Hungarian
Ügyszám:
.
874/H/2003
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 21/2009. (II. 26.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/1083
.
A döntés kelte: Budapest, 02/23/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  önkormányzati  rendelet  törvényességének
  vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következő

                           határozatot:

      1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  Tiszaújváros
  Városi     Önkormányzat     Képviselő-testülete     által     a
  távhőszolgáltatásról   szóló   2005.   évi    XVIII.    törvény
  rendelkezéseinek Tiszaújváros területén történő végrehajtásáról
  alkotott  34/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4.  §  (1)
  bekezdése  és  16.  §  (4)  bekezdése törvénysértő,  ezért  azt
  megsemmisíti.

  A  megsemmisített  rendelkezések e határozat Magyar  Közlönyben
  történő közzétételének napján vesztik hatályukat.

      2.  Az  Alkotmánybíróság a távhőszolgáltatásról szóló 1998.
  évi  XVIII.  törvény  rendelkezéseinek  Tiszaújváros  területén
  történő   végrehajtásáról  szóló  36/1999.   (XII.   28.)   sz.
  önkormányzati  rendelet módosításáról rendelkező  14/2002.  (V.
  31.)    sz.    önkormányzati   rendelet   törvényellenességének
  megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   A  megyei  közigazgatási hivatal vezetője – miután a képviselő-
   testület törvényességi észrevételének nem adott helyt – a helyi
   önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
   Ötv.)   99.   §   (2)   bekezdés   b)   pontja   alapján,    az
   Alkotmánybíróságnál kezdeményezte Tiszaújváros Önkormányzatának
   Képviselő-testülete  által  alkotott  14/2002.  (V.  31.)   sz.
   rendelet    (a   továbbiakban:   Ör.2.)   törvényellenességének
   megállapítását, és ex tunc hatályú megsemmisítését. A képviselő-
   testület e rendeletével a távhőszolgáltatásról szóló 1998.  évi
   XVIII.  törvény rendelkezéseinek Tiszaújváros területén történő
   végrehajtásáról  szóló  36/1999. (XII. 28.)  sz.  önkormányzati
   rendeletet (a továbbiakban: Ör.1.) módosította oly módon,  hogy
   a  város meghatározott távhőszolgáltatással ellátott területein
   elrendelte a távhőszolgáltatás kötelező igénybevételét.

   Az  indítványozó  álláspontja szerint ezzel a szabályozással  a
   képviselő-testület túllépte a távhőszolgáltatásról szóló  1998.
   évi  XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt1.) 6. § (2)  bekezdés
   c)  pontjában, valamint 53. § (8) bekezdés e) pontjában  kapott
   rendeletalkotási  felhatalmazásának kereteit és  a  szabályozás
   ellentétes   a   Tszt1.   35.   §  (2)   bekezdésében   foglalt
   szabályokkal.

   Az  indítvány benyújtását követően az Országgyűlés új  törvényt
   alkotott  a távhőszolgáltatásról. A távhőszolgáltatásról  szóló
   2005.  évi  XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.2.) alapján  a
   képviselő-testület   is   új   rendeletet   fogadott    el    a
   távhőszolgáltatásról. A távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi
   XVIII.  törvény rendelkezéseinek Tiszaújváros területén történő
   végrehajtásáról  alkotott  34/2005.  (XII.  23.)  önkormányzati
   rendelet  (a  továbbiakban: Ör.3.) hatályon kívül  helyezte  az
   Ör.1.-t, és ezzel együtt hatályát vesztette az Ör.2. is.

   A   jogszabályi   változásokra  tekintettel   az   indítványozó
   módosította indítványát. Mivel kisebb eltéréssel, de  tartalmát
   tekintve  az  Ör.2.  vitatott rendelkezésével  azonos  szabályt
   tartalmaz  az  Ör.3.  4.  § (1) bekezdése  és  16.  §-ának  (4)
   bekezdése, az indítványozó indítványát kiterjesztette az  Ör.3.
   ezen szabályaira.

   Az  Ör.  3.-nak ezek a szabályai, amelyek a város meghatározott
   területére  kötelezően  és kizárólagos jelleggel  írják  elő  a
   távhőszolgáltatás   igénybevételét,   és   ezen   a   területen
   megtiltják  a  közüzemi  szerződés  felmondását,  illetőleg   a
   távfűtés  megszüntetését sértik a Tszt.2.  szabályait,  mert  a
   képviselő-testület e szabályok megalkotásával túllépte a Tszt.2
   5.  §  (2)  bekezdés c) pontjában szabályozott rendeletalkotási
   felhatalmazása  kereteit  és ellentétes  a  Tszt.2  38.  §-ában
   foglaltakkal.

   Az   indítványozó   kérte  azt  is,  hogy  az  Alkotmánybíróság
   mérlegelje  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi   XXXII.
   törvény   (a   továbbiakban:  Abtv.)  43.  §  (4)  bekezdésében
   foglaltak  alkalmazásának lehetőségét,  és  ex  tunc  hatállyal
   semmisítse  meg  a  vitatott rendelkezéseket tekintettel  arra,
   hogy  azt a jogbiztonság követelménye ugyanakkor az érintett  –
   távhőszolgáltatásról  leválni szándékozó –  nagyszámú  jogalany
   fontos érdeke indokolja.

   Tekintettel arra, hogy az Ör.3. 4. § (1) bekezdésének és 16.  §
   (4)  bekezdésének ex tunc hatályú megsemmisítése csupán a 2006.
   január  1-jén,  illetve az azt követően indult ügyekben  jelent
   megoldást, – a korábban indult és függőben levő eljárások  nagy
   számára és a további nagyszámú panaszügyek megelőzése érdekében
   –  az  indítványozó  kérte  azt is,  hogy  az  Alkotmánybíróság
   állapítsa meg azt is, hogy az Ör.2. 1. §-a 2002. június 1-jétől
   2005. december 31-ig alkotmányellenes volt.

   Az  indítványozó  az  Ör.2.  2. §-a felülvizsgálatára  irányuló
   indítványát visszavonta.

                                 II.

   Az  Alkotmánybíróság  eljárása során  a  következő  jogszabályi
   rendelkezéseket vette figyelembe.

   1) Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése:
   „(2)  A  helyi  képviselőtestület a  feladatkörében  rendeletet
   alkothat,   amely  nem  lehet  ellentétes  a  magasabb   szintű
   jogszabállyal.”
   2) A Tszt.2.-nek a helyi önkormányzat rendelalkotási hatáskörét
   meghatározó szabályai:

   „6. § (2) Az önkormányzat képviselő-testülete:
   a)   rendeletben   határozza  meg  a  távhőszolgáltató   és   a
   felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, valamint a
   hőmennyiségmérés  helyét, ideértve a mérés technológiai  helyét
   is;
   b)  ellátja  a  törvény által hatáskörébe utalt  ármegállapítói
   feladatokat,    valamint   rendeletben   határozza    meg    az
   áralkalmazási  és  díjfizetési  feltételeket.  A   szolgáltatói
   hőközponti,   a  felhasználói  hőközponti,  valamint   hőfogadó
   állomási   mérés   közötti  eltérésekre  való  tekintettel   az
   önkormányzat     képviselő-testülete    külön    díjalkalmazási
   feltételeket   határozhat   meg  ezen   mérések   esetére.   Az
   önkormányzat   képviselő-testülete  az   ármegállapítás   előtt
   köteles  a  fogyasztóvédelmi hatóság,  továbbá  a  felhasználói
   érdekképviseletek   véleményét  kikérni.  A  véleményalkotáshoz
   szükséges információkat az önkormányzat képviselő-testülete  az
   ármegállapítás   előtt   20  nappal  köteles   a   felhasználói
   érdekképviseletek rendelkezésére bocsátani;
   c)    rendeletben   kijelöli   azokat   a   területeket,   ahol
   területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi
   szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése;
   d)  megállapítja  a  távhőszolgáltatás szüneteltetésének  és  a
   felhasználók    korlátozásának   feltételeit,   a    korlátozás
   szabályait  és  sorrendjét, valamint a  távhőszolgáltató  azzal
   kapcsolatos jogait és kötelezettségeit;
   e)  rendeletben határozza meg az új vagy növekvő  távhőigénnyel
   jelentkező    felhasználási   hely    tulajdonosától    kérhető
   csatlakozási díjat;
   f)  rendeletben  határozza  meg a  szolgáltatói  hőközpontok  e
   törvényben  előírt  megszüntetésének,  illetve  a  szolgáltatói
   hőközpontot   kiváltó   berendezések  létesítésének   forrását,
   határidejét és egyéb feltételeit;
   g)   rendeletben  határozza  meg  az  e  törvény  43.   §   (3)
   bekezdésében foglaltak megvalósításának módját és határidejét.”

   „52.   §   (2)  A  Távhő-szolgáltatási  Közüzemi  Szabályzatban
   foglaltakkal összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete
   rendeletben további részletes szabályokat határozhat meg.”

   „60.  §  (3)  Az  önkormányzat képviselő-testülete  rendeletben
   szabályozza  a  6.  §  (2)  bekezdésében  és  az  52.   §   (2)
   bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat.”

   3)   A  Tszt.2.-nek  a  távhőszolgáltatásra  irányuló  közüzemi
   szerződés     felmondására,    illetőleg     a     távhőellátás
   megszüntetésére vonatkozó szabályai:

   „38.  § (1) Az általános közüzemi szerződés határozatlan  időre
   szól.  Az  egyedi közüzemi szerződés – ha a felek eltérően  nem
   állapodtak meg – határozott időtartamra szól.

   (2)  Az  általános közüzemi szerződést a felhasználó  30  napos
   felmondási időpontra, a kormány e törvény végrehajtásáról szóló
   rendeletében  meghatározott módon mondhatja  fel,  ha  együttes
   feltételként:
   a)  a  felmondáshoz  a  távhővel  ellátott  épület  tulajdonosi
   közössége   az   összes  tulajdoni  hányad  szerinti   legalább
   négyötödös  szavazattöbbségű  határozatával  hozzájárul  és  az
   épületben   a   távhőellátással  azonos   komfortfokozatú   más
   hőellátást valósít meg;
   b)  a  szerződés felmondása nem okoz jelentős kárt más számára,
   és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói, bérlői jogait;
   c)   viseli   azokat  a  költségeket,  amelyek  a  felhasználói
   berendezéseknek  a  felmondás következtében  szükséges  műszaki
   átalakításával merülnek fel;
   d) a szerződés felmondását a meglévő rendszer műszaki megoldása
   lehetővé teszi és a felmondás nem ütközik egyéb jogszabályba.

   (3) Amennyiben a felhasználó az általános közüzemi szerződést a
   (2)  bekezdés  alapján felmondja, ismételt  távhő-szolgáltatási
   közüzemi     szerződés    megkötéséhez    a    távhőszolgáltató
   üzletszabályzatában rögzített feltételek teljesítése szükséges.

   (4)   Egyedi   közüzemi  szerződést  az  egyéb  felhasználó   a
   szerződésben   meghatározott  felmondási   idővel,   az   abban
   meghatározott időpontra mondhatja fel.

   (5)  Abban  az esetben, ha a távhővel ellátott épületben  lévő,
   külön  tulajdonban  és  külön használatban  álló  épületrészben
   kívánják  a  távhő igénybevételét megszüntetni,  az  épületrész
   tulajdonosa   és  a  felhasználó  közösen  kezdeményezheti   az
   általános   közüzemi   szerződés   módosítását,   ha   együttes
   feltételként:
   a)  a  megszüntetéshez a távhővel ellátott  épület  tulajdonosi
   közösségének valamennyi tagja hozzájárul;
   b)  az  épületrészben a távhőellátással azonos  komfortfokozatú
   hőellátást  valósítanak  meg, amely  az  épület  távhőellátását
   biztosító felhasználói berendezéstől függetlenül üzemeltethető;
   c)  a  megszüntetés  nem okoz jelentős  kárt  az  épület  többi
   tulajdonosa  számára,  és  nem  korlátozza  mások  tulajdonosi,
   használói, bérlői jogait;
   d)   viseli   azokat  a  költségeket,  amelyek  a  felhasználói
   berendezéseknek       a      szolgáltatás      igénybevételének
   megszüntetésével      összefüggésben     szükséges      műszaki
   átalakításával merülnek fel;
   e)  a  szolgáltatás igénybevételének megszüntetését  a  meglévő
   rendszer lehetővé teszi és az nem ütközik egyéb jogszabályba.”

   4) Az Ör.3. indítvánnyal vitatott szabályai:
   „4.   §  (1)  A  levegőtisztaság  védelme  érdekében  a  fűtési
   energiaellátását   továbbra   is   kötelezően   távhővel   kell
   biztosítani   a   jelenleg   távhővel   ellátott   épületekben.
   Kötelezően távhővel ellátandó az Örösi út páros oldala a József
   Attila úttal bezárólag, József Attila út páratlan oldala, Lévay
   József út páratlan oldala, a Szederkényi út páratlan oldala,  a
   Liszt  Ferenc út páros oldala, a Munkácsy Mihály  út  páros  és
   páratlan  oldala, a Bartók Béla út páros és páratlan oldala,  a
   Mátyás  király  út  páros és páratlan oldala  által  lehatárolt
   terület,  amelyen belül új létesítmény építése esetén a  fűtési
   energia  távhővel történő biztosításától eltérni csak abban  az
   esetben   lehet,  ha  a  távhőszolgáltató  az  új   létesítmény
   hőigényét  műszaki  okokból kielégíteni nem tudja,  vagy  annak
   kiépítése a szolgáltató számára kimutathatóan gazdaságtalan.
   (2) A távhőellátás fejlesztésének lehetséges további területei,
   az  épületek, családi házak fűtésének környezetvédelmi, levegő-
   tisztaságvédelmi  szempontból lehetséges további  megoldásai  a
   város  általános  és  részletes  rendezési  terveiben  kerülnek
   meghatározásra.”

   „16.  §  (4)  A  rendelet  4. §-ában körülhatárolt,  kötelezően
   távhővel   ellátott   területen  belül   a   távhőszolgáltatást
   igénybevevő felhasználók, épületrészek díjfizetői
   a) a levegőtisztaság védelme,
   b) a felhasználók kármegelőzése, valamint
   c) a távhőszolgáltatási rendszer gazdaságos üzemeltetésének
   szempontjait  figyelembe véve a közüzemi szerződés  felmondását
   és a távhőszolgáltatás megszüntetését nem kezdeményezhetik.”

                                III.

   Az indítvány megalapozott.

   A  helyi  önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét az Alkotmány
   44/A. §-a, valamint az Ötv. 16. §-a határozza meg. Az Alkotmány
   44/A.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján  a  helyi  képviselő-
   testület  önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat,
   a 44/A. § (2) bekezdés kimondja, hogy az önkormányzat rendelete
   nem lehet ellentétes magasabb színtű jogszabállyal. Az Ötv. 16.
   §  (1)  bekezdése  szerint  a képviselő-testület  önkormányzati
   rendeletet   alkot   törvény  által  nem   szabályozott   helyi
   társadalmi     viszonyok    rendezésére,    továbbá     törvény
   felhatalmazása alapján, annak végrehajtására.

   A  távhőszolgáltatás helyi közszolgáltatás, a Tszt.2. 6. §  (1)
   bekezdése alapján a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények
   távhőellátásának   biztosítása   a   települési    önkormányzat
   kötelezettsége.  Így,  mint minden közüzemi  szolgáltatásra,  a
   távhőszolgáltatásra is irányadók a polgári  jognak  a  közüzemi
   szolgáltatásokra   vonatkozó  általános   érvényű   jogszabályi
   előírásai, és a távhőszolgáltatás sajátosságaira tekintettel  a
   szolgáltatás biztonságának, a fogyasztók érdekeinek védelmében,
   valamint    más    energiaellátást    szabályozó    jogszabályi
   előírásokkal való összhang biztosítása érdekében külön törvény,
   a   Tszt.2.   határozza   meg  a  távhőszolgáltatás   speciális
   szabályait.  A távhőszolgáltatás biztosítása tehát olyan  helyi
   közfeladat,   amely  törvényi  szabályozás  alatt   áll.   Erre
   tekintettel   az   önkormányzat   rendeletalkotási   szabadsága
   korlátozott,    a   képviselő-testületet   csak    a    törvény
   felhatalmazása alapján, a törvények keretei között illeti meg a
   szabályozás joga.

   A  települési önkormányzat rendeletalkotási hatáskörébe tartozó
   szabályozási  tárgyköröket  a  Tszt.2.  6.  §  (2)   bekezdése,
   valamint  52.  §  (2) bekezdése határozza  meg,  a  60.  §  (3)
   bekezdése  kifejezetten  kimondja azt  is,  hogy  a  képviselő-
   testület e szabályok keretei között alkot rendeletet.

   A  Tszt.2.  6.  § (2) bekezdés c) pontja alapján  a  képviselő-
   testület  arra rendelkezik felhatalmazással, hogy  rendeletében
   kijelölje   azokat   a  területeket,  ahol  területfejlesztési,
   környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontok  alapján
   a    távhőszolgáltatás   fejlesztése   célszerű.   A    Tszt.2.
   rendeletalkotási   felhatalmazást   tartalmazó    rendelkezései
   alapján a képviselő-testületnek arra nincs felhatalmazása, hogy
   rendeletében     kötelezővé    tegye    a     távhőszolgáltatás
   igénybevételét és megtiltsa a közüzemi szerződés felmondását.

   A   távhőszolgáltatás  –  különösen  a  lakossági  felhasználók
   tekintetében    –    természetes    monopolhelyzetet     élvező
   szolgáltatás,   ezért   a   távhőszolgáltatás   szabályozásában
   kitüntetett szerepe van a fogyasztók védelmének.

   Amint  arra  a Tszt.2. indoklása is rámutat, a fogyasztóvédelem
   egyik  fontos eleme a szolgáltatás igénybevevőjének az a  joga,
   hogy  a  közüzemi szerződést felmondhatja. Ezért  a  Tszt.2.  a
   felhasználó   jogaként   szabályozza  az   általános   közüzemi
   szerződés  felmondását,  azzal,  hogy  a  38.  §-a  részletesen
   szabályozza a felmondás feltételeit, ezzel biztosítva azt, hogy
   a  szerződés  felmondása más felhasználók jogait ne korlátozza,
   azok  tulajdonában kárt ne okozzon, illetőleg ne veszélyeztesse
   a szolgáltatói és a felhasználói rendszer zavartalan működését.
   A  Tszt.2.  ugyanezen §-a lehetőséget ad a törvényi  feltételek
   betartása mellett, távhővel ellátott épületben, épületrészben a
   távhőszolgáltatás igénybevételének megszüntetésére is.

   Az  Ör.3.-nak  az  az  előírása, amely  meghatározott  távhővel
   ellátott   területen   kötelezővé  teszi  a   távhőszolgáltatás
   igénybevételét,   illetőleg  megtiltja  a  közüzemi   szerződés
   felmondását,   ellentétes   a  Tszt.2.   38.   §-ában   foglalt
   rendelkezésekkel is.

   Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
   Vr.3.  4. § (1) bekezdésében és 16. § (4) bekezdésében  foglalt
   szabályozás  ellentétes a Tszt.2. szabályaival,  így  sérti  az
   Alkotmány   44/A.   §  (2)  bekezdését,  ezért   az   Ör.3.   e
   rendelkezéseit megsemmisítette.

   Az  Ör.3.  megsemmisített rendelkezései  az  Abtv.  42.  §  (1)
   bekezdése  alapján  e határozatnak a Magyar Közlönyben  történő
   közzétételének napján vesztik hatályukat.

   Tekintettel  arra,  hogy  a  közüzemi  szerződés  felmondására,
   illetőleg  a távhőszolgáltatás igénybevételének megszüntetésére
   csak  a  Tszt.2. 38. §-ában szabályozott feltételek teljesülése
   esetén kerülhet sor, az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a
   vitatott  szabályok  ex  tunc  hatályú  megsemmisítését  sem  a
   jogbiztonság, sem a jogalanyok nyomós érdeke nem indokolja.

   Az  Alkotmánybíróság  –  főszabályként  –  hatályos  jogszabály
   alkotmányellenességét vizsgálja. Hatályát vesztett  jogszabályi
   rendelkezés  csak  a  konkrét  normakontroll  eseteiben,  akkor
   képezheti   alkotmánybírósági   eljárás   tárgyát,   ha   annak
   alkalmazhatósága is eldöntendő kérdés, azaz az eljárás az Abtv.
   38. §-ában szabályozott bírói kezdeményezés, illetőleg a 48.  §
   szerinti  alkotmányjogi panasz alapján folyik. (335/B/1990.  AB
   határozat,  ABH 1990, 261, 262.; 570/B/2005. AB határozat,  ABH
   2007, 2737.) Tekintettel arra, hogy az indítvány nem tartozik e
   körbe,   az  Alkotmánybíróság  az  Ör.2.  törvényellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére irányuló  eljárást  –  az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü határozat (ABH 2003, 2065.) 31.  §
   a) pontja alapján – megszüntette.

   Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben történő
   közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
              Dr. Holló András            Dr. Kiss László
              előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró

                           Dr. Kovács Péter
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    21/2009. (II. 26.)
    Date of the decision:
    .
    02/23/2009
    .
    .