Hungarian
Ügyszám:
.
593/A/2005
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 34/2005. (IX. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/367
.
A döntés kelte: Budapest, 09/27/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
          Az   Alkotmánybíróság   a   köztársasági   elnöknek   az
   Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett  törvény
   egyes     rendelkezései    alkotmányellenességének     előzetes
   vizsgálatára benyújtott indítványa alapján meghozta a következő

                            határozatot:
                                  
         Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  kisebbségi
   önkormányzati képviselők választásáról, valamint a  nemzeti  és
   etnikai  kisebbségekre vonatkozó egyes törvények  módosításáról
   szóló,  az Országgyűlés 2005. június 13-i ülésnapján elfogadott
   törvény 68. §-ának (3) bekezdése alkotmányellenes.
        Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.
                                   
         A  köztársasági  elnök  –  az  Alkotmány  26.  §-ának  (4)
    bekezdése  alapján  –  nem írta alá a kisebbségi  önkormányzati
    képviselők   választásáról,  valamint  a  nemzeti  és   etnikai
    kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló, az
    Országgyűlés  2005. június 13-i ülésnapján elfogadott  törvényt
    (a  továbbiakban: Tv.), hanem azt az Alkotmánybíróságnak küldte
    meg véleményezésre. A köztársasági elnök az Alkotmánybíróságról
    szóló  1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.)  1.  §-
    ának a) pontjára, 21. §-a (1) bekezdésének b) pontjára és 35. §-
    ára   hivatkozva   indítványozta,  hogy   az   Alkotmánybíróság
    vizsgálja  meg alkotmányossági szempontból a Tv.  68.  §-a  (3)
    bekezdésének rendelkezéseit.

         Az  indítvány  szerint aggályos a helyi  önkormányzatokról
    szóló  1990. évi LXV. törvénybe (a továbbiakban: Öt.) a Tv.-vel
    beiktatott  az  a  megoldás, amellyel a  települési  kisebbségi
    önkormányzat   megválasztott  tagja   –   meghatározott   számú
    választópolgárnak   a   települési   kisebbségi   önkormányzati
    választás    keretében    történő    szavazása     esetén     –
    nyilatkozattétellel a helyi önkormányzat képviselő-testületének
    tagjává válik. Az indítvány szerint ez a szabályozás ellentétes
    az  Alkotmány 2. §-ának (1) és (2) bekezdésével, 44. §-ának (1)
    bekezdésével, 70. §-ának (2) és (3) bekezdésével, valamint  71.
    §-ának (1) bekezdésével.

         Az  indítvány kifejti, hogy az Alkotmány 2. §-ának (1)  és
    (2)  bekezdése,  42.  §-a,  44. §-a,  70.  §-ának  (2)  és  (3)
    bekezdése,  valamint  71.  §-a  alapján  a  helyi  önkormányzat
    képviselő-testületének tagja csak olyan személy lehet,  akit  a
    helyi    választáson   választójoggal   rendelkező    személyek
    összessége számára nyitva álló választás legitimál. A Tv. 68. §-
    ának (3) bekezdésével megállapított megoldás szerint azonban  a
    képviselő-testületnek olyan személyek is tagjává válnak, akiket
    a  választópolgárok egy szűkebb köre választ meg. A Tv.  2.  §-
    ának  (1)  bekezdése szerint ugyanis a kisebbségi választásokon
    csak  az  a  helyi  önkormányzati választásokon  választójoggal
    rendelkező   személy  vehet  részt,  aki  a  külön   törvényben
    meghatározott   kisebbséghez   tartozik   és   a   kisebbséghez
    tartozását  kinyilvánítja. Az indítvány  szerint  az  Alkotmány
    felsorolt rendelkezései alapján azért merül fel aggály ezzel  a
    szabályozással   szemben,   mert  a  kisebbségi   választásokon
    megválasztott   személy   a   helyi   önkormányzat   képviselő-
    testületének  annak  ellenére lesz tagja, hogy  a  demokratikus
    legitimáció ebben a tekintetben nem valósul meg.

         Az  indítvány  szerint  a  Tv. 68.  §-ának  (3)  bekezdése
    ellentétes  továbbá  a  választójog  egyenlő  értékűségének  az
    Alkotmány 71. §-a (1) bekezdésén alapuló elvével is. A Tv. 2. §-
    a  (1)  bekezdésének  c)  pontját  figyelembe  véve  ugyanis  a
    támadott  szabály alapján azok a személyek, akik a kisebbséghez
    tartozásukat   kinyilvánítják,  mind  a   helyi   önkormányzati
    választáson,   mind  a  kisebbségi  választáson  választójoggal
    rendelkeznek,  míg  a  többi  választópolgár   csak   a   helyi
    önkormányzati választáson nyilváníthat véleményt.

                                  II.
                                   
         1.  Az  indítványozó az Alkotmány következő  rendelkezései
    alapján fejtett ki aggályokat a Tv. 68. §-ának (3) bekezdésével
    szemben:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.
    (2)  A  Magyar  Köztársaságban minden hatalom a népé,  amely  a
    népszuverenitást   választott   képviselői   útján,    valamint
    közvetlenül gyakorolja.”
    „42.  §  A község, a város, a főváros és kerületei, valamint  a
    megye   választópolgárainak  közösségét   megilleti   a   helyi
    önkormányzás  joga.  A  helyi önkormányzás  a  választópolgárok
    közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése,
    a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.”
    „44.  § (1) A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk
    választott    képviselőtestület    útján,    illetőleg    helyi
    népszavazással gyakorolják.”
    „70.   §   (2)   A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel
    rendelkező  minden nagykorú magyar állampolgárt és  az  Európai
    Unió   más   tagállamának   a  Magyar   Köztársaság   területén
    lakóhellyel  rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti  az  a
    jog,  hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek
    választásán választható és – amennyiben a választás, illetve  a
    népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik –
    választó   legyen,  valamint  helyi  népszavazásban   és   népi
    kezdeményezésben  részt  vegyen.  Polgármesterré  és   fővárosi
    főpolgármesterré magyar állampolgár választható.
    (3)    A    Magyar    Köztársaságban    minden    menekültként,
    bevándoroltként   vagy   letelepedettként   elismert   nagykorú
    személyt   megillet  az  a  jog,  hogy  a  helyi  önkormányzati
    képviselők  és  a  polgármesterek választásán  –  amennyiben  a
    választás,  illetve  a népszavazás napján a Magyar  Köztársaság
    területén  tartózkodik  –  választó legyen,  valamint  a  helyi
    népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.”
    „71.  § (1) Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament
    képviselőit,  a  helyi önkormányzati képviselőket,  valamint  a
    polgármestert  és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok
    általános  és egyenlő választójog alapján, közvetlen és  titkos
    szavazással választják.”

         2.  A  Tv.  68.  §-ának (3) bekezdése  –  amely  az  Öt.-t
    módosítja – a következő rendelkezéseket tartalmazza:
    „Az Öt. a következő 21/A. §-sal egészül ki:
    ’21/A. § (1) A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen  a
    települési    kisebbségi   önkormányzat   legtöbb   szavazattal
    megválasztott    tagja   az   (5)   bekezdés    szerint    tett
    nyilatkozatával  a  képviselő-testület  tagjává  válik,  ha   a
    települési  kisebbségi önkormányzat választásán legalább  annyi
    választópolgár szavazott érvényesen, mint amennyi a  települési
    önkormányzati  általános  választáson a  kislistán  mandátumhoz
    jutott jelöltekre leadott szavazatok átlagának
      a)  a 600 vagy annál kevesebb lakosú településen a fele,
    b)  az 5 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen az
    egyharmada,
      c)  az 5 000-nél több lakosú településen az egynegyede.
    (2)   A   10  000-nél  több  lakosú  településen  a  települési
    kisebbségi önkormányzat legtöbb szavazattal megválasztott tagja
    az  (5)  bekezdés  szerint  tett nyilatkozatával  a  képviselő-
    testület tagjává válik, ha a települési kisebbségi önkormányzat
    választásán legalább annyi választópolgár szavazott érvényesen,
    mint a települési önkormányzati általános választáson az egyéni
    választókerületekben  megválasztott önkormányzati  képviselőkre
    leadott érvényes szavazatok
      a)  átlagának a kétszerese a 25 000 vagy annál kevesebb lakosú
         településen,
    b)  átlaga az 50 000 vagy annál kevesebb lakosú településen,
    c)  átlagának a fele a 100 000 vagy annál kevesebb lakosú
    településen,
    d)  átlagának az egyharmada a 100 000-nél több lakosú
    településen.
    (3)  Az  (1),  illetőleg a (2) bekezdés  szerint  a  képviselő-
    testület    tagjává   vált   képviselő   a   képviselő-testület
    határozatképessége,   döntéshozatala,  működése   szempontjából
    települési  képviselőnek tekintendő, és esküt tesz a képviselő-
    testület előtt. E képviselőt csak egyik – választása szerinti –
    minőségben illeti meg tiszteletdíj.
    (4)  Az  (1), illetőleg (2) bekezdésben foglalt esetben egyenlő
    szavazatszám esetén a képviselők között sorsolás dönt,  amelyet
    a helyi választási bizottság végez el.
    (5)  Az  (1),  illetőleg  (2)  bekezdésben  foglalt  esetben  a
    települési    kisebbségi   önkormányzat   legtöbb   szavazattal
    megválasztott tagja a választást követő 8 naptári  napon  belül
    nyilatkozik,   hogy  a  megbízatást  vállalja-e.   A   határidő
    jogvesztő.  Ha  a jogosult határidőben nem tesz  nyilatkozatot,
    vagy  a  megbízatást  nem  vállalja,  a  települési  kisebbségi
    önkormányzat   tagja   nem  válik  a  települési   önkormányzat
    tagjává.’”

                                 III.

         1.  Az  indítványozó  által  aggályosnak  tartott  szabály
    szerint  a  települési  kisebbségi önkormányzati  választásokon
    választó     és    választható    személyek    (a    kisebbségi
    választópolgárok)   által  legtöbb  szavazattal   megválasztott
    települési   kisebbségi  önkormányzati  tag   –   meghatározott
    feltételek  mellett  –  a  települési  önkormányzat  képviselő-
    testületének tagjává válik. Az indítvány szerint ez  a  szabály
    sérti az Alkotmány 44. §-ának (1) bekezdését.
          Az   Alkotmány  44.  §-ának  (1)  bekezdése   alapján   a
    választópolgárokat megilleti a helyi önkormányzáshoz való  jog.
    A  helyi  önkormányzás jogának tartalmát az Alkotmány  42.  §-a
    alapján  a  helyi  közügyek  önálló, demokratikus  intézése,  a
    helyi   közhatalomnak  a  lakosság  érdekében  való  gyakorlása
    jelenti  [61/2003.  (XI.  26.) AB  határozat,  ABH  2003,  627,
    635.].  A  helyi önkormányzásnak a választópolgárok  közösségét
    megillető  joga  – az Alkotmánybíróság gyakorlatában  kialakult
    elveknek  megfelelően – tartalma szerint az  alapvető  jogokkal
    megegyező védelemben részesül. Így e jog korlátozására,  a  jog
    lényeges  tartalma  kivételével, az  Alkotmány  8.  §-ának  (2)
    bekezdésében  meghatározott  feltételek  szerint  sor  kerülhet
    [18/1993. (III. 19.) AB határozat, ABH 1993, 161, 167-168.].
         Az  Alkotmány  44. §-ának (1) bekezdése kimondja,  hogy  a
    választópolgárok a helyi önkormányzáshoz való jogot  választott
    képviselő-testület,   illetőleg   helyi    népszavazás    útján
    gyakorolják.  Az Alkotmány 70. §-ának (2) bekezdése  alapján  –
    meghatározott  feltételek mellett – minden magyar  állampolgárt
    megillet  az  a  jog,  hogy  a helyi  önkormányzati  képviselők
    választásán  választó és választható legyen, népszavazásban  és
    népi  kezdeményezésben  részt vegyen.  Az  Alkotmánynak  ezt  a
    rendelkezését  értelmezve az Alkotmánybíróság a  22/1993.  (IV.
    2.)  AB  határozatban kifejtette, hogy az önkormányzáshoz  való
    jog  az  Alkotmány  2.  §-ának  (2) bekezdésében  meghatározott
    népszuverenitással összefüggésben áll, de önálló  kategória.  A
    helyi    önkormányzás    joga    ugyanis    nem    az    ország
    választópolgárainak  összességét  illeti  meg,  hanem  csak  az
    egymástól  közjogilag  elkülönített  települések  és   területi
    egységek  választópolgárainak közösségét (ABH 1993,  182,  186-
    187.).

         2. A Tv. aggályosnak tartott szabálya a nemzeti és etnikai
    kisebbségi  választópolgárok által  a  kisebbségi  önkormányzat
    tagjává  megválasztott  személynek  a  települési  önkormányzat
    képviselő-testülete tagjává válásáról szól. Az Alkotmánybíróság
    ezért  megvizsgálta, hogy milyen rendelkezéseket  tartalmaz  az
    Alkotmány a nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletéről.
         Az  Alkotmány 68. §-ának (2) bekezdése – egyebek között  –
    kimondja,  hogy a Magyar Köztársaság biztosítja  a  nemzeti  és
    etnikai kisebbségek kollektív részvételét a közéletben. A 68. §
    (3)  bekezdése  szerint  az  ország területén  élő  nemzeti  és
    etnikai kisebbségek képviseletét törvények biztosítják. A 68. §
    (4) bekezdése alapján a nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és
    országos önkormányzatokat hozhatnak létre.
         Az  Alkotmány a nemzeti és etnikai kisebbségek  jogait  az
    alapjogok között szabályozza. A közéletben való részvétel  joga
    az alapjogok között szerepel, de az Alkotmány szerint kollektív
    részvételről  van  szó.  A kisebbségek képviseletére  vonatkozó
    jogról  szóló  szabályt  követően  mondja  ki  az  Alkotmány  a
    kisebbségeknek az önkormányzat létesítésére vonatkozó jogát. Az
    Alkotmány   szabálya  ezekben  az  esetekben  az   elvi   tétel
    kimondására   korlátozódik,   az   összes   többi   rendelkezés
    meghatározása  – a 68. § (5) bekezdése alapján  –  a  jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával  elfogadott
    törvényben történik. Az Alkotmány tehát nem határozza meg, hogy
    a kisebbségek önkormányzatai hogyan jönnek létre, milyen helyet
    foglalnak  el  az  államszervezetben,  hogyan  kapcsolódnak  az
    állami  szervekhez (435/B/1997. AB határozat,  ABH  1998,  711,
    714.).
        A  kisebbségek képviseletének, valamint a kisebbségi  helyi
    és  országos  önkormányzatoknak a szabályozására vonatkozóan  a
    törvényalkotónak   adott  felhatalmazásra   is   értelemszerűen
    irányadó az a megállapítás, amelyet az Alkotmánybíróság a helyi
    önkormányzásról általában tett: a törvényhozó a  szabályozásnál
    – az Alkotmány keretei között – széleskörű döntési szabadsággal
    rendelkezik [56/1996. (XII. 12.) AB határozat, ABH  1996,  204,
    206.].

         3.  Az indítványban szereplő aggályok a nemzeti és etnikai
    kisebbségek  közéletben való részvételével állnak kapcsolatban.
    Az  Alkotmánynak a kisebbségek jogairól szóló szabálya  alapján
    történő  vizsgálat során figyelembe kell venni azt is,  hogy  a
    Magyar  Köztársaságot ennek a kérdésnek a  tekintetében  milyen
    nemzetközi  kötelezettségek terhelik. Az is mérlegelendő,  hogy
    kifejezett  kötelezettségek nélkül milyen nemzetközi  elvárások
    érvényesülnek.
         a/ A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
    –  amelyet  az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése  XXI.
    ülésszakán,  1966.  december 16-án fogadott el,  Magyarországon
    pedig  az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet hirdetett ki  –  a
    27.   cikkben   kimondta,  a  nemzeti,  vallási   vagy   nyelvi
    kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt  a
    jogot,   hogy   csoportjuk  más  tagjaival   együttesen   saját
    kultúrájuk  legyen,  saját vallásukat vallják  és  gyakorolják,
    vagy saját nyelvüket használják.
         Az  Egyezségokmány  27. cikke alapján az  ENSZ  Közgyűlése
    1992-ben  a  46/135. sz. határozattal elfogadta a nemzeti  vagy
    etnikai,  vallási  és nyelvi kisebbségekhez  tartozó  személyek
    jogairól  szóló  nyilatkozatot. A nyilatkozat  2.  cikkének  2.
    bekezdése szerint a kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van
    hatékonyan  részt  venni  a  kulturális,  vallási,  társadalmi,
    gazdasági  életben és a közéletben. A 3. bekezdés a  közéletben
    való  részvétel  jogát azzal konkretizálja,  hogy  kimondja,  a
    kisebbséghez  tartozó  személyeknek  joguk  van  a  kisebbségre
    vonatkozó  nemzeti,  – megfelelő esetben  –  regionális  szintű
    döntések  meghozatalában  való részvételre.  A  3.  bekezdéshez
    fűzött  magyarázat  szerint a döntéshozatalban  való  részvétel
    legmegfelelőbb    módjának    kiválasztása     több     tényező
    figyelembevétele  alapján történhet. Így szerepe  lehet  annak,
    hogy   a  kisebbség  az  adott  ország  területén  egy  tömbben
    helyezkedik-e el vagy szétszórtan, nagy vagy kis létszámmal.  A
    döntést   befolyásolhatja   az  adott   országban   alkalmazott
    választási rendszer is.
         b/  Az Európa Tanács ismételten foglalkozott a kisebbségek
    jogainak  védelmével. 1995. február 1-jén elfogadásra került  a
    Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény, amelyet az
    1999.  évi XXXIV. törvény hirdetett ki. Az Egyezmény 15.  cikke
    szerint  az  államok vállalják – egyebek mellett  –  azt,  hogy
    megteremtik  a  feltételeket a nemzeti  kisebbségek  számára  a
    (különösen az őket érintő) közügyekben való részvételhez.

          A   kisebbségeknek  a  közéletben  való  részvételére  is
    vonatkozott a Velence Bizottságnak 2002. októberében elfogadott
    az  az  irányelve (Opinion no. 190/2002), amelyet a választások
    szabályairól   az  Európa  Tanács  Parlamentjének   felkérésére
    dolgozott  ki,  és  amelyet  a  Parlament  2003.  január  30-án
    elfogadott  határozatában az államoknak  alkalmazásra  javasolt
    [Resolution   1320   (2003)].  Az  irányelv   2.4.   pontja   a
    következőket javasolja a kisebbségek képviseletének biztosítása
    érdekében:
       —   engedélyezni  kell  a  kisebbségeket  képviselő   pártok
    választásokon való részvételét,
       —   a   szavazatok   egyenlő  értékűségének  követelményével
    összeegyeztethető  a  kisebbségek számára  meghatározott  számú
    hely  fenntartása  vagy  a  képviselői  helyek  elosztásánál  a
    kisebbségek javára az általános szabálytól való eltérés,
      —  sem  a  jelölteket, sem a szavazókat nem szabad  kötelezni
    arra, hogy kisebbséghez tartozásukat nyilvánossá tegyék.
          A  Velence  Bizottság  az  irányelvet  megalapozó  elemző
    anyagában   megállapította,  hogy  a  kisebbségek  védelme   az
    alkotmányjog  egyik  igen  fontos  témájává  vált.   A   kérdés
    vizsgálata  három alapvető elvvel áll szoros összefüggésben:  a
    demokráciával,   az   emberi  jogokkal  és  a   jogállamisággal
    [Electoral Law and National Minorities, CDL-INF (2000) 4].
         c/  Az  Emberi  Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban:
    Bíróság) gyakorlatában több olyan ügy volt, amelyben a  Bíróság
    a kisebbségek jogairól foglalt állást.
         A  Beard  ügyben  a  Bíróság kifejtette,  hogy  a  Nemzeti
    Kisebbségek  Védelméről  szóló  Keretegyezmény  csak  általános
    elveket   határoz  meg,  és  a  kisebbségek  jogaira  vonatkozó
    ügyekben  nem változtatja meg a Bíróság tevékenységének  azt  a
    jellegét,  amely  az  emberi jogok és az  alapvető  szabadságok
    védelméről  szóló, 1950. évi római egyezmény  (a  továbbiakban:
    Egyezmény)  alapján kialakult (Beard v. United  Kingdom  ügyben
    2001.  január 18-án hozott határozat, appl. no. 24882/94,  104,
    105. pont).

         Magyarországon  az 1993. évi XXXI. törvénnyel  kihirdetett
    Egyezményhez tartozó első kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkében az
    államok    kötelezettséget   vállalnak   arra,   hogy   ésszerű
    időközönként, titkos szavazással szabad választásokat tartanak,
    biztosítva   a  nép  véleményének  kifejezését  a   törvényhozó
    testület  megválasztásánál. A Bíróság a 3. cikkel  kapcsolatban
    több  elvi  megállapítást fogalmazott  meg  a  nyelvi,  nemzeti
    kisebbségek  jogaira vonatkozó Mathieu-Mohin  and  Clerfayt  v.
    Belgium  ügyben (1987. március 2-án hozott határozat,  Ser.  A.
    Vol.  113.).  A  Bíróság kifejtette, hogy  a  3.  cikk  alapján
    fennálló  választási jog nem abszolút, korlátozása  lehetséges,
    de az államok által meghatározott korlátozás nem foszthatja meg
    a jogot lényeges tartalmától (52. pont). Az államok mérlegelési
    szabadsága   kiterjed   a   lehetséges  választási   rendszerek
    bármelyikének  kiválasztására,  ha  ez  a  rendszer  biztosítja
    valamennyi  állampolgár  azonos  jogát  a  választásra   és   a
    megválaszthatóságra,  egyúttal  lehetővé  teszi  a  választások
    révén    az   Egyezmény   10.   cikke   által   védett   szabad
    véleménynyilvánítást  (54. pont). A Bíróság  kiemelte,  hogy  a
    kisebbségek   választási  rendszerrel  kapcsolatos   jogait   a
    közigazgatási  és  a  politikai rendszer összefüggéseiben  kell
    vizsgálni.  Ilyen  alapon elfogadhatók  tehát  a  közigazgatási
    területenként  eltérő  megoldások,  amelyek  az  országban  élő
    különböző  nyelvi közösségek között az egyensúly  megteremtését
    szolgálják (57. pont).
         A  Bíróságnak  ez az említett határozata megerősítette  az
    Emberi  Jogok  Európai  Bizottsága  által  korábban  elfogadott
    álláspontot, amely szerint az államok korlátozhatják  az  aktív
    és  passzív  választási jogot, ha a korlátozás nem önkényes  és
    nem zárja ki a szabad véleménynyilvánítást. A Bizottság azt  is
    hangsúlyozta, hogy az Egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyvének
    3.   cikkéből  nem  vezethető  le  egyik  választási   rendszer
    alkalmazásának  kötelezettsége sem, és az  alkalmazásra  kerülő
    választási  rendszer  akkor sem sérti az egyezményt,  ha  az  a
    kisebb  pártok számára hátrányos. A Bizottság az adott  esetben
    nem  vizsgálta  azt  a kérdést, hogy miként kell  megítélni  az
    Egyezménynek  a  diszkrimináció tilalmáról  szóló  14.  cikkét,
    figyelembe  véve  az  olyan választási  rendszert,  amely  arra
    vezet, hogy valamely vallási vagy etnikai csoport soha nem  jut
    képviselethez  (The Liberal Party, Mrs. R.  &  Mr.  P.  v.  the
    United  Kingdom  ügyben 1980. december 18-án hozott  határozat,
    appl.  no.  8765/79). Ugyanezek az elvek tükröződnek a  Bíróság
    egy  újabb  határozatában is, amelyben a Bíróság  megismételte,
    hogy  az  államok  korlátozhatják  a  választási  jogot,  és  a
    kérdésről a választási rendszer egészével, a politikai rendszer
    semlegességével összefüggésben kell dönteni (Ahmed  and  others
    v.  the  United  Kingdom  ügyben 1998. szeptember  2-án  hozott
    határozat, 75. pont).

        A   nemzetközi   kötelezettségekről   elmondottak   alapján
    megállapítható, hogy
    —   a  nemzetközi egyezmények alapján az államoknak  valamilyen
        módon  biztosítaniuk  kell a kisebbségek  közügyekben  való
        részvételét,   különösen   a   rájuk   vonatkozó   döntések
        meghozatalában való közreműködését,
    —   a  kisebbségek  közügyekben való részvételének  biztosítása
        szoros  kapcsolatban áll a demokratikus rendszer, az emberi
        jogok és a jogállamiság alapkérdéseivel,
    —  a   kisebbségek   közügyekben  való  részvételét   biztosító
        szabályok  kialakításánál  több  tényezőt  kell  figyelembe
        venni;  ezek között szerepel az adott állam sajátosságainak
        megfelelő közigazgatási rendszer és az alkalmazásra  kerülő
        választási  rendszer,  valamint a kisebbségeknek  az  adott
        államban  való  megjelenése (földrajzilag koncentrált  vagy
        szétszórt   letelepedés,   viszonylag   nagy    vagy    kis
        lélekszáma, stb.) is,
    —  a  nemzetközi  kötelezettségek nem zárják ki  a  választójog
        korlátozását, ha a korlátozás nem önkényes, nem zárja ki  a
        választójog  gyakorlását, nem jár a  kisebbségek  hátrányos
        megkülönböztetésével.

          4.   Az   Alkotmánybíróság  a  nemzetközi   viszonylatban
    fennálló   kötelezettségeket   és   az   államok   magatartását
    befolyásoló  állásfoglalásokat is figyelembe véve  vizsgálta  a
    jelen ügyben felmerült kérdést.
        A fentiek szerint
    —   az  Alkotmány  44.  §-ának  (1)  bekezdése  alapján  minden
    választópolgárt   megillet   a  választott   képviselő-testület
    útján,   illetőleg   helyi   népszavazással   gyakorolt   helyi
    vnkormányzás alapjoga,
    —   az  Alkotmány  70.  §-ának  (2)  bekezdése  alapján  minden
    választópolgárnak   alapjoga,  hogy   a   helyi   önkormányzati
    képviselők választásán választható és választó legyen.
        Kérdéses az Alkotmány hivatkozott szabályai alapján  a  Tv.
    68.  §-ának (3) bekezdése azon szabályának a megítélése,  amely
    szerint   meghatározott  feltételek  mellett   a   kisebbséghez
    tartozó személyeket megilleti az a jog, hogy a – Tv. 2.  §-ának
    (1)  bekezdése  alapján  –  csak az ő szavazatukkal  települési
    kisebbségi  önkormányzat  tagjává választott  személy  a  helyi
    önkormányzat képviselő-testületének tagjává váljék.
         Az  Alkotmány  68.  §-ának (2)-(4)  bekezdései  alapján  a
    nemzeti  és etnikai kisebbséghez tartozó személyeket kollektive
    megilleti  a  közéletben való részvételnek, a képviseletnek,  a
    kisebbségek  helyi  és  országos  önkormányzata  létrehozásának
    alapjoga.  A  Tv.  hivatkozott szabálya a  nemzeti  és  etnikai
    kisebbségeknek  az  Alkotmány 68.  §-ában  meghatározott  jogai
    érvényesülését szolgálja, de a Tv. 68. §-ának (3)  bekezdésében
    választott   megoldást   az  Alkotmány   nem   tartalmazza,   a
    kisebbségekhez   tartozó   személyeknek   a   közéletben   való
    részvételre,   képviseletre  vonatkozó  joga   más   módon   is
    megvalósulhat.
        A  kérdéses  szabály alkotmányosságának  megítéléséhez  meg
    kell vizsgálni az Alkotmány 71. §-ának (1) bekezdését is.

         5.  A  minden  választópolgárt  megillető  választójog  az
    Alkotmány 71. §-a (1) bekezdése szerint általános és egyenlő.
        Az  Alkotmánybíróság a jelen esetben is a választójogról  a
    22/2005.  (VI.  17.) AB határozatban (ABK  2005.  június)  –  a
    korábbi   gyakorlatot  is  összefoglalva  –  kifejtett  elveket
    tekintette   irányadónak.   Az   Alkotmány   71.   §-ának   (1)
    bekezdésében     meghatározott    egyenlő     választójog     a
    megkülönböztetési   tilalom   [Alkotmány   70/A.   §-ának   (1)
    bekezdése]  speciális rendelkezése a választójog  tekintetében.
    Az   Alkotmány   71.  §-ának  (1)  bekezdésében   meghatározott
    választójogi   szabály  azt  jelenti,  hogy   egyrészt   minden
    választópolgár  azonos számú szavazattal rendelkezik,  másrészt
    szavazataik  a  szavazatszámlálásnál  ugyanannyit  érnek   (ezt
    mondta  ki a 809/B/1998. AB határozat is, ABH 2000, 783, 784.).
    A  szavazáson az „egy ember – egy szavazat” elv alapján egyenlő
    joggal  való  részvétel révén valósul meg a politikai  közösség
    tagjainak demokratikus önkormányzása.
        A  helyi  önkormányzásnak  az  Alkotmány  42.  §-a  alapján
    fennálló  joga  tekintetében is érvényes  az  az  elv,  hogy  a
    képviselők  a  politikai közösség minden tagját  képviselik.  A
    képviselő-választás          népszuverenitáson           (helyi
    népszuverenitáson) alapuló döntéshozatal, a demokratikus  állam
    alapvető   intézménye.  Így  az  egyenlő   választójog   szoros
    kapcsolatban  áll  az  Alkotmány  2.  §-ának  (1)  bekezdésében
    kimondott demokratikus jogállamiság elvével.

         A  Tv.  vizsgált  szabálya alapján a kisebbséghez  tartozó
    személyek    nemcsak   a   minden   választópolgárt   megillető
    választójogot  gyakorolhatják a helyi önkormányzati  képviselő-
    testület   tagjainak   megválasztásakor,   hanem   élhetnek   a
    kisebbségi   önkormányzat   megválasztásakor   a   kisebbséghez
    tartozók  választójogával  is, és  a  megválasztott  kisebbségi
    önkormányzati  képviselő tagjává válhat  a  helyi  önkormányzat
    képviselő-testületének  is.  Itt  tehát  a  helyi  önkormányzat
    képviselő-testületének     tagja     tekintetében     kétszeres
    választójog áll fenn.
         Kérdéses,  hogy  az  Alkotmány 71. §-ának  (1)  bekezdésén
    alapuló  egyenlő  választójog elvétől  való  eltérésnek  –  ami
    egyúttal a választópolgárokat az Alkotmány 42. §-a, 44. §-a  és
    70.  §-a alapján megillető alapjog korlátozásának is minősül  –
    alkotmányos  indoka  lehet-e a nemzeti és etnikai  kisebbséghez
    tartozó  személyeknek  az  Alkotmány 68.  §-ában  meghatározott
    alapjogai érvényesülése.
        Az    alapjog   korlátozásának,   a   választójog   egyenlő
    értékűségének   elve  alól  teendő  ezen  kivétel   alkotmányos
    indokoltságát  vizsgálva az Alkotmánybíróság  az  52/1997.  (X.
    14.)   AB   határozatban  kifejtetteket   vette   alapul:   „Az
    Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  azonban  minden
    alapjog  magában  foglalja az alanyi védelmi igény  mellett  az
    állam  objektív  kötelességét is a  joggyakorlás  feltételeinek
    biztosítására  [64/1991.  (XII. 17.) AB  határozat,  ABH  1991,
    297,  302; illetve a 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH  1992,
    167,  171.]. Ez az intézményvédelem különösen fontos az  olyan,
    a  népszuverenitás  gyakorlására szolgáló  intézmény  esetében,
    mint    a    népszavazás.   Az   intézményvédelem   alkotmányos
    követelménye  (mércéje) nem a szükségesség  és  az  arányosság,
    hanem    a    mindenkori   intézmény   alkotmányos    feladatai
    megvalósításához igazodik.” (ABH 1997, 331, 344.)

         Az  Országgyűlés  az  Alkotmány 68.  §-ában  meghatározott
    kisebbségi alapjogok érvényesülésének biztosítására alkotta meg
    a  nemzeti  és  etnikai kisebbségek jogairól  szóló  1993.  évi
    LXXVII.  törvényt (a továbbiakban: Nekt.). A Nekt. tervezetének
    indokolása  kiemelte, hogy a magyarországi nemzeti  és  etnikai
    kisebbségek   között  meglévő  jelentős  különbségek   ellenére
    egységes szabályozásra kerül sor. Az indokolás hangsúlyozta:
    „A  törvény  kiemelt közösségi jogként biztosítja a kisebbségek
    számára a saját önkormányzat létrehozásának lehetőségét.  Ezzel
    hatékony  és  legitim politikai érdekérvényesítést  biztosít  a
    kisebbségek számára helyi és országos szinten egyaránt.”
          A   Tv.   vizsgált  rendelkezése  a  nemzeti  és  etnikai
    kisebbséghez  tartozó személyek közéletben  való  részvételére,
    képviseletére,  a  kisebbségek helyi és országos  önkormányzata
    létrehozására   vonatkozó  alapjogának  Nekt.-ben   biztosított
    megoldásától  eltért.  A  Nektv.  nem  az  egyetlen  lehetséges
    szabályozást  jelenti. A választandó jogi rendezésnél  alapvető
    követelmény,  hogy  az  az  Alkotmány szabályaival  összhangban
    álljon.
        A  Tv.  68.  §-ának (3) bekezdésében meghatározott  szabály
    nem  az  egyetlen  lehetséges  megoldás,  nem  szükségszerű  és
    ellentétes   az   Alkotmány   71.  §-ának   (1)   bekezdésével.
    Alkotmányosan nem indokolható a választópolgárokat az Alkotmány
    42.  §-a,  44.  §-a,  valamint  a  70.  §-a  alapján  megillető
    alapjognak  a Tv. 68. §-a (3) bekezdésével történő  korlátozása
    sem.
       
        6.  A  Tv.  vizsgált  szabálya, amely eltér  a  választójog
    egyenlőségének az Alkotmányban kimondott elvétől, és korlátozza
    a   kisebbséghez  nem  tartozó  választópolgároknak   a   helyi
    önkormányzásra,   valamint  a  helyi  önkormányzat   képviselő-
    testülete  tagjának megválasztására vonatkozó alapjogát,  nincs
    vsszhangban az Alkotmány 2. §-ával sem.
        Az   Alkotmány  2.  §-ának  (1)  bekezdése  a  demokratikus
    jogállam   elvét   mondja   ki,  a   (2)   bekezdés   pedig   a
    népszuverenitásét. Az Alkotmánybíróság már a 22/1993. (IV.  2.)
    AB  határozatban  megállapította,  hogy  a  helyi  önkormányzás
    alapjoga  eltér  ugyan a népszuverenitástól, de  összefüggésben
    áll  azzal.  A  helyi  önkormányzásnál  a  jog  nem  az  ország
    választópolgárainak összességét illeti meg, hanem az  egymástól
    közjogilag   elkülönített  települések  és  területi   egységek
    választópolgárainak közösségét (ABH 1993, 182, 186.).  A  helyi
    önkormányzásra  is  vonatkozik az az Alkotmány  2.  §-ának  (2)
    bekezdése  értelmezésén alapuló elv, hogy közhatalom  kizárólag
    demokratikus  legitimáció alapján gyakorolható  [30/1998.  (VI.
    25.) AB határozat, ABH 1998, 220, 233.].
        A  közhatalom  demokratikus  forrása  akkor  érvényesül,  a
    demokratikus  legitimáció akkor valósul meg, ha  a  közhatalmat
    gyakorló   testület  tagjait  a  választópolgárok   közvetlenül
    választják,   vagy  a  választások,  kinevezések  láncolata   a
    választópolgároktól   a   közhatalmat  gyakorlókig   folyamatos
    [16/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 140, 146.].
        Az   Alkotmánybíróság   már  a  35/1992.   (VI.   10.)   AB
    határozatban  kimondta,  hogy  törvénnyel  kell  biztosítani  a
    nemzeti    és    etnikai   kisebbségek   helyi   és    országos
    önkormányzatainak létrehozását az Alkotmány 68. §-ában  foglalt
    rendelkezések  végrehajtására (ABH 1992, 204,  205.).  A  helyi
    önkormányzat   képviselő-testülete   tagjának   a   települések
    választópolgárai által történő megválasztása és  a  kisebbségek
    helyi önkormányzata tagjainak megválasztásánál is alapvető  elv
    a  demokratikus  legitimáció. A Tv. 68.  §-ának  (3)  bekezdése
    esetében  hiányzik  a  demokratikus  forrás,  nem  áll  fenn  a
    legitimáció  a  helyi önkormányzat képviselő-testületének  azon
    tagjai  tekintetében,  akik  nem a  valamennyi  választópolgárt
    megillető  választójog alapján, hanem csak Tv.  2.  §-ának  (1)
    bekezdésében    meghatározott    kisebbségi    választópolgárok
    részvételével megtartott választásokon kapják megbízatásukat.
         A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
    a Tv. 68. §-ának (3) bekezdése sérti az Alkotmány 2. §-át is.
         Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatot  a  benne  foglalt
    álláspont  elvi  jelentőségére tekintettel a Magyar  Közlönyben
    közzéteszi.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
           Dr. Bagi István                  Dr. Bihari Mihály
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Erdei Árpád                Dr. Harmathy Attila
           alkotmánybíró                 előadó alkotmánybíró
                                    
           Dr. Kiss László               Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     34/2005. (IX. 29.)
     Date of the decision:
     .
     09/27/2005
     .
     .