Hungarian
Ügyszám:
.
448/D/1990
Előadó alkotmánybíró: Zlinszky János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 32/1990. (XII. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1990/145
.
A döntés kelte: Budapest, 12/11/1990
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   Sándor   Árpád   lenti   lakosnak
  jogszabály  alkotmányosságának   felülvizsgálata   iránti
  indítványa és  alkotmányjogi panasza tárgyában meghozta a
  következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az 1957. évi IV.
  törvény módosításáról  és egységes  szövegéről rendelkező
  1981. évi  I. törvény 72. §  (1)  bekezdése és a 63/1981.
  ( XII. 5. )   MT   rendelet   a   módosításokkal   együtt
  alkotmányellenes,  ezért   azokat  1991.   március   31-i
  hatállyal  megsemmisíti.     Mulasztásban   megnyilvánuló
  alkotmány ellenesség a közigazgatási határozatok bírósági
  felülvizsgálatára    vonatkozó    törvényi    szabályozás
  elmulasztása,  ezért  felhívja  a  Kormányt,  hogy  1991.
  január  31-ig   terjesszen  az   Országgyűlés  elé  olyan
  törvényjavaslatot,  amely   a  közigazgatási  határozatok
  törvényességének bírósági  ellenőrzését  az  Alkotmánynak
  megfelelően szabályozza.

  Megállapítja, hogy  Sándor Árpád  indítványozó  panaszolt
  ügyében a  megsemmisítés visszamenőleges hatályú, ezért a
  megsemmisített   jogszabályok   nem   képezik   hatásköri
  akadályát  a   bélbaltavári  Községi   Közös  Tanács  VB.
  szakigazgatási Szerve  által 469-6/1989.szám alatt hozott
  és  Vas   Megye  Tanácsa  VB  Igazgatási  Osztálya  által
  7174-7/1989.   szám alatt  helybenhagyott államigazgatási
  határozat törvényessége bírósági felülvizsgálatának.

  Az  Alkotmánybíróság  elrendeli  határozatának  a  Magyar
  Közlönyben való közzétételét.
                           Indokolás

   Az indítványozó előadása szerint sorozatos földrengések a
   családi házát  úgy megrongálták,  hogy az építési hatóság
   annak  lebontását  rendelte  el.    A  lakásügyi  hatóság
   családjával   együtt   egy   tanácsi   kezelésben   levő,
   szolgálati célra  fenntartott lakásba  költöztette, ennek
   állapota azonban a rendeltetésszerű használatot nem teszi
   lehetővé,   és   egyébként   a   kiutalás   is   bármikor
   visszavonható ideiglenes  jellegű.   A kiutaló  határozat
   felülvizsgálata  iránti   kérelmét   a   városi   bíróság
   elutasította, mivel  a  63/1981.( XII. 5. )  MT  rendelet
   1. §-ának  (1)  bekezdése annak bírósági felülvizsgálatát
   nem teszi  lehetővé.  Az indítványozó álláspontja szerint
   alkotmányellenes   a   bíróság   által   felülvizsgálható
   államigazgatási   határozatok   körének   a   hivatkozott
   minisztertanácsi  rendelet   szerinti  szűkítése,  emiatt
   alkotmányjogi panaszt is előterjesztett.

   Az Alkotmánybíróság  a fent  ismertetett tartalom alapján
   az indítványt  az 1989. évi XXXII. tv. 1. §-ának b ), d )
   és e )  pontja szerint  vizsgálta, és  ennek keretében az
   Igazságügyi Minisztérium államtitkárának észrevételeit is
   beszerezte.   E szerint az 1989. évi XXXI. tv. 30. §-a az
   Alkotmány   50. §-át   újraszabályozta,  és   ennek   (2)
   bekezdése  kimondja,   hogy   a   bíróság   ellenőrzi   a
   közigazgatási   határozatok    törvényességét.       Ezen
   alkotmányos  rendelkezéssel  valóban  ellentétben  áll  a
   63/1981.  ( XII. 5. ) MT rendelet, de ezt az ellentétet a
   közigazgatási  bíráskodásról  szóló  törvényjavaslat  meg
   fogja  szüntetni,  és  a  jogszerű  állapotot  meg  fogja
   teremteni.

   A fentiek  alapján  az  Alkotmánybíróság  a  következőket
   állapította meg:

   Az       államigazgatási       határozatok       bírósági
   felülvizsgálatáról rendelkező  63/1981.   ( XII. 5. )  MT
   rendelet a  megalkotásakor nem ütközött az akkor hatályos
   Alkotmány rendelkezéseibe,  de alkotmányellenessé vált az
   az  1989.   évi  XXXI.  tv.  30. §-a  folytán,  amely  az
   Alkotmány jelenlegi 50. §-ának szövegét meghatározta.

   Az Alkotmány 50. §-ának  (2)  bekezdése általánossá teszi
   a bíróságnak a közigazgatási határozatok törvényességének
   ellenőrzésére vonatkozó  jogát.   A 63/1981.  ( XII. 5. )
   MT számú  rendeletnek egyes - a bírósági felülvizsgálatot
   lehetővé   tevő    -   rendelkezései   tartalmukban   nem
   alkotmányellenesek ugyan,  de alkotmányellenes az, hogy a
   felülvizsgálatot  csak   e  jogszabály   által  felsorolt
   államigazgatási határozatok esetében teszi lehetővé.  Ezt
   az  alkotmányellenességet   az  1987.   évi  XI.  törvény
   3. §-ának g /  pontjára tekintettel csak olyan új törvény
   megalkotásával  lehet   megszüntetni,  amely  a  bírósági
   felülvizsgálat lehetőségét alkotmányossá teszi.

   Ez    utóbbi     törvényi    rendelkezésre    tekintettel
   alkotmányellenes az  1957. évi  IV. tv.  módosításáról és
   egységes  szövegéről   rendelkező  1981.   évi   I.   tv.
   72. §-ának  (1)   bekezdése is, mert a büntető, a polgári
   és   az    államigazgatási   eljárást   törvénynek   kell
   szabályoznia,  tehát  kizárt  annak  a  lehetősége,  hogy
   törvényi felhatalmazás  alapján e tárgykörben alacsonyabb
   szintű jogszabály rendelkezzen.

   A Minisztertanács  a 63/1981.   ( XII. 5. ) MT rendeletet
   az 1981.  évi I. tv. 72. §-ának  (1)  bekezdésében kapott
   felhatalmazásra  hivatkozással   alkotta  meg,  ezért  az
   Alkotmánybíróság a  vizsgálatot e  törvényi rendelkezésre
   is    kiterjesztetve     az    alkotmányellenességet    e
   vonatkozásban is megállapította.

   Végső következtetésként  tehát megállapítható  volt, hogy
   az Alkotmány 50. §-ának az 1989. évi XXXI. tv. 30. §-ával
   történt módosításával  a  jogszabályalkotás  a  mulasztás
   állapotába került.    Ezt  a  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenességet az  1989. évi  XXXII. tv. 1. §-ának
   e )  pontja   alapján  meg  kellett  szüntetni.    Az  új
   törvényjavaslat előterjesztése  és  országgyűlési  vitája
   azonban időt  igényel, ezért az Alkotmánybíróság az 1989.
   évi XXXII.  tv. 43. §-a  (4)  bekezdésének alkalmazásával
   a  40. §   alapján  megsemmisítette  az  alkotmányellenes
   jogszabályt, és 1991. január 31-ben állapította meg azt a
   határidőt amely  elegendő  a  kialakult  alkotmányellenes
   állapot megszüntetéséhez.

   Az új  jogszabály esetleges  késedelmes megalkotásáig  az
   Alkotmány rendelkezései  szerint kell  az államigazgatási
   határozatok   bírósági    felülvizsgálatának   kérdésében
   eljárni.   Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem lesz a bírói
   felülvizsgálatnak azon  ügyekben sem  törvényes korlátja,
   ahol a korlátozásnak az Alkotmány 70/K. §-a szerint nincs
   akadálya.

   Az Alkotmánybíróság  vizsgálta a  panaszos konkrét ügyben
   előterjesztett egyéni alkotmányjogi panaszát.  A panaszos
   a  vele   szemben  hozott   II.     fokon  is   elutasító
   államigazgatási  határozatot  bíróság  előtt  megtámadta,
   keresetét  a   Szombathelyi  Városi  Bíróság  -  hatáskör
   hiányában -  idézés kibocsátása  nélkül elutasította.  Az
   elutasító  végzés   1990.  III. 7-én   kelt.     Panaszos
   alkotmányjogi panasza  1990. IV. 12-én  - az AB tv. 48. §
   (2)  bekezdése  szerinti  határidőn  belül -  érkezett az
   Alkotmánybírósághoz.

   A panasz  benyújtója  a  48. §   (1)   bekezdése  szerint
   fordult   az   Alkotmánybírósághoz,   miután   az   adott
   időpontban jogorvoslati  lehetőségét  kimerítette,  és  a
   Bíróság  végzése   szerint  a   bírói   út   jogorvoslati
   lehetősége számára nem állott nyitva.

   Az Alkotmánybíróság  az 1989.  évi XXXII.  tv.  1. §  d )
   alapján benyújtott  panasz esetében - a 43. § 4 ) szerint
   az alkotmányellenes  jogszabály konkrét  esetben  történő
   alkalmazhatóságát a  43. §  1 )  pontjában  írt  ex  nunc
   hatálytól  eltérően   is  szabályozhatja,  ha  ezt  ...az
   eljárást kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja.

   Az Alkotmánybíróság úgy ítéli, hogy a panaszt benyújtónak
   ügye bírósági felülvizsgálatához fontos - Alkotmányban is
   biztosított -  érdeke fűződik.   Ezért  az  adott  panasz
   érdemi bírói  felülvizsgálatát  lehetővé  kívánta  tenni.
   Igy rendelkezik tehát, hogy adott ügyben a hatályon kivül
   helyezett alkotmánysértő  jogszabályok nem alkalmazhatók.
   Ezzel az  Alkotmánybíróság határozata rendelkező részében
   a jogorvoslati lehetőséget a panaszolt jogszabályok adott
   ügyre vonatkozó  ex  tunc  megsemmisítésével  a  panaszos
   részére külön megnyitja.

   Az Alkotmánybíróság  e határozatát  az indítványozónak, a
   miniszterelnöknek,    a    belügyminiszternek    és    az
   igazságügyminiszternek küldi  meg és  a Magyar Közlönyben
   teszi közzé.  ( AB tv. 41. § )
                    Dr. Sólyom László
                az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal       Dr. Herczegh Géza
           alkotmánybíró          alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza        Dr. Lábady Tamás
           alkotmánybíró           alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter        Dr. Szabó András
           alkotmánybíró            alkotmánybíró

      Dr. Tersztyánszky Ödön      Dr. Vörös Imre
          alkotmánybíró            alkotmánybíró

                   Dr. Zlinszky János
                  előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    32/1990. (XII. 22.)
    Date of the decision:
    .
    12/11/1990
    .
    .