Hungarian
Ügyszám:
.
988/E/2000
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 988/E/2000. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/1281
.
A döntés kelte: Budapest, 10/07/2003
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az      Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló    indítvány
  tárgyában meghozta a következő

                          határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság elutasítja az annak  megállapítására
  irányuló  indítványt, miszerint az Országgyűlés és a  Kormány
  alkotmánysértő  mulasztást valósított meg  azáltal,  hogy  az
  Alkotmányból    és    nemzetközi    szerződésekből     fakadó
  kötelezettségei ellenére jogalkotásával nem szüntette  meg  a
  Duna 1992. októberében Dunacsúnynál történt elrekesztése  óta
  a  Szigetközben kialakult és tartósan fennálló, az élővilágot
  és   a   biológiai  sokféleséget  veszélyeztető  tarthatatlan
  helyzetet.

  2.    Az    Alkotmánybíróság    visszautasítja    az    annak
  megállapítására  irányuló  indítványt,  miszerint  a  Kormány
  alkotmányellenes   jogalkotói   mulasztást   valósított   meg
  azáltal,   hogy   nem  hajtotta  végre  a  Hágai   Nemzetközi
  Bíróságnak a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer építése kapcsán
  kialakult jogvitában hozott ítéletét.

  3.    Az    Alkotmánybíróság    visszautasítja    az    annak
  megállapítására  irányuló  indítványt,  hogy   kötelezze   az
  Országgyűlést  vagy  a  Kormányt a  Vízlépcsőrendszer  körüli
  jogvitát   illetően   újabb   nemzetközi   bírósági   eljárás
  megindítására.
                             Indokolás

                                I.

   1.  Az  indítványozó  -  kérelme benyújtásakor  országgyűlési
   képviselőként, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi  XXXII.
   törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § c) és e) pontja,  21.  §
   (3)  bekezdés  a) pontja és a 21. § (4) bekezdése  alapján  -
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását
   kérte.

   Álláspontja  szerint az Alkotmány 18. §-ából és 70/D.  §-ából
   levezethető  jogalkotási  kötelezettséggel,  valamint  számos
   nemzetközi   szerződésben  -  így  a   Biológiai   Sokféleség
   Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvényben (a
   továbbiakban: Egyezmény) - vállalt kötelezettséggel,  továbbá
   a  Hágai  Nemzetközi  Bíróság  e tárgyban  hozott  ítéletével
   ellentétes,    hogy    a   Bős-Nagymarosi   Vízlépcsőrendszer
   építésének   folyamatában  a  Szigetközben   az   állat-   és
   növényvilágban keletkezett visszafordíthatatlan károkozást az
   Országgyűlés   és  a  Kormány  megfelelő  jogalkotással   nem
   szüntette meg.

   Az   indítványozó  úgy  vélte,  hogy  1997.  óta   a   Magyar
   Köztársaság kormányai elmulasztották és halogatják a hatékony
   intézkedést  és  jogalkotást az  élővilágot  és  a  biológiai
   sokféleséget  veszélyeztető helyzet  megoldása  érdekében,  s
   ezáltal   alkotmánysértést  és  nemzetközi   szerződésszegést
   valósítanak meg.

   2.  Mivel az indítvány pontosan nem jelölte meg, hogy  melyik
   nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettségének,  s  milyen
   jogalkotói mulasztással nem tett eleget a jogalkotó, ezért az
   Alkotmánybíróság   -   az  Abtv.  22.   §   (2)   bekezdésére
   hivatkozással   -  határidő  megállapításával,  hiánypótlásra
   hívta fel.

   Az indítványozó újabb beadványában - igazolt jogi képviselője
   útján - az Egyezmény 1. cikkében, a 8. cikk b), e), f), g) és
   j)  pontjaiban,  valamint  a  10.  és  14.  cikkében  vállalt
   kötelezettségek teljesítésének elmaradására utalt.

   Az  indítványozó kérelmét a következőkkel is  indokolta:  "az
   Alkotmánynak   a  területi  integritás  védelmére   vonatkozó
   kötelezettségét és a Hágai Nemzetközi Bíróságnak a megegyezés
   hiányában az újabb eljárás megindítására vonatkozó felhívását
   is  sérti az az állapot, amelyet a jelenleg kialakult helyzet
   rögzít."

   3.  Az  Alkotmánybíróság felkérésére  a  környezetvédelmi  és
   vízügyi    miniszter   nyilatkozott   az   Egyezmény    hazai
   végrehajtásáról.
                                
                                II.

   Az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntését  a
   következő jogszabályi előírásokra alapozta.

   Az  Alkotmány  5. §-a szerint "[a] Magyar Köztársaság  állama
   védi  a nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét
   és  területi  épségét,  valamint a nemzetközi  szerződésekben
   rögzített   határait".  Az  Alkotmány  7.  §  (1)   bekezdése
   kimondja:  "[a] Magyar Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan elismert szabályait,  biztosítja
   továbbá  a  nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső  jog
   összhangját". Az Alkotmány 18. §-ának megfelelően "[a] Magyar
   Köztársaság  elismeri  és  érvényesíti  mindenki   jogát   az
   egészséges környezethez".

   Az Alkotmány 70/D. §-a a következőket állapítja meg:
   "(1)  A  Magyar  Köztársaság területén élőknek  joguk  van  a
   lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
   (2)  Ezt  a  jogot  a Magyar Köztársaság a  munkavédelem,  az
   egészségügyi    intézmények    és    az    orvosi     ellátás
   megszervezésével,  a  rendszeres  testedzés   biztosításával,
   valamint  az  épített  és a természetes környezet  védelmével
   valósítja meg."

   Az  Egyezmény 1. cikkelye általános célkitűzéseket tartalmaz:
   Ezen    Egyezménynek   a   vonatkozó  rendelkezései   szerint
   követendő    célja   a   biológiai   sokféleség    megőrzése,
   komponenseinek   fenntartható   használata,    a    genetikai
   erőforrások  hasznosításából származó  előnyök  igazságos  és
   méltányos  elosztása,  beleértve a  genetikai  erőforrásokhoz
   való  megfelelő  hozzáférhetőséget, a vonatkozó  technológiák
   megfelelő    átadását   -   az   ezen    erőforrásokkal    és
   technológiákkal kapcsolatos minden jog figyelembevételével  -
   és a megfelelő pénzeszközök biztosítását."

   Az   Egyezmény   in-situ  védelem  című  8.  cikkelyének   az
   indítványozó által hivatkozott b), e), f), g) és j) pontja  a
   szerződő felek kötelezettségeire utal. "Minden Szerződő  Fél,
   amennyire csak lehetséges és megfelelő
   ...
   b)   irányelveket  dolgoz  ki,  ahol  szükséges,   a   védett
   területek,    vagy   az   olyan   területek   kiválasztására,
   kijelölésére  és  kezelésére,  ahol  a  biológiai  sokféleség
   megőrzésére speciális intézkedéseket kell tenni;
   ...
   e)  elősegíti a védett területekkel szomszédos területeken  a
   környezetileg helyes és fenntartható fejlődést ezen területek
   további védelme céljából;
   f)  rehabilitálja és helyreállítja a degradálódott  ökológiai
   rendszereket,   és   elősegíti   a   veszélyeztetett    fajok
   megújulását,   többek  között,  tervek  vagy   más   kezelési
   stratégiák kidolgozásával és megvalósításával;
   g)  eszközöket  biztosít  vagy  tart  fenn  a  biotechnológia
   eredményeként  létrejött  olyan  módosított  élő  szervezetek
   hasznosításából    és   kibocsátásából    eredő    kockázatok
   szabályozására,  kezelésére  vagy  ellenőrzésére,  amelyeknek
   valószínűleg    a   biológiai   sokféleség   megőrzését    és
   fenntartható  hasznosítását érintő káros környezeti  hatásaik
   vannak,  beleértve  az  emberi egészséget  érintő  kockázatok
   számításba vételét is;
   ...
   j) nemzeti jogalkotása keretében tekintetbe veszi, megőrzi és
   fenntartja a hagyományos életmódokat megtestesítő bennszülött
   és  a helyi közösségeknek a biológiai sokféleség megőrzése és
   fenntartható  hasznosítása szempontjából  fontos  ismereteit,
   újításait  és  módszereit, továbbá elősegíti  azok  szélesebb
   körű  alkalmazását  ezen  ismeretek,  újítások  és  módszerek
   alkalmazásából eredő haszon egyenlő elosztását."

   Az   Egyezmény   "A   biológiai   sokféleség   komponenseinek
   fenntartható  hasznosítása" c. 10. cikkelye a részes  államok
   következő feladatait szabályozza:
   "Minden Szerződő Fél, amennyire csak lehetséges és megfelelő
    a)   integrálja  a  biológiai  erőforrások  megőrzésével  és
   fenntartható   hasznosításával  kapcsolatos   szemléletet   a
   nemzeti döntéshozatalban;
    b)   a   biológiai   erőforrások  hasznosítására   vonatkozó
   intézkedéseket  tesz  a biológiai sokféleséget  érintő  káros
   hatások elkerülése és minimalizálása érdekében;
    c)  védelmezi  és  ösztönzi  a  biológiai  erőforrásoknak  a
   szokásos  felhasználását, amely a védelem vagy a fenntartható
   hasznosítás  követelményeivel  összeegyeztethető  hagyományos
   gazdálkodási gyakorlattal összhangban van;
    d)  támogatja a helyi lakosságot a helyreállító  tevékenység
   kidolgozásában   és  végrehajtásában  az   olyan   lepusztult
   területeken, ahol a biológiai sokféleség lecsökkent; és
    e)  ösztönzi  az  együttműködést az állami  hatóságok  és  a
   magánszektor  között  a  biológiai  erőforrások  fenntartható
   felhasználására vonatkozó módszerek kifejlesztésében."

   Az  Egyezmény 14. cikkelye a "Hatásvizsgálat és káros hatások
   minimalizálása" tárgykörben fogalmaz meg állami teendőket:

   "1.  Minden  Szerződő  Fél,  amennyire  csak  lehetséges   és
   megfelelő
    a)  alkalmas  eljárásokat vezet be,  amelyek  előírják  azon
   terveire  vonatkozó  környezeti hatások vizsgálatát,  amelyek
   valószínűleg  jelentős  káros hatással  lesznek  a  biológiai
   sokféleségre,  azzal  a  céllal,  hogy  az  ilyen   hatásokat
   elkerüljék  vagy  minimalizálják, és ahol alkalmas,  lehetővé
   teszi a nyilvánosság részvételét az ilyen eljárásokban;
    b)  megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására,  hogy
   kellően figyelembe vegyék az olyan programjainak és politikai
   lépéseinek  környezeti követelményeit, amelyeknek feltehetően
   jelentős mértékű a káros hatása a biológiai sokféleségre;
    c)    kölcsönösségi   alapon   elősegíti   a    bejelentést,
   információcserét  és  a  konzultációt  a  fennhatósága   vagy
   ellenőrzése   alá  tartozó  azon  tevékenységekről,   amelyek
   valószínűleg  jelentős  mértékben károsan  befolyásolják  más
   Államok  vagy  a nemzeti illetékességen kívül  eső  területek
   biológiai  sokféleségét, elősegítve  a  megfelelő  kétoldalú,
   regionális vagy sokoldalú megegyezések megkötését;
    d)  a  fennhatósága  vagy ellenőrzése alatt  keletkező,  más
   Államok  fennhatósága alá tartozó területek  vagy  a  nemzeti
   illetékességén  kívül  eső területek  biológiai  sokféleségét
   fenyegető,  vagy  súlyos  veszély  vagy  kár  esetén  azonnal
   értesíti   a   potenciálisan  érintett  Államokat   erről   a
   veszélyről vagy károsodásról, valamint kezdeményezi az  ilyen
   veszélyt   vagy   károsodást   megelőző   vagy   minimalizáló
   intézkedéseket;
    e)  elősegíti  a természeti vagy akár más okból  keletkezett
   és a biológiai sokféleséget súlyosan és közvetlenül fenyegető
   veszélyt    jelentő   tevékenységekkel   vagy    eseményekkel
   kapcsolatos    szükségintézkedésekre    vonatkozó     nemzeti
   programokat,  valamint bátorítja a nemzetközi  együttműködést
   az  említett nemzeti erőfeszítések kiegészítésére, és -  ahol
   szükséges  és  az érintett Államok vagy regionális  gazdasági
   integrációs  szervezetek egyetértésével  találkozik  -  közös
   biztonsági terv kidolgozására.
    
    2.  A  Felek Konferenciája - az elvégzendő elemzések alapján
   -  vizsgálja a biológiai sokféleség károsodásával kapcsolatos
   felelősség és jóvátétel ügyét, beleértve a helyreállítást  és
   a  kártérítést, kivéve, ha az ilyen felelősség  kizárólagosan
   belügy."
                                
                               III.

   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  indítvány   a
   következők miatt nem megalapozott.

   1.  Az  Alkotmánybíróság elsősorban azt  vizsgálta,  hogy  az
   Alkotmány  18.  §-ából  és 70/D. §-ából  levezethető-e  olyan
   jogalkotási      kötelezettség,     amelynek     elmulasztása
   alkotmányellenességet  eredményezett  azáltal,  hogy  a  Duna
   1992.  októberében  Dunacsúnynál  történő  elterelése  óta  a
   Szigetközben   kialakult,  az  élővilágot  és   a   biológiai
   sokféleséget     veszélyeztető     helyzet     kapcsán      a
   jogszabályalkotás elmaradt.

   1.1.  Az  Alkotmánybíróságnak  a  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítására irányuló  hatáskörét  az
   Abtv.  49.  §-a  szabályozza. Az Abtv. 49.  §  (1)  bekezdése
   szerint,   ha  az  Alkotmánybíróság  hivatalból  vagy   bárki
   indítványára  azt  állapítja meg, hogy a  jogalkotó  szerv  a
   jogszabályi  felhatalmazásból származó  jogalkotói  feladatát
   elmulasztotta, és ezzel alkotmányellenességet idézett elő,  a
   mulasztást  elkövető  szervet  -  határidő  megjelölésével  -
   felhívja   feladatának  teljesítésére.  Az   Alkotmánybíróság
   állandó  gyakorlata  szerint  a jogalkotó  szerv  jogalkotási
   kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül is
   köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes helyzet - a jogi
   szabályozás iránti igény - annak nyomán állott elő,  hogy  az
   állam  jogszabályi úton avatkozott bizonyos  életviszonyokba,
   és  ezáltal  az  állampolgárok  egy  csoportját  megfosztotta
   alkotmányos  jogai  érvényesítésének lehetőségétől  [22/1990.
   (X.   16.)   AB   határozat,   ABH   1990,   83,   86.].   Az
   Alkotmánybíróság          mulasztásban          megnyilvánuló
   alkotmányellenességet  állapít  meg  akkor  is,  ha   alapjog
   érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi garanciák  hiányoznak
   [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.].

   Az      Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmánysértést  nemcsak  akkor állapít  meg,  ha  az  adott
   tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992. (VI.
   10.)  AB határozat, ABH 1992, 204, 205.], hanem akkor is,  ha
   az   adott  szabályozási  koncepción  belül  az  Alkotmányból
   levezethető   tartalmú   jogszabályi   rendelkezés   hiányzik
   [22/1995.  (III.  31.)  AB határozat,  ABH  1994,  108,  113;
   29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 122, 128; 15/1998.
   (V.  8.)  AB  határozat, ABH 1998, 132, 138.]. "A szabályozás
   tartalmának  hiányos voltából eredő alkotmánysértő  mulasztás
   megállapítása  esetében  is a mulasztás,  vagy  a  kifejezett
   jogszabályi  felhatalmazáson nyugvó, vagy ennek hiányában,  a
   feltétlen    jogszabályi   rendezést    igénylő    jogalkotói
   kötelezettség elmulasztásán alapul." [4/1999. (III.  31.)  AB
   határozat, ABH 1999, 52, 57.]

   Az   Alkotmánybíróság   kialakult   gyakorlata   szerint   az
   alkotmánysértő  mulasztás  akkor  is  megállapítható,  ha  az
   alkotmánysértő   helyzetet   közvetlenül   az    Alkotmányból
   levezethető     jogalkotói    mulasztás,     az     Alkotmány
   végrehajtásának elmaradása eredményezi. [35/1999.  (XI.  26.)
   AB határozat, ABH 1999, 310, 318.] Az Alkotmány 18. §-ának és
   70/D.  §-ának  közvetlen végrehajtásából elvileg  következhet
   olyan  jogalkotói  kötelezettség, amely nem kizárólag  hazai,
   hanem  két  vagy  több  állam nemzetközi szerződésbe  foglalt
   konszenzusán    alapuló    és   ebből    fakadó    jogalkotói
   kötelezettségnek minősül.

   1.2.   A   környezethez  való  jog  alkotmányos   tartalmának
   szempontjait  az  Alkotmánybíróság a  28/1994.  (V.  20.)  AB
   határozatban  (a  továbbiakban: Abh.) fejtette  ki.  Az  Abh.
   szerint a környezetvédelemhez való jog olyan sajátos alapjog,
   amelynek  az  objektív, intézményvédelmi oldala  túlnyomó  és
   meghatározó.    A   környezethez   való    jog    az    állam
   környezetvédelemre   vonatkozó  kötelességei   teljesítésének
   garanciáit  emeli az alapjogok szintjére.  Az  Abh.  utalt  a
   következőkre  is: "A környezethez való jog sajátossága  abban
   áll,  hogy  alanya valójában az "emberiség" és a  "természet"
   lehetne."  (ABH  1994,  134., 139.) A környezethez  való  jog
   sajátosságaiból  következően az állam nem  élvez  szabadságot
   abban,  hogy  a környezet állapotát romolni engedje,  vagy  a
   romlás  kockázatát megengedje. Ennek kapcsán hangsúlyozta  az
   Alkotmánybíróság,  hogy a természetben  okozott  károk  véges
   javakat  pusztítanak, sok esetben jóvátehetetlenek, a védelem
   elmulasztása visszafordíthatatlan folyamatokat indít  meg.  E
   sajátosságok   miatt  a  környezethez  való  jog   védelmének
   eszközei  között  a  megelőzésnek van  elsőbbsége,  hiszen  a
   visszafordíthatatlan károk utólagos szankcionálása nem  tudja
   helyreállítani  az eredeti állapotot. "A védelem  szintjét  a
   környezethez  való  jog (...) dogmatikai sajátosságain  kívül
   döntően  befolyásolja a környezetvédelem tárgya is:  az  élet
   természeti  alapjainak  véges volta  és  a  természeti  károk
   jelentős  részének visszafordíthatatlansága,  s  végül  az  a
   tény,   hogy   mindezek   az  emberi   élet   fennmaradásának
   feltételei.  A környezethez való jog az emberi  élethez  való
   jog érvényesülésének fizikai feltételeit biztosítja. Mindez a
   környezethez való jog jogalkotással való védelmének  különös,
   más jogokéhoz képest fokozottan szigorú voltát követeli meg."
   [ABH 1994, 134, 140.]

   1.3.  A  Magyar  Népköztársaság és a Csehszlovák  Szocialista
   Köztársaság 1977. szeptember 16-án az 1978. évi 17.  tvr.-rel
   kihirdetett   államközi  szerződést  kötöttek  a   Gabcikovo-
   Nagymarosi     Vízlépcsőrendszer     megvalósításáról      és
   üzemeltetéséről (a továbbiakban: Szerződés).

   A  Szerződés előírja, hogy a felek "közös beruházás"-ként egy
   vízlépcsőrendszert építenek meg és üzemeltetnek.  Preambuluma
   szerint  a  vízlépcsőrendszer  tervezésének  célja  "a   Duna
   Bratislava-Budapest közötti szakasza természeti kincseinek  a
   szerződő  felek vízgazdálkodási, energetikai, közlekedési  és
   mezőgazdasági,    valamint   egyéb    népgazdasági    ágazati
   fejlesztését  szolgáló  sokoldalú  hasznosítása".   A   közös
   beruházás  lényegében a vízi energiatermelés, a  Duna  szóban
   forgó  szakaszán  a  hajózás  feltételeinek  javítását  és  a
   folyópartok  mentén  fekvő területek árvízvédelmét  szolgálta
   volna.   Ezzel   egyidejűleg,   a   szerződés   feltételeinek
   megfelelően, a szerződő felek azt is vállalták, hogy egyrészt
   gondoskodnak  a  Duna  vízminőségének megőrzéséről,  másrészt
   eleget   tesznek   a   vízlépcsőrendszer   megépítéséből   és
   üzemeltetéséből eredő természetvédelmi kötelezettségeiknek.

   A  Szerződés 1. cikkének (1) bekezdése leírja azokat  a  főbb
   műtárgyakat,   amelyeknek  megépítése   a   beruházás   során
   szükséges. Rendelkezik két vízlépcső felépítéséről - az egyik
   Bősnél  (csehszlovák területen), a másik Nagymarosnál (magyar
   területen)   -   ,  amelyeknek  "egységes,  elválaszthatatlan
   üzemelésű létesítményrendszert" alkotnak.

   1992.   május  19-én  a  magyar  kormány  szóbeli  jegyzékben
   értesítette  a csehszlovák kormányt, hogy 1992.  május  25-ei
   hatállyal   felmondja  a  Szerződést.  1992.  október   23-án
   Csehszlovákia megkezdte a Duna elzárását.
   1993.  január  1-én Szlovákia független állammá  vált.  1993.
   április  7-én  Szlovákia  és a Magyar Köztársaság  képviselői
   aláírták  a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság  Bős-
   Nagymarosi  beruházással kapcsolatos vitájának  a  Nemzetközi
   Bíróság   elé  terjesztéséről  szóló  különmegállapodást   (a
   továbbiakban:  Különmegállapodás). [A  Különmegállapodást  az
   Országgyűlés   a   29/1993.   (V.   4.)   OGY   határozatával
   ratifikálta.]

   A  Hágai Nemzetközi Bíróság az ügyben 1997. szeptember  25-én
   hozott  ítéletet (a továbbiakban: Ítélet). Az  Ítélet  számos
   megállapítást  tartalmaz az indítványban  említett  Szigetköz
   helyzetével, a vízpótlás kérdéseivel összefüggésben is, s  az
   érintett   államok   közös   célkitűzéseként   említette   az
   energiatermelést,  a  Duna  hajózhatóságának  javítását,   az
   árvízvédelmet  és  a  jégszabályozást, továbbá  a  természeti
   környezet védelmét.

   1.4.  Az  indítványozó a Szigetköz vízellátásának,  ökológiai
   helyzetének   jogalkotás   útján   történő   helyreállítását,
   javítását     sürgeti     a    mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenességre hivatkozó indítványban.
   A  Szigetközbe  juttatott vízmennyiség lényeges  megnövelését
   teszi  lehetővé  az  Ítélet 56. pontja,  amely  visszautal  a
   Szerződés 14. cikkére. Eszerint a feleknek joguk van  nagyobb
   vízkivitelre az energiában való részesedésük kárára,  azaz  a
   bíróság  úgy értelmezi, hogy Magyarország a szerződés alapján
   is  jogosult lett volna a teljes vízhozam felét Dunakilitinél
   a    főmederbe   vezetni,   ha   lemondott   volna   a   bősi
   energiatermelés feléről.

   A  vízpótlás  kérdése,  így  a Szigetköz  ökológiai  helyzete
   szoros  összefüggésben  van a Szerződés  által  meghatározott
   célok   teljesítésével;   a   környezetvédelem   érdekei   az
   energiatermeléssel,  a hajózással, az  árvíz  és  jég  elleni
   védekezéssel  egyenrangúak. E célok  megvalósításáról  és  az
   Ítélet  végrehajtásáról  - a Különmegállapodás  5.  cikk  (2)
   bekezdése szerint - a felek tárgyalásokat folytatnak.

   Amint  a  vázoltakból  -  így  különösen  az  Alkotmánynak  a
   környezet  védelméről  rendelkező 18.  §-a  és  a  70/D.  §-a
   értelmezéséből is - kitűnik, a jogalkotó szerveknek sokoldalú
   feladata  és felelőssége a környezet állapotának megóvása,  a
   romlás   kockázatának   megakadályozása.   A   Bős-Nagymarosi
   Vízlépcsőrendszer  építése során  kialakult  helyzet,  így  a
   Szigetköz  ökológiai viszonyainak alakulása  Magyarország  és
   Szlovákia magatartásának eredménye. A Duna elterelésének, a C-
   variáns   megépítésének  tényéből  az  következik,   hogy   a
   Szigetköz  helyzetének megoldása - s erre az  Ítélet  idézett
   megállapításai is utalnak - egyoldalú, a magyar  Országgyűlés
   és a Kormány általi jogalkotással nem lehetséges.

   Mivel  két  állam  együttműködését  igénylő,  így  két  állam
   joghatósága alá tartozó kérdésekről a hazai jogalkotó szervek
   nem   alkothatnak  önállóan  jogszabályt,  így  a  jogalkotás
   elmaradása    sem   minősíthető   alkotmánysértő    helyzetet
   eredményező  mulasztásnak. A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer
   megépült  elemeinek  földrajzi  elhelyezkedése,  a  Szerződés
   előírásai  és  az  Ítélet  alapján  megállapítható,  hogy   a
   Szigetköz     vízpótlásának    rendezésére    a     Szerződés
   módosításával,  új,  e tárgyra vonatkozó államközi  szerződés
   megkötésével,  vagy a Hágai Nemzetközi Bíróságnak  az  Ítélet
   végrehajtásának  módozatairól rendelkező  kiegészítő  ítélete
   [erre  utal  a  Különmegállapodás 5. cikk (3)  bekezdése  is]
   megalkotásával kerülhet sor.

   Az Alkotmánybíróság ezért az indítványt ebben a vonatkozásban
   elutasította.

   2.  Az  indítványozó az Alkotmánybíróság hiánypótló végzésére
   előterjesztett   indítványában   az   Egyezményben    vállalt
   jogalkotási kötelezettségek alkotmánysértő elmulasztására  is
   hivatkozott.

   Az  Abtv.  44.  §-a  szerint valamely  jogszabály  nemzetközi
   szerződésbe   ütközését  kizárólag  az  Abtv.   21.   §   (3)
   bekezdésében    meghatározott    szervek    vagy    személyek
   indítványozhatják.    Mivel    az    indítványozó    kérelmét
   országgyűlési    képviselőként    terjesztette    elő,     az
   Alkotmánybíróság az indítványt érdemben vizsgálta.

   Az  Alkotmánybíróság eljárása során megállapította,  hogy  az
   Egyezmény   a   részes   államoktól  sokoldalú   intézkedési,
   szervezési,  koordinációs,  költségvetési-tervezési   feladat
   megoldását   igényli.   Az   Egyezménynek   az   indítványban
   hivatkozott rendelkezései közül jogalkotásra kizárólag  a  8.
   cikk  -  II. pont alatt idézett - j) pontja utal. Eszerint  -
   amennyire  lehetséges - a nemzeti jogalkotás során tekintetbe
   kell   venni,  meg  kell  őrizni  és  fenn  kell  tartani   a
   hagyományos  életmódot  folytató  bennszülött  és   a   helyi
   közösségeknek   a   biológiai   sokféleség    megőrzése    és
   fenntartható  hasznosítása szempontjából  fontos  ismereteit,
   újításait, módszereit.

   A vázolt tartalmú jogalkotási kötelezettség - az Egyezményben
   alkalmazott   "amennyire   csak  lehetséges   és   megfelelő"
   formulával  - alkotmányossági szempontból értékelhető  mércét
   nem  tartalmaz, mivel a részes államok gazdasági,  társadalmi
   körülményeire,   lehetőségeire  utal,  s  nem   állapít   meg
   kifejezett  jogalkotási kötelezettséget sem az  Országgyűlés,
   sem a Kormány számára.

   Az  Egyezményben  és  más  nemzetközi szerződésekben  vállalt
   kötelezettségek  végrehajtásáról  rendelkezik   a   környezet
   védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.
   törvény,  a  természet  védelméről  szóló  1996.  évi   LIII.
   törvény,  s  részletes feladattervet fogalmaz meg  a  Nemzeti
   Környezetvédelmi  Programról szóló  83/1997.  (IX.  26.)  OGY
   határozat.  A  környezetvédelmi és  vízügyi  miniszternek  az
   Alkotmánybírósághoz megküldött nyilatkozatából az is kitűnik,
   hogy  kidolgozás alatt áll a Nemzeti Biodiverzitás  Stratégia
   és   Akcióprogram.  Az  Egyezményből  -  és  más,  e   tárgyú
   nemzetközi    kötelezettségeinkből   -   fakadó   jogalkotási
   feladatok   az  érintett  életviszonyok  sajátosságai   miatt
   hosszabb   távú   és  folyamatos  kodifikációs   és   tervező
   tevékenységet igényelnek.

   A   vázoltak   alapján  az  Alkotmánybíróság   az   Egyezmény
   végrehajtása   kapcsán   a   jogalkotás   elmaradása    miatt
   alkotmánysértő  mulasztást nem állapított  meg.  Az  eljárása
   során  ugyanis  az  erre  irányuló  kérelmet  nem  tekintette
   megalapozottnak,   s  figyelemmel  volt   az   e   határozata
   indokolásának III.1.3. fejezetében feltárt körülményekre  is.
   A  Szigetköz  helyzetével összefüggő, az Egyezményben  előírt
   védelemből, megőrzésből fakadó kötelezettségek teljesítése  a
   Szlovákiával való tárgyalások, együttműködés eredménye lehet.
   A  nemzetközi  szerződésben vállalt e tárgyú  kötelezettségek
   teljesítése tehát meghaladja a hazai jogalkotás lehetőségeit.
   Az Alkotmánybíróság ezért az indítványt ebben a vonatkozásban
   is elutasította.

   3.  Az  Alkotmánybíróság eljárása - az  indítványozó  kérelme
   alapján  -  kiterjedt annak vizsgálatára is, hogy  az  Ítélet
   végrehajtásának    elmaradása   eredményezett-e    jogalkotói
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet.

   3.1.  Az  Abtv. az alkotmányellenes jogalkotói mulasztás  két
   formájáról  rendelkezik.  Az  Alkotmánybíróság  e  határozata
   indokolásának III.1.1. fejezetében már utalt az Abtv.  49.  §
   (1)   bekezdésében  szabályozott  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség vizsgálatával kapcsolatos hatásköre  elvi
   megalapozottságának  feltételeire. Az  Alkotmányból,  illetve
   más    jogszabályokból   fakadó   jogalkotói    kötelezettség
   elmulasztásán  túl  - eddigi gyakorlata  során  -  nemzetközi
   szerződésből fakadó jogalkotói feladatok elmaradása miatt  is
   állapított    már   meg   alkotmányellenes   mulasztást    az
   Alkotmánybíróság.  [A 16/1993. (III. 12.) AB  határozat,  ABH
   1993, 143; 37/1996. (IX. 4.) AB határozat, ABH 1996, 122.]
   E  hatáskörét  az  Abtv.  47. § (1) bekezdése  alapozza  meg,
   amikor  kimondja: "Ha az Alkotmánybíróság azt állapítja  meg,
   hogy  a  jogalkotó  a  szerv  a  nemzetközi  felhatalmazásból
   származó  jogalkotó  feladatát  elmulasztotta,  a  mulasztást
   elkövető   szervet  -  határidő  megjelölésével  -   felhívja
   feladatának teljesítésére."

   3.2.   A  nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,
   illetve a nemzetközi jogi kötelezettségeket a nemzetközi  jog
   forrásai  állapítják  meg.  A  nemzetközi  jog  forrásait   a
   Nemzetközi  Bíróság Alapszabályai (a továbbiakban:  Statútum)
   38.   cikke  a  következők  szerint  jelöli  meg:  nemzetközi
   szerződések, a nemzetközi szokásjog, az általánosan  elismert
   jogelvek, a bírói döntések és a kiváló jogtudósok tanításai.

   A  nemzetközi  jog forrásai közül a magyar  jog  kizárólag  a
   nemzetközi   szerződéseket   illetően   tartalmaz   részletes
   szabályokat.  A nemzetközi szerződések belső joggá  válásának
   szempontjából  alapvető szabályozást  a  jogalkotásról  szóló
   1987.  évi XI. törvény 16. §-a tartalmaz. Ez a szabályozás  a
   következőket írja elő:

   "(1)  Az általánosan kötelező magatartási szabályt tartalmazó
   nemzetközi   szerződést   a  tartalmának   megfelelő   szintű
   jogszabályba foglalva kell kihirdetni.
   (2)  A jogszabályba nem foglalt nemzetközi szerződést viszont
   -  ha  a  köztársasági  elnök  vagy  a  Kormány  másként  nem
   rendelkezik - a Magyar Közlönyben közzé kell tenni."
   Ez  utóbbi  szerződések tehát nem is válnak a  belső  jogrend
   részévé; a közzététel csupán tájékoztatás az államot  terhelő
   nemzetközi   szerződés  tartalmáról.  A  belső   joggá   vált
   nemzetközi  szerződések érvényesítését  tehát  a  jogrend  az
   Alkotmány   7.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  követelménynek
   megfelelően biztosítja.

   3.3.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a   Hágai
   Nemzetközi  Bíróság  ítélete  -  az  Abtv.-ben  meghatározott
   hatásköri szabályok gyakorlása szempontjából - nem minősül  a
   nemzetközi  jog általánosan elismert szabályának,  sem  olyan
   nemzetközi  jogi  kötelezettségnek, mint a belső  joggá  vált
   nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettségek. A Nemzetközi
   Bíróság  eljárását ugyan az érintett államoknak a  joghatóság
   elismeréséről    szóló,   nemzetközi   szerződésbe    foglalt
   konszenzusa  alapozza meg, az ítélet azonban nem  norma,  nem
   szerződés,  hanem egyedi jogvitát dönt el, abban  az  esetben
   is,  ha egyes megállapításai elvi tartalmúvá, vagy precedens-
   értékűvé válnak.

   A  Nemzetközi  Bíróságnak nincs hatásköre  belső  jogi  norma
   hatályon  kívül  helyezésére, a részes  államok  jogalkotásra
   való kötelezésére. A Nemzetközi Bíróság akkor sem kötelezheti
   jogalkotásra  az  államot,  ha  az  ítéletében  megállapított
   kötelezettséget csak jogalkotással teljesítheti az állam. Sem
   az  Abtv.  49.  §  (1) bekezdése, sem a 44. §  (1)  bekezdése
   szerinti jogalkotói mulasztás megállapítását nem alapozza meg
   az  a körülmény, hogy a Nemzetközi Bíróság Ítélete nem került
   végrehajtásra.   Az  e  határozat  indokolásában   bemutatott
   nemzetközi  jogi  megoldások  (kiegészítő  ítélet  kérése,  a
   Biztonsági  Tanácshoz fordulás lehetősége) pedig kizárólag  a
   másik érintett állam számára állnak rendelkezésre. Mindezekre
   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt   ebben   a
   vonatkozásában hatásköre hiányában visszautasította.

   4.  Az  indítványozó arra is utalt, hogy  az  Alkotmánynak  a
   területi integritás védelmére irányuló kötelezettségét és  az
   Ítéletben  az újabb eljárás megindítására irányuló  felhívást
   is sérti a Szigetközben jelenleg kialakult helyzet.

   Az  Alkotmánybíróság  ennek  az Abtv.  22.  §  (2)  bekezdése
   szerint   határozott   kérelemnek  nem  minősülő   indítványi
   hivatkozásnak   a   kapcsán  megjegyzi  a   következőket.   A
   Különmegállapodás már említett 5. cikk (3) bekezdése  alapján
   amennyiben   a   felek   hat   hónapon   belül   nem   tudnak
   megállapodásra   jutni,  bármelyik  fél   kérheti   a   Hágai
   Nemzetközi Bíróságot, hogy kiegészítő ítéletben határozza meg
   az  ítélet végrehajtásának módozatait. Az Alkotmánybíróságnak
   sem  az Abtv., sem más törvény alapján nincs hatásköre  arra,
   hogy  az  Országgyűlést vagy a Kormányt az  újabb  nemzetközi
   bírósági   eljárás   megindítására   kötelezze.   Ezért    az
   Alkotmánybíróság   az   indítványt  ebben   a   részében   is
   visszautasította.
                          Dr. Holló András
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                        előadó alkotmánybíró
                                 
             Dr. Bagi István           Dr. Bihari Mihály
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                 
             Dr. Czúcz Ottó              Dr. Erdei Árpád
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                 
            Dr. Harmathy Attila          Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                 
            Dr. Kukorelli István       Dr. Strausz János
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                 
                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    988/E/2000
    Date of the decision:
    .
    10/07/2003
    .
    .