Hungarian
Ügyszám:
.
213/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 63/1997. (XII. 11.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/365
.
A döntés kelte: Budapest, 12/09/1997
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítványok és alkotmányjogi
  panaszok tárgyában  - Dr.  Ádám Antal, Dr. Lábady Tamás, Dr.
  Németh János  és Dr. Sólyom László alkotmánybírók párhuzamos
  indokolásával, valamint Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró
  különvéleményével - meghozta a következő

                         határozatot :

  1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az  Országgyűlés
  elmulasztotta a szabálysértési jognak az Alkotmány 50. § (2)
  bekezdése,  illetőleg  az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdése
  követelményeinek  megfelelő   újraszabályozására   vonatkozó
  jogalkotói feladatát.  Ezért az Alkotmánybíróság felhívja az
  Országgyűlést, hogy  a szükséges  törvényalkotást  legkésőbb
  1998. december 31-ig végezze el.

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy a szabálysértésekről
  szóló 1968. évi I. törvény 18. §-ában és 71/A §-ában foglalt
  rendelkezések alkotmányellenesek.  Ezért az Alkotmánybíróság
  a  hivatkozott rendelkezéseket 1998. december 31-i hatállyal
  megsemmisíti.

  2.    Az     Alkotmánybíróság    megállapítja,     hogy    a
  szabálysértésekről szóló  1968. évi  I.  törvény  6.  §  (1)
  bekezdésének második  mondata alkotmányellenes,  ezért azt a
  határozat közzétételének napjával megsemmisíti.

  3. Az  Alkotmánybíróság a szabálysértésekről szóló 1968. évi
  I.  törvény   6.  §   (1)  bekezdése   konkrét  ügyben  való
  alkalmazásával    kapcsolatos    alkotmányjogi    panaszokat
  visszautasítja.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   A  szabálysértésekről   szóló  1968.   évi  I.   törvény  (a
   továbbiakban:  Sztv.)  egyes  rendelkezéseivel  kapcsolatban
   több   indítvány   érkezett   az   Alkotmánybírósághoz.   Az
   indítványokat az Alkotmánybíróság egyesítette és egy eljárás
   keretében bírálta  el. A  indítványozók a következőket adták
   elő:

   1. Az  Sztv. 71/A  § (1)  bekezdése alapján  az  elkövető  a
   pénzbírságot elzárásra átváltoztató határozat ellen kérelmet
   terjeszthet elő  a bírósághoz,  amelyben az átváltoztatásról
   szóló határozat törvényességének felülvizsgálatát kérheti. A
   kérelem   tárgyában    hozott   bírósági   határozat   ellen
   fellebbezésnek   nincs    helye.   E    rendelkezések   több
   indítványozó megítélése  szerint  azért  alkotmányellenesek,
   mert  a   bírósági  felülvizsgálatot   csak  a  pénzbírságot
   elzárásra átváltoztató  határozat  esetében  engedi  meg,  a
   szabálysértési ügyekben hozott határozatok egyébként bíróság
   előtt nem támadhatók meg.

   Az indítványozók a szabálysértési határozatok bíróság előtti
   megtámadásának  általánossá   tételét  az   Alkotmány   több
   rendelkezésére  hivatkozva  tartják  szükségesnek.  Egyaránt
   felhívják az  Alkotmány 50.  § (2)  bekezdését  ("A  bíróság
   ellenőrzi a  közigazgatási határozatok törvényességét."), az
   57.  §   (1)  bekezdését   ("A  Magyar   Köztársaságban  ...
   mindenkinek joga  van ahhoz, hogy az ellene emelt vádat, ...
   a törvény  által felállított  független és pártatlan bíróság
   igazságos és  nyilvános tárgyaláson  bírálja el."), az 57. §
   (5) bekezdését  ("A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényekben
   meghatározottak szerint  mindenki  jogorvoslattal  élhet  az
   olyan bírói, államigazgatási vagy más hatósági döntés ellen,
   amely jogát vagy jogos érdekét sérti."), s végül a 70/K §-át
   is,  amely   szerint:  "Az  alapvető  jog  megsértése  miatt
   keletkezett igények,  továbbá a  kötelességek teljesítésével
   kapcsolatos állami  döntések elleni  kifogások bíróság előtt
   érvényesíthetők."

   2. Az indítványozók véleménye szerint az Sztv. 18. §-a sérti
   a szabadsághoz való alkotmányos alapjogot, mivel e § alapján
   a  pénzbírságot   meg  nem  fizetés  esetében,  -  ha  az  a
   munkabérből  (egyéb   járandóságból)  nem   hajtható  be   -
   elzárásra  kell   átváltoztatni.  Álláspontjuk   szerint   a
   pénzbírság elzárásra  való átváltoztatása  egyébként sem áll
   arányban az  azt megalapozó  cselekmény tárgyi  súlyával. Az
   indítványozók  utalnak   a  Polgári   és   Politikai   Jogok
   Nemzetközi Egyezségokmányának  11. cikkére is, amely szerint
   senki sem  börtönözhető be  azért, mert valamely szerződéses
   kötelezettségének nem képes eleget tenni.

   3.  Az  Sztv.  6.  §  (1)  bekezdése  értelmében  az  állami
   vállalatot, egyéb  állami gazdálkodó szervet, szövetkezetet,
   társadalmi szervezetet,  egyesületet, vagy  más  szervezetet
   terhelő kötelesség  megszegése esetén  a szabálysértésért  -
   amennyiben az elkövető személyét nem sikerül megállapítani -
   a szerv  vezetőjét, illetve  a munkáltatót kell felelősségre
   vonni.

   Az    indítványozók     szerint    e    rendelkezés    azért
   alkotmányellenes, mert  az objektív felelősség elvén alapul,
   s így nem a tényleges elkövetőt, hanem azt a személyt vonják
   felelősségre,  aki   az  elkövetőt   nem  tudta  megnevezni.
   Felhívják a  figyelmet, hogy  ez ellentétes  az Sztv.  1. §-
   ával,  amely   tevékenységet  vagy   mulasztást  enged   meg
   szabálysértéssé nyilvánítani.  Az  indítványozók  szerint  a
   kifogásolt rendelkezés  ellentmond a  bűnösségi  elvnek  is,
   hiszen az  Sztv. 8.  § (1)  bekezdése alapján  nem róható az
   elkövető terhére  az olyan  tény, amelyről  az  elkövetéskor
   kellő gondosság ellenére sem volt tudomása.

   4. Az  egyik indítványozó  - az  Sztv. 6.  §  (1)  bekezdése
   alkotmányellenessé nyilvánításával  összefüggésben -  kérte,
   hogy  az   Alkotmánybíróság  vizsgálja   meg   a   Vám-   és
   Pénzügyőrség Pest  megyei Parancsnokságának  1991. augusztus
   26-án kelt  10.041/1991. számú  határozatát, s  ennek  során
   állapítsa meg, hogy az ügyben bírósági felülvizsgálatnak van
   helye,  és   őt  -   vétkesség  hiányában  -  szabálysértési
   felelősség nem terheli.

   Egy másik  indítványozó -  az Sztv.  71/A  §  (1)  bekezdése
   alkotmányellenességére  hivatkozva  -  azt  kérte,  hogy  az
   Alkotmánybíróság       a       hivatkozott       rendelkezés
   alkotmányellenességét  a  Szekszárdi  Városi  Bíróság  előtt
   folyamatban lévő  5. K.  30.955/1995. számú  perre  kihatóan
   állapítsa meg  (az első  fokú bíróság  ugyanis  hatáskörének
   hiányát állapította meg a megtámadott jogerős szabálysértési
   határozat felülvizsgálata tárgyában).

                               II.

   Az érdemben elbírált indítványok  megalapozottak.

   1. A  hatályos magyar  szabályozás  egyetlen  esetcsoporttól
   eltekintve  nem  teszi  lehetővé  a  jogerős  szabálysértési
   határozatok bíróság  előtti megtámadását.  Az Sztv.  csak  a
   pénzbírságot elzárásra  átváltoztató határozat  tekintetében
   nyitja  meg  a  bírói  utat.  Az  indítványozók  álláspontja
   szerint ezt az alkotmányellenes helyzetet nem legitimálja az
   a körülmény,  hogy hazánk  az  e  tárgykörben  vele  szemben
   jogalkotói    kötelezettséget     feltételező     nemzetközi
   egyezményhez fenntartással csatlakozott.

   Magyarország az  1993. évi  XXXI. törvénnyel  hirdette ki az
   "Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről" szóló, ún.
   Római  Egyezményt,   s  annak  a  6.  cikk  1.  bekezdésében
   biztosított "bírósághoz  fordulás  jogával"  kapcsolatban  a
   következő  fenntartást  tette:  "A  közigazgatási  hatóságok
   előtt szabálysértés miatt folyó eljárásokban Magyarország ez
   idő szerint  nem tudja  biztosítani  a  bírósághoz  fordulás
   jogát, minthogy  a hatályos  magyar jogszabályok nem tesznek
   ilyen   jogot    lehetővé    a    közigazgatási    hatóságok
   szabálysértési  ügyekben   hozott   jogerős   határozataival
   szemben." (1993 : XXXI. tv. 4. §)

   A  fenntartás   mielőbbi  visszavonásának   lehetővé  tétele
   érdekében a  Kormány már  korábban határozatot hozott arról,
   hogy javaslatot  kell tenni  a szabálysértési jog reformjára
   (3255/1992. (VII. 4.) Korm. h.). Bár a Kormány azóta is több
   határozatában foglalkozott  a jogterület újraszabályozásának
   kérdéseivel (pl.  1040/1996. (V.  3.) Korm.  h.,  1078/1996.
   (VII. 19.)  Korm. h.),  arra mindezideig  nem került sor. Az
   Alkotmánybíróság álláspontja  szerint a  szabálysértési  jog
   reformja  nélkül  a  magyar  jogrendszer  nem  felel  meg  a
   jogállamiság követelményének.

   A szabálysértés  "kétarcú" jogintézmény:  a  szabálysértések
   egy   része   ún.   közigazgatás-ellenes   cselekmény   (pl.
   engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése), másik
   része pedig  az emberi együttélés általános szabályait sértő
   magatartás, ún.  kriminális cselekmény  (pl. tulajdon elleni
   bűncselekmények  értékhatárral  elválasztott  alakzatai).  A
   szabálysértési  büntetés  a  múltban  elkövetett  jogsértést
   represszív  módon   szankcionál.  Az   Sztv.  -,   amely   a
   szabálysértési anyagi  jog, eljárási  jog és  a  végrehajtás
   egységes kódexe  - részletesen  szabályozza a szabálysértési
   büntetés ellen  igénybe vehető  jogorvoslati  eszközöket,  a
   bírói  utat   azonban  csak   szűk  körben  nyitja  meg.  Az
   Alkotmánybíróság  állásfoglalása   szerint  ez   a   helyzet
   alkotmányellenes, mivel nincs összhangban az Alkotmány 50. §
   (2)  bekezdésében,   illetőleg  az   Alkotmány  57.   §  (1)
   bekezdésében   foglalt    követelménnyel.   A    bírói    út
   igénybevételének lehetőségét  ugyanis mind  a  közigazgatás-
   ellenes, mind  a kriminális  jellegű  szabálysértések  miatt
   kiszabott büntetés tekintetében biztosítani szükséges.

   Az Alkotmány  általánossá tette a bíróságnak a közigazgatási
   határozatok törvényessége ellenőrzésére vonatkozó jogát. ("A
   bíróság    ellenőrzi     a     közigazgatási     határozatok
   törvényességét.")     E     rendelkezés     tartalmát     az
   Alkotmánybíróság  a  32/1990.  (XII.  22.)  AB  határozatban
   értelmezte  (ABH   1990,  145-148.),   amelynek  alapján   a
   törvényhozó megalkotta  a közigazgatási határozatok bírósági
   felülvizsgálatának kiterjesztéséről  szóló 1991.  évi  XXVI.
   törvényt.   A    szabálysértési   hatóságok    közigazgatási
   hatóságok,  a   szabálysértési   határozatok   közigazgatási
   határozatnak minősülnek. Amennyiben a szabálysértési hatóság
   döntésének tartalma,  illetve a  törvényi tényállás  jellege
   szerint közigazgatás-ellenes  magatartást rendel büntetni, a
   határozat  törvényességének  ellenőrzésére  a  közigazgatási
   bíráskodás szabályai szerint kell lehetőséget biztosítani.

   A  szabálysértési   tényállások  másik   nagy  csoportja   a
   kriminális  jellegű     magatartásokat   szankcionálja,   ez
   tartalmában  a   büntetőjoggal  rokon.  Az  Alkotmánybíróság
   állásfoglalása  szerint   e  szabálysértések   megvalósítása
   esetén is  irányadó az Alkotmány 57. § (1) bekezdésének az a
   rendelkezése, amely  szerint: "A  Magyar Köztársaságban  ...
   mindenkinek joga  van ahhoz, hogy az ellene emelt vádat, ...
   a törvény  által felállított  független és pártatlan bíróság
   igazságos és  nyilvános  tárgyaláson  bírálja  el."  Az  ún.
   kriminális  szabálysértések   esetében  tehát  a  bírósághoz
   fordulás joga,  mint alkotmányos  alapjog teremt  alapot  az
   elkövetők számára  a  bírósági  úthoz.  Az  Alkotmánybíróság
   álláspontja szerint  nem alkotmányellenes  szabályozási  mód
   az, ha  az ún. kriminális szabálysértéseket a szabálysértési
   hatóság bírálja  el, az elkövetőnek azonban lehetőséget kell
   biztosítani a teljes körű, érdemi bírósági felülvizsgálatra.

   Az  Alkotmánybíróság  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a
   strasbourgi Emberi  Jogi Bíróság  eddig  rendelkezésre  álló
   gyakorlata is  abba az irányba mutat, hogy az ún. kriminális
   szabálysértések  tekintetében   az  Egyezmény   6.  cikk  1.
   bekezdés első  mondata szerinti  tisztességes  (ún.  "fair")
   eljárás  valamennyi  követelményének  megfelelő  bírói  utat
   szükséges biztosítani.  A Bíróság  több, immár klasszikusnak
   számító ítéletéből  (pl. a  Belilos ügyből  - Eur. Court HR,
   Belilos v. Switzerland) - kirajzolódik, hogy az Egyezmény 6.
   cikkének rendelkezései a strasbourgi gyakorlat szerint olyan
   magatartások megítélésénél is alkalmazást nyernek, amelyek a
   nemzeti  jog  szerint  akár  fegyelmi,  akár  szabálysértési
   eljárás alapjául  szolgálnak.  A  "minősítés"  szempontjából
   ugyanis  a   strasbourgi  szervek  azt  vizsgálják,  hogy  a
   cselekmény kriminális  jellegű-e  (ennek  során  figyelemmel
   vannak  arra   is,  hogy   az  adott   magatartást  a  többi
   tagállamban milyen felelősségi alakzaton belül helyezik el),
   mi  a   funkciója  a   kilátásba  helyezett  és  ténylegesen
   alkalmazott szankciónak  (a büntetőjoghoz  hasonlatos-e és a
   megtorlást-elrettentést  szolgálja-e),  valamint  az  milyen
   mértékű.  Az   Egyezményhez   fűzött   magyar   fenntartásra
   tekintettel  a   Bíróság   Magyarországot   konkrét   ügyben
   elmarasztaló döntésére  jelenleg  nem  lehet  számítani,  az
   Sztv. azonban az Alkotmány követelményeinek sem felel meg.

   Az Alkotmánybíróság  arra a  következtetésre jutott, hogy az
   Sztv. szabályozásának  hiányosságai, a  bírói utat csak szűk
   körben  megnyitó   rendelkezései  az  Alkotmány  50.  §  (2)
   bekezdésében, illetőleg  az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében
   foglaltak sérelmével járó alkotmányellenes helyzetet idéztek
   elő.  Az   alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  a
   jogalkotó   szerv    jogszabály-alkotási   kötelezettségének
   konkrét jogszabályi  felhatalmazás nélkül  is köteles eleget
   tenni,  ha   alkotmányos  garanciák   érvényre  juttatásához
   szükséges jogszabályi biztosítékok hiányoznak. (22/1990. (X.
   6.) AB  hat. (ABH  1990. 83, 86.), 31/1997. (V. 16.) AB hat.
   (ABK 1997.  május 186,  188.). Az  Országgyűlés mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenességet  idézett elő,  amikor  a
   tárgyalt témakörben nem tett eleget az Sztv. és az Alkotmány
   összhangba hozatalára irányuló jogalkotói feladatának.

   Az Alkotmánybíróság  az Sztv.  71/A §-át  pro futuro - 1998.
   december 31.  napjával -  megsemmisíti. Az  Alkotmánybíróság
   azért választotta  e megoldást,  mert  egyrészt  kellő  időt
   kíván biztosítani a szükséges jogalkotói feladatok átgondolt
   elvégzésére, másrészt  figyelemmel van  a  folyamatban  lévő
   bírósági szervezeti  reformra. A  bírósági  szervezet  1999.
   január 1-jével  történő változása,  továbbá  az  új  büntető
   eljárási  törvény   -  a   hatáskörök  tervezett  módosítása
   (átrendezése) folytán  - várhatóan  alkalmassá teszi a helyi
   bíróságokat a szabálysértési ügyek fogadására.

   2. Az  Sztv. 16.  § (1)  bekezdése szerint  a  szabálysértés
   miatt alkalmazható  büntetés: a  pénzbírság.  A  18.  §  (1)
   bekezdése  értelmében:   "A  pénzbírságot  meg  nem  fizetés
   esetében -  ha az  a munkabérből  (egyéb járandóságból)  nem
   hajtható   be    -   elzárásra   kell   átváltoztatni."   Az
   átváltoztatás során  száz forinttól  ezer  forintig  terjedő
   összeg helyett  egy-egy napi  elzárást kell számítani (Sztv.
   18. §  (3) bek.).  Az  indítványozók  szerint  a  pénzbírság
   elzárásra való átváltoztatásának lehetősége az Alkotmány 54.
   § (2)  bekezdésébe ütközik  ("Senkit  nem  lehet  kínzásnak,
   kegyetlen, embertelen,  megalázó elbánásnak vagy büntetésnek
   alávetni ..."),  de  különösen  sérti  a  szabadsághoz  való
   alkotmányos   alapjogot,    mely    szerint:    "A    Magyar
   Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a  szabadságra  és  a
   személyi  biztonságra,   senkit  sem   lehet   szabadságától
   másként, mint törvényben meghatározott okból és a törvényben
   meghatározott eljárás alapján megfosztani." (Alkotmány 55. §
   (1) bek.)

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint az Sztv. kifogásolt
   rendelkezése   alkotmányellenes,    de    az    indítványban
   foglaltaktól  eltérő   okokból.  Az   Alkotmánybíróság   azt
   vizsgálta, hogy  összeegyeztethető-e az  Alkotmány 55. § (1)
   bekezdésével,  de   különösen  az   Alkotmány  57.   §   (1)
   bekezdésével  az   Sztv.  18.   §-ának  tartalma,   amely  a
   szabálysértési hatóságot  - az átváltoztatás következtében -
   szabadságvesztést   eredményező    szankció    alkalmazására
   jogosítja  fel,   s  bírósági   felülvizsgálatra  csupán   a
   határozat törvényessége  tekintetében ad  lehetőséget (Sztv.
   71/A § ).

   A magyar  jog az 1990. évi XXII. törvény hatályba lépése óta
   nem teszi  lehetővé, hogy  a szabálysértési  hatóság elzárás
   büntetést alkalmazzon.  Az Sztv.  a  szabadsághoz  való  jog
   korlátozását csak  kivételes esetben - a jogerősen kiszabott
   pénzbírság behajthatatlansága esetén, a végrehajtási szakban
   - teszi  lehetővé, s a 71/A § (1) bekezdésében az eljáráshoz
   a  bírói   felülvizsgálat  garanciáját   is  párosítja  ("Az
   elkövető a  pénzbírságot  elzárásra  átváltoztató  határozat
   ellen kérelmet  terjeszthet elő  a bírósághoz,  amelyben  az
   átváltoztatásról    szóló     határozat     törvényességének
   felülvizsgálatát kérheti.").  Ebben az ügycsoportban tehát -
   a törvényességi  felülvizsgálat korlátozott keretei között -
   a bírói  jogorvoslat biztosított,  s az  Sztv.  71/A  §  (5)
   bekezdése alapján az ügyészi közreműködés lehetősége szintén
   adott. Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  azonban  e
   biztosítékok  nem   elégségesek   ahhoz,   hogy   az   Sztv.
   szabályozása   megfeleljen    az   Alkotmány   57.   §   (1)
   bekezdésének, amely  szerint  "  ...  mindenkinek  joga  van
   ahhoz, hogy  az ellene  emelt vádat,  ...  a  törvény  által
   felállított független  és  pártatlan  bíróság  igazságos  és
   nyilvános tárgyaláson bírálja el."

   A jelenlegi  gyakorlat  szerint  a  pénzbírságot  igazgatási
   szerv szabja  ki és ugyancsak igazgatási szerv határoz annak
   szabadságelvonásra történő  átváltoztatásáról.  A  jelenlegi
   rendszerben a  szabálysértési bírság  - az  Sztv. 18.  § (2)
   bekezdésében  meghatározott   kivételekkel,  amikoris  nincs
   helye a  pénzbírság elzárásra  történő  átváltoztatásának  -
   egyben feltételes  szabadságelvonás.  A  bíróság  csupán  az
   átváltoztatásról szóló  döntés törvényességét bírálhatja el.
   Az Alkotmány  55.  §  (1)  bekezdése  értelmében  "A  Magyar
   Köztársaságban  mindenkinek  joga  van  a  szabadságra  ...,
   senkit sem  lehet szabadságától  másként, mint  a törvényben
   meghatározott okokból  és a törvényben meghatározott eljárás
   alapján megfosztani." A kriminális jellegű cselekményekről -
   törvényben  meghatározott   okok   fennforgása   esetén,   a
   törvényben  meghatározott   eljárás  alapján   -  a  bíróság
   jogosult érdemben  dönteni. Az  elzárás tárgyában  a bíróság
   feladata az  érdemi - az ún. "jogkérdésre" és "ténykérdésre"
   egyaránt  kiterjedő   -  döntés  meghozatala  és  magának  a
   szankciónak az alkalmazása.

   Az Alkotmánybíróság  nem fogadta el az egyik indítványozónak
   azt az  érvelését,  amely  szerint  a  pénzbírság  elzárásra
   történő átváltoztatásával járó szabadságelvonás az Alkotmány
   54. §  (2) bekezdésében  foglalt tilalomba  ütközik ("Senkit
   nem  lehet   kínzásnak,  kegyetlen,   embertelen,   megalázó
   elbánásnak  vagy   büntetésnek  alávetni,   ...  "),   mivel
   álláspontja   szerint   az   elzárás   nem   tekinthető   az
   Alkotmányban   felsoroltakhoz    hasonló    súlyúnak.    Nem
   megalapozott az indítványozónak a Polgári és Politikai Jogok
   Nemzetközi Egyezségokmánya  11. cikkének  megsértésére  való
   hivatkozása  sem.  Az  1976.  évi  8.  tvr.-rel  kihirdetett
   Egyezségokmány 11. cikke szerint a részes államok azt vették
   tudomásul,   hogy   polgári   jogi   követelés   teljesítése
   büntetőjogi eszközökkel  nem szankcionálható (995/B/1990. AB
   hat.,  ABH   1993.  526.).   A  jelen  esetben  viszont  nem
   szerződéses kötelezettség  megszegéséről van  szó, hiszen az
   Sztv. a  pénzbírságot meg  nem  fizető  elkövetőt  fenyegeti
   elzárással.

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy  az  Országgyűlés
   mulasztásban  megnyilvánuló   alkotmányellenességet  idézett
   elő, amikor  nem tett  eleget azon  jogalkotói  feladatának,
   hogy az  Sztv. szabályozását  - a  szabadságelvonás szankció
   bírói ítélet  útján való kiszabása tekintetében - összhangba
   hozza   az    Alkotmány   57.   §   (1)   bekezdésével.   Az
   Alkotmánybíróság az  Sztv. 18. §-ában és 71/A §-ában foglalt
   rendelkezéseket pro  futuro -  1998. december 31. napjával -
   megsemmisíti.   Az    időpont    meghatározásának    indokai
   megegyeznek az Indokolás II/1. pontjában kifejtettekkel.

   3.  Szabálysértés   elkövetőjének  azt   a   személyt   kell
   tekinteni, aki  a szabálysértést  közvetlenül  megvalósítja,
   arra szándékosan felbújt, vagy ahhoz segítséget nyújt (Sztv.
   2., 5.,  13. §).   Az  Sztv. 6.  § (1)  bekezdésének második
   mondata    szerint,     ha    a    gazdálkodó    szervezetet
   tevékenységével,     valamint     munkaviszonyból     (egyéb
   jogviszonyból)    származó    kötelezettség    megszegésével
   kapcsolatos szabálysértés  tényleges elkövetőjének  személye
   az adott  szervezeti egység vezetőjének nyilatkozata alapján
   sem állapítható  meg, akkor a szervezet vezetőjét, illetve a
   munkáltatót kell felelősségre vonni.

   A  szabálysértési   eljárás   rendje   inkább   közelít   az
   államigazgatási  eljárás   általános  szabályaihoz,   de   a
   büntetőeljárás egyes  elemeiből is  építkezik: így például a
   felelősségi szabályok  terén. Szabálysértés  elkövetője csak
   meghatározott  életkort   elért  és  megfelelő  felismerési,
   akaratképző  képességgel   rendelkező  természetes   személy
   lehet, a  büntetőjogi értelemben  vett felróhatóság alapján.
   Szabálysértés miatt  az elkövető akkor vonható felelősségre,
   ha cselekménye  szándékos vagy  gondatlan (Sztv.  5.  §),  a
   bizonyítási  teher  -  a  büntetőeljáráshoz  hasonlóan  -  a
   hatóságokat terheli.  A  szabálysértési  felelősségre  vonás
   pedig a  jogsértés természete,  az  elbírálás  rendje  és  a
   szankció      jellege      tekintetében      a      büntető-
   igazságszolgáltatáshoz áll közel, azzal rokon.

   A szabálysértési  felelősség -  legyenek bár  az  elkövetett
   jogsértések igazgatásellenesek  vagy kriminális  jellegűek -
   alapvetően "bűnfelelősség", azaz természetes személy múltban
   elkövetett jogsértésére  válaszol, s  a felróhatóság alapján
   meghatározott -  represszív  jellegű  -  joghátrányt  helyez
   kilátásba.

   Az 1983.  évi 10.  tvr. alkotmányellenesen  bővítette ki  az
   elkövetői  kört,   amikor   lehetővé   tette   a   szervezet
   (szervezeti egység) vezetőjének a felelősségre vonását. Ez a
   megoldás a  közvetett tettesség sajátos formáját honosította
   meg a  magyar szabálysértési  jogban, amely  semmiképpen sem
   áll összhangban  az  Sztv.  által  meghatározott  "elkövető"
   fogalmával,  s  a  felróhatóság  követelményével.  Az  Sztv.
   kifogásolt      rendelkezése      egyfajta      feljelentési
   kötelezettséget ír  elő a szervezet vezetője számára, hiszen
   csak  akkor   szabadul  a   felelősségtől,  ha  megnevezi  a
   (feltételezett)  elkövetőt.   E  szabályozás  indokolatlanul
   csökkenti a hatóság felderítési, bizonyítási kötelezettségét
   - méltánytalanul áthárítva e terhet a szervezet vezetőjére.

   Az Alkotmánybíróság  mindezekre figyelemmel  megalapozottnak
   tartja az  egyik indítványozó  ama véleményét, amely szerint
   az Sztv.  6. §  (1) bekezdésének második mondata és az Sztv.
   1. §-a  között  nincsen  összhang,  illetőleg  az  1.  §-ban
   általános érvénnyel megkívánt felróhatóság követelménye alól
   nem teremthet  jogszerű kivételt  a 6.  §  (1)  bekezdésének
   második mondata.  Az Alkotmánybíróság állásfoglalása szerint
   a  felróhatóság   általános   feltétele   a   szabálysértési
   felelősségnek.

   A 35/1991.  (VI. 20.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
   elvi éllel  mutatott rá,  hogy meghatározott  életviszonyok,
   illetőleg   tényállások    ellentétes   törvényi   rendezése
   önmagában  nem   jelent  alkotmányellenességet.   Az   ilyen
   rendezés alkotmányellenessé  csak akkor  válik, ha az egyben
   az Alkotmány valamely rendelkezésének sérelmével jár együtt,
   vagyis  ha   az  ellentétes   tartalmú  szabályozás   anyagi
   alkotmányellenességhez  vezet   (ABH  1991.   175-176.).  Az
   Alkotmánybíróság álláspontja  szerint a  vizsgált ügyben  az
   anyagi alkotmányellenesség megállapítható. Az Sztv. 6. § (1)
   bekezdésének   második    mondatában   foglalt   rendelkezés
   ellentétes az  Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésében  rögzített
   jogállamiság  részét   képező  jogbiztonság  követelményével
   (9/1992. (I.  30.) AB  hat. ABH  1992.  64.),  és  sérti  az
   ártatlanság vélelme  alkotmányos tételét is (Alkotmány 57. §
   (2) bek.).

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  jogállam  egyik
   alapelve az ártatlanság vélelmének elve (Alkotmány 57. § (2)
   bek.). Ez  az alkotmányos  elv -  bár elsősorban büntetőjogi
   elv  -   az  Alkotmánybíróság   értelmezése  szerint   egyéb
   (különösen  kriminális   jellegű)  eljárásokban   -  így   a
   szabálysértési eljárásban - is alkalmazható ( 41/1991. (VII.
   3.) AB  hat. ABH  1991. 195. és 1284/1990. AB hat. ABH 1991.
   562-563  .).   Az  ártatlanság  vélelmének  érvényesülése  a
   szabálysértési  eljárásban   az  elkövető   számára  kedvező
   eljárásjogi  helyzetet   teremt,  ami   az  elkövető   egész
   eljáráson végigvonuló  ügyféli jellegű jogosultságaiban és e
   jogok    tiszteletben     tartására    irányuló     hatósági
   kötelezettségekben fejeződik  ki. Az  ártatlanság vélelmének
   következménye,   hogy    a   szabálysértési   eljárásban   a
   bizonyítási teher  nem az elkövetőre, hanem a szabálysértési
   ügyekben eljáró  hatóságokra hárul.  A tényállás  tisztázása
   alapvetően a  szabálysértési hatóság feladata, melyhez egyes
   szabálysértések   (pl.    tulajdon   elleni   szabálysértés)
   felderítése érdekében  a  rendőrség,  mint  nyomozó  hatóság
   közreműködését is  igénybe veheti (Sztv. 43. § (1) bek., 44.
   §).

   Az  Sztv.   6.  §   (2)  bekezdésének   második  mondata  az
   ártatlanság  vélelmének  elvébe  ütközik,  de  ellentétes  a
   jogállamiság (jogbiztonság)  elvével is,  mivel  ellentétben
   áll a  büntető- és  a szabálysértési  eljárás egyik alapvető
   tételével. Olyan  eljárás pedig,  amelyben a  reá  vonatkozó
   egyik  alapelv   nem  jut   érvényre,   nem   tekinthető   a
   jogállamiság (jogbiztonság) szempontjából alkotmányosnak. Az
   Alkotmánybíróság  ezért  az  Sztv.  6.  §  (1)  bekezdésének
   második   mondatát    határozata   közzétételének   napjával
   megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy jogi személyek károkozó,
   jogellenes tevékenységének  nem büntetőjogi eszközökkel való
   szankcionálása nem alkotmányellenes.

   4. Az alkotmányjogi panaszok tárgyában az Alkotmánybíróság a
   következők szerint foglalt állást:

   a/ A  testület nem  tárgyalta érdemben az egyik indítványozó
   panaszát, mivel  az elkésett.  Az Abtv.  48. § (2) bekezdése
   értelmében: "Az  alkotmányjogi panaszt  a jogerős  határozat
   kézbesítésétől számított  hatvan napon  belül lehet  írásban
   benyújtani." Jelen  esetben a  kifogásolt jogerős  másodfokú
   határozat kibocsátásának  időpontja 1991. augusztus 26-a, az
   alkotmányjogi panasz előterjesztésére pedig 1992. január 30-
   án került sor. A jogerős határozat kézbesítése óta több mint
   hatvan nap  eltelt,  az  alkotmányjogi  panasz  tehát  késve
   került előterjesztésre.  Mivel  az  indítvány  elkésett,  az
   Alkotmánybíróság azt  - hatáskörének  hiánya miatt  - érdemi
   vizsgálat nélkül visszautasította.

   b/ Az  Alkotmánybíróság nem tárgyalta érdemben azt a panaszt
   sem,  melynek   előterjesztője  azt   sérelmezte,   hogy   a
   Szekszárdi Városi Bíróság - hatáskörének hiányára hivatkozva
   - idézés  kibocsátása nélkül  elutasította azt  a keresetet,
   melyben  az   elkövető  az   Sztv.  71/A   §  (1)  bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítását kérte.

   Az  Abtv.   38.  §   (1)  bekezdése  értelmében  a  bíró  az
   Alkotmánybíróság  eljárását   kezdeményezi,  ha   az  előtte
   folyamatban lévő ügy elbírálása során olyan jogszabályt kell
   alkalmazni, amelynek  alkotmányellenességét észleli.  A bíró
   ezirányú intézkedését  az is  kezdeményezheti, aki szerint a
   folyamatban    lévő     ügyben    alkalmazandó    jogszabály
   alkotmányellenes.  A  konkrét  ügyben  azonban  a  bíró  nem
   intézkedett    az     eljárás    felfüggesztése     és    az
   alkotmánybírósági   eljárás    kezdeményezése   iránt.    Az
   indítványozó az  Alkotmány-bíróságnál 1995.  augusztus 17-én
   terjesztette  elő   alkotmányjogi  panaszát,  a  sérelmezett
   másodfokú  határozatot   viszont  már  1995.  április  14-én
   kiadmányozta számára  a  szabálysértési  hatóság.  Mivel  az
   alkotmányjogi panasz  az Abtv. 48. § (2) bekezdésében előírt
   60 napon  túl került előterjesztésre, az elkésett indítványt
   az Alkotmánybíróság visszautasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal                Dr. Bagi István
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

         Dr. Holló András                 Dr. Kilényi Géza
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

          Dr. Lábady Tamás               Dr. Németh János
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                        előadó alkotmánybíró

                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                           alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
    Dr. Ádám Antal alkotmánybíró párhuzamos indokolása

         A határozat  rendelkező részében foglalt megsemmisítést
    kimondó   és    alkotmányellenes   mulasztást   kinyilvánító
    megállapításokkal egyetértek.  A határozat indokolása többek
    között  rögzíti,   hogy  "az  elzárás  tárgyában  a  bíróság
    feladata az  érdemi - az ún. "jogkérdésre" és "ténykérdésre"
    egyaránt  kiterjedő   -  döntés  meghozatala  és  magának  a
    szankciónak  az   alkalmazása."  Megállapítja   azt  is   az
    indokolás, hogy  az Országgyűlés  mulasztásban megnyilvánuló
    alkotmányellenességet idézett  elő, amikor  nem tett  eleget
    azon jogalkotói feladatának, hogy az Sztv. szabályozását - a
    szabadságelvonás szankció  bírói ítélet útján való kiszabása
    tekintetében -  összhangban hozza  az  Alkotmány  57  §  (1)
    bekezdésével. Az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdése  az  ott
    meghatározott tárgykörökben  úgy határozza  meg a bírósághoz
    fordulás jogát,  hogy egyben általános jelleggel megszabja a
    bírósággal és  a bírósági  tárgyalással szembeni  alkotmányi
    követelményeket is.  Az Alkotmánynak ebből a rendelkezéséből
    azonban -  szerintem -  nem vezethető le az a következtetés,
    hogy szabadságelvonás  szankciót csak  bírói ítélet  mondhat
    ki. A  magyar Alkotmány  sajnos  még  a  szabadságról  és  a
    személyi biztonságról  szóló 55. § (1) bekezdésében sem írja
    elő ezt a követelményt. E rendelkezés alapján csak rendkívül
    kiterjesztő alkotmánybírósági alkotmányértelmezéssel lehetne
    eljutni a törvényalkotót is kötelező olyan tilalomhoz, amely
    az 1978. évi spanyol alkotmány 25. cikkének (3) bekezdésében
    így hangzik:  "A polgári  közigazgatás nem  szabhat ki olyan
    büntetéseket,  amelyek   közvetlenül   vagy   szubszidiárius
    formában szabadságelvonást tartalmaznak".

         A hatályos  magyar  alkotmányi  rendelkezések  említett
    fogyatékossága ellenére  létezik azonban az Országgyűlést is
    kötelező   olyan    norma,    amelyből    félreérthetetlenül
    következik,   hogy   jogszabálysértés   miatt   büntetésként
    szabadságától bárkit csak a törvényben meghatározott eljárás
    útján  "az   illetékes  bíróság   által  történt   elítélést
    követően" lehet  megfosztani. Ezt  a rendelkezést az "Emberi
    jogok és alapvető szabadságok védelméről" szóló Egyezmény 5.
    cikk a/ pontja tartalmazza.

         A határozat  idézi az  Egyezmény 6.  cikk 1.  pontjában
    foglaltakkal összefüggésben tett magyar fenntartás szövegét.
    Magyarország azonban  nem élt  fenntartással az Egyezmény 5.
    cikkével szemben.  Nyilvánvaló tehát,  hogy az  Egyezmény 1.
    cikke alapján Magyarország köteles biztosítani a joghatósága
    alatt álló  minden személy  számára az  5. cikk a/ pontjában
    biztosított    jogot    is.    Mindazokra    a    történelmi
    tapasztalatokra tekintettel,  amelyek alapján  az  Egyezmény
    megalkotói és elfogadói szükségesnek tartották az 5. cikk a/
    pontjában rögzített  követelmény érvényesítését, garanciális
    jelentőségű lenne,  ha  az  új  magyar  Alkotmány  megfelelő
    szövegezésben átvenné  az Egyezmény  5.  cikk  a/  pontjából
    eredő  és  a  magyar  törvényalkotót  jelenleg  is  kötelező
    rendelkezést.

         Egyetértéssel fogadom  és  külön  is  hangsúlyozandónak
    tartom,   hogy    a   határozat    és    indokolása    annak
    alátámasztására,   hogy   az   Sztv.   bizonyos   kivételtől
    eltekintve alakotmányellenesen  nem biztosítja  a bírósághoz
    fordulás jogát,  - az Egyezmény 6. cikk 1. pontjával szemben
    kinyilvánított   fenntartás    ellenére   -   megalapozottan
    hivatkozik az Alkotmány 50. § (2) bekezdésére, amely szerint
    a   bíróság    ellenőrzi   a    közigazgatási    határozatok
    törvényességét. Ez  az alkotmányi  előírás ugyanis  találóan
    használja  a   "közigazgatás  határozatok"   kifejezést.   A
    bírósági   ellenőrzés    ezáltal   nem    korlátozódik    az
    államigazgatási eljárás  általános szabályairól  szóló 1957.
    évi IV.  tv. hatálya alá tartozó jellegzetes államigazgatási
    eljárásban hozott  döntésekre, hanem  az Alkotmány logikusan
    és indokoltan  lehetővé  teszi  és  igényli  is  a  bírósági
    ellenőrzést   a   tágabb   értelemben   vett   közigazgatási
    határozatokkal,   ezek    között   bizonyos   önkormányzati,
    köztestületi  és  természetesen  a  szabálysértési  ügyekben
    hozott közigazgatási határozatokkal szemben is.

    Budapest, 1997. december 9.
                                                  Dr. Ádám Antal
                                                   alkotmánybíró

    Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    1. Az Alkotmány 50. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

    Az Alkotmány 50. § (2) bekezdése a közigazgatási határozatok
    bírósági   felülvizsgálatának    alkotmányos    alapja.    A
    közigazgatási-hatósági jogviszonyba tartozó ügyeket az 1957.
    évi IV.  (Áe.) 3.  § (3)  bek. meghatározza. Az Áe. 3. § (7)
    bekezdése  szerint   a  törvény   hatálya  a  szabálysértési
    eljárásra nem  terjed ki.  Az Alkotmány 50. § (2) bekezdését
    az Alkotmánybíróság  32/1990. (XII. 22.) AB határozata is az
    Áe. hatálya alá tartozó határozatokhoz kapcsolta. (ABH 1990,
    145, 146)

    A Legfelsőbb  Bíróság állandó joggyakorlata szerint téves az
    Áe.  3.   §  (3)   bekezdésének  olyan   értelmezése,   hogy
    közigazgatási határozatnak  minősül a szabálysértési eljárás
    alapján hozott  határozat is  (BH 1993/125).  A két  eljárás
    alapvető különbsége:  az  Áe.  alapján  is  történhet  ugyan
    kötelezettség megállapítása,  de  a  szabálysértési  eljárás
    "megkülönböztető többlete" abban áll, hogy az eljáró szerv -
    az     államigazgatási     tevékenység     eredményességének
    előmozdítása és  a jogsértések megelőzése végett - büntetést
    alkalmaz, ami  represszív szankció  és általános  prevenciós
    eszköz. Nem  államigazgatási  jogviszonyról  van  tehát  szó
    szabálysértési eljárások  esetén (LB  KK 6.,  BH  1992/432).
    Ezért a szabálysértési határozat nem minősül az Áe. 3. § (3)
    bekezdése szerint államigazgatási ügyben hozott határozatnak
    (BH 1995/678).  Nem látom  semmilyen indokát  annak, hogy az
    Alkotmánybíróság az állandó bírósági gyakorlattól eltérően a
    szabálysértési    határozatokat     részben    közigazgatási
    határozatnak  tekintené,  és  ebből  kétirányú  bírósági  út
    következményét vonná  le. Gyakorlati nehézséget is jelentene
    annak  eldöntése,  hogy  a  szabálysértési  határozat  ellen
    közigazgatási vagy  büntető bírósági  útra kell-e  vinni  az
    ügyet.

    A  szabálysértési  határozatok  bírósági  felülvizsgálatának
    alkotmányi  megalapozásához  nem  releváns  a  védett  tárgy
    minősítése  "közigazgatás-ellenes"   vagy  "ún.   kriminális
    cselekmény" kategóriákba.  A szabálysértési jogviszony és az
    államigazgatási (közigazgatási) jogviszony különbözősége, az
    eljárások eltérő  rezsimje,  a  jogkövetkezmények  különböző
    célja-természete   jelentik   a   döntő   tényezőket.   (Egy
    szervezeten  belül   is  elválasztható   a  hatósági   és  a
    szabálysértési kategória:  pl. a  rendőrhatósági  igazgatási
    határozatok  -   mint  pl.   jogosítvány  bevonása  -  és  a
    szabálysértési  hatósági  funkciók  -  mint  pl.  bírságolás
    közlekedési szabályszegésért.)

    Az engedélykötelesség  megsértésével végzett ("közigazgatás-
    ellenes")  cselekmények   említése  nem   alapozza  meg   az
    Alkotmány 50.  § (2)  bekezdésének felhívását:  ilyenek  nem
    csupán a  szabálysértési tényállások között, hanem a Btk-ban
    is szerepelnek  (pl. 213,  214, 261/A,  263, 266, 287 §§). A
    szabálysértési és büntetőjogi "közigazgatás-ellenes" hasonló
    tényállások fokozati különbséget jelentenek - a törvényhozás
    bizonyos  cselekményeket   kriminalizált   (büntetőjog   alá
    rendelt), míg  más (hasonló védett tárgyra vonatkozó) kisebb
    súlyú  magatartásokat   "dekriminalizál",  azaz   igazgatási
    eljárásban rendel  büntetni. Mindkét  fokozatban szerepelnek
    "közigazgatás-ellenes"  tényállások,   ezért  sem  lehet  az
    Alkotmány 50.  § (2)  bekezdés az alapja - arra tekintettel,
    hogy "közigazgatás-ellenes"  cselekményre  vonatkoznak  -  a
    szabálysértési határozatok bírósági felülvizsgálatának.

    Szabályszegések  dekriminalizálásakor   fordul   a   jog   a
    szabálysértés kategóriájához,  amiben szintén a "megtorlás",
    a represszió,  a generális  prevenció jelenik  meg -  ezt  a
    büntetőjogias karakterét  az eljárási  garanciák terén is el
    kell ismerni  (ezt vezette  le a dekriminalizált közlekedési
    szabályszegés miatt alkalmazott igazgatási szankció esetén a
    közismert Öztürk  ítélet, Eur.  Court H. R., Judgement of 21
    February 1984,  Series A 73 (1984), p. 21. - amelyre azonban
    a Magyar  Köztársaság  fenntartása  miatt  csupán  példaként
    hivatkozhatunk).  Ebben   a  kontextusban   ítélendő  meg  a
    szabálysértési   határozatok   bírósági   felülvizsgálatának
    alkotmányi alapja.

    Az Alkotmány  50. §  (2) bekezdése  az Áe.  alá nem  tartozó
    szabálysértési  határozatok  bírósági  felülvizsgálatát  nem
    alapozhatja meg.  A döntő az igazgatási aktus szabálysértési
    határozat minősége. Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése jelenti
    ezért önmagában és kizárólagosan az alapját a szabálysértési
    határozatok     bírósági     felülvizsgálatának     -     az
    Alkotmánybíróság  az   57.  §  (1)  bekezdés  értelmezésében
    mondhatja ki  ezt a  követelményt  (de  strasbourgi  konkrét
    döntéseket nem említhet az indokolásban a fenntartás miatt).

    2. Az Sztv. 18. § és 71/A. § alkotmányossága

    A határozat  az Alkotmány  55. §  (1) bekezdése és 57. § (1)
    bekezdése alapján  alkotmányellenesnek nyilvánítja  az Sztv.
    18. §  és 71/A.  §-ait. Egyetértek  azzal, hogy  a határozat
    megállapítja a  törvényalkotó  alkotmányellenes  mulasztását
    azért, mert  "az Sztv.  szabályozását -  a  szabadságvesztés
    bírói ítélet  útján való  kiszabása tekintetében"  nem hozta
    összhangba az  Alkotmánnyal (indokolás  II. 2.  pont  vége).
    Azonban véleményem  szerint az  alkotmányellenesség csak  az
    Alkotmány 55. § (1) bekezdése alapján állapítható meg.

    Az Alkotmány  57. § (1) bekezdése ugyanis nem írja elő, hogy
    minden,  az   állampolgárokat  érintő   preventív-represszív
    jogkövetkezmény csak bírósági eljárásban lenne alkalmazható.
    Ellenkező  esetben   -  többek  között  -  a  szabálysértési
    eljárásban csak  bíróságok járhatnának  el.  Ha  viszont  az
    Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  szabálysértési
    eljárással  összefüggésben   elegendő  az   utólagos   bírói
    kontroll, akkor  ugyanezen rendelkezés  alapján az elzárásra
    átváltoztatás  kizárólag   bírói  hatáskörbe   utalása   nem
    alapozható meg.

    Ennek következtében  az elzárásra átváltoztatáskor szükséges
    bírói döntés  szükségessége és  mikéntje az  Alkotmány 55. §
    (1)   bekezdéséből   vezethető   le.   Az   Alkotmánybíróság
    gyakorlata szerint  az 55.  § (1)  bekezdése törvénynek csak
    úgy teszi lehetővé a személyes szabadság elvonása okainak és
    az azzal  kapcsolatos eljárásnak  a szabályozását, hogy ez a
    szabályozás nem  korlátozza szükségtelenül vagy aránytalanul
    a személyes szabadsághoz való jogot. [66/1991 (XII. 21.) AB,
    ABH  1991,   342,  347]  Az  Sztv.  18.  §-a  és  71/A.  §-a
    alkotmányossága  tehát   attól  függ,   vajon  megfelelnek-e
    ezeknek a követelményeknek.

    Ennek a  kérdésnek a vizsgálatánál tekintettel kell lenni az
    Európai Emberjogi  Egyezmény 5.  Cikkének 1. bekezdésére. Az
    5. Cikk  1.  bekezdése  ugyanis  csak  az  a)-f)  pontjaiban
    meghatározott   esetekben   teszi   lehetővé   a   szabadság
    elvonását. Az elzárásra átváltoztatás ezek közül az 5. Cikk.
    1. bekezdés  a) pontja  alá (törvényes  őrizetben tartás  az
    illetékes bíróság  általi elítélést  követően) sorolható be.
    (Az 5. Cikk 1 bek. b) pontja azért nem alkalmazható, mert az
    bírói     határozat      vagy     törvényi     kötelezettség
    kikényszerítésére   céljából    történő   szabadságelvonásra
    vonatkozik, az  elzárásra átváltoztatás  pedig a  pénzbírság
    szankciónak      szabadságelvonás      szankcióval      való
    helyettesítése.) A  kérdés  tehát  az,  vajon  az  illetékes
    bíróság általi  elítélésnek  tekinthető-e  a  szabálysértési
    hatóság általi  átváltoztatás,  amennyiben  a  bíróság  csak
    utólag dönthet és csak az átváltoztatás törvényességéről.

    Nyilvánvalóan  aggályos   az,  ha   a  bíróság   csupán   az
    átváltoztatás  törvényességéről,  és  nem  a  szabálysértési
    szankció alkalmazásának összes feltételéről és körülményéről
    dönthet. Hiába  lesz ugyanis  lehetőség az  Alkotmánybíróság
    jelen határozata  után  az  alap  szabálysértési  eljárásban
    bírói út  igénybevételére,  nem  szükségszerű,  hogy  minden
    esetben sor kerül erre. Ha pedig bíróság által el nem bírált
    szabálysértési  határozat   alapján  kerül   sor  később   a
    pénzbírságnak elzárásra való átváltoztatására, akkor pusztán
    az átváltoztatás  törvényességének vizsgálata  semmiképp sem
    tekinthető bíróság általi elítélésnek.

    Aggályos  azonban   az  is,  ha  az  átváltoztatásról  szóló
    határozatot szabálysértési  hatóság hozza,  még ha lehetőség
    is van  mind az átváltoztatásról szóló, mind pedig az alapul
    fekvő érdemi  szabálysértési  határozatnak  a  végrehajtásra
    halasztó hatályú  bírósági felülvizsgálatára.  A  preventív-
    represszív szankcióként alkalmazott szabadságelvonás ugyanis
    olyan jogkorlátozás,  mely megkívánja  közvetlenül a bíróság
    általi döntést.  Ezért nem  hárítható az  érintettre annak a
    terhe,   hogy    a   szabadságának    elvonására    irányuló
    szabálysértési    hatóság     által     hozott     határozat
    felülvizsgálatára -  annak gyakorlati nehézségeivel együtt -
    maga kezdeményezzen bírósági eljárást.

    Budapest, 1997. december 9.
                                               Dr. Sólyom László
                                                   alkotmánybíró

    A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.

                Dr. Lábady Tamás         Dr. Németh János
                  alkotmánybíró           alkotmánybíró
     Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye az Sztv.
     18. § és 71. § alkotmányellenességével kapcsolatban

     Az Sztv.  16. §  (1) bekezdése szerint a szabálysértés miatt
     alkalmazható  büntetés  a  pénzbírság.  Ezt,  a  18.  §  (1)
     bekezdés értelmében,  - a  (2) bekezdésben  felsorolt esetek
     kivételével -  meg nem  fizetés esetében át kell változtatni
     elzárásra. Az  átváltoztatás esetére  megállapított elzárást
     magának a határozatnak tartalmaznia kell (62. § (2) bekezdés
     b) pont). Azok az alkotmányi követelmények tehát, amelyek az
     Alkotmány 55. § (1) és 57. § (1) bekezdéséből adódnak, éppen
     a szabadságelvonást (feltételesen) magában foglaló 18. § (1)
     bekezdés rendelkezéseivel szemben támaszthatók.

     Az  Sztv.   71/A.  §-ban   írt  bírósági   felülvizsgálat  a
     végrehajtási   szakban    (Sztv.   VII.   fejezet)   hozott,
     tartalmában az  elzárásra való  átváltoztatás  esedékességét
     megállapító  határozat   ellen  igénybevehető   jogorvoslat.
     Véleményem  szerint   ez   utóbbival   szemben   támasztható
     alkotmányossági követelményeket  a törvényességre  kiterjedő
     bírósági felülvizsgálat  kielégíti és  így  e  vonatkozásban
     alkotmánysértés nem állapítható meg.

     A bíróság  érdemi vizsgálatát  - ami  utólagos  kontroll  is
     lehet -  a 18.  § (1)  bekezdésben szabályozott határozattal
     kapcsolatban kell lehetővé tenni, s mivel a hatályos jog ezt
     kizárja,  az   alkotmányellenesség  és   jogkövetkezménye  e
     tekintetben állapítható meg.

     Budapest, 1997. december 9.
                                           Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      63/1997. (XII. 11.)
      Date of the decision:
      .
      12/09/1997
      .
      .