket abból a körből, akik
    a  jogsértés megállapítása esetén bármikor kérhetik az  eredeti
    munkakörben    való   továbbfoglalkoztatásukat.    Egy    másik
    indítványozó  a 4/1998. (III. 1.) AB határozatra hivatkozással,
    az  abban hivatkozott alkotmányi rendelkezéseket felhívva, kéri
    a  vitatott rendelkezés alkotmányellenességének megállapítását.
    Az  Alkotmánybíróság  4/1998. (III.  1.)  AB  határozatában  (a
    továbbiakban:  Abh.2.) az Mt. és a Kjt.  azon  szabályainak  az
    alkotmányosságát  vizsgálta, amelyek úgy rendelkeztek,  hogy  a
    munkáltató   kérelmére  a  bíróság  mellőzi   a   munkavállaló,
    illetőleg    közalkalmazott    eredeti    munkakörbe    történő
    visszahelyezését,  feltéve, ha a munkáltató a  munkavállalónak,
    közalkalmazottnak   a  felmentés  esetén   járó   végkielégítés
    kétszeresének megfelelő összeget megfizeti. Az Alkotmánybíróság
    úgy ítélte meg, hogy az elbírált szabályozás egyrészt sérti  az
    Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében foglalt emberi  méltósághoz
    való   jogot,  mert  alkotmányos  indok  nélkül  korlátozza   a
    pernyertes  fél perbeli rendelkezési jogát, másrészt  sérti  az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdését, mert ésszerű  indok  nélkül,
    önkényesen  korlátozzák a bíróságot abban, hogy  a  perbe  vitt
    jogokat érdemben elbírálja. (ABH 1998, 71, 75-77. )
     
     Az  Alkotmánybíróság 549/B/1999. AB határozatában  (ABH  2007,
    1190.)  az  Abh2.-ben  elbírált alkotmányossági  érvek  alapján
    ismét  vizsgálta  az Mt. 100. §-ának a munkaviszony  jogellenes
    megszüntetésének   jogkövetkezményeire  vonatkozó   szabályait,
    valamint a Ktv. 60. §-ának akkor hatályos rendelkezéseit.
     
     A  Ktv.  akkor  hatályos  (lényegében a  Ktjt.  által  történt
    módosítását   megelőző)  60.  §-a  –  az  Mt.  fentiekben   már
    ismertetett   –  szabályaival  csaknem  azonos  rendelkezéseket
    tartalmazott.
     
     Az   549/B/1999.   AB  határozatában  ezzel  a  szabályozással
    összefüggésben az Al
     kotmánybíróság  nem  állapította meg az Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésében szabályozott emberi méltósághoz való jog sérelmét,
    sem  a 2. § (1) bekezdésének megsértését az Abh2.-ben kifejtett
    érvek  alapján. E határozatában kifejtette, hogy bár a törvényi
    szabályozás   változatlanul  lehetőséget  ad   arra,   hogy   a
    munkáltató  kérelmére a bíróság a munkavállaló (köztisztviselő)
    kérelme   ellenére   mellőzze  az   eredeti   munkakörbe   való
    visszahelyezését,  ha  a  munkavállaló továbbfoglalkoztatása  a
    munkáltatótól nem várható el, s ezzel korlátozza a munkavállaló
    perbeli rendelkezési jogát, a korlátozásnak alkotmányos indokai
    vannak.  Rámutatott arra, hogy a munkavállalónak  az  Alkotmány
    54.  §  (1)  bekezdés  védelme alatt  álló  emberi  méltóságból
    levezetett perbeli rendelkezési joga nem abszolút érvényű:  nem
    jelenti    azt,    hogy   a   jogsértő   módon    megszüntetett
    munkajogviszony   helyreállítására   –   a   munkaügyi   perben
    előterjesztett  kérelme  alapján –  minden  körülmények  között
    igényt    támaszthat.   Elemzi   a   munkaviszony    jogellenes
    megszüntetésének  azon  eseteit, amelyek  fennállása  esetén  a
    továbbfoglalkoztatás a munkáltatótól nem várható el. Az eredeti
    munkakörbe való visszahelyezés mellőzésére irányuló munkáltatói
    kérelem  esetén  a  munkáltató  köteles  bizonyítani,  hogy   a
    továbbfoglalkoztatás tőle nem elvárható, és az  eljáró  bíróság
    érdemben mérlegelni tudja, hogy a munkáltatói oldalon fennáll-e
    olyan  alkotmányos  érdek,  amely a  munkavállaló  rendelkezési
    jogának korlátozását indokolja. (ABH 2007, 1190, 1200-1206.)
     
     A  Ktv.-nek  a  Ktjt. 66. § (17) bekezdése által megállapított
    60.  §-a  gyökeresen megváltoztatta a közszolgálati  jogviszony
    munkáltató    által    történő   jogellenes    megszüntetésének
    szankciórendszerét.  A  jogellenes  felmentés  jogkövetkezménye
    általános  szabályként a munkáltatót a 60. § (3)-(4)  bekezdése
    alapján  terhelő átalány-kártérítési kötelezettség. Az  eredeti
    munkakörben    való   továbbfoglalkoztatás   elrendelésére    a
    köztisztviselő kérelmére akkor kerülhet sor, ha a munkáltató  a
    jogviszony megszüntetésével a törvény által kiemelten védett  –
    ezen   belül   egyes  alkotmányos  –  jogok,  illetve   érdekek
    sérelmével járó jogellenességet követett el.
     
     A  jogellenesség  ezen  esetein túl a jogellenesen  felmentett
    köztisztviselő  számára – eltérően a korábbi  szabályozástól  –
    nincs   választási  lehetősége  az  eredeti   munkakörbe   való
    visszahelyezés  és  a  kártérítés  között.  A  jogellenességnek
    ezeken az esetein kívül a köztisztviselő nem kérheti az eredeti
    munkakörbe  való visszahelyezését, és a bíróság sem kötelezheti
    a  munkáltatót a jogellenesen felmentett köztisztviselő eredeti
    munkakörben való továbbfoglalkoztatására.
     
     Az   Abh2.-ben   megítélt  szabályozáshoz  képest   lényegesen
    megváltozott a szankciórendszer jogi konstrukciója,  alapjaiban
    változtak  meg  anyagi jogi szabályai. A vizsgált  anyagi  jogi
    szabályozással összefüggésben a perbeli rendelkezési jognak  az
    Abh2.-ben kifejtett eljárásjogi értelmezése csak a Ktv.  60.  §
    (1) bekezdésében szabályozott tényállások esetén – amelyekben a
    köztisztviselőnek  választási  lehetősége  van  –  alkalmas   a
    szabályozás  alkotmányosságának  megítélésére.  A  60.  §   (1)
    bekezdésében   szabályozott,  a   törvényhozó   által   kiemelt
    védelemben  részesített jogok sérelme esetén  a  Ktv.  vitatott
    szabálya  nem tartalmaz olyan korlátozó rendelkezést,  amelynek
    alapján  a  köztisztviselő perbeli rendelkezési  joga  sérelmet
    szenvedne,   illetőleg   önkényesen,   ésszerű   indok   nélkül
    akadályoznák  a bíróságot abban, hogy a perbe vitt  jogokat  és
    kötelezettségeket érdemben elbírálhassa.
     
     A  jogellenes  felmentésnek  a  60.  §  (1)  bekezdésében  nem
    szabályozott eseteiben a felmentett köztisztviselőnek nincs  az
    anyagi  jogon  alapuló igénye arra, hogy az eredeti  munkakörbe
    való   visszahelyezését  kérje  a  bíróságtól.  E   szabályozás
    alkotmányossága az Abh2.-ben alkalmazott alkotmányossági  mérce
    alapján nem ítélhető meg.
     
     Az   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdéséből  nem  vezethető   le
    alkotmányossági  követelmény arra  nézve,  hogy  a  törvényhozó
    milyen   módon   szankcionálja   a   közszolgálati   jogviszony
    jogellenes  megszüntetését. Az emberi méltósághoz  való  jogból
    nem  következik,  hogy  a jogalkotó a közszolgálati  jogviszony
    jogellenes megszüntetésének minden esetében köteles biztosítani
    a  jogellenesen  felmentett köztisztviselő számára  az  eredeti
    munkakörben való foglalkoztatás lehetőségét, de nem  következik
    annak   alkotmányellenessége  sem,  ha  kizárólag   kártérítési
    szankciót  fűz  a jogviszony jogellenes megszüntetésének  egyes
    eseteihez.
     
     Mindezeket  figyelembe  véve  az Alkotmánybíróság  úgy  ítélte
    meg,  hogy  a Ktv. 60. §-ának alkotmányellenessége az Abh2.-ben
    alkalmazott    alkotmányossági   követelmények   alapján    nem
    állapítható meg.
     
     Nem  állapítható  meg  a vitatott szabály alkotmányellenessége
    az    Alkotmány   70/A.   §-ának   sérelme   miatt   sem.    Az
    Alkotmánybíróság a fentiekben – jelen indokolás V/2.  pontjában
    –  rámutatott:  önmagában az, hogy a különböző  foglalkoztatási
    jogviszonyokat    szabályozó    törvények    egyes    munkajogi
    intézményeket     eltérően     szabályoznak,     nem     jelent
    alkotmányellenes diszkriminációt. Így az, hogy a Ktv.  60.  §-a
    az   Mt.  100.  §-ától  eltérően  szabályozza  a  közszolgálati
    jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit,  nem
    sérti  az  Alkotmány  70/A.  §-ában szabályozott  jogegyenlőség
    követelményét.
     
     Mindezekre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság   úgy   foglalt
    állást,   hogy  az  indítványozók  által  felhívott  alkotmányi
    rendelkezések  alapján  a Ktv. 60. §-ának  alkotmányellenessége
    nem állapítható meg, ezért az indítványokat elutasította.
     
     6.  Az  Alkotmánybíróságnak egy indítvány  alapján  vizsgálnia
    kell  a  Ktjt.  15. §-ának alkotmányosságát is. Az indítványozó
    szerint  ez  a  rendelkezés  sérti az  Alkotmány  70/B.  §  (4)
    bekezdésében szabályozott pihenéshez való jogot, mivel  a  Ktv.
    40.  §  (5)  bekezdésében meghatározottnál (160  óra)  hosszabb
    időtartamú   (200)  rendkívüli  munkavégzés  elrendelésére   ad
    lehetőséget.  Az  Alkotmánybíróság az  Alkotmány  70/B.  §  (4)
    bekezdésével  összefüggésében  több  határozatában   rámutatott
    arra,  hogy  az  Alkotmány alapvető jogként  fogalmazza  meg  a
    pihenéshez,  a  szabadidőhöz,  a  fizetett  szabadsághoz   való
    jogokat, de az Alkotmánynak nincs olyan rendelkezése,  amely  a
    pihenéshez   való  jog  konkrét  módjait,  illetve  feltételeit
    ugyanilyen módon írná elő (1403/B/1991. AB határozat, ABH 1992,
    493,   494.;  1029/D/1998.  AB  határozat,  ABH  2001,   1294.;
    1030/B/2004. AB határozat, 2005, 1307, 1311.). A  Ktv.  40.  §-
    ának  – a kormánytisztviselőkre is irányadó – (2)-(3) bekezdése
    a    rendkívüli   munkavégzéssel   azonos   időtartamú    (heti
    pihenőnapon,   munkaszüneti  napon  végzett  munka   esetén   a
    rendkívüli   munkavégzés  időtartama  kétszeresének  megfelelő)
    szabadidő biztosítását írja elő. A Ktjt. 15. §-a pedig arra  ad
    lehetőséget,  hogy  a  rendszeresen  rendkívüli  munkát   végző
    kormánytisztviselő  számára a rendkívüli  munkavégzés  törvényi
    maximumának    megfelelő    időtartamú    szabadidő    átalányt
    állapítsanak   meg.   Tekintettel  arra,  hogy   a   rendkívüli
    munkavégzés  ellentételezéseként  szabadidőt  állapít   meg   a
    törvény,  az  Alkotmány  70/B. § (4) bekezdésében  szabályozott
    pihenéshez való jog sérelme nem állapítható meg.
     
     Ezért  a Ktjt. 15. §-a alkotmányellenességének megállapítására
    és  megsemmisítésére  irányuló indítványt  az  Alkotmánybíróság
    elutasította.
     
     7.   Több   indítványozó  hivatkozik  egyrészt   a   szociális
    partnerekkel   való   egyeztetési  kötelezettség   elmulasztása
    kapcsán,  másrészt  az indokolás nélküli felmentés  kapcsán  az
    Alapjogi  Charta 27., 28. és 30. cikkében foglalt rendelkezések
    megsértésére.
     
     Az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában „[a]z  Európai  Közösségek
    alapító    és    módosító   szerződései   az   Alkotmánybíróság
    hatáskörének szempontjából nem nemzetközi szerződések, (...)  e
    szerződések, mint elsődleges jogforrások (…) közösségi  jogként
    a  belső jog részei, mivel a Magyar Köztársaság 2004. május  1-
    jétől  az  Európai Unió tagja. Az Alkotmánybíróság hatáskörének
    szempontjából a közösségi jog nem minősül az Alkotmány 7. § (1)
    bekezdésében  meghatározott nemzetközi jognak” [72/2006.  (XII.
    15.)   AB  határozat,  ABH  2006,  819,  861.].  Erre  az  elvi
    álláspontra  helyezkedett  az 1053/E/2005.  AB  határozat  (ABH
    2006,  1824, 1828.), 87/2008. (VI. 18.) AB határozat (ABH 2008,
    707, 738.) is.
     
     Az  Alkotmánybíróság hatáskörét az Abtv. 1. §-a határozza meg.
    Ennek  alapján  az  Alkotmánybíróságnak nincs  hatásköre  annak
    vizsgálatára,  hogy  valamely jogszabály  sérti-e  a  közösségi
    jogot.   Ezért   az   Alkotmánybíróság   az   indítványokat   e
    vonatkozásban  az Ügyrend 29. § b) pontja alapján  –  hatásköre
    hiányában – visszautasította.
     
     8.  Az  Abtv.  22. § (2) bekezdése alapján, az indítványnak  a
    kérelem  alapjául  szolgáló ok megjelölése  mellett  határozott
    kérelmet kell tartalmaznia. Az Alkotmánybíróság az Ügyrend  29.
    §  d)  pontja  alapján visszautasítja azt az indítványt,  amely
    érdemben  nem  bírálható el. Az Alkotmánybíróság  megállapítja,
    hogy  a Ktjt. 35. §-a ellen benyújtott indítvány nem felel  meg
    az  Abtv. 22. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek,  így
    az érdemi elbírálásra alkalmatlan, ezért visszautasította.
     
     A határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Abtv. 41. §-
    án alapul.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
            Dr. Balogh Elemér              Dr. Bihari Mihály
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Bragyova András              Dr. Holló András
            alkotmánybíró                előadó alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kiss László                  Dr. Kovács Péter
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                    
            Dr. Lenkovics Barnabás           Dr. Lévay Miklós
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
                            Dr. Stumpf István
                              alkotmánybíró
     Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró párhuzamos indokolása
                                    
      A  rendelkező  részben foglalt döntésekkel — így a  rendelkező
     rész   1.   és   2.  pontjában  foglalt  megsemmisítésekkel   —
     egyetértek.
      A   rendelkező   rész   1.  pontjában  foglalt   megsemmisítés
     indokolását  —  az  Alkotmány 70/B. § és  70.  §  (6)  bekezdés
     tekintetében  —  nem osztom, az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdése,
     54.  § (1) bekezdése, valamint 57. § (1) bekezdése tekintetében
     pedig további indokokkal látom szükségesnek alátámasztani.
      
      1.  Az  Alkotmány  70/B.  §-ának és  70.  §  (6)  bekezdésének
     indokolásához kapcsolódó eltérő indokaim:
      
      Álláspontom  szerint  az  Alkotmány  70/B.  §-ára  és  70.   §
     (6)   bekezdésére  a  rendelkező  rész  1.  pontjában   foglalt
     megsemmisítés nem alapítható. Az Alkotmány 70/B. §-ában foglalt
     munkához,  illetve  70. § (6) bekezdésében  foglalt  közhivatal
     viseléshez  való  jog elsődlegesen olyan alkotmányos  cél-érték
     meghatározások,  amelyeket  az állam objektív  intézményvédelmi
     kötelezettségének a teljesítésén keresztül valósít meg.
      
      Az  Alkotmánybíróság  irányadó  gyakorlata  a  munkához  és  a
     foglalkozás szabad megválasztásához való jog szubjektív oldalát
     nem  tekinti egy konkrét munkához (foglalkozáshoz) való  alanyi
     jognak. Az említett jog szociális oldalához kapcsolódóan  pedig
     az   állam  objektív  intézményvédelmi  kötelezettségét   olyan
     intézmények kialakításában és fenntartásában (ide értve az erre
     vonatkozó jogi szabályozás kialakítását is) jelöli ki,  amelyek
     léte   és   működése  —  figyelemmel  az  Alkotmány   70/E.   §
     (1)  bekezdésében  foglaltakra is —  biztosítja  a  hivatkozott
     alkotmányos cél-értékek megvalósulását.
      
      Az   Alkotmánybíróság  irányadó  gyakorlata  kezdettől   fogva
     megkülönböztette a munkához való jogtól, mint alanyi  jogtól  a
     munkához  való  jogot,  mint szociális  jogot.  Ez  utóbbi  jog
     intézményi   oldalához   tartozónak   tekintette    az    állam
     kötelezettségét megfelelő foglalkozáspolitika kialakítására  és
     a  munkahelyteremtésre. [21/1994. (IV. 16.) AB  határozat,  ABH
     1994, 117, 120-121.]
      
      Az    Alkotmánybíróság   gyakorlata   alapján    a    munkához
     (foglalkozás  szabad megválasztásához) való jog olyan  alapjog,
     amely a szabadságjogokhoz hasonló védelemben részesül az állami
     beavatkozásokkal és korlátozásokkal szemben. E beavatkozások és
     korlátozások  alkotmányossága  azonban  más-más  mérce  alapján
     ítélhető  meg,  aszerint, hogy a foglalkozás gyakorlását,  vagy
     annak szabad megválasztását korlátozza-e az állam, s ez utóbbin
     belül  is különbözik a megítélés az adott foglalkozásba kerülés
     szubjektív, illetve objektív korlátokhoz kötésének megfelelően.
     A  munkához  (foglalkozáshoz) való jogot  a  legsúlyosabban  az
     veszélyezteti,   ha   az   ember  el   van   zárva   az   adott
     tevékenységtől, azt nem választhatja. [21/1994.  (IV.  16.)  AB
     határozat,  ABH  1994,  117,  121.;  27/1999.  (IX.   15.)   AB
     határozat,  ABH 1999, 281, 284.; 276/B/2003. AB határozat,  ABH
     2005,  1159, 1162-1163.; 52/2004. (XII. 10.) AB határozat,  ABH
     2004, 969, 976.]
      
      A  kormánytisztviselők indokolás nélküli felmentését  lehetővé
     tevő   támadott  szabályozás  véleményem  szerint  az  említett
     alapjog  alanyi  jogi, illetve intézményi oldalát  nem  érinti,
     ebből következően nem is sérti.
      
      A  munkához  (foglalkozás  szabad megválasztásához)  való  jog
     alanyi   jogi   oldala  nem  „abszolutizálható”,   nem   jelent
     meghatározott  állások, illetve foglalkozások  elnyeréséhez  és
     gyakorlásához  való  alanyi  jogot.  [54/1993.  (X.   13.)   AB
     határozat,  ABH 1993, 340, 341-342.; 552/B/2000. AB  határozat,
     ABH  2002,  1508,  1513.; 555/B/2007. AB határozat,  ABH  2008,
     2706,  2714.]  Álláspontom szerint ugyanez irányadó  a  konkrét
     állásban,  illetve foglalkozásban maradásra is,  egy  konkrétan
     meghatározott  állás vagy foglalkozás megtartása sem  vezethető
     le  a  munkához  (a  foglalkozás szabad megválasztásához)  való
     alkotmányos jog alanyi oldalából. Az Alkotmánynak sem a 70/B. §-
     ából,  sem  a 70. § (6) bekezdéséből nem vezethető le általános
     elbocsátási tilalom a munkáltató tekintetében, mint ahogyan nem
     vezethető    le   felmondási   tilalom   sem   a   munkavállaló
     tekintetében.  Nem vezethető le sem az Alkotmány  70/B.  §-ából
     (munkához  való jog), sem a 70. § (6) bekezdéséből  (közhivatal
     viseléséhez   való   jog)   a   „munkában   maradás”,   konkrét
     foglalkozásban, munkahelyen, „hivatalban” maradás  alanyi  joga
     és    annak    másik   oldalaként   a   konkrét   munkaviszony,
     közszolgálati,  közalkalmazotti,  kormánytisztviselői   viszony
     megszüntethetetlenségének joga, vagyis a „felmondási tilalom”.
      
      Az    Alkotmánybíróság   833/B/2003.   AB   határozatában    a
     köztisztviselői   létszámcsökkentésre   vonatkozó   jogszabályi
     rendelkezések alkotmányosságát vizsgálta a munkához való joggal
     összefüggésben,   és   rámutatott  arra,   hogy   „[a]   magyar
     közszolgálati  rendszer,  mint  munkajogi  kategória   a   maga
     tagoltságában egységes egész ugyan, de ez nem jelent szervezeti
     egységet,   nem   jelenti  azt,  hogy  akinek  a  közszolgálati
     jogviszonya  megszűnik,  az  a  rendszer  egészéből  véglegesen
     kerülne  ki.  A  jogviszony két alanya mindig egy magánszemély,
     mint  munkavállaló  és  valamelyik  közigazgatási  szerv,  mint
     munkáltató.   A  felmentés  az  adott  közigazgatási   szervvel
     létrejött  jogviszonyt  szünteti meg,  amely  nem  zárja  el  a
     felmentett köztisztviselőt, hogy akár azonnal vagy valamikor  a
     későbbiekben  egy  másik  közigazgatási szervvel  közszolgálati
     viszonyt létesítsen.” (ABH 2004, 1775, 1780-1781.)
      
      Az  államnak  a munkához (foglalkozás szabad megválasztásához)
     való  jog,  mint  szociális jog biztosítását szolgáló  objektív
     intézményvédelmi   kötelezettségéből  sem  vezethető   le   egy
     konkrét,    egyedileg    meghatározott    állás,    foglalkozás
     biztosításának (foglalkoztatott általi megtartásának) a  minden
     esetben érvényesülő kötelezettsége a munkáltató tekintetében; a
     foglalkoztatott számára a „foglalkozás megtartásának”  a  joga,
     olyan jogi szabályozás kialakítása, amely az adott foglalkozást
     a  foglalkoztatott  számára minden esetben, és  alanyi  jogként
     garantálja.
      
      Az   Alkotmány  70.  §  (6)  bekezdésében  foglalt  közhivatal
     viseléséhez  való  jog  azt  biztosítja,  hogy  minden   magyar
     állampolgár   rátermettségének,   képzettségének   és   szakmai
     tudásának  megfelelően  közhivatalt  viselhessen.   E   jog   —
     állampolgári  alapjogként  —  a közhatalom  gyakorlásában  való
     részvétel  általános alapjogát garantálja. [39/1997. (VII.  1.)
     AB   határozat,   ABH   1997,  263,   275.]   Amint   arra   az
     Alkotmánybíróság   az  52/2009.  (IV.  30.)  AB   határozatában
     rámutatott,  a  közhivatal  viseléséhez  való  jog  alkotmányos
     tartalma   egyrészt  a  kiválasztás  elsődleges  szempontjainak
     (rátermettség,   képzettség,  szakmai   tudás)   meghatározása,
     másrészt a magyar állampolgárok számára a közhivatalhoz egyenlő
     feltételekkel történő hozzáférés biztosítása. (ABH  2009,  396,
     400-401.)
      
      Az   Alkotmánybíróság   962/B/1992.   AB   határozatában   már
     kimondta,  hogy  a közhivatal viseléshez való  alkotmányos  jog
     alapján   senkinek   nincs  Alkotmányból  folyó   alanyi   joga
     meghatározott  közhivatal,  illetve közhivatalok  betöltéséhez.
     (ABH  1995,  627, 629.) Álláspontom szerint az  állam  objektív
     intézményvédelmi kötelezettsége sem terjed ki  arra,  hogy  egy
     konkrét   közhivatal  betöltését  biztosítsa   az   állampolgár
     számára. A munkához (foglalkozás szabad megválasztásához)  való
     jog  és  a  közhivatal  viseléséhez való  jog  tehát  általános
     elvként    és   megvalósítandó   célként   elismert   általános
     alkotmányos jogok, amelyek egyetlen konkrét munka-, közhivatali-
     ,  köz-,  vagy kormánytisztviselői viszonyra sem értelmezhetőek
     és  alkalmazhatóak  úgy,  hogy konkrét  személyek,  szervezetek
     számára  alkalmazási  kötelezettséget és elbocsátási  tilalmat,
     „megtartási kötelezettséget” jelentenének.
      
      A  Ktjt.  megalkotásával a törvényalkotó a  korábban  egységes
     jogi   szabályozás  hatálya  alatt  álló  köztisztviselői  kart
     differenciálta:    a    Ktjt.   hatálya    alá    helyezte    a
     kormánytisztviselőket, míg továbbra is  a  Ktv.  hatálya  alatt
     szabályozta a többi köztisztviselő jogviszonyát. A Ktjt. már  a
     jogviszony    elnevezésében   is   kifejezésre    juttatja    a
     kormánytisztviselők     köztisztviselőktől      (illetve      a
     közszolgálatban foglalkoztatott egyéb munkavállalóktól)  eltérő
     speciális  jogi  helyzetét és a jogviszonyok eltérő  voltát.  A
     Ktjt.  hatálya  alá tartozó kormánytisztviselők  közvetlenül  a
     kormánypolitika  végrehajtásáért  tartoznak  felelősséggel.   A
     köztisztviselőktől (illetve a közszférában foglalkoztatott  más
     munkavállalóktól)      eltérően      a      kormánytisztviselők
     tevékenységével    szemben   speciális   (többlet)követelmények
     érvényesülnek, ezek közül kiemelt jelentősége van a bizalomnak,
     a   vezetők   iránti  lojalitásnak  és  a  szervezeten   belüli
     mobilizálhatóságnak, vagyis annak, hogy a kormányzati politikai
     apparátus  tagjainak  szaktudását, vezetői,  döntéshozói  és  a
     döntések   végrehajtásával  kapcsolatos  szakmai  és  politikai
     tudását  többféle  pozícióban is hasznosíthassa  a  kormányzati
     vezetés.  A  feladatmegoldási eredményesség, a  hatékonyság,  a
     döntési  racionalitás, a szakmai hozzáértés és természetesen  a
     törvényes  kereteket  betartó  működés  a  köztisztviselők   és
     kormánytisztviselők  esetében  egyaránt  alapvető  követelmény.
     Ezek mellett a bizalom, a lojalitás és a mobilitás követelménye
     azonban  —  ezekhez  az  általános  követelményekhez  képest  —
     speciális     (többlet)követelményként    jelenik     meg     a
     kormánytisztviselők esetében.
      
      A     fent     említett    speciális    (többlet)követelmények
     érvényesítése  lehetőséget teremt arra,  hogy  a  törvényalkotó
     külön     törvényi     szabályozást     alakítson     ki      a
     kormánytisztviselőkre    (a   kormánytisztviselői    jogviszony
     szabályozására),  és  ennek keretén belül a kormánytisztviselői
     jogviszony  felmentéssel  történő  megszüntetésére.   Önmagában
     tehát  alkotmányosan nem kifogásolható az, hogy a kormány által
     meghatározott  (a  Ktjt.  preambulumában  és  indokolásában  is
     megjelölt)  jogpolitikai  célok elérése  érdekében  a  törvényi
     szabályozás   megkönnyíti  a  kormánytisztviselők  felmentését,
     azonban  erre  csak az alkotmányos követelmények  és  alapjogok
     tiszteletben  tartásával,  azok sérelme  nélkül  kerülhet  sor.
     Álláspontom   szerint   a   vizsgált   szabályozás   ennek    a
     követelménynek nem felel meg, azonban nem a munkához, illetve a
     közhivatal  viseléshez  való alkotmányos  jogok  (cél-értékek),
     hanem más alkotmányos (alap)jogok sérelme miatt.
      
      2.   A  határozatnak  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdéséhez
     kapcsolódó indokolását kiegészítő érveim:
      
      Egyetértek  a  határozat indokolásának azon  megállapításával,
     hogy  a  Ktjt.  rendelkező  rész  1.  pontjában  megsemmisített
     rendelkezése sérti az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében  foglalt
     emberi méltósághoz való alkotmányos alapjogot, azonban indokaim
     a határozat indokolásában foglaltaktól eltérőek.
      
      Az  Alkotmánybíróság  az emberi méltósághoz  való  alkotmányos
     alapjog  első  tartalmi  értelmezését már  ítélkezése  kezdetén
     elvégezte.  A 8/1990. (IV. 23.) AB határozatban kimondta,  hogy
     az emberi méltósághoz való jogot az „ún. általános személyiségi
     jog”  egyik megfogalmazásának tekinti. Az említett határozatban
     arra   is  rámutatott,  hogy  az  általános  személyiségi   jog
     „anyajog”,  „szubszidiárius  alapjog”,  mivel  egyes   tartalmi
     elemei   (önrendelkezéshez  való  jog,   önmeghatározás   joga,
     cselekvési   szabadság)   az  Alkotmánybíróság   alapjogvédelmi
     gyakorlatában  konkrét, nevesített alapjogi  formát  ölthetnek.
     (ABH 1990, 42, 44-45.)
      
      Az   alkotmánybírósági   gyakorlat  meghatározta   az   emberi
     méltóság      jogilag     meghatározó     tartalmi      elemeit
     (önrendelkezési/rendelkezési    jog,    önazonossághoz/személyi
     integritáshoz  való  jog,  magánszférához,  személyiség  szabad
     kibontakoztatásához való jog) és ezekhez a  tartalmi  elemekhez
     kapcsolta  hozzá a konkrét („egyedi”) személyiségi jogokat.  Az
     egyedileg  megnevezett,  konkrét személyiségi  alapjogok  adott
     tényállásokban  konkrét alapjogként (vagy  alapjog-csoportként)
     kaptak  értelmezést az Alkotmánybíróság gyakorlatában, azaz  az
     általános személyiségi joghoz a „különös személyiségi  jogokon”
     (releváns elemeken) keresztül kapcsolódtak és váltak alapjoggá,
     mint  az  adott tényálláshoz kapcsolódó általános  személyiségi
     jog  konkrét  megnyilvánulásai. Az Alkotmánybíróság értelmezése
     szerint  minden alapjog tartalmában jelen van az ember  nembeli
     lényegének  „immanens tartozéka”, a méltóság, amely az  élethez
     való  joggal  együtt  jelent az egyén számára  korlátozhatatlan
     alapjogot [23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, 88, 93.]
      
      A   jelen   ügyben  az  emberi  méltósághoz  való  alkotmányos
     alapjog,  mint  általános  személyiségi  jog  érvényesülését  a
     kormánytisztviselői  jogviszony indokolás nélküli  felmentéssel
     történő  megszüntetése (tehát egy konkrét jogviszony munkáltató
     részéről  történő  egyoldalú, indokolás nélküli  megszüntetése)
     esetében kellett az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia. Álláspontom
     szerint ennél a tényállásnál az emberi méltósághoz való alapjog
     szoros  kapcsolatba hozható a jogállami jogbiztonság alkotmányi
     rendelkezésével    [Alkotmány   2.   §   (1)    bekezdés].    A
     kormánytisztviselői  jogviszony indokolás nélküli  felmentéssel
     történő   megszüntetése  (az  erre  lehetőséget  adó   törvényi
     szabályozás) szélsőségesen kiszolgáltatott helyzetbe  hozza  az
     érintett kormánytisztviselőt.
      
      Az    érintett    nem   tudhatja,   hogy   kormánytisztviselői
     jogviszonya   mikor   és  milyen  indokkal   szüntethető   meg,
     lényegileg erre bármikor, a felmentésre okot adó konkrét  indok
     megismerése   nélkül  is  sor  kerülhet.  A  Ktjt.   kifogásolt
     szabályozása      a     közigazgatási     szerv      döntésének
     (kormánytisztviselő  indokolás  nélküli  felmentése)   törvényi
     feltételeit,  szempontjait nem határozza meg,  ami  nemcsak  az
     adott     jogintézmény     (kormánytisztviselői     jogviszony)
     kiszámítható   működésének  jogállami   követelményét,   de   a
     jogviszony egyik alanyának (a kormánytisztviselőnek) az  emberi
     méltóság  általános  személyiségi  jogából  levezetett   egyéni
     autonómiáját, általános cselekvési szabadságát is sérti. Ezen a
     helyzeten, alkotmányos jogsérelmen nem változtat az sem, hogy a
     kormánytisztviselő is bármikor, indokolás nélkül,  két  hónapos
     határidővel  lemondással megszüntetheti  a  kormánytisztviselői
     jogviszonyát.  A két fél jogi helyzete ugyanis nem  egyenlő.  A
     munkáltató  működésének  folyamatosságát  és  stabilitását  nem
     veszélyezteti   egy-egy,  vagy  akár  több   kormánytisztviselő
     egyidejű   lemondása,  a  szervezeten  belüli  személyi   hiány
     (vezetők,   beosztottak  átcsoportosításával,  új  tisztviselők
     kinevezésével)     könnyen     pótolható.     A      felmentett
     kormánytisztviselő  új hivatal- vagy munkavállalása  ugyanakkor
     jelentősen  megnehezül,  hátrányok  érhetik:  pl.  bizalom-  és
     lojalitásvesztés, a szakmai megfelelési, illetve döntéshozatali
     eredményességének kétségbe vonása.
      
      A  kormánytisztviselői jogviszony munkáltató által,  indokolás
     nélkül  történő megszüntetésének támadott törvényi szabályozása
     tervezhetetlenné     és     kiszámíthatatlanná     teszi      a
     kormánytisztviselői jogviszony időtartamát,  ezen  keresztül  a
     kormánytisztviselő  által  választott  életpályát,  valamint  a
     közigazgatási  döntéssel szembeni hatékony  jogorvoslat  hiánya
     [Alkotmány  57.  §  (1)  és  (5)  bekezdés]  súlyosan  sérti  a
     felmentett  kormánytisztviselő  általános  személyiségi  jogból
     levezethető cselekvési szabadságát, ennek részeként a hatékony,
     érdemi     jogorvoslat     igénybevételét.     A     felmentett
     kormánytisztviselő  kiszolgáltatottságát  növeli  az,  hogy   a
     munkáltatói döntés konkrét okának/indokának ismerete  hiányában
     a  felmentést  megelőzően a vele szemben felhozott kifogásokkal
     szemben  nem védekezhet. Álláspontom szerint tehát  a  vizsgált
     tényállás  esetében  megállapítható, hogy a kormánytisztviselői
     jogviszony  indokolás nélküli felmentéssel  való  megszüntetése
     olyan  mérvű  jogbizonytalanságot és kiszolgáltatottságot  idéz
     elő,    amely    az    érintett    kormánytisztviselő    —    a
     kormánytisztviselői jogviszony megszűnése esetén is megillető —
     méltóságát,   egyéni  autonómiáját  és  cselekvési  szabadságát
     súlyosan sérti.
      
      3.  Az  Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésében  foglalt  jogállami
     jogbiztonság    sérelmét   kimondó   határozati    indokoláshoz
     kapcsolódó további indokaim:
      
      Az    Alkotmánybíróság   töretlen   joggyakorlata   az   egyes
     jogintézmények  kiszámítható,  biztonságos  és  előre   látható
     működését   az   Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdésében   foglalt
     jogállamiság   részét  képező  jogbiztonság  szerves   részének
     tekinti.  [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH  1992,  59,  65.;
     47/2003.  (X.  27.)  AB határozat, ABH 2003,  525,  534,  541.]
     Álláspontom  szerint  —  egyetértve a határozat  ide  vonatkozó
     indokolásának  végkövetkeztetésével  —  a  rendelkező  rész  1.
     pontjában megsemmisített törvényi rendelkezés nem elégíti ki az
     említett  alkotmányos  követelményt. Ennek  indokát  azonban  a
     határozat   indokolásától  eltérően   abban   látom,   hogy   a
     kormánytisztviselői   jogviszony    —    amely    jogokat    és
     kötelezettségeket   tartalmaz  mind  a  munkáltatói,   mind   a
     kormánytisztviselői   oldalon   —   megszüntetésére   vonatkozó
     törvényi   szabályozás   nem   teheti   kiszámíthatatlanná   és
     bizonytalanná   a   jogviszony   tartalmát   adó    jogok    és
     kötelezettségek  teljesítését. A jogi  szabályozás  nem  teheti
     bizonytalanná  azt,  hogy a jogviszony mikor  és  milyen  okból
     szüntethető   meg   egyoldalúan  a   munkáltató   részéről,   a
     kormánytisztviselő   felmentésével.   Álláspontom   szerint   a
     vizsgált esetben a munkáltató indokolás nélküli felmentési joga
     a  kormánytisztviselői jogviszony egészének (az ennek tartalmat
     adó  jogoknak  és  kötelezettségeknek)  az  előre  látható   és
     kiszámítható működését súlyosan sérti. A jogviszony  munkáltató
     által  történő  indokolás nélküli megszüntetésének  a  törvényi
     lehetősége a közigazgatási döntés (felmentés) ténybeli alapjait
     kideríthetetlenné teszi. A döntés törvényi (elő)feltételeinek a
     szabályozatlansága a jogszerűség bírói vizsgálatát  olyan  szűk
     körre  korlátozza,  amely gyakorlatilag  kiüresíti  a  hatékony
     jogorvoslathoz való alkotmányos alapjogot.
      
      A  munkavégzésre irányuló jogviszonyok mögött mindig jelen van
     és  fennmarad a szerződéses (contractuális) háttér. Nevezetesen
     az,  hogy  két  fél beleegyezésével jön létre, és  mindkét  fél
     ismeri   a   saját   és  a  másik  szerződő   fél   jogait   és
     kötelezettségeit,  tehát  a jogviszony  tartalma  átlátható  és
     kiszámítható,     ahogyan    a    jogviszony    keletkezésének,
     megváltoztatásának  és megszüntetésének a jogilag  szabályozott
     formái, esetei, következményei is.
      
      A   kormánytisztviselők   esetében  a  kétoldalú   jogviszony,
     kormánytisztviselői    jogviszony   kinevezéssel    és    annak
     elfogadásával  jön  létre. A kinevező és a kinevezést  elfogadó
     közös  és  egyező  akarata  hozza létre  a  kormánytisztviselői
     jogviszonyt.  Ennek az egyező akaratnak a kinyilvánítása  az  a
     szerződési   elem,   amely   akkor   is   jelen   van,   ha   a
     kormánytisztviselői  jogviszony egyik  alanya  egy  kormányzati
     szerv, illetve annak vezetője és a másik egy magánszemély. Ezen
     „vegyes  tartalmú”, vagyis köz- és magánjogi elemeket  egyaránt
     tartalmazó   jogviszony  kiszámíthatóságát,  annak  időhosszát,
     tartalmát,   kötelességi   és  felelősségi   elemeit   egyaránt
     „homályban”  hagyja, és ennek következtében  kiszámíthatatlanná
     teszi  az,  hogy  a  látszólag  egyenlő  jogi  helyzetben  lévő
     munkáltató  és  munkavállaló  egyaránt  bármikor  felmondhatja,
     indokolás  nélkül,  két  hónapos  határidővel  a  munkavégzésre
     irányuló  jogviszonyt,  egyenlőtlen helyzetben  levő  alanyokra
     érvényesül  a  törvényi  előírás.  Ez  az  egyenlőtlen  helyzet
     erősebb  jogi  védelmet követel a jogalkotótól a  munkavállalói
     oldalon,  mint  a  munkáltatói oldalon. Ez az  erősebb  védelem
     akkor   érvényesül,   ha  a  törvényi  szabályozás   indokolási
     kötelezettséget   állapít   meg   a   jogviszonyt   egyoldalúan
     megszüntető munkáltató számára.
      
      Összegezve:  a  szerződéses szabadság a „kinevezésben”  és  az
     „elfogadásban”  nyilvánul meg, még a  köz,  sőt  a  kormányzati
     szférában  való  foglalkoztatás esetén is, hiszen  ezen  egyező
     akaratok kinyilvánítása hozza létre magát a kormánytisztviselői
     jogviszonyt.  A  kormánytisztviselői jogviszony megszüntetésére
     vonatkozhatnak   speciális  szabályok  a   törvényben,   de   a
     ténylegesen   és   szociálisan  egyenlőtlen   helyzetben   lévő
     jogalanyokra azonos jogok és kötelezettségek nem írhatók elő.
      
      4.  Az  Alkotmány 57. § (1) bekezdésének sérelmét  alátámasztó
     indokolást kiegészítő érveim:
      
      Egyetértek  a  határozat indokolásának azon  megállapításával,
     hogy  a  rendelkező  rész 1. pontjában megsemmisített  törvényi
     rendelkezés sérti az Alkotmány 57. § (1) bekezdését. Véleményem
     szerint  azonban  a  vizsgált  esetben  az  Alkotmány   57.   §
     (1)  bekezdését (bírósághoz fordulás alkotmányos  alapjoga)  az
     57.   §   (5)  bekezdésében  foglalt  alkotmányi  rendelkezésre
     (jogorvoslathoz  való alapjog) tekintettel, azzal  együtt  kell
     értelmezni,  és  a  konkrét tényállásra (a  kormánytisztviselői
     jogviszony  munkáltató  által  indokolás  nélküli  felmentéssel
     történő megszüntetésére) alkalmazni.
      
      A  jogorvoslathoz  való alkotmányos alapjog lényeges  tartalmi
     elemeit az Alkotmánybíróság 3/2007. (II. 13.) AB határozata  az
     alábbiakban összegezte „[a]z Alkotmánybíróság értelmezésében az
     Alkotmány  57.  § (5) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz  való
     jog olyan alkotmányos alapjog, amely mindenkit megillet, akinek
     jogát,  vagy  jogos érdekét a bírói, államigazgatási  vagy  más
     hatósági  döntés  érinti.  A jogorvoslathoz  való  jog  tárgyát
     tekintve a bírói, illetőleg a hatósági döntésekre terjed ki.  A
     jogorvoslathoz   való  jog  tartalma  az   érdemi   határozatok
     tekintetében  a más szervhez vagy a magasabb fórumhoz  fordulás
     lehetősége.    A    jogorvoslathoz   való    jog    »törvényben
     meghatározottak   szerint«   gyakorolható,   ezért   az   egyes
     eljárásokban  eltérő szabályozás lehetséges.  A  jogorvoslathoz
     való   jogot   kizárólag  a  jogviták   ésszerű   időn   belüli
     elbírálásának  érdekében  és azzal  arányosan  korlátozhatja  —
     minősített  többséggel — a törvényhozó  [5/1992.  (I.  30.)  AB
     határozat,  ABH  1992, 27, 31.; 1437/B/1990. AB határozat,  ABH
     1992, 453, 454.; 513/B/1994. AB határozat, ABH 1994, 731,  733-
     734.;  22/1995.  (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,  108,  109-
     110.;  23/1998.  (VI. 9.) AB határozat, ABH  1998,  182,  186.;
     24/1999.  (VI.  30.)  AB határozat, ABH  1999,  237,  243-246.;
     29/1999.  (X.  6.)  AB  határozat, ABH  1999,  294,  297-298.].
     »Minden  jogorvoslat  lényegi, immanens eleme  a  'jogorvoslás'
     lehetősége,     vagyis    a    jogorvoslat    fogalmilag     és
     szubsztanciálisan  tartalmazza a  jogsérelem  orvosolhatóságát«
     [23/1998.  (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 182,  186.].”  (ABH
     2007, 107, 111-112.)
      
      Az   Alkotmánybíróság   irányadó  gyakorlata   értelmében   az
     Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdése alapján  mindenkit  megillető
     jogorvoslathoz  való alkotmányos alapjog a hatékony  jogvédelem
     meglétének  követelményét  jelenti.  [39/1997.  (VII.  1.)   AB
     határozat,  ABH  1997,  263,  272.;  21/1997.  (III.  26.)   AB
     határozat, ABH 1997, 103, 106.]
      
      Álláspontom   szerint   a  kifogásolt   törvényi   szabályozás
     formálisan  nem  zárja  el a felmentett  kormánytisztviselőt  a
     bírói  úttól;  a  közigazgatási  döntéssel  szemben  bírósághoz
     fordulhat, kérheti a döntés (felmentés) jogszerűségének bíróság
     általi felülvizsgálatát.
      
      Véleményem szerint ugyanakkor a vizsgált esetben nem  csak  az
     Alkotmány  57.  § (1) bekezdésében foglalt bírósághoz  fordulás
     jogából    (ennek    a   határozat   indokolásban    bemutatott
     tartalmából),  de ehhez szorosan kapcsolódóan a  jogorvoslathoz
     való alkotmányos alapjog „immanens” tartalmából is következik a
     bekövetkezett  jogsérelem  tényleges orvoslását  lehetővé  tevő
     jogorvoslat biztosításának a követelménye.
      
      A  kormánytisztviselők  munkáltató  által  történő,  indokolás
     nélküli  felmentését  lehetővé  tevő  törvényi  szabályozás   a
     felmentéshez  kapcsolódó indokolási kötelezettség elmaradásából
     következően tehát egyaránt kiüresíti az Alkotmány 57. § (1)  és
     (5) bekezdésében foglalt alkotmányos jogokat.
      
      Noha  az  indokolás  nélkül  felmentett  kormánytisztviselő  a
     munkáltató  döntésével  szemben  a  döntés  jogszerűségének  az
     elbírálását kérve formálisan a bírósághoz fordulhat, azonban az
     eljáró  bíróság  — a határozat indokolásában is megjelölt  szűk
     esetek  kivételével — jogalap („jogszerűségi mérce”)  hiányában
     nem  tud mérlegelési döntést hozni a jogszerűség kérdésében.  A
     munkáltatói  döntés jogszerűségének törvényi kritériumai  olyan
     fokban  hiányosak,  hogy az eljáró bíróság  sem  a  munkáltatói
     döntés  alapjául szolgáló tényeket, sem a döntés  jogszerűségét
     nem  tudja  megítélni.  A bíróságnak a munkáltatói  döntést  az
     alapul  fekvő  tények  ismeretének/feltárásának  hiányában,   a
     döntés  konkrét indokainak ismerete nélkül is jogszerűnek  kell
     elfogadnia,  mivel nem kell, hogy a munkáltató  azt  indokolja,
     annak tényszerűségét és valószerűségét alátámassza/bizonyítsa.
      
      Az   eljáró   bíróság   döntően  csak   formai   szempontokból
     vizsgálhatja felül a munkáltatói döntést (felmentést tartalmazó
     közigazgatási  döntést)  —  és  a  már  hivatkozott  szűk  körű
     kivételektől   eltekintve  —  a  bírói   mérlegelésen   alapuló
     döntésnek nincs megvitatásra alkalmas tárgya, mivel a felmondás
     indokai,   a   felmondást  alátámasztó  érvelés   hiányzik.   A
     munkáltatói   döntés  indokolásának  hiányában   a   felmentett
     kormánytisztviselő a bíróság előtt nem tud mit  vitatni,  nincs
     olyan  „vitaalap”  (perbe vitt bizonyíthatóan megsértett  jog),
     amelyről  az eljáró bíróság érdemben dönteni tudna. Mindez  azt
     jelenti, hogy a bíróság nem tudja betölteni az Alkotmány 57.  §
     (1)  bekezdésében meghatározott feladatát, illetve a felmentett
     kormánytisztviselő    nem   élhet   az    Alkotmány    57.    §
     (5)   bekezdésében  foglalt  jogorvosláshoz  való   alkotmányos
     alapjoggal, mert a Ktjt. kifogásolt szabályozása tulajdonképpen
     kizárja  a jogorvoslathoz való alapjog immanens tartalmának  az
     érvényesülését.
      
      Álláspontom  szerint tehát a vizsgált esetben  az  alkotmányos
     jogsérelem  a  hatékony  jogorvoslat  (bírói  út),  illetve   a
     bekövetkezett  jogsérelem orvosolhatóságának  a  hiányában  ölt
     testet.  A  kifejtettek  alapján  az  indokolási  kötelezettség
     hiánya  arra  vezet,  hogy  az eljáró bíróságnak  nincs  tárgyi
     alapja  a  munkáltatói döntés jogszerűségének  a  vizsgálatára,
     nincs  a  (jog)vita  tárgyává tehető indokolás,  amit  érdemben
     felülvizsgálhatna  az  eljáró  bíróság.  Mindebből  álláspontom
     szerint  az  következik,  hogy  az  eljáró  bíróság  a   döntés
     jogszerűségét érdemben nem tudja elbírálni, illetve  az  esetek
     döntő többségében — szűk körű kivételek mellett — az indokolási
     kötelezettség hiányában kénytelen a munkáltatói döntés formális
     szempontú vizsgálata alapján annak jogszerűségét kimondani.
      
      Az  Alkotmánybíróság  hivatkozott joggyakorlata  értelmében  a
     kormánytisztviselői  jogviszony  munkáltató  általi  egyoldalú,
     felmentéssel történő megszüntetése esetén is az Alkotmány 57. §
     (1)   bekezdéséből  fakadó  alkotmányos  követelmény  a   „fair
     eljárás”  keretében  érvényesülő,  hatékony  bírói  jogorvoslat
     biztosítása. A törvényi szabályozásnak biztosítania  kell  azt,
     hogy   a  felmentett  kormánytisztviselő  olyan  jogorvoslattal
     élhessen  a munkáltatói döntéssel szemben, amely biztosítja  az
     Alkotmány  57.  § (5) bekezdésében foglalt alkotmányos  alapjog
     „immanens”   tartalmának  az  érvényesülését:  a  bekövetkezett
     jogsérelem valódi orvosolhatóságát. Ez azáltal valósítható meg,
     hogy  a  munkáltató  köteles megjelölni  a  felmentés  okát  és
     indokait.   A  Ktjt.  megsemmisített  rendelkezése  ezeket   az
     alkotmányos  követelményeket  nem  elégíti  ki,  az  indokolási
     kötelezettség  hiánya  kiüresíti az  Alkotmány  57.  §  (1)  és
     (5)  bekezdésében  foglalt jogok lényegi  tartalmát  adó,  fent
     említett alkotmányi követelményeket.
      
      Megjegyzem:     az    indokolási    kötelezettség     előírása
     természetesen   nem  vezethet  a  kormánytisztviselői   viszony
     megszüntethetetlenségéhez,    a    „szervezetben    benntartás”
     kötelezettségéhez   a  kinevezői  oldalon.   A   „megkönnyített
     elválás” a kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése  esetén
     legitim  megoldás,  de  csak  az  alkotmányosan  védett   jogok
     tiszteletben  tartása  mellett, vagyis  Alkotmánynak  megfelelő
     szabályozás  alapján.  Az  indokolási  kötelezettség  mellőzése
     helyett a törvényalkotó — az Mt. szabályozásához hasonlóan —  a
     Ktjt.-ben  meghatározhatta volna azokat  a  kormánytisztviselő,
     illetve  a munkáltató oldalán felmerülő körülményeket,  amelyek
     alapul szolgálhatnak a kormánytisztviselői jogviszony indokolás
     melletti,  munkáltatói  felmentéssel  történő  megszüntetésére,
     biztosítva    ezáltal   a   fenti   alkotmányos   követelmények
     teljesülését.
      
      5.    Végezetül    párhuzamos    indokolásom    összegzéseként
     hangsúlyozom: megállapodott jogállami keretek között,  versengő
     többpárti demokráciákban alkotmányosan nem kifogásolható, ha  a
     törvényalkotó  a  kormánytisztviselőkkel  szemben   érvényesülő
     speciális  követelmények  érvényesítése  érdekében  kiemeli   a
     kormánytisztviselőket a közszféra munkavállalói közül, és rájuk
     speciális, külön törvényi szabályozást alkot.
      
      Önmagában  azt  sem  tekintem  alkotmányellenesnek,   hogy   a
     törvényalkotó  e  külön  szabályozás  részeként   az   említett
     speciális követelmények — így különösen a kölcsönös bizalom,  a
     lojalitás,  a döntéshozói képesség, a kormányzati szakpolitikai
     célok elfogadása és érvényesítése — érdekében a kormánypolitika
     végrehajtásáért  felelős kormánytisztviselők  jogviszonyának  a
     munkáltató általi felmentéssel történő egyoldalú megszüntetését
     megkönnyíti, oldja a korábbi jogi szabályozás kötöttségeit.  Az
     említett    szabályozás   kialakítása   során   ugyanakkor    a
     törvényalkotó  számára megkerülhetetlen korlátot  jelentenek  a
     jogbiztonságból fakadó alkotmányos követelmények,  valamint  az
     Alkotmányban szabályozott alapjogok érvényesülése. Ezek sérelme
     esetén  —  amint a vizsgált esetben is — az Alkotmánybíróságnak
     meg  kell  állapítania az alkotmányellenességet,  és  meg  kell
     semmisítenie az alkotmányellenes törvényi rendelkezéseket.
     Budapest, 2011. február 15.
                                                   Dr. Bihari Mihály
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Paczolay Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása
                                    
     Egyetértek    azzal,   a   többségi   határozatban    kifejtett
     állásponttal,    hogy    a    kormánytisztviselő     felmentése
     döntéstartalmú közigazgatási aktusnak minősül. Egyetértek azzal
     is, hogy a jogállamiságból eredő követelmény a közigazgatás jog
     alá  rendelése,  amiből az következik, hogy  a  közigazgatásnak
     minden  döntését a rá vonatkozó jogi keretek között, igazolható
     módon kell meghoznia, szabad mérlegelésen alapuló döntésre csak
     kivételesen   lehet   jogosítva.   Véleményem   szerint   ezért
     szükségtelen  volt  a  támadott  szabályt  más  alkotmányossági
     összefüggés alapján is vizsgálni.

     Nem  értek  egyet  azzal, hogy a kormánytisztviselő  indokolási
     kötelezettség nélkül való felmentésére lehetőséget adó  szabály
     az  Alkotmány  70/B. §-át, 54. § (1) bekezdését és  57.  §  (1)
     bekezdését is sérti.

     1. A munkához, a foglalkozás szabad megválasztásához való jogot
     a  21/1994.  (IV.  16.) AB határozat a vállalkozás  jogához,  a
     verseny     szabadságához    kötötte,    magánfelek     közötti
     jogviszonyként  fogta  fel. Ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság  e
     korai határozata egyértelművé tette, hogy az Alkotmány 70/B. §-
     ában szabályozott „munkához való jogtól, mint alanyi jogtól meg
     kell különböztetni a munkához való jogot, mint szociális jogot,
     s  különösen  annak  intézményi oldalát, az állam  kötelességét
     megfelelő  foglalkoztatáspolitikára,  munkahelyteremtésre  stb”
     [21/1994.  (IV.  16.)  AB  határozat, ABH  1994,  120-121.].  E
     döntésében  arra  is  kitért  a testület,  hogy  „[a]  munkához
     (foglalkozáshoz, vállalkozáshoz) való jogot az veszélyezteti  a
     legsúlyosabban,  ha  az ember az illető tevékenységtől  el  van
     zárva, azt nem választhatja” (ABH 1994, 121.).
     A munkához való alapjog speciális jellegű alapjog.
     Érvényesülése  érdekében  az államot  terhelő  intézményvédelmi
     kötelesség   mibenlétének  vizsgálatakor  az   Alkotmánybíróság
     korábban  rámutatott  arra,  hogy a  munkához  való  jog  „mint
     második   generációs  ún.  gazdasági  és  szociális  jognak   a
     garanciái  nem  elsősorban  az állami  cselekvés  korlátozására
     épített   politikai   és  jogi  természetű   garanciák,   hanem
     érvényesüléséhez  politikai  és társadalmi  biztosítékokra  van
     szükség:      hátterében      megfelelő      gazdaság-       és
     foglalkoztatáspolitikában,    a    munkahelyek     teremtésében
     megnyilvánuló aktív állami cselekvésrendszer áll.  Az  államnak
     kötelessége  e  jog  gyakorlásához  szükséges  feltételrendszer
     létrehozása, ennek konkrét meghatározása során azonban bár  nem
     korlátlan,  de nagyfokú szabadsággal rendelkezik”  [327/B/1992.
     AB határozat, ABH 1995, 605, 610.].
         Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában nem zárkózott  el
     az   Alkotmány   70/B.   §-át   a  közszolgálati   jogviszonyok
     tekintetében is alkalmazni. Eddigi gyakorlatában több  oldalról
     is  vizsgálta a köztisztviselői jogviszony felmentéssel történő
     megszüntetését. Kifejezetten olyan esetben is sor került  erre,
     amikor a köztisztviselői jogviszony megszüntetésének — jóllehet
     törvényben  megjelölt,  de a költségvetési  szerv  felügyeletét
     ellátó  szerv  vezetője számára meglehetősen  nagy  szabadságot
     biztosító,  és  a köztisztviselő munkavégzésével összefüggésben
     nem  álló  —, létszámcsökkentésre alapozott felmentési  indokát
     vizsgálta    a    munkához   való   jog   viszonylatában.    Az
     Alkotmánybíróság álláspontja szerint abban az esetben azért nem
     sérült az Alkotmány 70/B. §-a, mert bár bővült azon döntéshozók
     köre,   akik  a  közszolgálati  jogviszony  létszámcsökkentésre
     alapozott felszámolásáról dönthettek, ám az „nem eredményezte a
     foglalkozás gyakorlása feltételeinek olyan mérvű megváltozását,
     amely  egyúttal a munkához való jogot, mint alkotmányos  alanyi
     jogot  is  sértené” (833/B/2003. AB határozat, ABH 2004,  1775,
     1781.).
     A  jelen  határozatban is hivatkozott 44/B/1993.  AB  határozat
     pedig kifejezetten arra utal a felmentési okként megjelölt, — a
     köztisztviselő   közrehatásától  függetlenül   bekövetkező,   a
     munkáltató  döntésén  alapuló  —, nyugdíjkorhatár  betöltésének
     alkotmányossága kapcsán, hogy önmagában a felmentési indok „nem
     akadályozza  meg a feleket sem újabb közszolgálati,  sem  újabb
     közalkalmazotti jogviszony létesítésében, de nem vonja kötelező
     erővel  maga  után  a  már  fennálló  közszolgálati  jogviszony
     megszűnését” (ABH 1994, 574, 577.)

     Véleményem  szerint  tehát  az  államnak  van  intézményvédelmi
     kötelezettsége    a    munkához   való    jog    érvényesítése,
     gyakorolhatósága   érdekében.  Ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság
     eddig  gyakorlatából  nem lehet arra a  következtetésre  jutni,
     hogy    az    állam    nem    tesz   eleget    intézményvédelmi
     kötelezettségének, illetve megsérti a munkához való jogot, mint
     alanyi   jogot,   amennyiben  nem  szabályozza  részletesen   a
     közszolgálati  jogviszony felszámolásának  lehetséges  eseteit.
     Ezért  véleményem szerint az Alkotmánybíróságnak  az  Alkotmány
     70/B. §-ára alapozott indítványt el kellett volna utasítania.

     Egyetértek   a   határozat   azon  megállapításával,   hogy   a
     közigazgatás  jog  alá  rendelése  az  Alkotmány   2.   §   (1)
     bekezdéséből  származó alkotmányos elv, és a kormánytisztviselő
     felmentése   közigazgatási   aktusnak   minősül.   Ez   azonban
     véleményem szerint kizárja a szabályozás és az Alkotmány  70/B.
     §-a  közötti  érdemi  összefüggést.  Ezt  a  vizsgálatot  tehát
     szükségtelen volt az Alkotmánybíróságnak lefolytatni.

     2.  Nem  értek egyet azzal, hogy a kormánytisztviselő indokolás
     nélküli felmentésére vonatkozó szabályozás az Alkotmány  57.  §
     (1) bekezdésébe ütközik.
         A    jelen    határozat    megállapítása    értelmében    a
     kormánytisztviselői    jogviszonyt    az    állam    egyoldalú,
     közigazgatási aktusa hozza létre. Ehhez képest az Alkotmány 57.
     §   (1)  bekezdésében  szabályozott  bírói  úthoz  való  jog  a
     büntetőjogi és a magánjogi jogviszonyok, és az azokból származó
     jogviták esetében kíván feltétlen érvényesülést.
     Az   a   tény,   hogy  éppen  az  Alkotmánybíróság  döntéseinek
     eredményeként  teljesedhetett ki a  bírói  út  igénybevétele  a
     közigazgatási jog — és a szabálysértési szabályozás — területén
     [32/1990.  (XII.  22.)  AB határozat, 63/1997.  (XII.  11.)  AB
     határozat, 39/1997. (VII. 1.) AB határozat], nem mond ellent  e
     megállapításnak.  A  közigazgatási aktusok közül  az  Alkotmány
     hatályos  szabályozása  szerint ugyanis  csak  a  közigazgatási
     határozatok  bírói  felülvizsgálatára kerülhet  sor,  de  annak
     alapját  sem  az  57.  § (1) bekezdése,  hanem  az  50.  §  (2)
     bekezdése adja.
     Következésképpen  egyetértek,  és  előremutató  megállapításnak
     tartom  a  határozatban annak kiemelését, hogy  a  közszférában
     foglalkoztatottak jogviszonya közigazgatási aktussal keletkezik
     és  szűnik  meg,  de  nem  értek egyet  azzal,  hogy  ebben  az
     összefüggésben  annak  szabályozása  az  Alkotmány  57.  §  (1)
     bekezdésével érdemi összefüggésben állna. (Nem ideértve azt  az
     esetet,  amikor  a  közigazgatási hatósági  határozat  tartalma
     szerint   büntető  jellegű  vádról  szóló  döntésnek  minősül.)
     Véleményem  szerint  a  szóban forgó alapjogok  tárgyi  hatálya
     miatt   az  alkotmányellenessé  nyilvánított  szabály   és   az
     Alkotmány   57.   §   (1)  bekezdése  nem   hozható   egymással
     összefüggésbe.

     3.  Nem értek egyet azzal, hogy a kormánytisztviselő indokolási
     kötelezettség  nélküli  felmentése  az  Alkotmány  54.  §   (1)
     bekezdésébe ütközik.
         Az  Alkotmánybíróság a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatában
     az  emberi  méltóságot  az  emberi  léttel  eleve  együtt  járó
     minőségként  határozta  meg,  amely megállapításra  tekintettel
     96/2008.  (VII.  3.)  AB  határozatában —  a  gyűlöletbeszéddel
     összefüggésben — tisztázta azt is, hogy az „Alkotmány 54. § (1)
     bekezdésében garantált emberi méltósághoz fűződő jog tehát  nem
     a  személy  szubjektumától függő méltóságérzethez  kapcsolódik,
     hanem  azt  jelenti, hogy a jog az életet az emberi  minőséggel
     együtt  ismeri el, és kapcsol ahhoz elidegeníthetetlen jogokat”
     (ABH 2008, 816, 823.).
     Az  Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való  jogra  az  ún.
     általános személyiségi jog egyik megfogalmazásaként tekint.  „A
     modern  alkotmányok,  illetve  alkotmánybírósági  gyakorlat  az
     általános  személyiségi jogot különféle  aspektusaival  nevezik
     meg: pl. a személyiség szabad kibontakoztatásához való jogként,
     az   önrendelkezés   szabadságához  való   jogként,   általános
     cselekvési szabadságként, avagy a magánszférához való  jogként.
     Az    általános   személyiségi   jog   anyajog,   azaz    olyan
     szubszidiárius alapjog, amelyet mind az Alkotmánybíróság,  mind
     a bíróságok minden esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának
     védelmére,  ha  az  adott  tényállásra  a  konkrét,  nevesített
     alapjogok  egyike  sem  alkalmazható”  [8/1990.  (IV.  23.)  AB
     határozat, ABH 1990, 42, 44-45.].
     Ennek  fényében értelmezhető a 64/1991. (XII. 17.) AB határozat
     azon  megállapítása, hogy a szabályozás akkor sérti  az  emberi
     méltósághoz való jogot, ha figyelmen kívül hagyja az ember ezen
     „minőségét”,  és  megfosztva attól, eszközként  vagy  tárgyként
     kezeli.

     Mindebből   két   következtetés  vonható   le   a   szabályozás
     alkotmányossági    vizsgálatára   nézve:   az   alkotmányossági
     jogsértést  nem  a  személy szubjektumától függő  méltóságérzet
     megsértése  alapozza  meg.  Figyelemmel  a  kormánytisztviselői
     jogviszony   vizsgált   törvény  által  megjelölt   tartalmára,
     egyértelmű az is, hogy a kormánytisztviselő emberi méltóságából
     fakadó rendelkezési joga nem korlátozott. Nem lehet eszköz vagy
     tárgy  az  ember mindaddig, amíg szabadságában áll rendelkezési
     jogát   gyakorolni,   és  lehetősége  van   a   személyiségének
     kibontakoztatását gátló helyzetből szabadulni.
     A  jelen esetben vizsgált, közvetlen alkalmazási kényszert nem,
     hanem  annak  csak  a  lehetőségét  megteremtő  szabályról  nem
     állapítható  meg  elvont  módon, hogy  az  bárkinek  az  emberi
     méltóságát    ténylegesen   sértené.   Ilyen    megállapításnak
     legfeljebb  konkrét eset(ek) vizsgálata és konkrét  körülmények
     mérlegelése  alapján lehetne helye. Az absztrakt  normakontroll
     eljárás  azonban  erre  a vizsgálódásra és  megállapításra  nem
     alkalmas.

     Budapest, 2011. február 15.
                                                  Dr. Paczolay Péter
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Stumpf István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek  a  határozat  rendelkező  részével,  ugyanakkor   a
     rendelkező   rész   1.  pontjának  indokolását   csak   részben
     támogatom.  Önmagában megalapozott, hogy a  kormánytisztviselők
     jogállásáról  szóló  törvénynek a kormánytisztviselő  indokolás
     nélküli felmentését lehetővé tevő rendelkezése az Alkotmány 70.
     §  (6)  bekezdésében foglalt közhivatal viseléséhez való  jogot
     sérti.   Nem  tartom  ugyanakkor  kellően  megalapozottnak   az
     Alkotmány  2. § (1) bekezdése, 54. § (1) bekezdése, 57.  §  (1)
     bekezdése  és  70/B.  §  (1) bekezdése  sérelmének  a  többségi
     határozatban foglalt indokolással történő megállapítását.

     1.1.   A   kormánytisztviselő  indokolás  nélküli  felmentésére
     lehetőséget adó rendelkezés alkotmányosságának vizsgálatához  —
     álláspontom  szerint — önmagában a közhivatal viseléséhez  való
     jog tartalmát kell kibontani. A közhivatal viseléséhez való jog
     —  megítélésem  szerint — a munkához való joghoz képest  önálló
     rendeltetéssel bír. Tartalma — a többségi határozattól eltérően
     —    nem    az    időszakonként    változó    (köztisztviselői,
     kormánytisztviselői)  törvényi  szabályozásból  és  modellekből
     vezethető  le, hanem éppen fordítva, alapjogként  a  közhivatal
     viselésére irányuló jogviszonyok esetén behatárolja a jogalkotó
     szabályozási szabadságát.

     1.2.  Az Alkotmány 70. § (6) bekezdése szerint „[m]inden magyar
     állampolgárnak   joga   van   ahhoz,   hogy   rátermettségének,
     képzettségének  és  szakmai tudásának  megfelelően  közhivatalt
     viseljen.”
     A  hivatkozott  rendelkezés szövegét az Alkotmány módosításáról
     szóló  1989. évi XXXI. törvény általi megállapítást követően  a
     Magyar  Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi  XX.  törvény
     módosításáról szóló 2002. évi LXI. törvény állapította  meg.  E
     törvények  indokolásából annyi derül ki a közhivatal viseléshez
     való  jog  mibenlétét  illetően, hogy az  a  „közügyekben  való
     részvétel  jogának” kategóriájába sorolható  egyik  alkotmányos
     alapjog.    A    közhivatal   viseléséhez   való    jogot    az
     Alkotmánybíróság eddigi joggyakorlata következetesen alapjognak
     minősítette [vö. 22/1993. (IV. 2.) AB határozat, ABH 1993, 182,
     187;  962/B/1992. AB határozat, ABH 1995, 627,  629.;  39/1997.
     (VII.  1.) AB határozat, 1997, 263, 275.; 40/2005. (X. 19.)  AB
     határozat, ABH 2005, 427, 429.; 5/2006. (II. 15.) AB határozat,
     ABH 2006, 153, 164.; 96/2007. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2007,
     802,  807.;  47/2009. (IV. 21.) AB határozat,  ABH  2009,  341,
     346.].
     A  „közhivatal”-fogalom tartalmának értelmezésében az Alkotmány
     egy    másik   rendelkezése,   a   pártok   és   a   közhatalom
     szétválasztásáról szóló 3. § (3) bekezdése nyújt segítséget.  E
     szerint  „a  pártok  és  a közhatalom szétválasztása  érdekében
     törvény  határozza  meg azokat a tisztségeket,  közhivatalokat,
     amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet  be.”  A
     közhivatal   tehát   az  Alkotmány  fogalomrendszerében   olyan
     tisztségeket  jelöl, amelyek a közhatalom gyakorlásával  állnak
     kapcsolatban.  Az  Alkotmánybíróság  több  határozatában  ezzel
     összhangban  értelmezte  a  közhivatal  viseléséhez  való   jog
     tartalmát,  amikor rámutatott arra, hogy ez az alkotmányos  jog
     „a  közhatalom gyakorlásában való részvétel általános alapjogát
     garantálja”  [39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH  1997,  263,
     275.].  „Közhivatalon általánosságban minden,  az  államhatalom
     gyakorlásában  való közvetlen részvételt, illetve közreműködést
     (különösen   az  állam  nevében  való  cselekvést)  feltételező
     tevékenység  értendő, függetlenül attól, hogy  alkotmányjogilag
     „foglalkozásnak”  minősül-e vagy sem” [52/2009.  (IV.  30.)  AB
     határozat, ABH 2009, 396, 401.].
     A  közhivatal viseléséhez való jog nem vonatkozik az állami  és
     önkormányzati   (a  továbbiakban  együtt:  állami)   szerveknél
     történő   minden   egyes   megbízatásra  és   foglalkoztatásra.
     Közhivatalt   visel   a   közhatalmat   személyében    gyakorló
     tisztségviselő, továbbá a közhatalmat gyakorló  szerv  feladat-
     és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki a szerv nevében
     a  feladat-  és  hatáskörébe tartozó  ügyekben  érdemi  döntést
     meghozza  (kiadmányozza), valamint az  is,  aki  előkészíti  az
     ilyen  ügyeket  érdemi  döntésre.  Nem  minősül  ugyanakkor  az
     Alkotmány értelmében közhivatalnak az állami szerveknél a szerv
     feladatkörébe  tartozó  közszolgáltatások  ellátására  vagy   a
     közhatalmi tevékenységhez képest kisegítő tevékenység végzésére
     foglalkoztatottak   tisztsége,   jogviszonya,   mert   az   nem
     közhatalmi  (szabályozó, irányítási, ellenőrzési,  felügyeleti,
     egyéb hatósági, stb.) tevékenység gyakorlására irányul.

     1.3.    A   közhivatal   viseléséhez   való   jog   tartalmára,
     részjogosítványaira       az      alapjog       rendeltetéséből
     következtethetünk,   ami  „a  közhatalom   gyakorlásában   való
     részvétel”. Ezzel összefüggésben célszerű elhatárolni a  munka,
     foglalkozás  szabad  megválasztásához való jogtól.  A  munkához
     (foglalkozáshoz, vállalkozáshoz) való jognak az  az  elsődleges
     funkciója,   hogy   biztosítsa   az   emberi   létfenntartáshoz
     (megélhetéshez) szükséges javak előteremtését.

     A   munkavégzés   lehetősége   ebből   következően   az   egyén
     szempontjából  a klasszikus szabadságjogokhoz hasonló  formában
     jelenik  meg:  a munkához való jognak alapvető részjogosultsága
     az   a   szabadság,  hogy  az  ember  a  munkavégzési,  illetve
     vállalkozási  képességeit  az  adott  piaci  viszonyok   között
     értékesíthesse.  A munkához való jognak van  tehát  egy  alanyi
     jogi  oldala,  amely  negatív,  védelmi  jellegű.  Ez  egyfajta
     választási  és  cselekvési szabadság tiszteletben  tartását  és
     védelmét  követeli  meg  az  államtól,  és  a  munkavállalóval,
     illetve a vállalkozóval kapcsolatba kerülő munkáltató vagy  más
     szerződő   partner   magatartásának  szabályozása,   szerződési
     szabadságának  korlátozása nélkül, önmagában  is  értelmezhető.
     Természetesen  ez  nem jelenti azt, hogy a  munkához  való  jog
     gyakorlását az Alkotmány keretei között ne lehetne szabályozni.

     A közhatalom gyakorlásában való részvételre irányuló közhivatal
     viseléséhez való jog viszont a munkához való joggal ellentétben
     nem    egyfajta    „állami”   foglalkozás,   tisztség    szabad
     megválasztására, betöltésére, hanem a közhatalom  gyakorlásában
     való  részvételre,  közreműködésre,  s  ennek  következtében  a
     közhivatal  megtartására  is feljogosítja  az  állampolgárokat.
     Ebből  következően  a  közhivatal viseléshez  való  jog  nem  a
     választási  és  cselekvési szabadság tiszteletben  tartását  és
     védelmét  követeli  meg az államtól, hanem az  alapjog  lényegi
     tartalmát  tekintve  is  feltételezi a részvételt  kifejezetten
     lehetővé tevő és annak formáit meghatározó állami szabályozást.

     Az  Alkotmánybíróság  értelmezésében a  közhivatal  viseléséhez
     való jog alapján „senkinek nincs alkotmányból folyó alanyi joga
     meghatározott   közhivatal   vagy  közhivatalok   betöltéséhez”
     [962/B/1992.  AB határozat, ABH 1995, 627, 629.].  Ez  egyrészt
     abból  következik, hogy a közhivatalok típusait  és  számát  az
     Alkotmány  és a jogszabályok az állami feladatok, a  közhatalmi
     tevékenység megvalósításának szükségletei szerint határozhatják
     meg,  amelyben  az erre feljogosított jogalkotók  az  Alkotmány
     keretei   között  széles  körű  szabadsággal  rendelkeznek.   A
     közhivatal  betöltéséhez  való  jognak  tehát  objektív,  külső
     korlátját  jelentik a mindenkori tisztségek és közhivatalok,  a
     jogalkotó  nem köteles ezek számát növelni vagy az  állampolgár
     választása  szerinti  új  közhivatalt  létrehozni  az   alapjog
     védelme  érdekében.  Ugyanezek miatt az okok  miatt  képezhetik
     alkotmányosan   indokolt,   külső   korlátját   a    közhivatal
     megtartásához való jognak a közhivatallal összefüggő jogviszony-
     megszűntetési  okok  (például az  adott  állami  szerv  jogutód
     nélküli   megszűnése,   a  szervnek  az   adott   közhivatallal
     összefüggő   tevékenységének   megszűnése,   létszámcsökkentés,
     átszervezés következtében feleslegessé váló munkakör).

     A  közhivatal  viseléséhez  való  jognak,  mint  alanyi  jognak
     továbbá  –  az  Alkotmány 70. § (6) bekezdésének megfelelően  –
     szubjektív  belső  korlátját  képezi  az  érintett  állampolgár
     rátermettsége, képzettsége és szakmai tudása mind a  közhivatal
     betöltése,   mind   annak   megtartása   tekintetében.    Ebből
     következően  a  jogalkotó a közhivatal viseléséhez  való  jogot
     törvényben     szabályozhatja,    a    közhivatal    betöltését
     feltételekhez  kötheti  –  ahogy erre az  Alkotmánybíróság  már
     határozataiban rámutatott [962/B/1992. AB határozat, ABH  1995,
     628-629.].  Az  Alkotmány szövegéből következően  nyilvánvalóan
     feltételként    határozhatóak   meg   az    adott    közhivatal
     vonatkozásában  releváns, rátermettséggel,  képzettséggel  vagy
     szakmai  tudással kapcsolatos ésszerű követelmények, amelyek  a
     magyar   állampolgárok   egy  csoportját   sem   zárhatják   ki
     indokolatlanul  az adott közhivatal betöltésének lehetőségéből.
     Ezek  a  közhivatal-viselési feltételek  nemcsak  a  közhivatal
     betöltése, hanem annak megtartása vonatkozásában is érvényesek,
     így   alkotmányosan   indokolt  lehet  jogviszony-megszűntetési
     okokat  erre  alapítottan meghatározni (például alkalmatlanság,
     törvényben előírt szakmai képzettség nem teljesítése).

     A  közhivatal viseléséhez (betöltéséhez és megtartásához)  való
     jog  vonatkozásában  egyébként – amint ez  az  Alkotmánybíróság
     joggyakorlatában  is  megjelenik –  „[a]  szabályozás  joga  az
     Alkotmány  8.  §  (2) bekezdésében szabályozott keretek  között
     illeti  meg  a  jogalkotót,  nem  alkothat  olyan  szabályokat,
     amelyek  a  közhivatal viseléshez való jog  lényeges  tartalmát
     korlátoznák, azaz a korlátozás akkor tekinthető alkotmányosnak,
     ha   a   korlátozásnak   alkotmányos   indoka   van   (valamely
     alkotmányban   szabályozott   alapvető   jog,   vagy   valamely
     alkotmányos   cél,   érték  érvényesítéséhez  elkerülhetetlenül
     szükséges)  és arányos” [5/2006. (II. 15.) AB határozat,  2006,
     153,  164.;  96/2007. (XI. 29.) AB határozat,  ABH  2007,  802,
     807.].  Ezt  a  mércét  alkalmazta  az  Alkotmánybíróság   több
     határozatában  az  összeférhetetlenségi okok alkotmányosságának
     elbírálása  során [1158/B/1990. AB határozat,  ABH  1991,  547,
     549.; 30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 130.; 55/1994.
     (XI. 10.) AB határozat, ABH 1994, 296.].

     A   közhivatal  viseléséhez  való  jog  részjogosítványaként  a
     kormánytisztviselő   védelemre   jogosult   a    jogviszonyának
     megszüntetésével szemben. Nyilvánvalóan lehetővé kell  tenni  a
     kormánytisztviselő felmentését, vagyis szükség van a jogviszony
     megszüntetésének   lehetőségére  (éppen   a   rátermettség,   a
     képzettség,  a  szakmai  tudás  biztosítása  érdekében  is).  A
     közhivatal  viselésére irányuló jogviszony megszűnésének  és  a
     felmentési  indokoknak  az  Alkotmány  keretei  között  történő
     szabályozásában  — így különösen a közhivatal viseléséhez  való
     jog   objektív,   külső   és   szubjektív,   belső   korlátaira
     figyelemmel,  illetve az alapjog-korlátozás  szükségességét  és
     arányosságát megtartva — a törvényhozó széles körű szabadsággal
     rendelkezik.

     Egyetértek  a  többségi határozat indokolásában [IV.  4.  pont]
     foglaltakkal,   miszerint  a  Ktjt.  8.  §   (1)   bekezdésében
     szabályozott indokolás nélküli munkáltatói felmentés lehetősége
     alkotmányellenes  módon  korlátozza  az  Alkotmány  70.  §  (6)
     bekezdése szerinti közhivatal viseléséhez való jogot.

     A    kormánytisztviselők   esetén   a    korlátlan    felmentés
     általánosságban  nem igazolható a közhivatal  viseléséhez  való
     jognak  sem  az objektív, külső, sem pedig a szubjektív,  belső
     korlátaival,  egyébként  pedig a  közhivatal  viseléséhez  való
     alapjog  aránytalan korlátozását eredményezi. Ilyen szabályozás
     alapján   ugyanis   az   egyébként   szükséges   korlátozás   a
     megengedett, igazolható mértéket (az objektíven indokolt, valós
     és  okszerű  felmentés  eseteit) túllépi, a  kormánytisztviselő
     önkényesen  is  elbocsátható, s így a közhatalom  gyakorlásában
     való részvétele önkényesen is korlátozható.

     Szintén  egyetértek a többségi határozat indokolásának [IV.  4.
     pont]  azzal a megállapításával, hogy a törvényhozó felelőssége
     és  kötelessége  olyan törvényi szabályok megalkotása,  amelyek
     összhangot   teremtenek   a   kormánytisztviselők   alkotmányos
     alapjogai  (a  törvényes indok nélküli,  önkényes  felmentéssel
     szembeni  védelem)  és a kormányzati célok  (az  államszervezet
     hatékony  működése) között, valamint amelyek a törvény céljának
     megfelelő bírói jogalkalmazási gyakorlat kialakulását  egyaránt
     szolgálják.

     1.4.   Nem   értek   egyet  ugyanakkor  a  többségi   határozat
     indokolásának   IV.   4.  pontjában  megfogalmazott   általános
     követelménnyel,  hogy  az  indokoláshoz  nem  kötött,  s  ezért
     korlátlan    felmentés    minden   közhivatal    vonatkozásában
     feltétlenül alkotmányellenes jogkorlátozás lenne.

     A  közhivatalok  között  léteznek politikai  ciklushoz  kötött,
     egyébként határozott idejű, valamint határozatlan időre  szóló,
     választott  vagy  kinevezett tisztségek. Az egyes  közhivatalok
     esetén  azok  rendeltetésétől, az  államszervezetben  betöltött
     szerepétől     függően    különböző    jogviszony-megszüntetési
     szabályozás    (felmentési    okok    rendszere)     minősülhet
     alkotmányosnak vagy alkotmányellenesnek. Jelen esetben tehát az
     is  vizsgálandó, hogy milyen szempontok szerint sorolhatunk egy
     beosztást  olyan jellegűnek, amely esetben az Alkotmány  70.  §
     (6) bekezdésében foglalt közhivatal viseléséhez való jogból nem
     következik kényszerítő jelleggel a felmondás indokolása.

     Az  Alkotmánybíróság  a  48/1991.  (IX.  26.)  AB  határozatára
     figyelemmel   [ABH  1991,  217.]  –  amelyben  a   testület   a
     köztársasági    elnök   Alkotmányban   rögzített   feladataival
     kapcsolatos  döntési jogköreit vizsgálta –  általánosságban  is
     megállapítható,  hogy egy tisztség, közhivatal betöltése  során
     meghozható  döntések  karaktere nagyban meghatározza  az  adott
     tisztség  karakterét. Ebben a határozatban az  Alkotmánybíróság
     önálló  politikai  döntésnek tekintette  a  köztársasági  elnök
     olyan  döntését,  amely  végleges  és  felülbírálhatatlan,   de
     amelyért  sem  a  köztársasági elnök, sem más szerv  nem  visel
     politikai  felelősséget az Országgyűlés előtt.  A  köztársasági
     elnök  döntésének  politikai karaktere e tekintetben  kizárólag
     abból a szempontból lehet releváns, hogy a politikai döntésként
     való   meghatározás   egyik  szempontja   az   volt,   hogy   a
     döntéshozónak  van-e lehetősége mérlegelésre az  ügy  érdemében
     vagy sem.

     Ezt a logikát követve álláspontom szerint az egyes közhivatalok
     esetén  vizsgálni  kell,  hogy az adott tisztséghez  kapcsolódó
     döntési  jogkör rendelkezik-e olyan karakterrel  is,  amely  az
     adott  döntésben megjelenő széleskörű mérlegelési lehetőségben,
     illetve   az   érdemi  döntésben  érvényesítendő   jogon   túli
     szempontok   meglétében   érhető   tetten   (a   politikai   és
     szakpolitikai döntések meghozatalának ez jellemző sajátossága).
     Az  ilyen  döntések – érték-, illetve preferenciaválasztást  is
     magukban  foglaló  szempontrendszerükre figyelemmel  –  tisztán
     jogi,  illetve  egzakt  célszerűségi  szempontból  gyakran  nem
     bírálhatók  felül, ennek ellenére a gyakorlatban  –  például  a
     Kormány    által   irányított   központi   közigazgatásban    –
     szembekerülhetnek magasabb szintű politikai döntésekkel.  Ilyen
     esetekben  csak  részleges  megoldást  kínál  az  adott  döntés
     utólagos (politikai) felülbírálhatósága, korrekciója,  mivel  a
     döntések   irányának   előzetes  és   általános   meghatározása
     biztosítja az érintett politikai, szakpolitikai célok  hatékony
     megvalósítását. Ebben az összefüggésben kulcsfontosságú lehet a
     meghatározott  politikai, szakpolitikai célok  megvalósításában
     felelősséggel   rendelkező   tisztségviselő   és    az    ebben
     közreműködő,    neki    alárendelt,   széleskörű    mérlegelési
     lehetőséget magában foglaló döntési jogkörrel rendelkező  másik
     tisztségviselő közötti bizalmi viszony.

     A  közhivatalok egy részénél — különösen ott, ahol a  politikai
     jelleg,  illetve  politikai felelősség is megjelenik  —  igenis
     indokolható az a szabályozás, mely relatíve szabadon  határozza
     meg  mind  a  közhivatal betöltését, mind  pedig  a  jogviszony
     megszüntetését.  Az  Alkotmány 33. § (4)  bekezdése  alapján  a
     minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök
     nevezi  ki  és  menti fel. A felmentést az Alkotmány  nem  köti
     indokolási    kötelezettséghez,    nincs    ellene    lehetőség
     jogorvoslatra.  A  minisztereket teljes jogkörben  helyettesítő
     államtitkárok  szintén  indokolás  nélkül  menthetők   fel.   A
     felmentés  kötetlenségét  éppen az adott  közhivatalhoz  tapadó
     politikai  felelősség, a tisztséghez kapcsolódó  kötetlen,  tág
     (politikai)   döntési   jogkör,   s   ezzel   párhuzamosan    a
     tisztségviselővel szemben megnyilvánuló politikai bizalomnak  a
     közhivatal    betöltésében   játszott    meghatározó    szerepe
     magyarázza.

     A    politikai    vezetőkön   kívül   más   vezető    beosztású
     tisztségviselők  megbízatása  is  olyannak  minősülhet,   amely
     alapvetően  bizalmi viszonyra épül. Álláspontom  szerint  az  a
     politikai  (szakpolitikai) döntési jogkörrel rendelkező  vezető
     beosztásra  (vezetői  munkakör)  nem  terjed  ki  az  indokolás
     nélküli   megszüntetésével   szembeni   védelem,   illetve   az
     Alkotmányból  nem  következik  szükségszerűen  az  indokoláshoz
     kötöttség.

     A  tisztség  ellátásában megnyilvánuló döntési jogkörön  és  az
     ezzel   összefüggő  bizalmi  elven  kívül  más  szempontok   is
     lehetnek,  amelyek  az indokolás nélküli felmentés  lehetőségét
     alkotmányosan  megengedhetővé teszik.  A  jogviszony  indokolás
     nélküli   felmentéssel  történő  megszüntetésének   az   összes
     közhivatalra    –   így   a   jelenleg   kormánytisztviselőként
     szabályozott  összes  tisztségviselőre – történő  kiterjesztése
     azonban véleményem szerint ilyen okokkal nem magyarázható.

     2.  Álláspontomat összefoglalva: a közhivatal viseléséhez  való
     jog    a    közhatalom    gyakorlásában    való    részvételre,
     közreműködésre, s ennek következtében a közhivatal  megőrzésére
     is  feljogosítja az állampolgárokat. Ez azonban nem jelenti  az
     ilyen  jogviszony megszüntethetetlenségét. A törvényhozó  —  az
     Alkotmány keretei között — széles körű szabadsággal rendelkezik
     a  megszűnési  okok  szabályozására, így a  kormánytisztviselők
     jogállásáról szóló törvény megalkotását megelőző szabályozásnál
     rugalmasabban    is   megállapíthatja   a   kormánytisztviselők
     felmentésének   szabályait.  A  jogviszony-megszüntetési   okok
     meghatározásánál   figyelembe   lehet   venni   a    közhivatal
     viseléséhez  való jognak a közhivatallal összefüggő  (objektív,
     külső)  és az állampolgár adottságaival összefüggő (szubjektív,
     belső)   korlátait,  illetve  meg  kell  tartani  az   alapjog-
     korlátozás   szükségességét   és  arányosságát.   A   különféle
     közhivatalok  esetén azok rendeltetésétől, az államszervezetben
     betöltött   szerepétől  függően  a  jogviszony  megszüntetésére
     (felmentési  okok) vonatkozóan eltérő szabályozás létrehozható.
     A   jelenleg   kormánytisztviselőként  egységesen  szabályozott
     tisztségviselők  körén  belül — például  az  egyes  tisztséghez
     kapcsolódó  felelősségre, döntési jogkörökre tekintettel  —  is
     kialakítható    differenciált    szabályozás    a     felmentés
     vonatkozásában.    Azonban    az,    hogy    a    törvény     a
     kormánytisztviselők teljes körére kiterjedően lehetővé teszi az
     indokolás  nélküli  felmentést, a közhivatal  viseléséhez  való
     alapjog  aránytalan korlátozását eredményezi. Ilyen szabályozás
     esetén az egyébként szükséges korlátozás túllépi a megengedett,
     igazolható  mértéket (az objektíven indokolt, valós és  okszerű
     felmentés eseteit), a munkáltatói jogkör gyakorlójának önkényes
     döntésétől teszi függővé, hogy a kormánytisztviselő  az  általa
     betöltött közhivatalt megtarthatja-e, ezért alkotmányellenes.

     Budapest, 2011. február 15.
                                                   Dr. Stumpf István
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Reasoning of dismissal of civil servants
     Number of the Decision:
     .
     8/2011. (II. 18.)
     Date of the decision:
     .
     02/15/2011
     Summary:
     A law that allowed employers in the public administration to dismiss government officials without providing a reason for the dismissal was unconstitutional.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2011-2-003
     .