Hungarian
Ügyszám:
.
102/E/1998
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 102/E/1998. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/1182
.
A döntés kelte: Budapest, 06/11/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban       megnyilvánuló
  alkotmányellenesség    megállapítására    irányuló    indítvány
  tárgyában meghozta a következő
                                 
                           határozatot:
                                 
  1.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 19/D. §-ával, valamint  a
  19/E.   §   (3)   bekezdésével  összefüggésben  előterjesztett,
  mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
  irányuló indítványt elutasítja.

  2.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 65.  §  (2)  bekezdésével
  összefüggésben   előterjesztett,   mulasztásban   megnyilvánuló
  alkotmányellenesség    megállapítására    irányuló    indítvány
  tárgyában az eljárást megszünteti.
                              Indokolás

                                 I.

   Az  indítványozó  azt  kezdeményezte, hogy az  Alkotmánybíróság
   állapítsa   meg:  az  Országgyűlés  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmánysértést  követett el azzal, hogy  nem  alkotta  meg  a
   rendkívüli  állapot  és  a szükségállapot  idején  alkalmazandó
   részletes  szabályokról szóló törvényt, a Kormány –  rendkívüli
   állapot   vagy  szükségállapot  bevezetése  előtti  –  azonnali
   intézkedésére   alkalmazandó   szabályokról   szóló   törvényt,
   valamint a menedékjogról szóló törvényt.

   Mivel az Alkotmány 19/D. §-a, 19/E. § (3) bekezdése, valamint a
   65.  §  (2)  bekezdése ezekben a tárgykörökben az  Országgyűlés
   jogalkotási  kötelezettségét fogalmazza  meg,  az  indítványozó
   álláspontja       szerint      mulasztásban       megnyilvánuló
   alkotmányellenességet  okoz, hogy az  említett  törvényeket  az
   Országgyűlés nem alkotta meg.

   Az  Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő eljárás  közben  az
   indítványozó  visszavonta az Alkotmány 65. §  (2)  bekezdésével
   összefüggésben előterjesztett indítványát, mert az Országgyűlés
   megalkotta a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvényt.

   Az Alkotmánybíróság beszerezte a honvédelmi miniszter
   véleményét.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

   „19/D.  §  A  rendkívüli  állapot és  a  szükségállapot  idején
   alkalmazandó részletes szabályokról szóló törvény elfogadásához
   a  jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazata
   szükséges.
    19/E.   §   (1)   Külső  fegyveres  csoportoknak  Magyarország
   területére   történő  váratlan  betörése   esetén   a   támadás
   elhárítására,  illetőleg  az  ország  területének  a  honi   és
   szövetséges  légvédelmi  és  repülő  készültségi  erőkkel  való
   oltalmazására,    az   alkotmányos   rend,    az    élet-    és
   vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme  érdekében
   a  Kormány a köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi  terv
   szerint – a támadással arányos és erre felkészített erőkkel – a
   szükségállapot   vagy   a   rendkívüli  állapot   kihirdetésére
   vonatkozó döntésig azonnal intézkedni köteles.
    (2)  A  Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intézkedéséről
   haladéktalanul  tájékoztatja az Országgyűlést,  a  köztársasági
   elnököt a további intézkedések megtétele érdekében.
   (3)  A Kormány azonnali intézkedésére alkalmazandó szabályokról
   szóló   törvény   elfogadásához   a   jelenlévő   országgyűlési
   képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”
   „65.  §  (2)  A  menedékjogról szóló  törvény  elfogadásához  a
   jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
   szükséges.”

                                III.

   Az indítvány nem megalapozott.

   Az    Alkotmánybíróság   megvizsgálta,   hogy   terheli-e    az
   Országgyűlést az Alkotmány 19/D. §-ából, valamint a 19/E. § (3)
   bekezdéséből következő jogalkotási kötelezettség.

    1.1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.)  49.  § (1) bekezdése  kimondja:  „Ha  az
   Alkotmánybíróság   hivatalból  vagy  bárki   indítványára   azt
   állapítja   meg,   hogy   a  jogalkotó  szerv   a   jogszabályi
   felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és
   ezzel  alkotmányellenességet idézett elő, a mulasztást elkövető
   szervet   –  határidő  megjelölésével  –  felhívja  feladatának
   teljesítésére.”  Az  Alkotmánybíróság  következetes  gyakorlata
   szerint  az  Abtv.  49. § (1) bekezdésének alkalmazására  akkor
   kerülhet  sor, ha együttesen fennáll két feltétel: a  jogalkotó
   mulasztása  és  az  ennek  folytán előidézett  alkotmányellenes
   helyzet.  [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990,  83,  86.;
   1395/E/1996.  AB határozat, ABH 1998, 667, 669.; 35/1999.  (XI.
   26.)  AB határozat, ABH 1999, 310, 317.; 6/2001. (III. 14.)  AB
   határozat, ABH 2001, 93, 103.]
    Az     Alkotmánybíróság    nemcsak    akkor    állapít     meg
   alkotmányellenes mulasztást, ha az adott tárgykörre vonatkozóan
   semmilyen  jogszabály  nincs,  hanem  akkor  is,  ha  az  adott
   kérdésben   van  ugyan  szabályozás,  de  az  Alkotmány   által
   megkívánt jogszabályi rendelkezés hiányzik. Az Alkotmánybíróság
   már  több határozatában hangsúlyozta, hogy abban az esetben  is
   sor  kerülhet alkotmányellenes mulasztás megállapítására, ha  a
   jogalkotó az Alkotmányból, illetve egyéb jogszabályból származó
   jogalkotói  feladatát teljesítette, ennek során  azonban  olyan
   szabályozási    hiányosságok    következtek     be,     amelyek
   alkotmányellenes helyzetet idéztek elő. [22/1995. (III. 31.) AB
   határozat,  ABH  1995,  108,  113.;  29/1997.  (IV.   29.)   AB
   határozat,  ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat,
   ABH 1998, 132, 138.; 22/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1999,
   176, 196, 201.]

    1.2.  Az Alkotmány 19/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha  az
   Országgyűlés  az Alkotmányban felsorolt döntések meghozatalában
   akadályoztatva van, a köztársasági elnök jogosult a hadiállapot
   kinyilvánítására,  a  rendkívüli  állapot  kihirdetésére  és  a
   Honvédelmi   Tanács  létrehozására,  továbbá  a  szükségállapot
   kihirdetésére.
    A  rendkívüli  állapotra  vonatkozó általános  szabályokat  az
   Alkotmány  19/B.  §-a  tartalmazza.  Az  (1)  és  (3)  bekezdés
   határozza  meg,  hogy  rendkívüli állapot idején  a  Honvédelmi
   Tanácsot milyen döntési jogkör illeti meg, a (2) bekezdés pedig
   a  Honvédelmi  Tanács  tagjairól  rendelkezik.  A  (4)  és  (5)
   bekezdés a Honvédelmi Tanács jogalkotási hatáskörét írja körül,
   a  (6)  bekezdés  kimondja,  hogy az Alkotmánybíróság  működése
   rendkívüli állapot idején sem korlátozható.
    A    19/C.    §   a   szükségállapotra   vonatkozó   általános
   rendelkezéseket  foglalja  magában.  Az  (1)-(3)   bekezdés   a
   köztársasági  elnök, az Országgyűlés, illetve annak  Honvédelmi
   Bizottsága  jogait  és  kötelességeit  fogalmazza  meg.  A  (4)
   bekezdés  a  rendeleti úton bevezetett rendkívüli  intézkedések
   hatályáról  rendelkezik,  az  (5)  bekezdés  kimondja,  hogy  a
   szükségállapotra  egyebekben a rendkívüli  állapotra  vonatkozó
   szabályokat kell alkalmazni.
    A  19/D. § arról rendelkezik, hogy a rendkívüli állapot  és  a
   szükségállapot idején alkalmazandó részletes szabályokról szóló
   törvény  elfogadásához  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.
   A  19/E.  §  a  Kormánynak a szükségállapot vagy  a  rendkívüli
   állapot  kihirdetéséig terjedő azonnali intézkedési kötelessége
   feltételeit  határozza meg. A 19/E. § (3)  bekezdése  kimondja,
   hogy a Kormány azonnali intézkedésére alkalmazandó szabályokról
   szóló   törvény   elfogadásához   a   jelenlévő   országgyűlési
   képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
    Az   Alkotmány  szerint  a  rendkívüli  állapot,   illetve   a
   szükségállapot különleges helyzetnek minősül a jogalkotás és  a
   jogalkalmazás    szempontjából.   Ugyanakkor    az    Alkotmány
   megköveteli,  hogy  –  a  jelenlévő  országgyűlési   képviselők
   kétharmadának  szavazatával elfogadott – törvény határozza  meg
   egyrészt  a  rendkívüli  állapot  és  a  szükségállapot  idején
   alkalmazandó  részletes  szabályokat  (19/D.  §),  másrészt   a
   Kormány azonnali intézkedésére alkalmazandó szabályokat  [19/E.
   §   (3)  bekezdés].  További  alkotmányos  garancia,  hogy   az
   Alkotmánybíróság  működése  a  rendkívüli  jogrend  idején  sem
   függeszthető fel [19/B. §. (6) bekezdés, 19/C. § (5) bekezdés],
   valamint az Alkotmány 8. § (4) bekezdése szerint egyes alapvető
   jogok  rendkívüli  állapot, szükségállapot vagy  veszélyhelyzet
   idején sem függeszthetők fel.

   1.3. Az Alkotmánybíróság az Alkotmánynak a Honvédelmi Tanácsról
   rendelkező   19/B.  §  (2)  bekezdése  absztrakt   értelmezését
   tartalmazó  63/1992.  (XII.  11.)  AB  határozat  indokolásában
   kifejtette: „A Honvédelmi Tanács belső döntéshozó mechanizmusa,
   működésének  részletes szabályai sem az Alkotmányban,  sem  más
   jogszabályban    rögzítve   nincsenek.   Az    Alkotmánybíróság
   nyomatékosan felhívja a jogalkotó figyelmét, hogy e  kérdéseket
   az  Alkotmány 19/D. § szerinti törvényben szabályozni  kell.  E
   törvényben  kell  rendezni, hogy a Honvédelmi  Tanács  működése
   szempontjából milyen jelentősége van annak, ha a  19/B.  §  (2)
   bekezdésében  szereplő egyes funkciókat (beosztásokat)  betöltő
   személyek  más, a felsorolásban szereplő beosztásokhoz  rendelt
   hatáskörök gyakorlására is jogosultak.” (ABH 1992, 284, 286.)

   1.4.   Az  Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint:   „A
   jogbiztonság követelményét önmagában nem sérti az, ha  valamely
   tárgykörre  több  jogszabály is –  és  nem  egyetlen  átfogó  –
   tartalmaz  rendelkezéseket.  (1103/B/1990.  AB  határozat,  ABH
   1993,  539, 542.) Vagyis önmagában nem alkotmányellenes, ha  az
   ugyanarra az életviszony-csoportra vonatkozó szabályozás  több,
   külön   törvényben   és   alacsonyabb  szintű   jogszabályokban
   található,   és   nem  egyetlen  jogforrás  tartalmazza   azt.”
   (725/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 663, 664.; 518/B/1996.  AB
   határozat,  ABH  1996, 624, 625.) Amennyiben  nincs  kifejezett
   alkotmányi  előírás  átfogó  törvény  megalkotására,  akkor   a
   jogalkotók  több  törvényben, valamint a jogforrási  hierarchia
   alacsonyabb    szintjén   álló   jogszabályokban    alkothatnak
   szabályokat  az  adott  tárgykörben.  [45/2000.  (XII.  8.)  AB
   határozat, ABH, 2000, 344, 346-347.]

   Eltérő  alkotmányossági megítélés alá  esik,  ha  az  Alkotmány
   kifejezetten megnevez meghatározott törvényhozási tárgykört. Az
   ilyen  esetekben az Országgyűlés köteles az Alkotmányban előírt
   szavazati aránnyal elfogadni a kérdést átfogóan szabályozó  egy
   vagy   több  törvényt.  Ugyanakkor  az  Alkotmányból   az   nem
   következik, hogy az alkotmánybeli megnevezéssel megegyező  című
   törvényt  kell  elfogadni. Továbbá  azt  sem  követeli  meg  az
   Alkotmány,   hogy   minden  szabályozási  kérdést   kétharmados
   törvényben   kell  rendezni.  Az  Alkotmánybíróság   gyakorlata
   szerint  az  Alkotmány törvényalkotási előírásai  meghatározott
   szabályozási  tárgykörökre vonatkoznak, és a koncepció  lényegi
   elemeit  kell  kétharmados törvénybe foglalni. [Összefoglalóan:
   31/2001. (VII. 11.) AB határozat, ABH 2001, 258, 262-264.]
    
    A   4/1993.   (II.  12.)  AB  határozat  megállapította:   „Az
   Alkotmány  egyes esetekben nem csupán azt mondja  ki,  hogy  az
   illető   alapjogról  szóló  törvényt  a  jelenlévő   képviselők
   kétharmadának  szavazatával  kell  elfogadni,  hanem  külön  is
   megnevez   az  illető  alapjoggal  összefüggő  egyes   témákat,
   amelyekről  kétharmados törvényt kell hozni. Így a  61.  §  (3)
   bekezdése szerint a sajtószabadságról szóló törvényt minősített
   többséggel  kell megalkotni. A (4) bekezdés azonban  meghatároz
   négy  tárgyat  a  tömegkommunikáció köréből,  amelyhez  szintén
   kétharmados  törvényt követel meg. Hasonló  technikai  megoldás
   található  az  államszervezetet  érintő  kétharmados  előírások
   között  is. »A fegyveres erők feladatairól és a rájuk vonatkozó
   részletes szabályokról szóló törvény«, ugyanígy »a rendőrségről
   és   a  nemzetbiztonsági  tevékenységgel  összefüggő  részletes
   szabályokról  szóló  törvény« kétharmados (40/A.  §).  Ugyanígy
   kétharmados  többség  szükséges  az  egyesülési  jogról   szóló
   törvény  elfogadásához (63. §). A 40/B. § (4)  bekezdése  mégis
   külön  rendelkezik arról, hogy a fegyveres erők és a  rendőrség
   tényleges  állományú tagjainak pártban való  tevékenysége  csak
   minősített többségű törvénnyel korlátozható.
    
    Ha   az  illető  alapjogok  szabályozásának  a  törvényhozásra
   tartozó  része a maga összességében kétharmados törvény  tárgya
   lenne,  nem  volna  értelme  az említett  résztémák  minősített
   szintre   emelésének.  Például  a  sajtószabadság   nemcsak   a
   nyomtatott  sajtóra vonatkozik, hanem a rádióra és  televizióra
   is. Nem lehet vitás, hogy a szervezeti garanciák is azok közé a
   »lényeges   garanciák«  közé  tartoznak,  amelyeket  törvényben
   (legalább  egyszerű  többségű törvényben) kell  szabályozni  az
   egész   sajtóra  nézve,  de  ezekből  csak  a  (4)  bekezdésben
   említettek  tartoznak kötelezően kétharmados  törvényre.  Ha  a
   fegyveres   erők  kétharmados  „részletes  szabályai”   valóban
   minden,   törvényre  tartozó  részletkérdést   felölelnének   –
   márpedig   a   hivatásos  állomány  pártpolitikai  tevékenysége
   törvényben  szabályozandó –, nem kellene az Alkotmánynak  külön
   előírnia, hogy ennek korlátozásához kétharmados többség  kell.”
   [ABH  1993,  48,  61.;  megerősítve:  31/2001  (VII.  11.)   AB
   határozat, ABH, 2001, 258, 262-264.]
    
    A  61/1995. (X. 6.) AB határozat megállapította: „Az Alkotmány
   61.  §  (4)  bekezdésében  foglalt  közszolgálati  hírügynökség
   kapcsán (…) a törvényhozó köteles olyan törvényt alkotni, amely
   anyagi,    eljárási,   valamint   szervezeti   rendelkezésekkel
   biztosítja a teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és  valósághű
   tájékoztatást.   Az  a  körülmény,  hogy   ez   az   alkotmányi
   rendelkezés  együtt említi a közszolgálati rádió, televízió  és
   hírügynökség     »kétharmados«     törvényi     szabályozásának
   követelményét,   nem   jelenti  szükségképpen   azt,   hogy   a
   hírügynökségekről kizárólag a rádióról és a televízióról  szóló
   törvény   keretében   kell  rendelkeznie  a   törvényalkotónak.
   Természetesen   az  önálló  hírügynökségi  törvény   léte   sem
   alkotmányos követelmény." (ABH 1995, 317, 319.)
    
    A   4/1993.   (II.   12.)   AB  határozat   szerint   alapvető
   jelentőségű,   hogy   „az   alkotmányi  felhatalmazás   alapján
   megalkotott  alapjogi  vagy intézményi tárgyköröket  szabályozó
   kétharmados  törvény tartalmát az Országgyűlés miként  alakítja
   ki  (a  szabályozási  köre mire terjed  ki,  milyen  kérdéseket
   rendez a minősített többség igényével). Ezt követően azonban  –
   amelyet  a  formális  jogállamiság  elveinek  a  megtartása  is
   megkövetel – a törvényhozás korábbi döntéséhez kötve van.” [ABH
   1993, 48, 69.; megerősítve: 1/1999. (II. 24.) AB határozat, ABH
   1999,  26, 38-41.; 31/2001. (VII. 11.) AB határozat, ABH  2001,
   264.)

   Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróságnak  jelen  ügyben   azt
   kellett megvizsgálnia, hogy az Alkotmány 19/D. §-ában, valamint
   a   19/E.   §   (3)  bekezdésében  megfogalmazott  szabályozási
   tárgykörben   az  Országgyűlés  megalkotta-e  –   a   jelenlévő
   képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvényben – a
   koncepció lényegi elemeit tartalmazó szabályokat.

   2.1.   Az   Országgyűlés  1993.  december  7-én   elfogadta   a
   honvédelemről  szóló  1993. évi CX. törvényt  (a  továbbiakban:
   Hvtv1.), amelynek 3. § (2) és (3) bekezdése így rendelkezett:
   „(2)   Az   Alkotmány  19/B.-D.  §-aiban  meghatározott   külön
   törvények megalkotásáig terjedő időszakra, átmeneti jelleggel e
   törvény  tartalmazza az Alkotmány rendelkezéseinek  megfelelően
   kihirdetett    rendkívüli   állapotban   és   szükségállapotban
   alkalmazható, valamint a Honvédelmi Tanácsra vonatkozó alapvető
   szabályokat.
    (3)  A  (2) bekezdésben meghatározott külön törvényeket  1997.
   december 31-ig kell megalkotni.”

    2.2.  Az  Országgyűlés a Hvtv1. 3. § (2) bekezdésében említett
   külön  törvényeket a 3. § (3) bekezdésében megjelölt  időpontig
   nem  alkotta meg. Új szabályozási koncepciót jelenített  meg  a
   honvédelemről  és  a Magyar Honvédségről szóló  2004.  évi  CV.
   törvény  (Hvtv2.),  amelynek 209. § 4.  pontja  hatályon  kívül
   helyezte a Hvtv1.-et. A Hvtv2.-nek A Honvédemi Tanács  című  V.
   fejezete   tartalmazza  a  Honvédelmi  Tanács  hatáskörére   és
   működésére vonatkozó alapvető szabályokat. A Hvtv2. emellett  a
   Rendkívüli   intézkedések  című  Harmadik  részében   (a   XIV.
   fejezetben)  a  Megelőző védelmi helyzet,  rendkívüli  állapot,
   szükségállapot,  az  Alkotmány  19/E.  §-a  szerinti  eset   és
   vészhelyzet  idején alkalmazható szabályok cím alatt  részletes
   szabályokat  tartalmaz.  Az általános rendelkezések  élén  álló
   148.  §  kimondja:  „A  megelőző  védelmi  helyzet,  rendkívüli
   állapot, szükségállapot, az Alkotmány 19/E. §-a szerinti  eset,
   valamint  veszélyhelyzet  idején  alkalmazható  szabályokat,  a
   bevezethető  rendkívüli intézkedéseket ez a  fejezet  állapítja
   meg.”  A  Hvtv.  XIV. fejezete külön alcím alatt szabályozza  a
   honvédelmi  igazgatás  körében  alkalmazható,  a  közrendre  és
   közbiztonságra, az igazságszolgáltatásra, valamint a  gazdasági
   és  anyagi  szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó  rendkívüli
   intézkedéseket. Mindezek mellett a Hvtv2. 207. § (1)  bekezdése
   e)  pontja  felhatalmazza a Kormányt, hogy  a  törvény  alapján
   rendeletben  állapítsa meg a Honvédelmi  Tanács  és  a  Kormány
   speciális   működési   feltételeinek   biztosítását    szolgáló
   szabályokat.   A   207.  §  (2)  bekezdése  a)   pontja   pedig
   felhatalmazza   a   honvédelemért  felelős   minisztert,   hogy
   rendeletben  szabályozza a rendkívüli  állapotban  és  megelőző
   védelmi   helyzetben   a   hadkötelesek   katonai   szolgálatra
   behívásának, katonai szolgálatának és leszerelésének rendjét.
    
    2.3.  Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy az Országgyűlés megalkotta az Alkotmány 19/D. §-ának és  a
   19/E.  §  (3)  bekezdésének  végrehajtására  szolgáló  törvényi
   rendelkezéseket. A Hvtv2. tartalmazza a rendkívüli állapot és a
   szükségállapot idején alkalmazandó részletes szabályokat (19/D.
   §),  valamint  a  Kormány  azonnali intézkedésére  alkalmazandó
   szabályokat [19/E. § (3) bekezdés].
    Az  Országgyűlés az Alkotmány 19/D. §-ának és a  19/E.  §  (3)
   bekezdésének   végrehajtására  szolgáló   rendelkezéseket   egy
   törvényen   belül,  a  honvédelemre  és  a  Magyar  Honvédségre
   vonatkozó  alapvető  szabályok  között  helyezte   el.   Ez   a
   konstrukció  az  Alkotmány  és  az alkotmánybírósági  gyakorlat
   alapján   nem  kifogásolható,  mivel  a  szabályozási  tárgykör
   indokolhatóvá  teszi  a  törvényalkotók  megoldását.  A  szoros
   tartalmi  összefüggés  megmutatkozik az Alkotmánynak  A  Magyar
   Honvédség és a rendvédelmi szervek című VIII. fejezetében  lévő
   rendelkezéseiben is. A 40/B. § (2) bekezdése kimondja,  hogy  a
   Magyar   Honvédséget  –  egyebek  mellett   –   „az   Alkotmány
   rendelkezéseinek megfelelően kihirdetett szükségállapot  idején
   lehet  felhasználni,  akkor,  ha a  rendőrség  alkalmazása  nem
   elegendő”.  A  40/B. § (3) bekezdése pedig a  Magyar  Honvédség
   irányítására  jogosult szervek között sorolja fel a  Honvédelmi
   Tanácsot.
    Az  Alkotmány 19/D. §-a és a 19/E. § (3) bekezdése  alapján  a
   jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
   szükséges  az  Alkotmány  e rendelkezéseit  végrehajtó  törvény
   elfogadásához. Az Alkotmány 40/A. § (4) bekezdése kimondja:  „A
   Magyar  Honvédség  feladatairól és  a  rá  vonatkozó  részletes
   szabályokról  szóló, továbbá a Rendőrségről,  a  Határőrségről,
   valamint a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő részletes
   szabályokról   szóló   törvények  elfogadásához   a   jelenlévő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.” Az
   Országgyűlés az Alkotmány 40/A. § (4) bekezdésének  megfelelően
   –  és  az  Alkotmány  19/D. §-ával,  valamint  a  19/E.  §  (3)
   bekezdésével összhangban – fogadta el a Hvtv2.-t.

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az Alkotmány 19/D.  §-ával
   és  a  19/E.  § (3) bekezdésével összefüggésben előterjesztett,
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   irányuló indítványt elutasította.
    
    Mivel  az indítványozó általában véve kifogásolta az Alkotmány
   19/D.  §-a  és  a  19/E.  §  (3)  bekezdésének  végrehajtásáról
   rendelkező  törvényi szabályozás megalkotásának  elmulasztását,
   az   Alkotmánybíróság   nem  vizsgálta,   hogy   a   Hvtv2.-ben
   megalkotott   szabályozás  az  egyes   részterületeken   minden
   tekintetben megfelel-e az Alkotmány egyes rendelkezéseinek.

                                 IV.

   Az   indítványozó   az   Alkotmány  65.  §   (2)   bekezdésével
   összefüggésben   előterjesztett  indítványát  visszavonta.   Az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről szóló módosított és egységes szerkezetbe foglalt
   3/2001.  (XII.  3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.)  31.  §  d)
   pontja szerint az Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti,  ha
   az indítványozó indítványát visszavonta.
   Ezért  az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 65. § (2) bekezdésével
   összefüggésben   előterjesztett,   mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    megállapítására    irányuló    indítvány
   tárgyában az eljárást megszüntette.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
             Dr. Balogh Elemér        Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
             Dr. Holló András             Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
             Dr. Kovács Péter        Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró           előadó alkotmánybíró
                                   
             Dr. Lenkovics Barnabás       Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Paczolay Péter       Dr. Trócsányi László
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    102/E/1998
    Date of the decision:
    .
    06/11/2007
    .
    .