Hungarian
Ügyszám:
.
256/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 5/1992. (I. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/27
.
A döntés kelte: Budapest, 01/27/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára   irányuló   indítvány   tárgyában
  meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetések és az
  intézkedések  végrehajtásáról   szóló   1979.   évi   11.
  törvényerejű   rendelet 6. § (3) bekezdésének c / pontja,
  továbbá - ezzel összefüggésben - a büntetőügyekben hozott
  határozatok     végrehajtása     során     a     bírósági
  büntetésvégrehajtási csoportra  és a  bírósági  gazdasági
  hivatalra háruló  feladatokról szóló  108/1979. ( IK 8. )
  IM utasítás  36., 53., 104. és 109. §-a alkotmányellenes,
  ezért azokat 1992. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

  Az Alkotmánybíróság  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   Indítványozó   a    büntetések   és    az    intézkedések
   végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet
   ( a továbbiakban :  Bv  tvr )  6.  §  (3)  bekezdés   c /
   pontja,   továbbá    -   ezzel    összefüggésben   -    a
   büntetőügyekben hozott  határozatok végrehajtása  során a
   bírósági büntetésvégrehajtási  csoportra  és  a  bírósági
   gazdasági hivatalra  háruló feladatokról  szóló 108/1979.
   ( IK 8. )  IM utasítás  ( a továbbiakban:  Ut. )  36.  és
   53. §-ai  alkotmányellenességének   megállapítását  és  e
   rendelkezések megsemmisítését indítványozta.

   Álláspontja szerint  a Bv  tvr azon  rendelkezése,  amely
   főszabályként kizárja  a  büntetésvégrehajtási  bíró  ( a
   továbbiakban:  bv   bíró )  végzése   elleni  fellebbezés
   lehetőségét,   ellentétes    az  Alkotmány   57.  §   (5)
   bekezdésében  biztosított   jogorvoslathoz  való  joggal,
   valamint az  55. § (1) bekezdésében   foglalt, a személyi
   szabadságra, illetve az attól való megfosztásra vonatkozó
   rendelkezéssel. Ennek következtében alkotmányellenesek az
   Ut. azon  rendelkezései, amelyek a fellebbezés kizártsága
   miatt a  bv bírói  határozatok felülvizsgálatára irányadó
   szabályokat tartalmazzák,  mivel azok  jogorvoslatnak nem
   tekinthetők.

   Az   igazságügyminiszter    érdemben    egyetértett    az
   indítvánnyal. Jelezte,  hogy a  büntetésvégrehajtási  jog
   újrakodifikálásának jelenlegi  szakaszában elkülönítetten
   vizsgálják a  bv bíró intézményét, és a Kormány által már
   elfogadott  szabályozási   koncepció  szerint   általában
   lehetővé teszik  a jogorvoslatot  a bv  bírói határozatok
   ellen.   A    bv    bírói    intézményt    újraszabályozó
   törvényjavaslatot 1992.  első  negyedévében  kívánják  az
   Országgyűlés elé terjeszteni.

                              II.

   Az  Alkotmánybíróság   döntésénél  a  következőket  vette
   figyelembe.

   1.1 Az Alkotmány 57. § (5) bekezdése   szerint: "A Magyar
   Köztársaságban  a  törvényekben  meghatározottak  szerint
   mindenki   jogorvoslattal    élhet   az    olyan   bírói,
   államigazgatási vagy  más hatósági  döntés  ellen,  amely
   jogát vagy jogos érdekét sérti."

   Az Alkotmány  55. §  (1)  bekezdése  szerint:  "A  Magyar
   Köztársaságban mindenkinek  joga van  a szabadságra  és a
   személyi  biztonságra,  senkit  sem  lehet  szabadságától
   másként, mint  a törvényben  meghatározott okokból  és  a
   törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani."

   1.2  A  büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.  törvény
   ( a továbbiakban: Be)  397. § (1) bekezdése   deklarálja,
   hogy a  büntetések és  az intézkedések  végrehajtásáról a
   bíróság gondoskodik.  A bíróságokról  szóló 1972. évi IV.
   törvény 43/A.  § (1)  bekezdése úgy   rendelkezik, hogy a
   büntetések  és   az  intézkedések  végrehajtása  során  a
   bíróságra háruló  feladatokat a büntetésvégrehajtási bíró
   és a hivatásos pártfogó látja el.

   A jogerős  bírósági  ítélettel  kiszabott  büntetések  és
   intézkedések   végrehajtásának   részletes   szabályairól
   legmagasabb szinten  a Bv  tvr  rendelkezik.  A  tvr  II.
   fejezete  tartalmazza   a  bíróság   büntetésvégrehajtási
   feladatainak,  így   a  bv  bíró  működésének  " eljárási
   jogát ", míg  az "anyagi  jogi"  szabályok  elsősorban  a
   Büntető Törvénykönyvről  szóló 1978.  évi IV.  törvényben
   ( Btk ), illetve magában a Bv tvr-ben találhatóak.

   A bv  bíró működését  meghatározó jogszabályok  következő
   szintjét azok  a miniszteri rendeletek képezik, amelyek a
   Bv tvr  felhatalmazást tartalmazó rendelkezésein / 103. §
   (3) bek., 105. § (2) bek., 127. §  (1) és  (2) bekezdés /
   alapulnak. A Bv tvr az igazságügyminisztert, fiatalkorúak
   tekintetében    a   művelődési   minisztert,  valamint  a
   katonák  tekintetében   a   honvédelmi  minisztert  és az
   igazságügyminisztert  felhatalmazta, hogy a büntetések és
   az intézkedések  végrehajtásának részletes szabályait   a
   legfőbb   ügyésszel   és   az   érdekelt   miniszterekkel
   egyetértésben meghatározza.

   A bv  bíró tevékenységének  további  részletszabályait  a
   többször módosított  108/1979. ( IK  8. ) IM  utasításban
   határozta  meg  az  igazságügyminiszter  a Be  404. § (1)
   bekezdésének   k /  pontjában és  a Bv  tvr  127.  §  (1)
   bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

   1.3  A   Bv tvr  7 - 16. §-ai, valamint 67/A. §-a alapján
   a bv bíró hatáskörébe a következő döntések tartoznak:
   - a szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása,
   - a feltételes szabadságra bocsátás,
   - a feltételes szabadság megszüntetése,
   - a szigorított  javító-nevelő   munka  végrehajthatósága
     megszűnésének megállapítása,
   - a szigorított   javító-nevelő    munka   átváltoztatása
     szabadságvesztésre,
   - halasztás  a szigorított  javító-nevelő  munka  helyébe
     lépő szabadságvesztés megkezdésére,
   - más  munkahely vagy  munka kijelölése  a  javító-nevelő
     munka végrehajtására,
   - közérdekű munkaként végzendő javító-nevelő munka esetén
     a munkahely kijelölése,
   - a javító-nevelő munka végrehajtásának évente legfeljebb
     harminc napra félbeszakítása,
   - a  javító-nevelő munka  végrehajthatósága megszünésének
     megállapítása,
   - a       javító-nevelő        munka       átváltoztatása
     szabadságvesztésre,
   - halasztás   a    javító-nevelő   munka   helyébe   lépő
     szabadságvesztés megkezdésére,
   - a  pártfogó felügyelet  elrendelése,  meghosszabbítása,
     megszüntetése, továbbá  a bíróság  határozatában előírt
     magatartási szabályok megváltoztatása,
   - a  szabadságvesztés fokozatának  utólagos meghatározása
     fiatalkorúként elítélt,  huszonegyedik életévét betöltő
     személy esetén,
   - elbocsátás a javítóintézetből,
   - a javítóintézeti nevelés folytatásának elrendelése,
   - a    tanulmányok     folytatásának    elrendelése     a
     javítóintézetben az elítélt 19 évének betöltése után.

   1.4. A  Bv tvr 6. § (3) bekezdésének c / pontja   szerint
   a bv  bíró " eljárása  során hozott végzés ellen - eltérő
   rendelkezés hiányában  - fellebbezésnek nincs helye; ha a
   végzés  törvénysértő,   azt  hivatalból  vagy  az  ügyész
   indítványára megváltoztatja ".

   A   fentebb    felsorolt   bv    bírói   döntések   közül
   fellebbezésnek van helye
   - a feltételes szabadság megszüntetése,
   - a  szigorított   javító-nevelő   munka   átváltoztatása
     szabadságvesztésre,
   - a       javító-nevelő        munka       átváltoztatása
     szabadságvesztésre,
   - a  javítóintézeti   nevelés  folytatásának  elrendelése
     tárgyában hozott határozatok ellen.

   A  bv   bíró  végzése   elleni  fellebbezést   a   megyei
   ( fővárosi )  bíróság   másodfokú  tanácsa  tanácsülésen,
   bizonyítás felvétele  esetén tárgyaláson  bírálja  el.  A
   bíróság  eljárására   egyébként  a   fellebbezés  vétségi
   eljárásban elintézésének a Be-ben meghatározott szabályai
   az irányadók /Bv tvr 6. § (4) bek./.

   Bár a  Bv tvr 6. § (3) bekezdésének c/ pontja a  meg  nem
   fellebezhető  bv   bírói  végzések  hivatalbóli,  illetve
   ügyészi    indítványra     történő     felülvizsgálatáról
   rendelkezik, a felülvizsgálat alapjául szolgál az elítélt
   vagy érdekében  más, így  a védő  kezdeményezése is. A Bv
   tvr 2. § (3) bekezdése   általánosságban szögezi le, hogy
   az elítéltet a büntetések és az intézkedések végrehajtása
   során panaszjog illeti meg.

   1.5. A  panaszjog gyakorlása esetén követendő eljárást az
   Ut. szabályai határozzák meg. Ezek szerint
   - a     szabadságvesztés     végrehajtási     fokozatának
     megváltoztatása,
   - a feltételes szabadságra bocsátás,
   - a fiatalkorú javítóintézetből elbocsátása,
   - a tanulmányoknak a javítóintézetben folytatása
   - a pártfogó felügyelet elrendelése

   tárgyában hozott  döntés esetén,  ha a bv bíró határozata
   ellen  az   elítélt   vagy   érdekében   más   nyújt   be
   felülvizsgálati kérelmet, a bíróság a kérelem érkezésétől
   számított 8 napon belül az ügyet újból megvizsgálja. Ha a
   kérelmet alaposnak  tartja, újabb  meghallgatást  tűz  ki
   /Ut.  36.,   53.,  94.,   104.  és   109.  §/.  Ha  ennek
   eredményeként eredeti  döntését törvénysértőnek  találja,
   azaz  a   panasznak,  -   az  Ut.  szóhasználatával  élve
   felülvizsgálati kérelemnek,  -  helyt  ad,  akkor  -  más
   szabályozás  hiányában   -  úgy  kell  tekinteni,  mintha
   határozatát hivatalból változtatta volna meg.

   Összegezve: A  jelenlegi jogi  szabályozás szerint  a  bv
   bíró 20  féle döntése közül 4 döntésfajta ellen van helye
   fellebbezésnek . A 16 panasszal megtámadható döntés közül
   pedig csupán  5 esetben  rendezi a  miniszteri utasítás a
   panasz /felülvizsgálati  kérelem/ folytán a bv bíró által
   kötelezően lefolytatandó eljárást. A további 11 esetben a
   panaszjog csupán  általánosságban biztosított,  azonban a
   bv bíró kötelezettségét a panasz esetén sem törvényi, sem
   alacsonyabb  szintű   jogszabály,  illetve  utasítás  nem
   határozza meg.

   2. Az  Alkotmánybíróság az  1.2.  -  1.5.  pontokban  írt
   hatályos  jogi   rendezés,  valamint   a  büntetőeljárási
   jogorvoslatok tételesjogi  és elméleti vizsgálata alapján
   megállapította, hogy  a bv  bíró döntése ellen az elítélt
   részéről  benyújtható   panasz  jogorvoslat,  az  elítélt
   panaszjoga jogorvoslati  jog. A büntetésvégrehajtás során
   a  bíróságokra   háruló  feladatokat   ellátó   bv   bíró
   eljárásában  is  érvényesül  a  jogorvoslati  jogosultság
   büntetőeljárási alapelve,  azaz konkrétan az elítélt azon
   joga, hogy  a bv  bíró  határozatának  törvényességét  és
   megalapozottságát vitassa.

   Megvizsgálandó  azonban:  a  bv  bíró  határozata  elleni
   panasz megfelel-e  a jogorvoslat mint alkotmányos alapjog
   követelményeinek, tekintettel arra, hogy

   - a  bv bíró  döntései  közül  11  esetben  még  utasítás
   szintjén sincs  a bv  bíró számára előírt kötelezettség a
   panaszban foglaltak megvizsgálására,
   - az  utasításban szabályozott  5 esetben is csupán akkor
   köteles a panasz, illetve felülvizsgálati kérelem alapján
   eljárni, ha azt alaposnak tartja,
   - a  panaszt /felülvizsgálati  kérelmet/  minden  esetben
   maga a döntést hozó bíró vizsgálja felül.

   Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint  a  bv  bírói
   döntések jelentős  hányadában komoly  érdekek fűzödnek  a
   határozatok helyességéhez,  törvényességéhez, így  ahhoz,
   hogy  a   döntések  vitathatók   legyenek.  Az  ítéletben
   meghatározott  joghátrány   ugyanis  főként  a  büntetés,
   illetve  az  intézkedés  végrehajtása  során  érvényesül,
   akkor amikor  valaki ténylegesen elveszíti a szabadságát,
   amikor kijelölt  helyen kell  laknia  és/vagy  dolgoznia,
   amikor korlátozzák  a mozgásszabadságát stb. Kétségtelen,
   hogy  az   alapvető  emberi   jogokba  való   beavatkozás
   jogalapját a  büntetőeljárásban meghozott  jogerős ítélet
   teremti  meg,   azonban   a   tényleges   korlátozás,   a
   beavatkozás a  végrehajtás menetében történik. Az egyének
   helyzetében  jogilag   ugyan  az   elítélés,  ténylegesen
   azonban a  végrehajtás ténye  váltja  ki  az  érzékelhető
   változást.

   Az Alkotmány  a jogorvoslathoz  való jogot az alkotmányos
   alapjogok  között  rögzíti.  Az,  hogy   az   57.  §  (5)
   bekezdése szerint  a  jogorvoslati  jogot  mindenki  "  a
   törvényekben  meghatározottak   szerint"   gyakorolhatja,
   utalás az  eltérő  szabályozási  lehetőségekre  az  egyes
   eljárásokban,  arra,   hogy  a   jogorvoslatnak  többféle
   formája   lehet.    A    büntetések    és    intézkedések
   végrehajtásának menetében azonban a jogorvoslati jog mint
   alkotmányos  alapjog   megköveteli,   hogy   az   érdemi,
   ügydöntő,  az   elítélt  helyzetét,   jogait   lényegesen
   befolyásoló   határozat    tekintetében   a   jogorvoslat
   biztosítsa a  döntést  hozó  szervtől  eltérő  más  szerv
   részéről a  felülvizsgálatot, az  állásfoglalást a döntés
   helyessége, törvényessége  tekintetében, esetleg a döntés
   megváltoztatását vagy hatályon kivül helyezését. Vagyis a
   jogorvoslathoz  való   jog,  mint   alkotmányos   alapjog
   immanens tartalma  az érdemi  határozatok tekintetében  a
   más szervhez  vagy -  jelen esetben  a bv  bírói végzések
   tekintetében  -  ugyanazon  szervezeten  belüli  magasabb
   fórumhoz  fordulás   lehetősége.  Ugyanakkor   az   ilyen
   felülvizsgálatot   nem    biztosító    jogorvoslat    nem
   feltétlenül alkotmányellenes  a nem  érdemi, nem ügydöntő
   határozatok esetén.

   3.1 A büntetések és büntetőjogi intézkedések végrehajtása
   során  a  törvénysértés  többirányú  lehet.  Okozhatja  a
   bírósági    határozat     végrehajtásának     késedelmét,
   akadályozhatja az  állami büntetőigény érvényesülését, de
   lehetséges, hogy  a büntetés  célján túlmenő hátrányokhoz
   vezet az  elítélt helyzetében.  A jogorvoslati  jog, mint
   alkotmányos alapjog  tekintetében ez utóbbi hatás érdemel
   figyelmet. Az  Alkotmánybíróság ennek  tükrében vizsgálta
   az  egyes,   fellebbezéssel  nem   támadható   bv   bírói
   határozatokat.

   3.2.1.  A  szabadságvesztés  fokozatának  megváltoztatása
   (Btk 46. §, Bv tvr 7. §, 8/1979. (VI. 30.)IM r. 125. §, Ut.
   51-54. §)

   A Btk 46. §-ának értelmében a büntetés végrehajtása alatt
   tanúsított kifogástalan  magatartás esetén  a bíróság úgy
   rendelkezhet, hogy  a büntetés  hátralevő  részét  eggyel
   enyhébb fokozatban kell végrehajtani, ha pedig az elítélt
   a  büntetésvégrehajtás  rendjét  ismételten  és  súlyosan
   megzavarja,  a  bíróság  elrendelheti,  hogy  a  büntetés
   hátralevő  részét  eggyel  szigorúbb  fokozatban  hajtsák
   végre. Az  elítélt megváltozott magatartására figyelemmel
   a  bíróság   az   előbbi   határozatát   hatályon   kívül
   helyezheti.

   Tekintettel arra,  hogy e bírói döntéshez az elítéltnek a
   büntetés  végrehajtása   során   tanúsított   magatartása
   szolgál alapul, a döntés nem az ítélkező bíróság, hanem a
   bv bíró jogkörébe tartozik.

   A bv  bíró határozata  lényegesen befolyásolja az elítélt
   helyzetét.  A   szabadságvesztés  végrehajtásának   egyes
   fokozataiban   eltérő    az   elítélt    elkülönítése   a
   külvilágtól,  őrzése,   felügyelete  és   ellenőrzése,  a
   büntetésvégrehajtási    intézeten     belüli     mozgása,
   életrendje, jutalmazása és fenyítése / Bv tvr 25-28. § /.
   Igen lényeges,  hogy a  feltételes  szabadságra  bocsátás
   lehetséges  időpontja   is  a   végrehajtás  fokozataihoz
   igazodik /  Btk 47. § (2) bek. /, így a bv bíró döntése
   azt is befolyásolja.

   A bv  bírói határozat  tehát egyfelől  az eredeti ítéleti
   rendelkezés  módosítása  az  elítélt  végrehajtás  alatti
   magatartásának  mérlegelése  alapján,  másfelől  jelentős
   változást  eredményez   az  elítélt   jogi  és  valóságos
   helyzetében. Ezekre  figyelemmel garanciális  jelentőségű
   követelmény  a  másodfokú  felülbírálatot  lehetővé  tevő
   alkotmányos jogorvoslati jognak biztosítása. Ennek hiánya
   e döntési  típusnál alkotmányellenes,  mivel  az  elítélt
   panaszjoga -  a bírói döntés következményeire tekintettel
   - nem  minősíthető hatékony,  alapjogi erejű jogorvoslati
   jognak.

   3.2.2. A  feltételes szabadságra  bocsátás (Btk 47. §, Bv
   tvr 8. §, 8/1979. (VI. 30) IM r. 120. §, Ut. 32-37. §)

   A  feltételes   szabadságra   bocsátás   közvetlenül   és
   jelentősen  érinti   az  ítéletben   kiszabott   büntetés
   végrehajtását, mivel csökkenti a szabadságvesztés bíróság
   által meghatározott  tartamának ténylegesen végrehajtásra
   kerülő részét.

   A Btk egyértelműen rendezi, hogy a szabadságvesztés egyes
   fokozataiban  az   elítéltek  mennnyi  idő  eltelte  után
   bocsáthatók feltételes szabadságra, valamint meghatározza
   azokat  az  eseteket,  amikor  a  feltételes  szabadságra
   bocsátás kizárt.  Ezen túlmenően azonban a döntésnél igen
   széleskörű a  bv bíró  mérlegelési léhetősége. Feltételes
   szabadságra bocsátásnak  ugyanis akkor  van helye,  ha  -
   különösen az  elítéltnek a  büntetés  végrehajtása  alatt
   tanúsított   kifogástalan   magatartására   és   arra   a
   készségére tekintettel,  hogy  törvénytisztelő  életmódot
   fog folytatni - alaposan feltehető, hogy a büntetés célja
   további szabadságelvonás nélkül is elérhető.

   Mivel a  bv bíró  döntése az ítéletben kiszabott büntetés
   ténylegesen végrehajtásra kerülő részére van befolyással,
   és az  elítéltnek alapvető  érdekei  fűződnek  a  számára
   kedvezőtlen  bv  bírói  döntés  kifogásolhatóságához,  az
   alkotmányos értelemben vett jogorvoslati jog megkívánja e
   határozatfajtánál  a  másodfokú  felülvizsgálati  eljárás
   lehetőségét. Az elítélt panaszjoga és a bv bíró számára a
   felülvizsgálati kérelem  alapján a miniszteri utasításban
   előírt  eljárási   kötelezettség   nem   felel   meg   az
   alkotmányos     jogorvoslati     jog     mint     alapjog
   követelményeinek, mivel lényeges kérdésben: a ténylegesen
   letöltendő büntetés  mértéke  tekintetében  nem  biztosít
   kétfokú eljárást.

   3.2.3.     A      szigorított     javító-nevelő     munka
   végrehajthatósága megszünésének  megállapítása /Btk 48/A.
   §, Bv  tvr 9/A.  §, 59/C.  §, 3/1985.(III.7.)IM r. 43. §,
   Ut. 56/B. §/

   A  szigorított   javító-nevelő  munka   félszabad  típusú
   büntetés,  amely   az  elítélt   személyi   szabadságának
   korlátozásával együttjáró  munkára kötelezést  jelent.  A
   szigorított   javító-nevelő    munka   egyik    eleme   a
   munkavégzési kötelezettség,  ezért alapvető  követelmény,
   hogy az  elítélt munkaképes legyen. Amennyiben az elítélt
   egészségi állapotában  az ítélet jogerőre emelkedése után
   olyan  tartós  változás  következik  be,  amely  miatt  a
   büntetés egésze  vagy hátralevő része nem hajtható végre,
   úgy a büntetés végrehajthatósága megszünik, helyére semmi
   másféle büntetés nem lép.

   A  bv  bíró  jelen  esetben  a  bíróság  által  kiszabott
   büntetés   végrehajtásának    részleges    vagy    teljes
   elmaradásáról, illetve  az adott büntetés kiszabásához az
   ítélkező bíróság  számára is  kötelező előfeltételről, az
   elítélt munkaképességéről  dönt. Az  elítélt  érdekeinek,
   jogainak  védelme   szempontjából  nyilvánvalóan   az   a
   határozat  érdemel  figyelmet,  amelyben  a  bv  bíró  az
   egészségi    állapotát    megfelelőnek,    a    büntetést
   végrehajthatónak ítéli.  Mivel döntése  bizonyításon,  az
   orvosszakértői vélemények  mérlegelésén  alapszik,  és  a
   kiszabott büntetés tényleges végrehajtására van hatással,
   a   jogorvoslati    jog   alkotmányos    követelményeinek
   érvényesülniük kell az bv bírói eljárásban. Jelen esetben
   az elítélt  jogorvoslati jogáról,  a határozat ellen a Bv
   tvr   alapján    benyújtható   panasz   következményeiről
   egyáltalán nincs további szabályozás.

   3.2.4.  Halasztás   a  szigorított   javító-nevelő  munka
   helyébe lépő  szabadságvesztés megkezdésére /Btk 48/A. §,
   Bv tvr 9/B. §, Ut. 56/G. §, Be 398. §/

   A szigorított javító-nevelő munka végrehajtását biztosító
   jogi   eszköz    a    szabadságvesztésre    átváltoztatás
   lehetősége. Ha az elítélt munkakötelezettségének nem tesz
   eleget  vagy  az  életvitelére  a  törvény  által  előírt
   szabályokat   megszegi,   a   bv   bíró   a   szigorított
   javító-nevelő munkát szabadságvesztésre változtatja át. E
   határozata ellen fellebbezésnek van helye.

   Nincs helye  fellebbezésnek azonban  azon  döntés  ellen,
   amelyet  a  szabadságvesztés  megkezdése  elhalasztásának
   tárgyában hoz.  A büntetés  megkezdésére a  Be  szabályai
   alapján  általában  az  ítélkező  bíróság  ad  halasztást
   fontos okból.  Az e  határozat elleni fellebbezést maga a
   Be  is   kifejezetten  kizárja.   Mivel   a   szigorított
   javító-nevelő   munkát   a   bv   bíró   változtatja   át
   szabadságvesztésre,    indokolt,    hogy    a    büntetés
   megkezdésének elhalasztása  kérdésében is  ő döntsön.  Az
   elítélt általánosságban  biztosított panaszjoga ugyan nem
   kizárt, azonban az azt követő eljárás nincs szabályozva.

   Mivel jelen  esetben ténylegesen  a büntetés végrehajtása
   körébe tartozó  igazgatási intézkedésről  van szó,  a  bv
   bírói határozat elleni alkotmányos, a másodfokú elbírálás
   lehetőségét    biztosító     jogorvoslat    hiánya    nem
   alkotmánysértő.

   3.2.5.   Más    munkahely   vagy   munka   kijelölése   a
   javító-nevelő munka  végrehajtására /Btk  49. §,  Bv  tvr
   10.§, 60-66.§, 67/A. §, 6/1979.(VI. 29.) IM r. 1.§, 5. §,
   9/1987.(XI.21.)IM r. 1. §, Ut. 72-75. §/

   A javító-nevelő  munka elnevezés  kétféle  munkabüntetést
   foglal  magában.  A  végrehajtás  menetében  előfordulhat
   olyan  változás,  amely  lehetetlenné  teszi  a  büntetés
   végrehajtását az eredetileg megjelölt helyen és módon.

   A végrehajtás  helyének módosítása  a bv bíró hatáskörébe
   tartozik. A  bv bíró más munkahelyet vagy munkát jelölhet
   ki, ha  a javító-nevelő  munka az ítéletben meghatározott
   munkahelyen  nem  hajtható  végre,  vagy  végrehajtása  a
   munkafegyelem  biztosítása   vagy  az   elítélt  nevelése
   érdekében, illetve  az  elítélt  személyi  körülményeiben
   történt  változás   miatt  más   munkahelyen   vagy   más
   természetű munkával célszerű.

   Az elítélt  általánosságban biztosított panaszjogán túl a
   jogorvoslatra sajátos rendelkezések nincsenek. A kijelölt
   munkahelyen végzendő  javító-nevelő munkánál a bv bíró az
   eredeti  ítéleti   rendelkezést  módosítja,  a  közérdekű
   munkánál pedig - ahogy ez a következő pontban szerepel -a
   saját  korábbi   határozatát.  Mindkét   esetben  döntése
   lényeges kihatással van az elítélt helyzetére, a büntetés
   tényleges tartalmára.  Így a  bv bírói  határozat  súlya,
   jelentősége megkívánja a garanciális jellegű, alkotmányos
   jogorvoslati jog biztosítását.

   3.2.6. Közérdekű  munkaként végzendő  javító-nevelő munka
   esetén a munkahely kijelölése /Btk 49. §, Bv tvr 67/A. §,
   9/1987.(XI.21.)IM r. 1. §, Ut. 59/A. §/

   Közérdekű munka esetén a büntetést kiszabó jogerős ítélet
   a bv  bíró  határozatával  válik  teljessé.  Az  ítélkező
   bíróság csak  a büntetés nemét és tartamát határozza meg,
   a bv  bíró az,  aki a  közérdekű munkavégzés  helyének és
   idejének  eldöntésével   a  büntetés  tartalmát  pontosan
   meghatározza. Mivel  e  határozatfajta  tulajdonképpen  a
   büntetéskiszabás részét  képező bírói  döntés, különösebb
   indokolásra sem szorul, hogy a bv bírói határozat ellen a
   garanciális,   másodfokú    felülvizsgálatot    biztosító
   jogorvoslat   jog   felel   csak   meg   az   alkotmányos
   követelményeknek.

   3.2.7.  A   javító-nevelő  munka  végrehajtásának  évente
   legfeljebb  harminc  napra  félbeszakítása  /Be  398.  §,
   6/1979.(VI.29.)IM r. 9. §, 9/1987.(XI.21.)IM r. 6. §, Ut.
   70-71. §/

   A Be  nem csupán  a büntetés megkezdésének elhalasztását,
   hanem  a   már  megkezdett  büntetés  félbeszakítását  is
   lehetővé  teszi.   Ez   utóbbi   az   igazságügyminiszter
   jogkörébe tartozik. Gyakorlati megfontolásokból a javító-
   nevelő munka  rövid, pár  napos tartamú félbeszakításának
   szükségessége  esetén   az  igazságügyminiszter   ezt   a
   hatáskört átruházta  a bv  bíróra. Mivel  jelen esetben a
   büntetés végrehajtásához  szorosan kapcsolódó  igazgatási
   jellegű határozatról  van  szó,  a  garanciális  jellegű,
   alkotmányos jogorvoslati jog hiánya nem alkotmányellenes.

   3.2.8.   A    javító-nevelő    munka    végrehajthatósága
   megszünésének  megállapítása   /Bv  tvr  11.  §,  67.  §,
   6/1979.(VI.29.)IM r.  10. §,  9/1987. (XI.21.)IM r. 7. §,
   Ut. 80-82. §/

   A javító-nevelő  munka, illetőleg  a hátralevő  része nem
   hajtható végre,  ha az ítélet jogerőre emelkedése után az
   elítélt
   a/ legalább egy évet sorkatonai szolgálatot teljesített,
   b/ legalább  egy évig  gyermekgondozási díjban, illetőleg
      gyermekgondozási segélyben részesült,
   c/ egészségi   állapotában    olyan    tartós    változás
      következett be,  amely a  büntetés  végrehajtását  nem
      teszi lehetővé.

   Az  a/-b/   esetben,  amelyek  ténykérdések,  a  büntetés
   végrehajtásának  megkezdése  előtt  az  ítélkező  bíróság
   halasztást ad,  a büntetés  végrehajtása alatt  pedig  az
   igazságügyminiszter  a   büntetést  félbeszakítja.   Ezen
   esetekben  tehát   a  bv   bíró  csupán   igazolandó,  de
   mérlegelést  nem   igénylő  tények   alapján   deklaratív
   tartalmú határozatot hoz.

   A büntetés  végrehajthatósága  megszünésének  az  elítélt
   egészségi állapotára  tekintettel  történő  megállapítása
   azonban  bizonyítást   és  mérlegelést   igénylő  döntés,
   amelyre a  3.2.3. pontban  foglaltak irányadóak.  Az  egy
   elnevezésű,  de  jellegében  kétféle  döntésnél  eltér  a
   jogorvoslati  joggal   szemben  érvényesülő   alkotmányos
   követelmény. Az  elítélt egészségi állapotára tekintettel
   a büntetés  végrehajthatósága kérdésében  hozott bv bírói
   határozat  ellen   másodfokú  felülvizsgálatot   indokolt
   biztosítani.

   3.2.9.  Halasztás  a  javító-nevelő  munka  helyébe  lépő
   szabadságvesztés megkezdésére /Btk 50. §, Bv tvr 11/A. §,
   Ut. 79. §, Be 398. §/

   E  bv   bírói  határozatra  a  3.2.4.  pontban  foglaltak
   irányadóak.

   3.2.10. A  pártfogó felügyelet  elrendelése /Btk  82.  §,
   119. §,  Bv tvr 13. §, 93. §, 98. §, 7/1979.(VI.29.)IM r.
   8. §, 6/1980.(VI.24.)OM r. 9. §, Ut. 105-109. §/

   A  pártfogó   felügyelet   a   bűncselekményt   elkövetők
   ellenőrzését, irányítását, a társadalomba beilleszkedésük
   segítését és  támogatását  szolgáló,  biztonsági  jellegű
   intézkedés.

   A  pártfogó  felügyeletet  egyes  esetekben  az  ítélkező
   bíróság, más  esetekben a  bv bíró  rendeli el. A bv bíró
   hatáskörébe tartozik  a pártfogó  felügyelet elrendelése,
   ha  a   feltételes  szabadság  eredményes  elteltéhez  az
   elítélt  rendszeres  figyelemmel  kisérése  szükséges.  A
   feltételes  szabadság   tehát  nem   minden  esetben  jár
   pártfogó felügyelettel,  ez a  bv bíró  mérlegelésére van
   bízva. Ez  alól kivételt képeznek a fiatalkorúak, akiknek
   esetében  a   feltételes  szabadságra   bocsátás  mellett
   kötelező a  pártfogó felügyelet.  A bv  bíró rendeli el a
   pártfogó felügyeletet a szabadságvesztés teljes kitöltése
   után,  ha   megítélése  szerint  az  újabb  bűncselekmény
   elkövetésének megelőzése  és az elítélt társadalomba való
   beilleszkedése érdekében  irányításra,  ellenőrzésre  van
   szükség a szabadulás után / Bv tvr 93. §/.

   Míg a  feltételes szabadságra  bocsátás mellett elrendelt
   pártfogó felügyelet tartama azonos a feltételes szabadság
   tartamával, tehát nem a bv bírótól függ, addig a 93. §-on
   alapuló pártfogó  felügyelet tartamát a bv bíró határozza
   meg egy és három év között.

   A pártfogó  felügyelet  tartalmát  a  Bv  tvr-ben  előírt
   kötelező, valamint  a bv  bíró által meghatározható külön
   magatartási szabályok alkotják.

   A  bv   bírói  határozat   jelentőségének   megítéléséhez
   figyelembe  kell   venni,  hogy   feltételes  szabadságra
   bocsátás esetén  a  magatartási  szabályok  megszegése  a
   feltételes szabadság megszüntetéséhez vezethet /Btk 48. §
   (4)  bek./.   A  Bv   tvr  93.  §-án   alapuló   pártfogó
   felügyelet  magatartási   szabályainak  megszegése  pedig
   tízezer   forintig    terjedő   pénzbírsággal   sújtható,
   rendőrségi hatáskörbe  tartozó szabálysértést valósít meg
   /1968. évi I. tv. 97/A. §/.

   A pártfogó  felügyelet elrendelése  mind tartalmában:  az
   elítélt életvitelének, szabadságának korlátozásában, mind
   pedig következményeiben:  az előírt  magatarási szabályok
   megszegésének  szankcióiban   olyan  súlyú  döntés,  hogy
   garanciális  szempontból   nem  elegendő  jogorvoslat  az
   elítélt panaszjoga,  illetve  a  felülvizsgálati  kérelem
   előterjesztésének  lehetősége.  Az  alkotmányos  követel-
   ményeket  csak  a  másodfokú  felülvizsgálatot  biztosító
   jogorvoslati forma  elégítheti ki.  Különösen nyilvánvaló
   ez a 93. §-on alapuló pártfogó felügyelet elrendelésekor,
   amikor az  elítélt a jogerős ítéletben kiszabott büntetés
   teljes kitöltése  után,  újabb  bűncselekmény  elkövetése
   nélkül  kerül  a  bv  bíró  döntése  alapján  büntetőjogi
   intézkedés hatálya alá.

   3.2.11.  A   pártfogó  felügyelet   meghosszabbítása   és
   megszüntetése /Bv tvr 13. §, 99. §, Ut. 110-112. §/

   A Bv  tvr 93.  §-a alapján  elrendelt pártfogó felügyelet
   tartamát  a   bv  bíró  a  pártfogolt  magatartásától  és
   életvezetésétől függően  meghosszabbíthatja, illetőleg  a
   pártfogó felügyeletet  megszüntetheti, mielőtt az eredeti
   határozatban   megjelölt   tartama   letelt.   A   tartam
   meghosszabbítása esetén sem haladhat meg három évet.

   Tekintettel  a  3.2.10.  pontban  foglaltakra,  alapvető,
   garanciális  követelmény   a  másodfokú  felülvizsgálatot
   biztosító jogorvoslati  forma. Jelenleg  még  az  elítélt
   panaszjogának    eljárási     következményei    sincsenek
   szabályozva.

   3.2.12. A  pártfogó felügyelet  magatartási  szabályainak
   megváltoztatása /Bv tvr 13. §, 100. §, Ut. 110-112. §/

   A bv bíró akár az ítéletben, akár a bv bírói határozatban
   előírt    magatartási     szabályokat    a     pártfogolt
   magatartásától és  életvezetésétől függően  módosíthatja.
   Az eljárásra  az előző  pontban ismertetett  szabályok az
   irányadók.

   A  jogorvoslati   jogra  a  3.2.10.  és  3.2.11.  pontban
   kifejtettek érvényesek.

   3.2.13.   A    szabadságvesztés   fokozatának    utólagos
   meghatározása fiatalkorú  elítélt esetén  (Btk 111. §, Bv
   tvr  14. §, 8/1979. (VI. 30.)IM r. 127-128. §, Ut. 55-56.
   §)

   Amennyiben a  fiatalkorú a  szabadságvesztés végrehajtása
   alatt  tölti   be  21.   életévét,   a   szabadságvesztés
   fokozatának a felnőttkorúakra irányadó szabályok szerinti
   meghatározása a bv bíró hatáskörébe tartozik. Tekintettel
   arra, hogy a bv bíró ezen döntésnél a Btk-nak mérlegelést
   nem engedő, pontosan meghatározott szabályait alkalmazza,
   határozata  igazgatási   jellegűnek  tekintendő,   így  a
   garanciális  jellegű,   jogorvoslati   jog   hiánya   nem
   alkotmányellenes.

   Más kérdés, hogy ugyanezen alkalommal a bv bíró a Btk 46.
   §  (1)   bekezdése   alapján   az  elítélt  magatartására
   tekintettel a  törvényben előírtnál  eggyel enyhébb  vagy
   szigorúbb fokozatot  állapíthat meg.  Ekkor  azonban  már
   tulajdonképpen  két  döntésről  van  szó,  és  ez  utóbbi
   esetére a 3.2.1. pontban foglaltak az irányadóak.

   3.2.14. A  fiatalkorú elbocsátása a javítóintézetből /Btk
   118. §,  Bv tvr  15., 112. §, 6/1980.(VI.24.)OM r. 24. §,
   Ut. 94-95. §/

   A   javítóintézeti   nevelés   a   fiatakorúak   esetében
   alkalmazható,  sajátos,   relatíve  határozatlan  tartamú
   intézkedés, amely az elítélt 19 éves koráig tarthat.

   A bv  bírói  határozat  jellege  leginkább  a  feltételes
   szabadságra   bocsátáshoz    hasonlítható,    azzal    az
   eltéréssel,  hogy   a  javítóintézeti   nevelés  relatíve
   határozatlan tartama  miatt nem  az  ítéletben  kiszabott
   büntetés tényleges  tartamát röviditi  le, hanem  az  egy
   éves törvényi  minimum eltelte  után valójában  a bv bíró
   határozata dönti el az intézkedés tartamát.

   A  döntés  súlya,  jellege  alapján  egyértelmű,  hogy  a
   javítóintézeti nevelésre ítéltnek a panaszjoga, illetve a
   felülvizsgálati kérelem alapján kötelező bv bírói eljárás
   nem  hatékony  jogorvoslat.  Az  alkotmányos  alapjogként
   felfogott jogorvoslati  jogosultságnak csak  a  másodfokú
   felülbírálatot biztosító forma felel meg.

   3.2.15.  A   tanulmányok  folytatásának   elrendelése   a
   javítóintézetben az  elítélt 19 évének betöltése után/Btk
   118. §, Bv tvr 16. §, 112. §, 6/1980.(VI.24.)OM r. 28. §,
   Ut. 100-104. §/

   Azt  a   fiatalkorút,  aki  19.  életévét  betöltötte,  a
   javítóintézetből  el   kell   bocsátani.   A   fiatalkorú
   érdekében állhat  azonban, hogy  az intézetben megkezdett
   tanulmányait ne  szakítsa félbe.  Ezért  a  Btk  lehetővé
   teszi a javítóintézeti nevelés meghosszabbítását annak az
   oktatási évnek  a végéig,  amelyben  az  elkövető  a  19.
   életévét betöltötte.

   Erről a  bv bíró  annak mérlegelésével  határoz,  hogy  a
   megkezdett   tanulmányok    folytatása,   befejezése    a
   fiatalkorú érdekében  áll-e. Tekintettel  arra,  hogy  ez
   esetben a  bűncselekmény  miatt  alkalmazott  büntetőjogi
   intézkedésnek    a     törvényi     maximumon     túlmenő
   meghosszabbításáról van  szó, -  még  ha  az  az  elítélt
   érdekében    történik    is,    -    az    alkotmányosság
   követelményeinek a másodfokú felülbírálatot lehetővé tevő
   jogorvoslati forma felel csak meg.

   4. Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Bv tvr 6. §
   (3) bekezdésének  c/ pontja  nem   azért  alkotmánysértő,
   mert a  bv  bírói  végzés  elleni  fellebbezést,  mint  a
   jogorvoslat egyik  formáját zárja ki, hanem azért, mert a
   20 féle bv bírói határozat közül 16 esetben sem törvényi,
   sem alacsonyabb  jogforrási  szinten  nem  biztosított  a
   garanciális jellegű, a másodfokú elbírálást lehetővé tevő
   egyéb jogorvoslati  forma sem. Az elítéltet a Bv tvr 2. §
   (3)   bekezdése   alapján    általánosságban    megillető
   panaszjog az  alkotmányos jogorvoslat  követelményeinek a
   megfelelő további szabályozás hiánya miatt nem felel meg.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint a fellebbezéssel
   nem támadható  16 bv  bírói végzés közül csupán 4 esetben
   /halasztás a  szigorított javító-nevelő  munka, illetve a
   javító-nevelő   munka   helyébe   lépő   szabadságvesztés
   megkezdésére,  a   javító-nevelő  munka   végrehajtásának
   félbeszakítása, a  szabadságvesztés fokozatának  utólagos
   megállapítása/,    illetve    a    javító-nevelő    munka
   végrehajthatósága  megszünését   megállapító   bv   bírói
   végzések  közül  2  esetben  nem  szükséges  a  másodfokú
   felülbírálatot biztosító  jogorvoslat az elítélt jogainak
   garanciális  védelméhez,   mivel  azok  teljes  mértékben
   igazgatási jellegűek.

   Fentiekre   tekintettel  a Bv  tvr 6.  § (3)  bekezdés c/
   pontjának,  valamint  az  ehhez  szorosan  kapcsolódó,  a
   jogorvoslatot mint  alapjogot érintő  alacsonyabb  szintű
   jogforrási  rendelkezéseknek   megsemmisítése   indokolt.
   Annak  eldöntése,  hogy  a  bv  bíró  határozatai  elleni
   jogorvoslat formája fellebbezés vagy vegyes jellegű: a bv
   bíró  részéről   a  saját   határozatának  orvoslását  is
   lehetővé tevő  panasz legyen,  a jogalkotás feladatkörébe
   tartozik.

   5. Az  Alkotmánybíróság -  figyelemmel a folyamatban lévő
   kodifikációs munkálatokra is - a megsemmisítés időpontját
   1992. december  31-ében határozta  meg. Az alkotmánysértő
   jogi helyzet  jövőre szóló  megszüntetését alapvetően  az
   indokolja, hogy  az azonnali hatályú megsemmisítés számos
   nehézség  forrása  lenne  a  büntetések  és  intézkedések
   végrehajtásának gyakorlatában.

   A Bv  tvr 6.  § (3)  bekezdés c/ pontjának, valamint   az
   Ut.  rendelkezéseinek   ex  nunc  hatályú  megsemmisítése
   esetén a  Bv tvr 6. § (7) bekezdése alapján a jogorvoslat
   szabályozása   tekintetében    belépnek    -    megfelelő
   értelmezéssel - a Be szabályai. Mivel a büntetőeljárásban
   a  bíróság   határozata  elleni   jogorvoslat  formája  a
   fellebbezés, e  jogorvoslati formát  kell -  eltérő  jogi
   szabályozás  hiányában   -  minden  bv  bírói  eljárásban
   alkalmazni. A  Be különleges eljárásainak közös szabályai
   alapján /356. § (2) bek. g/ pont/, a bíróság   határozata
   ellen az ügyész, a terhelt és a védő fellebbezhet.

   A bv  bírói eljárásban több esetben rugalmas megoldásokra
   van szükség.  A fellebbezés  mint általános  jogorvoslati
   forma azt  jelentené, hogy  a bv  bíró kötve  lenne saját
   határozatához   akkor    is,   amikor   a   jogorvoslatot
   indokoltnak tartva  a döntés  gyors,  operativ,  formaság
   nélküli megváltoztatása  lenne indokolt.  Ugyanakkor a bv
   bírói  határozat   ellen  fellebbezésre  lenne  lehetőség
   akkor, mikor az az ítélkező bíróság ugyanolyan határozata
   ellen kizárt  /halasztás a  büntetés megkezdésére/,  vagy
   formális,  mert   a  bv   bíró  a   törvényhez  kötötten,
   deklaratív tartalommal dönt.

   E nehézségek  elkerülése  érdekében  az  Alkotmánybíróság
   határozatában olyan határidőt állapított meg, amely alatt
   a  Bv   tvr-t  módosító   törvény  megszületése  reálisan
   várható.  Amennyiben   erre  nem  kerül  sor,  úgy  1992.
   december  31-e   után  a   bv  bíró   határozata   elleni
   jogorvoslatra  a  Be  szabályait  kell  majd  megfelelően
   alkalmazni.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal          Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza              Dr. Lábady Tamás
           alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                        Dr. Schmidt Péter
                          alkotmánybíró

                        Dr. Szabó András
                      előadó alkotmánybíró

        Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró              alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    5/1992. (I. 30.)
    Date of the decision:
    .
    01/27/1992
    .
    .