English
Hungarian
Ügyszám:
.
8/A/2009
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 53/2009. (V. 6.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/410
.
A döntés kelte: Budapest, 05/05/2009
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által   elfogadott,   de   még   ki   nem   hirdetett   törvény
   alkotmányellenességének    előzetes    vizsgálatára    irányuló
   indítványa  tárgyában – Dr. Bragyova András és Dr. Kiss  László
   alkotmánybírók különvéleményével – meghozta az alábbi

                            határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a hozzátartozók közötti
   erőszak    miatt   alkalmazható   távoltartásról   szóló,    az
   Országgyűlés 2008. december 15-ei ülésnapján elfogadott törvény
   1. § (1) és (5) bekezdése alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    A  köztársasági elnök az Alkotmány 26. § (4) bekezdése  alapján
    az  Alkotmánybírósághoz fordult és kérte az Országgyűlés  által
    2008.  december  15-ei ülésnapján elfogadott,  a  hozzátartozók
    közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény
    (a      továbbiakban:     Törvény)     egyes      rendelkezései
    alkotmányellenességének  előzetes vizsgálatát.  A  köztársasági
    elnök  a  kihirdetésre  megküldött törvény  1.  §  (1)  és  (5)
    bekezdése  alkotmányellenességének megállapítását az  Alkotmány
    55.  §  (1) bekezdésének, 58. § (1) bekezdésének és 13.  §  (1)
    bekezdésének  sérelme miatt kezdeményezte, különös  tekintettel
    arra, hogy a vizsgálni kért rendelkezések fogalomhasználata túl
    széles   (így   az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésből   eredő
    jogbiztonsági követelményekkel sincs összhangban).
    Az  indítványozó kifejtette, hogy a magyar jogban a távoltartás
    intézményét  a büntetőeljárásról szóló 1998. évi  XIX.  törvény
    138/A-139. §-ai szabályozzák. Az Országgyűlés által elfogadott,
    de  még ki nem hirdetett Törvény a távoltartatás alkalmazásának
    további  lehetőségeit tartalmazza: felhatalmazza a  rendőrséget
    ideiglenes megelőző távoltartás, illetve a polgári eljárásban a
    bíróságot megelőző távoltartás elrendelésére.
    A   köztársasági   elnök  alkotmányossági  érvei   szerint   az
    Alkotmánybíróság   gyakorlatában  az  Alkotmány   55.   §   (1)
    bekezdésébe foglalt személyes szabadsághoz való jog valamint az
    58.   §   (1)   bekezdésben  biztosított   mozgásszabadság   és
    tartózkodási  hely  szabad megválasztásához való  jog  szorosan
    összetartozó    jogok.    Ugyanígy    egymásra    vonatkoztatva
    értelmezhető  az  1993.  évi XXXI. törvénnyel  kihirdetett,  az
    emberi  jogok  és  az  alapvető szabadságok  védelméről  szóló,
    Rómában  1950.  november 4-én kelt Egyezmény  (a  továbbiakban:
    Európai  Egyezmény)  5. cikkébe foglalt személyes  szabadsághoz
    való jog és az Európai Egyezmény 4. Kiegészítő Jegyzőkönyve  2.
    cikke  szerinti mozgásszabadság is. A személyes szabadság  maga
    is  garantálja  a fizikai mozgás szabadságát. A  Törvény  által
    szabályozott    távoltartás   intézménye    ezen    alapjogokat
    korlátozza,  ezért  meg kell felelnie az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdésébe  foglalt  alapjog-korlátozási kritériumoknak,  ezen
    belül  a legenyhébb eszköz elvének. Az indítványozó utal  arra,
    hogy  a Törvény szerinti távoltartás a testi integritáshoz való
    jog, a lelki egészség és emberi méltóság védelmét szolgálja.  A
    magánszemélyek  testi  integritásának  védelme  –  az   Európai
    Egyezmény 8. cikke alkalmazása alapján is – kiterjed a családon
    belüli   erőszak   megakadályozására.  Az  alapjog-korlátozásra
    figyelemmel  alkotmányossági szempontból  ugyanakkor  aggályos,
    hogy  a Törvény vizsgálni kért 1. § (1) bekezdése és 1.  §  (5)
    bekezdése  az erőszak fogalmát, és a hozzátartozó fogalmát  nem
    határozza meg egyértelműen az alábbiak szerint:
    A Törvény nem követeli meg bűncselekmény elkövetésének gyanúját
    a  távoltartás elrendeléséhez, sőt az erőszak fogalmát  részben
    értelmezhetetlen  módon  határozza  meg,  részben   pedig   túl
    szélesen.    (Erőszaknak   minősíti   például    a    szexuális
    önrendelkezést rendszeresen, ismétlődő jelleggel  veszélyeztető
    mulasztást is.) A Törvény értelmében a bántalmazót – a  Törvény
    1.  §  (1)  bekezdésében definiált – erőszak  miatt  ideiglenes
    megelőző   távoltartás   címén  72  órára,   illetve   megelőző
    távoltartás  során  30  napra  az  ingatlan  elhagyására  lehet
    kötelezni.  Az  indítványozó szerint – tekintettel  az  erőszak
    fogalmának  túl  tág  voltára  is –  ez  az  alapjog-korlátozás
    aránytalanságot eredményez.
    Szintén aránytalanságot okoz, hogy a Törvény 1. § (5) bekezdése
    a  hozzátartozó  fogalmát kitágítja,  az  1.  §  (1)  bekezdése
    szerinti   erőszakot   el  lehet  követni  „együttélés   nélkül
    bensőséges kapcsolatban álló személy” sérelmére is (így a saját
    otthon  használatának  a  megtiltása a bensőséges  kapcsolatban
    álló  személy  elleni  erőszak  esetén  is  alkalmazható).   Az
    indítványozó   úgy   véli,   hogy  a   hozzátartozói   fogalom-
    meghatározás  által  túl  tág  az  a  személyi  kör,   akit   a
    távoltartás érinthet.
    Az  indítványozó végül felveti, hogy a Törvény 1. § (1) és  (5)
    bekezdéseiben található fogalmak pontatlansága az Alkotmány 13.
    §-ába  foglalt tulajdonhoz való jog sérelmét is eredményezheti.
    A bántalmazóval szemben az ideiglenes megelőző távoltartás és a
    távoltartás  attól függetlenül alkalmazható, hogy ő  a  közösen
    használt ingatlan tulajdonosa-e vagy sem, ami még önmagában – a
    testi integritáshoz való jog védelme miatt – elfogadható, de  a
    parttalanul  tág  és  részben értelmezhetetlen  fogalmak  által
    elrendelhető  távoltartás a tulajdonjog aránytalan korlátozását
    eredményezi.

                                  II.

    1. Az Alkotmány érintett rendelkezései szerint:

    „.2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.
     (…)
     8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
     (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
     (…)
     55.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    szabadságra  és  a  személyi  biztonságra,  senkit  sem   lehet
    szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott  okokból
    is a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.
     (…)
     58.  § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország
    területén  –  törvényben  meghatározott  esetek  kivételével  –
    megillet  a  szabad  mozgás  és  a  tartózkodási  hely   szabad
    megválasztásának  joga,  beleértve a lakóhely  vagy  az  ország
    elhagyásához való jogot is.
     (…)
     59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    2.  A  Törvény  I. Fejezetének „Értelmező rendelkezések”  címet
    viselő 1. §-a szerint:

    „(1)  Hozzátartozók  közötti erőszaknak  minősül  a  bántalmazó
    által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot,  az
    életet,  a  szexuális önrendelkezéshez való  jogot,  továbbá  a
    testi  és  lelki  egészséget  súlyosan  és  közvetlenül,   vagy
    rendszeresen,  ismétlődő  jelleggel veszélyeztető  tevékenység,
    vagy mulasztás (a továbbiakban: hozzátartozók közötti erőszak).
    (2)  Bántalmazott  az  a hozzátartozó,  akinek  a  sérelmére  a
    hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják.
    (3)   Bántalmazó  az  a  cselekvőképes  hozzátartozó,   aki   a
    hozzátartozók  közötti  erőszakot  megvalósítja,   vagy   akire
    tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja,
    feltéve, hogy ezzel a bántalmazó egyetért.
    (4)  E  törvény  alkalmazásával  gyermeknek  kell  tekinteni  a
    Polgári   Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény   (a
    továbbiakban: Ptk.) 12. §-a szerinti kiskorút.
    (5)  E törvény alkalmazásában hozzátartozónak kell tekinteni  a
    Ptk. 685. §-a b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozókat
    és   hozzátartozókat,  valamint  a  volt  házastársat,  a  volt
    élettársat,  a  volt jegyest, a gondnokot,  a  gondnokoltat,  a
    gyámot,  a  gyámoltat,  továbbá  együttélés  nélkül  bensőséges
    kapcsolatban  álló személyt e kapcsolat fennállása  alatt  vagy
    után.
    (6)  E törvény alkalmazásában a napokban megállapított határidő
    folyamatosságot jelent.”

    III.

    1.1.  A családon belüli erőszak elleni fellépést (illetve ennek
    eszközrendszerét)  először a nők hátrányos megkülönböztetésével
    és  a nők elleni erőszak megszüntetésével foglalkozó nemzetközi
    dokumentumok érintették. Egyik ilyen első dokumentum,  az  ENSZ
    Közgyűlése által 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott, a
    nőkkel     szembeni     diszkrimináció    minden     formájának
    felszámolásáról szóló Egyezmény (ENSZ CEDAW Egyezmény), amelyet
    a belső jogba az 1982. évi 10. tvr. hirdetett ki. Az ENSZ CEDAW
    Egyezmény  definiálta a nők elleni diszkrimináció fogalmát  (I.
    rész  I.  cikk),  illetve a jogalkotásra vonatkozó  ajánlásokat
    tett.   Így  többek  között  szorgalmazta  a  férfiak  és   nők
    egyenlőségének    alkotmányba   iktatását,    illetve    állami
    kötelezettséget  arra, hogy: „megfelelő jogszabályokat  és  más
    intézkedéseket  fogadnak el, ideértve  –  szükség  esetén  –  a
    szankciókat  is, a nőkkel szembeni mindenfajta megkülönböztetés
    megtiltása  végett”  [I.  rész 2  a)  b)  pont].  Az  Egyezmény
    létrehozta a nőkkel szembeni erőszak felszámolásával foglalkozó
    CEDAW  Bizottságot,  amely  több  ajánlást  fogalmazott  meg  e
    tárgyban.
    A  családon  belüli erőszak megelőzése szempontjából kiemelendő
    az  ENSZ  Közgyűlése  által 1993. december 20-án  New  York-ban
    elfogadott   a   nők   elleni  erőszak  felszámolásáról   szóló
    Nyilatkozat  (az  ENSZ  Közgyűlés 48/104.  számú  határozatával
    kihirdetett Nyilatkozat). A Nyilatkozat a nők elleni erőszakhoz
    sorolja   a  családon  belüli  tettleges,  lelki  és  szexuális
    erőszakot.  A Nyilatkozat jelentősége abban áll, hogy  korábban
    jobbára  a  magánszféra körébe sorolt cselekményeket  közügynek
    tekinti. A Nyilatkozat az államok kötelezettségévé teszi,  hogy
    igazgatási, polgári jogi és büntetőjogi szankciókat  alkossanak
    a  nők  elleni erőszakos cselekmények megelőzésére;  jogalkotás
    útján is gondoskodni kell arról, hogy a nők ne válhassanak újra
    áldozattá;  kimondta végül, hogy a családon  belüli  erőszakról
    statisztikát kell készíteni és nyilvánosságra kell hozni.

    Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa Emberi Jogi Bizottsága –
    a családon belüli erőszak kezelésére vonatkozóan 1996-ban – ún.
    „jogalkotási  modellt” mutatott be. A modell – azon  túl,  hogy
    fogalom-meghatározásokkal  igyekszik  segíteni   (az   egységes
    fellépés   felé   terelni)   a   jogalkotási   törekvéseket   –
    kifejezetten szól az ún. „ideiglenes korlátozó végzésről” és  a
    „védelmi  végzésről”. Ezek a jogintézmények  már  a  bántalmazó
    távoltartását célozták meg annak a törekvésnek a jegyében, hogy
    az  elkövetőt  adott  esetben a családi otthon  elhagyására  is
    kötelezni lehessen.
    A  nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának
    kiküszöböléséről  szóló,  1979.  december  18-án,  New  Yorkban
    elfogadott Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvét a 2001.  évi  LX.
    törvény  hirdetette  ki. A Jegyzőkönyv  részes  államai  –  így
    Magyarország  is  –  elismerték  a  Nőkkel  Szembeni  Hátrányos
    Megkülönböztetés    Kiküszöbölésével    Foglalkozó    Bizottság
    illetékességét  a  Jegyzőkönyv  2.  cikke  szerint  benyújtható
    egyéni panasz esetén.
    Mindezek   mellett  meg  kell  említeni  a  gyermekek  jogaival
    kapcsolatos  ENSZ  Egyezményt (a Gyermek  jogairól  szóló,  New
    Yorkban,  1989.  november  20-án kelt  Egyezményt),  amelyek  a
    gyermekek  egészséges  fejlődése szempontjából  közelítenek  az
    erőszak felszámolásának szükségességéhez.

    1.2. Nemcsak az ENSZ, hanem az Európa Tanács keretei között  is
    számos  dokumentum született a családon belüli  erőszak  elleni
    fellépés  tárgyában. Az Európa Tanács Miniszteri  Bizottságának
    1985.  évi  4.  számú  Ajánlása a „családon belüli  erőszakról”
    címet  viseli.  Az  Ajánlás kiemeli,  hogy  fel  kell  hívni  a
    figyelmet    a   családon   belüli   erőszak   nagyságrendjére,
    komolyságára   és   jellegzetességeire.   Konkrét   intézkedési
    javaslatokat fogalmaz meg: szolgáltatásokat kell létrehozni  az
    áldozatok biztonsága érdekében, ugyanakkor az elkövetők számára
    rehabilitációs  programokat  kell  kialakítani.  Védelmet  kell
    biztosítani  a  családon belüli erőszak ügyeiben tanúskodóknak,
    illetve   kifejezi  azt  az  igényt,  hogy  az  ilyen  ügyekkel
    foglalkozó  nyomozó  hatóság, vádhatóság  és  bíróság  részéről
    különleges szakértelemmel rendelkező személyek járjanak el.
    1992-ben  az  Európa Tanács felállította a  nők  és  a  férfiak
    közötti  egyenlőséggel  foglalkozó  bizottságot  (CDEG),  amely
    demonstrálta,   hogy  az  egyenlőség  minden   területen   való
    biztosítása prioritásnak minősül az Európa Tanács számára.

    Az  Európa  Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1450  (2000)  számú
    Ajánlása a nők elleni erőszak Európában címmel jelent  meg.  Az
    Ajánlás  a nők elleni erőszak minden formájának a felszámolását
    tűzte céljául, a Közgyűlés a Miniszteri Bizottságnak (e tárgyat
    érintően)  azt az ajánlást tette, hogy dolgozzon ki  egy  olyan
    programot,  amelynek célja – többek között – a családon  belüli
    erőszak   valamennyi   formája   megtiltásának   bevezetése   a
    jogrendszerekbe; s „a nők számára nagyobb védelem  biztosítása,
    például olyan rendelkezésekkel, amelyek megtiltják az erőszakos
    férj   számára  a  közös  lakásba  való  belépést,   és   olyan
    intézkedésekkel,   melyek  célja  a  büntetések   és   ítéletek
    megfelelő módon való végrehajtása.”
    Az  Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2002. évi  5.  számú
    Ajánlása    átfogó   programot   tartalmaz    (a    jogalkotási
    feladatoktól, a média szerepén át, a különböző jogági szankciók
    alkalmazásáig)     a     nők    elleni    erőszak     különböző
    megnyilvánulásainak felszámolása érdekében. A  családon  belüli
    erőszak   vonatkozásában  az  Ajánlás   hangsúlyt   helyez   az
    „intervenciós   programokra”  az  erőszak  elkövetői   számára;
    feladattá teszi a családon belüli erőszak valamennyi formájának
    büntetendővé  nyilvánítását; intézkedések  megfontolását  annak
    érdekében, hogy:
    —  „a rendőrség beléphessen a veszélyeztetett személy lakásába,
    őrizetbe  vegye  az  elkövetőt és biztosítsa,  hogy  az  illető
    megjelenik a bíróság előtt;”
    —   „a   bíróság  –  az  áldozatok  védelmét  célzó  ideiglenes
    intézkedésként  –  megtilthassa az elkövető  számára,  hogy  az
    áldozattal  kapcsolatba  lépjen,  vele  kommunikáljon,  vagy  a
    közelébe   menjen,   hogy   bizonyos  meghatározott   területen
    tartózkodjon vagy oda belépjen;” …
    Az  Ajánlás  továbbá hangsúlyt helyez a civil (nem-kormányzati)
    szervezetek  bevonására a családon belüli erőszak problémájának
    kezelésére.

    Az   Európa   Tanács   legutóbbi  2008.   szeptemberében   kelt
    összefoglaló jelentése újra nyomatékosítja, hogy a  nők  elleni
    erőszak,  azon belüli a családon belüli erőszak elleni fellépés
    az  emberi  jogok  védelmében tett intézkedés.  (Európa  Tanács
    keretében  felállított  munkacsoport  jelentése  a  nők  elleni
    erőszakról,   beleérve   a  családon   belüli   erőszakot   is;
    Strasbourg; 2008. szeptember)

    1.3.  Megállapítható tehát, hogy a családon  belüli  erőszakkal
    kapcsolatos  fellépés  nemzetközi  dokumentumai  a  nők  elleni
    hátrányos  megkülönböztetés  megszüntetésétől  jutottak  el   a
    családon  belüli  erőszak felszámolásának tárgyáig.  Ez  utóbbi
    immár   egy  komplex  intézkedés-együttest  feltételez.   Ennek
    további elemei, hogy a családon belüli erőszak áldozata bárki –
    azaz  bármelyik házastárs, gyermek, együtt élő szülő  –  lehet,
    illetve a probléma megoldásának része kell, hogy legyen a másik
    fél,  a bántalmazó bevonása (adott esetben gyógyítása) is (lásd
    a  fent  említett  intervenciós programokat). Rögzítést  nyert,
    hogy  a  családon belüli erőszak kezelése a hatóság (rendőrség,
    bíróság)  részéről speciális felkészülést kíván,  azt  be  kell
    építeni  a  képzésbe. Nagy szerepe van a tájékoztatásnak  és  a
    civil   szervezetek  bevonásának  a  konfliktusok   kezelésébe,
    illetve    olyan   intézményrendszerre   van    szükség,    ami
    „vészhelyzetben  azonnal  segítséget  tud  nyújtani”.  Maga   a
    „távoltartás”  mint  jogintézmény  e  komplex  feltételrendszer
    egészébe  ágyazva értelmezhető s e feltételrendszer minőségétől
    függ annak hatékonysága.

    2. Az egyes államok családon belüli erőszakkal – s ezen belül a
    távoltartás  valamilyen  formájával –  kapcsolatos  jogalkotása
    jelentős  eltérést mutat, nemcsak a tengerentúl és  az  európai
    államok viszonyában, de az európai államok között is. Mások  az
    intézkedések bevezetésének kezdeti motívumai is.

    2.1.  A  távoltartás jogintézményének egyik korai előzménye  az
    amerikai  Duluth  városban  kidolgozott  megoldás,  amelyet   a
    későbbiekben  több helyen mintának tekintettek (az  ún.  Duluth
    modell).  Itt programot dolgoztak ki a Családon Belüli  Erőszak
    Kezelésére  (DAIP),  amelynek keretében  1974  és  1979  között
    jogalkotással és különböző intézkedések bevezetésével próbáltak
    fellépni  a családon belüli erőszak ellen. E program a mellett,
    hogy   igen   nagy  hangsúlyt  helyezett  a  civil  szervezetek
    segítségére  (pl.  24  órán  belül  szakembereket  küldenek   a
    bántalmazotthoz), konkrét jogi lépéseket is bevezetett.  Így  a
    rendőrség számára lehetővé tették, hogy a bántalmazót  őrizetbe
    vegye    letartóztatási    parancs    nélkül    is,    de     a
    közigazgatási/rendészeti  intézkedésen   túl   a   polgári   és
    büntetőbírósági intézkedések széles skáláját is  felvonultatták
    (átmeneti  rendelkezések  a  közös  tulajdon  használatáról,  a
    szülői   felügyeleti  jog  gyakorlásáról,  vagy  büntetőbíróság
    próbaidőt,  jelentkezési  kötelezettséget,  kapcsolat-felvételi
    tilalmat  stb.  írhat  elő).  A  modellben  a  cél  az  erőszak
    megszüntetése  és  nem  pedig  a  házasság  felbontása,   ezért
    hangsúlyt  helyeztek a bántalmazó segítésére, „visszavezetésre”
    is   (amelyben   szintén  civil  szervezetek  vállaltak   aktív
    szerepet). Az ún. Duluth Modelltörvény szerint „családon belüli
    erőszak” családtag, vagy a családhoz tartozó más személy  által
    elkövetett:
    —  fizikai bántalmazása családtagnak vagy családhoz tartozó más
    személynek, ennek kísérlete;
         —   a   fizikai  bántalmazástól  való  félelem  előidézése
         családtagban, vagy családhoz tartozó más személyben;
    —   annak   előidézése   –  erőszakkal,  az   erőszakkal   való
    fenyegetőzéssel, vagy kényszerítéssel –, hogy  családtag,  vagy
    családhoz   tartozó  más  személy  akarata  ellenére  szexuális
    tevékenységben vegyen részt.
    A Duluth Modelltörvény a későbbiekben irányadó volt az Egyesült
    Államokban   az  egyes  államok  törvényhozása  számára,   több
    államban    bevezették    a   helyi   viszonyokhoz    igazított
    kiegészítésekkel.

    2.2.  Az  európai  jogrendszert tekintve  megállapítható,  hogy
    egyrészt  a  büntetőjog keretében megvalósuló  eszközök  állnak
    rendelkezésre  (a  távoltartás  alkalmazása,  mint  büntetőjogi
    intézkedés),  másrészt  azonban találhatunk  számos  más  olyan
    megoldást is, amely a családon belüli erőszakra komplex –  több
    jogág  által  szabályozott  –  eszközrendszerrel  lép  fel.   A
    büntetőjogi  eszközök  között  ki  kell  emelnünk,  hogy   több
    országban  (Portugáliában, Spanyolországban,  Lengyelországban,
    Szlovákiában)   a   családon   belüli   erőszak   sui   generis
    bűncselekmény.  Ezekben az esetekben az  elkövetési  magatartás
    (ami   általában   a   fizikai   és   lelki/pszichikai/mentális
    bántalmazás), és a bántalmazotti kört (ami szélesebb ugyan mint
    a  házastárs  és  élettárs,  de nem  megy  túl  az  együtt  élő
    személyek  körén) a büntetőjog által meghatározott. Az  eljárás
    mind kérelemre, mind hivatalból indulhat.
    A komplex intézkedések közül az osztrák törvényt kell kiemelni.
    A  törvény a távoltartás magyarországi bevezetése kapcsán  több
    vonatkozásban  is  mintaként  szerepelt.  Az  osztrák  megoldás
    lényegében   a  Duluth-modell  szerint  felépített   megelőzési
    rendszeren alapul: a civil szervezetek, rendőrség, a családjogi
    bíróság  és  a  büntető igazságszolgáltatás egyaránt  szerephez
    jutnak.  E modellben a távoltartásnak két fázisa van.  Az  első
    fázis   a  rendőrségnek  széles  szerepet  biztosít:  a  rendőr
    kitilthatja a felet a közös lakásból, illetve a helyszínre való
    visszatérést  megtilthatja 10 napig. Mivel az alapjogokba  való
    erőteljes  beavatkozásról van szó, ezért a  rendőri  intézkedés
    ellen  panasszal lehet élni a közigazgatási tanácsnál, de ettől
    függetlenül  a  rendőr  helyszínen  hozott  intézkedését  belső
    rendőrségi  eljárás révén 48 órán belül kötelező felülvizsgálni
    (ennek  keretében a tilalmat meg is lehet szüntetni). A második
    fázisban  a  bántalmazott kérheti, hogy  a  családjogi  bíróság
    bocsásson ki ideiglenes határozatot, amely az eltiltást további
    10  nappal  meghosszabbíthatja.  Ezen  idő  alatt  lehet  kérni
    védelmi  határozat meghozatalát is, ami három hónapig  maradhat
    hatályban (védelmi határozat kibocsátása esetén a bántalmazónak
    visszatérésre  akkor  sincs lehetősége,  ha  a  sértett  vissza
    kívánná   fogadni).   Bűncselekmény  esetén   természetesen   a
    bántalmazó     ellen     büntetőeljárás     indul.     Mindezek
    kiegészítéseként   a   bántalmazattak   megsegítésére,   és   a
    bántalmazók rehabilitációjára az állam intervenciós központokat
    hozott létre.

    2.3.  A  nemzetközi tapasztalok alapján megállapítható, hogy  a
    családon   belüli  erőszak  kezelése  kilépett  a   magánszféra
    köréből,  felszámolása  közüggyé vált.  A  jogi  szabályozás  e
    változást,  mint tendenciát követi. Ugyanakkor az  is  látható,
    hogy  a  távoltartással  –  mint a  büntetőjog  körén  kívül  a
    rendőrhatóság   által   elrendelhető  kényszerintézkedéssel   –
    szemben    jogi    (és    jogon   túli)    aggályok    egyaránt
    megfogalmazódtak:
    —  A  távoltartás  rendőrhatósági  elrendelésével  kapcsolatban
    időről  időre  felmerül, hogy a személyi  szabadságot  súlyosan
    korlátozza  a saját lakás elhagyásának előírása. Az alapjogokba
    történő  erős  beavatkozásról  van  szó,  ezért  vagy  többlet-
    garanciák szükségesek (pl. panasz az elrendelés ellen, bírósági
    meghallgatás,   a  távoltartás  kiszámítható  idejének   pontos
    szabályozása), és/vagy az elrendelhetőség okait  kell  objektív
    szempontok  szerint  meghatározni (pl. életet,  testi  épséget,
    egészséget,  vagy  a személyi szabadságot sértő  bűncselekmény,
    vagy az ezzel való fenyegetés elhárítása).
    —  A  gyakorlat által felvetett aggályok szerint a távoltartási
    idő  elteltét  követően  az  újabb konfliktusok  kialakulásának
    veszélye még inkább megnőhet; ha intézményesen nem megoldott  a
    bántalmazó elhelyezése, ez kriminalizáló hatású is lehet; végül
    nem  zárható ki a távoltartás intézményével való visszaélés  (a
    válás egyik taktikai eszközévé válhat).

    Ezen   aggályok   miatt   a  különböző  államokban   bevezetett
    eszközöket illetően nem beszélhetünk egységességről, de a cél –
    a  nemzetközi dokumentumok által is támogatottan –  azonos:  az
    áldozatokat a jog eszközeivel is védeni kell.

    3.1.  Magyarországon a partnerbántalmazás elleni fellépés egyik
    első  dokumentuma  a  családon belüli erőszak  megelőzésére  és
    hatékony  kezelésére irányuló nemzeti stratégia  kialakításáról
    szóló  45/2003.  (IV.  16.) OGY határozat.  A  határozatban  az
    Országgyűlés  – többek között – felkérte a Kormányt,  hogy  „az
    erre   szakosodott  társadalmi  szervezetek  bevonásával  2004.
    március 31-ig dolgozza ki és terjessze az Országgyűlés  elé  az
    alábbi törvényjavaslatokat:
     a) az ún. »távoltartó rendelkezés« bevezetése a magyar jogba;
     b)  a  családban  (együtt  élő vagy már  szétvált  családtagok
    között),   közös   háztartásban,   egyéb   intim,   személyközi
    kapcsolaton  belül,  valamint intézményben együtt  élők  között
    elkövetett  erőszak (a továbbiakban: családon  belüli  erőszak)
    eseteiben a bíróságok és a hatóságok előtti eljárásokban  soron
    kívüliség (gyorsított eljárás) biztosítása;
     c)  a  rendelkezésre álló tanúvédelmi szabályok  megerősítése,
    illetőleg  további  tanúvédelmi szabályok  megállapítása  annak
    érdekében,  hogy  a  törvény megfelelő hatékonysággal  védje  a
    családon  belüli  erőszak áldozatainak, illetőleg,  tanúinak  a
    személyes   biztonságát   és  emberi  méltóságát   tanúskodásuk
    esetén.”
    Még  ugyanebben az éven az Országgyűlés meghozta  a  társadalmi
    bűnmegelőzés  nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003.  (X.  28.)
    OGY  határozatot. Az OGY. határozat értelmében  törvényalkotási
    feladat:   „Az  ideiglenes  (72  órás)  és  hosszabb   tartalmú
    »távoltartó«   magatartási  szabály  alkalmazási  feltételeinek
    megteremtése.”  Az OGY határozat a rendőrséggel  és  a  nyomozó
    hatóságokkal  kapcsolatos részében kiemeli,  hogy  „A  családon
    belüli  erőszak miatt foganatosított rendőri, hatósági  eljárás
    keretében indokolt esetben haladéktalanul kezdeményezni kell az
    államigazgatási  eljárásban megteremtendő a  »távolságtartásra«
    vonatkozó  eljárás megindítását”. Az OGY határozat kifejezetten
    a  komplex,  a  több  jogágat  érintő  rendszer  megvalósítását
    szorgalmazza,  továbbá  kitér  a  média  és  a  nem-kormányzati
    szervek szerepére is. Ezen OGY határozat végrehajtására adta ki
    a   Kormány  az  1009/2004.  (II.  26.)  Korm.  határozatát   a
    „társadalmi  bűnmegelőzés nemzeti stratégiája  rövid,  közép-és
    hosszú  távú  céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati
    feladatokról”  címmel.  A  Kormányhatározat  II/C.   pontja   a
    „családon  belüli  erőszak megelőzése” kapcsán  kilenc  pontból
    álló   intézkedési  tervet  tartalmaz.  A  Kormányhatározat   a
    távoltartás  bevezetését tényként kezeli, a II/C.  1.  b)  pont
    értelmében   „b)   A   távoltartással   kapcsolatos   szabályok
    hatálybalépését  követően azok érvényesülését  feltáró  jellegű
    elemzésben kell értékelni.”

    3.2.  Mindezen  előzmények  után a  Kormány  2004.  áprilisában
    beterjesztette  „a  családon belüli erőszak miatt  alkalmazható
    távoltartásról   szóló”  T/9837.  számú  törvényjavaslatát.   A
    törvényjavaslathoz kapcsolódó általános indokolás  3.3.  pontja
    szerint  „A  távoltartás bevezetésével  a  Javaslat  főképp  az
    osztrák  tapasztalatokra támaszkodik.” A Javaslat a távoltartás
    két   módját   kívánta  bevezetni:  az  ideiglenes   távoltartó
    határozat  és a távoltartó határozat formájában. Az  ideiglenes
    távoltartással  kapcsolatos eljárást  a  rendőrség  hatáskörébe
    utalja,  meghosszabbított időtartama sem haladhatja  meg  a  20
    napot.  A Javaslat értelmében „távoltartó határozatot” bírósági
    eljárásban    (mind    polgári    peres    eljárásban,     mind
    büntetőeljárásban)  lehet  hozni,  ideje  maximum  hat   hónap,
    amelyet  három  hónappal  meg  lehet  hosszabbítani.  Mind   az
    ideiglenes  távoltartás,  mind a távoltartás  szabályai  között
    szerepel,  hogy  ha  a  bántalmazó az  elhelyezéséről  nem  tud
    gondoskodni,   akkor   az  állandó  lakóhelyéhez,   illetve   a
    tartózkodási  helyéhez legközelebb eső hajléktalan  személyeket
    ellátó intézmények szolgáltatásait veheti igénybe.
    A  T/9837. számú törvényjavaslat parlamenti vitája elkezdődött,
    de a Javaslatból – az azt ért számos bírálat és vita hatására –
    nem lett törvény, a Kormány a törvényjavaslatot visszavonta.

    3.3.   A   fentieket  követően  2005.  novemberében  a  Kormány
    benyújtotta    a    T/18090.    számú    törvényjavaslatát    a
    büntetőeljárásról   szóló  törvény  átfogó   módosítására.   Az
    előterjesztés – szakítva a T/9837. számú javaslat több  jogágat
    érintő  modelljével, csak – a büntetőeljárás  szabályain  belül
    helyezte  el  a  távoltartásra,  mint  új  kényszerintézkedésre
    vonatkozó  szabályozást. A büntetőeljárásról  szóló  1998.  évi
    XIX.  törvény (a továbbiakban: Be.) módosításáról  szóló  2006.
    évi LI. törvény – a Be. módosítás keretében – a 2006. július 1-
    ével  hatályba  léptette  a  Be.  új  138/A  és  138/B.  §-ait,
    amelyekben a lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet  mellett
    nyert szabályozást a távoltartás jogintézménye. A módosítás nem
    alkotott   új   büntetőjogi  tényállást   a   családon   belüli
    erőszakról. A törvényhez kapcsolódó indokolás kifejtette,  hogy
    „A  hatályos jogban kimerítően és pontosan szerepelnek  azok  a
    törvényi  tényállások,  amelyekbe  valamennyi  családon   belül
    elkövethető  jogsértés beilleszthető. A Büntető Törvénykönyvben
    jelenleg huszonhat olyan törvényi tényállás található,  amelyek
    a  fizikai,  a  pszichikai, a szexuális  abúzust,  valamint  az
    elhanyagolást  foglalják magukba, és amelyek a családon  belüli
    emberileg  és  jogilag elítélhető cselekményeket teljes  körűen
    felölelik.”   A  Be.  keretében  szabályozott  –  jelenleg   is
    hatályban    lévő    –   távoltartás   tehát    büntetőeljárási
    kényszerintézkedés  (az előzetes letartóztatás  alternatívája).
    Célja,  hogy  „az eljárások elhúzódása mellett is megfelelő  és
    gyors  védelmi eszközt biztosítson a sértett részére az eljárás
    jogerős  befejezése  előtt azzal, hogy  a  bizonyítási  eljárás
    sikerét  elősegíti.” Elrendelésére kizárólag a bíróság jogosult
    [138/A. § (4) bekezdés], időtartama 15-30 napig terjedhet  [Be.
    138.  §  (1)  bekezdése].  A  Be.  138/A.  §  (1)  bekezdése  a
    távoltartás kapcsán alapjogi korlátozásról szól. E szerint:
    „138/A.  §  (1) A távoltartás a terhelt szabad mozgáshoz  és  a
    tartózkodási   hely   szabad   megválasztásához   való    jogát
    korlátozza. A távoltartás hatálya alatt álló terhelt a  bíróság
    határozatában megállapított szabályok szerint köteles
     a)  a  meghatározott lakást elhagyni, és onnan a bíróság által
    meghatározott ideig távol maradni,
     b)  a  meghatározott személytől, illetőleg e személy lakó-  és
    munkahelyétől,  az  e  személy  által  látogatott  nevelési  és
    nevelési-oktatási    intézménytől,    gyógykezelés     céljából
    rendszeresen      látogatott     egészségügyi     intézménytől,
    vallásgyakorlása  során  rendszeresen  látogatott  épülettől  a
    bíróság által meghatározott ideig magát távol tartani,
     c)   tartózkodni   attól,  hogy  a  meghatározott   személlyel
    közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen.”
    Az   elrendelhetőség   köre   a   Be.   rendszerében   pontosan
    meghatározott:  a szabadságvesztéssel büntetendő  bűncselekmény
    megalapozott gyanújakor … ha megalapozottan feltehető,  hogy  a
    lakókörnyezetben hagyása esetén
     „a)  a  sértett  tanú befolyásolásával vagy  megfélemlítésével
    meghiúsítaná, megnehezítené, vagy veszélyeztetné a bizonyítást,
    illetve
     b)    a    megkísérelt   vagy   előkészített    bűncselekményt
    véghezvinné, vagy a sértett sérelmére újabb szabadságvesztéssel
    büntetendő bűncselekményt követne el.” [138/A. § (2) bekezdés]

    Látható, hogy a Be.-ben szabályozott távoltarásnak csak részben
    célja a családon belüli erőszak elleni fellépés, e jogintézmény
    –  ahogy az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom,
    vagy a házi őrizet – a büntetőeljárás sikerét szolgálja. A  Be.
    idézett  módosításával  párhuzamosan a  távoltartás  igazgatási
    jellegű  rendőri  intézkedésként való bevezetésére  nem  került
    sor.

    Mindennek  következtében  a  társadalmi  bűnmegelőzés   nemzeti
    stratégiájának  végrehajtásáról szóló  –  jelenleg  hatályos  –
    1035/2008.  (V. 30.) Korm. határozatban már nem  szerepelnek  a
    távoltartással  kapcsolatos feladatok [szemben  az  e  tárgyban
    korábban  hatályos fentebb idézett 1009/2004. (II.  26.)  Korm.
    határozattal, illetve az ezt követő 1036/2005. (IV. 21.)  Korm.
    és 1016/2007. (III. 20.) Korm. határozatokkal].
    A  magyar  jogrendszerben  a távoltartás  tehát  a  büntetőjogi
    eszközök körében nyert ez idáig szabályozást.

    3.4.  Mindezek  után  2008.  szeptemberében  hat  országgyűlési
    képviselő  törvényjavaslatot nyújtott  be  „a  családon  belüli
    erőszak miatt alkalmazható távoltartásról”. Az Országgyűlés  az
    önálló     képviselői    indítványt     a     T/6306.     számú
    törvényjavaslatként    vette    tárgyalásba.    A    képviselői
    indítványhoz  tartozó indokolás utal arra, hogy „A  távoltartás
    bevezetésénél  a  törvényjavaslat  —  megegyezően  a   2004-ben
    benyújtott törvényjavaslattal — főképp az osztrák jogszabályra,
    valamint   az   alkalmazás   során   felgyűlt   tapasztalatokra
    támaszkodik.”  A  törvényjavaslathoz számos  módosító  javaslat
    érkezett,  majd az Országgyűlés 2008. december 15-ei ülésnapján
    nagy   többséggel  elfogadta  a  (címében  is  módosított)   „a
    hozzátartozók     közötti    erőszak     miatt     alkalmazható
    távoltartásról” szóló törvényt. A köztársasági elnök a Törvényt
    nem   írta  alá,  mert  megítélése  szerint  a  Törvény   egyes
    rendelkezései az Alkotmányba ütköznek, ezért az Alkotmány 26. §
    (4)  bekezdésébe foglalt jogköre alapján az Alkotmánybíróságnak
    küldte meg alkotmányellenesség előzetes vizsgálatára.

                                  IV.

    1.  A  Törvény  a  távoltartásnak  a  Be.-ben  szabályozott,  a
    büntetőbíróság    által   elrendelhető    formája    mellé    a
    távoltartásnak   két  további  esetét  vezeti   be   a   magyar
    jogrendszerbe:  a  rendőrség  által  közigazgatási   eljárásban
    elrendelhető  ideiglenes  megelőző távoltartást  és  a  polgári
    eljárásban  a bíróság által elrendelhető megelőző távoltartást.
    Ezen  eszközökkel  (beleértve a büntetőjogi  eszközöket  is)  a
    távoltartás  intézményének  a  külföldi  megoldásokban   ismert
    komplex modelljét kívánja a Törvény megvalósítani.

    A   Törvény  5.  §  (2)  bekezdése  értelmében  akivel  szemben
    ideiglenes megelőző távoltartást, illetve megelőző távoltartást
    rendeltek   el   köteles  a  bántalmazottal  közösen   használt
    ingatlant a használat jogcímétől függetlenül elhagyni és oda az
    ideiglenes  távoltartó  határozatban  meghatározott  ideig  nem
    térhet   vissza,   köteles  továbbá  magát  távol   tartani   a
    bántalmazottól, illetve a határozatban megjelölt más személytől
    (jellemzően  a gyermeket, illetve a bántalmazott hozzátartozóit
    jelenti e személyi kör), és köteles tartózkodni attól,  hogy  a
    bántalmazottal bármilyen formában érintkezésbe lépjen. Tehát  a
    tiltás mind az ideiglenes megelőző, mind a megelőző távoltartás
    esetén  két irányú: a közösen használt ingatlantól és az  adott
    személytől való távoltartást egyaránt jelenti.
    A  Törvény  6.  § (2) bekezdése szerint az ideiglenes  megelőző
    távoltartást  a rendőrség a helyszíni intézkedés során  feltárt
    körülmény alapján rendelheti el hivatalból vagy a bántalmazott,
    illetve   a  bántalmazott  e  törvény  szerinti  hozzátartozója
    bejelentése  alapján. A rendőrség a Törvény 6. § (5)  bekezdése
    szerint   az   ideiglenes   megelőző  távoltartást   72   órára
    foganatosíthatja  (a  határozatot  legkésőbb  a   bejelentéstől
    számított  12 órán belül meg kell hozni). A Törvény 12.  §  (2)
    bekezdése  szerint e határozat bírósági felülvizsgálatát  lehet
    kérni a kézbesítésétől számított három napon belül az illetékes
    helyi bíróságtól. A Törvény 12. § (4) bekezdése kimondja,  hogy
    a  bíróság a kérelem beérkezésétől számított három napon  belül
    dönt.

    A Törvény 13. § (1) bekezdése szerint a megelőző távoltartást a
    polgári bíróság nemperes eljárásban rendeli el, időtartama –  a
    16.  §  (2)  bekezdése értelmében – legfeljebb harminc  nap.  A
    bírósági  eljárást egyrészt a rendőrség hivatalból kezdeményezi
    ha  ideiglenes  megelőző távoltartást  rendelt  el  [7.  §  (2)
    bekezdés  és 14. § (1) bekezdés], másrészt a 14. § (1) bekezdés
    második  mondata  szerint  megelőző  távoltartás  elrendelésére
    irányuló  bírósági  eljárás megindítását a  bántalmazott  és  a
    bántalmazott e törvény szerinti hozzátartozója is kérelmezheti.
    Mindezek  mellett a Törvény a II. fejezetében „A  hozzátartozók
    közötti  erőszak  megelőzését szolgáló intézményrendszer  és  a
    jelzési   kötelezettség”   címmel  széleskörű   kötelezettséget
    fogalmaz   meg   a   hozzátartozói  erőszak   elleni   fellépés
    tekintetében (közoktatási intézmények, gyámhatóság,  ügyészség,
    bíróság, pártfogói felügyeleti szolgálat stb. részére), illetve
    az  ún.  családvédelmi koordinációért felelős  szervnek  számos
    egyéb   feladatot   (tájékoztatás,   bántalmazó,   bántalmazott
    meghallgatása stb.) ír elő.

    2.  A  törvény  a hozzátartozók közötti erőszak  miatt  történő
    fellépést    szabályozza,   célja   –    ahogy    az    eredeti
    törvényjavaslathoz kapcsolt indokolásban szerepel –: „A  Magyar
    Országgyűlésnek, a törvényhozásnak a felelőssége, hogy hatékony
    és   megfelelő  jogszabályi  védelmet  nyújtson   az   ártatlan
    áldozatoknak”.   Az  Alkotmánybíróság  megítélése   szerint   a
    hozzátartozók    közötti    erőszak    megakadályozása,    mint
    törvényhozói  cél  alkotmányossági szempontból  igazolható:  az
    Alkotmány 54. § (1) bekezdésébe foglalt élethez való jog és  az
    emberi  méltósághoz való jog védelme, az emberi méltóságból  is
    következő  testi  integritáshoz való jog illetve  az  Alkotmány
    70/D.  §-a  szerinti  lelki egészség  védelme  az  Alkotmányból
    fakadó állami kötelezettség. Az Alkotmány 54. § (2) bekezdése a
    kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód tilalmát külön  ki  is
    mondja.   Az  állam  nem  lehet  tétlen  e  jogokat   fenyegető
    élethelyzeteket   illetően,  a  jogalkotás  eszközével   és   a
    szabályozott  közhatalmi tevékenység egyéb formáival  fel  kell
    lépnie  az  olyan erőszakkal szemben, amely a fenti alapjogokat
    sérti,   történjen   az  a  magánszférában   (családon   belül,
    hozzátartozók   között),  vagy  azon   kívül.   A   magánszféra
    védelmének  hagyományos érveit a 36/2005. (X. 5.) AB  határozat
    úgy  foglalta össze, hogy a magánszféra lényegi fogalmi  eleme,
    hogy  az  érintett akarata ellenére mások oda ne  hatolhassanak
    be, illetőleg be se tekinthessenek (ABH 2005, 390, 400.). Mivel
    az erőszak tényével a probléma kihat a magánszféra viszonyaira,
    az  alapjogoknak  a magánszférán belüli érvényesülésére,  ezért
    ebben  az  esetben  a magánszférába történő állami  beavatkozás
    végső  soron  a magánélet – adott esetben a család,  illetve  a
    családtagok alapvető jogainak – védelmét szolgálja.

    Az  Alkotmány  8. § (1) bekezdése értelmében az  állam  nemcsak
    elismeri,  hanem  védeni is köteles az  alapjogokat.  Tehát  az
    állam nemcsak tartózkodni köteles attól, hogy az alapjogokat ne
    sértse   meg,  hanem  pozitív  intézkedésekkel  elő   is   kell
    mozdítania   az   alapjogok   érvényesülését.   Ez   az   állam
    alapjogvédelmi  és intézményvédelmi kötelezettsége.  Vonatkozik
    az  objektív intézményvédelem a család védelmére, de a  fentebb
    említettek  szerint az élet és testi épség védelmére  is,  azaz
    összességében   olyan  szabályok  meghozatalára,   intézkedések
    megtételére, amelyek kifejezik, hogy az állam a családon belüli
    erőszak elleni fellépést –alapjogvédelmi kötelezettségét  –  az
    Alkotmány 8. § (1) bekezdése körébe tartozónak tekinti. Az élet
    védelmével  összefüggésben  már  a  64/1991.  (XII.   17.)   AB
    határozat  kifejtette,  hogy  „az  élethez  való  jog  objektív
    oldalából  ugyanakkor az államnak nem csupán az  a  kötelessége
    következik, hogy az egyes emberek élethez való alanyi jogát  ne
    sértse   meg,   és  hogy  annak  védelméről  jogalkotással   és
    szervezési intézkedésekkel gondoskodjék, hanem ennél több. Ez a
    kötelesség nem merül ki az egyes emberek egyedi életvédelmében,
    hanem általában az emberi életet és létfeltételeit is védi.  Ez
    utóbbi  feladat  minőségileg más, mint az élethez  való  egyéni
    alanyi  jogok védelmének összeadása; »az emberi élet« általában
    – következésképp az emberi élet mint érték – a védelem tárgya.”
    (ABH  1991,  297,  303.)  A  közvetlen  erőszak  elleni  állami
    fellépés  (illetve az olyan fenyegetés elleni  szankció,  amely
    erőszakot vált ki) alkotmányossági szempontból elfogadható volt
    a   közösség  elleni  izgatással  kapcsolatos  döntésekben   [a
    30/1992.  (V. 26.) AB határozattól (ABH 1992, 167.) a  95/2008.
    (VII. 3.) AB határozatig (ABK 2008. június 900.)]. Az Alkotmány
    8.   §   (1)   bekezdésének  jelen  ügyben   való   értelmezése
    szempontjából   az   Alkotmánybíróság   arra   az   álláspontra
    helyezkedett,  hogy  az  állam az Alkotmány  e  rendelkezéséből
    eredő  védelmi feladatának tesz eleget, amikor fel kíván  lépni
    az  erőszak  egy  speciális formája, a családon belüli  erőszak
    ellen.  Maga a fentebb bemutatott nemzetközi jogfejlődés  is  a
    fellépés  szükségessége irányába mutat. Alátámasztja mindezt  –
    az  indítványozó által is hivatkozott – az Emberi Jogok Európai
    Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság) 2008. június 12-én hozott
    döntése  a  Bevacqua és fia kontra Bulgária ügyben, amelyben  a
    bíróság  világossá tette, hogy az Európai Egyezmény 8. cikkében
    foglalt, a magán és a családi élet tiszteletben tartásához való
    jog  pozitív állami kötelezettséget keletkeztethet  az  erőszak
    megakadályozást célzó jogi környezet megalkotására. E döntésben
    a  Bíróság  először  foglalt állást a családon  belüli  erőszak
    elleni  fellépés  tekintetében,  világosan  kifejezve,  hogy  a
    családon  belüli  erőszak  az emberi jogok  elleni  erőszak  is
    egyben.  Ezt  a  tézist a Bíróság a 2009. március  5-én  hozott
    Sandra Jankovic kontra Horvátország ügyben hozott ítéletének 44-
    45. §-aiban is megerősítette.

    Figyelembe  véve tehát, hogy az életet, testi-lelki egészséget,
    emberi  méltóságot fenyegető családon belüli erőszak esetén  az
    államnak   az   Alkotmány   8.   §   (1)   bekezdéséből   eredő
    intézményvédelmi kötelezettsége a fellépés, az Alkotmánybíróság
    úgy  ítélte  meg,  hogy  az  államnak lehetősége  van  alapjog-
    korlátozásra  az  erőszak  elleni  fellépés  (a  cél   elérése)
    érdekében.
    Jelen ügyben az állam e célt a távoltartás jogintézményének – a
    Be.-hez  képest  –  további  jogágakban  történő  bevezetésével
    kívánja elérni. Az alkotmányossági vizsgálat tárgya, hogy sérti-
    e  a  személyes  szabadsághoz való jogot, a  tartózkodási  hely
    szabad megválasztását és a mozgásszabadságot a Törvény 1. § (1)
    és  (5)  bekezdése, amely meghatározza, hogy kivel  szemben  és
    milyen magatartás miatt rendelhető el a távoltartás.

    3.   Az  alapjog-korlátozás  alkotmányosságát  illetően  –   az
    Alkotmány 8. § (2) bekezdését értelmezve – a 30/1992. (V.  26.)
    AB határozat megállapította: „Az állam akkor nyúlhat az alapjog
    korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog  és  szabadság
    védelme  vagy  érvényesülése, illetve egyéb  alkotmányos  érték
    védelme  más  módon  nem  érhető el. Az alapjog  korlátozásának
    alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az  másik
    alapjog  vagy  szabadság  védelme vagy  egyéb  alkotmányos  cél
    érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy  megfeleljen   az
    arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és
    az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
    arányban  legyen  egymással. A törvényhozó a  korlátozás  során
    köteles  az  adott  cél elérésére alkalmas  legenyhébb  eszközt
    alkalmazni. Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása,  ha
    az  kényszerítő  ok  nélkül, önkényesen  történik,  vagy  ha  a
    korlátozás  súlya  az elérni kívánt célhoz képest  aránytalan.”
    (ABH 1992, 167, 172.)

    Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a személyes szabadsághoz való
    jog   elsősorban   –   de  nem  kizárólag   –   a   büntetőjogi
    kényszerintézkedések   alkalmazásával   összefüggésben    nyert
    tartalmat.   A  vonatkozó  határozatok  szerint   a   személyes
    szabadságtól  való  megfosztás csak szigorú garanciák  egyidejű
    érvényesülése mellett alkotmányos [lásd pl. 66/1991. (XII. 21.)
    AB  határozatot ABH 1991, 342, 347.]. Az utóbbi döntések közül:
    a  104/2007.  (XII.  13.) AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
    alkotmányellenesnek ítélte a rendzavarás miatt  a  tárgyalásról
    való  kiutasítás  napján történő (rövid ideig  tartó)  őrizetbe
    vételt  is.  Megállapította,  hogy  az  adott  cél  a  személyi
    szabadság   korlátozása  nélkül  is  elérhető:   „Az   eljárási
    szankcióként alkalmazható őrizetbe vétellel elérni kívánt célok
    más intézkedésekkel minden esetben közvetlenül megvalósíthatók.
    A kifejtettekre figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapította,
    hogy a támadott rendelkezés az Alkotmány 55. § (1) bekezdésében
    meghatározott  alapjogot korlátozó szükségtelen  eszköz.”  (ABH
    2007,  880, 888.) Az 1/2008. (I. 11.) AB határozatban pedig  az
    Alkotmánybíróság  a  szabálysértési eljárás során  alkalmazható
    elzárást  –  mint  személyi  szabadságtól  való  megfosztást  –
    vizsgálta. A határozat többek között megállapította,  hogy:  „…
    Sem   a   pénzbírságot  kiszabó  közigazgatási   szabálysértési
    határozat,  sem  a pénzbírságot közérdekű munkára  átváltoztató
    határozat,  sem  a helyszíni bírságolást tartalmazó  intézkedés
    nem lehet alapja a személyi szabadság korlátozásának. Arra csak
    és kizárólag a bíróság döntése nyomán kerülhet sor. A bíróság e
    döntését  nem  hozhatja  meg  az érintett  meghallgatása,  azaz
    »tárgyalás nélkül«”… (ABK 2008, január 4, 11.).
    Jelen ügyben megállapítható, hogy a Törvény útján bevezetett, a
    rendőrség  és a polgári bíróság által alkalmazható  távoltartás
    nem  fosztja  meg  az érintettet a személyi  szabadságától  oly
    módon,  ahogy  pl. az előzetes letartóztatás vagy  az  őrizetbe
    vétel.  Az  Alkotmánybíróság azonban az  Alkotmány  55.  §  (1)
    bekezdését  más alapjogokkal együtt is értelmezte.  A  36/2000.
    (X.   27.)  AB  határozata  szerint  az  Alkotmány  55.  §  (1)
    bekezdésbe foglalt személyes szabadsághoz való jog az Alkotmány
    58.   §  (1)  bekezdése  szerinti  mozgásszabadsággal,   és   a
    tartózkodási  hely  szabad megválasztásának jogával  együtt  is
    értelmezhető.  Az  Alkotmány  55.  §  (1)  bekezdése   érdemben
    felhívható   valamennyi   –  nemcsak   a   büntetőjog   körében
    szabályozott  –  mozgást  és  a helyváltoztatást  is  korlátozó
    jogszabály alkotmányossági megítéléséhez. (ABH 2000, 241, 272.)
    Az Alkotmánybíróság egy másik döntésében az Alkotmány 55. § (1)
    bekezdése  alapján  megállapította, hogy a közterület-felügyelő
    ún.  „feltartóztatási  joga” sérti a  személyi  szabadságot,  a
    korlátozás  súlya nem áll arányban az elérni kívánt  céllal.  A
    határozat rámutatott, hogy „alkotmányos cél elérése érdekében a
    személyi szabadság szükséges és ezen túlmenően arányos törvényi
    korlátozására   általában  akkor  kerülhet  sor,   ha   azt   a
    korlátozással   érintett  személy  jogsértő  magatartása   vagy
    cselekménye,  illetőleg  kényszerítő ok  vagy  nyomós  közérdek
    alátámasztja, illetve indokolja. Ilyen feltételek hiányában  az
    Alkotmánybíróság    az    alapjog    korlátozását     általában
    alkotmányellenesnek minősíti.” [13/2003. (IV. 9.) AB  határozat
    ABH 2003, 197, 204.]
    Megállapítható  tehát, hogy az Alkotmány 55.  §  (1)  bekezdése
    nemcsak   az  ott  meghatározott  személyi  szabadságtól   való
    megfosztásra  vonatkozik,  hanem  –  az  Alkotmány  8.  §   (2)
    bekezdésébe  foglalt,  az  alapjogok  korlátozására   vonatkozó
    szabály  figyelembe  vételével  –  a  személyi  szabadságot  (a
    megfosztástól enyhébb módon) korlátozó rendelkezések esetén  is
    irányadó.  A  személyi szabadság alkotmányos biztosítékai  közé
    tartozik – a büntetőjogi garanciákon túl – a mozgásszabadság, a
    tartózkodási  hely megválasztásának szabadsága és a  magánlakás
    sérthetetlensége is.

    A  Törvény  által bevezetett távoltartás alapjogokat  korlátoz.
    Ezt maga a Törvény mondja ki, az 5. § (1) bekezdése értelmében:
    „Az   ideiglenes  megelőző  távoltartás,  valamint  a  megelőző
    távoltartás  átmenetileg  korlátozza a bántalmazó  tartózkodási
    szabadságát, a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát,
    szülői   felügyeleti   jogát,  valamint  a   gyermekével   való
    kapcsolattartás  jogát”.  Az  Alkotmány  58.  §  (1)  bekezdése
    szerint:  „Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik  Magyarország
    területén  –  törvényben  meghatározott  esetek  kivételével  –
    megillet  a  szabad  mozgás  és  a  tartózkodási  hely   szabad
    megválasztásának  joga,  beleértve a lakóhely  vagy  az  ország
    elhagyásához  való jogot is.” Az Alkotmány 55. § (1)  bekezdése
    szerint pedig „mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi
    biztonságra,  senkit sem lehet szabadságától  másként,  mint  a
    törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.”
    A  Törvény  értelmében, ha az ideiglenes megelőző  és  megelőző
    távoltartás alkalmazásra kerül, a bántalmazó a közös használatú
    lakást, a lakókörnyezetét köteles elhagyni. Jelen ügyben  tehát
    a    személyi    szabadság   biztosítékának    is    tekinthető
    helyváltoztatási  és  mozgásszabadság abban  az  összefüggésben
    esik  korlátozás  alá, hogy a távoltartás  hatálya  alatt  álló
    személy a „magánszférájától” van eltiltva, lakókörnyezetébe nem
    térhet  vissza.  (A  lakókörnyezet  elhagyása  egyben  azt   is
    jelenti,   hogy   adott  esetben  az  életviteléhez   szükséges
    eszközöket is nélkülözni kényszerül.)

    Az Alkotmánybíróság által eddig megállapítottak szerint tehát a
    Törvényben  szabályozott ideiglenes megelőző távoltartás  és  a
    megelőző  távoltartás  a  bántalmazott  élethez  és  az  emberi
    méltósághoz  való  jogát, a testi-lelki integritását  védi.  Az
    erőszak, a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód  ad  okot
    az állami fellépésre, amelynek során az érintett (a bántalmazó)
    alapjogai    korlátozás   alá   esnek.   Az   egyes   korlátozó
    rendelkezések  az  Alkotmány 8. § (2)  bekezdése  alapján  csak
    akkor fogadhatók el alkotmányosnak, ha az általuk elérni kívánt
    és   alkotmányosan   elismert  célhoz   képest   a   korlátozás
    szükségszerű  és  arányos.  Az  Alkotmánybíróság  –  a  fentiek
    szerint   –   úgy   foglalt  állást,  hogy  a   Törvény   által
    meghatározott    cél    eléréséhez    szükséges     szabályozás
    alkotmányossági  szempontból nem vitatható. Az Alkotmánybíróság
    gyakorlata    szerint    az   alapjog-korlátozás    arányossága
    értékeléséhez  pedig hozzátartozik, hogy a  korlátozás  folytán
    esetleg  bekövetkező  és  eleve ki  nem  küszöbölhető  sérelmek
    elfogadható mérvű enyhítésére garanciák legyenek, illetve, hogy
    a  korlátozás  csak  akkor valósuljon meg  és  csak  oly  módon
    (azokkal    szemben)    amely   az   adott    cél    eléréséhez
    elengedhetetlen. A Törvényben szabályozott alapjog-korlátozás –
    az  indítvány  szerint  – annak tükrében  vizsgálandó,  hogy  a
    Törvény  1. § (1) és (5) bekezdésben meghatározott fogalmak  (a
    jogintézmény   működésének  alapjait  jelentő  erőszak   és   a
    hozzátartozó fogalma) nem engednek-e túl tág, az elérendő célon
    kívül eső alkalmazási lehetőséget.

    4.1.  A  Törvény  1. § (1) bekezdése határozza meg  az  erőszak
    fogalmát.    E   fogalom-meghatározás   a   törvény   egészének
    alkalmazására kihat, hiszen az e rendelkezésben foglalt erőszak
    megvalósulása   esetén   lehetséges   a   fellépés:   az    itt
    meghatározott erőszak az a magatartás amely alapján a rendőrség
    ideiglenes  megelőző  távoltartást, a  bíróság  pedig  megelőző
    távoltartást  rendelhet  el. Az 1. § (1)  bekezdés  értelmében:
    „Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által  a
    bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az  életet,
    a  szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá  a  testi  és
    lelki  egészséget  súlyosan és közvetlenül, vagy  rendszeresen,
    ismétlődő  jelleggel veszélyeztető tevékenység, vagy  mulasztás
    (a  továbbiakban:  hozzátartozók közötti erőszak).”  E  fogalom
    nemcsak  a  közvetlenül  és súlyosan fenyegető  veszély  esetén
    teszi lehetővé a fellépést, hanem akkor is, ha a veszélyeztetés
    rendszeresen, ismétlődő jelleggel történik. A Törvény 6. §  (3)
    bekezdése    a    rendőrségi   intézkedés   során   vizsgálandó
    szempontokat,  a  16.  § (1) bekezdése pedig  a  bíróság  által
    figyelembe  veendő  körülményeket határozza meg,  közel  azonos
    módon. A Törvény 6. § (3) bekezdése értelmében „A rendőrség  az
    ideiglenes megelőző távoltartást akkor rendeli el, ha  az  eset
    összes   körülményéből  így  különösen  a   bántalmazó   és   a
    bántalmazott által előadott tényekből, a hozzátartozók  közötti
    erőszak  helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra  utaló
    jelekből,  a  bántalmazó  és a bántalmazott  magatartásából  és
    egymáshoz  való  viszonyából  a hozzátartozók  közötti  erőszak
    elkövetésére megalapozottan lehet következtetni.” A 16.  §  (1)
    bekezdés  pedig  azt  mondja, hogy „A megelőző  távoltartást  a
    bíróság  akkor rendeli el, ha az eset összes körülményéből  így
    különösen  a  bántalmazó  és  a  bántalmazott  által   előadott
    tényekből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből,  a
    bántalmazó  és  a bántalmazott magatartásából és viszonyából  a
    hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet
    következtetni.”  A  Törvény 6. § (3) bekezdése  és  16.  §  (1)
    bekezdése  tehát az intézkedés okaként az erőszakot jelöli  meg
    (erőszak helyszíne, erőszakra utaló jelek, erőszak elkövetése),
    az  erőszak  fogalma pedig a Törvény 1. § (1)  bekezdése  által
    meghatározott.

    Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az életet, a testi lelki
    egészséget,  a szexuális önrendelkezést súlyosan és közvetlenül
    veszélyeztető  tevékenységekre (az erőszak  ezen  formájára)  a
    Törvény  6.  § (3) bekezdése és 16. § (1) bekezdése alkalmazása
    során   megalapozottan   lehet   következtetni;   az   alapjog-
    korlátozással is járó távoltartás elrendelése ebben az  esetben
    alkalmas eszköznek tekinthető.
    A  Törvény 1. § (1) bekezdésébe foglalt erőszak-fogalom ezeknél
    a  magatartásoknál azonban tágabb. Beletartozik a  rendszeresen
    ismétlődő   pl.   méltóságot,  lelki  egészséget  veszélyeztető
    tevékenység  akkor is, ha a veszélyeztetés (vagy  a  mulasztás)
    nem  súlyos,  és nem közvetlen. A távoltartással járó  alapjog-
    korlátozásra  okot  adó erőszak fogalma tehát  a  veszélyeztető
    tevékenység  közvetlenségétől és súlyosságától  függetlenül  is
    megvalósulhat. A Törvény szerint a bíróságnak a felek személyes
    meghallgatása   során,  a  rendőrségnek   pedig   a   helyszíni
    intézkedése  alkalmával kell megalapozottan állást  foglalni  a
    rendszeresen    ismétlődő   jelleg    tekintetében    is.    Az
    Alkotmánybíróság megítélése szerint a tevékenység súlyosságával
    nem  számoló,  „rendszeresen, ismétlődő jelleggel” meghatározás
    az  erőszak fogalmát a Törvény alkalmazásában oly módon tágítja
    ki,  ami – figyelembe véve, hogy az adott helyzet gyors döntést
    kíván,  a fogalom pedig értelmezési bizonytalanságot is magában
    rejt – aránytalan, és ezért az adott cél eléréséhez nem igazodó
    alapjog-korlátozást  eredményezhet.  [Pl.  a  méltóságot  sértő
    verbális    kifejezések   ismételgetése,   önbizalmat    (lelki
    egészséget)  sértő  tevékenységek  önmagukban  nem  tekinthetők
    olyan  súlyúnak  (még  ha rendszeresek is),  amely  rendőrségi,
    bírósági beavatkozást válthatna ki.] Az Alkotmánybíróság  tehát
    hangsúlyozza,  hogy  értelmezési  bizonytalanságot   az   okoz,
    miszerint a Törvény a rendszeresen, ismétlődő jelleggel történő
    veszélyeztető  tevékenységet (a „vagy” kötőszó  alkalmazásával)
    elválasztotta    a   súlyos   és   közvetlenül    veszélyeztető
    tevékenységtől. Így pl. bár a verbális erőszak is lehet  súlyos
    és  közvetlen,  de  a törvény alkalmazásában az  is  erőszaknak
    minősül, ha (az egyébként nem súlyosan) sértő kifejezéseket  az
    érintett rendszeresen ismételi.

    A  Törvény  értelmében  erőszakot  nemcsak  tevőlegesen,  hanem
    mulasztással  is  el  lehet követni. A  mulasztás  okként  való
    megjelölése  önmagában  elfogadható,  hiszen  –  amint  ezt   a
    nemzetközi  tapasztalok is mutatják – pl.  gondozás  elmaradása
    jelenthet  olyan erőszakkal egyenértékű helyzetek kialakulását,
    amely  adott  esetben hatósági fellépést igényel. Ugyanakkor  a
    törvény  erőszak-fogalma a mulasztást valamennyi ott  felsorolt
    tevékenységhez,    így   a   szexuális   önrendelkezéshez    is
    hozzákapcsolja.   Az  Alkotmánybíróság  szerint   a   szexuális
    önrendelkezési  jogot  sértő  mulasztás  –  a  törvény   célját
    tekintve  – önmagában nem értelmezhető (az indokolás  III./3.2.
    pontjában  említett,  a távoltartás bevezetését  célzó  korábbi
    törvényjavaslat  is aktív cselekvést fogalmazott  meg  a  „nemi
    önrendelkezési jog megsértése” tekintetében).

    Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában az értelmezhetetlen  illetve
    az   önkényes  jogértelmezést  lehetővé  tevő  norma  sérti  az
    Alkotmány  2. § (1) bekezdésből eredő jogbiztonságot  [26/1992.
    (IV.30.)  AB  határozat ABH 1992, 135, 142.]. A 42/1997.  (VII.
    1.) AB határozat szerint „Alkotmányellenessé nyilvánítható az a
    szabály,   amely   értelmezhetetlen   voltánál   fogva   teremt
    jogbizonytalanságot, mert hatását tekintve nem kiszámítható  és
    címzettjei számára előre nem látható.” (ABH 1997, 299, 301.)  A
    10/2003.    (IV.    3.)   AB   határozat    összefoglalva    az
    Alkotmánybíróság    gyakorlatát    megállapította,    hogy    a
    jogbiztonságnak része a világos, felismerhetően értelmezhető és
    egyértelmű  normatartalom.  A normaszöveg  értelmezhetetlensége
    kiszámíthatatlan  helyzetet teremt a norma címzettjei  számára,
    lehetőséget  ad  az önkényes jogalkalmazásra  (ABH  2003,  130,
    135.).     Az    Alkotmánybíróság    gyakorlatában    szigorúbb
    normavilágosság-követelmény érvényesül alapjog-korlátozó normák
    esetén.  A  34/1994.  (VI.  24.)  AB  határozat  értelmében  az
    alapjogi  korlátozás alkotmányossága minimálisan feltételezi  a
    korlátozó  norma tartalmi megállapíthatóságát (ABH  1994,  177,
    193.),  a  13/2001.  (V. 14.) AB határozat értelmében  pedig  a
    jogszabály-szöveg olyan hiányosságai, mint a homályosság,  vagy
    az,   hogy  pontosan  nem  értelmezhető,  különösen  sértik   a
    jogbiztonságot   akkor,  amikor  a  rendelkezések   alkotmányos
    alapjogok  korlátozását teszik lehetővé. (ABH 2001, 177,  201.)
    Legutóbb   a  46/2007.  AB  határozat  fogalmazott  úgy,   hogy
    „Kiváltképpen  fontos  a világos, érthető  és  a  jogalkalmazás
    számára  felismerhető  normatartalom, és ezek  eredményeként  a
    jogalkalmazó  kiszámítható működése  abban  az  esetben,  ha  a
    normaszöveg  alapjogot korlátoz.” (ABH 2001, 177, 201.).”  (ABH
    2007, 592, 609.)

    Jelen esetben az Alkotmánybíróság megítélése szerint Törvény 1.
    §  (1)  bekezdése  szerinti erőszak-fogalomban  a  norma  által
    rendezni kívánt életviszony nincs egyértelműen meghatározva,  a
    norma  alkalmazása  esetén (a fentebb bemutatott  módon)  olyan
    esetben  is  alapjog-korlátozásra –  az  Alkotmány  55.  §  (1)
    bekezdésébe   és  az  58.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt   jogok
    korlátozására  –  kerülhet sor, amikor a törvény  által  elérni
    kívánt  cél  ezt  nem  indokolja, illetve  az  indokoltság  nem
    dönthető  el  nyilvánvaló egyértelműséggel. Az Alkotmánybíróság
    fentebb  kifejtette,  hogy a magánszférába  –  így  a  családi,
    hozzátartozói   –   viszonyokba  történő   állami   beavatkozás
    alkotmányos indokoltságát maga az erőszak ténye teremti meg, az
    erőszak  az  a  mozzanat,  amely érvényteleníti  a  magánszféra
    védelmének  hagyományos  elveit  ezekben  az  élethelyzetekben.
    Ebből  következően  a törvényhozónak különös gondossággal  kell
    eljárnia  akkor,  amikor az erőszak fogalmát  definiálja  (azaz
    amikor  az  állam a magánéletbe alapjog-korlátozó módon  léphet
    be).  A  Törvény  1.  §  (1) bekezdése – az  ott  meghatározott
    erőszak-fogalom – tehát az érintett alapjogok az Alkotmány 2. §
    (1)  bekezdésének  sérelmén keresztül az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdését sértő aránytalan korlátázását teszik lehetővé, ezért
    az Alkotmánybíróság megállapította annak alkotmányellenességét.

    Az  Alkotmánybíróság – az eddig kifejtetteket  összefoglalva  –
    hangsúlyozza:    a   magánszférában   a   személyes,    családi
    kapcsolatokban megjelenő erőszak alkotmányosan indokolhatja  az
    államnak e területen való „belépését” (beavatkozását),  azaz  a
    személyes  szabadság  korlátozását, ha a  törvény  pontosan  és
    egyértelműen meghatározza az erőszaknak, illetve az azzal  való
    fenyegetésnek  azt a fokát, amely a célhoz (a  családon  belüli
    erőszak   áldozatainak   megvédése)   képest   a   beavatkozást
    szükségesnek    és    egyben   arányosnak    minősítheti.    Az
    Alkotmánybíróságnak ezért az az álláspontja, hogy a távoltartás
    jogintézményének  –  ahogy ezt a külföldi  jogi  megoldások  is
    alátámasztják – helye lehet a jogrendszerben a büntetőjog körén
    kívül  is.  A családon belüli erőszak elleni fellépés  indokolt
    lehet   olyan  magatartások  esetén,  amelyek  nem   minősülnek
    bűncselekménynek, illetve szabálysértésnek. Ilyen esetekben  az
    alapjogok    védelmében   fennálló   állami    intézményvédelmi
    kötelezettség   (pl.   a   testi-lelki   integritás    védelme)
    indokolhatja  az erőszak jellegével arányos, azaz alkotmányosan
    indokolt módon történő állami beavatkozást. Mivel a távoltartás
    –  a  fentiek  szerint  – alapjog-korlátozással  jár,  ezért  a
    jogalkotónak  pontos  fogalom meghatározással  és  az  önkényes
    jogalkalmazás  ellen  védő  garanciákkal  kell  biztosítania  a
    jogintézmény működését.

    4.2.  A Törvény 1. § (5) bekezdése meghatározza, hogy a Törvény
    alkalmazása során kit kell hozzátartozónak tekinteni. A Törvény
    önálló  hozzátartozó-fogalmat alkot  az  alábbiak  szerint:  „E
    törvény  alkalmazásában hozzátartozónak kell tekinteni  a  Ptk.
    685.  §-a b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozókat  és
    hozzátartozókat,   valamint  a   volt   házastársat,   a   volt
    élettársat,  a  volt jegyest, a gondnokot,  a  gondnokoltat,  a
    gyámot,  a  gyámoltat,  továbbá  együttélés  nélkül  bensőséges
    kapcsolatban  álló személyt e kapcsolat fennállása  alatt  vagy
    után.”  A  hozzátartozó fogalma a törvény alkalmazásának  egyik
    sarokpontja,   azt  a  személyi  kört  határozza   meg,   akire
    vonatkozóan a Törvény alkalmazásra kerülhet. A Törvény 1. § (2)
    bekezdése  szerint: „Bántalmazott az a hozzátartozó,  akinek  a
    sérelmére a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják.”,  a
    (3)  bekezdés  értelmében pedig: „Bántalmazó az a cselekvőképes
    hozzátartozó,    aki   a   hozzátartozók   közötti    erőszakot
    megvalósítja,  vagy  akire tekintettel a hozzátartozók  közötti
    erőszakot  más megvalósítja, feltéve, hogy ezzel  a  bántalmazó
    egyetért.”  Tehát a bántalmazó-bántalmazott közötti  viszony  a
    Törvény  1. § (5) bekezdése alapján nyer értelmezést. A Törvény
    1.  §  (5)  bekezdésében meghatározott  fogalom  –  a  pontosan
    megragadható  személyi  körön (pl. Ptk. szerinti  hozzátartozó,
    gyám,    gyámolt   stb.)   túl   –   „kinyitja”    a    törvény
    alkalmazhatóságának lehetőségét. Az Alkotmánybíróság megítélése
    szerint  önmagában  még  nem  vezet  alkotmányellenességhez   a
    hozzátartozó-fogalom   családon  túli  kiterjesztése,   ha   az
    összhangban  van  a  törvény  céljával,  s  e  cél   csak   így
    valósítható meg. A cél az együttélés során kialakult  erőszakba
    torkolló  konfliktusok esetén való fellépés, s  ennek  során  a
    bántalmazott megvédése a bántalmazótól.
    A  Törvény  1. § (5) bekezdése szerint mind a bántalmazó,  mind
    pedig  a  bántalmazott  lehet az együttélés  nélkül  bensőséges
    kapcsolatban  álló  személy,  mégpedig  nemcsak   a   kapcsolat
    fennállása alatt, hanem a bensőséges kapcsolat megszűnése  után
    is.   A  Törvény  1.  §  (5)  bekezdése  szerinti  hozzátartozó
    fogalomból  tehát  nem  következik,  hogy  a  bántalmazó  és  a
    bántalmazott  együtt is kell, hogy éljen („együttélés  nélkül”-
    fogalmaz  a  Törvény).  A Törvény 5. §  (2)  bekezdése  szerint
    akivel  szemben  a  távoltartás valamely  formáját  elrendelték
    „köteles   a   bántalmazottal  közösen  használt  ingatlant   a
    használat   jogcímétől   függetlenül  elhagyni.”   E   szabályt
    összevetve a törvény 1. § (5) bekezdésével megállapítható, hogy
    a  törvény csupán az ingatlan közös használatát követeli meg. A
    közösen  használt  ingatlan  fogalma  azonban  nem  azonos   az
    együttéléssel.  Időlegesen  az adott  lakásban  tartózkodás  is
    megvalósít   közös   használatot,   holott   ez   a   kapcsolat
    együttélésnek  nem  nevezhető. Különösen  nem  nevezhető  olyan
    együttélésnek,   amely   –  figyelembe   véve   a   távoltartás
    alkotmányosan igazolható célját – alapot adhatna arra,  hogy  a
    másik  felet,  pl.  a lakás tulajdonosát, bérlőjét  stb.  távol
    lehessen tartani saját ingatlanától pusztán azért, mert az 1. §
    (1)  bekezdése szerinti erőszakot megvalósította az  időlegesen
    befogadott személlyel szemben.

    Az   Alkotmánybíróság  a  fentiekben  megállapította,  hogy   a
    magánszféra,  magánlakás  védelme  magában  foglalja  a   saját
    lakásban való tartózkodás jogát is. A tartózkodási hely  szabad
    megválasztásának   a  Törvény  1.  §  (5)  bekezdése   szerinti
    hozzátartozó fogalma által elérhető – a bemutatottak szerinti –
    korlátozása   nincs   összhangban  a  törvény   céljával,   sőt
    visszaélésszerű  alkalmazásra nyújt lehetőséget.  Mindez  abból
    ered,  hogy  a  Törvény  1.  §  (5) bekezdésében  meghatározott
    hozzátartozó-fogalma  a  pontosan megragadható  személyi  körön
    túllépett,   s   lényegében   korlátok   nélkülivé   tette   az
    alkalmazhatóságot.   A   Törvényben   rögzített   kapcsolatnak,
    amelynek   már   a  múltbéli  fennállása  is  elegendő   ok   a
    „kényszerintézkedés” (távoltartás) alkalmazására  –  figyelembe
    véve  a gyors döntéshozatal törvényi előírását – megoldhatatlan
    feladat elé állítja az elrendelő hatóságot is. Továbbmenve,  ha
    a hozzátartozó e kitágított fogalmát összevetjük a Törvény 1. §
    (1)    bekezdésében    meghatározott   erőszak-fogalommal,    a
    távoltartás  elrendelhetősége  tovább  szélesedik,  s   ezáltal
    számtalan  olyan  eset merülhet fel, amelyben a  Törvény  által
    lehetővé  tett  intézkedés az alapjog  aránytalan  korlátozását
    eredményezhetik  és ezáltal az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésébe
    foglalt szabályát sérti.

    A  Törvény  1.  §  (5) bekezdésében meghatározott  hozzátartozó
    fogalma  a  Törvény más rendelkezései által felhívott  módon  –
    nemcsak a bántalmazó-bántalmazott viszonyában nyer értelmezést.
    A    Törvény   szerint   a   hozzátartozónak   önálló   eljárás
    kezdeményezési  joga van mind az ideiglenes  megelőző,  mind  a
    megelőző   távoltartás   elrendelésének  kezdeményezésében.   A
    Törvény  6.  §  (2)  bekezdése szerint az  ideiglenes  megelőző
    távoltartás   „hivatalból  vagy  a  bántalmazott,   illetve   a
    bántalmazott  e  törvény  szerinti  hozzátartozója  bejelentése
    alapján”  rendelhető  el, míg a 14. § (1) bekezdése  értelmében
    „Megelőző távoltartás elrendelésére irányuló bírósági  nemperes
    eljárás megindítását a bántalmazott és a bántalmazott e törvény
    szerinti hozzátartozója is kérelmezheti”. Ezáltal a Törvény  1.
    §  (5)  bekezdése szerinti hozzátartozó az ideiglenes  megelőző
    távoltartás és a megelőző távoltartás kezdeményezésére akkor is
    jogosult,  ha  nem  ő  a  bántalmazott.  A  Törvény  6.  §  (2)
    bekezdésnek  és 14. § (1) bekezdésnek idézett rendelkezései  és
    az  1.  §  (5) bekezdésének összevetéséből tehát az következik,
    hogy a Törvény szerint a bántalmazottal bensőséges kapcsolatban
    álló  személy  (akár e kapcsolat fennállása  után  is)  mintegy
    folyamatos  eljárás-kezdeményezési  joggal  rendelkezik.   Mint
    kifejtésre  került,  a  távoltartás kezdeményezése  egyben  egy
    súlyos   alapjog-korlátozásra  irányuló  eljárás   megindítását
    jelenti,  ezért  a törvényhozásnak – a normaszöveg  szintjén  –
    minimalizálnia kell a visszaélésszerű alkalmazás lehetőségét. A
    hozzátartozó Törvény 1. § (5) bekezdésben található  fogalmának
    a 6. § (2) bekezdésbe és 14. § (1) bekezdésbe való felvétele is
    a  távoltartás  alkotmányosan  indokolható  (legitim)  céljától
    eltérő alkalmazásra kínál lehetőséget.

    Az  Alkotmánybíróság a fentiek szerint megállapította,  hogy  a
    Törvény 1. § (5) bekezdésben meghatározott hozzátartozó-fogalom
    a  Törvény alkalmazását tekintve alapjog-korlátozó norma, amely
    által  a  magánszférához való jog, a tartózkodási  hely  szabad
    megválasztása  és  a  mozgásszabadság alapjogainak  korlátozása
    olyan  esetekben  is megvalósulhat, amely nincs  összhangban  a
    törvény  céljával, az alapjog-korlátozást illetően pedig  –  az
    Alkotmány   8.   §   (2)  bekezdését  sértő  –  aránytalanságot
    eredményez. Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság a  Törvény
    1. § (5) bekezdésének alkotmányellenességét állapította meg.

    5.  Az  indítványozó  a  Törvény 1.  §  (1)  és  (5)  bekezdése
    alkotmányossági vizsgálatát az Alkotmány 13. § (1)  bekezdésébe
    foglalt  tulajdonhoz való jog sérelme alapján is kezdeményezte.
    Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, ha az adott rendelkezés
    alkotmányellenességét az Alkotmány valamely tétele alapján  már
    megállapította, az indítványokban felhívott további  alkotmányi
    rendelkezésekkel  fennálló ellentétet már nem vizsgálja.  [Pl.:
    61/1997.  (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.;  4/2004.
    (II.   20.)  AB  határozat,  ABH  2004,  66,  72.  stb.]   Erre
    tekintettel  az Alkotmánybíróság nem vizsgálta a Törvény  1.  §
    (1)   és  (5)  bekezdései  és  az  Alkotmány  13.  §-a  közötti
    összefüggést.

    Az  Alkotmánybíróság  határozatának a  Magyar  Közlönyben  való
    közzétételét az alkotmányellenesség megállapítására tekintettel
    rendelte el.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Holló András            Dr. Kiss László
               előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Lévay Miklós          Trócsányi László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
     Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye

      A     többségi     döntéssel    ellentétben     nem     tartom
     alkotmányellenesnek a távoltartási törvény 1. §-a két értelmező
     rendelkezését.  Ezek a többség szerint túl szélesen  határozzák
     meg   a   távoltartás  elrendelését  megalapozó   feltételeket:
     egyrészt  a családon — vagy inkább lakáson – belüli bántalmazás
     („erőszak”)   fogalmát,   másrészt   a   bántalmazók   (és    a
     bántalmazottak)  körét  azzal,  hogy  a  hozzátartozó  fogalmát
     kibővítik.

      Az  alkotmányellenesség a többség szerint azon alapul, hogy  a
     két  törvényi  meghatározás nehezen  értelmezhető,  és  így  az
     értelmezés  bizonytalanságai miatt,  adott  esetben  aránytalan
     alapjog-korlátozást   eredményezhet.   Az    alkotmányellenessé
     minősítés  így  egyszerre  alapul  az  Alkotmány   2.   §   (1)
     bekezdésében rögzített jogállami klauzulán, és az Alkotmány  8.
     §  (2)  bekezdésén,  amennyiben a  bizonytalan  tartalmú,  vagy
     nehezen,  illetve  többféleképpen értelmezhető  alapfogalmak  a
     törvény  alkalmazásában  az alkotmányosan  indokoltnál  nagyobb
     alapjog-korlátozáshoz vezetnek. A többségi határozat indokolása
     ezt  a  következőképpen fogalmazza meg: „[a] Törvény 1.  §  (1)
     bekezdése  —  az  ott meghatározott erőszak-fogalom  —  […]  az
     érintett  alapjogok az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelmén
     keresztül  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdését  sértő  aránytalan
     korlátozását  teszik  lehetővé” (4.1  pont).  Azonos  érvelésen
     alapul  a  távoltartási törvény másik értelmező rendelkezésének
     (a hozzátartozó fogalom-meghatározásának) megsemmisítése is.

      Egyetértek  a  többséggel abban, hogy a  távoltartás  alapjog-
     korlátozás, és abban is, hogy a személyi szabadság,  illetve  a
     mozgásszabadság korlátozása szükséges, és az Országgyűlés által
     elfogadott  törvényben szabályozott esetek többségében  arányos
     is.  Nem  értek viszont egyet a távoltartási törvény 1.  §  (1)
     bekezdése,  valamint  1.  §  (5)  bekezdése  alkotmányellenessé
     nyilvánításával a következő okok miatt.

     1.  Az erőszak, illetve a hozzátartozó fogalmának meghatározása
     a  törvény alkalmazási körét dönti el, mert megmondja, hogy kik
     által tanúsított és milyen magatartások alapján rendelhető el a
     távoltartás (ideiglenesen vagy tartósan). A többség  szerint  a
     két    fogalom-meghatározás   részben    túl    tág,    részben
     meghatározatlan/bizonytalan tartalmú. Ez a két érv,  szerintem,
     nem  azonos, de a határozat nem foglal állást a két  lehetséges
     változat között.

      1.1.  A  fogalom meghatározás túlzottan széles köre alapján  a
     többségnek  az  alapjogok aránytalan korlátozása miatt  kellett
     volna alkotmányellenességet megállapítani, mondván — amint  ezt
     valójában  szerintem teszi —, hogy a törvény bizonyos esetekben
     olyan    magatartásokra   is   alkalmazandó,   amelyekre    már
     aránytalanul súlyos korlátozás lenne a távoltartás elrendelése.
     Ez  klasszikus  aránytalansági érvelés: azt  állítja,  hogy  az
     erőszak  törvényben adott fogalma enyhébb eseteket is  felölel,
     melyeknél   aránytalan  lenne  a  személyi   szabadság   és   a
     mozgásszabadság  akár  minimális  korlátozása  is.  Ugyanígy  a
     hozzátartozó  fogalmának szélesítése —  azaz  a  más  törvények
     szerint  hozzátartozónak nem minősülőkre való  kiterjesztése  —
     alkotmányellenesen aránytalan alapjog-korlátozás.
      Az    így   felfogott   alapjog-korlátozás   aránytalanságának
     kimutatásához  részletes  tartalmi vizsgálat  lenne  szükséges.
     Annyi  azonban e nélkül is megállapítható, hogy a  hozzátartozó
     fogalom  túlzottan széles körére alapított érv tartalmilag  nem
     igazolható.    Ha    valami,   akkor    inkább    az    lehetne
     alkotmányellenes,  hogy a törvény csak (a többség  szerint  túl
     széles   körre   kiterjesztett)  „hozzátartozók”  bántalmazását
     tiltja,  de  ugyanaz a cselekmény/magatartás  nem  minősülne  a
     távoltartás  elrendelését  megalapozó  bántalmazásnak,   ha   a
     bántalmazott szenvedő fél nem minősül „hozzátartozónak”.
      Az  erőszak-fogalommal  is hasonló a  helyzet.  Ha  a  többség
     szerint  a  törvényben  olvasható  fogalom-meghatározás   olyan
     esetekre is kiterjed, amelyekben már nem lenne arányos alapjog-
     korlátozás   a  távoltartás  elrendelése,  meg  kellett   volna
     mondani, meddig és miért arányos a távoltartással járó alapjog-
     korlátozás,  és  mikor  nem.  Az  erőszak  fogalma  ugyanis   a
     távoltartási      intézkedések     elrendelését      megalapozó
     magatartástípusokat (illetve magatartásfajtákat) határozza meg.
     Ha   a   meghatározást  túl  széles  terjedelműnek  tartja   az
     Alkotmánybíróság, akkor meg kellett mondania,  melyek  azok  „a
     méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot,
     a  testi  és  lelki egészséget (…) veszélyeztető” magatartások,
     amelyek  elkövetése esetén még nem arányos a  távoltartás.  Nem
     vitatom,  hogy  vannak  „alacsony  intenzitású”  családi   vagy
     interperszonális konfliktusban tanúsított magatartások, amelyek
     nem  igazolják  a  távoltartást. Ezek körét  azonban  —  ha  az
     alkotmányellenesség megállapítása a korlátozás  aránytalanságán
     alapul — legalább negatíve meg kellett volna határozni.
      A  határozat  szerint  a  „mulasztással elkövetetett  erőszak”
     fogalma  értelmezhetetlen,  és így (meghatározatlansága  miatt)
     alkotmányellenes.  Abban van igazság, hogy az  erőszak  fogalma
     szerint    tevőleges   cselekvést   kíván;    ennek    ellenére
     elképzelhetők  olyan esetek, amikor valaki mulasztással  —  egy
     cselekmény  meg  nem  tételével — kíván  másokat  meghatározott
     magatartásra rávenni. Ezeket a magatartásokat a nem jogi  nyelv
     gyakran  „zsarolásnak” nevezi: a „nem teszem meg X-et, csak  ha
     te  Y-t”  típusú fenyegetéseket a mindennapi felfogás alighanem
     agresszív, azaz „erőszakos” magatartásnak tekinti. Az egymással
     szoros  kapcsolatban állók között (családban,  munkahelyen)  az
     ilyesfajta  magatartás  elég gyakori; ilyen  a  szakirodalomban
     bullyingnak nevezett jelenség, amely kétségtelenül mulasztásnak
     nevezhető   magatartásokkal  is  elkövethető.   (Greg   Martin:
     Bullying and the Family. In: Encyclopedia of Domestic Violence.
     ed.   N.  A.  Jackson.  New  York,  Routledge,  2007.  103skk.)
     Ugyancsak  nem tartom tartalmilag kifogásolhatónak a törvényben
     található  „rendszeresen, ismétlődő jelleggel”  fogalmi  elemet
     sem,  mivel ez a családon belüli konfliktusok jellegzetes eleme
     —  a  bántalmazó és a bántalmazott együttélése vagy más  tartós
     kapcsolata maga is „ismétlődő jellegű” cselekvésekből áll.

      1.2.  Az  érv  másik változata nem vitatja a törvény  tartalmi
     alkotmányosságát in abstracto, de lehetségesnek tartja, hogy  a
     törvény alkalmazása in concreto alapjog-sérelemhez, közelebbről
     aránytalan alapjog-korlátozáshoz vezethet. Ez az érv csak akkor
     állja  meg a helyét az absztrakt normakontroll keretei  között,
     ha az alapjogsérelem a jogszabályból szükségszerűen következik.
     Erről  viszont csak akkor lehetne szó, ha más jogszabályok  nem
     korlátoznák a hatóság mérlegelését: ha vannak ilyenek, akkor az
     előzetes normakontroll keretei és korlátai között nehéz  ezekre
     az érvekre alkotmányellenességet alapítani, mivel semmilyen élő
     jog nem vehető figyelembe.
      Egyébként   is,   bármely,  nem  alkotmányellenes   jogszabály
     alkalmazása  során  elképzelhető,  hogy  adott  esetben  a  nem
     megfelelően mérlegelő jogalkalmazás alapjog-sérelemre vezet. Az
     előzetes   és   így   szükségképpen   absztrakt   normakontroll
     eljárásban  azonban  csak  annyit lehetne  vizsgálni,  vannak-e
     jogszabályok, amelyek ezt a lehetőségekhez képest kizárják. Itt
     figyelembe  kellett volna venni, hogy a törvény szerint  eljáró
     rendőrség  — bár a törvény a Ket. szabályait rendeli alkalmazni
     —  eljárására  irányadó a rendőrségről szóló 1994.  évi  XXXIV.
     törvény  15. §-a minden rendőri intézkedés esetében  kötelezővé
     teszi az arányosság figyelembevételét.

      2.  Alapjog-dogmatikai szempontból sem  tartom  meggyőzőnek  a
     „bizonytalan/meghatározatlan    jogfogalom    által     okozott
     alapjogsérelem” érvét (dogmatikai figuráját).

      A   többség   szerint,   mint  a  határozatból   kitűnik,   az
     alkalmazott szükségességi-arányossági teszt alapja az Alkotmány
     8.   §  (2)  bekezdése.  Ezt  vitatom,  mert  szerintem  ez  az
     alkotmányos szabály csak az alapjog-korlátozás lehetőségéről és
     végső  határáráról — a lényeges tartalomról — szól, nem  arról,
     mikor   megengedett  a  korlátozás  a  két  határ   között.   A
     szükségesség-arányosság kérdése csak akkor merülhet fel, ha  az
     alapjog korlátozás törvényben történt, és még nem korlátozza az
     alapjog  lényeges  tartalmát. Ezt az ellenvetést  félretéve  is
     kérdés, hogy pusztán jogbizonytalansággal aránytalanná tehető-e
     egy különben arányos alapjog-korlátozás. Szerintem nem, mert az
     aránytalansághoz  tudnunk  kell,  mi  aránytalan  mivel:  ha  a
     jogbizonytalanság miatt ezt nem tudjuk, akkor nem állapíthatunk
     meg   tartalmi   alkotmányellenességet.  Az   arányosság   vagy
     aránytalanság   tartalmi   alkotmányellenesség    kérdése,    a
     jogbizonytalanság  pedig  ex  definitione  nem   a   jogszabály
     tartalmán    —   vagy   szabályozási   tartalmán   —    alapuló
     alkotmányellenesség.

      Bizonytalan  vagy meghatározatlan jogfogalom használata  lehet
     alkotmányellenes, de csak szélső esetekben.  Egy  jogi  fogalom
     kellő   meghatározottsága   vagy   meghatározatlansága   mindig
     viszonylagos.  Ezért  az ilyen fogalmakat tartalmazó  törvények
     alkotmányossága a szabályozás kontextusában vizsgálandó: ha nem
     lehetséges meghatározottabb, konkrétabb szabályozás, akkor  nem
     lehet  indokolt  az alkotmányellenesség megállapítása.  A  jogi
     szabályozás hatásait gyakran nehéz előre látni, ezért  előzetes
     normakontroll  eljárásban,  mint  a  mostani,  nagyon  óvatosan
     kellene  ehhez az érvhez folyamodni. Az Alkotmánybíróság  olyan
     problémákról  beszél itt, amelyekről nem lehet  tudni,  valóban
     akkora jogalkalmazási bizonytalanságot okoztak volna-e, amint a
     többség felteszi, jóllehet ennek megelőzésére a közigazgatásnak
     több eszköze is van.

      A   távoltartási   törvény  esetében   aligha   kerülhető   el
     határozatlan  jogfogalmak alkalmazása.  Ha  —  mint  többséggel
     együtt   én   is   —   elfogadjuk  a   távoltartás   intézménye
     szükségességét,   nehéz   elvárni,  hogy   a   szabályozás   ne
     tartalmazzon  a  jogalkalmazó  mérlegelési  lehetőségét  eléggé
     tággá  tevő határozatlan jogfogalmakat. Ez abból fakad, hogy  a
     távoltartási törvény veszély(ek) megelőzéséről szóló szabály  —
     ebben  alapvetően különbözik a büntetőjogtól. A veszély megléte
     vagy  hiánya  utóbb  mindig  vitatható,  mert  ha  a  rendőrség
     beavatkozik,  soha nem fog kiderülni, mi történt  volna,  ha  a
     beavatkozás  elmarad.  A  beavatkozás  értékelése  így   mindig
     kontrafaktuális állítást tartalmaz, amennyiben  a  veszély  még
     meg   nem  történt  cselekmény  vagy  esemény  bekövetkezésének
     valószínűsége,   a   beavatkozás  célja   pedig   éppen   ennek
     megakadályozása.  Ennek  következtében,  a  jogalkalmazótól   a
     helyzet  tárgyilagos  értékelésén alapuló  döntés  várható  el,
     amihez   a  törvénynek  kell,  a  lehetőségek  határai  között,
     szempontokat adnia.
      Ha  a  meghatározatlan  jogfogalom  használata  és  vele  járó
     jogalkalmazói  mérlegelés  szükséges, alkotmányosan  elvárható,
     hogy a törvényhozó — anyagi jogi szabályozás helyett — eljárási
     garanciákkal korlátozza a jogalkalmazót. A vizsgált  törvény  a
     jogalkalmazó mérlegelésére bízza bizonyos kérdések  eldöntését:
     a  tények  felderítését  (mint minden jogalkalmazásban)  teljes
     egészében;  a konfliktusban résztvevők (különösen a bántalmazó)
     valószínű  jövőbeli magatartásának előrelátása, így  a  veszély
     értékelése, tekintetében csak irányelveket adhat. Ezzel  együtt
     a  törvény 6. §-a több, eléggé világos szempontot ad a  hatóság
     mérlegeléséhez.  A részleteket a közigazgatásnak,  különösen  a
     rendőrségnek  kell  (vagy  kellett  volna),  nyilván  szakértők
     segítségével,  szolgálati utasításokban,  útmutatókban  és  így
     tovább kidolgozni.

     Budapest, 2009. május 5.
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró
     Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

      Nem értek egyet azzal, hogy az Országgyűlés 2008. december 15-
     ei ülésnapján elfogadott, a hozzátartozók közötti erőszak miatt
     alkalmazható  távoltartásról  szóló  törvény  (a  továbbiakban:
     Törvény)  1.  §  (1)  és (5) bekezdése alkotmányellenes  lenne.
     Álláspontom  szerint  a  többségi határozatnak  a  hozzáférhető
     társadalmi-bűnügyi  statisztikákat, a  hatalommegosztás  elvét,
     valamint  az  állami  beavatkozás és a magánszféra  alkotmányos
     viszonyát  figyelembe  véve más következtetésre  kellett  volna
     jutnia   az  ütköző  alapjogok  kollíziójának  vizsgálata   (az
     arányossági teszt elvégzése) során.

                                   I.

       A  Nők  a  Nőkért  Együtt az Erőszak ellen  Egyesület  (NANE)
     statisztikai adatai szerint „a partnerbántalmazás az esetek  95
     százalékában  férfi  elkövetőt  és  nő  áldozatot  jelent.   Ez
     természetesen  nem  jelenti azt, hogy  partnerbántalmazást  nem
     követnek  el  férfiak,  illetve az azonos nemű  párkapcsolatban
     élők  ellen.  Ez  utóbbi  három  kategória  az  összes  eset  5
     százalékát  teszi ki. (…) Mind a nyugati, mind a magyar  adatok
     azt  mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt  valaha  olyan
     kapcsolatban,  ahol partnere rendszeresen testileg  bántalmazta
     őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak
     a  jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők  száma
     ennél   jóval   magasabb.  (…)  Az  újabb  adatok   szerint   a
     bűncselekmény  következtében meghalt nők  60  százaléka  (volt)
     házastársának  vagy  élettársának az  áldozata,  míg  a  megölt
     férfiak   13  százaléka  halt  meg  a  házastársának  vagy   az
     élettársának a keze által. A nők szinte minden esetben aktuális
     bántalmazó  partnerüket ölték meg, vagyis mind a  nők,  mind  a
     férfiak  meggyilkolásához a nő bántalmazottsága  vezetett.  Egy
     nőnek  nyolcszor  annyi esélye van, hogy férje  vagy  élettársa
     ölje  meg,  mint  idegen  támadó. A nők  számára  a  legnagyobb
     veszélyforrást egyértelműen (volt) férjük és partnerük, a saját
     otthonuk,   valamint   a  válást  követő   időszak   jelentik.”
     (http://16akcionap.org/nehany-adat-a-csaladonbeluli-eroszakrol)

       A nyilvános bűnügyi statisztikák alapján a megölt nőknek több
     mint  a  felét  volt  élettársuk  vagy  férjük  ölte  meg.   Az
     emberölést az esetek 80%-ában hosszas feleségbántalmazás előzte
     meg.  Minden  ötödik nő olyan családban nőtt fel, ahol  az  apa
     verte az anyát.
     (Tóth  Olga:  Erőszak  a  családban. Tárki  Társadalompolitikai
     tanulmányok,     12.     1999.    http://www.tarki.hu/adatbank-
     h/kutjel/pdf/a396.pdf. Women Against Violance.  Country  Report
     2008.
     http://www.wave-
     network.org/images/doku/wave_country_report08.pdf
     Részletesebben: Rendszerbe zárva. Hogyan kezeli az  igazságügyi
     rendszer   a  nők  és  gyermekek  elleni  férfierőszak   tényét
     Magyarországon. PATENT-NANE.
     http:/www.nane.hu/kiadvanyok/kezikonyvek/rendszerbe-zarva.pdf/)

       Az Országgyűlés 2008. december 15-ei ülésén 374 országgyűlési
     képviselő  által  –  ellenszavazat nélkül – elfogadott  Törvény
     vélhetően e tények ismeretében és alapulvételével szabályozta a
     hozzátartozók  közötti  erőszak  miatt  alkalmazható   megelőző
     távoltartás intézményét.

                                   II.

       1.  A  köztársasági elnök indítványa ennek a  Törvénynek  két
     rendelkezését  is  alkotmányellenesnek  találta.   Elsőként   a
     Törvény   1.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  erőszak   fogalmat
     minősítette aránytalanul tágnak és részben értelmezhetetlennek.
     „Mindenekelőtt igen széles körben teszi lehetővé a beavatkozást
     az, hogy a Törvény nem követeli meg bűncselekmény elkövetésének
     alapos  gyanúját  az  ideiglenes  megelőző  távoltartás  és   a
     megelőző    távoltartás   alkalmazásához.”…    Törvény    által
     előirányzott távoltartás hatékonyságát nem csökkentené, ha  azt
     csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén lehetne alkalmazni.” –
     így  az  indítvány.  Majd folytatódik:  „Ugyanakkor  a  Törvény
     szerinti  távoltartás  jelentős súlyú szankció,  még  ha  célja
     elsősorban   nem  a  megbüntetés  is,  hanem  a  prevenció.   A
     bántalmazó  ugyanis  el kell, hogy hagyja  az  általa  használt
     ingatlant,  és oda 72 órán, illetve 30 napon belül  nem  térhet
     vissza. Ezalatt szállásról kell gondoskodnia, a munkába  járást
     újra  kell szerveznie, használati tárgyaihoz nem férhet  hozzá,
     életvitele  tehát  igen  jelentősen megnehezül,  sőt  megfelelő
     anyagi  eszközök  híján  el  is  lehetetlenülhet.  Ilyen  súlyú
     beavatkozást csak a védett alkotmányos értékek, elsősorban is a
     testi  integritás  közvetlen sérelme  vagy  veszélyeztetettsége
     indokolhat, bűncselekménynek nem minősülő magatartások  azonban
     nem.”

      2. Az indítvány a Törvény 1. § (5) bekezdésében adott fogalom-
     meghatározást  is  olyan  tágnak  tekintette,  ami   miatt   az
     ellentétes  az  Alkotmány  55. § (1) bekezdésében  szabályozott
     személyes  szabadsághoz való joggal, az 58. § (1)  bekezdésében
     biztosított  mozgásszabadság  és  a  tartózkodási  hely  szabad
     megválasztásának a jogával, illetőleg az Alkotmány  13.  §-ában
     garantált  tulajdonhoz  való  joggal.  A  Törvény  1.   §   (5)
     bekezdésével  kapcsolatban különösen azt  kifogásolta,  hogy  a
     Törvény  1. § (1) bekezdés szerinti erőszakot el lehet  követni
     „együttélés   nélkül  bensőséges  kapcsolatban  álló   személy”
     sérelmére is.

                                  III.

       Az  előzetes normakontroll voltaképpen az Alkotmány 2. §  (1)
     bekezdéséből    kiolvasztható   jogbizonytalanságot    előidéző
     fogalommeghatározások      pontatlanságán      és       nehezen
     értelmezhetőségén nyugszik.
        Mindenekelőtt  tehát  ezzel  a  „kiindulási  alap”-pal  kell
     foglalkoznunk.  Mint a normavilágossági kérdéseknél  általában,
     abból  a  hipotézisből kell kiindulni, hogy a  vizsgált  normák
     „általános osztályozó terminusok”, amelyek alkalmazási köre,  a
     neves  jogfilozófus  H.  L.  A. Hart  szerint  soha  nem  lehet
     teljesen meghatározott. (H. L. A. Hart: A jog fogalma.  Osiris,
     Budapest 1998, 147.) Ezen túlmenően a normavilágossági eseteken
     belül   az   előzetes   normakontroll  indítványoknál   különös
     figyelmet  kell  fordítani az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésébe
     foglalt jogállamiság részét képező hatalommegosztás elvére  is,
     hiszen  az Alkotmánybíróság nem a jogalkotó tanácsadója,  hanem
     bírája  [16/1999.  (IV. 20.) AB határozat, ABH  1991,  59-60.],
     továbbá  nem vonhatja el más hatalmi ágak hatáskörét: tipikusan
     a bírói hatalmi ág végső jogértelmező szerepét.
        Eddigi   gyakorlatában  az  Alkotmánybíróság  csak   egészen
     szélsőséges   esetekben  alapozta  az  Alkotmány   2.   §   (1)
     bekezdésébe  foglalt jogállamiság részét képező normavilágosság
     sérelmére  hivatkozással az alkotmányellenesség megállapítását.
     [47/2007. (VII. 3.) AB határozat, ABH 2007, 620-652.] Magam  is
     csak   egyetlen   esetben   láttam   indokoltnak   pusztán    a
     normavilágosságra       utalással       hivatkozással        az
     alkotmányellenesség  kimondását,  éspedig   ott   is   előzetes
     normakontroll-eljárás  keretén  belül  kiterjesztett   utólagos
     normakontroll-eljárásban. [A 2/2001. (I. 17.)  AB  határozathoz
     fűzött  párhuzamos  indokolás.  ABH,  2001,  59-67.old.]  Ennek
     azonban  hangsúlyozottan  két előfeltétele  volt:  az  előzetes
     normakontroll-indítvány  kiterjesztése  a  köztársasági   elnök
     által   vizsgálni  kért  normán  túli,  már  hatályos  normára,
     illetőleg      a      türelmi     zóna-kijelölési      rendszer
     működésképtelensége (a települési önkormányzatok elmulasztották
     a   rendeletalkotást,  illetőleg  a  törvényhozó  nem   rendelt
     megfelelő  pénzügyi  eszközöket  a  vizsgált  normákban  előírt
     feladatkörökhöz.)  Az  Alkotmánybíróság  tehát   csak   egészen
     szélsőséges    esetben   alkalmazza   előzetes   normakontroll-
     hatáskörben    a   normavilágosságot   az   alkotmányellenesség
     megalapozására:  valójában csak akkor, olyan esetekben  állapít
     meg   ilyen   okból  alkotmányellenességet,   ha   a   szokásos
     értelmezési módszerekkel nem valószínűsíthető a vizsgált  norma
     tartalmának a feltárása.
         Az    okok   végső   soron   a   hatalommegosztás   elvének
     figyelembevételében  keresendők,  közelebbről   abban,   hogyan
     oszlanak  meg az értelmezési hatáskörök a jogalkotó, a hatósági
     jogalkalmazók, a rendesbíróságok és az Alkotmánybíróság között.
      Tipikus esetben a jogalkotó által adott ún. legális definíciót
     alkalmazzák  a  rendesbíróságok, s  amennyiben  az  korrekcióra
     szorul – élve „jogalakító” hatalmukkal – finomítják a jogalkotó
     általi   fogalom-meghatározást.  Az  Alkotmány  alatti   normák
     esetében  végső  soron tehát a rendesbíróságok  állapítják  meg
     azt,  mi  az  adott  norma  értelme.  [38/1993.  (VI.  11.)  AB
     határozat, ABH 1993, 266.] Amennyiben ez a szokásos értelmezési
     módszerekkel  nem  határozható meg, akkor  a  rendesbíróság  az
     Abtv.  48. §-ába foglalt hatáskörében indítványozhatja a  norma
     konkrét  utólagos kontrollját, amennyiben pedig alkotmányossági
     megfontolást  nem igénylő jogkérdésben szükséges a joggyakorlat
     egységesítése, akkor az Alkotmány 47. § (2) bekezdése alapján a
     Legfelsőbb    Bíróság   jogegységesítő   gyakorlata    kínálhat
     megoldást.

       A fentiekre tekintettel különösen körültekintően kell eljárni
     akkor,    amikor   előzetes   normakontroll-eljárásban    olyan
     törvényhozói  definíciók normavilágosságáról foglal  állást  az
     Alkotmánybíróság,     amelyeket    sem     a     szabálysértési
     (rendőrhatósági),  sem  a rendesbírósági szervezet  mindezidáig
     még  nem  alkalmazott.  Normavilágossági  kérdésekben  abból  a
     hipotézisből  érdemes kiindulni, hogy a jogalkotó  elvégezte  a
     hatástanulmányokat, rendelkezésére állnak  azok  a  társadalmi-
     bűnügyi   statisztikák,   elemzések,  amelyek   ismeretében   a
     hozzátartozók  éppen  általa  megvont  körét   emelte   be   az
     ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás körébe.

       A  bevezetőben írt statisztikai adatok ismeretében úgy  tűnik
     számomra, hogy a törvényhozó nem járt el kirívóan ésszerűtlenül
     a  hozzátartozók közötti erőszak és a hozzátartozók  fogalmának
     meghatározásakor.  Ezt  a  feltételezésemet  erősíti   meg   az
     Országgyűlés  már  hivatkozott  ellenszavazat  nélküli,  374-es
     „igen” szavazata is.

                                   IV.

       Az  alapjogi  teszt  alkalmazásával  sem  jutok  el  arra  az
     eredményre, amelyre a többségi határozat.

       1.  Az  alapjog-korlátozás  alkotmányosságát  illetően  –  az
     Alkotmány 8. § (2) bekezdését értelmezve – a 30/1992. (V.  26.)
     AB  határozatban írtak irányadók. Nevezetesen: „Az állam  akkor
     nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető
     jog  és  szabadság  védelme vagy érvényesítése,  illetve  egyéb
     alkotmányos érték védelme más módon nem érhető el.  Az  alapjog
     korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő,
     hogy  az  másik  alapjog  vagy  szabadság  védelme  vagy  egyéb
     alkotmányos  cél  érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy
     megfeleljen  az arányosság követelményeinek: az  elérni  kívánt
     cél  fontossága  és  az ennek érdekében okozott  alapjogsérelem
     súlya  megfelelő arányban legyenek egymással. A  törvényhozó  a
     korlátozás  során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas
     legenyhébb   eszközt   alkalmazni.   Alkotmányellenes   a   jog
     tartalmának   korlátozása,  ha  az   kényszerítő   ok   nélkül,
     önkényesen  történik,  vagy  ha a korlátozás  súlya  az  elérni
     kívánt célhoz képest aránytalan.” (ABH 1992, 167, 172).

       2.  A továbbiakban azt vizsgálom, milyen alapjogok között áll
     fenn kollízió, s ezeket én miként mérlegeltem volna.

       A köztársasági elnöki indítvány állítása szerint a Törvény 1.
     §  (1)  és  (5) bekezdései (amelyek meghatározzák,  hogy  kivel
     szemben és milyen magatartás miatt rendelhető el a távoltartás)
     sértik a személyes szabadsághoz való jogot, a tartózkodási hely
     szabad megválasztását és a mozgásszabadságot. Kétségtelen tény,
     hogy  a  személyes  szabadságtól való megfosztás  csak  szigorú
     garanciák egyidejű érvényesülése mellett lehet csak alkotmányos
     [66/1991.  (XII. 21.) AB határozat. ABH 1991, 342, 347.]  ám  a
     jelen ügyben a személyi szabadságtól való megfosztás esete  nem
     merül fel, mivel ezt a kérdéskört a többségi határozat által is
     idézett  büntetőeljárási kényszerintézkedésként  megfogalmazott
     távoltartás   szabályai  rendezik  [19/1999.   (VI.   25.)   AB
     határozat. ABH 1999, 150, 158.; 26/1999. (IX. 8.) AB határozat,
     ABH  1999, 265, 276.] Már itt megjegyzem azt is: a Törvény csak
     rövid   ideig   –   akkor   is   szervezeti   garanciákkal   és
     jogorvoslatokkal  körülövezetten  –  korlátozza   a   személyes
     szabadsághoz   való   jog  részét  képező   tartózkodási   hely
     megválasztásának a jogát.

     A   biztosítékok   a  másik  oldalán  álló  alapjogok   védelme
     tekintetében is megkülönböztetett figyelmet érdemelnek.

       A Törvényben szabályozott megelőző távoltartás a bántalmazott
     – Alkotmány 54. § (1) bekezdésének oltalma alatt álló – élethez
     és  az  emberi  méltósághoz való jogát, továbbá  a  testi-lelki
     integritását  védi.  Az  Alkotmány 54. §  (2)  bekezdése  által
     tiltott  erőszak, a kegyetlen, embertelen és megalázó  bánásmód
     okot  ad  az  állami fellépésre, (az objektív  intézményvédelmi
     kötelezettség  teljesítésére) amelynek  során  az  érintett  (a
     bántalmazó)   alapjogai   korlátozás   alá   eshetnek.    Ezzel
     összefüggésben  kiemelem:  nem  tudok  egyetérteni  a  többségi
     döntés  alapjául  szolgáló  magánszféra-  és  erőszak  fogalom-
     értelmezéssel.  A  német alkotmányjogi  dogmatikából  a  magyar
     alkotmánybírósági és jogalkotói gyakorlatba átvett  harmadhatás
     (Drittwirkung) doktrínája alapján – nézetem szerint – akkor  is
     lehetőség  van  az  állami beavatkozásra,  ha  a  bántalmazó  a
     törvényben meghatározott hozzátartozó lelki integritását  sérti
     akár  a tevékenységével, akár a mulasztásával. A testi és lelki
     integritás ugyanis az érzelmi és értelmi motívumokhoz hasonlóan
     egymástól  mesterségesen nem választhatók el. Osztom ugyanakkor
     a  többségi  határozatnak  azt a  felfogását,  mely  szerint  a
     hozzátartozók  közötti  erőszak nemcsak a  fizikai  tevékenység
     vagy  mulasztás,  hanem  beszédaktusok útján  is  megvalósulhat
     (lásd  a többségi határozat IV. pontját), ám megint más nézeten
     vagyok   abban   a  tekintetben,  hogy  –  a  gyűlöletbeszédhez
     hasonlóan  –  a  jelen  ügyben is csak  az  indítványozó  és  a
     többségi  határozat  szerinti  veszélyeztetési-sérelmi   mérték
     teremtené   meg  az  állami  beavatkozás  alapját:  az   állami
     beavatkozást  ugyanis  nemcsak  a  testi  integritás  közvetlen
     sérelme  vagy veszélyeztetettsége indokolhatja, hanem  a  lelki
     integritást   és   az  emberi  méltóságot  folyamatosan   sértő
     beszédaktusok,  mulasztások  is.  Ebben  a  körben  kitüntetett
     szerepet  tulajdonítok annak, hogy az Alkotmány számos  pozitív
     diszkriminációs    rendelkezést   (objektív    intézményvédelmi
     rendelkezést) tartalmaz a hozzátartozók közötti erőszak tipikus
     áldozatai, a nők és gyermekek vonatkozásában (Alkotmány 16.  és
     67. §-ok).

       Megjegyzem, hogy a harmadhatás (a magánszférába való belépés)
     tekintetében,   valamint  a  lelki  integritás  védelmében   az
     iméntivel   megegyező  álláspontot  foglalt  el  a  strasbourgi
     bíróság  is  a  többségi döntés által idézett Sandra  Jankovic-
     ügyben.  A  strasbourgi  testület emlékeztetett  arra,  hogy  a
     család  meglétének  nem szükséges, bár tipikus  előfeltétele  a
     házasságban  élés, így azokban az esetekben, amikor  házasságon
     kívül  történik  a volt hozzátartozó, élettárs,  intim  partner
     bántalmazása,  akkor  az  Emberi Jogok  Európai  Egyezménye  8.
     cikkébe  foglalt,  a  bántalmazott  magánszférájához  való  jog
     hívható   fel   a  bántalmazók  ellen  (az  ügyben  büntetőjogi
     eszközökkel)  kellően fel nem lépő nemzeti hatóságok  ellen.  A
     magánszféra  védelme  a  strasbourgi  bírák  szerint   egyaránt
     magában  foglalja az egyén testi és pszichológiai integritását.
     Az egyének morális integritásának megvédése pedig az államoknak
     az Egyezmény 8. cikkéből folyó pozitív kötelezettsége. (Lásd  a
     X  and  Y  v.  the Netherlands; Costello-Roberts v. the  United
     Kingdom; D.P. and J.C. v. the United Kingdom; M.C. v. Bulgaria;
     Bevacqua  and  S.  v.  Burgaria, Sandra  Jankovic  v.  Croatia-
     ügyeket.)

       A  többségi  határozat  –  helyesen  –  arra  az  álláspontra
     helyezkedett, hogy a Törvény által meghatározott cél eléréséhez
     a  szabályozás  alkotmányossági  szempontból  szükséges.  Ilyen
     esetekben  az államnak az alapjogok védelmében fennálló  állami
     intézményvédelmi kötelezettsége – a többségi határozat  szerint
     is  –  indokolhatja  az  erőszak jellegével  arányos,  azaz  az
     alkotmányosan  megalapozható módon történő állami beavatkozást.
     Helyesen mondja azt is a többségi határozat, hogy a távoltartás
     alapjog  –  korlátozással jár, s ezért  a  jogalkotónak  pontos
     fogalom meghatározással és az önkényes jogalkalmazás ellen védő
     garanciákkal  kell biztosítania a jogintézmény működését.  Mint
     említettem,  az  állami beavatkozás szükségessége  az  elérendő
     alkotmányos  cél  érdekében a többségi  határozat  szerint  sem
     vitatható.

      3. Meggyőződésem szerint más a helyzet a többségi határozatnak
     az arányosságot elemző megállapításaival. A határozat szerint a
     jogalkotó  túl szélesen, parttalanul határozta meg az  erőszak,
     valamint   a   hozzátartozó   fogalmát,   ezáltal    sérül    a
     normavilágosság követelménye, így a határozatlan jogfogalmak  a
     magánszférához   való   jog,   a   tartózkodási   hely   szabad
     megválasztása   és   a   mozgásszabadság   „törvény    céljával
     ellentétes”,  aránytalan  sérelmét is okozhatják.  A  határozat
     indokolásában foglaltakat figyelembe véve – álláspontom szerint
     –  a támadott legális definíciók azonban nem olyan mértékben és
     nem  olyan  kirívóan  határozatlanok a  jogalkalmazás  számára,
     amelyek aránytalan alapjog-sérelmet okozhatnának.

      Úgy vélem a többségi határozat nem végezte el kellő mélységben
     azokat  az  alkotmányossági vizsgálatokat,  amelyek  meggyőzően
     alátámaszthatnák  az arányosság sérelmét. A többségi  határozat
     indokolása  ebben  a részében nem tartalmaz  meggyőző  érveket.
     Magam  sem  a  definíciókban, sem a Törvény által  megteremtett
     garanciákban   nem  érzékelek  olyan  hiányokat,   amelyek   az
     Alkotmány   55.   §  (1)  és  58.  §  (1)  bekezdésében   írtak
     elkerülhetetlen sérelméhez vezethetnének. A bántalmazottnak  az
     élethez,  az  emberi  méltósághoz, a testi-lelki  integritáshoz
     való  alkotmányos  alapjogaival áll szemben a  bántalmazónak  a
     tartózkodási hely szabad megválasztásához, a mozgásszabadsághoz
     való  alapjoga. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a  korlátozás
     viszonylag   szűk  körű,  rövid  idejű  és  kellő   alkotmányos
     garanciákkal  övezett. A bántalmazott és a  bántalmazó  jelzett
     alapjogainak   egybevetéséből  a  bántalmazó   alapjogainak   a
     Törvényben  írt  korlátozása – amit  a  többségi  határozat  is
     szükségesnek tart – nem tekinthető aránytalannak.
      Nézzük közelebbről:
       a)  A Törvény indítvánnyal támadott 1. § (1) bekezdésének két
     fordulata van: az első fordulatában a bántalmazó a bántalmazott
     méltóságát,  életét, a szexuális önrendelkezéshez  való  jogát,
     testi   és   lelki   egészségét  „súlyosan”  és   „közvetlenül”
     veszélyezteti  (  ez  lehet egyszeri), a  másodikban  az  ilyen
     irányú    bántalmazás    a    „rendszeres”    és    „ismétlődő”
     veszélyeztetéssel   jár   együtt   (tehát   a    veszélyeztetés
     folytatólagos), amely a definícióban írt akár egyszeri „súlyos”
     és  „közvetlen” cselekményhez is kapcsolódhat, s nem kell annak
     mindenáron   (a   „vagy”   kötőszóval   elválasztott)   második
     fordulathoz,   a  „rendszeres”  és  „ismétlődő”   veszélyeztető
     cselekményekhez  kötődnie. A többségi határozat  –  álláspontom
     szerint – a két fordulat egymásra vetítésével maga hozott létre
     olyan   értelmezési  bizonytalanságot,  amely  a   definícióban
     valójában nincs is meg.

       b)  A Törvény 1. § (5) bekezdése meghatározza, hogy a Törvény
     alkalmazása során kit kell hozzátartozónak tekinteni.

       Az  indítvány  szerint  a  Törvénynek  ez  a  rendelkezése  a
     „hozzátartozó”   fogalmát,  az  ide  vonható  személyek   körét
     indokolatlanul   kibővíti:  különösen  az  „együttélés   nélkül
     bensőséges  kapcsolatban álló személy”  kategóriája  az,  amely
     indokolatlanul és kezelhetetlen módon kibővíti a személyi kört.
     Magam  úgy  vélem, hogy magában az eljárásban viszont megvannak
     azok a biztosítékok, amelyek ezt a veszélyt eliminálni képesek.
     (A Törvény II. Fejezetében írt, a hozzátartozók közötti erőszak
     megelőzését    szolgáló    intézményrendszer,    és     jelzési
     kötelezettség erre mindenesetre jó esélyt teremt.)

       Az  eddigieket összegezve: a jogbiztonság alkotmányos elvéből
     következően  a  jogalkotónak a normavilágosság követelményeinek
     megfelelő    jogszabályszöveget    kell    kibocsátania.     Az
     Alkotmánybíróság gyakorlatában mindazonáltal figyelembe veszi a
     jogszabályok értelmezésének, alkalmazásának a szerepét  is.  „A
     jogszabály  mindig  általánosságban,  elvontan  szabályoz,   az
     absztrakt  norma  konkrét jogesetre alkalmazása  –  és  ezáltal
     tartalommal   kitöltése   –   a   jogalkalmazó   feladata.    A
     jogalkalmazás    során   szükséges   az   alkalmazandó    norma
     értelmezése,  amelyhez segítséget nyújthat a jogszabály  (annak
     értelmező rendelkezései vagy az indokolása, amelyből kitűnhet a
     jogalkotó  szándéka),  a  hosszabb  időn  keresztül  kialakult-
     kialakított  jogi  (értelmezési) gyakorlat  stb.  A  nem  kellő
     pontossággal  megfogalmazott jogszabály is alkalmazható,  ha  a
     megfogalmazás   pontatlansága   a   jogalkalmazás   során,    a
     jogalkalmazói    értelmezés   által   (…)    orvosolható.    Az
     Alkotmánybíróság  gyakorlata alapján (…)  egy  jogszabály  vagy
     annak  valamely rendelkezése csak akkor tekinthető az Alkotmány
     2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság szerves részét
     képező jogbiztonság követelményébe ütközőnek, ha megfogalmazása
     olyannyira  homályos,  hogy  jogalkalmazói  értelmezéssel   sem
     tölthető ki tartalommal, vagy határozatlansága lehetőséget ad a
     szubjektív  jogalkalmazói döntésre, a  különböző  jogalkalmazók
     eltérő  gyakorlatára,  a jogegység hiányára.”  (534/E/2001.  AB
     határozat, ABH 2002, 1283, 1291-1292.)

       Álláspontom  szerint  mind a hatósági,  mind  pedig  a  bírói
     jogalkalmazás   képes   a  Törvény  által   definiált   és   az
     indítványban kifogásolt fogalmakat értelmezni, alkalmazni, azok
     –   rövidebb-hosszabb  –  idő  eltelte  után   nem   okozhatnak
     jogbiztonsági problémákat. Hasonlóan járt el, s a jogalkalmazói
     mérlegelés jelentőségét hangsúlyozta az Alkotmánybíróság  több,
     az   alapjogok   közötti  egyensúly  kialakítását  megfogalmazó
     döntésében   is.   A   szabad   mozgáshoz   való   jog   (amely
     érvényesülésének  leggyakoribb  színtere  pedig  a   közút,   a
     közterület)  és  a  gyülekezési jog közötti kollíziót  elbíráló
     75/2008. (V. 29.) AB határozatában (ABK 2008. május, 715. 718.)
     is  megerősítette  azt  a  korábbi felfogását,  miszerint  „két
     alapjog  (…) esetleges konfliktusának megelőzésére a hatóságnak
     szükségképpen    rendelkeznie   kell   azzal   a    jogszabályi
     felhatalmazással,    hogy    biztosítsa     mindkét     alapjog
     irvényesülését, illetőleg, ha ez lehetetlen, azt, hogy az egyik
     csak  a legszükségesebb mértékben szoruljon háttérbe időlegesen
     a  másik  javára.” [55/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH  2001,
     458-459.]

       c)  A  többségi  határozat  a „pontos  fogalom  meghatározás”
     mellett  elengedhetetlennek tartja az  „önkényes  jogalkalmazás
     ellen védő garanciák” meglétét is.

       Álláspontom szerint ezek meglétével vagy hiányával, s ezeknek
     az     indítvány    elbírálása    szempontjából     értékelhető
     jelentőségével    ugyanakkor   az   arányosság    vizsgálatakor
     gyakorlatilag   nem   is  foglalkozik  a  többségi   határozat.
     Valójában  tehát leszűkül a fogalomelemzésre, s azok minősítése
     révén jut el az alkotmányellenesség megállapításáig.

       Márpedig e garanciák megléte vagy hiánya döntő jelentőségű az
     arányosság  vizsgálatakor még akkor is, ha  az  indítvány  azok
     szerepét gyakorlatilag nem is érinti.

       Úgy  vélem,  a törvényalkotó kellő gondosságot  tanúsított  e
     biztosítékok  megteremtése  során.  Meghatározta  a  megelőzést
     szolgáló intézményrendszert és sorra vette annak összes elemét,
     megjelölve azok jelzési kötelezettségét és annak tartalmát  (2.
     §);  részletezte  a  követendő eljárást,  mindenütt  ügyelve  a
     jogállami  biztosítékok  megteremtésére  (3.  §);  előírta   az
     alkotmányos    adatkezelés   rendjét   (4.   §);    a    lehető
     legrészletesebben    szabályozta   az    ideiglenes    megelőző
     távoltartással  összefüggő  eljárást  (6.  §);  az   elintézési
     határidőt  (7. §); az ideiglenes megelőző távoltartó  határozat
     tartalmi kellékeit (8. §); az ilyen határozatok közlési rendjét
     (9.  §),  az  igénybevehető jogorvoslatokat (10. § és  12.  §).
     Hasonlóképpen  gondosan  járt el a  megelőző  távoltartás  jogi
     rendjének   körülhatárolásakor  is.  (13.   §   -17.   §)   Nem
     bizonyítható   tehát   az,   hogy  fennállhatna   az   önkényes
     jogalkalmazás veszélye.

                                   V.

       Világossá  tette  a  törvényhozó,  hogy  mind  az  ideiglenes
     megelőző  távoltartás  72  órás  időtartamával,  mind  pedig  a
     megelőző  30  napos időtartamával pusztán egyfajta  –  a  végső
     eszközként    (ultima   ratio)   igénybe   vehető    büntetőjog
     eszközrendszerét  kikerülő,  megelőző  –  „gyorssegélyt”  kíván
     biztosítani.   Ezek   az   időtartamok   nem   tekinthetők    a
     bántalmazottak   életét,   emberi  méltóságát,   testi,   lelki
     egészségét    veszélyeztető   bántalmazók    mozgásszabadságát,
     személyes  szabadsághoz való jogát, tartózkodási helyük  szabad
     megválasztásának  jogát  alkotmányellenesen  sértő,  aránytalan
     korlátozásának. A hozzájuk kapcsolódó részletes  eljárási  rend
     (nem  utolsósorban  az  igénybe  vehető  jogorvoslatok)  az   –
     esetleges  –  önkényes  jogalkalmazás  elleni  garanciarendszer
     alapjait   teremti  meg.  Az  erre  épülő   –   s   nem   eleve
     alkalmatlannak ítélt – hatósági és bírói gyakorlat  rövid  időn
     belül  képes lett volna az Európában egyébként messze nem példa
     nélküli  (s a miénknél jóval kevesebb garanciával körülövezett)
     távoltartás  intézményének  jogállami  keretek  között   maradó
     meghonosítására.

        Erre   tekintettel   nem  értek   egyet   azzal,   hogy   az
     Alkotmánybíróság  a  Törvény 1. § (1) és  (5)  bekezdésének  az
     alkotmányellenességét megállapította.

     Budapest, 2009. május 5.
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Ex ante review of the adopted legislation that deals with protection orders in cases of violence towards relatives
      Number of the Decision:
      .
      53/2009. (V. 6.)
      Date of the decision:
      .
      05/05/2009
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2009-2-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .