Hungarian
Ügyszám:
.
101/D/1992
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 46/2003. (X. 16.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/488
.
A döntés kelte: Budapest, 10/13/2003
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   alkotmányjogi   panaszok,   valamint
  jogszabály  alkotmányellenességének utólagos  megállapítására
  és    megsemmisítésére    irányuló    indítványok,    továbbá
  mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése
  tárgyában   -   dr.   Bagi  István  és  dr.   Strausz   János
  alkotmánybíróknak   a   határozat   1.   pontjára   vonatkozó
  különvéleményével, valamint dr. Erdei Árpád  alkotmánybírónak
  a   határozat   2.   és   4.,   továbbá   dr.   Kiss   László
  alkotmánybírónak a határozat 2., 3. és 4. pontjára  vonatkozó
  különvéleményével - meghozta a következő

                          határozatot:

  1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  jogalkotó
  alkotmányellenes helyzetet idézett elő azzal a mulasztásával,
  hogy  nem  szabályozta az erre irányuló törvényekben  és  más
  jogszabályokban   a  hivatalos  irat  postai   kézbesítéséhez
  fűződő,  bírósági  és  más  hatósági  eljárásban  általánosan
  érvényesülő vélelem megdöntésének lehetőségét.

  Az  Alkotmánybíróság felhívja a jogalkotót, hogy  feladatának
  2004. június hó 30. napjáig tegyen eleget.

  2. Az Alkotmánybíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952.
  évi  III.  törvény 99. § (2) bekezdése, továbbá  a  hivatalos
  iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről szóló 43/1953. (VIII.
  20.)  MT  rendelet  9.  § (1) és (4) bekezdései,  valamint  a
  postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. (XII.  18.)
  Korm.  rendelet  31. § (1) bekezdése és a  bírósági  ügyvitel
  szabályairól  szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet  35.  §-a
  továbbá  a  hivatalos iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről
  szóló 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet végrehajtása tárgyában
  kiadott  13/1953. (IK 17.) IM-KPM-BM együttes utasítás  3.  §
  (1)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítására   és
  megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

  3.  Az  Alkotmánybíróság elutasítja az adózás rendjéről szóló
  1990.  évi  XCI.  törvény 77. § (1) bekezdése,  az  ingatlan-
  nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  52/A.  §  (1)
  bekezdése  és  a  szabálysértésekről szóló  1999.  évi  LXIX.
  törvény   74.   §   (3)   bekezdése   alkotmányellenességének
  megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

  4.  Az  Alkotmánybíróság  a hivatalos  iratok  kézbesítésének
  egyszerűsítéséről szóló 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet 8. §
  (1) bekezdése és a postai tevékenységről szóló 133/1993. (IX.
  29.)   Korm.   rendelet   15.  §  (1)   és   (2)   bekezdései
  alkotmányellenességének       megállapítására        irányuló
  alkotmányjogi panaszokat elutasítja.

  5.   Az   Alkotmánybíróság  a  postai  tevékenységről   szóló
  133/1993.  (IX.  29.) Korm. rendelet 18. §  (1)  bekezdés  b)
  pontja     alkotmányellenességének     megállapítására     és
  megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

  6.   Az   Alkotmánybíróság   a   Legfelsőbb   Bíróság,   mint
  felülvizsgálati  bíróság Pfv.I.21.317/1995/4.  számú  ítélete
  ellen irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  határozatát a Magyar  Közlönyben  közzé
  teszi.
                             Indokolás

                                I.

   1.  Több  indítványozó kezdeményezte - részben  alkotmányjogi
   panasz, részben utólagos normakontroll formájában - a polgári
   perrendtartásról   szóló   1952.   évi   III.   törvény    (a
   továbbiakban:  Pp.)  99.  §  (2)  bekezdése,  valamint  ezzel
   összefüggésben  a postai tevékenységről szóló 133/1993.  (IX.
   29.)  Korm. rendelet (a továbbiakban. Pr.) 15. § (1)  és  (2)
   bekezdései, illetve 18. § (1) bekezdés b) pontja,  továbbá  a
   hivatalos   iratok  kézbesítésének  egyszerűsítéséről   szóló
   43/1953.  (VIII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R.)  8.  §
   (1)   bekezdése,   illetve  9.  §  (1)   és   (4)   bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítását.

   Az  indítványozók  egy  része  e szabályokkal  összefüggésben
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását
   kérte a szabályozás ama hiányosságára figyelemmel, hogy  ezek
   a  jogszabályok nem tartalmaznak rendelkezést annak a sajátos
   kézbesítési  vélelemnek a megdöntésével  kapcsolatban,  amely
   szerint  "kézbesítettnek kell tekinteni" bizonyos  feltételek
   fennállta esetén azt az iratot is, amelyet nem vettek át.

   Van  olyan  indítvány is, amelyben az adózás rendjéről  szóló
   1990.  évi  XCI.  törvény (a továbbiakban: Art.)  77.  §  (1)
   bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
   törvény  (a  továbbiakban: Inytv.) 52/A. § (1)  bekezdése,  a
   szabálysértésekről   szóló  1999.  évi   LXIX.   törvény   (a
   továbbiakban:     Sztv.)     74.     §     (3)      bekezdése
   alkotmányellenességét is állítják azért, mert ezek a Pp.,  az
   R.    és   a   Pr.   szabályaihoz   hasonló   rendelkezéseket
   tartalmaznak.

   Az  Alkotmánybíróság ezeket az indítványokat  egyesítette  és
   egy eljárásban bírálta el.

   Az  indítványok elsősorban azt sérelmezték, hogy  a  támadott
   rendelkezések nem nyújtanak garanciát arra, hogy  az  állandó
   lakóhelyétől   tartósan,  vagy  öt  napnál   hosszabb   időre
   távollévő  személy az Alkotmány 57. § (1) és  (5)  bekezdései
   szerinti alkotmányos alapjogát gyakorolhassa. Nézetük szerint
   alkotmányellenes  és méltánytalan az önhibáján  kívül  vétlen
   állampolgárokat  megfosztani  a  jogorvoslat   lehetőségétől,
   illetve   olyan   -  a  Pp.  szerinti  igazolási   kérelemmel
   kapcsolatos    -   eljárásra   kényszeríteni   a    törvényes
   joggyakorlásban    akadályozott    állampolgárt,     amelynek
   kimenetele  kétséges és eredményessége esetén is indokolatlan
   sérelemmel, kárral jár.

   Sérelmezték  az  indítványozók  azt  is,  hogy   a   támadott
   szabályozás - nézetük szerint - egy megdönthetetlen  vélelmet
   állít   fel,   amelynek   alapján  a  bíróság   kizárólag   a
   levélkézbesítő feljegyzése alapján állapítja  meg  azt,  hogy
   kétszeri  kézbesítési  kísérlet  történt,  ez  megfosztja   a
   címzettet annak lehetőségétől, hogy a kézbesítő nyilatkozatát
   megcáfolja.

   2. Más indítványozók azért támadták a jogbiztonság [Alkotmány
   2.  §  (1)  bekezdés] és a jogorvoslathoz való jog [Alkotmány
   57.   §  (5)  bekezdés],  továbbá  a  szabad  mozgás   és   a
   tartózkodási hely szabad megválasztása joga [Alkotmány 58.  §
   (1)  bekezdés] sérelmére hivatkozva az R. 9. §-át, mert ez  a
   szabály  a  Pp.  hatókörén kívül egyes  más  eljárásokban  is
   általánosan érvényesülő és megdönthetetlen, sajátos  vélelmet
   állít fel a kézbesítés megtörténtére.

   A másik indítványozó mint kirendelt védő mulasztott a bíróság
   szerint és ennek következtében bírsággal sújtották, szintén a
   kifogásolt  vélelem alkalmazása alapján. Indítványa  tartalma
   szerint kezdeményezte a bírósági ügyvitel szabályairól  szóló
   123/1973.  (IK 1974. 1.) IM utasítás (a továbbiakban:  Büsz.)
   40.  §-a  alkotmányellenességének megállapítását a védelemhez
   való   jog   [Alkotmány   57.  §  (3)  bekezdése]   sérelmére
   hivatkozva;  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megszüntetését  is  kérte "a hivatalos iratok  kézbesítésének
   egyszerűsítéséről  szóló  43/1953. (VIII.  20.)  MT  rendelet
   vonatkozásában, mert az bárki ... részére ... nem biztosítja ... az
   Alkotmány 57. § (5) bekezdése érvényesíthetőségét."
   Álláspontja  szerint  a tértivevény nem  alkalmas  az  iratok
   tényleges   átvételének  igazolására,   különösen   iratcsomó
   esetén,  ezzel összefüggésben - az indítvány tartalma szerint
   -kezdeményezte     a    hivatalos    iratok    kézbesítésének
   egyszerűsítéséről  szóló  43/1953. (VIII.  20.)  MT  rendelet
   végrehajtása  tárgyában kiadott 13/1953. (IK  17.)  IM-KPM-BM
   együttes  utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. §  (1)  bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítását.

                                II.

   1. Az Alkotmány felhívott rendelkezései:

   "2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
   (...)

   8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
   (...)

   54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
   (...)

   57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
   a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   (...)
   (3)  A  büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden
   szakaszában  megilleti a védelem joga.  A  védő  nem  vonható
   felelősségre  a  védelem ellátása során  kifejtett  véleménye
   miatt.
   (...)
   (5)  A  Magyar  Köztársaságban a  törvényben  meghatározottak
   szerint  mindenki  jogorvoslattal élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási  és más hatósági döntés ellen,  amely  a  jogát
   vagy  jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a  jogviták
   ésszerű  időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan
   -   a   jelenlévő   országgyűlési  képviselők   kétharmadának
   szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja. (...)

   58. § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország
   területén  -  törvényben meghatározott esetek  kivételével  -
   megillet  a  szabad  mozgás  és a  tartózkodási  hely  szabad
   megválasztásának joga, beleértve a lakóhely  vagy  az  ország
   elhagyásához való jogot is.
   (...)

   70/A. § (...)
   (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
   segíti."

   2. A Pp.-nek az indítványokkal érintett rendelkezése:

   "99.   §   (2)  A  bírósági  iratokat  a  kézbesítés  második
   megkísérlésének     napját    követő    ötödik     munkanapon
   kézbesítettnek  kell  tekinteni, ha a kézbesítés  azért  volt
   eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, illetve
   az  átvételt  megtagadta. Keresetlevél  (fizetési  meghagyás)
   kézbesítése esetén a vélelem beálltáról a bíróság az alperest
   (kötelezettet)  értesíti,  és  egyúttal  tájékoztatja  a  (3)
   bekezdésben, illetve a 128. §-ban foglaltakról."

   3.    Az   R.-nek   indítvánnyal   érintett,   az   indítvány
   benyújtásakor hatályos rendelkezései:

   "4.  §  (1) A tértivevényes közönséges vagy ajánlott levél  a
   címzetten    kívül    a   címzett   felnőtt   családtagjának,
   alkalmazottjának,  szállásadójának vagy  a  címzett  által  a
   postai  üzletszabályzat szerint meghatalmazott  személynek  -
   postafiók bérlete esetében a fiókot kiürítő meghatalmazottnak
   -  is  kézbesíthető. Ha a címzett jogi személy, a  közönséges
   tértivevényes  levelet is csak a könyvelt postai  küldemények
   átvételére jogosult személynek lehet átadni.
   (2)  Ha a megadott címen az (1) bekezdésben megjelölt személy
   nem  található, a levélszekrényben vagy a postai  küldemények
   elhelyezésére  szolgáló más helyen, ilyennek hiányában  pedig
   az  ajtóra (kapura) kifüggesztve figyelmeztetést kell hagyni.
   Ebben  közölni  kell  a címzettel, hogy  a  részére  érkezett
   hivatalos  irat  kézbesítését a kézbesítő mikor  kísérli  meg
   újból,  s ha az iratot akkor sem lehet kézbesíteni, a címzett
   azt  további öt munkanap alatt a figyelmeztetésben  megjelölt
   postahivatalban személyazonosságának igazolása után átveheti.
   A  figyelmeztetésben meg kell jelölni az irat számát, továbbá
   hogy   az   irat  melyik  hatóságtól  érkezett  és   hogy   a
   postahivatalban milyen időben vehető át, végül figyelmeztetni
   kell  a  címzettet azokra a következményekre is,  amelyek  az
   irat átvételének elmulasztása esetében beállnak (9. §).
   (3) A postafiók számával megjelölt helyre, de nem a fiókbérlő
   címére  irányított küldeményekre a (2) bekezdésben  foglaltak
   azzal  az  eltéréssel  irányadók, hogy  az  irat  kézbesítése
   helyett  a  postafiókba  figyelmeztetést  kell  helyezni.   A
   címzett  az  iratot  legkésőbb a második figyelmeztetésnek  a
   postafiókba  helyezésétől számított öt munkanap alatt  veheti
   át a postahivatalnál.
   (4)  A  figyelmeztetés hátrahagyásának, illetőleg postafiókba
   helyezésének  idejét,  valamint  ha  a  második   kézbesítési
   kísérlet   eredménytelen  volt,  ennek   az   idejét   is   a
   tértivevényen fel kell tüntetni.
   (5) Ha az iratot olyan személynek kézbesítették, aki abban az
   ügyben, amelyre az irat vonatkozik, a címzettnek ellenfele, a
   kézbesítés érvénytelen.

   5.  § (1) A tértivevényes közönséges vagy ajánlott levelet  a
   címzettnek vagy az annak átvételére jogosult más személynek a
   tértivevény aláírása ellenében kell kézbesíteni. Ha azonban a
   címzett, illetőleg az irat átvételére jogosult más személy az
   irat  átvételét  vagy a tértivevény aláírását megtagadja,  az
   iratot  a  tértivevény aláírása nélkül is át kell neki  adni,
   illetőleg  az  iratot  nála kell hagyni  és  a  tértivevényen
   ezeket      a     körülményeket     fel     kell     tüntetni
   (kényszerkézbesítés).
   (2)  A külföldi bíróságok polgári ügyiratainak kézbesítésénél
   -   a   nemzetközi  egyezményekben,  illetőleg   a   fennálló
   viszonossági gyakorlatban meghatározott esetektől  eltekintve
   -  kényszerkézbesítésnek  helye nincs.  A  kézbesítendő  irat
   címzése mellett és az irathoz csatolt tértivevényen a bíróság
   ezt   feltüntetni   köteles.  Az  ilyen  iratot   átvételének
   megtagadása esetében - annak utólagos átvétele végett - a  6.
   §-nak  megfelelően  öt  munkanapig  a  postahivatalban   kell
   tartani.

   6.  §  Ha a tértivevényes levelet a címzettnek, illetőleg  az
   annak  átvételére jogosult más személynek  a  4.  vagy  5.  §
   rendelkezései  szerint kézbesíteni nem  lehet,  az  iratot  a
   kézbesítés  második  megkísérlésének,  illetőleg  a   második
   figyelmeztetés  postafiókba  helyezésének  napját  követő  öt
   munkanapon  át a kézbesítő postahivatalban kell  tartani.  Ha
   ezalatt  az  idő  alatt  a címzett az  irat  átvétele  végett
   jelentkezik, az iratot neki - személyazonosságának  igazolása
   után - át kell adni. (...)

   8.  § (1) Ha a címzett az iratot a postahivatalban a 6. §-ban
   meghatározott öt munkanap alatt nem veszi át, a  postahivatal
   ezt  a  tértivevényen feljegyzi és az iratot a tértivevénnyel
   együtt visszaküldi a feladónak. (...)

   9. § (1) A 8. § (1) bekezdése értelmében visszaküldött iratot
   -  a jelen § (2), (3) és (4) bekezdésének eseteit kivéve -  a
   kézbesítés  második  megkísérlésének,  illetőleg  a   második
   figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő  ötödik
   munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
   (2)  A  keresetlevélnek  a 8. § (1)  bekezdése  alapján  való
   visszaküldése  esetében a bíróság a kézbesítés  elmaradásáról
   és  annak  okairól a felperest értesíti, a felperes kérelmére
   az alperes részére ügygondnokot rendel ki és a keresetlevelet
   ennek  kézbesítteti,  egyúttal erről az alperest  -  lakására
   címzett  ajánlott  levélben  - értesíti.  Ugyanez  a  szabály
   megfelelően  irányadó minden olyan esetben,  amikor  valamely
   iratot     a    fennálló    rendelkezések    értelmében     a
   keresetkézbesítés   szabályai   szerint   kell   kézbesíteni,
   valamint akkor is, ha valamely jogszabály eddig a saját kézbe
   való kézbesítést rendelte.
   (3)  Büntetőparancsnak  a  8. § (1)  bekezdése  alapján  való
   visszaküldése   esetében  a  bíróság  az  ügy   tárgyalásának
   kitűzése iránt intézkedik.
   (4)  Külföldi  bíróságok  polgári ügyiratainak  a  8.  §  (1)
   bekezdése  alapján való visszaküldése esetében a  bíróság  az
   ügyiratot tizenöt napig magánál tartja s ha a címzett azt  ez
   alatt az idő alatt sem veszi át, a bíróság úgy jár el, mintha
   a címzett a kézbesítés során az átvételt megtagadta volna."

   4. Az R. alkotmányjogi panasszal érintett szabálya szerint:

   "8. § (1) Ha a címzett az iratot a postahivatalban a 6. §-ban
   meghatározott öt munkanap alatt nem veszi át, a  postahivatal
   ezt  a  tértivevényen feljegyzi és az iratot a tértivevénnyel
   együtt visszaküldi a feladónak."

   5. Az R. hatályos szabályai szerint:

   "9. § (1) A postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001.
   (XII.  18.)  Korm.  rendelet 31. § (1)  bekezdése  értelmében
   visszaküldött  iratot  - a jelen § (2)  és  (3)  bekezdésének
   eseteit   kivéve  -  a  kézbesítés  második  megkísérlésének,
   illetőleg  a  második figyelmeztetés postafiókba helyezésének
   napját   követő   ötödik   munkanapon   kézbesítettnek   kell
   tekinteni.
   (2)  Az  1973.  évi  I.  törvény XVII. Fejezetében  foglaltak
   szerint  a tárgyalás mellőzésével hozott végzésnek  a  postai
   szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. (XII.  18.)  Korm.
   rendelet  31.  §  (1)  bekezdése alapján  való  visszaküldése
   esetében  a  bíróság  az  ügy  tárgyalásának  kitűzése  iránt
   intézkedik.
   (3)   Külföldi  bíróságok  polgári  ügyiratainak   a   postai
   szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. (XII.  18.)  Korm.
   rendelet  31.  §  (1)  bekezdése alapján  való  visszaküldése
   esetében a bíróság az ügyiratot 15 napig magánál tartja, s ha
   a  címzett azt ez alatt az idő alatt sem veszi át, a  bíróság
   úgy  jár  el, mintha a címzett a kézbesítés során az átvételt
   megtagadta volna.
   (4)  A  (2)  és  (3) bekezdésekben meghatározott intézkedések
   megtétele  előtt  a bíróság vagy más hatóság elrendelheti  az
   irat kézbesítésének újabb megkísérlését.
   (5)   A   címzett   halála   vagy  a  címzettnek,   illetőleg
   lakóhelyének   (tartózkodási   helyének)   ismeretlen   volta
   esetében az eljárásra külön jogszabályok irányadók."

   6. Az Ut. szerint:

   "1.   §   (1)  A  hivatalos  iratok  kézbesítésére  borítékot
   használni  csak akkor szabad, ha az irat egynél  több  lapból
   (ívből)  áll  vagy  az iraton a címzésre felhasználható  üres
   hely   nincs,  úgyszintén,  ha  a  feladó  hatóság  az   irat
   természeténél   fogva  annak  borítékban  való   kézbesítését
   elrendeli. (...)

   3.  § (1) Az olyan hivatalos iratok kézbesítéséhez, amelyeket
   a R. 2. §-a alapján tértivevényes levélként kell kézbesíteni,
   a  jelen  utasításhoz  mellékelt A és  B  mintának  megfelelő
   tértivevényt kell használni, mégpedig:
   az  A  mintájú  tértivevényt általában minden olyan  esetben,
   amikor nem kell B mintájú tértivevényt használni;
   a  B  mintájú  tértivevényt pedig a külföldi bíróságok  olyan
   ügyiratainak  kézbesítéséhez,  amelyek  kényszer  alkalmazása
   nélkül   kézbesítendők;  ha  azonban  a  külföldi   bíróságok
   ügyiratai tekintetében a fennálló nemzetközi egyezmények vagy
   viszonossági  gyakorlat  alapján  kényszerkézbesítésnek   van
   helye,   a   tértivevényen  a  "kényszerkézbesítés   kizárva"
   szavakat át kell húzni."

   7. A Pr. érintett rendelkezései:

   "15.  §  (1) Ha a címzett nem tartózkodik a címben  megjelölt
   helyen,  és  nincs meghatalmazottja, a postai küldemény  -  e
   jogszabályban  meghatározott  feltételek  szerint  -helyettes
   átvevőnek is kézbesíthető.

   (2) A kézbesítés szempontjából helyettes átvevő lehet
   a)  a címhelyen tartózkodó 14. életévét betöltött és a 13.  §
   (2)  bekezdésében  említett igazolvánnyal  rendelkező  közeli
   hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], az élettárs;
   b) a gondnok, a házfelügyelő;
   c)  a bérbeadó, illetőleg a szállásadó, ha a címzettel azonos
   címen lakik;
   d)  a munkahelyre címzett küldemény esetében a Pt. 19. §-ának
   (1)     bekezdése    szerinti    képviselő     vagy     annak
   meghatalmazottja."

   "18. § (1) A postai küldeményeket a jogosult átvevő az alábbi
   átvételi  határidőn  belül veheti át a  szolgáltató  hivatali
   helyiségében: (...)
   b)  a  hivatalos iratot a második értesítéstől  számított  öt
   munkanapig;"

   8.  A postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. (XII.
   18.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Pszr.)  vizsgálatba
   bevont rendelkezése:

   "31.  §  (1)  A szolgáltató a hivatalos iratnak  a  címhelyre
   történő  első  kézbesítése sikertelensége esetén  -  értesítő
   hagyása   mellett  -  köteles  a  kézbesítést  a   sikertelen
   kézbesítés napját követő 5. munkanapon megismételni,  kivéve,
   ha  a  kézbesítés  a (2) bekezdésben meghatározott  ok  miatt
   minősül sikertelennek. Amennyiben a címhelyre történő második
   kézbesítés is sikertelennek bizonyul, a szolgáltató a  25.  §
   (3) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezésre tartási
   időt követően - ha ezalatt a címzett a szolgáltató helyen azt
   nem  veszi  át  -  "nem  kereste"  jelzéssel  visszaküldi   a
   feladónak."

   9. A Büsz. szerint:

   "40.  §  (1) A bírósági iratok kézbesítése - külön  szabályok
   szerint - általában posta útján történik.
   (2)  A  bíróság  elnöke elrendelheti,  hogy  a  székhelyen  a
   kézbesítést hivatalsegéd végezze.
   (3)  A  bíróság  székhelyén működő másik  bíróság,  ügyészség
   részére,  valamint  ugyanazon az épületen belül  az  iratokat
   általában   kézbesítőkönyvvel,   hivatalsegéd   útján    kell
   kézbesíteni.   Az   ügyész   részére   tértivevénnyel    kell
   kézbesíteni  a  perorvoslattal megtámadható  határozatot,  az
   ügyészt  a  tárgyaláson való részvételre kötelező értesítést,
   valamint  a  polgári perben a tárgyalásra szóló  idézést,  az
   olyan   iratot,   amelyre   az  ügyésznek   határidőn   belül
   nyilatkoznia kell.
   (4)  A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást
   segítők  Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV.  törvény
   hatálya  alatt  álló  személy részére kézbesítendő  iratot  a
   Tanúvédelmi    Szolgálat    útján,    hivatalsegéddel    kell
   kézbesíteni.
   (5)  A  címzett a részére szóló iratot - személyazonosságának
   igazolása után - a bíróságon is átveheti.
   (6) Ha a kézbesítés tényéhez joghatás fűződik, a tértivevényt
   az intézkedés eredeti példányához kell kapcsolni."

   10.  A  bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.  (VIII.
   1.) IM rendelet szerint

   "35.  §  (1)  A  bírósági irat kézbesítése  -  ha  jogszabály
   másként  nem rendelkezik - külön szabályok szerint  általában
   posta útján történik.
   (2)  A bíróság elnöke elrendelheti, hogy a bíróság székhelyén
   a kézbesítést bírósági alkalmazott végezze.
   (3)  A  fogva tartásban lévő személy részére a fogva  tartást
   foganatosító  szerv  parancsnoka  útján  kell  kézbesíteni  a
   bírósági iratot.
   (4)  A  címzett a részére szóló iratot - személyazonosságának
   igazolása után - a bíróságon is átveheti.
   (5)  A  bíróság az olyan iratot, amely átvételéhez  joghatály
   fűződik,  vagy  amely  átvételének igazolására  szükség  van,
   tértivevénnyel  postázza;  személyes  kézbesítés  esetén   az
   átvevő  az  átvétel  tényét keltezéssel ellátott  aláírásával
   igazolja. Ha az átvételre nyomtatványt rendszeresítettek,  az
   átvétel tényét ezen kell elismerni."

   11. Az Art. szerint:

   "77.   §  (1)  Az  adóhatósági  iratot  kézbesítettnek   kell
   tekinteni,  ha  a  postai  kézbesítés  második  megkísérlését
   követő öt munkanapon belül a címzett azt nem vette át,  és  a
   posta  a  rá  vonatkozó  szabályoknak megfelelően  az  iratot
   visszaküldte   az   adóhatóságnak.   Az   irat    átvételében
   akadályozott adózó igazolási kérelemmel élhet. Az adóhatósági
   iratot  akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a  címzett
   az  átvételt  megtagadta.  Amennyiben  a  magánszemély  adózó
   ismeretlen  helyen  tartózkodik, az adóhatóság  az  iratot  a
   gyámhatóság által kirendelt ügygondnok részére kézbesíti."

   Az Inytv. szerint:

   "52/A.  §  (1) Kézbesítettnek kell tekinteni a határozatot  a
   kézbesítési    címre,    ennek   hiányában    az    ingatlan-
   nyilvántartásban vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban
   megjelölt   lakcímre   történő  postai   kézbesítés   második
   megkísérlésének,    illetőleg   a   második    figyelmeztetés
   postafiókba  (postaládába) helyezésének napját követő  ötödik
   munkanapon."

   Az Sztv. szerint:

   "74.  §  (3) Az iratokat a kézbesítés második megkísérlésének
   napját   követő   ötödik   munkanapon   kézbesítettnek   kell
   tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen,  mert  a
   címzett  az  iratot  nem  vette  át,  illetőleg  az  átvételt
   megtagadta."

                               III.

   Az  R.  8. §-át a postai tevékenységről szóló 133/1993.  (IX.
   29.)  Korm.  rendelet 30. § (1) bekezdése 1993.  október  14-
   ével,  az  Pr.  15.  §-át a Pszr. 51. § (4)  bekezdése  2001.
   december 23-ával, a Pr. 18. § (1) bekezdés b) pontját a Pszr.
   51.  §  (5)  bekezdése  2002. március  31-én  hatályon  kívül
   helyezte, azonban az R. 8. § (1) bekezdését továbbá a Pr. 15.
   §   (1)   és   (2)  bekezdését  alkotmányjogi  panaszban   is
   kifogásolják az indítványozók.

   Az   Alkotmánybíróság  hatályon  kívül  helyezett  jogszabály
   alkotmányellenességét  nem  vizsgálja,   hacsak   nem   annak
   alkalmazhatósága  is  eldöntendő  kérdés  (335/B/1990/13.  AB
   határozat, ABH 1990, 261, 262.).

   Hatályon    kívül    helyezett   jogszabály   alkotmányossági
   vizsgálata   a   konkrét  normakontroll  két   esetében,   az
   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.)  38.  § (1)  bekezdése  szerinti  bírói
   kezdeményezés,  és  a  48.  § szerinti  alkotmányjogi  panasz
   alapján lehetséges, mivel ezekben az esetekben az alkalmazott
   jogszabály alkotmányellenességének megállapítására és - ha az
   indítványozó különösen fontos érdeke indokolja  -  a  konkrét
   ügyben való alkalmazási tilalom kimondására van lehetőség.

   A  konkrét  esetben  az  Abtv.  1.  §  d)  pontja  alapján  a
   beadványok   egy   része  alkotmányjogi  panasz,   ezért   az
   Alkotmánybíróság érdemben vizsgálta az R. 8. § (1)  bekezdése
   és a Pr. 15. § (1) és (2) bekezdése rendelkezéseit.

   Az  Alkotmánybíróság ugyanakkor a Pszr. 31. § (1)  bekezdését
   is  bevonta az alkotmányossági vizsgálatba, mert ez a szabály
   az  R.  8. § (1) bekezdésében és a Pr. 18. § (1) bekezdés  b)
   pontjában  foglaltakhoz  alkotmányjogi  szempontból   hasonló
   rendelkezést tartalmaz.

   Az  Alkotmánybíróság  a  Pr. 18. §  (1)  bekezdés  b)  pontja
   tekintetében     az     alkotmánybírósági     eljárást     az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről    és    annak
   közzétételéről szóló 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § a)
   pontja alapján szüntette meg.

   Az  indítványok egy részének benyújtását követően az R. 9.  §
   (1)  bekezdését  módosította a Pszr. 51.  §  (11)  bekezdése.
   Ennek    értelmében   a   hivatalos   iratok   kézbesítésének
   egyszerűsítéséről  szóló  - többször  módosított  -  43/1953.
   (VIII. 20.) MT rendelet 9. §-a (1), (2) és (3) bekezdésében a
   "postai  tevékenységről  szóló  133/1993.  (IX.  29.)   Korm.
   rendelet  18.  §-a  (1)  bekezdésének b)  pontja"  szövegrész
   helyébe  a "postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001.
   (XII.  18.)  Korm.  rendelet 31. § (1) bekezdése"  szövegrész
   lépett.
   Az  Alkotmánybíróság az R. 9. § (1) bekezdésének  a  hatályos
   rendelkezéseit vizsgálta.

                                IV.

   Az indítványok részben, az alábbiak szerint megalapozottak.

   Az  indítványok  mindegyike a hivatalos iratok kézbesítéséhez
   fűződő  vélelmet tartalmazó egyes rendelkezéseket  tartja  az
   Alkotmány  egyes szabályaiba ütközőnek. Azok az indítványozók
   is  az  indítványok  tartalma szerint  így  vélekednek,  akik
   hiányolják  e  jogszabályokból a vélelem megdöntésére,  ezzel
   összefüggésben     az     átvétel    elmaradásához     fűződő
   jogkövetkezmény elhárítására vonatkozó szabályozást és  ezért
   a   beadványok   egy   részében  mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítását is kezdeményezték.

   A  támadott  szabályok  egy része (R. Pr.,  Pszr.)  a  postai
   szolgáltató   feladatait  szabályozza  a   hivatalos   iratok
   kézbesítésével  kapcsolatban. Ezek a szabályok  a  feladó,  a
   postai   szolgáltató   és  a  címzett  egyes   cselekményeire
   vonatkoznak,  és  -  az R. kivételével - nem  tartalmaznak  a
   hivatalos irat kézbesítéséhez fűződő vélelmet.

   Ezzel szemben a Pp. a bírósági iratok, az Art. az adóhatósági
   irat  kézbesítéséről,  az  Inytv.  az  ingatlannyilvántartási
   eljárásban, az Sztv. pedig a szabálysértési eljárásban hozott
   határozat kézbesítéséről szól.
   Az  egyes hatósági eljárásokról szóló törvények nem általában
   a  kézbesítés rendjét szabályozzák önállóan, hanem az R. és a
   Pszr. szabályaira épülnek.
   Az   említett   törvények   és  az  R.   szabályai   azonosan
   rendelkeznek abban a kérdésben, hogy vélelmet és ezzel együtt
   jogkövetkezményt   alkalmaznak,  ha   az   adott   eljárásban
   résztvevő  valamely címzett az iratot a postai szolgáltatótól
   nem veszi át.
   Ez    a    vélelem   valamennyi   itt   említett   eljárásban
   megdönthetetlen,    noha   egyes    esetekben    a    vélelem
   alkalmazásának   következményei,  igaz  bizonyos   feltételek
   mellett, a tételes rendelkezések szerint (igazolás, perújítás
   stb.) rendszerint elháríthatók.
   Az  indítványozók éppen azt kifogásolják, hogy  ez  szerintük
   nem minden esetben van így.

   1.  A  hírközlésről  szóló  2001.  évi  XL.  törvény  szerint
   hivatalos  irat:  a  közigazgatás és  az  igazságszolgáltatás
   szervei   által  feladott  olyan  postai  küldemény,  melynek
   feladásához  vagy  kézbesítéséhez jogszabály jogkövetkezményt
   fűz,  illetve mely határidő számításának alapjául szolgál.  A
   hivatalos  iratok  az e célra rendszeresített  tértivevénnyel
   adhatók fel.

   A   hivatalos   iratok   kézbesítésére   vonatkozó   eljárási
   szabályoknak  több  alkotmányos követelményt  kell  egyszerre
   kielégíteniük.

   A   hivatalos   iratok   kézbesítésére   vonatkozó   eljárási
   szabályoknak  meg  kell felelniük a jogbiztonság  alkotmányos
   elvéből   eredő   követelményeknek.   Csak   a   jogbiztonság
   követelményének  megfelelő  eljárási  rend  garantálhatja  az
   Alkotmány  57.  §  (1)  és (5) bekezdése  szerinti  általános
   garanciák megvalósulását.

   Az   Alkotmánybíróság  következetes  gyakorlata  szerint:  "A
   jogállamiság  és  jogbiztonság elvéből fakadnak  az  eljárási
   garanciák.    Ezek    alapvető   jelentőségűek    az    egyes
   jogintézmények  működésének kiszámíthatósága  szempontjából."
   [11/1992.  (III.  5.) AB határozat, ABH 1992,  77,  85.]  Ezt
   erősítette meg az Alkotmánybíróság a 75/1995. (XII.  21.)  AB
   határozatában:    "Az   alanyi   jogok   és   kötelezettségek
   érvényesítésére  szolgáló eljárási garanciák  a  jogbiztonság
   alkotmányos elvéből következnek. Megfelelő eljárási garanciák
   nélkül  működő  eljárásban a jogbiztonság szenved  sérelmet."
   (ABH 1995, 376, 383.)

   A  jogbiztonság  kettős követelményt támaszt  a  jogalkotóval
   szemben.    Ennek   megfelelően   elsősorban   a    létrejött
   jogviszonyok  stabilitásának eljárásjogi  biztosítékait  kell
   megteremtenie.  Az  igazságszolgáltatás  és  a   közigazgatás
   hatékony     működésének    biztosítása    ugyanakkor     nem
   eredményezheti   a   jogbiztonságból   levezethető   eljárási
   garanciák   sérelmét  azáltal,  hogy  a   címzettek   számára
   biztosított alkotmányos jogok gyakorlását akadályozza meg.
   A      jogbiztonság     követelményéből     következik     az
   igazságszolgáltatás  és  az  államigazgatás  kiszámítható  és
   hatékony    működése,   de   a   címzettek   joggyakorlásának
   biztosítása   is.   E   követelményeknek  azonban   megfelelő
   egyensúlyban kell lenniük a jogi szabályozásban.
   Azt,  hogy  ez  a megfelelő egyensúly a hatályos szabályokban
   fennáll-e, az Alkotmánybíróság vizsgálhatja.

   A hatékonyság, az eljárás mielőbbi befejezéséhez fűződő érdek
   és  az  eljárás  alá  vont  személyek jogai  érvényesítésének
   követelménye ellentétbe kerülhet egymással.

   Alkotmányellenességhez  vezethet,  ha  a   jogi   szabályozás
   egyoldalúan biztosít elsőbbséget akár a hatékonyság,  akár  a
   címzettek    jogai    érvényesülése    követelményének.     A
   hatékonyságnak biztosított feltétlen elsőbbség az eljárás alá
   vont  személyek  jogai  érvényesítését  hiúsíthatja  meg.  Az
   eljárás  alá vont személyek jogai érvényesítésének  parttalan
   lehetősége  pedig az eljárást kezdeményezők jogérvényesítését
   lehetetlenítheti el.

   Az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozza, hogy  a  jogok  és  jogos
   érdekek  hatékony  érvényesítése,  s  ebből  következően   az
   igazságszolgáltatás  és a közigazgatás kiszámítható  működése
   azt   igényli,   hogy   kivételes  esetekben   a   kézbesítés
   eredménytelensége esetén is feltételezni lehessen a hivatalos
   iratok  közlését,  illetve  ezzel kapcsolatban  azt,  hogy  a
   közölt  határozatok jogerőssé válhattak. Ez pedig nem függhet
   adott  esetben attól, hogy a határozat címzettje  képes  vagy
   hajlandó-e átvenni a határozatot. A kézbesítés megtörténtére,
   megkísérlésére  vonatkozó  vélelem  létét  és  a   lehetséges
   jogkövetkezmények  alkalmazhatóságát  tehát  a  jogbiztonság,
   illetve  az eljárást kezdeményező személyek jogai védelme  is
   megköveteli.

   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   önmagában    a
   kézbesítési   vélelem,  a  jogkövetkezmények  megjelenése   a
   rendelkező  részben  szereplő  támadott  jogszabályokban  nem
   ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével, nem  sérti  az
   Alkotmány 57. § (1) és (5) bekezdését sem.

   Ugyanakkor  a  vizsgálat tárgyát képező  egyes  rendelkezések
   alkotmányossága   általában  értékelhetetlen   a   jogszabály
   kontextusából  kiragadva. Az elszigetelt vizsgálat  eredménye
   más  összefüggésbe  helyezve érvényét  vesztheti.  [Hasonlóan
   foglalt  állást az Alkotmánybíróság a 16/1991. (IV.  20.)  AB
   határozatban, ABH 1991, 58, 60.]

   A   jelen   esetben   is  csak  a  szabályozási   környezetre
   figyelemmel,  a  konkrét rendelkezések és ezek  összefüggései
   áttekintése  alapján  dönthető el az,  hogy  a  kézbesítésről
   szóló,  a rendelkező részben megjelölt jogszabályok az  egyes
   indítványok  részben eltérő érvei alapján  ellentétesek-e  az
   Alkotmány indítványokban felhívott egyes szabályaival vagy az
   akár   ellentétessé  is  válható  érdekek  között   megfelelő
   kiegyensúlyozást tartalmaznak-e.

   A  kézbesítés vélt szabályszerűségét a címzett vitássá teheti
   az    eljárási    szabályok    értelmében.    A    kézbesítés
   szabályszerűségének  ismételt  vizsgálata  járhat  azzal   az
   eredménnyel is, hogy a szabályszerűnek vélt kézbesítés  utóbb
   szabálytalannak bizonyul. Előfordulhat az is, hogy a  címzett
   igazolja:    a    kézbesítés   önhibáján   kívül    bizonyult
   eredménytelennek.   Az   ilyen  kézbesítések   kockázatát   a
   jogszabályoknak megfelelően kell elosztania a  címzettek  (az
   eljárás szempontjából a felek) között.

   Ugyanakkor  a  hivatalos  iratok kézbesítésének  szabályaival
   szemben  más,  részben eltérő követelmények  támasztandók  az
   Alkotmány alapján a bírói úthoz való jog érvényesülése és más
   a  jogorvoslathoz való jog érvényesülése szempontjából  (lásd
   IV. 2. és 3. pont); nem azonosak az eljárásban érvényesítendő
   követelmények    a    hivatalos   iratok    egyes    típusait
   (keresetlevél, idézések stb.) illetően sem.

   2.   Az  Alkotmánybíróság  először  azokat  az  indítványokat
   vizsgálta,  amelyek  a  Pp. 99. § (2) bekezdése,  valamint  -
   ezzel  összefüggésben  - az R. 9. §  (1)  és  (4)  bekezdése,
   továbbá  a  Pszr.  ezekhez kapcsolódó  31.  §  (1)  bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányultak.

   A   fent  megjelölt  rendelkezések  a  polgári  eljárásban  a
   bírósági   iratok,   mint  hivatalos   iratok   kézbesítésére
   vonatkozó egyes eljárási szabályokat tartalmazzák.
   E  szabályok  a  mondottak szerint a jogviták bíróság  előtti
   eljárásban való elbírálásának rendjén érvényesülő jogszabályi
   vélelmet,   jogkövetkezményeket  állapítanak  meg,   amelynek
   lényege,  hogy  a bírósági eljárásban a bírósági  iratokat  a
   második   eredménytelen   kézbesítéstől   számított    ötödik
   munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a címzett  a
   szolgáltató helyen nem vette át.

   A bírósági iratok közlésének nem csupán az érdemi határozatok
   esetében,   és   nem   csupán  a   felek   tekintetében   van
   jogkövetkezménye,   hanem  más  eljárási   döntésekhez   (pl.
   idézés),  az  eljárás más résztvevőihez (pl. tanú,  szakértő,
   védő,  meghatalmazott, jogi képviselő) egyes  eljárási  jogok
   gyakorlásához,   illetve   eljárási   cselekményekhez    (pl.
   keresetlevél kézbesítése) fűződően is.

   A  bírói úthoz való alapvető jog értelmében mindenkinek  joga
   van  ahhoz, hogy valamely perben a jogait és kötelességeit  a
   törvény  által  felállított független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.

   Az    Alkotmánybíróság   a   bírósághoz   fordulás    jogával
   kapcsolatban egy korábbi ügyben kimondotta, hogy az Alkotmány
   57.  §  (1) bekezdése alapján mindenkit alanyi jog illet  meg
   arra,  hogy  jogait  független  és  pártatlan  bíróság  előtt
   érvényesítse,   és   hogy  a  bírósági   eljárásban   a   fél
   pozíciójában  szerepelhessen (930/B/1994. AB  határozat,  ABH
   1996, 502., 505.).

   Egy másik döntésben az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy
   a  polgári perben a felek pozíciójának egyensúlyát nem  lehet
   megbontani  és nem sérülhet a felek mellérendeltségének  elve
   [1/1994. (I. 7.) AB határozat, ABH 1994, 29, 37.].

   A  bírói  úthoz  való  jog  érvényesítése  alkotmányosan  nem
   korlátozható  a  csupán az érdemi határozatok  ellen  igénybe
   vehető  jogorvoslat biztosítására a bírósági  eljárásban.  Az
   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza:  annak,   hogy   a   bírósági
   eljárásban   mindenki   a  fél  pozíciójában   szerepelhessen
   feltétele,  hogy már az eljárás megindulásáról  is  a  lehető
   legnagyobb valószínűséggel tudomást szerezhessen.

   A   bírósági   iratok  között  ezért  annak  az   iratnak   a
   kézbesítése,  amely  az eljárás megindításáról  tudósít  (pl.
   keresetlevél, fizetési meghagyás) és az eljárás folyamán vagy
   a  befejezésekor történő kézbesítés jelentősége (ideértve  az
   érdemi, ügydöntő határozat kézbesítését is) a polgári  ügyben
   a   bírói   úthoz  való  alapvető  jog  szempontjából   eltér
   egymástól.

   Az  "eljárás megindításáról tudósít" az eljárást kezdő  irat.
   Ezt  a  kifejezést azonban az Alkotmánybíróság e határozatban
   más értelemben használja a továbbiakban, mint ahogyan azt  az
   egyes eljárási törvények és más jogszabályok teszik.
   E    határozat    alkalmazásában   ezt   a   kifejezést    az
   Alkotmánybíróság  a  bírói úthoz való jog  illetve  az  ezzel
   összefüggő   kötelezettségek   szempontjából  értelmezi,   és
   hangsúlyozza,  hogy  az  nem  azonos  tartalmú  az  eljárási-
   ügyviteli  szabályokban  vagy  akár  az  illetékjogszabályban
   alkalmazott   kezdő  irat  fogalmával.  Az   Alkotmánybíróság
   eljárást kezdő irat alatt azt az iratot érti az Alkotmány 57.
   § (1) bekezdése alkalmazásában, amelyről a címzett (fél, tanú
   stb.)  tudomásszerzése  vagy ennek  vélelmezése  jogokkal  és
   kötelezettségekkel    jellemezhető    eljárási    jogviszonyt
   keletkeztet a címzett és a bíróság között.

   A bírósági iratok között való ennek a különbségtételnek az az
   alkotmányjogi  jelentősége,  hogy  az  eljárást  kezdő   irat
   kézbesítését követően polgári ügyben a címzett (a fél,  tanú,
   szakértő,   képviselő)  azzal  számolhat,  hogy   a   törvény
   szabályait  követve  folytatják  le  az  eljárást  vele  vagy
   nélküle,   azt   eredményesen  akadályozni  pl.  rosszhiszemű
   pervitellel   nem   lehet.  Ahogy  arra  az  Alkotmánybíróság
   rámutatott,  a  fél rendelkezési joga, mint az  önrendelkezés
   alkotmányos  jogának eljárásjogi aspektusa, magában  foglalja
   azt  a  jogosultságot  is, hogy a fél a perbevitt  anyagi  és
   eljárási    jogaival   szabadon   rendelkezzen.   A    félnek
   szabadságában áll a peranyag "szolgáltatásában"  való  döntés
   jogosultsága  is  [1/1994. (I. 7.) AB  határozat,  ABH  1994,
   29.].
   Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza:  a  postai  kézbesítésre
   vonatkozó   eljárási  szabályoknak  ki  kell  zárniuk   annak
   lehetőségét, hogy a tudomásszerzést követően az  eljárás  alá
   vont  személy az ellenérdekű fél jogérvényesítési lehetőségét
   a    postai   kézbesítések   sorozatos   vitássá   tételével,
   rosszhiszemű  pervitellel nehezítse el,  az  eljárás  ésszerű
   időn belül történő befejezését akadályozva.

   3.  A  jogorvoslathoz  való jog, noha a bírói  eljárásban  is
   érvényesítendő, más jelentősséggel bír a közigazgatási és más
   hatósági  döntésekkel kapcsolatban. A bírói  úthoz  való  jog
   eltérő tartalmú a jogorvoslati joghoz képest, és részben több
   eljárási garancia érvényesülésének biztosítását írja  elő.  A
   jogorvoslati jognak is érvényesülnie kell a bírói  eljárásban
   az   Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdése  alapján,  a  bírósági
   eljárásban  azonban  az  érdemi,  ügydöntő  határozat  postai
   kézbesítésének szabályozása - a IV. 2. pontban  kifejtettekre
   figyelemmel  -  eltérhet  a  közigazgatási  és  más  hatósági
   eljárásra előírt szabályoktól.
   A jogviták bírói elbírálásával szemben a közigazgatási és más
   hatósági eljárás egyik jellegzetessége, hogy azokban eltérően
   érvényesülhet  a felek (ügyfelek) önrendelkezési  joga,  akár
   attól  függően is, hogy az eljárás hivatalból vagy  kérelemre
   indul.  Előfordulhat egyes a közigazgatási  és  más  hatósági
   eljárásokban,  hogy  a  személy csupán  az  érdemi,  ügydöntő
   határozat  kézbesítésekor értesül az eljárásról. A  különféle
   eljárások  sajátos  jellegzetességeire -  a  kézbesítés  vagy
   eredménytelen   kísérlete   jogkövetkezményei   elhárításának
   lehetőségeire  vonatkozó  szabályozásnál  -  a   jogalkotónak
   tekintettel kell lenni.

   Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az  a  szabály,  hogy
   jogorvoslattal "a törvényekben meghatározottak szerint" lehet
   élni,  utalás  az eltérő szabályozási lehetőségekre;  egyebek
   között  arra,  hogy a jogorvoslatnak többféle  formája  lehet
   [5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 27, 31.].

   A  jogorvoslathoz való alapvető jog tárgyilag csak a hatósági
   döntésekre  terjed  ki. Nem terjed ki a  nem  állami,  pl.  a
   munkáltatói (1129/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 604, 605.),
   vagy a tulajdonosi (1534/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 602,
   603.)  döntésekre,  és  nem  terjed  ki  az  állami,  de  nem
   hatósági,  pl. a katonai elöljárói [485/B/1992. AB határozat,
   ABH 1992, 611, 613.; 578/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 590,
   591.;  57/1993. (X. 25.) AB határozat, ABH 1993,  349,  351.]
   döntésekre.

   A   jogorvoslathoz  való  jog  immanens  tartalma  az  érdemi
   [ügydöntő,   az   (elítélt)  helyzetét,   jogait   lényegesen
   befolyásoló] határozatok tekintetében a más szervhez  vagy  a
   magasabb  fórumhoz fordulás lehetősége [5/1992. (I.  30.)  AB
   határozat,  ABH  1992, 27, 31.]. A nem érdemi,  nem  ügydöntő
   határozat   esetén   ilyen  felülvizsgálatot   nem   kötelező
   biztosítani.

   Az   alkotmánybírósági  eljárásban  a   jogorvoslathoz   való
   alapvető  jog szempontjából valamely döntés érdemi,  ügydöntő
   volta  a  tételes  jogok által ilyennek  tartott  döntésekhez
   képest  viszonylagos: a vizsgált döntés tárgya és személyekre
   gyakorolt   hatása   által  meghatározott  [1636/D/1991.   AB
   határozat,  ABH  1992,  515,  516.;  4/1993.  (II.  12.)   AB
   határozat, ABH 1993, 48, 74-75.].

   A  jogorvoslathoz való jog gyakorlásához - egyebek mellett  -
   elengedhetetlenül szükséges, hogy az érintettek  értesüljenek
   a határozatról, amely jogukat vagy jogos érdekeiket érinti és
   megismerhessék   annak  tartalmát.  Az   Alkotmánybíróság   a
   24/1999. (VI. 30.) AB határozatában (ABH 1999, 237,  244.)  a
   jogorvoslati  határidő  elbírálásával  kapcsolatban  azt   is
   kimondta, hogy annak  "alkotmányossága  önmagában   ...   nem
   ítélhető  meg,  e tényező mellett más elemeket is  figyelembe
   kell   venni,  mindenekelőtt  a  jogorvoslattal  megtámadható
   döntésről való tudomásszerzés garantáltságát".

   Az Alkotmánybíróság szerint a tudomásszerzés akkor garantált,
   ha  megállapítható, hogy a tudomásszerzés  lehetősége  minden
   kétséget kizáróan fennáll.
   Jelen ügyben az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy ez
   a  hivatkozott feltétel, a "tudomásszerzés garantáltsága",  a
   megdönthetetlen   kézbesítési  vélelem  a   jogkövetkezmények
   feltétlen alkalmazásakor esetenként, kivételesen, hiányozhat.
   Előállhat a hatályos szabályozás mellett az a helyzet, hogy a
   közigazgatási  és  más hatósági döntés, az  érdemi,  ügydöntő
   határozat  ellen önhibán kívül nem lehet jogorvoslattal  élni
   és a hátrányos következmények másként sem háríthatók el.

   4. A kézbesítés részletszabályai a bírói úthoz [Alkotmány 57.
   §  (1)  bekezdés] vagy a jogorvoslathoz [Alkotmány 57. §  (5)
   bekezdés] való jogból nem vezethetők le. Többféle szabályozás
   egyaránt  kielégítheti az eltérő alkotmányos követelményeket.
   A   törvényhozónak  viszonylag  tág  tere  van   arra,   hogy
   egyensúlyozzon a különféle érdekek között.

   Minél  kevésbé követelmény a jogszabály szerint  a  személyes
   tudomásszerzés bizonyossága, annál tágabb teret kell nyújtani
   ennek  hiánya  bizonyítására, az önhibán kívül  eredménytelen
   maradt kézbesítés hátrányos következményei elhárítására.

   Jogviták  bíróság  előtti eljárásban  való  elbírálásakor  az
   eljárás  megindítását  tudató határozatok  kézbesítésénél  is
   fontossággal  bír annak megállapítása, hogy a fél  az  iratot
   valóban    kézhez   vehette-e.   A   bíróság   a   kézbesítés
   szabályszerűségéről ennek vizsgálatakor dönt,  szükségszerűen
   a  vizsgálata  időpontjában a rendelkezésére álló  adatok  és
   ismert körülmények alapján.

   A  Pp. szerint eltérő szabályok vonatkoznak az eljárásban  az
   eljárást   kezdeményező  irat  kézbesítésére.   Az   eljárást
   kezdeményező  irat  kézbesítése vonatkozásban  a  Pp.  azt  a
   garanciális  szabályt tartalmazza, hogy ha keresetlevél  vagy
   fizetési  meghagyás közlésére kerül sor, a vélelem beálltáról
   is  az  alperest (kötelezettet) külön tájékoztatni  kell.  Az
   erről   szóló  küldeményt  azonban  nem  kell  tértivevénnyel
   kézbesíteni,  mert ilyenkor már a bíróság a  törvény  alapján
   beállt    jogkövetkezményekről   tájékoztat,   a   kézbesítés
   szabályszerűségének vizsgálatára már nincs szükség.

   A  törvényben rögzített jogkövetkezmények akkor állnak be, ha
   a  kézbesítésre  a  jogszabályi rendelkezések  megtartásával,
   azaz     szabályszerűen    került    sor.    A     kézbesítés
   szabályszerűségét  a bíróságnak a kialakult  bírói  gyakorlat
   szerint   mindenkor   körültekintően   és   hivatalból   kell
   vizsgálnia.   A   kézbesítésre   vonatkozó   szabályok    nem
   maradéktalan   teljesülése   a   bírósági   percselekményeket
   jogellenessé teszi, lényeges eljárási szabálysértéshez vezet.

   Az   eljárás   megindítását  tudató  határozat   szabályszerű
   kézbesítését  követően  a felek azzal  számolhatnak,  hogy  a
   törvény  szabályait  követve  az  eljárást  lefolytatják   és
   befejezik. Az eljárást kezdeményező irat kézbesítésével előre
   megismerhető  tartalmú  eljárás jogi  jogviszony  jön  létre,
   amelynek  jellemzője, hogy a felek kötelesek  jóhiszeműen  és
   késlekedés nélkül eljárni. Ez a kötelezettség esetenként  nem
   merül  ki  az  eljárás puszta tűrésében, hanem  elvárható  az
   aktív  közreműködés  is  (például  a  bíróság  vagy  a  posta
   felkeresése személyesen vagy meghatalmazott útján).

   Olyan  szabály kötelező megalkotása, amely a Pp. hatálya  alá
   tartozó   eljárásokban  a  kézbesítés  tényleges  megtörténte
   bizonyosságának   vizsgálatára,   vagy   annak   vizsgálatára
   kötelezne,  hogy  a  címzett  ténylegesen,  valóban  tudomást
   szerzett-e   a   hivatalos   iratról,   nem   vezethető    le
   követelményként az Alkotmány szabályaiból.

   Az  azonban  igen,  hogy  a kézbesítés  jogszabályban  előírt
   formális   feltételeinek  olyannak  kell   lenniük,   amelyek
   megvalósulása esetén alapos okkal vonható le következtetés  a
   kézbesítés    szabályszerű    megtörténtére.     Ebben     az
   összefüggésben    a    bíróság    döntése    a     kézbesítés
   szabályszerűségéről   azt   jelenti,   hogy    a    döntéskor
   rendelkezésre  álló  adatok  ismerete  alapján  a  kézbesítés
   elvileg megtörténhetett.

                                V.

   Habár   a   kifejtettek   szerint  olyan   szabály   kötelező
   megalkotása, amely a postai kézbesítés tényleges  megtörténte
   bizonyosságának vizsgálatát írná elő, vagy annak vizsgálatára
   kötelezne,  hogy  a  címzett  ténylegesen,  valóban  tudomást
   szerzett-e   a   hivatalos   iratról,   nem   vezethető    le
   követelményként     az     Alkotmány     szabályaiból,     az
   Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy  a  hivatalos   iratok
   kézbesítéséhez     fűződő    jogkövetkezmények     beálltának
   előfeltétele   az,   hogy   az  irat   vagy   a   kézbesítési
   jogszabályokban  említett értesítés a  címzetthez  bizonyosan
   eljuthasson.  A tudomásszerzésnek nem kell bekövetkeznie,  de
   minden kétséget kizáróan fenn kell állnia a lehetőségének.

   Maga a Pszr. is a 16. § (6) bekezdésben számol azzal, hogy  a
   postai  szolgáltató  nem vagy nem szerződésszerűen  teljesít,
   amikor - a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 23. § (8)
   bekezdésével   összhangban  -   kimondja,   hogy   a   postai
   szolgáltató   nem   felel  a  szolgáltatás   nem   vagy   nem
   szerződésszerű  teljesítéséért, ha  az  ingatlan  tulajdonosa
   (címzett)  nem  tesz  eleget a Pszr. 16.  §  (1)  bekezdésben
   foglalt  kötelezettségeknek vagy ha a  meglévő  levélszekrény
   nem  felel  meg  a  Pszr. 16. § (1)-(4)  bekezdésben  foglalt
   követelményeknek. A Pszr. 16. § (1) bekezdése  értelmében  az
   ingatlan  tulajdonosának, illetve a  címzettnek  a  feladata,
   hogy    a    küldemény   épségét   garantáló    levélszekrény
   felszereléséről gondoskodjék, és lehetővé tegye az ahhoz való
   biztonságos  hozzáférést,  kivéve a  támpontos  kézbesítéssel
   ellátott   területeket.   (A  postai  szolgáltató   támponton
   kézbesíthet,  ha a küldemény címhelye település  belterületén
   kívüli   lakott  hely.  A  támpontos  kézbesítéssel  ellátott
   területeken    a    támpontos    csoportos    levélszekrények
   felszerelése   a   területen   kézbesítést   végző   kijelölt
   egyetemes,  illetőleg a szolgáltatási engedéllyel  rendelkező
   szolgáltató  feladata.) A Pszr. 16.  §  (3)-(4)  bekezdése  a
   levélszekrénnyel szemben támasztott követelményekről szól.

   A  Pp.,  az R. és a Pszr. jelenlegi szabályozása tehát  abból
   indul  ki,  hogy  a hivatalos iratok kézbesítésére  vonatkozó
   eljárási  szabályok minden előfordulható esetben biztosítják,
   hogy a címzett az iratot kézhez vehesse.

   Mindazonáltal előfordulhat, hogy az irat vagy az értesítés  a
   címzetthez (akár azért, mert a postai szolgáltató a hivatalos
   iratok   kézbesítésére  vonatkozó  kötelezettségének  bármely
   okból  nem  tehetett teljes mértékben eleget, akár más  olyan
   okból, amely a címzett önhibáján kívül esik) nem érkezik meg.

   A    kézbesítés    sikertelensége    esetén    az    eljárási
   jogszabályokban, pl. a Pp-ben is általánosan ismert  igazolás
   vagy  adott esetben a perújítás jogintézménye lenne  hivatott
   azt biztosítani, hogy az önhibáján kívül mulasztó címzett  az
   elmulasztott eljárási cselekményt pótolni tudja. Azonban  már
   az igazolás alkalmazásának is feltétele az, hogy az önhibáján
   kívül  mulasztó  címzett a mulasztásról  tudomást  szerezzen,
   éspedig időben.

   Előfordulhat    az,    hogy   a   vélelem    beálltától,    a
   jogkövetkezmények   alkalmazásától   a   mulasztásról    való
   tudomásszerzésig  az  igazolásra  nyitva  álló  -  esetenként
   viszonylag rövid és jogvesztő - határidő az érintett  személy
   hibáján kívüli okból telik el.

   A  postai  szolgáltató szerződésszerű kézbesítése  esetén  is
   előfordulhat az, hogy a kézbesítés a címzett önhibáján  kívül
   marad eredménytelen, s az igazolási kérelem előterjesztésével
   sem lehet a mulasztás következményeit orvosolni.

   A  hatályos  szabályok a helyettes átvevők viszonylag  széles
   körét  határozzák  meg.  A  postai  szolgáltató  a  helyettes
   átvevőknek  szerződésszerűen  kézbesíthet,  hacsak  a  feladó
   másként  nem  rendelkezett. Nem lehet eleve  kizárni  azonban
   annak  lehetőségét  a hatályos szabályozás  mellett,  hogy  a
   helyettes   átvevők   (pl.   bérbeadó,   szállásadó,   közeli
   hozzátartozó,  élettárs) és a címzett között egyes  esetekben
   érdekellentét állhat fenn az irat kézbesítését illetően.

   Nincs  olyan  szabály  a Pp-ben, amely -  akár  meghatározott
   feltételektől   függően   -   előírná,   hogy   az   eljárást
   kezdeményező iratnál a feladónak (a bíróságnak) kötelező  úgy
   rendelkeznie,   hogy   az   irat  helyettes   átvevőnek   nem
   kézbesíthető. Nem minősül jogellenesnek önmagában,  ha  ilyen
   rendelkezést  a  bíróság nem tesz, de a  kézbesítési  vélelem
   annak ellenére beáll, hogy a címzett hihetően önhibáján kívül
   a küldeményről nem értesülhetett.

   A  hatályos  szabályozás  sem a mulasztás  okai  szerint  nem
   differenciál az igazolási kérelem szabályozásánál, sem  külön
   szabályt nem tartalmaz az igazolás szabályai között az "első"
   idézés    átvételének   önhibán   kívül   való   elmulasztása
   kimentésére.

   Az   Alkotmánybíróság   a   cégautók  adójával   kapcsolatban
   meghozott  57/1995.  (IX.  15.) AB határozatában  (ABH  1995,
   284.) a korábban hatályos, a magánszemélyek jövedelemadójáról
   szóló 1991. évi XC. törvény 29/A. §-ában megszövegezett  azon
   rendelkezések  alkotmányellenességét  vizsgálta,  amelyek  az
   úgynevezett  cégautók  adókötelezettségét  a  törvény   által
   vélelmezett magáncélú használat alapján állapították  meg.  A
   döntés   arra   adott  választ,  hogy  a  törvényes   vélelem
   alkalmazása alkotmányosan megengedhető-e, illetőleg, hogy  az
   adójogi   szabályokban   melyek  a   vélelem   alkalmazásának
   alkotmányos  feltételei. E határozatában az  Alkotmánybíróság
   magát   az  átalányadózást  és  a  törvényes  vélelmet   mint
   adótechnikai     megoldást    nem    találta    alkotmányosan
   kifogásolhatónak,   ha   azokat  kivételesen   alkalmazza   a
   jogalkotó, és a vélelem megdöntésére is lehetőséget biztosít.

   Az  Abtv.  49. § (1) bekezdése szerint ha az Alkotmánybíróság
   hivatalból,  illetőleg bárki indítványára azt állapítja  meg,
   hogy   a   jogalkotó  szerv  a  jogszabályi  felhatalmazásból
   származó   jogalkotói   feladatát  elmulasztotta   és   ezzel
   alkotmányellenességet  idézett  elő,  a  mulasztást  elkövető
   szervet  -  határidő  megjelölésével -  felhívja  feladatának
   teljesítésére.
   A  (2) bekezdés kimondja, hogy a mulasztást elkövető szerv  a
   megjelölt  határidőn  belül  köteles  jogalkotói  feladatának
   eleget tenni.

   Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata,  hogy  mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg,  ha  alapjog
   érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi garanciák  hiányoznak
   [35/1992.  (VI.  10.)  AB határozat,  ABH  1992,  204,  205.;
   37/1992.  (VI.  10.) AB határozat, ABH 1992,  227,  231.].  A
   22/1990.   (X.   16.)  AB  határozatban  elvi   jelentőséggel
   rámutatott  arra,  hogy a jogalkotó szerv  jogszabályalkotási
   kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül is
   köteles  eleget  tenni,  ha a jogi szabályozás  iránti  igény
   annak  nyomán  állott  elő, hogy az  állam  jogszabályi  úton
   rendezett bizonyos életviszonyokat és ezáltal a személyek egy
   csoportját  megfosztotta alkotmányos  joguk  érvényesítésének
   gyakorlati lehetőségétől (ABH 1990, 83, 86.).

   A  vizsgált  esetben  a bírói úthoz és a jogorvoslathoz  való
   alapjog    érvényesüléséhez   szükséges   egyes   jogszabályi
   rendelkezések a kifejtettek szerint hiányoznak.

   Minthogy   egyes  konkrét  esetekben  a  különböző   eljárási
   jogosultságok   gyakorlásának,  valamint  a   kötelezettségek
   teljesítésének ellehetetlenülését eredményezheti a  hivatalos
   iratok postai kézbesítésének jelenlegi szabályozása, a postai
   kézbesítéshez fűződő vélelem megdöntésére, bizonyos esetekben
   a  jogkövetkezmények elhárítására vonatkozó  külön  szabályok
   hiánya,   az   Alkotmánybíróság  mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenességet  állapított meg  a  rendelkező  részben
   foglaltak szerint. A mulasztás többféleképpen orvosolható.  A
   különböző szintű hatályos rendelkezések áttekintése alapján a
   jogalkotónak  a  kifejtettek  szerint  egyidejűleg  kell   az
   alkotmányos követelményeket kielégítő korszerű szabályozással
   biztosítania a bírói úthoz és a jogorvoslathoz való  alapvető
   jog érvényesülését az eljárások hatékony befejezéséhez fűződő
   érdek  szem előtt tartásával, a különféle hivatalos  iratokra
   vonatkozó,   megfelelően  differenciált  szabályozással.   Az
   eljárási  törvényt  illetően  törvényalkotás  szükséges,   az
   Alkotmánybíróság ezért a jogalkotót felhívta teljesítésre.

                                VI.

   A  vizsgálat tárgyát képező szabályok alkotmányossága  a  Pp.
   összefüggésében csak a szabályozási környezetre  figyelemmel,
   a  konkrét  rendelkezések  és ezek összefüggései  áttekintése
   alapján  dönthető el. A támadott szabályok egy része a  bírói
   eljárásban  a Pp. szabályai szerint alkalmazott kézbesítésről
   szól.

   Mind  az  eljárás  kezdeményezésekor, mind  a  már  megindult
   eljárásban  előfordulhat  olyan  eset,  amikor  a  fél   vagy
   képviselője  hibáján kívül mulaszt. Ilyenkor a  Pp.  lehetővé
   teszi  a mulasztás következményeinek orvoslását (Pp. 105-110.
   §).

   E  szabályok  értelmében, ha a fél vagy képviselője  valamely
   határnapon  hibáján  kívül  nem  jelent  meg,  vagy  valamely
   határidőt   hibáján   kívül  mulasztott   el,   a   mulasztás
   következményei   -   bizonyos   kivételektől   eltekintve   -
   igazolással orvosolhatók.

   A  sikeres  igazolási  kérelem jogkövetkezménye,  hogy  ha  a
   bíróság  a  fél  által  elmulasztott tárgyaláson  határozatot
   hozott,  a  sikeres  igazolási  kérelem  alapján  megismételt
   tárgyalás eredményeként új határozatot kell hozni.

   Az  igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, illetőleg
   az   elmulasztott  határidő  utolsó  napjától,  ha  pedig   a
   mulasztás   csak   később  jutott  a  fél  vagy   képviselője
   tudomására,  vagy  az  akadály  csak  később  szűnt  meg,   a
   tudomásszerzéstől,   illetőleg   az   akadály   megszűnésétől
   számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

   A  mulasztástól  számított három hónap eltelte  után  azonban
   igazolási   kérelmet  előterjeszteni  nem  lehet.   Az   első
   tárgyalásra  történő  idézés  szabályszerűségének   vitatását
   igazolási  kérelemmel  ez a jogvesztő  határidő  kizárja.  Ez
   azonban  nem  jelenti  azt,  hogy a keresetlevél  kézbesítése
   szabálytalanságának következménye ne lenne elhárítható  olyan
   esetben, amikor a fél önhibáján kívül mulasztott.

   Az  Alkotmánybíróság indítvány alapján jár el (Abtv. 20.  §).
   Az  Abtv.  22.  §  (2) bekezdése szerint  az  indítványnak  a
   kérelem  alapjául szolgáló ok megjelölése mellett  határozott
   kérelmet   kell   tartalmaznia.  Az   indítványozók   a   fél
   tekintetében   állították   a  Pp.  kézbesítési   szabályának
   elégtelen voltát.

   Az   "első"   idézés   elmulasztásának   kimentését   a   Pp.
   rendelkezései  akkor is lehetővé teszik  a  fél  számára,  ha
   igazolási   kérelemmel  már  nem  élhet,  igaz  meghatározott
   feltételek mellett.

   A  Pp. 260. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jogerős ítélet
   ellen  perújításnak  van helye, ha  a  fél  oly  tényre  vagy
   bizonyítékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy más hatósági
   határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált
   el,  feltéve,  hogy  az - elbírálás esetén  -  reá  kedvezőbb
   határozatot eredményezhetett volna. A (2) bekezdés szerint  e
   szabály   alapján  a  felek  bármelyike  csak   akkor   élhet
   perújítással,  ha  az ott említett tényt,  bizonyítékot  vagy
   határozatot  a  korábbi  eljárás  során  hibáján  kívül   nem
   érvényesíthette.

   Az  Alkotmánybíróság ezért megállapította, hogy  a  hivatalos
   iratok    kézbesítéséhez   fűződő   törvényi   vélelmet    és
   jogkövetkezményeket tartalmazó szabályozás, a Pp., az R. és a
   Pszr.  támadott  rendelkezései,  az  ismertetett  jogszabályi
   környezetre   figyelemmel,  nem  ellentétesek   az   utólagos
   normakontrollra   irányuló  indítványokban  felhívott   érvek
   alapján  a jogállamiság Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerinti
   követelményével,  illetve  az Alkotmány  57.  §-ában  foglalt
   általános  eljárási  garanciákkal. Így az Alkotmánybíróság  a
   Pp.  99.  §  (2) bekezdése, valamint az R. 9. §  (1)  és  (4)
   bekezdése,   továbbá   a   Pszr.   31.   §   (1)    bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   vonatkozó indítványokat elutasította.

   Az  Art. 77. § (1) bekezdése, az Inytv. 52/A. § (1) bekezdése
   is  az  Sztv.  74.  §  (3)  bekezdése támadott  rendelkezései
   alkotmányjogi   szempontból  azonosak  a  Pp.   99.   §   (2)
   bekezdésében,  valamint az R. 9. § (1) és  (4)  bekezdésében,
   továbbá a Pszr. 31. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Minthogy
   e szabályok alkotmányellenességét az indítványozó csupán erre
   az     azonosságra    visszavezethetően     állította,     az
   Alkotmánybíróság  az alkotmányellenesség  megállapítására  és
   megsemmisítésére irányuló ezt az indítványt is elutasította.

                               VII.

   Más indítványozók azért támadják a jogbiztonság [Alkotmány 2.
   § (1) bekezdés] és a jogorvoslathoz való jog [Alkotmány 57. §
   (5) bekezdés], továbbá a szabad mozgás és a tartózkodási hely
   szabad  megválasztása joga [Alkotmány  58.  §  (1)  bekezdés]
   sérelmére hivatkozva az R. 9. §-át, mert ez a szabály  a  Pp.
   hatókörén  kívül  egyes  más eljárásokban  is  érvényesül  és
   megdönthetetlen    vélelmet   állít    fel    a    kézbesítés
   megtörténtére.

   Egy  indítványozó,  mint kirendelt védő eljárási  cselekményt
   mulasztott a bíróság szerint és ennek következtében bírsággal
   sújtották, szintén a kifogásolt vélelem alkalmazása  alapján.
   Erre    figyelemmel   kezdeményezte   a   Büsz.    40.    §-a
   alkotmányellenességének megállapítását a védelemhez való  jog
   [Alkotmány 57. § (3) bekezdése] sérelmére hivatkozva.

   A  Büsz-t  2003.  július 1-jétől hatályon  kívül  helyezte  a
   bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.  1.)  IM
   rendelet  (a  továbbiakban: Büsz2.) 88.  §  (2)  bekezdés  a)
   pontja,  de a Büsz2. 35. §-a a Büsz. 40. §-ával alkotmányjogi
   szempontból  azonosan rendelkezik, ezért az  Alkotmánybíróság
   kialakult   gyakorlata   szerint  ennek   a   szabálynak   az
   alkotmányellenességét vizsgálta érdemben.

   A védőről a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a
   továbbiakban: Be.) 44-50. §-ai tartalmaznak rendelkezéseket.

   Az idézéssel szembeni mulasztás következményeit a Be. 69. §-a
   tartalmazza.  Ennek értelmében, ha a védő az idézés  ellenére
   nem   jelenik   meg,   és   ezt  alapos   okkal   előzetesen,
   haladéktalanul   nem   menti  ki,  a  hatóság   rendbírsággal
   sújthatja.

   A  kirendelt  védőt  akkor  lehet rendbírsággal  sújtani,  ha
   idézése   a  Be.  szabályainak  megfelelően  megtörtént.   Az
   ismertetett  szabályok nem írják elő kötelezően a  rendbírság
   alkalmazását.  A  bíróság  mérlegelésére  tartozik,  hogy   a
   kirendelt védőt, ha mulasztott, rendbírsággal sújtja-e.

   A  Be.  65-66.  §-ai  értelmében ha  a  védő  határidőt  vagy
   határnapot,  illetőleg  a  jogorvoslatra  jogosult  határidőt
   önhibáján kívül mulasztott el - eltérő rendelkezés hiányában -
   , igazolásnak van helye.
   Az   igazolási  kérelmet  az  elmulasztott  határidő   utolsó
   napjától, illetőleg a határnaptól számított nyolc napon belül
   lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás később jutott a mulasztó
   tudomására,  vagy az akadály később szűnt meg,  az  igazolási
   kérelem  határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály
   megszűnésével  kezdődik. Hat hónapon túl  igazolási  kérelmet
   nem lehet előterjeszteni.
   Az igazolási kérelmet méltányosan kell elbírálni.
   Ha  a  hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az igazolást
   kérő által pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni, mintha
   azt  az  elmulasztott határidőn belül teljesítette volna,  az
   elmulasztott határnapon végzett eljárási cselekményt pedig  a
   szükséges   keretben  meg  kell  ismételni.   A   megismétlés
   eredményéhez  képest a korábbi eljárási cselekmény  hatályban
   tartásáról  vagy teljes, illetőleg részleges  hatályon  kívül
   helyezéséről is határozni kell.

   A  Be-nek  ezek a rendelkezései kellő biztosítékot jelentenek
   ahhoz,  hogy  az  önhibáján kívül mulasztó kirendelt  védővel
   szemben ne lehessen rendbírságot alkalmazni. A Büsz2. 35. §-a
   alkotmányellenességét a védelemhez való jog [Alkotmány 57.  §
   (3)  bekezdése]  sérelmére hivatkozva állító indítvány  ezért
   alaptalan, így azt az Alkotmánybíróság elutasította.

   Az  Alkotmánybíróság azt az indítványt, amely  a  tértivevény
   alkalmas voltát kétségbe vonva a tartalma szerint az Ut-nak a
   tértivevény mintájával kapcsolatos rendelkezései vizsgálatára
   irányul,   elutasította,  mert  e  szabályok   nem   hozhatók
   alkotmányjogilag  értékelhető  kapcsolatba  az   indítványozó
   által felhívott védelemhez való joggal.

                               VIII.

   1.  Az  Alkotmánybíróság az egyik, a Legfelsőbb Bíróság  mint
   felülvizsgálati   bíróság   Pfv.  I.   21.317/1995/4.   számú
   ítéletével  kapcsolatban benyújtott alkotmányjogi  panaszt  -
   amelyben  a  Pp.  99.  §  (2) bekezdése alkotmányellenességét
   állították - visszautasította, mert az elkésett.

   Az   Abtv.  48.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  Alkotmányban
   biztosított jogainak megsértése miatt alkotmányjogi panasszal
   fordulhat  az Alkotmánybírósághoz az, akinek a jogsérelme  az
   alkotmányellenes  jogszabály alkalmazása folytán  következett
   be,  és  egyéb  jogorvoslati  lehetőségeit  már  kimerítette,
   illetőleg   más   jogorvoslati   lehetőség   nincs    számára
   biztosítva.   A  (2)  bekezdés  értelmében  az  alkotmányjogi
   panaszt a jogerős határozat kézbesítésétől számított 60 napon
   belül lehet az Alkotmánybírósághoz írásban benyújtani.

   Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata az, hogy az Abtv.
   48.  §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat együttesen kell
   értelmezni és figyelembe venni [23/1991. (V. 18.) AB  végzés,
   ABH  1991, 361, 362.]. Ebből következik, hogy az Abtv. 48.  §
   (1)  bekezdése  szerinti jogorvoslatokon  is  csak  azokat  a
   jogorvoslatokat   kell  érteni,  amelyek   az   ügy   jogerős
   befejezéséig  terjeszthetők elő.  Az  alkotmányjogi  panaszra
   megállapított  határidő  számítása  szempontjából   tehát   a
   rendkívüli  jogorvoslatokat általában  figyelmen  kívül  kell
   hagyni.

   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a vizsgált  esetben
   az     alkotmányjogi    panaszra    megállapított    határidő
   szempontjából  a  rendkívüli  jogorvoslatot  figyelmen  kívül
   kellett  hagyni, mert a panasz benyújtására jogosult  személy
   nem  a  felülvizsgálat  tárgyában  hozott  határozat  folytán
   került   abba   a  helyzetbe,  hogy  az  ügyében  alkalmazott
   jogszabály  alkotmányellenességét és az emiatt  bekövetkezett
   alkotmányos alapjogsértést állítsa és panaszolja.

   2.  Egy  másik  alkotmányjogi panaszban -  amely  határidőben
   érkezett   -   a   Pr.   15.   §   (1)   és   (2)   bekezdése
   alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát, megsemmisítését
   és az alkalmazás kizárását kérik.

   Az   indítványozó   ügyében  a  Fővárosi  Bíróság   2.   Kpk.
   46.015/1999/-I.-I.  számú  végzése  megállapította,  hogy   a
   közigazgatási  határozat  házastárs részére  történt  átadása
   szabályszerű kézbesítésnek minősült, s az a tény, hogy csupán
   a  kézbesítéstől számított második napon jutott a  döntés  az
   indítványozó   birtokába,   nem   szolgálhat   "a    határidő
   elmulasztásának jogkövetkezménye alóli mentesítésként".  Erre
   tekintettel - a Pp. 130. § (1) bekezdésének h) pontja alapján
   -  a  Fővárosi Bíróság a kérelmező igazolási kérelmét  érdemi
   vizsgálat nélkül elutasította.

   A   Legfelsőbb   Bíróság   a  Kpkf.V.  39.799/2000/9.   számú
   végzésében   helybenhagyta  a  Fővárosi   Bíróság   végzését,
   hangsúlyozva,  hogy  a  jogszabályok a  kézbesítéshez  fűznek
   joghatályt,    szemben   a   kérelmező   által    hivatkozott
   "kézhezvétellel".

   Az alkotmányjogi panasz benyújtásának fontos előfeltétele az,
   hogy  a  jogsérelem  alkotmányellenes jogszabály  alkalmazása
   folytán  következzék be. A Pr. 15. § (1)  és  (2)  bekezdései
   alkotmányossági  szempontból  nem  kifogásolhatók   önmagában
   azért,   mert   a  címzett  helyett  a  postai  küldemény   a
   házastársnak   mint   helyettes   átvevőnek   is    általában
   kézbesíthető.  (Jóllehet  kivételes  esetekben  a   helyettes
   átvevőnek  való  kézbesítést a feladó hatóságnak  ki  kellene
   zárnia  az  eljárására irányadó szabályok alkalmazásával,  ez
   azonban  a Pr.-nek a postai szolgáltatóra vonatkozó szabályai
   alkotmányosságától független kérdés.) A helyettes  átvevőknek
   történő    kézbesítés   elősegíti   a    küldemények    gyors
   továbbítását,  s ezáltal a címzetteknek lehetővé  teszi  azt,
   hogy   jogaikat  mielőbb  érvényesíthessék.  A   jogalkotónak
   ugyanis arról kell gondoskodnia, hogy a kézbesítési eljárás a
   legnagyobb valószínűséggel biztosítsa a hivatalos  iratnak  a
   címzettnek való mielőbbi kézbesítését. Az indítványozó  által
   támadott   szabályozás  ezt  az  elvárást  teljesíti,   ennek
   megfelelően az általa vitatott jogszabályi rendelkezések  nem
   sértik  az indítványozó által hivatkozott jogainak [Alkotmány
   57. § (5) bekezdése] sérelmét.

   Az indítványozó továbbá hivatkozott arra is, hogy a Pr. 15. §
   (1)  és  (2) bekezdései sértik az Alkotmány 8. § (1)  és  (2)
   bekezdését,  valamint  a  70/A.  §  (3)  bekezdését  is.   Az
   Alkotmánybíróság megállapította, hogy a támadott  szabály  és
   az  említett rendelkezések között nincs tartalmi összefüggés,
   ezért azokat az Alkotmánybíróság nem vizsgálta.
   Mivel  a  kifogásolt  rendelkezések alkotmányellenességét  az
   Alkotmánybíróság nem állapította meg, ezért az arra alapított
   alkotmányjogi panaszt is elutasította.

   3.  Egy  harmadik ügyben, amelyben a benyújtott alkotmányjogi
   panasz határidőben érkezett, az indítványozó a jogerőssé vált
   elsőfokú  adóügyi  határozat ellen  fordult  a  Pécsi  Városi
   Bírósághoz,    amely    1991.    szeptember    20-án     kelt
   2.P.21.880/1991. számú végzésével a keresetlevelet a Pp. 130.
   §  (1)  bekezdés f) pontja alapján idézés kibocsátása  nélkül
   elutasította.  Fellebbezés folytán a Baranya Megyei  Bíróság,
   mint  másodfokú bíróság az 1991. november 29-én kelt  2.  Pf.
   21.143/1991/2.  számú végzésével az I. fokú bíróság  végzését
   helyben hagyta. E jogerős bírósági határozat kézbesítése -  a
   jogi  képviselőnek  -  1991. december 18-án  történt  meg.  E
   határozat   indokolása  rögzíti,  hogy  az  I.   fokú   peres
   eljárásban  az  alperes  igazolta  azt,  hogy  az   I.   fokú
   államigazgatási  határozatát  a  43/1953.  (VIII.   20.)   MT
   rendelet  9.  §  (1)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően
   kézbesítette a felperesnek. Az államigazgatási határozatot  a
   II. fokú bíróság jogerős végzése értelmében 1989. október 10-
   én  kellett  kézbesítettnek tekintetni, s  az  október  25-én
   emelkedett jogerőre.

   Az  alkotmányjogi panasz szerint az R. 8. § (1)  bekezdésének
   és   9.  §  (1)  bekezdésének  jogi  szabályozása  nem  nyújt
   garanciát arra, hogy az állandó lakóhelyétől tartósan, vagy 5
   napnál hosszabb időre távollévő ügyfél az Alkotmány 57. § (1)
   és    (5)    bekezdése    szerinti   alkotmányos    alapjogát
   gyakorolhassa.
   A  jelen  alkotmányjogi  panasz az  R.  olyan  rendelkezéseit
   sérelmezi,   amelyek   a  Pszr.  31.   §   (1)   bekezdésében
   foglaltakkal  azonosak.  E szabályok  alkotmányellenességének
   megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat  -
   absztrakt  normakontroll  eljárásban  -  az  Alkotmánybíróság
   elutasította,   ezért  a  jelen  alkotmányjogi   panaszt   is
   elutasította.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  az  Abtv.  41.  §-a
   alapján közzé teszi a Magyar Közlönyben.
                          Dr. Holló András
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
     Dr. Bagi István                          Dr. Bihari Mihály
     alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                 
     Dr. Czúcz Ottó                             Dr. Erdei Árpád
     alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                 
     Dr. Harmathy Attila                        Dr. Kiss László
     alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                 
     Dr. Kukorelli István                     Dr. Strausz János
     alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                 
                 Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                        előadó alkotmánybíró
    Dr. Bagi István alkotmánybíró különvéleménye
                                 
                                 I.

    Egyetértek a határozat rendelkező részének 2., 3., 4., 5.  és
    6. pontjában foglaltakkal.

    Nem  értek  egyet  a  rendelkező  rész  1.  pontjával,  amely
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet  állapított
    meg,  arra  tekintettel, hogy a jogalkotó nem  szabályozta  a
    hivatalos   irat   postai   kézbesítéséhez   fűződő   vélelem
    megdöntésének lehetőségét, ugyanis:

    Aggályosnak  látom  azt  a  megállapítást,  mely  szerint   a
    jogszabály nem teszi lehetővé a hivatalos irat kézbesítéséhez
    fűződő  vélelem megdöntését. E vélelem szerint  az  értesítés
    második   megkísérlésének  napját  követő  ötödik  munkanapon
    kézbesítettnek  kell  tekinteni  a  küldeményt.   A   vélelem
    megdöntésére az igazolás intézménye alkalmas.

    Megítélésem   szerint   nem   állapítható   meg    egyértelmű
    alkotmányos  összefüggés egyfelől  az  Alkotmány  57.  §  (1)
    bekezdésében szabályozott, a bírói úthoz való jog,  illetőleg
    az  e § (5) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jog,
    másfelől pedig a vélelem megdöntésének szabályozása között.

                                 II.

    1.  Nem  mondható ki általános érvénnyel, hogy egy (bármilyen
    jellegű)  irat  kézbesítésének meg nem  történte  az  eljárás
    résztvevőjét    (felet,   képviselőt,    tanút,    szakértőt)
    akadályozza abban, hogy jogorvoslati jogával éljen.

    A  bíróság  (más hatóság) nem csupán jogorvoslattal támadható
    határozatot  kézbesít,  hanem  egyéb  olyan  iratot,  amelyek
    kézbesítéséhez  fűződő  joghatások  közül  csak  az  egyik  a
    fellebbezési határidő megnyílta.

    Itt említendő például, hogy
    -   a  hiánypótlásra  felhívást  tartalmazó  határozathoz   a
    hiánypótlási  határidő  megnyílta  tartozik,  elmulasztása  a
    keresetlevél    idézés   kibocsátása   nélküli   elutasítását
    eredményezi;
    -  az idézéshez a megjelenési kötelezettség fűződik, amelynek
    elmulasztása  meghatározott  ügyféli  pozícióban  az  eljárás
    szünetelését, megszüntetését, bírósági meghagyás kibocsátását
    eredményezheti;
    -  a  szakértői  díj  letételére  szóló  felhívásban  foglalt
    határidő  elmulasztása a szakértő kirendelésének mellőzésével
    jár.

    A  fenti  alkotmányos  sérelem szempontjából  a  szabályszerű
    kézbesítés  vélelme tehát ezen határozatok esetében  nem  bír
    jelentőséggel,  többségük  az  eljárás  ésszerű  időn  belüli
    befejezését  szolgálja. Különösen a kezdő irat (keresetlevél,
    idézés) kézbesítésének vélelme és a jogorvoslat között  nincs
    alkotmányos összefüggés. A keresetlevél kézbesítéséhez a  Pp.
    a  perfüggőséget  (a  keresetlevél jogi hatályának,  mégpedig
    elsődlegesen az anyagi jogi hatályának beállta)  fűzi,  amely
    ellen nem lehet fellebbezéssel élni.

    2.  Az  Alkotmány  57.  § (1) bekezdésével  való  összefüggés
    ugyancsak nem áll meg: a bírói eljáráshoz való jog,  valamint
    a  bíróság előtti egyenlőség független a bírósági iratok  itt
    vizsgált  kézbesítési szabályától. Mivel a kézbesítés  a  már
    megindult  eljárásokban lehetséges, a vélelem nem alkalmas  a
    bírói  eljárás  igénybe  vételének  akadályozására,  és   nem
    gátolhatja,    hogy    a    felek    jogaikat    gyakorolják,
    kötelezettségeiket teljesítsék.

                                III.

    1.   Megítélésem  szerint  a  kézbesítésre  vonatkozó,   fent
    említett    vélelem   megdöntésével   kapcsolatos   szabályok
    legfeljebb a jogbiztonság oldaláról közelíthetők meg.

    A  jogbiztonság  az  eljárásban  részt  vevő  valamennyi  fél
    érdekében  ugyanolyan  súllyal veendő figyelembe:  elsődleges
    érdek  pedig  az eljárások ésszerű időben történő befejezése,
    amely a tisztességes eljárásához való jogból következik.  Ezt
    segíti elő a kifogásolt vélelem törvényi szabályozása.

    2.  Bármely irat kézbesítése esetén akkor áll be a kézbesítés
    megtörténtének vélelme,
    a)  ha  a  címzett szándékosan nem veszi át az  iratot  -  de
    kifejezetten  nem  tagadja  meg,  csak  nem   megy   érte   a
    postahivatalba -,
    b)  nem  képes  átvenni, akár azért, mert  ideiglenesen  vagy
    tartósan  nem  tartózkodik az adott címen, akár egyéb,  rajta
    kívül álló okból.

    Utóbbi esetben azonban annak, aki tartósan nem tartózkodik  a
    lakcímén,  nincs  jogilag méltányolható  érdeke,  mert  előre
    számíthat arra, hogy küldeményeit valakinek át kell vennie. A
    postai szabályok lehetővé teszik meghatalmazott állítását.

    Ha  ideiglenesen  nem tartózkodik otthon (és nincs  helyettes
    átvevő  sem), előfordulhat, hogy öt nap alatt nem  veszi  át,
    kézhez  veszi  azonban a két értesítést, amely tartalmazza  a
    feladót, és módja van tudakozódni. Így ezúttal sincs  védendő
    érdek.   Ugyanez  a  helyzet,  ha  a  címzett  nem  képes   a
    küldeményért elmenni.

    3.  A  kézbesítendő irat jellegétől függően  eltérő,  hogy  a
    kézbesítés  elmaradásához fűződik-e jogsérelem és  az  milyen
    súlyú.

    A kezdő irat kézbesítésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni,
    hogy   a   címzett   a   kézbesítés  elmaradása   esetén   is
    valószínűsíthetően  tudomást szerez  az  eljárásról,  mert  a
    keresetlevél   kézbesíthetetlensége   esetében    kézbesítési
    ügygondnokot  rendel ki a bíróság, amelyről értesítést  küld,
    míg az eljárás folytatásáról már megkapja az iratokat.

    Az  (első  tárgyalásra)  idézés folytán  a  meg  nem  jelenés
    következménye  lehet  mulasztási ítélet, bírósági  meghagyás,
    egyéb   végzés,   ami   ellen  azonban  a   mulasztónak   van
    jogorvoslati joga akkor is, ha nem tudja igazolni mulasztását
    - ezért nem érheti jogsérelem.

    Ha  a  címzett  befejező határozatot nem vesz át,  azért  nem
    védendő  az  érdeke,  mert az eljárás egy folyamat,  amelyben
    tudhat  arról, hogy az valamilyen érdemi határozattal  zárul.
    Ezért  elvárható,  hogy tudakozódjék  róla  a  hatóságnál  az
    igazolási kérelem jogvesztő határideje alatt.
    A  feltételek  fennállta  esetén a perújítás  intézményét  is
    igénybe veheti.

    A  jogsérelem a tanú, szakértő esetében sem jelentős, mert  a
    bíróság  addig  idézi  őt  (bírsággal,  elővezetéssel   útba-
    indítással),  amíg  meg nem jelenik, így valószínű,  hogy  az
    igazolási kérelem jogvesztő határideje alatt veszi kézhez  az
    újabb idézést.

    Az  ügyfelet  tehát  védeni kell ugyan a  postai  mulasztások
    ellen,   nem   lehet  azonban  figyelmen  kívül   hagyni   az
    ellenérdekű  fél  érdekét, amely ugyanúgy  védendő  -  többek
    között  - az eljárás elhúzását célzó cselekményekkel szemben.
    Az  eljárás  elhúzásának  egyik  esetleges  eszköze  éppen  a
    küldeményekkel való manipuláció.

                                 IV.

    Ha a jogalkotó "lazítana" a jelenlegi szabályozáson, úgy az a
    bírósági eljárások még távolabbi befejezéséhez, és ezáltal az
    állampolgárok  jogainak sérelméhez (jogbiztonság  sérelméhez)
    vezethetne.

    A   számba   jöhető  megoldások,  az  igazolás  határidejének
    meghosszabbítása,   vagy  más  feltételek   beiktatása   arra
    indíthatja  a  peres feleket, hogy pertaktikai okból  éljenek
    vele, hiszen eredménytelensége esetén sincs szankciója.

    A  jogvesztő határidő más esetben is arra szolgál,  hogy  aki
    késedelmesen   érvényesíti  jogait,   ne   részesüljön   jogi
    védelemben még akkor sem, ha igénye megalapozott.

    Eltérő  szabályozás  (hosszabb  tartamú  jogvesztő  határidő)
    jogbizonytalanságot  eredményezne, hiszen  esetlegesen  (akár
    jogerősen)  befejezett  eljárás jogszerűségét  lehetne  utóbb
    kétségbe vonni.

    A  postai  kézbesítés helyett bírósági (hatósági)  kézbesítői
    intézmény  felállítása sem jelent több  garanciát  az  iratok
    átvételére,  mert  itt  is ugyanazok  az  emberi  mulasztások
    játszhatnak  szerepet  a  kézbesítés  elmaradásában,  mint  a
    postánál.

                                 V.

    Összefoglalva:   a   jogbiztonság  alkotmányos   követelménye
    szempontjából álláspontom szerint nagyobb jogsérelmet okozhat
    a kézbesítési szabályozás "lazítása", mint amennyit az önhiba
    bizonyítatlansága  folytán  előállt  jogsérelmek.   A   felek
    ugyanis  a  bíróságtól  (hatóságtól)  jellemzően  nem  csupán
    egyetlen  iratot  kapnak, a kezdő iratot  követi,  az  érdemi
    határozatot  pedig megelőzi más irat is. Ezért egyetlen  irat
    kézbesítésének esetleges hibája aligha jelenti a joggyakorlás
    akadályozását  akkor, amikor más iratból a  fél  már  tud  az
    eljárásról, vagy tudni fog a következőkben.

    Budapest, 2003. október 13.
                                                  Dr. Bagi István
                                                    alkotmánybíró

    Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró különvéleménye

    1.  Nem  értek egyet a többségi határozat rendelkező részének
    2.   pontjában   foglaltakkal   mert   a   hivatalos   iratok
    kézbesítésének egyszerűsítéséről szóló 43/1953.  (VIII.)  20.
    MT  rendelet  9. § (1) és (4) bekezdése valamint  a  rendelet
    végrehajtása  tárgyában kiadott 13/1953. (IK. 17.)  IM-KPM-BM
    együttes  utasítás 3. § (1) bekezdése alkotmányellenességének
    megállapítására irányuló indítványoknak helyt  kellett  volna
    adni. Nem értek egyet továbbá a határozat rendelkező részének
    4.  pontjában  foglaltakkal annyiban, hogy azon alkotmányjogi
    panasznak, amely a 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet 9. §  (1)
    bekezdése tekintetében az alkotmányellenesség megállapítására
    irányuló indítványokkal megegyező indokokon nyugszik, szintén
    helyt kellett volna adni.

    A  Pp.  99.  §  (2) bekezdése a hivatalos iratok  kézbesítése
    tekintetében  megdönthető  vélelmet  tartalmaz.  A  hivatalos
    iratok   kézbesítésének  alapjául  szolgáló   fent   említett
    rendelet   és   utasítás   azonban  a  kézbesítettség   ténye
    tekintetében   a   törvény  szerinti   megdönthető   vélelmet
    ténylegesen megdönthetetlenné teszi.

    A fél évszázados jogi szabályozás szükségképpen alkalmatlan a
    mai   jogi-   és  életviszonyok  leképezésére.   A   lényeges
    tartalmában  a  módosítások  ellenére  változatlan,  1953-ból
    származó   rendelet  és  az  állami  irányítás   egyéb   jogi
    eszközének  minősülő utasítás nem számol sem  a  megváltozott
    gazdasági    feltételeknek   a   munkavállalásra    gyakorolt
    hatásával,   s   az   ennek   eredményeképpen   megnövekedett
    mobilizációval,  sem  pedig a postai  szolgáltatás  területén
    bekövetkezett feltételrendszer átalakulásával.

    A  postai szolgáltatásokkal összefüggésben a jogalkotónak  az
    őt terhelő jogalkotási kötelezettség keretében egészében véve
    is  le  kellett  volna már vonnia annak konzekvenciáit,  hogy
    mára   "általános  állapottá"  vált  a  postai  szolgáltatást
    igénybe vevőknek a lakóhelyüktől történő rendszeres, rövidebb
    vagy    tartós   távolléte.   A   kézbesítéssel    összefüggő
    megváltozott  viszonyokat figyelmen kívül hagyó rendelkezések
    a  szolgáltatás kényszerű igénybevevői - vagyis a címzettek -
    számára  olyan  hátrányos következményekkel  járnak,  amelyek
    alkotmányossági  szempontból  is  kifogásolhatóvá  teszik   a
    szabályozást.

    2.  A  hivatalos  irat  kézbesítettségének  tényére  irányuló
    törvényes  vélelemmel  és annak következményeivel  szemben  a
    bizonyítási  teher  az  irat küldőjével  és  a  kézbesítésben
    technikai   szerepet   betöltő   szolgáltatóval   szemben   a
    vélelemmel érintettet terheli. Az érintett azonban  objektíve
    nem   rendelkezik,   nem   is   rendelkezhet   a   bizonyítás
    eredményességéhez   szükséges  és  az   azt   lehetővé   tévő
    eszközökkel.

    A  vélelmező  tény fennállását alátámasztó vagy éppen  cáfoló
    összes   személyi   és   tárgyi  bizonyíték   (a   kézbesítés
    megkísérlésének   valódisága,  a  kézbesítés   megkísérlésére
    vonatkozó értesítések meghagyása, stb. tekintetében) a postai
    szolgáltató birtokában van. A vélelem érintettje ezekhez  nem
    férhet  hozzá,  az iratokba, nyilvántartásokba, kimutatásokba
    be  nem  tekinthet, csupán arra jogosult, hogy a posta  belső
    vizsgálatának eredményét megismerje. A vizsgálat azonban az ő
    közreműködése nélkül és előtte ismeretlen módon folyik, így a
    vélelem  megdöntéséhez  teljes mértékben  eszköztelen  marad.
    Mindez  azt eredményezi, hogy a vélelem megdöntésére irányuló
    eljárás során egyetlen tény lesz bizonyítható, nevezetesen  a
    hivatalos iratnak a hatóság által történő postára adása  (ami
    a  hatóság  postakönyveiből  ellenőrizhető).  Az  ezt  követő
    folyamat,     a     szolgáltató     tevékenysége      ugyanis
    ellenőrizhetetlen,     így    állításaival     szemben     az
    ellenbizonyítás  is kizárt. Végső soron  tehát  a  vélelem  a
    hivatalos irat postára adásának tényén alapul.

    A fentebb kifejtettekre tekintettel a hivatkozott rendelet és
    utasítás  támadott rendelkezéseit az Alkotmánybíróságnak  meg
    kellett volna semmisítenie. A jelenlegi szabályozás sérti  az
    Alkotmány   2.   §   (1)  bekezdéséből  fakadó   jogbiztonság
    követelményét,  mert  a  vélelem  megdöntésének   folyamatába
    ellenőrizhetetlen bizonytalansági tényezőket épít be, s  ezek
    döntő  módon  érinthetik  annak  az  eljárásnak  kimenetelét,
    amellyel a kézbesítés kapcsolatos.

    A   kézbesítési  vélelemmel  szembeni  bizonyítás  gyakorlati
    lehetetlensége ugyanakkor az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében
    foglalt   jogorvoslati  jogot  is  kiüresíti:   a   vélelemre
    alapított  hatósági,  illetőleg  bírósági  döntés   ellen   a
    jogorvoslat elvileg sem kecsegtet sikerrel.

    Ezen  szabályok  változatlanul hagyása a rendelkező  rész  1.
    pontjában  megállapított  jogalkotói mulasztás  megszüntetése
    esetén  is  gátja lehet az alkotmányos szabályozás gyakorlati
    érvényesítésének.

    Budapest, 2003. október 13.
                                                  Dr. Erdei Árpád
                                                    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

                                 I.

    1.  Egyetértek  a  határozat  rendelkező  része  1.,  5.,  6.
    pontjában foglaltakkal.

    2. Nem értek egyet ugyanakkor azzal, hogy az Alkotmánybíróság
    nem  semmisítette  meg  a  szabályozási  szint  elégtelensége
    okából  a  hivatalos iratok kézbesítésének  egyszerűsítéséről
    szóló 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet végrehajtása tárgyában
    kiadott  13/1953. (IK. 17.) IM-KPM-BM együttes  utasítást,  a
    felhatalmazó  rendelet tartalmával való szoros összefüggésére
    tekintettel.   [Az   összefüggést   (s   egyben   a   súlyos,
    jogbiztonságot   közvetlenül   is   fenyegető   jogalkotásban
    tettenérhető  káoszt) egyértelműen mutatja  az  a  körülmény,
    hogy  a  hatályos  utasítás a rendelet már 1993.  X.  14-étől
    hatályon kívüli 2. §-ához, 3. § (4) és (6) bekezdéséhez, 6. §
    (5)  bekezdéséhez,  8.  §  (1) bekezdéséhez  kifejezetten  is
    "részletező" rendelkezéseket kapcsol.]

    A  szabályozási szint elégtelensége - álláspontom  szerint  -
    önmagában véve is elegendő ok lett volna legalább arra,  hogy
    az  Alkotmánybíróság - akár hivatalból is  -  megállapítsa  a
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet is.  Állítom
    ugyanis:  az  utasítás  tárgyi hatálya közvetlen  kapcsolatba
    hozható  az  Alkotmány 57. § (1) és (5) bekezdésében  foglalt
    alapvető jogokkal.
    Mindezekre figyelemmel nem értek egyet a határozat rendelkező
    része 2., 3., 4. pontjában foglaltakkal.
                                 II.
                             Elvi alapok
                   (A mai helyzet - de lege lata)

    1.   "A   jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.  törvény   (a
    továbbiakban:  Jat.) 61. § (2) bekezdése szerint:  E  törvény
    nem   érinti  a  hatálybalépése  előtt  alkotott  jogszabály,
    határozat,   utasítás,  szabvány,  ármegállapítás   és   jogi
    iránymutatás   hatályát.   Az  Alkotmánybíróság   álláspontja
    szerint  a Jat. ezen szabálya nem sérti az Alkotmány egyetlen
    rendelkezését   sem.   Ellenkezőleg,   összhangban   áll   az
    Alkotmánynak a magyar Köztársaság jogállamiságát deklaráló 2.
    §  (1)  bekezdésével.  A jogállamiság egyik  fontos  tartalmi
    eleme  a  jogbiztonság, amelynek megőrzését  célozza  a  Jat.
    rendelkezése."  [45/1991. (IX. 10.) AB határozat,  ABH  1991,
    206, 207.]

    Ugyanakkor  azonban  az Alkotmánybíróság  a  következőket  is
    megállapította:   "Az  Alkotmánybíróság  -   a   gyakorlatára
    vonatkozó elvi állásfoglalása szerint [2/1991. (X.  29.)  TÜ-
    áf.]  -  az  1987.  évi  XI. törvény (a  továbbiakban:  Jat.)
    hatálybalépéséig]  a megalkotásuk időpontjában  jogforrástani
    szempontból  nem  alkotmányellenes,  ám  a  későbbiek   során
    alkotmányossági   szempontból  elégtelenné  vált   jogforrási
    szinten   megalkotott  jogszabályoknak  kizárólag  e   formai
    alkotmánysértés  címén történő megsemmisítésétől  tartózkodik
    ugyan,   ha   azonban   a  formai  alkotmánysértés   tartalmi
    alkotmánysértéssel   párosul,  a  jogszabályt   az   utólagos
    normakontroll-eljárás     keretében     megsemmisíti.      Az
    Alkotmánybíróságnak  ez  a  gyakorlata  vonatkozik   mind   a
    felhatalmazás  alapján  kiadott, mind  pedig  a  felhatalmazó
    jogszabályokra." [58/1991. (XI. 8.) AB határozat,  ABH  1991,
    289-290.,  61/1995.  (X.  6.) AB határozat,  ABH  1996,  318;
    617/B/1995. AB határozat, ABH 1997, 816.]

    2.  A  43/1953.  (VIII.20.) MT rendelet 12. §  (2)  bekezdése
    értelmében:  "A jelen rendelet végrehajtása végett  szükséges
    rendelkezéseket   -   ideértve  a  tértivevények   és   egyéb
    kézbesítési   bizonyítványok,  valamint  a   figyelmeztetések
    mintájának  megállapítását  is -  az  igazságügyminiszter,  a
    közlekedési,  hírközlési  és vízügyi  miniszter,  valamint  a
    belügyminiszter  állapítják meg: a felügyeletük  alá  tartozó
    ügyek tekintetében az egyes miniszterek a szükséghez képest -
    postai  kézbesítés  esetében  a  közlekedési,  hírközlési  és
    vízügyi   miniszterrel   egyetértve   -   külön   szabályokat
    állapíthatnak meg." Az idézett felhatalmazó rendelkezést  sem
    a  postai  tevékenységről  szóló 133/1993.  (IX.  29.)  Korm.
    rendelet, sem pedig a postai szolgáltatások ellátásáról szóló
    254/2001.   (XII.   18.)   Korm.  rendelet   nem   érintette,
    következésképpen   az  változatlan  szöveggel   jelenleg   is
    hatályban van.

    E   rendelkezéssel  összefüggésben  két   elvi   jellegű   és
    jelentőségű megállapítás tehető:
    a)  A  felhatalmazó  rendelkezés  nem  jelöli  meg,  hogy   a
    minisztereknek   milyen   "formát"   kell   választaniuk    a
    részletszabályok     megállapításakor.      Az      általános
    "megállapítási"  jogukba elvileg mind  a  rendelet,  mind  az
    utasítás   beletartozhat.  A  szabályozás  tárgya  ugyanakkor
    (tértivevények,  kézbesítési bizonyítványok, figyelmeztetések
    mintájának    megállapítása)    állampolgári    jogokat    és
    kötelességeket is érint(het), amelyek rendezésére jogszabályt
    kell  alkotni  a  Jat. hatályba lépése  óta,  annak  17.  §-a
    értelmében;
    b)  (Együttes)  miniszteri  rendelet  helyett  jelenleg  (is)
    utasítás [a 13/1953. (IK. 17.) IM-KPM-BM együttes utasítás (a
    továbbiakban:  Út.)] ad szabályozást az a) pontban  említett,
    Jat.   17.   §-a   szerint   is   rendeletben   szabályozandó
    tárgykörökről,   sőt  az  a  gyakorlatban  a  tértivevényekre
    vonatkozó  részletes szabályozás egyedüli forrása  maradt.  A
    Jat.  az  állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközének  és  nem
    jogszabálynak tekinti az Út.-t, s annak tárgyát is a  szervek
    közötti viszonyok rendezésére korlátozza: "A miniszter és  az
    országos hatáskörű szerv vezetője jogszabályban meghatározott
    irányítási  jogkörében  a közvetlen  irányítása  alá  tartozó
    szervek  tevékenységét szabályozó utasítást adhat ki."  [Jat.
    49.  §  (1) bekezdés] Az Út. tárgyi hatálya az államigazgatás
    és   az   igazságszolgáltatás   körében   a   felek   részére
    kézbesítendő   hivatalos  iratokra  terjed  ki,   tehát   nem
    (nemcsak)    az   utasítást   kiadó   miniszterek   közvetlen
    alárendeltségébe   tartozó   szervek   munkájára    kiterjedő
    előírásokat   tartalmaz.  Különösen  igaz  ez   az   Út.   "A
    tértivevényes   levél  kézbesítése"  című,  6.   §-ában   írt
    tartalmára,  de  ugyanígy  a 10. §-ában  részletezett  "egyéb
    kézbesítési módok"-ra.
    Valójában  itt  a felszínen látható problémánál  súlyosabb  a
    gond:  az állampolgárokat (is) közvetlenül érintő szabályozás
    a  Jat.  hatálybalépése  óta  a  jogszabályok  kategóriájából
    átkerült  a  "csak" az állami irányítás egyéb jogi eszközének
    számító  utasításba, azaz itt már nem pusztán arról van  szó,
    hogy  az  adott  társadalmi  viszonyt  nem  megfelelő  szintű
    jogszabály   rendezi,  hanem  arról,  hogy   egyáltalán   nem
    jogszabályban  találhatók  meg a jogalkalmazó  szervek  által
    alapulveendő-  s állampolgárok jogait és kötelezettségeit  is
    érintő  rendelkezések. Ez pedig önmagában  véve  is  már  egy
    olyan   "minőségi   ugrást"   jelent,   amely   mellett    az
    Alkotmánybíróság  sem mehetett volna el szó nélkül.  Alkalmat
    és  okot  teremtett volna erre a tárgyalt ügyben az,  hogy  a
    tértivevényes  kézbesítés  problémáit  több  indítványozó  is
    hangsúlyozta.

    3.  Megjegyzem:  tovább fokozza az általam  jelzett  probléma
    jelentőségét  az  a  körülmény,  hogy  az  Út.  további,   az
    érintettek    számára   még   kevésbé   elérhető   "források"
    szabályozási   lehetőségei  előtt  is   megnyitja   a   utat:
    "Amennyiben   az  R.  vagy  a  jelen  utasítás  másként   nem
    rendelkezik, a hivatalos iratok postai kézbesítésére a postai
    üzletszabályzat    és    kezelési   utasítás    rendelkezései
    irányadók."  (Út. 9. §.) E formák pedig már  végképp  a  Jat.
    mellett élnek, annak kifejezett tilalma ellenére szabályoznak
    (szabályozhatnak)  állampolgárokat  (is)  közvetlenül  érintő
    társadalmi viszonyokat.

                                III.
                           Következtetések

    1.  A  formai  okból (elégtelen szabályozási  szint)  történő
    megsemmisítés  mellett szól az a körülmény,  hogy  az  Út.  a
    közhatalommal rendelkező szervek tevékenységét is érinti. [Az
    "egyéb   kézbesítési  módok"  körében  (10.  §.)  a  hatóság,
    illetőleg  a  bíróság saját kézbesítőjének kötelmei  kerültek
    rögzítésre.]  Márpedig az Alkotmánybíróság  már  az  56/1991.
    (XI.  8.)  AB  határozatában megállapította: "A  jogállamiság
    egyik  alapvető követelménye, hogy a közhatalommal rendelkező
    szervek  a jog által meghatározott szervezeti keretek között,
    a  jog  által megállapított rendben, a jog által  a  polgárok
    számára   megismerhető  és  kiszámítható  módon  szabályozott
    korlátok között fejtik ki a tevékenységüket." (ABH 1991, 454,
    456). Az Út. ebből a szempontból - a mondottak szerint -  nem
    "jog",  s  ilyenként gyakorlatilag hozzáférhetetlen  is  azok
    számára,  akikre  nézve  ugyanakkor közvetlenül  alkalmazandó
    rendelkezéseket  tartalmaz.  Gyakorlatilag  az   "az   állami
    irányítás  egyéb jogi eszköze"-ként még csak a minisztériumok
    -  nem  is  kötelezően kiadandó - "tárca hivatalos" lapjaiban
    sem  kötelezően közzéteendő: "A minisztérium és  az  országos
    hatáskörű  szerv  az  utasítások  és  a  jogi  iránymutatások
    közzététele  céljából  hivatalos  lapot  adhat  ki.  Az   (1)
    bekezdésben említett hivatalos lapban az a jogszabály  és  az
    állami irányítás egyéb olyan jogi eszköze is közölhető, amely
    a  minisztérium,  az országos hatáskörű szerv,  illetőleg  az
    általuk irányított vagy felügyelt szerv munkája szempontjából
    fontos."  Tehát e formáknak a Magyar Közlönyben nincs  helyük
    [a Jat. 57. § (2) és (3) bekezdésének tételes felsorolása nem
    tartalmazza  őket],  a  minisztériumoknak  pedig   még   csak
    hivatalos  lapot  sem  kötelességük  fenntartani  ("hivatalos
    lapot adhat ki), s ha kiad is ilyet, abban sem kötelessége  a
    közzététel (az mindössze "közölhető").

    2.  Az  Út. a Jat. hatálybalépéséig jogforrástani szempontból
    nem  volt  alkotmányellenes, ám azt követően  alkotmányossági
    szempontból     elégtelenné    vált    jogforrási     szinten
    megalkotottnak minősül, sőt mi több: még a jogforrások  közül
    is   kikerült.  Tárgyi  hatálya  -  ennek  ellenére  -  olyan
    viszonyokat  (is)  érint,  amelyek  közvetlenül  kihatnak   a
    címzettek  Alkotmány  57.  §  (1),  illetőleg  (5)  bekezdése
    szerinti   bírósághoz  fordulás,  valamint  a   jogorvoslatok
    igénybevételére vonatkozó jogára. Mivel - erre tekintettel  -
    a   formai   alkotmánysértés   tartalmai   alkotmánysértéssel
    párosul,   az   Út.-t  az  Alkotmánybíróságnak  az   utólagos
    normakontroll    eljárás   keretében   meg   kellett    volna
    semmisítenie.

    3.   Részben  már  az  előbbiek  is  megalapozhatják  azt   a
    véleményt,  hogy az Alkotmánybíróságnak hivatalból  is  módja
    lett  volna - akár az elégtelen jogforrási szint okából  -  a
    megsemmisítés    mellett   megállapítani    a    mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet is. [A Jat.  17.  §-ában
    írt,    jogszabályba   illő   tartalom   alig   hozzáférhető;
    közzétételi   kötelezettség  alatt  sem  álló  olyan   állami
    irányítás   egyéb   jogi  eszközében  (utasításban)   történt
    "szabályozottsága"   miatt  egyrészt   nem   elégíti   ki   a
    közhatalmat  gyakorló szervek működésének jogi szabályozására
    vonatkozó jogállami kritériumokat, másrészt az Alkotmány  57.
    §  (1)  és  (5) bekezdésében írt alkotmányos alapjogokkal  is
    közvetlenül kapcsolatba hozható.]

    4.  Álláspontom kizárólagosan a formára, a szabályozási szint
    elégtelenségének  orvoslására kínált volna két  megoldást.  A
    Különvélemény a tartalmi kérdéseket részletesen  nem  érinti,
    ami  azonban nem jelenti azt, hogy e téren elegendő  lenne  a
    jelenlegi  utasítás tartalmának változatlan  átemelése  (pl.)
    rendeleti  szintű  szabályozásba. Hangsúlyoznom  kell  ezért:
    elkerülhetetlen  a  majdani,  Jat.  szerinti   "szabályozási"
    formába  emelés során a hatályos utasítás tartalmának tüzetes
    megtisztítása  is. Csupán utalásszerűen:  hol  van  a  "jelen
    utasításhoz mellékelt A és B mintának megfelelő tértivevény"?
    [Út.  3.  §  (1) bekezdés] Az Út.-hoz kapcsolódó "Megjegyzés"
    szerint  "Az  "A" mintájú tértivevény a MNOSZ 16166-53  számú
    szabvány   szerint  készül";  de  hol  van   a   B"   mintájú
    tértivevény? [Különös tekintettel arra, hogy a 133/1993. (IX.
    29.)  Korm.  rendelet 1. számú melléklete  közöl  tértivevény
    mintákat,  melyek  között sem "A",  sem  "B"  típusú  nincs.]
    Életszerű-e még "telekkönyvi végzésről" szólni [Út. 3. §  (7)
    bekezdés],    évtizedekkel    a   telekkönyv    intézményének
    megszüntetése  után? Elfogytak-e már a 7976-8. raktári  számú
    feladókönyvek,  illetve az ettől eltérő,  a  "jelen  utasítás
    hatálybalépésekor  használatos" feladókönyvek?  (Az  utasítás
    1953. szeptember 1-én lépett hatályba.) Vajon komolyan hihető-
    e,  hogy a "tanács végrehajtó bizottságának" még szerepe  van
    az  egyéb  kézbesítési módok teljesítésében [Út.  10.  §  (1)
    bekezdés];  "élők"-e  még  az Út. 11.  §-ában  írt  "átmeneti
    rendelkezések"?   Van-e  bármiféle  köszönőviszony   az   Út.
    hatályos 12. §-a ("Hatálybalépés") és az Alkotmány 2.  §  (1)
    bekezdésében   megfogalmazott  jogállami   klauzula   között?
    Nevezetesen: hatályon kívül helyezhet-e utasítás  rendeletet,
    illetőleg  elfogadható-e alkotmányossági  szempontból  sommás
    hatályon  kívül helyezést tartalmazó rendelkezés? Az utasítás
    szövege szerint: "A jelen utasítás az 1953. évi szeptember hó
    1.  napján  lép  hatályba: ugyanakkor  hatályukat  vesztik  a
    80.00081949.  (IX. 10.) IM rendelet, valamint a  hatósági  és
    bírósági  iratok  kézbesítésekre vonatkozó jogszabályoknak  a
    jelen  utasítással ellentétes rendelkezései". Végül:  része-e
    az Út.-nak a "Megjegyzés"? (Út. 12. §)

    Mindent     egybevetve:     meggyőződésem     szerint      az
    Alkotmánybíróságnak   -   pusztán   a   szabályozási    szint
    elégtelensége  okából is (pontosabban:  a  nem  jogszabállyal
    való rendezettség okából) - meg kellett volna semmisítenie az
    Út.-t, s egyidejűleg ki kellett volna mondania hivatalból azt
    is,   hogy   a   43/1953.   (VIII.   20.)   MT.   rendeletben
    részletszabályozásra    felhatalmazott    miniszterek     nem
    jogszabállyal  (rendelettel)  tettek  eleget  a  felhatalmazó
    kormányrendeletben  előírt  szabályozási  kötelezettségüknek.
    Ennek  eredménye  pedig az lett, hogy  kötelezően  közzé  sem
    teendő - azaz nem is jogszabály - állami irányítás egyéb jogi
    eszköze  (Út.)  rendezi  a  közhatalmat  gyakorló  szervek  -
    jogérvényesítéshez  szükséges  -  működését,  valamint  olyan
    társadalmi  viszonyokat  is,  amelyek  közvetlenül  érintenek
    alkotmányos alapjogokat. (Esetünkben a bírósághoz fordulás és
    a  jogorvoslatok igénybevételének Alkotmány 57. § (1) és  (5)
    bekezdésében  szabályozott alapjogát.) Azaz - a megsemmisítés
    mellett  -  helye  lett  volna  a mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapításának is.
    A  kézbesítésre vonatkozó 43/1953. (VIII. 20.)  MT.  rendelet
    végrehajtási  utasításának olyan súlyos  tartalmi  és  formai
    fogyatékosságai  vannak, amelyek ma már akár  a  felhatalmazó
    Kormányrendelet   alkotmányosságát   is   megkérdőjelezhetővé
    teszik.  Erre tekintettel magam egy - a többségi határozattól
    eltérő - szigorúbb álláspontot támogattam volna.

    Budapest, 2003. október 13.
                                                  Dr. Kiss László
                                                    alkotmánybíró

    Dr. Strausz János alkotmánybíró különvéleménye

    Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával,
    valamint az ahhoz kapcsolódó indokolással, ezért
    különvéleményt jelentek be.

    Véleményem  szerint  nem  áll  fent  jogalkotói  mulasztás  a
    hivatalos   iratok  postai  kézbesítéséhez   fűződő   vélelem
    megdönthetőségének    tárgyában,    ezért    alkotmányellenes
    helyzetről nem lehet beszélni.

    1.  Amennyiben  a tértivevényes kézbesítésnél  a  címzett  az
    iratot kétszeri megkísérlés esetén ténylegesen nem vette  át,
    és  a  küldemény  "nem kereste" jelzéssel érkezett  vissza  a
    feladóhoz (bírósághoz vagy más hatósághoz), akkor a postai és
    perjogi  szabályok  szerint az ötödik  munkanapon  az  iratot
    kézbesítettnek kell tekinteni. Ez kétségkívül jogi vélelemnek
    minősül,   azonban  e  vélelem  hiányában   bármely   címzett
    bármilyen  bírósági  vagy  hatósági  eljárást  tetszése  vagy
    érdekei    szerint,   avagy   akár   önhibáján   kívül    is,
    megakadályozhat, megnehezíthet, meghiúsíthat, pusztán passzív
    magatartásával.

    A   vélelem   tehát  azt  jelenti,  hogy  a   "nem   kereste"
    visszajelzés   esetén   a  bíróság  (hatóság)   alkalmazhatja
    mindazon  jogkövetkezményeket, amelyek egyébként a  tényleges
    kézbesítéshez  fűződnek. E vélelem hiányában a  bíróságok  és
    más    hatóságok    működése    lehetetlenné    válna,     az
    igazságszolgáltatás és a közigazgatás teljesen megbénulna.
    A  kézbesítési vélelem jogintézménye tehát összhangban áll az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  jogállamiságból
    levezethető jogbiztonság követelményével.

    2.  Egyetlen  eljárásjogi  kódex sem  nyilvánítja  azonban  a
    kézbesítési  vélelmet  megdönthetetlennek.  Valóban   gyakran
    megesik,  hogy a címzett jóhiszeműen és önhibáján  kívül  nem
    veszi,  vagy nem veheti át a küldeményt, és arra sincs módja,
    hogy   a   postai   értesítés   alapján   elmenjen   érte   a
    postahivatalba.
    Amennyiben  a  hivatalos  irat valamely  jogvesztő  vagy  nem
    jogvesztő  határidőt, határnapot tartalmaz, és a címzett  ezt
    önhibáján  kívül  mulasztja el, akkor  az  igazolási  kérelem
    megfelelő  jogorvoslást jelent, mivel  a  címzett  kimentheti
    magát,    és    mulasztását    nem    bizonyítania,    csupán
    valószínűsítenie kell.

    Az  összes  többi  esetben  viszont  semmi  sem  zárja  el  a
    címzettet  -  akár ügyfél, akár nem - hogy az eljáró  bíróság
    vagy  hatóság előtt a vélelmet ellenbizonyítással  megdöntse,
    pl. hogy tanukkal, okiratokkal bizonyíthassa, miszerint azért
    nem  vehette  át a küldeményt, mert hosszabb ideig  külföldön
    vagy  kórházban volt, sőt, hogy a lakcíme megváltozott, és  a
    feladó  tévedett,  amikor rossz címre  küldte  az  iratot.  A
    vélelmet  ilyen alapon megdönthető ellenbizonyítást semmiféle
    eljárási jogszabály nem tiltja.

    A  gyakorlatban sűrűn előfordul, hogy a kézbesítési vélelem a
    bírósági tárgyaláson, vagy akár a tárgyalás megkezdése  előtt
    dől meg, amikor is a bíróság nyilvánvalóan nem is bocsátkozik
    a tárgyalásba, hanem új határnapot tűz ki, és esetleg nyomban
    kézbesíti az iratot a megjelent címzettnek.
    Álláspontom szerint tehát a jogalkotót nem terheli mulasztás,
    mert  ezek  a kérdések rendezettek, és elfogadott gyakorlattá
    váltak.
    Nem   áll   tehát,  hogy  a  kézbesítési  vélelem  ne   lenne
    megdönthető,  továbbá  létezik  hosszú  ideje   az   igazolás
    jogintézménye  is. Ennél többet vagy újabbat a jogalkotó  nem
    találhat  ki, tehát őt az állítólagos mulasztás korrigálására
    felhívni teljesen célszerűtlen volna.

    3.  Más  kérdés, hogy a postai szolgáltatások jelenleg számos
    hibát   és   fogyatékosságot  mutatnak,  és  az  is   gyakran
    előfordul, hogy a kézbesítést végző postás téved, vagy vét  a
    szolgálati kötelezettségei ellen.
    Azonban a postai gyakorlat fogyatékosságai vagy egyes  postai
    szabályok  elavultsága nem sorolhatók a jogalkotói  mulasztás
    körébe,  és  nem  érik  el  az alkotmányellenesség  szintjét.
    Következésképpen alkotmányellenes helyzet sem áll fent.

    Budapest, 2003. október 13.
                                                Dr. Strausz János
                                                    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     46/2003. (X. 16.)
     Date of the decision:
     .
     10/13/2003
     .
     .