Hungarian
Ügyszám:
.
550/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Balogh Elemér Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 74/2006. (XII. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/870
.
A döntés kelte: Budapest, 12/12/2006
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:
                                 
  1.    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   Munka
  Törvénykönyvéről  szóló  1992. évi XXII.  törvény  134.  §  (3)
  bekezdés a) pontja alkotmányellenes, ezért e rendelkezést 2007.
  március 31. napjával megsemmisíti.

  2. Az Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
  XXII.  törvény  módosításáról szóló 1998.  évi  LXXIX.  törvény
  egésze      alkotmányellenességének     megállapítására      és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
                                  
   Az  indítványozó a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
   törvény  módosításáról  szóló  1998.  évi  LXXIX.  törvény   (a
   továbbiakban:  Mtm.) alkotmányellenességének megállapítását  és
   megsemmisítését kezdeményezte. Az Mtm. a Munka Törvénykönyvéről
   szóló  1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)  szabadság
   kiadására  vonatkozó  134. §-át olyan tartalommal  módosította,
   hogy   a   szabadság  esedékességének  évét   követő   kiadását
   kivételesen  fontos  gazdasági  érdek  esetén  a   korábbi,   a
   tárgyévet követő év január 31-i határidő helyett június  30-ig,
   kollektív  szerződés rendelkezése esetén pedig  december  31-ig
   tette  lehetővé  úgy,  hogy  a fenti új  rendelkezésektől  való
   eltérést nem tiltotta meg. Az indítványozó álláspontja  szerint
   az  Mtm.  az  Alkotmány 7. § (2) bekezdésébe  ütközik,  mert  a
   törvényhozó  –  sértve  a jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.
   törvény  (a továbbiakban: Jat.) 20. §-át és 27. §-át –  az  Mt.
   módosításának előkészítése során nem biztosította  az  érintett
   munkavállalói   szervezetek  véleményezését.  Az   indítványozó
   szerint  az  Mtm.  ellentétben  áll  az  Alkotmány  2.  §   (1)
   bekezdésében megfogalmazott jogállamiság és az ahhoz kapcsolódó
   jogbiztonság  elvével is, mivel az 1999. január 1-jén  hatályba
   lépő  Mtm.  elfogadásáról az Országgyűlés 1998. december  22-én
   döntött,  kihirdetésére  a  december  24-én  megjelent   Magyar
   Közlönyben  került  sor, így annak tartalmáról  csak  a  Magyar
   Közlöny   postázását  követően,  január  közepén   szerezhettek
   tudomást az állampolgárok.
   Az  indítványozó  ezen  túlmenően  az  Alkotmány  70/B.  §  (4)
   bekezdésének  sérelmét is állította amiatt,  hogy  a  módosítás
   következtében a munkavállalókat az Mt. által évenként megillető
   jogként   meghatározott   rendes   szabadság   kiadása   időben
   jelentősen, csaknem fél, illetve egy évvel „kitolódhat”,  amely
   szabályozás  folytán  előfordulhat  olyan  eset  is,   hogy   a
   munkáltatók  a  tárgyévi szabadságot már az esedékesség  évének
   elején  kiadják, a következő évben pedig – élve az  Mtm.  által
   biztosított  lehetőséggel  –  egyáltalán  nem,  hanem  csak   a
   tárgyévet  követő  év közepén, illetve végén.  Az  indítványozó
   szerint   a   szabadság  kiadásának  az  Mtm.   rendelkezésével
   kitágított  törvényi  keretei már nem biztosítják  a  szabadság
   célját,  a  munkavállaló rendszeres pihenéshez való alkotmányos
   joga érvényesülését.

   Az   Alkotmánybíróság   eljárása  során   –   az   indítvánnyal
   kapcsolatos álláspontjának megismerése céljából – megkereste  a
   szociális és családügyi minisztert.

                                 II.

   Az  indítványban  megjelölt és az elbírálásnál figyelembe  vett
   jogszabályok:

   Az Alkotmány rendelkezései:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „7.  §  (2) A jogalkotás rendjét törvény szabályozza,  amelynek
   elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”
   „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „70/B.  § (4) Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz
   és a rendszeres fizetett szabadsághoz.”

   A Jat. indítványban felhívott rendelkezései:
   „20. § A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi szervezeteket  és
   az   érdekképviseleti  szerveket  be  kell   vonni   az   olyan
   jogszabályok  tervezetének elkészítésébe,  amelyek  az  általuk
   képviselt és védett érdekeket, illetőleg társadalmi viszonyokat
   érintik.”
   „27.   §   A  Kormány  elé  terjesztendő  jogszabálytervezetről
   véleményt nyilvánítanak
   (...)
   c)  az  érdekelt  társadalmi  szervezetek  és  érdekképviseleti
   szervek.”

   Az Mtm. rendelkezései:
   „1.  §  A  Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
   134.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
   egyidejűleg új (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi  (4)-
   (5) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre változik:
   ’(3)  A  szabadságot  esedékességének  évében  kell  kiadni.  A
   munkáltató
   a)  kivételesen  fontos gazdasági érdek  esetén  a  szabadságot
   legkésőbb  a  tárgyévet  követő  év  június  30-áig,  kollektív
   szerződés rendelkezése esetén a tárgyévet követő év december 31-
   éig,
   b)  a  munkavállaló  betegsége  vagy  a  személyét  érintő  más
   elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás  megszűnésétől
   számított harminc napon belül
   adja  ki,  ha az esedékesség éve eltelt. A b) pontban  szereplő
   rendelkezéstől érvényesen eltérni nem lehet.
   (4)  A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló
   kérésére lehet kiadni.’
   2. § Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba.”

                                III.
                                  
   Az indítvány részben megalapozott.

   1.    Az    Alkotmánybíróság   elsőként   a   törvény    egésze
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló kérelmeket vizsgálta meg.

   1.1. E körben az Alkotmánybíróság először a jogalkotási eljárás
   előírásainak    megsértése    miatti,    az     Mtm.     formai
   alkotmányellenességére   vonatkozó   indítványozói   kifogásról
   határozott.

   Az  Alkotmánybíróság a Jat. 20. §-ával összefüggésben  már  egy
   korai határozatában megállapította, hogy önmagában a Jat. 20. §-
   a  szerinti  szervezetek és szervek törvényalkotási  folyamatba
   való    bevonásának   elmaradása   nem   teszi   az   egyébként
   szabályszerűen    megalkotott   törvényt    alkotmányellenessé.
   (352/B/1990.  AB  határozat, ABH 1990, 228, 229.)  A  jogalkotó
   szervek egyeztetési kötelezettségét előíró, a Jat. 20.  §-a  és
   27.  §  c)  pontjában foglalt szabályok megsértése  kapcsán  az
   Alkotmánybíróság   –  áttekintve  az  Alkotmánybíróság   addigi
   gyakorlatát – a 39/1999. (XII. 21.) AB határozatában (ABH 1999,
   325, 349.) leszögezte: „A Jat. e rendelkezéseit figyelembe véve
   megállapítható, ha a jogalkotó a jogszabály előkészítése  során
   nem kéri ki az érintett társadalmi szervek véleményét, megsérti
   a   Jat.   e   rendelkezéseit.   Az   Alkotmánybíróság   számos
   határozatában   kifejtette,  hogy  a   jogszabályt   előkészítő
   szerveknek a Jat. szerinti vélemények beszerzésével kapcsolatos
   kötelezettségszegése   önmagában  nem   érinti   a   jogszabály
   érvényességét,  vagyis  pusztán ez  a  kötelezettségszegés  nem
   elégséges  ok  a  kiadott  jogszabályok alkotmányellenességének
   megállapítására és megsemmisítésére. [352/B/1990. AB határozat,
   ABH  1990, 228, 229.; 30/1991. (VI. 5.) AB határozat, ABH 1991,
   421, 422.; 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 159.;
   34/1991.   (VI.  15.)  AB  határozat,  ABH  1991,  170,   172.;
   496/B/1990.  AB  határozat, ABH 1991, 493, 495.;  7/1993.  (II.
   15.)  AB határozat, ABH 1993, 418, 419–420.; 54/1996. (XI.  30)
   AB  határozat,  ABH  1996, 173, 195.;  50/1998.  (XI.  27.)  AB
   határozat,  ABH  1998, 387, 395–397.] (...) Az Alkotmánybíróság
   gyakorlata szerint a közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkező
   társadalmi, érdekképviseleti szervek véleményének beszerzése  a
   jogszabály  közjogi  érvényességének  nem  feltétele.  Mivel  a
   jogszabály  érvénytelenségét nem  eredményezi,  nem  minősül  a
   jogszabály    megsemmisítéséhez   vezető,    súlyos    eljárási
   jogszabálysértésnek  az, ha a jogszabály előkészítése  során  a
   jogalkotó   a   közhatalmi  jogosítványokkal   nem   rendelkező
   szervektől  nem  kér  véleményt. A jogszabályok  előkészítésére
   vonatkozó  törvényi  előírások megsértése  csupán  a  jogalkotó
   államigazgatási,  esetleg  politikai  felelősségét  alapozhatja
   meg. [7/1993. (II. 15.) AB határozat, ABH 1993, 418, 419.]”  Az
   Alkotmány  7.  §  (2) bekezdéséből nem látta levezethetőnek  az
   Alkotmánybíróság a jogalkotó szervek azon kötelezettségét, hogy
   a  jogalkotási  eljárás  során az érintett  társadalmi  szervek
   véleményét  kikérje.  [39/1999. (XII. 21.)  AB  határozat,  ABH
   1999, 325, 349.; 9/2003. (IV. 30.) AB határozat, ABH 2003,  89,
   116.]  Az  Alkotmánybíróság  – fent  idézett  határozatában  is
   hivatkozott  –  következetes gyakorlata szerint  a  jogalkotási
   törvény  rendelkezéseinek figyelmen kívül  hagyása  csak  akkor
   eredményezheti     a     jogszabály     alkotmányellenességének
   megállapítását,  ha  az adott jogszabály  egyben  az  Alkotmány
   valamely  rendelkezésébe is ütközik.  Az  Alkotmány  7.  §  (2)
   bekezdése   értelmében  ugyan  a  jogalkotás  rendjét   törvény
   szabályozza,  ez a rendelkezés azonban nem emelte az  Alkotmány
   szintjére  a  jogalkotási  törvény  normáit.  [496/B/1990.   AB
   határozat,  ABH  1991,  493,  496.;  14/1992.  (III.  30.)   AB
   határozat, ABH 1992, 338, 342.; 7/1993. (II. 15.) AB határozat,
   ABH 1993, 418, 419.; 50/1998. (XI. 27.) AB határozat, ABH 1998,
   387, 396.]

   Az  Alkotmánybíróság a fenti gyakorlatára figyelemmel  az  Mtm.
   egészét  azon  az  alapon  kifogásoló  indítványokat,  hogy   a
   törvényhozó az Alkotmány 7. § (2) bekezdésének sérelmét  idézte
   elő azáltal, hogy nem tartotta be a Jat. 20. §-ában és 27. § c)
   pontjában foglalt rendelkezéseit – elutasította.

   1.2.  Az Alkotmánybíróság a továbbiakban azt vizsgálta, hogy  a
   törvényhozó  az  Mtm.  időbeli hatályának  meghatározása  során
   eleget  tett-e  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből  levezetett
   kellő felkészülési idő biztosítására vonatkozó követelménynek.

   Az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében védeni rendelt jogállamiság
   egyik  fontos  alkotóeleme a jogbiztonság,  amely  megköveteli,
   hogy  az  állampolgárok  jogait és kötelességeit  a  törvényben
   megszabott  módon  kihirdetett és  bárki  számára  hozzáférhető
   jogszabályok rendezzék, továbbá meglegyen a tényleges lehetőség
   arra,  hogy  a  jogalanyok magatartásukat  a  jog  előírásaihoz
   tudják   igazítani.  A  jogalkotónak  kellő  időt  kell   tehát
   biztosítani  arra,  hogy az érintettek  a  jogszabály  szövegét
   megismerhessék,   és   eldöntsék,   miként   alkalmazkodnak   a
   jogszabály   rendelkezéseihez.  A  jogszabály  kihirdetése   és
   hatálybalépése     közötti    „kellő    idő”     mértékét     a
   jogszabálytervezet  kidolgozójának,  illetve   a   jogalkotónak
   esetileg   kell  vizsgálnia,  az  adott  jogszabály   jellegét,
   valamint   a   jogszabály  végrehajtására   való   felkészülést
   befolyásoló   egyéb  tényezőket  alapul  véve.  Alkotmányossági
   szempontból az bírálható el, hogy a jogalkotó biztosított-e  az
   érintettek számára legalább minimális felkészülési időt, vagyis
   lehetőségük  volt-e  az  érintetteknek  a  jogszabály  előzetes
   megismerésére.   Alkotmányellenesség   csak   a   felkészülésre
   szolgáló    időtartam   kirívó,   a   jogbiztonságot   súlyosan
   veszélyeztető   vagy  sértő  hiánya  esetén  állapítható   meg.
   [34/1991.  (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170.; 7/1992.  (I.
   30.)  AB  határozat,  ABH  1992, 45.;  25/1992.  (IV.  30.)  AB
   határozat, ABH 1992, 131.; 28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH
   1992,  155.;  41/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997,  292.;
   723/B/1998. AB határozat, ABH 1999, 795.; 10/2001. (IV. 12.) AB
   határozat, ABH 2001, 123.; 1022/B/2001. AB határozat, ABH 2002,
   1568.; 1025/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1456.]

   Az  Mtm. a Magyar Közlöny 1998. évi 117. számában, december 24-
   én  került  kihirdetésre, és a 2. § alapján 1999. január  1-jén
   lépett  hatályba.  Az Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  az
   érintett jogalanyoknak lehetőségük volt arra, hogy ez  alatt  a
   felkészülési idő alatt a törvénymódosítás szövegét megismerjék.
   Az  Alkotmánybíróság  a kellő felkészülési idő  követelményének
   való megfelelés értékelése során figyelemmel volt arra, hogy  a
   támadott  törvény  az  Mt.-nek  mindössze  egyetlen,  a  rendes
   szabadság  kiadásának  határidejére vonatkozó,  a  főszabálytól
   való eltérést tartalmazó rendelkezését módosította úgy, hogy  a
   korábbi  szabályozásban meghatározott, a  tárgyévet  követő  év
   január  31-e helyett június 30-ig, illetve kollektív  szerződés
   ez  irányú rendelkezése esetén december 31-ig tette lehetővé  a
   kiadást,  biztosítva  az  ettől való eltérést  is.  A  vizsgált
   módosítás  nem  tartalmaz olyan magatartási szabályt,  amelynek
   kizárólag a hatálybalépés napján, vagy közvetlenül azt követően
   lehet  eleget  tenni,  és nem jelent olyan új  kötelezettséget,
   amelyet   a   hatályba  lépést  megelőzően  ne  kellett   volna
   teljesíteni.  A  tárgyévben  ki nem adott  szabadság  következő
   évben  való  kiadására  vonatkozó  kötelezettség  teljesítésére
   szabott  határidő  meghosszabbításának lehetővé  tétele,  és  e
   lehetőségnek egy új feltétel beiktatásával történő bővítése  az
   érintett jogalanyok számára a korábbi szabályozáshoz képest nem
   jelentett szigorítást. Éppen ellenkezőleg: az új szabályozás az
   Mtm.  hatálybalépéséig  ki  nem adott,  a  tárgyévről  „átvitt”
   szabadság ütemezését könnyítette meg.

   A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy  az
   Mtm.  által  módosított szabály alkalmazására való felkészülést
   szolgáló  idő  a konkrét esetben nem idézte elő a  jogbiztonság
   olyan mértékű sérelmét, amely az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe
   ütköző   alkotmányellenesség   megállapítását   és   az    Mtm.
   megsemmisítést megalapozná.

   2.  Az  indítványozó  az  Alkotmány 70/B.  §  (4)  bekezdésének
   sérelmét  azon az alapon állította, hogy a szabadság  kiadására
   biztosított  határidőnek  az  Mtm.-ben  meghatározott   mértékű
   meghosszabbítása   gátolja   a   jogintézmény    céljának,    a
   munkavállalók pihenéshez való jogának érvényesülését. Tekintve,
   hogy az indítványozó – tartalma szerint – a Mt.-nek az Mtm.  1.
   §-ával  megállapított, jelenleg is hatályos 134. § (3) bekezdés
   a)   pontjában   foglalt   rendelkezés   alkotmányellenességére
   hivatkozott, az Alkotmánybíróságnak az Alkotmány  70/B.  §  (4)
   bekezdésének   megsértését  a  továbbiakban  e   rendelkezéssel
   összefüggésben kellett megvizsgálnia.

   2.1.  Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésével
   összefüggésben már az 1403/B/1991. AB határozatában kifejtette,
   hogy az Alkotmány alapvető jogként fogalmazza meg a pihenéshez,
   a  szabadidőhöz és a fizetett szabadsághoz való  jogokat.  (ABH
   1992,   493,   494.)   Az  1030/B/2004.  AB  határozatában   az
   Alkotmánybíróság  a pihenéshez való jogot a munkához  való  jog
   lényeges   összetevőjeként   értelmezte,   utalt   továbbá   az
   Alkotmánybíróság több határozatában tett megállapítására, amely
   szerint  – az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésén túlmenően  –  az
   Alkotmánynak nincs olyan rendelkezése, amely a pihenéshez  való
   jog  konkrét módjait, illetve feltételeit ugyanilyen módon írná
   elő. (ABH 2005, 1307, 1311.)

   Az  Alkotmány  70/B.  §  (4) bekezdése  az  indítványozó  által
   megjelölt  pihenéshez  való jog mellett nevesíti  a  rendszeres
   fizetett  szabadsághoz való jogot is. Az Alkotmánybíróság  –  a
   köztisztviselőket    megillető    pótszabadság    intézményének
   alkotmányossági   vizsgálata   során   –   a   849/B/1992.   AB
   határozatában  minden munkavégzésre irányuló  jogviszony  közös
   elemeként   határozta  meg  a  rendszeres  fizetett   szabadság
   biztosításának kötelezettségét. (ABH 1996, 391, 393.) E jog – a
   pihenéshez való joghoz hasonlóan – a munkához való jog lényeges
   összetevője, egyben a pihenéshez való jog egyik aspektusának  a
   munka világára vonatkoztatott konkretizálása. Sajátossága, hogy
   tipikusan  a  megélhetést, a létfenntartást szolgáló  jövedelem
   megszerzése érdekében létesített ún. önállótlan munka végzésére
   irányuló,  jellemzően  tartós  jogviszonyokban  állók   számára
   meghatározott  időszakonként  viszonylag  hosszabb   időtartamú
   szabadságot  jelent  a  munkatevékenység  ellátására   irányuló
   kötelezettségek   teljesítése   alól   anélkül,   hogy   az   a
   jogviszonyok   fennállását  érintené.  A  rendszeres   fizetett
   szabadsághoz való jog tehát a munka világában a pihenéshez való
   jog  megvalósulását  szolgálja, célja a rendszeres  munkavégzés
   során  elhasznált  erőforrások, a fizikai és  szellemi  energia
   pótlásának,  a  munkavállalók regenerálódásának biztosítása.  E
   jog alkotmányi szabályozása – a pihenéshez való joghoz képest –
   konkrétabb   követelményeket  állít  a   törvényhozó   elé.   A
   pihenéshez   való  jog  garanciáinak  meghatározása   során   a
   jogalkotó  szabadsága nagyobb, ez utóbbi jog a munka  világában
   érvényre   juttatható  többféle  módon   is:   a   munkavégzési
   kötelezettség  időbeni korlátait (pl. a munkaidőt,  pihenőidőt,
   valamint   a   különböző  munkaidő-kedvezményeket)  meghatározó
   szabályok megalkotásával.

   A  fizetett  szabadsághoz  való jog biztosításával  kapcsolatos
   rendszerességre   vonatkozó   alkotmányi   előírásból    fakadó
   követelmény,  hogy  a  törvényhozó meghatározott  időszakonként
   visszatérően  jogosítsa az Alkotmány 70/B. §  (1)  bekezdésében
   foglalt  munkához  való  jogot – a  tágabb  értelemben  vett  –
   munkajogviszony  keretében  gyakorló jogalanyokat.  Követelmény
   ezen  túl,  hogy  a  pihenés  érdekében  biztosított  szabadidő
   díjazott  legyen,  azaz a fenti jogalanyi kör  a  jogviszonyban
   töltött  idő  alatt  munkavégzési  kötelezettség  hiányában  is
   jogosult   legyen  pénzben  meghatározott  javadalmazásra.   Az
   Alkotmány  70/B.  §  (4) bekezdésében meghatározott  rendszeres
   fizetett  szabadsághoz  való jog biztosításának  kötelezettsége
   nem   jelent   azonban  kötelezettséget  arra,  hogy   akár   a
   jogosultságot,   akár  a  kiadást,  ezáltal   az   igénybevétel
   lehetőségét  feltétlenül  a naptári év  viszonylatában  kellene
   szabályoznia  a jogalkotónak. Ezt az indítványozó sem  állítja,
   hanem   azt   tartja  alkotmányellenesnek,  hogy   a   támadott
   szabályokkal  „kitágított”  időbeni  keretek  között  már   nem
   érvényesülhet,  hanem egyenesen ellehetetlenül a  munkavállalók
   pihenéshez való joga.

   A  fizetett  szabadság  kiadására vonatkozóan  az  Alkotmányból
   következőkhöz képest konkrétabb követelmény fogalmazódik meg  a
   2000.  évi  LXVI.  törvénnyel  kihirdetett,  a  fizetett   éves
   szabadságról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 132.
   számú  Egyezményében (a továbbiakban: Egyezmény). Az  Egyezmény
   9.  Cikke  az  Egyezményben meghatározott  mértékű  megszakítás
   nélküli   fizetett   éves  szabadságnak  a   szabadságra   való
   jogosultság   keletkezésének  évét  követő  egy   éven   belüli
   kivételére, illetve kiadására vonatkozó kötelezettséget ír  elő
   azzal,  hogy  a  fennmaradó  részt a  jogosultság  keletkezését
   követő  év vége után legfeljebb 18 hónapon belül kell  kivenni,
   illetve  kiadni;  az  ezen  felüli  rész  kiadása  az  érintett
   munkavállaló   hozzájárulásával  halasztható  el.   Ennél   még
   pontosabb   –  az  Európai  Bíróság  által  is  értelmezett   –
   tartalommal szabályozta a szabadság kiadását a 2000. június 22-
   i   2000/34/EK   európai  parlamenti  és  tanácsi   irányelvvel
   módosított,  a  munkaidő-szervezés egyes szempontjairól  szóló,
   1993.  november  23-i 93/104/EK tanácsi irányelv  és  az  annak
   helyébe lépő, a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól  szóló,
   2003.  november  4-i 2003/88/EK európai parlamenti  és  tanácsi
   irányelv.

   2.2.  A  rendes szabadságra való jogosultságot az Mt. a naptári
   év  viszonylatában biztosítja: kimondja, hogy  a  munkavállalót
   minden  munkaviszonyban töltött naptári évben rendes  szabadság
   illeti   meg,   amely   alap-   és  pótszabadságból   áll.   Az
   alapszabadság  mértékét  a  törvény a munkavállaló  életkorával
   arányosan   növeli   (Mt.   131.   §),   pótszabadságra    való
   jogosultságot  pedig  a  munkavállaló  személyi  körülményeire,
   illetve  a  végzett munka jellegére, egészséget  veszélyeztető,
   illetve   fizikai,   lelki   szempontból   megterhelő   voltára
   tekintettel állapít meg (Mt. 132. §).

   Az   Mt.  134.  §-ának  támadott  rendelkezése  a  naptári   év
   viszonylatában megállapított szabadságnak az esedékesség évében
   történő  kiadását előíró főszabálytól két esetben tesz lehetővé
   eltérést.  Az egyik esetben kivételesen fontos gazdasági  érdek
   fennállása adhat alapot a szabadság tárgyévet követő év  június
   30-ig  történő  kiadására. A másik esetben kollektív  szerződés
   ilyen  tartalmú  rendelkezése alapján válik  lehetővé,  hogy  a
   szabadságot a munkáltató a tárgyévet követő december 31-ig adja
   ki.   Az   Mt.  –  szemben  a  szabadság  kiadására  nyitvaálló
   határidőnek  a  munkavállaló betegsége vagy a személyét  érintő
   más elháríthatatlan akadály miatti meghosszabbítására vonatkozó
   rendelkezéstől  – e szabályoktól nem tiltja az  eltérést,  azaz
   lehetőség  van  arra,  hogy a munkáltató és  a  munkavállaló  a
   főszabály    alóli    kivételek   alkalmazásának    lehetőségét
   megállapodásban  kizárja, illetve arra  is,  hogy  a  tárgyévet
   követő  kiadás  határidejét szűkebben, vagy tágabban  határozza
   meg.  Ez  az  eltérési  lehetőség azonban  nem  befolyásolja  a
   vizsgált rendelkezés alkotmányosságának megítélését. Amennyiben
   a támadott norma alkotmánysértő – függetlenül annak diszpozitív
   jellegétől  –,  akkor az Alkotmánybíróság nem  tekinthet  el  a
   norma megsemmisítésétől.

   Az  Alkotmánybíróság eljárása során figyelemmel volt  arra  is,
   hogy    a    rendes   szabadság   természetbeni   igénybevétele
   tekintetében a munkavállaló rendelkezési joga is érvényesül: az
   alapszabadság egynegyedét ugyanis a munkáltató – a munkaviszony
   első  három  hónapja  kivételével –  a  munkavállaló  kérésének
   megfelelő  időpontban köteles kiadni; ennek egyetlen feltétele,
   hogy  igényét  legkésőbb tizenöt nappal korábban  jelentse  be.
   [Mt.  134.  §  (2) bekezdés] A munkavállalónak  tehát  a  fenti
   szabály  alapján lehetősége van, illetve – az. Mt. 134.  §  (3)
   bekezdés  b)  pontjában  szereplő okok fennállása  hiányában  –
   köteles   a  szabadság  egynegyed  része  naptári  évben   való
   igénybevételére,   ezért  a  támadott  szabályozás   a   rendes
   szabadság  háromnegyede, nem pedig a naptári évre  járó  teljes
   szabadság kiadási határideje meghosszabbítását jelentheti.

   A   fenti   rendelkezések   alapján  megállapítható,   hogy   a
   törvényhozó  –  az  Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében  foglalt
   rendszeres  fizetett szabadsághoz való jog  érvényre  juttatása
   érdekében  –  szabályozta  a munkavállalókat  megillető  rendes
   szabadságot  úgy,  hogy  meghatározta a szabadsághoz  való  jog
   gyakorlásának   (igénybevételének)   időbeni    korlátait.    E
   korlátozás alkotmányellenességét az indítványozó azon az alapon
   állította, hogy a törvényhozó a pihenéshez való jog gyakorlását
   időben   túl   tág  keretek  között  határozta   meg.   Bár   a
   munkavállalók  rendes  szabadságának igénybevételére  vonatkozó
   szabályok  –  a jelen határozat III. 2.2. pontjában kifejtettek
   szerint  – kétségkívül összefüggésben állnak a pihenéshez  való
   joggal, a vizsgált szabályozás alkotmányossága nem a pihenéshez
   való  jog,  hanem az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében  önálló
   alapjogként    konkrétan   nevesített    rendszeres    fizetett
   szabadsághoz   való   jog  korlátozásával  szemben   támasztott
   követelmények   alapján  bírálandó  el.  Erre  tekintettel   az
   Alkotmánybíróságnak  a  továbbiakban arra  a  kérdésre  kellett
   választ    adnia,   megvalósítja-e   a   rendszeres    fizetett
   szabadsághoz való jog alkotmánysértő korlátozását  az,  hogy  a
   törvényhozó  a  tárgyévre  járó  rendes  szabadság  háromnegyed
   részének  kiadását (ezáltal annak a munkavállaló által  történő
   természetbeni  igénybevételét) bizonyos esetekben  a  tárgyévet
   követő év június 30-ig, illetve december 31-ig tette lehetővé.

   2.3.   Mivel   az   Alkotmánybíróság  a   rendszeres   fizetett
   szabadsághoz való jogot alkotmányos alapjognak tekinti, erre is
   irányadó  a  korlátozás jogalapját és mértékét meghatározó,  az
   Alkotmány 8. § (2) bekezdésében foglalt garanciális szabály, és
   az  ezzel kapcsolatban kimunkált szükségesség-arányosság teszt.
   „Az  Alkotmánybíróságnak a 6/1998. (III. 11.)  AB  határozatban
   összegezett állandó gyakorlata szerint (ABH 1998, 91,  98-99.),
   az alapvető jog korlátozása csak akkor marad meg az alkotmányos
   határok  között,  ha  a  korlátozás elkerülhetetlen,  azaz  más
   alkotmányos  alapjog, valamint alkotmányos érték  védelme  vagy
   érvényesülése,   illetve  az  Alkotmányból  következő   feladat
   megvalósítása más módon nem biztosítható, továbbá, ha az elérni
   kívánt   cél   fontossága   és  az  ennek   érdekében   okozott
   alapjogsérelem súlya arányban áll egymással.” (1234/B/1995.  AB
   határozat,   ABH   1999,   524,  530.)   Az   alapjog   sérelme
   megállapítható  akkor is, ha az alkalmazott  korlátozás  a  cél
   elérésére  alkalmatlan, vagy a törvényhozó a  korlátozás  során
   nem   az   adott  cél  elérésére  alkalmas  legenyhébb  eszközt
   választotta ki. [20/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH  1990,  69,
   71.]

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  az  Mt.  134.  §  (3)
   bekezdés  a)  pontjában  foglalt,  a  szabadság  kiadásának   a
   munkáltató   általi   időbeli   korlátozását   lehetővé    tevő
   rendelkezések    nem   elégítik   ki   az   alapjog-korlátozást
   megvalósító   szabályozással  szemben  támasztott   alkotmányos
   követelményeket.
   Az  Alkotmánybíróság eljárása során figyelemmel  volt  az  Mtm.
   javaslatához  fűzött  indokolásra,  amely  az  új   szabályozás
   bevezetését  –  a  gyakorlati  tapasztalatok  és  a   munkaügyi
   ellenőrzések   eredményeire   hivatkozva   –   azért   tartotta
   szükségesnek,  mert  „a munkáltató és a munkavállaló  kölcsönös
   érdekek  alapján  ezt  a  szabályt [ti.  a  szabadság  tárgyévi
   kiadását  előíró  szabályt] megszegi.  (...)  Fontos  gazdasági
   érdekek indokolttá tehetik a szabadság (egy részének) átvitelét
   a  következő évre. E kivételesen fontos gazdasági érdek lehet a
   munkáltató érdeke – pl. konjunktúrális kérdés a termelésben  –,
   de lehet a munkavállaló érdeke is.”

   Az  Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben rámutat arra, hogy  a
   szabadság  kiadási  határidejének  meghosszabbítását  különböző
   munkavállalói érdekek indokolhatják [ilyenek az Mt. 134. §  (3)
   bekezdés b) pontjában meghatározott okok]. Nem tudható  azonban
   sem   a  törvény,  sem  annak  indokolása  alapján  az,  milyen
   kivételesen  fontos gazdasági érdeke fűződhet a munkavállalónak
   a   pihenéshez  való  joga  érvényesülését  biztosító  fizetett
   szabadság  kiadási  határideje tárgyévet  követő  mintegy  fél-
   illetve  egy  évvel  való  „kitolásának”.  „Kivételesen  fontos
   gazdasági  érdek”  szerepet játszhat ugyan a  rendes  szabadság
   kiadási   határidejének  meghosszabbítását  engedő  szabályozás
   kialakításakor:    adódhatnak    a    munkáltató     működését,
   fennmaradását olyan mértékben veszélyeztető helyzetek,  amelyek
   alkotmányosan  indokolttá tehetik az  esedékesség  évét  követő
   évre való átvitel lehetőségének biztosítását. Nem zárható ki  –
   a  munkáltató működési körétől, tevékenységétől függően – olyan
   veszélyhelyzetek  (baleset,  elemi  csapás)  kialakulása   sem,
   amelyek megelőzése, elhárítása folyamatos munkavégzést igényel,
   és  ezzel  összefüggésben  válik  elkerülhetetlenné  a  kiadási
   határidő  meghosszabbítása (ez utóbbi esetben nem elsősorban  a
   gazdasági  érdek, hanem az emberi élethez, testi épséghez  való
   jog  védelme  teszi  azt szükségessé). A  vizsgált  szabályozás
   azonban  a  fentieknél jóval szélesebb körben teszi lehetővé  a
   szabadság kiadási határidejének meghosszabbítását.

   Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  a  támadott   norma
   vizsgálata alapján nem ismerhető fel olyan alkotmányos alapjog,
   érték   vagy   cél,  amely  megalapozná  az  alapjog-korlátozás
   elkerülhetetlenségének   megállapítását.   Ezt   önmagában    a
   „kivételesen  fontos  gazdasági  érdek”,  (amely  –   az   Mtm.
   javaslathoz fűzött indokolásból kitűnően – magában  foglalja  a
   termelés  volumenének változását is), illetve  a  korlátozásnak
   csupán   formáját   (kollektív   szerződés)   meghatározó,   de
   szempontjait   nem   tartalmazó   rendelkezés   nem    alkalmas
   alátámasztani.  Ezért az Alkotmánybíróság az  Mt.  134.  §  (3)
   bekezdésének a) pontját megsemmisítette.

   Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:    Abtv.)    alapján    az    alkotmányellenesség
   megállapítása   esetén   főszabály,   hogy   a   megsemmisített
   rendelkezés a határozat közzététele napján veszíti hatályát. Az
   Alkotmánybíróság  azonban ettől eltérően is  meghatározhatja  a
   megsemmisítés  időpontját,  ha  ezt  a  jogbiztonság  indokolja
   [Abtv.   43.   §   (1)   és   (4)   bekezdés].   Megjegyzi   az
   Alkotmánybíróság,  hogy – tekintettel arra, hogy  az  Alkotmány
   70/B.  §  (4)  bekezdésében meghatározott  rendszeres  fizetett
   szabadsághoz  való  alapjog  nem  tartozik  a  korlátozhatatlan
   alapjogok  közé – a törvényhozónak lehetősége van az  Alkotmány
   8.  §  (2) bekezdésének megfelelő szabályozás kialakítására.  A
   fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság az  alkotmányellenes
   rendelkezést 2007. március 31-i hatállyal semmisítette meg.

   Az  Alkotmánybíróság  e határozatnak a Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
           Dr. Balogh Elemér             Dr. Bragyova András
           előadó alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
           Dr. Erdei Árpád               Dr. Harmathy Attila
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Holló András                  Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kovács Péter             Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
                          Dr. Paczolay Péter
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    74/2006. (XII. 15.)
    Date of the decision:
    .
    12/12/2006
    .
    .