English
Hungarian
Ügyszám:
.
455/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 42/1995. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/185
.
A döntés kelte: Budapest, 06/30/1995
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos  megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló
   indítvány alapján meghozta a következő

                         határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  elutasítja azokat  az indítványokat,
   amelyek  a   gazdasági   stabilizációt   szolgáló   egyes
   törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény ( a
   továbbiakban :  Gst. )  egészének törvényszerkesztési  és
   törvényelőkészítési   fogyatékosságok    miatt    történő
   megsemmisítésére irányulnak.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

    Az Alkotmánybírósághoz eddig beérkezett indítványok közül
    kettő arra irányul, hogy a testület - törvényszerkesztési
    és törvényelőkészítési  fogyatékosságok miatt - a Gst. -t
    teljes egészében  semmisítse meg.  Egyik indítványozó sem
    jelölte meg  az Alkotmány  ama rendelkezését,  amellyel a
    Gst. tartalma  vagy előterjesztési  módja ellentétes.  Az
    egyik   indítvány    általános   utalást   tartalmaz   az
    Országgyűlés Házszabályára  ( 46/1994. ( IX.  30.  )  OGY
    határozat ) , míg  a másik konkrétan is utal a Házszabály
    85. §-ának (3) bekezdésére.

    Az  indítványozók  szerint  "a  stabilizációs  törvénynek
    nevezett  anyag   nem  egységes   jogalkotás,   hanem   a
    törvénymódosítások laza  halmaza.  Az  anyagban  szereplő
    törvénymódosításoknak  gyakran   tartalmi   összefüggésük
    sincs egymással.  Más esetekben a csomagban nem szereplő,
    attól elkülönítve tárgyalt törvényekkel viszont van ilyen
    összefüggés. Alkotmányos  szempontból  külön  vizsgálandó
    tehát, hogy  összhangban van-e  a Házszabállyal a törvény
    egésze, lehet-e  felelős döntéseket  várni a  módosítások
    laza halmazát tanulmányozó képviselőktől. "

    Megfogalmazódott az  indítványokban  olyan  vélemény  is,
    amely szerint  "valamely törvény átfogó módosítására csak
    önálló  törvény-javaslatban  kerülhet  sor.  Ha  nem  így
    lenne, az  összes hatályos  törvény módosítására egyetlen
    törvényhozási eljárásban sor kerülhetne. "

    Az Alkotmánybíróság  a  Gst.  egészének  megsemmisítésére
    irányuló  indítványokat  a  következő  okokból utasította
    el : Az  Alkotmány nem  szabályozza  részletekbemenően  a
    törvényalkotást, csupán  az e  tevékenységgel kapcsolatos
    legalapvetőbb rendelkezéseket.

    -  pl.   a  törvénykezdeményezésre   jogosultak   körének
    meghatározását,   a    törvény   kihirdetési    rendjének
    szabályozását -  foglalja magában.  Egyebekben kimondja :
    "az Országgyűlés  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának   szavazatával   elfogadott   Házszabályban
    állapítja  meg   működésének  szabályait   és  tárgyalási
    rendjét. "  Hasonló jellegű szabályt tartalmaz a 7. § (1)
    bekezdése is, amelynek értelmében : "a jogalkotás rendjét
    törvény szabályozza,  amelynek elfogadásához  a jelenlévő
    országgyűlési    képviselők    kétharmadának    szavazata
    szükséges. "

    Az  idézett   rendelkezések  -   minden  további   érdemi
    vizsgálat nélkül  -  elegendő  alapot  nyújtanak  a  Gst.
    egészének    megsemmisítésére     irányuló    indítványok
    elutasítására.  Az   Alkotmánybíróság  ugyanis   valamely
    törvényt kizárólag  alkotmányellenesség miatt semmisíthet
    meg. Amennyiben  a  sérelmezett  törvény  az  alaptörvény
    egyetlen rendelkezésével sem ellentétes, megsemmisítésére
    nincs törvényes  lehetőség. A  Gst.  -hez  képest  sem  a
    jogalkotásról   szóló   1987.   évi   XI.   törvény   ( a
    továbbiakban :  Jat. ) ,  sem a  Házszabály  nem  minősül
    olyan  magasabb   szintű  jogszabálynak,   amellyel  való
    esetleges    ellentét     alapot    nyújtana    a    Gst.
    megsemmisítésére.  Valamely  jogszabálynak  a  jogforrási
    hierarchiában  elfoglalt   helyét  ugyanis   általában  a
    jogalkotó  szervnek   az   állami   szervek   rangsorában
    elfoglalt helye  határozza meg.  Mivel a  Jat. és  a Gst.
    egyaránt   törvény,    a   Házszabály    pedig   normatív
    országgyűlési határozat,  az  említett  normatív  aktusok
    között   nincs    olyan   hierarchikus   viszony,   amely
    bármelyiket is  a másik  fölé  helyezné.  Ezen  túlmenően
    azonban a  Gst. valamint  a Jat.  és a  Házszabály között
    tartalmi  ellentét  sem  állapítható  meg.  A  Jat.  -nak
    egyetlen  olyan  rendelkezése  sincs,  amely  a  vizsgált
    indítványok elbírálása szempontjából releváns lenne.

    Ugyanez állapítható  meg a Házszabályról. A Házszabálynak
    az  egyik   indítványozó  által   megjelölt  rendelkezése
    mindössze annyit mond ki : "ha a törvényjavaslat törvényt
    kíván módosítani  vagy hatályon  kívül helyezni, a címben
    ezt jelezni  kell. " Ebből a szabályból kellő alappal nem
    lehet olyan  következtetésre jutni,  hogy minden  törvény
    csak egyetlen  korábbi törvényt  módosíthat. Előfordulhat
    ugyanis, hogy  a korábbi  széttagolt szabályozás  helyébe
    egy  átfogó,   kódex  jellegű   törvény   lép.   Ilyenkor
    elkerülhetetlen a  korábbi törvények  egész  sorának  egy
    törvényben való módosítása vagy hatályon kívül helyezése.
    Hasonló a  helyzet az  olyan törvények ( un. deregulációs
    törvények ) esetében,  amelyek különböző  szakterületeken
    az   állam   korábbi   szerepvállalásának   korlátozására
    irányulnak.

    Mindazonáltal az  Alkotmánybíróság nyomatékosan rámutat :
    a jogállamiság  nem merül  ki bizonyos szervezeti keretek
    létrehozásában,  hanem   magában  foglalja   a  különböző
    szervek -  így egyebek  között az Országgyűlés - hatékony
    működésének  követelményét,   amely  elképzelhetetlen   a
    törvényszerkesztés   és    törvényelőkészítés    egyfajta
    racionális  rendje   nélkül.  Kétségtelen,  hogy  a  Gst.
    jelentős számú  törvényt módosít, egyeseket mélyrehatóan,
    másokat  mindössze   egyetlen  bekezdés   erejéig.   Nagy
    mértékben    nehezíti     az    egyes    képviselők    és
    képviselőcsoportok      alapos      felkészülését      és
    felelősségteljes döntését, hogy :

    - a   módosításokkal  érintett   szakterületek  rendkívül
    szerteágazóak és  azokat esetenként semmiféle kimutatható
    logikai kötelék nem kapcsolja egybe, továbbá

    - a  módosítások jogtechnikai módja szerfölött nehézzé és
    időigényessé teszi  a változások lényegének megismerését,
    illetőleg  a  módosítások  nyomán  keletkező  normaszöveg
    megállapítását  és   a  különböző  rendelkezések  közötti
    összefüggések feltárását.

    E nehézségek  hatványozódnak, ha  a  szóbanforgó  törvény
    megtárgyalására  igen   rövid  idő   áll   rendelkezésre.
    Mindezek  a  gondok  fokozott  mértékben  jelentkeznek  a
    jogszabály "címzettjeinél"  :  a  különböző  jogalkalmazó
    szerveknél és az állampolgárok körében. A jogbiztonság és
    az önkéntes  jogkövetés érdekében  tehát  elengedhetetlen
    ama jogszabályok  hatályos szövegének  mielőbbi, egységes
    szerkezetben   való   közzététele,   amelyeket   a   Gst.
    mélyreható módon megváltoztatott.

    Annak  hangsúlyozása   mellett  tehát,   hogy  a   vázolt
    problémák  nem  nyújtanak  alapot  a  Gst.  -nek  a  maga
    egészében való  megsemmisítésére, kétségtelen  : a Gst. a
    törvényalkotásban   ritkán   előforduló,   kényszerszülte
    kivétel lehet  csupán, nem pedig a törvényalkotás körében
    szélesebb körben alkalmazott "modell".

    A  kifejtettekre   figyelemmel  az   Alkotmánybíróság  az
    indítványokat elutasította.
                           Dr. Sólyom László
                       az Alkotmánybíróság elnöke

                           Dr. Kilényi Géza
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Ádám Antal
                           alkotmánybíró


                  Dr. Lábady Tamás      Dr. Schmidt Péter
                    alkotmánybíró       alkotmánybíró

                 Dr. Szabó András      Dr. Tersztyánszky Ödön
                  alkotmánybíró              alkotmánybíró

                           Dr. Zlinszky János
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The government's austerity plan passed by the legislature as Act 48 of 1995 on the Amendment of Certain Laws to promote Economic Stabilisation
     Number of the Decision:
     .
     42/1995. (VI. 30.)
     Date of the decision:
     .
     06/30/1995
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-2-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .