Hungarian
Ügyszám:
.
151/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 74/1995. (XII. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/369
.
A döntés kelte: Budapest, 12/11/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálata tárgyában meghozta az alábbi

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  az ingatlannyilvántartásról szóló 1972.
  évi  31.   törvényerejű  rendelet   15.  §   (2)   bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
  vonatkozó indítványt elutasítja.

  Határozatát  az   Alkotmánybíróság   a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   Az 1994.  évi V. törvény 9. §-a egyes ingatlannyilvántartási
   bejegyzések  alaki   követelményeit  szigorította   meg.  Az
   említett jogszabály  az ingatlannyilvántartásról szóló 1972.
   évi 31. törvényerejű rendeletet ( a továbbiakban : Inytvr. )
   módosította.

   A  módosítás   előtt  az  Inytvr.  a  tulajdonjogi  változás
   ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez előírta, hogy

   "Bejegyzésnek  olyan   közokirat,  teljes   bizonyító  erejű
   magánokirat, vagy  ezeknek a  közjegyző, illetőleg a bíróság
   által hitelesített  másolata  alapján  van  helye,  amely  a
   bejegyzés  tárgyát   képező  jog   vagy  tény  keletkezését,
   módosulását illetve megszűnését igazolja. "

   A módosítást  követően az Inytvr. 15. § (2) bekezdése akként
   rendelkezik, hogy a tulajdonjog keletkezésére, módosulására,
   illetve  megszűnésére   vonatkozó  bejegyzésnek   közokirat,
   ügyvéd   által    ellenjegyzett   magánokirat   vagy   olyan
   magánokirat alapján  van helye,  amelyen a  nyilatkozattevő,
   illetve  a   szerződő   felek   névaláírásának   valódiságát
   közjegyző tanúsítja.

   Később az Inytvr. végrehajtásáról szóló 27/1972.  (XII. 31.)
   MÉM   rendeletet  ( a   továbbiakban  :   Vhr. )  a 25/1994.
   (V.19.) FM. rendelet módosította. A módosító szabály 27. §-a
   a Vhr. 76. § (3)  bekezdését újraszabályozta. A  rendelkezés
   1994.  május   19-től  hatályos   szövege  kimondja   :   "A
   tulajdonjog   keletkezésére,    módosulására,   megszűnésére
   vonatkozó magánokiratnak  a keltezés  helyén és idején kívül
   ügyvédi ellenjegyzést,  vagy a  nyilatkozattevő,  illetve  a
   szerződő   felek   névaláírásának   valódiságára   vonatkozó
   közjegyzői  tanúsítást   kell   tartalmaznia.   Az   ügyvédi
   ellenjegyzésen a  jogtanácsos ellenjegyzését is érteni kell,
   ha a  szerződő fél,  illetőleg a nyilatkozattevő jogtanácsos
   által képviselt szervezet. "

                               II.

   Az indítványozók  a bejegyzés alaki követelményeit szigorító
   rendelkezések     alkotmányellenességét      állítják     és
   megsemmisítését  kérik.   Az  indítványokat   -  a  támadott
   jogszabály azonosságára  tekintettel -  az  Alkotmánybíróság
   egyesített eljárásban bírálta el.

   Az alkotmányellenesség  megalapozására irányuló érvelések az
   alábbiak szerint csoportosíthatók és foglalhatók össze :
   1. Az  Alkotmánynak a független, demokratikus jogállamiságot
   deklaráló, 2.  § (1)  bekezdésében  foglalt  rendelkezése  a
   jogbiztonság   követelményét   is   magában   foglalja.   Az
   érvényesen létrejött  jogügylet,  jognyilatkozat  alapján  a
   bejegyzésre jog  keletkezik, és  erre további alaki feltétel
   nem támasztható.

   A támadott jogszabály megalkotása ellentétes a jogalkotásról
   szóló 1987.  évi XI. törvény ( a továbbiakban :  Jat. ) 4. §
   a) pontjával  és 17. §-val. A Jat. 4. § a)  pontja szerint a
   gazdasági rendre  vonatkozóan  törvényben  kell  szabályozni
   különösen a  tulajdonviszonyokat, a magánszemélyek és a jogi
   személyek vagyoni  viszonyait. A  Jat. 17.  §-a pedig  arról
   rendelkezik, hogy  jogszabályt  akkor  kell  alkotni,  ha  a
   társadalmi-gazdasági viszonyok  változása,  az  állampolgári
   jogok  és  kötelességek  rendezése,  az  érdekösszeütközések
   feloldása azt szükségessé teszi.

   2. A  gazdasági verseny  szabadságának  ( Alkotmány  9.  § )
   sérelmét jelenti  ".  .  .  az  azonos  felkészültségű  jogi
   szakértők közötti indokolatlan különbségtétel. . . ".

   3. A  tulajdonhoz való  jogot ( Alkotmány  13. § ) sérti - a
   tulajdonjog egyik  részjogosítványa  -  a  rendelkezési  jog
   gyakorlásának megnehezülése.

   4. Az  indítványok egy  része az  általános személyiségi jog
   ( Alkotmány 54.  § ) megsértésére is hivatkozik amiatt, hogy
   a jogügyleteknél  az ügyvéd vagy közjegyző közreműködése nem
   mellőzhető.  Emberi  méltóságukat  sértőnek  tekintik,  hogy
   névaláírásuk valódiságát a jogszabály megkérdőjelezi.

   5. Az  Alkotmány 55.  §-ban rögzített szabadság megsértésére
   vezet  az  "ügyvédkényszer  előírása"  -  állítja  az  egyik
   indítványozó.
   6. A  jogképesség ( Alkotmány  56. § ) - és ezen keresztül a
   cselekvőképesség -  sérelmére is  hivatkoznak indítványozók.
   Álláspontjuk    szerint    a    támadott    rendelkezés    a
   szerződőképességet csorbítja.

   7. Az Alkotmánynak - az ártatlanság vélelmét rögzítő - 57. §
   (2) bekezdésével  is ütköztetik  a támadott  szabályt :    a
   rendelkezés   azt    sugallja,   hogy    az    állampolgárok
   meghamisítják   az    ingatlannyilvántartáshoz    benyújtott
   okiratokat.

   8.  Az   indítványok  többsége   az  Alkotmány   70/A.  §-ra
   hivatkozva  kéri   a   rendelkezés   alkotmányellenességének
   megállapítását. Főleg  a jogtanácsosok  és ügyvédek  közötti
   megkülönböztetést sérelmezik.

   Az indítványozók  érvelése szerint a megkülönböztetés a jogi
   végzettséggel   rendelkezők    körében    indokolatlan    és
   elfogadhatatlan,   mert    az   ellenjegyzéshez    szükséges
   szakismerettel egyébként minden jogász rendelkezik.

   9. Egyes  indítványok a  támadott szabálynak  "a  szerződési
   joggal ellentétes"  voltára  hivatkozva,  a  szerződéskötési
   szabadság korlátozását tekintik alkotmányellenesnek.

   10. Két  indítványozó a  munkavégzéshez való jog ( Alkotmány
   70/B. § )  sérelmére vezetőnek  tartja azt, ha a jogtanácsos
   munkáját a  támadott  rendelkezés  következtében  nem  tudja
   kielégítően ellátni.

                               III.

   Az indítványok nem megalapozottak.

   1.   A    Ptk.    több    rendelkezése    -    közöttük    a
   tulajdonátruházásról     szóló     117.     §-a     -     az
   ingatlannyilvántartási  bejegyzéshez   való  igény   alapját
   szabályozza.  A   joghatás  kifejtésére  alkalmas  jogügylet
   igazolt   létrejötte   azonban   az   ingatlannyilvántartási
   bejegyzés iránti  igénynek csak egyik - és nem kizárólagos -
   feltétele.  Az  igény  érvényesítéséhez  jogszabály  további
   feltételeket, követelményeket  támaszthat. Ez  nem  sérti  a
   jogbiztonságot,   és   nem   tartalmaz   olyan   jogszabályi
   kollíziót, mely  a jogállamiságot sértené. A jogállamiságból
   ugyanis nem  vezethető le,  hogy  meghatározott  tényállások
   kizárólag a Ptk-ban rendezhetők. Jogszabályok ütközése pedig
   azért nem  állapítható meg, mert sem a Ptk. , sem az Inytvr.
   vizsgált   szabálya   nem   állapít   meg   egymást   kizáró
   feltételeket.

   2. Az  Alkotmány 9.  § (1)  bekezdése  szerint  Magyarország
   gazdasága olyan  piacgazdaság, amelyben  a köztulajdon  és a
   magántulajdon egyenjogú  és egyenlő  védelemben részesül.  A
   vizsgált    szabályozás     egyaránt     érvényes     minden
   tulajdonformára. Nem  lelhető fel  olyan rendelkezés,  amely
   valamely        tulajdonforma         tekintetében        az
   ingatlannyilvántartási   bejegyzés    alakiságait   eltérően
   szabályozná.

   A Magyar  Köztársaság elismeri  és támogatja  a  vállalkozás
   jogát és  a gazdasági  verseny szabadságát  ( Alkotmány 9. §
   (2) bekezdése ) .

   A vizsgált  szabályozás senkit  sem zár  el  attól,  hogy  a
   bejegyzés  alapjául   szolgáló   okiratot   elkészítse.   Az
   ellenjegyzéssel járó  nehézségek viszont  nem vezetnek  -  a
   verseny  szabadságával   kapcsolatba  hozható   -   valamely
   alapvető   jog   lényeges   tartalmának   korlátozására.   A
   jogszabályok     célszerűségének,     hatékonyságának     és
   igazságosságának kérdését  viszont az  Alkotmánybíróság  nem
   vizsgálja ( 772/B/1990/5.  sz. AB  határozat, ABH 1991. 447,
   449. ) .

   3. Az  Alkotmány  13.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
   Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.

   Az indítványok  kapcsán arra  kellett választ  adni, hogy  a
   támadott  rendelkezés   alkotmányellenesen  korlátozza-e   a
   tulajdonos rendelkezési  jogát. A rendelkezési jog tartalmát
   a Ptk.  határozza meg.  A 112.  § (1)  bekezdése  szerint  a
   tulajdonost megilleti  az a  jog,  hogy  a  dolog  birtokát,
   használatát vagy  hasznai szedésének jogát másnak átengedje,
   a dolgot  biztosítékul  adja  vagy  más  módon  megterhelje,
   továbbá hogy  a tulajdonjogát  másra  átruházza  vagy  azzal
   felhagyjon. A  vizsgált jogszabály  nem  állapít  meg  olyan
   kötelezettséget,   amely    a   rendelkezési   jog   bármely
   részjogosítványának gyakorlását  bárki számára  lehetetlenné
   tenné, vagy  a rendelkezési  jog  gyakorlásának  terjedelmét
   korlátozná.   A   szabályozás   tehát   nem   áll   tartalmi
   összefüggésben   az    alkotmányos   tulajdonvédelemnek    a
   rendelkezési joggal kapcsolatba hozható tartalmával.

   4. A  Magyar Köztársaságban  minden  embernek  veleszületett
   joga van  az élethez  és az  emberi méltósághoz,  amelyektől
   senkit nem  lehet önkényesen megfosztani.  ( Alkotmány 54. §
   (1) bekezdése )

   Az alaki  szabályokat előíró  - támadott  -  jogszabály  nem
   sérti   az   emberi   méltóságot.   Parancsa   bárki   által
   megismerhető és  minden esetben  érvényesül, függetlenül  az
   érintettek jogkövetési  szándékától, képességétől.  Ezért  a
   jogszabály  rendelkezéséből   nem  lehet   az   érintettekre
   vonatkozó következtetést levonni.

   A   vizsgált   jogszabály   és   a   jogtanácsosok   szakmai
   hozzáértése, emberi méltósága között - a kifejtettek alapján
   - nincs alkotmányjogilag értékelhető összefüggés.

   5. Az  Alkotmány 55.  §  (1)  bekezdése  szerint  "A  Magyar
   Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a  szabadságra  és  a
   személyi  biztonságra,   senkit  sem   lehet   szabadságától
   másként,  mint  a  törvényben  meghatározott  okokból  és  a
   törvényben meghatározott  eljárás alapján  megfosztani".  Az
   Alkotmánybíróság eddigi  gyakorlatában az  Alkotmány idézett
   rendelkezésében rögzített  "szabadság" fogalmat  a  személyi
   szabadság  alkotmányos   megfogalmazásaként  értelmezte.  Ez
   következik  a   fogalom  szövegkörnyezetéből  is.  Ebben  az
   értelemben az indítvány szóhasználata szerint megfogalmazott
   "ügyvédkényszer" és  a  hivatkozott  alkotmányi  rendelkezés
   között nem áll fenn tartalmi kapcsolat.

   6. A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes ( Alkotmány
   56.  § ) .   Az   Alkotmánybíróság   a   141/B/1993.   számú
   határozatában  ( ABH   1994,  584,   586 )  foglalkozott   a
   jogképesség  és  a  kötelező  jogi  képviselet  viszonyával.
   Megállapította,  hogy  a  szakszerűségre,  megalapozottságra
   irányuló  szabályoknak   ( az  adott   ügyben  a  képviselet
   szabályainak ) semmiféle  hatása nincs  a jogképességre.  Az
   ingatlannyilvántartás támadott szabálya sem foszt meg senkit
   attól,   hogy   jogai   és   kötelezettségei   legyenek.   A
   cselekvőképesség   jogszabályi    feltételeiről,   részletes
   szabályairól  a   Ptk.  rendelkezik.  11.  §  (3)  bekezdése
   kimondja, hogy  aki cselekvőképes,  maga  köthet  szerződést
   vagy tehet  más  jognyilatkozatot.  A  támadott  rendelkezés
   senkit  sem  zár  el,  vagy  korlátoz  a  cselekvőképességen
   alapuló   joggyakorlásban.    Az   ingatlanok   tulajdonjogi
   helyzetének változását eredményező szerződések magánokiratba
   foglalhatók. Ezt  a szabályozás  nem zárja ki. A magánokirat
   érvényességét, jogi hatás kifejtésére való alkalmasságát nem
   érinti  az,   hogy  az  ingatlannyilvántartási  bejegyzéshez
   meghatározott feltételeket szab a törvény.

   7. Az  Alkotmány 57. § (2) bekezdése úgy szól, hogy a Magyar
   Köztársaságban senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg
   büntetőjogi felelősségét  a bíróság  jogerős határozata  nem
   állapította meg.  Az ártatlanság  vélelmének  -  alkotmányos
   rangra emelt  - büntetőjogi  elve és  a támadott rendelkezés
   ütközése  kérdésében   is  az   előző  pontban   kifejtettek
   irányadók. A  két  szabály  között  nem  áll  fenn  tartalmi
   kapcsolat. Az  általános hatályú  jogszabály kötelezettséget
   állapít meg,  és ez  közvetve sem  tartalmaz  megállapítást,
   utalást jogsértő vagy éppen bűnös magatartásra.

   8. Az Alkotmány 70/A. §-a az alábbiakat rögzíti :

   " (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó
   minden személy  számára az  emberi, illetve  az állampolgári
   jogokat, bármely  megkülönböztetés, nevezetesen  faj,  szín,
   nem, nyelv,  vallás, politikai  vagy más  vélemény,  nemzeti
   vagy társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy  egyéb
   helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)  Az  embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti  bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3) A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését  célzó  intézkedésekkel
   is segíti. "

   Az indítványok  tartalmából megállapítható,  hogy a támadott
   szabályban  az   (1)  bekezdésbe   foglalt  "egyéb   helyzet
   szerinti" különbségtételt vélik felfedezni.

   Az  ügyvédek   és  jogtanácsosok   közötti   diszkriminációt
   sérelmező indítványok  a  Vhr.  76.  §  ( 3  )  bekezdésének
   ismertetett módosulása folytán tárgytalanná váltak.

   Az indítványok  szerint a  vidéki  lakosság  az  ügyintézési
   nehézségek miatt kerül hátrányos helyzetbe.

   Az Alkotmánybíróság a 61/1992.  ( XI. 20. ) AB határozatában
   ( ABH 1992, 280, 282. ) rámutatott :

   "A jogegyenlőség  nem jelenti  a természetes  személyeknek a
   jogon kívüli  szempontok szerinti egyenlőségét is. Az ember,
   mint a  társadalom  tagja  hivatása,  képzettsége,  kereseti
   viszonyai stb. szerint különbözhet és ténylegesen különbözik
   is más emberektől.

   Az állam  joga, - s egyben bizonyos körben kötelezettsége is
   -, hogy  a jogalkotás  során  figyelembe  vegye  az  emberek
   között ténylegesen meglévő különbségeket. Az Alkotmány 70/A.
   § (1) bekezdése ugyanis nem bármifajta különbségtételt tilt,
   - egy  ilyen általános tilalom összeegyeztethetetlen lenne a
   jog rendeltetésével  - hanem  csupán az  emberi  méltósághoz
   való jogot sértő megkülönböztetéseket. "

   Ez  a   megállapítás  további  alkotmányos  követelményt  is
   magában foglal.  A jogalkotónak az eltérő élethelyzetek azon
   mozzanataira   figyelemmel    kell   szabályoznia,   amelyek
   figyelmen kívül  hagyása az  emberi méltósághoz  való  jogot
   sértő - tehát alkotmányellenes - megkülönböztetésre vezetne.
   Ezért mutatott  rá az  Alkotmánybíróság 9/1990.  ( IV. 25. )
   AB határozatában  ( ABH 1990,  46, 48 )  az emberi  méltóság
   tiszteletben tartásának jogalkotói kritériumaira, mércéjére:
   " . . .  azonos  tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni
   szempontok  azonos   mértékű  figyelembe  vételével  kell  a
   jogosultságok és  a kedvezmények  elosztásának  szempontjait
   meghatározni. "

   A  "vidéki  lakosság  ügyintézési  nehézségei"  kapcsán  nem
   ismerhetők fel  olyan szempontok, amelyek az emberi méltóság
   alapjoga által  támasztható  követelményekkel  összefüggésbe
   hozhatók.

   Az indítványozók  szerint  az  ellenjegyzésre  nem  jogosult
   jogvégzettek szaktudásuk  alapján szereznek jogot a támadott
   szabály alóli  mentességre. A  már idézett 141/B/1993. számú
   határozat hasonló  tartalmú indítványozói érvelést vizsgált.
   Megállapította, hogy  ". .  . nem következik az Alkotmányból
   annak szükségszerűsége  sem, hogy bárki az összehasonlítható
   helyzetben  lévő  személyek  ( az  előterjesztők )  körében,
   valamely  megfontolásból,   kivételben  részesüljön.   Az  a
   célszerűségi   szempont,    hogy   a   képzettségénél   vagy
   hivatásánál  fogva   mások  jogi   képviseletére   egyébként
   alkalmas,  illetve  ennek  ellátására  elvben  feljogosított
   személyre  -  ha  az  eljárásban  félként  vesz  részt  -  a
   képviselet   kötelező    volta   ne    terjedjen   ki,   nem
   alkotmányossági,  hanem   a  jogalkotó   belátására  tartozó
   kérdés.  "   Hasonlóan  érvényes   ez  a   megállapítás   az
   ingatlannyilvántartási   eljárásra    is.    Alkotmányossági
   jelentőség hiányában az Alkotmánybíróság nem vizsgálja, hogy
   a  jogintézmény   célja  megvalósulna-e  akkor,  ha  a  jogi
   végzettséggel  rendelkezők  mindegyike  a  saját,  illetőleg
   mások jogügyleteit  tanúsító okiratok  ellenjegyzésére jogot
   kapna.

   9.  A  szerződési  szabadság  elvét  az  Alkotmánybíróság  a
   13/1990. (VI. 18.) AB határozatában ( ABH 1990, 54, 55. ) az
   Alkotmány 9.  § (1)  bekezdésében írt  piacgazdaság  lényegi
   elemének és  önálló alkotmányos  jognak tekintette, amelynek
   lényegi vonatkozása,  hogy a  szerződés  tartalmát  a  felek
   szabadon állapíthatják  meg  és  a  szerződésekre  vonatkozó
   jogszabályi rendelkezésektől  egyező akarattal  eltérhetnek.
   Az   ingatlannyilvántartási    bejegyzés   alapját    képező
   jogügyletet, a  szerződések  által  rendezett  kérdéseket  a
   támadott szabály  nem érinti.  Tartalmi összefüggés  híján a
   vizsgált szabály  nem alkalmas  a szerződéskötési  szabadság
   korlátozására. Így  ezen az  alapon alkotmányellenessége sem
   állapítható meg.

   10. Az  Alkotmány 70/B  § (1)  bekezdése  alapján  a  Magyar
   Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a
   foglalkozás szabad  megválasztásához. A  jogtanácsosi  munka
   elláthatóságának nehézségeivel  kapcsolatos -  az  Alkotmány
   idézett rendelkezésével  való ütközést  állító - indítványok
   az   ismertetett   jogszabálymódosítás   folytán   tárgyukat
   veszítették.

   A fentiekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az indítványokat
   elutasította.  Az  Alkotmánybíróság  a  vizsgált  jogszabály
   által szabályozott  életviszonyok gyakorisága  miatti  -  az
   indítványok  számában   is   tükröződő   -   közérdeklődésre
   tekintettel rendelte  el határozatának  a Magyar  Közlönyben
   történő közzétételét.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Kilényi Géza           Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

             Dr. Schmidt Péter         Dr. Szabó András
               alkotmánybíró            alkotmánybíró

                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                        előadó alkotmánybíró

                           Dr. Vörös Imre
                           alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    74/1995. (XII. 15.)
    Date of the decision:
    .
    12/11/1995
    .
    .