Hungarian
Ügyszám:
.
826/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 826/B/1996. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/662
.
A döntés kelte: Budapest, 04/07/1997
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában meghozta
  a következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a közalkalmazottak  jogállásáról  szóló
  1992. évi  XXXIII. törvény  30. §  (1) bekezdés b) pontjában
  foglalt rendelkezés  alkotmányellenességének megállapítására
  és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                            Indokolás

                                I.

   1. A  közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII.
   törvény ( a  továbbiakban :   Kjt.  )  módosítása  tárgyában
   született 1996.  évi XXVIII.  törvény 10.  § (1) bekezdése a
   Kjt.  30.   §  (1)   bekezdésének  b)   pontja  helyébe   új
   rendelkezést  léptetett,   azt  egy   további   c)   ponttal
   kiegészítette,   egyidejűleg    az   eredeti   c) -d)   pont
   megjelölését d) -e)  pontra változtatta.  A Kjt.  30. §  (1)
   bekezdés  új   b)  pontja   szerint  :     "A  munkáltató  a
   közalkalmazotti  jogviszonyt   -  a   (3) - (4)  bekezdésben
   foglalt korlátozással  - felmentéssel akkor szüntetheti meg,
   ha  az   Országgyűlés,  a   Kormány,  a  miniszter  vagy  az
   önkormányzati képviselő-testület  munkáltatót érintő döntése
   - különösen  a feladatok változásából adódó átszervezés vagy
   a költségvetési  támogatás  csökkentése  -  következtében  a
   közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség. "

   A Kjt.  30. §  (2) bekezdése  szerint :    "A  munkáltató  a
   felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés
   okának világosan  ki kell  tűnnie és  a  munkáltatónak  kell
   bizonyítania, hogy a felmentés indoka való és okszerű. "

   Az   állandó    ítélkezési   gyakorlat    e   rendelkezéssel
   összefüggésben is  alkalmazza a  Legfelsőbb Bíróság  MK  95.
   számú  Munkaügyi  Kollégiumi  Állásfoglalását,  amelynek  b)
   pontja a  következőket tartalmazza :  "A jogszerű felmondást
   sem   méltányosságból,   sem   pedig   olyan   körülményekre
   tekintettel nem  lehet hatálytalanítani, amelyek a munkaügyi
   jogvita keretein  kívül esnek ( pl. hogy nem volt célszerű a
   vállalat átszervezése ) ".  Az  állásfoglalás  indokolásában
   kifejtettek szerint  a jogbiztonság  követelményeiből az  is
   következik, hogy  a felmondási  ok vizsgálata  nem jogosítja
   fel a  bíróságot arra,  hogy a munkáltató vezetésének körébe
   tartozó olyan  kérdések eldöntésébe is beavatkozzék, amelyek
   a munkaügyi  jogvita keretein  kívül esnek.  Olyan felmondás
   esetén például,  amelynek indokolása arra hivatkozik, hogy a
   munkáltatónál  történt   átszervezés  miatt  a  munkavállaló
   munkaköre  megszűnt,   a  munkaügyi   jogvitában  nem  lehet
   vizsgálni, hogy  a megtörtént  átszervezés  célszerű  volt-e
   illetve, hogy  a munkáltató  miért az  érintett munkavállaló
   munkaviszonyát mondta  fel,  s  miért  nem  valamely  azonos
   munkakört  betöltő  munkatársának  munkaviszonyát  szüntette
   meg.  Az   állandó  bírósági  ítélkezési  gyakorlat  ezt  az
   értelmezést a Kjt. alkalmazására is kiterjesztette.

   2. Az  indítványozó álláspontja  szerint a  Kjt. 30.  §  (1)
   bekezdés b)  pontjában foglalt rendelkezés alkotmányellenes,
   ezért e  rendelkezés  megsemmisítését  kérte.  Indítványában
   hivatkozott    arra,    hogy    a    támadott    rendelkezés
   alkotmányellenes értelmezésre ad lehetőséget, mert megengedi
   a Legfelsőbb  Bíróság Munkaügyi Kollégiumi Állásfoglalásában
   kifejtett értelmezést, amely szerint a felmentés munkáltatói
   indokolására  vonatkozó  kötelezettségnek  nem  szükségszerű
   feltétele  a  felmentett  közalkalmazott  személyére  szóló,
   konkrét indokolás,  vagyis a  munkaügyi jogvitában a bíróság
   nem  vizsgálhatja,  hogy  a  munkáltató  miért  az  érintett
   közalkalmazott jogviszonyát  szüntette meg  és miért  nem az
   azonos munkakörben  dolgozó másik alkalmazottat mentette fel
   a jogviszony alól.

   A kifogásolt  rendelkezés  elsősorban  azért  ellentétes  az
   Alkotmánnyal, mert  sérti az  emberi méltósághoz való jogot.
   Az indítványozó  álláspontja szerint  az emberi  méltósághoz
   való  jog  fogalmi  körébe  beletartozik  a  közalkalmazotti
   jogviszonyt érintő döntések személyességének a követelménye.
   Minden embernek  joga van ahhoz, hogy a rávonatkozó döntések
   meghozatala   előtt    személyi    körülményeit,    tudását,
   teljesítményét,    valamely    feladat    ellátására    való
   alkalmasságát vizsgálják  és a  döntést ennek alapján hozzák
   meg. Úgyszintén joga van ahhoz is, hogy e körülményeket vele
   ismertessék, mivel ez az információ teremti meg a védekezés,
   illetőleg az  üggyel  kapcsolatos  esetleges  ellenvéleménye
   kialakításának lehetőségét.  Tekintve,  hogy  a  sérelmezett
   törvényi rendelkezés  lehetőséget biztosít  az  olyan  bírói
   értelmezésre, amely  a  munkáltatót  mentesíti  a  személyre
   szóló  okszerű   indokolás  követelménye   alól,  a  szabály
   ellentétben  áll   az  Alkotmány   54.  §  (1)  bekezdésében
   foglaltakkal, ezért alkotmányellenes.

   Hivatkozott  az   indítványozó  arra  is,  hogy  a  támadott
   törvényi   rendelkezés    jogalkalmazói    értelmezése    és
   alkalmazása ellentmond a Kjt. 30. § (2) bekezdésében foglalt
   rendelkezésnek.  Ez   az  ellentmondó   joggyakorlat   pedig
   ellentétes  az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésével,  amely
   deklarálja,  hogy   a   Magyar   Köztársaság   jogállam.   A
   jogállamiság  fogalmába   pedig  beletartozik   a  törvények
   ellentmondásmentes, precíz  alkalmazása. A  személyre  szóló
   indokolási kötelezettség  egyértelműen következik a Kjt. 30.
   §  (2)   bekezdésében   foglalt   rendelkezésből,   ezt   az
   egyértelműséget oldja fel a kifogásolt törvényi szabály, így
   az emiatt is alkotmányellenes.

   Hivatkozott  végül   az  indítványozó   az  Alkotmánybíróság
   57/1991. (XI.  8.) AB  határozatában kifejtettekre,  amelyek
   alapján lehetőséget  látott arra, hogy az Alkotmánybíróság a
   jogalkalmazásban  alkotmányellenes  tartalommal  érvényesülő
   norma alkotmányellenességét megállapítsa és megsemmisítse.

   Az indítványozó  ezekre az  indokokra  tekintettel  kérte  a
   sérelmezett  törvényi   rendelkezés  alkotmányellenességének
   megállapítását és megsemmisítését.

   3. Az  Alkotmánybíróság a  kifogásolt törvényi  szabályt  az
   indítványban foglaltakra  tekintettel  az  Alkotmány  alábbi
   rendelkezéseivel összefüggésben vizsgálta :

   Az  Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  Magyar
   Köztársaság független,  demokratikus jogállam.  Az Alkotmány
   54. §  (1) bekezdése  szerint a Magyar Köztársaságban minden
   embernek veleszületett  joga van  az élethez  és  az  emberi
   méltósághoz,  amelyektől   senkit   sem   lehet   önkényesen
   megfosztani.

                               II.

   Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozatlannak találta.

   1.  Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint,  ha
   valamely jogszabály több lehetséges értelme közül az állandó
   és  egységes   jogalkalmazási  gyakorlatban   csak   egyféle
   tartalommal  realizálódik,   akkor  az   Alkotmánybíróság  a
   jogszabályt e  normatartalom, vagyis  az "élő  jog"  alapján
   veti alkotmányossági  vizsgálat alá  [ 57/1991. (XI.  8.) AB
   határozat, ABH 1991, 272, 277. ] .

   A Legfelsőbb  Bíróság MK 95. számú állásfoglalása értelmében
   - amelyet  a bírói gyakorlat kiterjesztett a közalkalmazotti
   jogviszonyokra  is  -  a  bíróság  a  munkaügyi  perben  nem
   vizsgálhatja a  munkaügyi jogvita  keretein kívül  eső - így
   például   az    átszervezés   célszerűségére   vonatkozó   -
   kérdéseket.   A   munkaügyi   bíróságok   által   egységesen
   értelmezett és  alkalmazott normatartalom  szerint a bíróság
   vizsgálódási körén  kívül  esik  az  a  kérdés  is,  hogy  a
   költségvetési támogatás  csökkentése miatt  szükségessé váló
   létszámleépítés  során   a  munkáltató   miért  az  érintett
   közalkalmazott jogviszonyát  szüntette meg  felmentéssel, és
   miért  nem   valamely   azonos   munkakört   betöltő   másik
   közalkalmazottat mentett  fel. Vagyis az állandó és egységes
   jogalkalmazási gyakorlat,  az "élő jog" szerint a munkáltató
   a Kjt.  30. §  (1) bekezdés  b)  pontján  alapuló  felmentés
   eseteiben a  Kjt. 30.  § (2)  bekezdése alapján  nem köteles
   személyre szóló  indokolást adni, a bíróság csak a felmentés
   alapjául    felhozott    tény    valóságát    ( átszervezés,
   költségvetési  támogatás   csökkentése )  vizsgálhatja,  azt
   azonban már  nem, hogy  az alkalmazó miért éppen az érintett
   közalkalmazott tekintetében  állapította meg,  hogy  további
   foglalkoztatására nincs lehetőség.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint a támadott törvényi
   rendelkezésnek az állandó és következetes bírói gyakorlatban
   alkalmazott  e   normatartalma   és   az   emberi   méltóság
   alkotmányos alapjoga között értékelhető összefüggés nincs. A
   kifogásolt   törvényi    rendelkezés   alapján   ugyanis   a
   közalkalmazott felmentése  nem a  közalkalmazott személyében
   vagy   munkájában    rejlő   okra,    hanem   a   munkáltató
   körülményeiben beállott  változásra vezethető  vissza.  Erre
   figyelemmel a munkáltató személyre szóló indokolást az ilyen
   típusú felmentés  során nem  is adhat,  mert a  munkaviszony
   megszüntetésének valóságos  indoka más, nem a közalkalmazott
   alkalmasságán,  munkateljesítményén,   munkájának  minőségén
   stb. alapul.  Nyilvánvaló, hogy  ha a  munkáltatói döntés  a
   közalkalmazott  "alkalmasságával-alkalmatlanságával",   vagy
   fegyelmi  felelősségével  kapcsolatos,  a  közalkalmazottnak
   joga  van  ahhoz,  hogy  a  munkáltató  a  vele  kapcsolatos
   véleményét,   kifogásait,    személyére,   munkájára    vagy
   teljesítményére  vonatkozó   értékítéletét  közölje,   mivel
   kizárólag ez  az információ  teremti  meg  a  közalkalmazott
   számára a védekezés, továbbá ellenvéleménye kialakításának a
   lehetőségét.  Ha   azonban  a   közalkalmazotti   jogviszony
   megszüntetésének   indoka    a    költségvetési    támogatás
   csökkentése miatti  szükségszerű "létszámleépítésre", vagy a
   feladatok változásából adódó átszervezésre vezethető vissza,
   a   közalkalmazotti    jogviszony    felmentéssel    történő
   megszüntetése a  közalkalmazott emberi méltóságát, illetőleg
   az ebből  eredő további személyiségi jogait nem érinti. Ez a
   munkáltatói döntés  ugyanis a  munkáltatói szférába  tartozó
   objektív  körülményekre   ( finanszírozási,  munkaszervezési
   stb. kérdésekre )  vezethető vissza,  amely  körülmények  az
   emberi méltósághoz  való joggal  értékelhető összefüggésben,
   kapcsolatban nem  állnak.  Ennek  a  jogi  összefüggésnek  a
   hiányára tekintettel  nem sérti  az érintett  közalkalmazott
   emberi méltósághoz  való jogát, általános személyiségi jogát
   az sem,  hogy az  alkalmazó  a  jogviszony  megszüntetésével
   kapcsolatban   a    "személyválogatás"   szempontjait    nem
   indokolja.   Mivel   a   jogviszony   megszüntetésének   nem
   személyben rejlő, hanem kényszerű és objektív, a munkáltatói
   oldalon  fennálló   indokai  vannak,  a  személyválogatás  a
   munkáltató szabadságában  áll, így a Kjt. 30. § (1) bekezdés
   b )  pontjában   foglalt  rendelkezés   -  az   állandó   és
   következetes bírói  gyakorlatban értelmezett  és alkalmazott
   normatartalommal - nem alkotmányellenes.

   2.  Az   Alkotmánybíróság  állandó   gyakorlata  szerint  az
   Alkotmány 2.  § (1) bekezdésében deklarált jogállam alapvető
   eleme a  jogbiztonság [ 11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH
   1992, 77,  81-83. ] .  A jogbiztonság  -  egyebek  között  -
   megköveteli a  megszerzett jogok  védelmét, azt,  hogy a jog
   egyes rendelkezései  hatásukat tekintve  kiszámíthatóak,  az
   érintettek   számára    előre    láthatóak    legyenek.    A
   közalkalmazotti  jogviszony  a  közalkalmazott  számára  nem
   jelent   elmozdíthatatlanságot.    Bár   a    közalkalmazott
   jogállását  a   Kjt.  sok   tekintetben   erőteljesen   védi
   ( felmentési okok  taxációja, a  szolgálati  időhöz  igazodó
   felmentési idő,  végkielégítés stb.  ) ,   a közalkalmazotti
   jogviszony   megszüntetésének    lehetőségét   -   mind   az
   alkalmazóra, mind  pedig a  közalkalmazottra nézve  fennálló
   indokokra tekintettel  - lehetővé  teszi. A  Kjt. 30.  § (1)
   bekezdés  b )   pontja  -   a  Kjt.  1996.  évi  módosítását
   megelőzően - a következőképpen rendelkezett :  "A munkáltató
   a közalkalmazotti  jogviszonyt  -  a  (3) - (4)  bekezdésben
   foglalt korlátozással  - felmentéssel akkor szüntetheti meg,
   ha  az   Országgyűlés,  a   Kormány,  a  miniszter  vagy  az
   önkormányzati képviselő-testület  munkáltatót érintő döntése
   következtében  a  közalkalmazott  további  foglalkoztatására
   nincs lehetőség. " A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel
   történő megszüntetési  lehetősége tehát  a támadott törvényi
   rendelkezés módosítása  előtt is  fennállt azon  az  alapon,
   hogy a közalkalmazott további foglalkoztatására az alkalmazó
   körülményeiben beálló  változás folytán  a jövőben már nincs
   lehetőség. A  jogbiztonság alkotmányos  követelményét, a jog
   kiszámíthatóságának, előreláthatóságának szempontját tehát a
   támadott törvényi  rendelkezés egyáltalában  nem érinti, így
   az  ebből  az  okból  sem  alkotmányellenes.  A  sérelmezett
   törvényi rendelkezés  módosításával  sem  a  szerzett  jogok
   védelmét, sem  a jogbiztonság  egyéb követelményét  illetően
   nem  történt   olyan   változtatás,   amely   a   kifogásolt
   rendelkezést  alkotmányellenessé   tenné.   A   jogbiztonság
   alkotmányos  követelményéből   ugyanis  nem   következik   a
   közalkalmazott  elmozdíthatatlansága,   vagyis  alkalmazotti
   jogviszonya    megfelelő    törvényi    garanciák    mellett
   megszüntethető.

   Ezekre  az  indokokra  figyelemmel  az  Alkotmánybíróság  az
   Alkotmány 2.  § (1)  bekezdése alapján  sem látott  alapot a
   kifogásolt  törvényi   rendelkezés   alkotmányellenességének
   megállapítására és  megsemmisítésére, ezért a megalapozatlan
   indítványt elutasította.

   3. Az indítvány szerint a Kjt. 30. § (1) bekezdés b ) pontja
   és  30.   §  (2)   bekezdése   között   fennálló   esetleges
   normakollíziót az  Alkotmánybíróság nem  vizsgálta, mert  az
   nem  alkotmányossági,   hanem  jogalkalmazási   kérdés.   Az
   Alkotmánybíróság a 35/1991. (VI. 20.) AB határozatában ( ABH
   1991, 175-176.  ) elvi éllel mutatott rá arra, hogy két vagy
   több törvényi  rendelkezés valóságos  vagy  vélt  kollíziója
   folytán  előálló   értelmezési  nehézség   magábanvéve   nem
   elegendő feltétele  az alkotmányellenesség megállapításának.
   Az ilyen  esetleges kollíziót  jogszabály-értelmezéssel kell
   feloldani, vagyis  az  a  jogalkalmazó  bíróság  és  nem  az
   Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

   Az   Alkotmánybíróság    az   indítványt    így   ebben   az
   összefüggésben  sem   találta  megalapozottnak,   ezért  azt
   elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal            Dr. Holló András
               alkotmánybíró            alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

            Dr. Tersztyánszky Ödön        Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    826/B/1996
    Date of the decision:
    .
    04/07/1997
    .
    .