Hungarian
Ügyszám:
.
392/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 37/2006. (IX. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/480
.
A döntés kelte: Budapest, 09/12/2006
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítvány, valamint –
  hivatalból     indított     –    mulasztásban     megnyilvánuló
  alkotmányellenesség  megállapítására irányuló  eljárás  alapján
  meghozta az alábbi

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva  –  megállapítja,
  hogy  az  Alkotmány  37.  § (3) bekezdését  sértő  mulasztásban
  megnyilvánuló   alkotmányellenes  helyzet  jött   létre   annak
  következtében,  hogy az Országgyűlés a központi államigazgatási
  szervekről,  valamint  a  Kormány tagjai  és  az  államtitkárok
  jogállásáról  szóló 2006. évi LVII. törvényben  –  a  miniszter
  helyettesítése kapcsán – nem szabályozta a miniszter  jogalkotó
  hatásköre átruházásának tilalmát.

  Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási
  feladatának 2006. december 31-ig tegyen eleget.

  2.  Az  Alkotmánybíróság a központi államigazgatási szervekről,
  valamint  a  Kormány  tagjai  és az államtitkárok  jogállásáról
  szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (1) bekezdése és 43. §  (1)
  bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az indítványozó kérelmet nyújtott be a Kormány tagjai és az
   államtitkárok  jogállásáról és felelősségéről szóló  1997.  évi
   LXXIX.   törvény  (a  továbbiakban:  Tv.1.)  12.  §  e)  pontja
   alkotmányossági vizsgálatára és megsemmisítésére. E rendelkezés
   értelmében  a  minisztert akadályoztatása esetén „a  jogszabály
   kiadásában  a  helyettesített miniszter politikai  államtitkára
   helyettesíti”. Az indítványozó álláspontja szerint a jogalkotás
   alkotmányos   és  törvényi  rendje  alapján  a   minisztert   a
   rendeletalkotásban nem helyettesítheti a politikai államtitkár.
   Az  indítványozó  hivatkozott arra, hogy a jogalkotásról  szóló
   1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 1. § (1) bekezdése
   és  8.  §  (1)  bekezdése  alapján miniszteri  rendeletet  csak
   miniszter (illetve a miniszterelnök) adhat ki. Az Alkotmány  7.
   §  (2) bekezdése értelmében a jogalkotás rendjének szabályozása
   minősített    többséget   igénylő   tárgykör.    Az    egyszerű
   szótöbbséggel    elfogadott   jogállási   törvény    miniszteri
   rendeletalkotás-helyettesítési    szabálya    –    érvelt    az
   indítványozó – a Jat. 1. § (1) bekezdésével valamint 8.  §  (1)
   bekezdésével ellentétes, ezáltal sérti az Alkotmány  7.  §  (2)
   bekezdését. Az indítványozó fölvetette továbbá az Alkotmány 37.
   § (3) bekezdésének sérelmét is.

   2.  A Tv.1.-et – 2006. július 1-jével – hatályon kívül helyezte
   a  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány
   tagjai  és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi  LVII.
   törvény  (a  továbbiakban:  Tv.2.)  77.  §  (5)  bekezdése.   A
   jogszabályváltozásra  tekintettel az Alkotmánybíróság  felhívta
   indítványozót,  hogy nyilatkozzék: indítványát fenntartja-e  az
   új szabályozásra nézve. Az indítványozó – a fentebb ismertetett
   érveinek  fenntartása  mellett  –  a  Tv.2.-nek  a  miniszterek
   helyettesítésére  irányuló 31. § (1) bekezdése  és  43.  §  (1)
   bekezdése alkotmányossági vizsgálatát és megsemmisítését kérte.

   Mindezeken   túlmenően  az  indítványozó  újabb   kérelmet   is
   megfogalmazott:  A  Tv.2.  14. §  (2)  bekezdése  értelmében  a
   miniszterelnök   normatív   utasítás   formájában   feladatokat
   határozhat meg a miniszterek és a Kormány irányítása alatt álló
   szervek  vezetői számára. Az indítványozó szerint e rendelkezés
   az  Alkotmány  7.  § (2) bekezdésébe és 37. §  (2)  bekezdésébe
   ütközik,  mert  az  Alkotmány  e  rendelkezései  értelmében   a
   miniszterek tevékenységének nem a miniszterelnök utasítása szab
   határt,  hanem  – ahogy az Alkotmány fogalmaz – a jogszabályok,
   illetve  a  Kormány  határozatai  jelölhetik  ki  tevékenységük
   kereteit.  Az  Alkotmánybíróság a Tv.2.  14.  §  (2)  bekezdése
   tekintetében előterjesztett új kérelmet elkülönítette és azt új
   eljárásban bírálja el.

                                 II.

   1. Az Alkotmány irányadó rendelkezései szerint:

   „7.  §  (2) A jogalkotás rendjét törvény szabályozza,  amelynek
   elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”
    „A kormány
   33. § (1) A Kormány
    a) miniszterelnökből és
    b) miniszterekből áll.
   (2)   A   miniszterelnököt   az   általa   kijelölt   miniszter
   helyettesíti.
   (…)”
   „35. § (1) A Kormány
   (2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki,  és
   határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá. A  Kormány
   rendelete  és  határozata törvénnyel nem  lehet  ellentétes.  A
   Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki kell hirdetni.”

   „37.   §   (1)  A  miniszterelnök  vezeti  a  Kormány  üléseit,
   gondoskodik   a   Kormány   rendeleteinek   és   határozatainak
   végrehajtásáról.
   (2)  A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek és a Kormány
   határozatainak   megfelelően   vezetik   az   államigazgatásnak
   feladatkörükbe  tartozó ágait, és irányítják az alájuk  rendelt
   szerveket. A tárca nélküli miniszterek ellátják a Kormány által
   meghatározott feladataikat.
   (3)  A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben kapott
   felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet  adnak
   ki,  amelyek törvénnyel vagy a kormányrendelettel nem  lehetnek
   ellentétesek.  A  rendeleteket  a  hivatalos  lapban  ki   kell
   hirdetni.”  [Az  Alkotmány 37. § (3)  bekezdésének  szövegét  a
   2006. évi LIV. törvény állapította meg.]

   2. A Jat. vonatkozó szabályai értelmében:

   „1.  §  (1)  A  jogalkotó  szervek a  következő  jogszabályokat
   alkotják:
    a) az Országgyűlés törvényt,
    b)
    c) a Kormány rendeletet,
    d)  a  miniszterelnök  és  a  Kormány  tagja  (a  továbbiakban
   együtt: miniszter) rendeletet,
    e)
    f) az önkormányzat rendeletet.
   (2)  E  rangsornak megfelelően az alacsonyabb szintű jogszabály
   nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.”
   „Miniszteri rendelet
   8. § (1) A miniszter feladatkörében és törvényben, törvényerejű
   rendeletben   vagy   kormányrendeletben  kapott   felhatalmazás
   alapján ad ki rendeletet.”

   3. A Tv.1. – már nem hatályos rendelkezései – szerint:

   12. § A minisztert akadályoztatása esetén
    a)  az  Országgyűlés  ülésén a politikai államtitkár  –  annak
   akadályoztatása  esetén a miniszterelnök által  kijelölt  másik
   miniszter – helyettesíti;
    b) a Kormány ülésén a politikai államtitkár helyettesíti;
    c)  az Országgyűlés bizottsága ülésén a politikai államtitkár,
   akadályoztatása esetén a miniszter által kijelölt állami vezető
   vagy   állásfoglalásra  jogosult  köztisztviselő,   illetve   a
   fegyveres  szervek  hivatásos  állományú  tagjainak  szolgálati
   viszonyáról  szóló  1996.  évi  XLIII.  törvény  42.  §-a   (2)
   bekezdése a) pontjának alkalmazása esetén a hivatásos  állomány
   tagja képviselheti;
    d)  a  köztársasági elnök intézkedésének kezdeményezésében  és
   intézkedésének ellenjegyzésében a miniszterelnök által kijelölt
   másik miniszter helyettesíti;
    e)   a   jogszabály  kiadásában  a  helyettesített   miniszter
   politikai államtitkára helyettesíti.
   (…)”

   4. A Tv.2. vizsgálni kért rendelkezései értelmében:

   „31.  §  (1)  A minisztert akadályoztatása esetén –  a  (2)-(3)
   bekezdésben   meghatározott  kivételekkel  –   az   államtitkár
   helyettesíti.
   (2)   A   minisztert   a   köztársasági  elnök   intézkedésének
   kezdeményezésében és intézkedésének ellenjegyzésében,  valamint
   az államtitkár akadályoztatása esetén az Országgyűlés ülésén és
   az  Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben
   a  miniszterelnök  által rendeletben kijelölt  másik  miniszter
   helyettesíti.
   (3)  Az  államtitkár  akadályoztatása esetén  a  minisztert  az
   Országgyűlés  bizottsága ülésén az általa vezetett minisztérium
   állományába   tartozó,   állásfoglalásra   jogosult,    vezetői
   megbízatással rendelkező személy helyettesíti.”
    
   „43. § (1) Az államtitkár – törvényben meghatározott
   kivételekkel – a miniszter teljes jogkörű helyettese.
   (2) Egy minisztériumban egy államtitkár működhet.”

                                III.

   1.  A  miniszteri  rendelet  kiadásában  történő  helyettesítés
   szabályát eredetileg a Jat. tartalmazta. A Jat. 1997. augusztus
   1-éig  hatályban  volt  8.  § (2) bekezdése  a  következőképpen
   rendelkezett:  „Miniszteri  rendelet  kiadására   a   miniszter
   akadályoztatása esetén a minisztériumi államtitkár,  az  utóbbi
   akadályoztatása    esetén   az   ügykör    szerint    illetékes
   miniszterhelyettes jogosult.”
   A Jat. 8. § (2) bekezdését a Tv.1. 53. § (2) bekezdése helyezte
   hatályon  kívül,  és  alkotott – a  miniszteri  rendeletalkotás
   helyettesítésére  vonatkozó – új szabályt  saját  rendelkezései
   között  (s  nem  a  Jat. módosításaként). A  Tv.1.  12.  §-ában
   foglalt   szabályok  a  politikai  államtitkár  „helyettesítési
   jogáról”  rendelkeztek az Országgyűlés, a Kormány  ülésein,  az
   Országgyűlés  bizottsága ülésén [12. § a), b),  c)  pontok].  A
   miniszter  különböző  üléseken való  részvételével  kapcsolatos
   jogosítványain túl a törvény két további esetkört is  említett:
   egyfelől  a köztársasági elnök intézkedésének kezdeményezésében
   és  intézkedésének  ellenjegyzésében való  helyettesítést  –  a
   Tv.1.  12. § d) pontja szerint ilyenkor a miniszterelnök  által
   kijelölt másik miniszter helyettesít –, másfelől a Tv.1. 12.  §
   e)     pontjában    meghatározott    rendeletalkotásban    való
   helyettesítést,  ahol  a  törvény  a  politikai  államtitkárnak
   biztosított helyettesítési jogot.
   A  Tv.1.  egészét  a Tv.2. 77. § (5) bekezdése  hatályon  kívül
   helyezte  és  új  szabályokat  alkotott.  A  Tv.2.  31.  §  (1)
   bekezdése értelmében a minisztert – akadályoztatása esetén – az
   államtitkár  helyettesíti,  amely alól  az  alábbi  kivételeket
   teszi:
   -  A  Tv.2. 31. § (2) bekezdése értelmében – hasonlóan a  Tv.1.
   bemutatott  rendelkezéseihez – nem az államtitkár,  hanem  csak
   egy  másik miniszter lehet a helyettesítő a köztársasági  elnök
   intézkedésének      kezdeményezésében     és     intézkedésének
   ellenjegyzésében,   illetve  szintén  a  miniszterelnök   által
   rendeletben kijelölt másik miniszter helyettesíthet, ha mind  a
   miniszter,   mind  államtitkára  akadályoztatva  van,   és   az
   Országgyűlés   ülésein,  vagy  az  Európai   Unió   kormányzati
   intézményeibe való részvételről van szó.
   -  A  Tv.2. 31. § (3) bekezdése értelmében pedig az államtitkár
   akadályoztatása esetén a minisztert az Országgyűlés  bizottsága
   ülésén  az  általa  vezetett minisztérium állományába  tartozó,
   állásfoglalásra  jogosult,  vezetői  megbízatással   rendelkező
   személy helyettesíti.

   Megállapítható tehát, hogy az államtitkár a hatályos  szabályok
   alapján   is   helyettesítheti  a  minisztert  rendelet-kiadási
   jogkörében.  Ez  következik a Tv.2. 43. § (1) bekezdéséből  is,
   amely  szerint  az  államtitkár –  a  törvényben  meghatározott
   kivételekkel – a miniszter teljes jogkörű helyettese.  Törvényi
   kivétel  a  rendeletalkotásra  nincs.  Az  indítványozó   által
   eredetileg  a  Tv.1. 12. § e) pontjával kapcsolatban  felvetett
   alkotmányossági probléma tehát a Tv.2. rendelkezéseiben – a 31.
   §  (1) bekezdésével és 43. § (1) bekezdésével összefüggésben  –
   tovább   él   (csupán   a  helyettesítő  elnevezése   változott
   „politikai államtitkár”-ról, „államtitkár”-ra).

   2.   Az  indítványozó  a  miniszteri  rendeletalkotásban   való
   helyettesítésre  vonatkozó szabályokat  két  alkotmányos  tétel
   alapján  kérte  vizsgálni.  Egyrészt  az  Alkotmány  7.  §  (2)
   bekezdése – s ezáltal a minősített többséget igénylő Jat. 1. §-
   ával és 8. § (1) bekezdésével való ellentét – alapján, másrészt
   a  miniszteri rendeletalkotásra vonatkozó alkotmányi tétel,  az
   Alkotmány  37.  § (3) bekezdése szerint. Az indítványozó  által
   jelölt  Jat.  1. § (1) bekezdése felsorolja, hogy  a  jogalkotó
   szervek milyen jogszabályokat alkothatnak, a 1. § (2) bekezdése
   pedig    a    jogforrási   hierarchia   elvét    rögzíti.    Az
   Alkotmánybíróság  az indítvány alapján megállapította,  hogy  a
   Jat.   1.   §-ában  foglalt  rendelkezéseket  –  a   jogalkotói
   hatásköröket   –   az   Alkotmány   tartalmazza.    Ezért    az
   Alkotmánybíróság  az  alkotmányossági  vizsgálat  során  –   az
   Alkotmány   37.   §  (3)  bekezdésén  túl  –  az   Alkotmánynak
   tartalmában  a  Jat.-ban is szereplő és az  indítványozó  által
   megjelölt  rendelkezéseit vette figyelembe. Az Alkotmánybíróság
   így  elsőként tartalmi vizsgálatot folytatott, nevezetesen  azt
   vizsgálta,  hogy  az Alkotmánynak a miniszteri rendeletalkotást
   érintő   szabályai  alapján  államtitkár  helyettesítheti-e   a
   minisztert a rendelet kiadásában.

                                 IV.

   1.   A   jogszabályalkotás  az  állami   szervek   legfontosabb
   közhatalmi  jogosítványa. Az Alkotmány kizárólagos  szabályokat
   tartalmaz  arra  vonatkozóan, hogy  az  állami  szervek  milyen
   jogszabályokat   alkothatnak.  (Lényegében  e   rendelkezéseket
   ismételi  meg  a  Jat.  1. §-a.) Így az  Alkotmány  19.  §  (3)
   bekezdés a) és b) pontja szerint az Országgyűlés alkotja meg  a
   Magyar  Köztársaság  Alkotmányát,  és  törvényeket  alkot.   Az
   Alkotmány  35.  §  (2) bekezdése értelmében a  Kormány  a  maga
   feladatkörében rendeleteket bocsát ki, – az indítványozó  által
   is hivatkozott – Alkotmány 37. § (3) bekezdés alapján a Kormány
   tagjai  [az  Alkotmány 33. § (1) bekezdése  szerint  a  Kormány
   tagja  a  miniszterelnök  és  a  miniszterek]  törvényben  vagy
   kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben
   eljárva rendeletet adnak ki. Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése
   szól az önkormányzati rendeletalkotásról, míg a Alkotmány 32/D.
   §  (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Magyar Nemzeti  Bank
   elnöke külön törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet
   bocsát ki.
   Az Alkotmány rögzíti a jogforrási hierarchia elvét is: a 35.  §
   (2) bekezdés szerint a Kormány rendelete nem lehet ellentétes a
   törvénnyel;  a  37.  §  (3)  bekezdés értelmében  a  miniszteri
   (miniszterelnöki) rendelet nem lehet ellentétes törvénnyel,  és
   kormányrendelettel;  a  44/A § (2) bekezdés  alapján  pedig  az
   önkormányzati  rendelet  nem lehet ellentétes  magasabb  szintű
   jogszabállyal.  A  jogalkotás alkotmányos jelentőségét  mutatja
   továbbá  az  Alkotmány 32/A. § (1) és (2)  bekezdése,  amely  a
   jogszabályok   alkotmánybírósági   felülvizsgálatáról   és   az
   alkotmányellenes jogszabályok megsemmisítéséről szól.

   Az  Alkotmány tehát a jogszabályalkotás tekintetében  egy  zárt
   rendszert képez: megjelöli a kibocsátót, megjelöli a jogszabály
   nevét,  rendelkezik egymáshoz való hierarchikus viszonyukról  s
   az  Alkotmány,  a  32/A.  §-a révén, gondoskodik  a  jogforrási
   hierarchia Alkotmánnyal való összhangjának garanciájáról is. Az
   Alkotmánybíróság megítélése szerint azáltal, hogy a  jogalkotói
   hatáskör alkotmányon alapuló hatáskör, e hatáskör gyakorlásának
   esetleges  átruházása  is  az  „alapító  norma”,  az  Alkotmány
   szabályozási tárgya kell hogy legyen, azaz a „helyettesítésnek”
   is az Alkotmányon kell alapulnia.

   Az    Országgyűlés   jogkörét   érintően   –    az    Alkotmány
   rendelkezéseinek  megfelelően kihirdetett – rendkívüli  állapot
   esetén  az Alkotmány 19/B. § (3) bekezdése a) pontja alapján  a
   Honvédelmi Tanács gyakorolja az átruházott jogokat, a  19/B.  §
   (4)  bekezdés  szerint a Honvédelmi Tanács rendeletet  alkothat
   törvényhozási  tárgyban. Az Alkotmány –  a  jogszabályalkotásra
   feljogosított szervek és személyek helyettesítését  illetően  –
   szól a miniszterelnök helyettesítéséről is. Az Alkotmány 33.  §
   (2)  bekezdése  szerint a miniszterelnököt az  általa  kijelölt
   miniszter  helyettesíti.  E szabály a  jogszabályalkotással  is
   összefügg,  mivel  egyrészt az Alkotmány 35.  §  (2)  bekezdése
   kimondja:  a  kormányrendeleteket a  miniszterelnök  írja  alá,
   másrészt  mert  a  miniszterelnök,  mint  a  Kormány  tagja  az
   Alkotmány   37.  §  (3)  bekezdés  alapján  maga  is   alkothat
   rendeletet.   Az  Alkotmány  33.  §  (2)  bekezdésébe   foglalt
   helyettesítési   szabály   tehát   a   kormányrendelet   és   a
   miniszterelnöki rendelet megalkotására is irányadó.
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint jelen ügy szempontjából
   az  Alkotmányba  foglalt, a jogalkotást  érintő  helyettesítési
   rendnek azért van jelentősége, mert abban kifejeződik,  hogy  a
   jogszabály    kibocsátójának   megváltozása    (helyettesítése)
   alkotmányos jelentőségű. Különösen így van ez az ún. „szintbeli
   eltérésnél”,   pl.  amikor  a  miniszterelnököt   a   miniszter
   helyettesítheti  [Alkotmány 33. § (2) bekezdés].  Az  Alkotmány
   azonban   nem   szól   arról,  hogy  a  minisztert   „szintbeli
   eltéréssel”     az     államtitkár     a     rendeletalkotásban
   helyettesítheti.

   Az  Alkotmány  39.  § (2) bekezdése kimondja,  hogy  a  Kormány
   tagjai  és  az  államtitkárok  jogállását,  díjazását,  továbbá
   felelősségre  vonásuk  módját törvény szabályozza.  E  törvényi
   szabályozásra felhatalmazó alkotmányi rendelkezés – a jogállás,
   díjazás,  felelősségre  vonásuk  módja  –  nem  tartalmaz  arra
   vonatkozó  utalást,  hogy törvény a miniszteri  rendeletalkotás
   alkotmányos   rendjétől  helyettesítés   címén   eltérhet.   Az
   Alkotmány másik, e tárgyban irányadó felhatalmazó rendelkezése,
   a   7.   §   (2)  bekezdése  a  jogalkotás  rendjének  törvényi
   szabályozására   ad   felhatalmazást   –   értelemszerűen    az
   Alkotmánnyal való összhangban történő szabályozásra –,  azonban
   mint  fentebb  láttuk  a  Jat. hatályos  szövege  a  miniszteri
   rendeletalkotást  érintően  – a jelen  határozatban  vizsgáltak
   tekintetében – az alkotmányi rendelkezésektől nem tér el.

   2.  A miniszter jogalkotó hatásköre – mint valamennyi jogalkotó
   hatáskör  –  az  Alkotmányon alapul. Az  Alkotmány  37.  §  (3)
   bekezdése egyértelműen a Kormány tagjai [a miniszterelnök és  a
   miniszterek – Alkotmány 33. § (1) bekezdés] rendeletalkotásáról
   szól,    következésképpen   az   államtitkár    a    minisztert
   rendeletalkotási hatáskörében nem „helyettesítheti”.  A  Tv.2.-
   ben   nem   tilalmazott  helyettesítési  hatáskör  a  miniszter
   jogalkotási hatásköre tekintetében – tartalmilag –  e  hatáskör
   vertikális  átruházását  jelenti,  ami  sérti  az  Alkotmány  –
   hivatkozott  –  37. § (3) bekezdését. A jogalkotó  hatáskörében
   akadályozott miniszter kormánytag általi helyettesítése azonban
   alkotmányjogi szempontból nem kifogásolható.

   3.  Az indítványozónak a Tv.2. tekintetében fenntartott kérelme
   a  31.  §  (1)  bekezdés és 43. § (1) bekezdés  alkotmányossági
   vizsgálatára és megsemmisítésére irányult. E szabályok  azonban
   nemcsak   a   rendeletalkotásban,  hanem  egyben  a   miniszter
   akadályoztatása esetén általában is alkalmazandó helyettesítési
   szabályok (pl. Országgyűlés ülésein, Kormány ülésein stb.).  Az
   alkotmányossági probléma tehát nem a Tv.2. 31. § (1)  bekezdése
   és  43. § (1) bekezdése pozitív tartalma miatt áll fenn,  hanem
   azért,  mert  e szabályok nem teremtenek kivételt  a  miniszter
   teljes    jogkörű   helyettesítése   alól   a   rendeletalkotás
   vonatkozásában (hasonlóan ahhoz, mint pl. a 31. § (2) bekezdése
   teszi  a  köztársasági elnöki intézkedés ellenjegyzésében  való
   helyettesítés  esetén). Erre tekintettel az Alkotmánybíróság  a
   Tv.2.   31.   §   (1)   bekezdése  és  43.  §   (1)   bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló     indítványt     elutasította,     ugyanakkor     az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:   Abtv.)   21.   §   (7)   bekezdésében   foglalt
   lehetőségével élve az Alkotmánybíróság – hivatalból  eljárva  –
   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet   állapított
   meg.
   Az  Abtv.  49.  § (1) bekezdése szerint, ha az Alkotmánybíróság
   hivatalból  vagy bárki indítványára azt állapítja meg,  hogy  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
   alkotmányellenességet  idézett  elő,  a   mulasztást   elkövető
   szervet   –  határidő  megjelölésével  –  felhívja  feladatának
   teljesítésére. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a
   jogalkotó    szerv   jogalkotási   kötelezettségének    konkrét
   jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az
   alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás  iránti  igény  –
   annak  nyomán  állott  elő,  hogy  az  állam  jogszabályi  úton
   beavatkozott   bizonyos   életviszonyokba,   és   ezáltal    az
   állampolgárok  egy  csoportját megfosztotta  alkotmányos  jogai
   érvényesítésének lehetőségétől [22/1990. (X. 16.) AB határozat,
   ABH   1990,   83,   86.].   Az  Alkotmánybíróság   mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmánysértést nemcsak akkor állapit meg, ha az
   adott  tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992.
   (VI.  10.) AB határozat, ABH 1992, 204, 205.], hanem akkor  is,
   ha  az  adott  szabályozási koncepción  belül  az  Alkotmányból
   levezethető tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik [22/1995.
   (III.  31.)  AB  határozat, ABH 1995, 108, 113.; 29/1997.  (IV.
   29.)  AB  határozat, ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V.  8.)  AB
   határozat,  ABH  1998,  132, 138.]. „A szabályozás  tartalmának
   hiányos  voltából eredő alkotmánysértő mulasztás  megállapítása
   esetében   is   a  mulasztás,  vagy  a  kifejezett  jogszabályi
   felhatalmazáson  nyugvó  vagy  ennek  hiányában,  a   feltétlen
   jogszabályi    rendezést   igénylő   jogalkotói   kötelezettség
   elmulasztásán  alapul.” [4/1999. (III. 31.) AB  határozat,  ABH
   1999, 52, 57.]

   Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 37. § (3)
   bekezdését sértő alkotmányellenes helyzetet az a törvényalkotói
   mulasztás  idézte  elő,  amely  szerint  a  Tv.2.  a  miniszter
   helyettesítése kapcsán nem rendelkezett arról, hogy a miniszter
   rendeletalkotási   hatásköre  nem  tartozik  az   államtitkárra
   átruházható hatáskörök közé. Az Alkotmánybíróság ezért felhívta
   az  Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2006.  december
   31-ig tegyen eleget.

   Az  Alkotmánybíróság  határozatának a  Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét az ügy jelentőségére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
         Dr. Bihari Mihály                 Dr. Bragyova András
         az Alkotmánybíróság elnöke              alkotmánybíró
                   az aláírásban akadályozott
                   Dr. Balogh Elemér
                   alkotmánybíró helyett
                                   
         Dr. Erdei Árpád                   Dr. Harmathy Attila
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                   
         Dr. Holló András                      Dr. Kiss László
         előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
         Dr. Kovács Péter                 Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                   
                          Dr. Paczolay Péter
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    37/2006. (IX. 20.)
    Date of the decision:
    .
    09/12/2006
    .
    .