Hungarian
Ügyszám:
.
215/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 215/B/1999. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/1067
.
A döntés kelte: Budapest, 06/05/2001
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában  meghozta
  az alábbi

                          határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság a Polgári perrendtartásról  szóló  1952.
  évi  III.  törvény  18.  §  (1)  és  (4)  bekezdése  valamint
  19.  §  (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására
  és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                             Indokolás
                                
                                I.
                                
   Az    indítványozó   alkotmányjogi   panasszal   fordult   az
   Alkotmánybírósághoz amelyben kérte a Polgári perrendtartásról
   szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 18. §  (1)
   és   (4)   bekezdésének   megsemmisítését.   Nézete   szerint
   alkotmányellenes az, hogy a kizárási indítványról tárgyaláson
   kívül  dönthet a bíróság, mert az elfogultsági kifogás  ilyen
   elbírálása  ellentétes az Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt  nyilvános tárgyaláshoz való joggal. Előadta továbbá,
   sérti   a   pártatlan  bírósághoz  való  jogot,   hogy   ezen
   elbíráláshoz  a per iratait az a bíró készíti elő,  akinek  a
   pártatlanságáról dönteni kell.

   Az   eljárás   folyamán  az  indítványozó  az   alkotmányjogi
   panasztól elállt, azonban indítványát utólagos normakontrollá
   alakította  át.  Ennek  keretében,  már  a  Pp.  19.  §   (1)
   bekezdésének  a  megsemmisítését is kérte, mivel  álláspontja
   szerint  ugyancsak sérti az Alkotmány 57. § (1)  bekezdésében
   garantált pártatlan bírósághoz való jogot az is, hogy a  bíró
   adott  esetben a kizárási indítvány elbírálása előtt ügydöntő
   határozatot hozhat.

                                II.
      
   1.  Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései  a
   következő:

   “57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
   egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
   a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   [...]
   (5)  A  Magyar  Köztársaságban a  törvényben  meghatározottak
   szerint  mindenki  jogorvoslattal élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási  és más hatósági döntés ellen,  amely  a  jogát
   vagy  jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a  jogviták
   ésszerű  időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan
   –   a   jelenlévő   országgyűlési  képviselők   kétharmadának
   szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”

   2.  A  Pp  - nek az indítvány által érintett rendelkezései  a
   következők:

   “13.  § (1) Az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban  mint
   bíró nem vehet részt:
   a) a fél, a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy,
   továbbá  az,  aki a per tárgyát egészen vagy részben  a  maga
   részére  követeli, vagy akinek jogaira vagy kötelezettségeire
   a per eredménye kihatással lehet;
   b)  az  a)  pont alá eső személy képviselője vagy olyan  volt
   képviselője, aki az ügyben eljárt;
   c)  az a) vagy a b) pont alá eső személynek a (2) bekezdésben
   megjelölt hozzátartozója vagy volt házastársa;
   d) az, akit a perben tanúként vagy szakértőként kihallgattak,
   vagy  akinek tanúként vagy szakértőként való kihallgatását  a
   bíróság elrendelte;
   e)  az,  akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb  okból
   nem várható (elfogultság).”

   “18.  §  (1)  Ha a kizárás kérdését igazgatási ügykörben  nem
   intézik  el,  a bíró kizárása felől ugyanannak  a  bíróságnak
   ugyanazon a fokon eljáró másik tanácsa tárgyaláson  kívül  is
   határozhat.
   [...]
   (4)  A  kizárást kimondó határozat ellen fellebbezésnek nincs
   helye,  a  kizárás  megtagadása  miatt  pedig  csak  abban  a
   fellebbezésben  lehet panaszt tenni, amely az  ügy  érdemében
   hozott határozat ellen irányul.”

   “19.  §  (1)  Az a bíró, aki a személyére vonatkozó  kizárási
   okot maga jelentette be, bejelentésének elintézéséig a perben
   nem  járhat el. Minden más esetben az érintett bíró  továbbra
   is  eljárhat  ugyan,  de  ha a 13. § (1)  bekezdésének  a)-d)
   pontjai  alá  tartozó kizárási okról van  szó,  a  bejelentés
   elintézéséig az érdemi határozat hozatalában nem vehet részt.
   Ha  ugyanaz  a fél ugyanabban a perben a kizárás  megtagadása
   után tesz újabb bejelentést a bíró ellen, ez a korlátozás sem
   érvényesül.”

   3.  Az Alkotmánybíróság a Pp. 18. § (1) és (4) bekezdését már
   vizsgálta  a 699/B/1995. AB határozatban. Kimondta,  hogy  “a
   Pp.  18. § (4) bekezdése nem csorbítja a jogorvoslathoz és  a
   pártatlan bírósághoz való alapvető jogot”, valamint azt, hogy
   a  “Pp.  18.  §  (1) bekezdésének az a rendelkezése,  hogy  a
   kizárási ok bejelentésének elintézése ugyanannak a bíróságnak
   másik,   az  ítélkezési  tevékenységében  független   tanácsa
   hatáskörébe tartozik, nem ellentétes az Alkotmány 57.  §  (1)
   bekezdésével” (ABH, 1995, 795, 796.)

   Az   indítványozó  e  határozat  ismeretében   azonban   arra
   hivatkozott,  hogy  abban  az  Alkotmánybíróság   az   általa
   felvetett  alkotmányos aggályokat nem vizsgálta, és  ezért  e
   rendelkezésekre  figyelemmel kérte a Pp. 18.  §  (1)  és  (4)
   bekezdésének vizsgálatát és megsemmisítését.

   Az  átalakított kérelem megfelel az utólagos normakontrollnak
   az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban Abtv.) 22. § (1) (2) (3) bekezdésében és a 37. §-
   ban  meghatározott  kívánalmainak. Az Alkotmánybíróság  jelen
   eljárásának  tehát a 699/B/1995. AB határozat —  ítélt  dolog
   okán — nem képezi eljárási akadályát.
                                
                               III.
                                
   Az indítvány megalapozatlan.

   1.  A  tárgyalási  elv, a nyilvánosság,  a  szóbeliség  és  a
   közvetlenség az igazságszolgáltatás alapelvei közé tartoznak.
   Az  Alkotmánybíróság a 26/1990. (XI. 8.) AB határozatban (ABH
   1990,  120.) foglalkozott azzal, hogy a tárgyalási elv milyen
   követelményeket  támaszt a polgári eljárásjoggal  szemben.  A
   végzés      elleni     fellebbezés     tárgyaláson     kívüli
   elbírálhatóságával  kapcsolatban  rámutatott  arra,  hogy  az
   Alkotmány  57. §-ának (1) bekezdése a félnek az ügy tárgyához
   közvetlenül  kapcsolódó  jogait érintő  kérdések  tárgyaláson
   történő  elbírálását teszi kötelezővé, a per során  felmerült
   más  —  a félnek az ügy tárgyával közvetlen kapcsolatban  nem
   álló,  az  eljárással kapcsolatos jogait érintő — kérdésekben
   hozandó  határozatokra ez nem vonatkozik. Az  ilyen  döntések
   tárgyaláshoz kötése csak a bíróság munkáját nehezítené  és  a
   határozat meghozatalát késleltetné, ami viszont sértené a Pp.
   alapelvei  között található, a perek ésszerű időn belül  való
   befejezésének kívánalmát.

   Az   1938/D/1991.  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság   a
   perújítás megengedhetősége kérdésében való döntés tárgyaláson
   kívüli  meghozatalának alkotmányosságát  vizsgálva  hasonlóan
   foglalt állást, amikor rámutatott arra, hogy az Alkotmány 57.
   §  (1)  bekezdése szerinti alkotmányos alapjog az  eljárásnak
   arra  a  részére vonatkozik, amelyben a bíróság a perbe  vitt
   jogokat  és  kötelességeket érdemben bírálja el.  (ABH  1992,
   536, 537.)

   A  kizárás kérdésében való döntés nem minősíthető a félnek  a
   perbe   vitt   jogait  és  kötelességeit  érdemben   elbíráló
   döntésnek:  a  per  során felmerült más  kérdésekben  hozandó
   határozatok  közé tartozik. A jogalkotó a bíróság  számára  a
   Pp.  18. § (1) bekezdésében a megengedő igealak használatával
   biztosította  annak lehetőségét, hogy a kizárási indítványról
   tárgyalás  alapján döntsön, ezt azonban a perek ésszerű  időn
   belüli befejeződésének kívánalmát szem előtt tartva nem tette
   kötelezővé.   Ugyanakkor  a  garanciális  jellegű   tárgyalás
   hiányát  is  ellensúlyozta  azzal,  hogy  a  Pp.  18.  §  (4)
   bekezdése  alapján a fél az eljáró bíróság kizárást megtagadó
   döntése  miatt az érdemi döntés ellen irányuló fellebbezésben
   jogorvoslattal élhet, ahol azt is kifogásolhatja, hogy az ügy
   körülményei ellenére a bíróság nem tartott tárgyalást.

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   Pp.  18.  § (1) bekezdésének azon szabálya, amely a  kizárási
   indítvány tárgyaláson kívüli elbírálását lehetővé teszi,  nem
   sérti  az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében foglalt tárgyalási
   elvet, ezért az indítványt ebben a részben elutasította.

   2.  Az  indítványozó  szerint  a  pártatlanság  követelményét
   sérti,  hogy  a kizárási indítvány elintézéséhez a  szükséges
   iratokat  az  a  bíró  készíti  elő,  aki  ellen  a  kizárási
   indítvány  irányul.  A  hivatkozott rendelkezés  [18.  §  (4)
   bekezdés]  azonban  nem  tartalmaz  ilyen  szabályt:   az   a
   19.  § (1) bekezdésének rendelkezéseiből vezethető csupán le,
   ezért  az Alkotmánybíróság további eljárásában ezt a szabályt
   vizsgálta.  Eszerint: “az a bíró, aki a személyére  vonatkozó
   kizárási okot maga jelentette be, bejelentésének elintézéséig
   a  perben nem járhat el. Minden más esetben az érintett  bíró
   továbbra is eljárhat ugyan, de ha a 13. § (1) bekezdésének a)-
   d)  pontjai  alá tartozó kizárási okról van szó, a bejelentés
   elintézéséig az érdemi határozat hozatalában nem vehet részt.
   Ha  ugyanaz  a fél ugyanabban a perben a kizárás  megtagadása
   után tesz újabb bejelentést a bíró ellen, ez a korlátozás sem
   érvényesül.”

   Ahogyan  azt az Alkotmánybíróság a pártatlan bírósághoz  való
   alkotmányos alapjog vizsgálata során megállapította,  az  “az
   eljárás  alá  vont  személy  iránti  előítélet  mentesség  és
   elfogulatlanság követelményét támasztja a bírósággal szemben.
   Ez   egyrészt  magával  a  bíróval,  a  bíró  magatartásával,
   hozzáállásával   szembeni  elvárás,   másrészt   az   eljárás
   szabályozásával  kapcsolatos objektív  követelmény:  el  kell
   kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget  kelt  a
   bíró    pártatlansága   tekintetében.    Ennek    intézményes
   biztosítékát  a  bírák  kizárására vonatkozó  büntetőeljárási
   szabályok  biztosítják  (Be. 35., 40.,  231.  §).”  [67/1995.
   (XII. 7.) AB határozat, ABH 1995, 346, 347.].

   Az Alkotmánybíróság rámutat: annak a ténynek, hogy a kizárási
   indítvánnyal  érintett bíró készíti elő a kizárási  indítvány
   elbírálásához  szükséges  iratokat,  a  születendő   döntésre
   semmilyen  hatása  nincsen. Az előkészítés ugyanis  technikai
   jellegű  tevékenység — az ügy iratai annál a bírónál  vannak,
   akire szignálták az ügyet. (A fellebbezési kérelmet is emiatt
   kell  az  első  fokon eljárt bíróságnál benyújtani  —  ez  az
   ügykezelést   ugyanis  jelentős  mértékben  megkönnyíti.)   A
   bíróság  másik  tanácsa  nem az előkészítő  bíró  információi
   alapján,  hanem az iratok ismeretében hozza meg  döntését,  s
   amennyiben   az   iratok  alapján  azt  indokoltnak   tartja,
   tárgyalást is tart.

   A  Pp.  vizsgált  szabályai  tehát  azzal,  hogy  a  kizárási
   indítvány   elbírálásának  előkészítését  az  érintett   bíró
   feladatává  teszik, nem adnak lehetőséget arra, hogy  ezáltal
   befolyásolja   az  indítványt  elbíráló  tanácsot.   Mindezek
   alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Pp. 19.  §
   (1)  bekezdése e vonatkozásában nem sérti az Alkotmány 57.  §
   (1)  bekezdését,  ezért  az indítványt  ebben  a  részben  is
   elutasította.

   3.  Az  indítványozó  a  Pp. 19. § (1)  bekezdését  azért  is
   támadta, mert a bírónak joga van arra, hogy a Pp. 13.  §  (1)
   bekezdés  e) pontra alapított az elfogultsági kifogás  esetén
   az  elfogultsági kifogás elbírálása előtt ítéletet hozzon. Az
   indítványozó   szerint   ez  a  tisztességes   és   pártatlan
   eljáráshoz való joggal ellentétes.

   Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és
   az  alapvető  szabadságok  védelméről  szóló  Rómában,  1950.
   november  4-én  kelt  Egyezmény és  az  ahhoz  tartozó  nyolc
   kiegészítő  jegyzőkönyv (a továbbiakban Római  Egyezmény)  6.
   cikk  1.  pontjában  foglalt rendelkezés szerint  mindenkinek
   joga  van  arra,  hogy  ügyét  a  törvény  által  létrehozott
   független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és
   ésszerű  időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot  polgári
   jogi  jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene
   felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően. Ezzel
   összhangban a Pp. 2. §-a elismeri a feleknek a perek  ésszerű
   időn  belüli  befejeződéshez  fűződő  jogát  és  a  bíróságok
   feladatává  teszi annak érvényesítését. Ezen  túl  is  számos
   rendelkezése tartalmaz tételes előírást eljárási határidőkre,
   és   egyéb,   az   eljárás  hatékonyságát,   alaposságát   és
   gyorsaságát  közvetlenül és közvetve is  garantálni  alkalmas
   intézkedésekre.  (vö.: 932/E/1993. AB  határozat,  ABH  1993,
   674. és 159/B/1993. AB határozat, ABH 1996, 410.)

   A  pártatlan  bíróság  eljárásának követelménye  és  a  perek
   ésszerű  időn  belüli  befejezéséhez  fűződő  érdek  bizonyos
   esetekben  ellentétbe  kerülhetnek  egymással,  közöttük   az
   összhangot   a   Pp.-nek  kell  megteremtenie.   A   kizárási
   indítványok  felőli  döntések szükségessége  nem  vezethet  a
   perek  időtartamának indokolatlan meghosszabbodásához,  de  a
   gyorsaság   iránti   igény   sem  vezethet   a   pártatlanság
   sérelméhez.  Mindezt figyelembe véve a Pp.  egyetlen  esetben
   teszi lehetővé, hogy az a bíró, aki ellen kizárási indítványt
   terjesztettek elő, a kizárásról való döntés előtt az ügydöntő
   határozat meghozatalában is részt vegyen: ez a Pp. 13. §  (1)
   bekezdés  e)  pontja szerinti elfogultság. Ennek  az  oka  az
   elfogultság természetében rejlik.

   A   Pp.   által   szabályozott  kizárási   okokat   két   jól
   elhatárolható csoportra — egyfelől az ún. abszolút,  másfelől
   az  ún.  relatív  okokra — lehet osztani. A  Pp.  13.  §  (1)
   bekezdése öt kizárási okot határoz meg, ezek közül  az  a)-d)
   pontokban  szabályozottak abszolút okok: bíróként nem  járhat
   el a fél, a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy,
   továbbá  az,  aki a per tárgyát egészen vagy részben  a  maga
   részére  követeli, vagy akinek jogaira vagy kötelezettségeire
   a  per  eredménye  kihatással lehet, e személyek  képviselője
   vagy  olyan  volt képviselője, aki az ügyben eljárt,  illetve
   mindezek hozzátartozója vagy volt házastársa, továbbá az sem,
   aki  a perben tanúként vagy szakértőként vesz részt. A 13.  §
   (1)  bekezdés  e) pontja relatív kizáró okot  szabályoz:  nem
   járhat  el az, akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb,  a
   13.  § (1) bekezdés a)-d) pontokban nem nevesített okból  nem
   várható.

   A   büntető   eljárásról  szóló  1973.  évi   I.   törvényben
   szabályozott  kizáró okok természetét és  következményeit  az
   Alkotmánybíróság már részletesen elemezte a 17/2001.  (VI.1.)
   AB  határozatában. Az abban a határozatában írtak  –  a  bíró
   kizárására vonatkozó szabályozás elveinek azonosságára  és  a
   rendelkezések tartalmának nagyfokú hasonlóságára  tekintettel
   –  a  jelen  ügyben is jórészt érvényesek.  Így  az  abszolút
   kizáró  okok  mindkét  eljárásban “olyan  tények,  amelyeknek
   fennállása esetén — habár természetükben eltérő okokból,  így
   az  ügyben  való  érintettség vagy  az  érintettekhez  fűződő
   viszony,  az  eljárásban már korábban betöltött más  pozíció,
   avagy az ügyről szerzett magántudomás okán — az elfogultságot
   vélelmezni  kell,  s  a  vélelem megdönthetetlen.  Bármely  a
   fentiekben nevesített ok fennállása így az érintett feltétlen
   kizárását  eredményezi. Mindennek eljárásjogi  következménye,
   hogy az abszolút kizáró ok bejelentése a hozzá fűződő vélelem
   miatt  csak  magának az okként szolgáló ténynek a fennállását
   teszi vizsgálandóvá.

   A  relatív  kizárási ok megfogalmazása általános,  és  minden
   olyan okot átfog, amelyek nevesítése sokféleségük folytán nem
   lehetséges,  s  ezért  hozzájuk megdönthetetlen  vélelem  sem
   fűzhető.  Ebből  pedig az következik, hogy  jellemzően  külön
   vizsgálandó  maga  az  elfogultság  alapjául  szolgáló   tény
   valósága és az, hogy ez a körülmény alkalmas-e az elfogultság
   megalapozására.” (Magyar Közlöny 61. szám, 2001.  június  1.,
   3955, 3957.)

   Az érintettnek a rá vonatkozó kizárási ok bejelentése után az
   ügy  további  elintézésében való részvételét a  Pp.  egyrészt
   aszerint  szabályozza  eltérően, hogy abszolút  vagy  relatív
   kizárási ok fennállásáról van-e szó, másrészt pedig aszerint,
   hogy ki volt a bejelentő, és hányadik ízben tett bejelentést.
   A  kizárási okokat ugyanis bejelentheti az ügyben eljáró bíró
   vagy más, a törvény szerint erre jogosult személy is.

   A  bíró  a  Pp.  16. § (2) bekezdése alapján köteles  a  vele
   szemben  fennálló kizárási okot haladéktalanul bejelenteni  a
   bíróság   elnökének,   a   bejelentés  elmulasztásáért   vagy
   késedelmes  teljesítéséért fegyelmi és  anyagi  felelősséggel
   tartozik.  Ebben az esetben a bejelentésének  elintézéséig  a
   perben nem járhat el.

   Ha  a  kizáró  okot a bíró nem maga jelentette  be,  akkor  —
   amennyiben nem járul hozzá a kizárásához — abszolút  kizárási
   ok  fennállása  esetén  a bejelentés elintézéséig  az  ügyben
   eljárhat,  de az ügydöntő határozat meghozatalában nem  vehet
   részt,  relatív  kizárási ok esetén azonban még  az  ügydöntő
   határozat  meghozatalában  való részvétele  sem  korlátozott.
   [...]  Ha  viszont  önmagával  szemben  tesz  bejelentést,  a
   bejelentés elintézéséig az általános szabályok szerint – akár
   abszolút,  akár  relatív  okra hivatkozik  –  egyáltalán  nem
   járhat el.

   Az  indítványozó által kifogásolt lehetőség a  perek  ésszerű
   időn belül való befejezését hivatottak elősegíteni. Ebben  az
   esetben is csupán azokról a kizárási indítványokról van  szó,
   amelyeket  nem  a  bíró  terjesztett  elő,  hanem  más,  arra
   jogosult  személy,  és az érintett bíró  nem  járul  hozzá  a
   mellőzéséhez, azaz — akár a bejelentés alapjának hiánya, akár
   más  ok miatt — nem tekinti magát elfogultnak. Ilyenkor külső
   vizsgálatra  van  szükség, amelyben  vizsgálni  kell  mind  a
   felhozott ok valódiságát, mind pedig azt, hogy a bíróra  ezen
   ok  milyen hatással lehet. A vizsgálat eredményeként kerülhet
   sor  a  bíró kizárására, vagy annak megtagadására. Az  pedig,
   hogy  a  kizárást  kimondó  döntést esetlegesen  az  ügydöntő
   határozat meghozatalát követően hozzák meg, nem jelenti, hogy
   ne lenne kihatással a már lezárt ügyre.

   A Pp. 252. § (1) bekezdése értelmében “a másodfokú bíróság az
   elsőfokú   bíróság  ítéletét  –  a  fellebbezési  (csatlakozó
   fellebbezési) kérelem, illetőleg a fellebbezési  ellenkérelem
   korlátaira   tekintet  nélkül  –  végzéssel  hatályon   kívül
   helyezi, és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és
   újabb   határozat   hozatalára   utasítja,   ha   az   ítélet
   meghozatalában  olyan  bíró  vett  részt,  akivel  szemben  a
   törvény  értelmében kizáró ok áll fenn.” Ha tehát az ügydöntő
   határozat  meghozatala után a kizárási  indítvány  elbírálása
   során  megállapítást  nyer  a  bíró  elfogultsága,  akkor  ez
   elegendő   alap   az  ítélet  hatályon  kívül   helyezéséhez.
   Hasonlóképpen rendelkezik a felülvizsgálati kérelem kapcsán a
   Pp.  275.  § (2) bekezdése: “A Legfelsőbb Bíróság  a  jogerős
   határozatot  csak a felülvizsgálati kérelem és  a  csatlakozó
   felülvizsgálati  kérelem keretei között  vizsgálhatja  felül,
   kivéve, ha a pert a tárgyalás alapján megszünteti, vagy ha  a
   határozatot hozó bíróság nem volt szabályszerűen megalakítva,
   illetve  a  határozat meghozatalában olyan bíró  vett  részt,
   akivel szemben a törvény értelmében kizáró ok áll fenn.”

   Az  indítványozó azt is kifogásolta, hogy a Pp. módosításáról
   szóló  1997.  évi LXXII. törvény 19. §-a a beiktatott  256/B-
   256/E.  §-ok  révén a kis perértékű ügyekben  a  fellebbezést
   több   esetben,  így  többek  között  a  kizárást   megtagadó
   végzéssel szemben is kizárta.

   Az Alkotmánybíróság rámutat: az Alkotmány 57. § (5) bekezdése
   egyrészt   lehetővé   teszi  a  jogorvoslati   jog   törvényi
   korlátozását  a  jogviták ésszerű időn  belüli  elbírálásának
   érdekében,  azzal  arányosan. Másrészt  pedig  a  fellebbezés
   kizártsága a 256/C. § értelmében a kis perértékű ügyekben nem
   abszolút.  Lényeges  eljárási  szabálysértés  okán  —  így  a
   kizárást megtagadó határozat esetében is — fellebbezést lehet
   előterjeszteni, tehát a jogorvoslati jog a kizárást megtagadó
   határozattal   szemben   változatlanul   biztosított.   Annak
   vizsgálata pedig, hogy a Pp. módosítása és az Alkotmány ahhoz
   szükséges  módosítása milyen időbeli sorrendben  zajlott  le,
   nem    képezheti   jelen   eljárás   tárgyát,    hiszen    az
   Alkotmánybíróság  a  támadott jogszabályi  rendelkezéseket  a
   hatályos Alkotmány rendelkezéseinek fényében vizsgálja.

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nem
   sérti  az  Alkotmányt  a  Pp. 19.  §  (1)  bekezdésének  azon
   szabálya,  hogy  a  bíró  a  vele szemben  elfogultság  miatt
   előterjesztett kizárási bejelentés elintézése előtt  érdemben
   befejezze   az   ügyet,   ezért   az   indítványt   ebben   a
   vonatkozásában is elutasította.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Bihari Mihály                   Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                  előadó alkotmánybíró
                                 
         Dr. Holló András                    Dr. Kiss László
         alkotmánybíró                         alkotmánybíró

         Dr. Kukorelli István              Dr. Strausz János
         alkotmánybíró                         alkotmánybíró

                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    215/B/1999
    Date of the decision:
    .
    06/05/2001
    .
    .