English
Hungarian
Ügyszám:
.
455/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.; Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 43/1995. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/188
.
A döntés kelte: Budapest, 06/30/1995
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  jogszabályok alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló eljárásban - Dr. Zlinszky
   János alkotmánybíró  párhuzamos indokolásával  - meghozta
   az alábbi

                         határozatot :

   1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jogbiztonság,
   mint a  jogállamiság leglényegesebb  fogalmi eleme  és  a
   szerzett  jogok   védelmének  elvi   alapja  a  szociális
   rendszerek stabilitása szempontjából különös jelentőségű.

   A  jogbiztonság   a  szerzett   jogok  védelme  érdekében
   megköveteli, hogy  az  anyasági  és  a  gyermektámogatási
   rendszer   keretei   között   a   viszonylag   rövid   és
   meghatározott  idejű   támogatásokat  :   a  várandóssági
   pótlékot,    a    terhességi-gyermekágyi    segélyt,    a
   gyermekgondozási segélyt  ( gyes ) ,  a  gyermekgondozási
   díjat ( gyed ) és a gyermeknevelési támogatást ( gyet ) -
   a már  megszületett és  az 1995.  június hó  15. napjától
   számított   300   napon   belül   megszületendő   gyermek
   tekintetében       a       hatályos       jogszabályokban
   meghatározottaknál nem  kedvezőtlenebb  feltételekkel  és
   időtartamra biztosítsák.

   Az  anyasági  és  gyermektámogatási  rendszerbe  tartozó,
   hosszú időtartamra  szóló  támogatási  forma  esetében  -
   különösen,  ha   abban  nincs   biztosítási  elem   -   a
   törvényalkotó   jogosult    a   támogatás    egész   jogi
   szabályozását    a     jogosultság     jogalapjára     és
   előfeltételeire is  kiható módon  akként  megváltoztatni,
   hogy a változtatás azokra is kihasson, akik a támogatásra
   már jogot  szereztek. Ilyenkor  azonban az  új rendszerre
   való áttérésnek  a jogbiztonsággal összefüggő alkotmányos
   követelménye az érintettek számára olyan felkészülési idő
   biztosítása,    amely     szükséges    a     megváltozott
   rendelkezésekhez  való   alkalmazkodáshoz  és   a  család
   gazdálkodásának    az     új    feltételekhez     igazodó
   megszervezéséhez.

   2.    Az    Alkotmánybíróság    mindezekre    figyelemmel
   megállapítja, hogy  a  gazdasági  stabilizációt  szolgáló
   egyes  törvénymódosításokról   szóló  1995.  évi  XLVIII.
   törvény ( a továbbiakban : Gst. ) 68. §-a, 79. §-ának (4)
   és (5)  bekezdése, 92. § (1) bekezdésének d ) pontja és a
   (2) bekezdése,  valamint 93.  § (1) bekezdése a T. 25. §-
   ának  (1)   és  (2)   bekezdésére  utaló   részében,  (3)
   bekezdése, 159.  §-ának (1)  és (2) bekezdése a tételesen
   felsorolt §-ok,  bekezdések és  pontok, továbbá  a 83.  §
   tekintetében alkotmányellenes.

   Az alkotmányellenes rendelkezéseket az Alkotmánybíróság a
   Gst. kihirdetése napjával megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja továbbá,  hogy  a  Gst.
   érintett  rendelkezéseinek   megsemmisítése   folytán   a
   törvény  végrehajtása   érdekében  kiadott,   a   családi
   pótlékról és  a családi támogatásról szóló 1990. évi XXV.
   törvény végrehajtásáról  szóló 68/1995. ( VI. 17. ) Korm.
   rendelet   32.    §-a;   a    gyermeknevelési   támogatás
   megállapításának  szabályairól,   valamint  a   szociális
   ellátások  igényléséhez   felhasználható  bizonyítékokról
   szóló 32/1993.  ( II. 17.  ) Korm. rendelet módosításáról
   szóló 72/1995.  ( VI. 17.  ) Korm.  rendelet 7.  §  -a  a
   gyermeknevelési    támogatásra     vonatkozó    részeiben
   alkotmányellenes.

   Erre figyelemmel  az Alkotmánybíróság e rendelkezéseket a
   kormányrendeletek kihirdetése napjával megsemmisíti.

   A  megsemmisítés  folytán  a  Gst.  61-68.  §,  a  73.  §
   rendelkezései, a  ( 77. §-ból  az "anyasági támogatás"-ra
   utaló rész ) ,  a 79.  § (4)  - (6)  bekezdése, a  83.  §
   rendelkezései;

   a  83.   §-al  való   szoros   összefüggésben   a   Munka
   Törvénykönyvéről   szóló    1992.   évi   XXII.   törvény
   módosításáról rendelkező 1995. évi LV. törvény 40. §-a;

   úgyszintén a  törvény végrehajtásával összefüggő 68/1995.
   ( VI. 17.  ) Korm.  rendelet és  a 72/1995.  ( VI. 17.  )
   Korm. rendelet  megjelölt rendelkezései  1995. július  1-
   jével nem lépnek hatályba.

   Az Alkotmánybíróság  határozata folytán hatályba nem lépő
   rendelkezések     új      hatálybalépési     időpontjának
   meghatározása  során   a  jogalkotónak  figyelemmel  kell
   lennie az  Alkotmánybíróság  határozatában  megállapított
   alkotmányossági követelményekre is.

   A  Gst.   egyes   rendelkezései   alkotmányellenességének
   megállapítására  benyújtott  további  indítványok  -  ide
   értve  a   szociális  ellátórendszerekre   vonatkozó   új
   szabályozás egyes  részletkérdéseit érintő  indítványokat
   is - ügyében az Alkotmánybíróság külön határozatot hoz.

   Az Alkotmánybíróság  e határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                               I.

    Az Alkotmánybírósághoz  számos indítvány  érkezett a Gst.
    "a     szociális      ellátórendszerekkel     kapcsolatos
    törvénymódosítások" című második és harmadik része ellen.

    Így érkeztek indítványok a második rész az I. fejezetének
    családi pótlék,  a II. fejezet gyermekgondozási segély és
    anyasági    támogatás,     a    harmadik    részének    a
    társadalombiztosításról  szóló   1975.  évi  II.  törvény
    módosítása   címet    viselő,   továbbá   a   terhességi-
    gyermekágyi segélyről  és a  gyermeknevelési támogatásról
    szóló   egyes    rendelkezései    alkotmányellenességének
    utólagos vizsgálata és megsemmisítése tárgyában.

    Több indítványozó  a szerzett  jogok, a  jogállamiság  és
    ezen belül is a jogbiztonság sérelmét látja abban, hogy a
    Gst. a  családok megélhetésében  eddig jelentős  szerepet
    játszó  ellátások   feltételeit  szinte  egyik  napról  a
    másikra megszünteti vagy megváltoztatja. Ennek hatására a
    gyermeket  nevelő  családok  egy  része  pedig  kiesik  a
    rendszerből. Az új rendszer szerinti szolgáltatások pedig
    csak legfeljebb egy évre előre tervezhetők.

    A családi  pótlék, a gyermekgondozási segély ( gyes ) , a
    gyermekgondozási díj, ( gyed ) , a várandóssági pótlék, a
    terhességi-gyermekágyi segély,  végül  a  gyermeknevelési
    támogatás ( gyet )  a ellátások  kiszámítható  folyamatos
    rendszere  volt,   ezért  az   indítványozók  álláspontja
    szerint a  Gst. sérti  az Alkotmány  70/E. §-át,  továbbá
    rendelkezései folytán az Alkotmány a 66§. és 67. §-ában a
    családok, a gyermekek és az anyák számára garantált jogok
    is sérülnek.

    Az ilyen súlyos változásokat tartalmazó, 1995. június 15-
    én kihirdetett  törvénynek 1995.  július 1-jével  történő
    hatálybaléptetése, a  végrehajtásról szóló  rendelkezések
    késedelmes, 1995.  június 17-én való kihirdetése pedig az
    indítványozók   szerint    az   Alkotmány    2.    §-ában
    megfogalmazott      jogállamiságot      sérti,      ezért
    alkotmányellenes.

    Az Alkotmánybíróság  a jelen  határozatában  kizárólag  a
    Gst. 68.  §-a, valamint ezzel szoros összefüggésben a 79.
    §-a, 92. és 93. §-ai és a 159. §-a, ( vagyis a törvénynek
    a  szociális   ellátásokra  vonatkozó  hatályba  léptető,
    illetve  egyes  korábbi  rendelkezéseket  hatályon  kívül
    helyező   §-ai )    ellen    benyújtott    indítványokkal
    foglalkozik.

    Azokat  az  indítványokat,  amelyek  a  törvény  érintett
    fejezetei  egyes   rendelkezései  alkotmányellenességének
    megállapítását   és   megsemmisítését   is   kérték,   az
    Alkotmánybíróság külön határozatban bírálja el.

                               II.

    Az Alkotmánybíróság  az indítványoknak ezen vizsgálat alá
    vont részét megalapozottnak találta.

    Magyarországon a  társadalombiztosításnak egy úgynevezett
    vegyes  rendszere   működik  évtizedek  óta,  amelyben  a
    biztosítási elemek  mellett, a  szolidaritás elve alapján
    szociális elemek is jelen vannak.

    Egyes szociális ellátások azonban szorosan kapcsolódnak a
    társadalombiztosítási   ellátásokhoz,    alanyi   jogokat
    biztosítva az ellátásra jogosultaknak.

    A gyermek  létére figyelemmel  nyújtott  ellátások  több,
    egymáshoz   kapcsolódó,   különböző   jellegű   intézmény
    összefüggő  rendszere   útján  támogatják  a  gyermekeket
    nevelő családokat.

    Az anya  a terhesség  negyedik hónapjától  a várandóssági
    pótlékot, a  szüléstől  a  családi  pótlékot,  a  szülési
    szabadság  idejére  a  terhességi-  gyermekágyi  segélyt,
    ennek lejártától a gyermek kétéves koráig a gyed-et;
    az  a  nő,  aki  gyed-et  kapott  vagy  gyedre  egyébként
    jogosult volt,  a  gyermeke  hároméves  koráig  a  gyes-t
    igényelhette;  míg  a 3  és  több gyermeket nevelőnek - a
    feltételek fennállta  esetén - a legkisebb gyermek 3 éves
    korától 8 éves koráig a gyet-et nyújtotta az állam.

    A     megállapított     járandóságok     kifizetése     a
    társadalombiztosításra vonatkozó  folyósítási rendszerben
    - a gyet kivételével - automatikusan történt.

    A Gst.  -nek a  szociális ellátási  rendszerre  vonatkozó
    rendelkezései ezt  a rendszert változtatják meg úgy, hogy
    -  a   három  és   többgyermekes  családok,  a  három  és
    többgyermekes egyedülállók családi pótlékának kivételével
    - rászorultsági  alapú úgynevezett segélyezési rendszerré
    alakítják át,  s ezzel  egyidejűleg néhány intézményt - a
    gyed egészét és a várandóssági pótlékot - megszüntetnek.

    A  szülést   megelőző  hat   hónapra  alanyi  jogon  járó
    várandóssági pótlék  helyébe a  szülést  követő  egyszeri
    anyasági támogatás  lép. A  gyed-et pedig az új rendszerű
    gyes váltja fel.

    Rászorultsági alapúvá  válik a családi pótlék, a gyes, és
    a gyet is.

    A korábbi  rendszer  feltételei  szerint  már  jogosulttá
    váltak  részére  pedig  a  szolgáltatások,  -  ha  az  új
    feltételek szerinti változatot a megadott határidőn belül
    nem kérik  vagy a  feltételek megváltozása  miatt már nem
    kérhetik - 1995. december 31-ig folyósíthatók.

    A  rászorultságot   a  kérelmezőnek   kell  bizonyítania,
    illetőleg  az   egy  főre   jutó  jövedelmét  a  személyi
    jövedelemadó    bevalláshoz     használt    elvek    ( és
    nyomtatvány ) szerint kiszámítania.

    Az ellátásokat  legfeljebb egy  évre  állapítják  meg.  A
    rászorultságot  évente,   az  ellátási  időszakon  belüli
    változást pedig  nyomban a kérelmezőnek kell igazolnia. E
    feltétel hiányában az ellátás megszűnik.

    A  Gst.   nyomán   a   szociális   ellátási   rendszerben
    bekövetkezett  változások   igen  jelentősek,   mert  egy
    évtizedek óta  fennálló,  a  családok  által  megszokott,
    ismert és kiszámítható ellátási rendszert váltanak fel, s
    a változások  e korábbi  rendszer szerint  már  elismert,
    megszerzett jogosítványokat is érintenek.

    Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-nak értelmezései
    során több  ízben rámutatott,  hogy az  állam az  e §-ban
    megfogalmazott  kötelezettségének   eleget  tesz,   ha  a
    szociális ellátás  biztosítására megszervezi és működteti
    a  társadalombiztosítás   és  a   szociális   támogatások
    rendszerét. Ezen belül a jogalkotó maga határozhatja meg,
    hogy  milyen   eszközökkel  éri   el  társadalompolitikai
    céljait.

    Az Alkotmány  70/E. §  (1) bekezdésével  kapcsolatosan az
    Alkotmánybíróság azt  is kimondotta,  hogy  "a  szociális
    biztonság nem  jelent  sem  biztosított  jövedelmet,  sem
    pedig  azt,   hogy   az   állampolgárok   egyszer   elért
    életszínvonala   a    gazdasági   viszonyok   kedvezőtlen
    alakulása következtében  ne csökkenhetne. " ( 772/B/1990.
    AB határozat, ABH 1991. 519, 520. )

    Mindebből   következik,    hogy   az   állam   széleskörű
    jogosítványokkal  rendelkezik   a  szociális  ellátásokon
    belüli    változtatásokra,     átcsoportosításokra     és
    átalakításokra  a  gazdasági  viszonyok  függvényében.  A
    változtatások joga  azonban nem  minden korlátozás nélkül
    illeti  meg   az  államot.  ( 26/1993.  ( IV.  29.  )  AB
    határozat, ABH 196, 199, 200. )

    Az  Alkotmánybíróság   rámutat  arra,  hogy  a  szociális
    ellátások  törvényi   megváltoztatásának  alkotmányossági
    ismérvei részben  függetlenek attól  a kérdéstől, hogy az
    Alkotmány 70/E.  § alapján milyen szolgáltatások illetnék
    meg  a   jogosultakat.  Annak   elbírálásánál,   hogy   a
    ténylegesen  élvezett  szolgáltatásokból  mit  és  hogyan
    lehet alkotmányosan  megvonni, a szociális jogok annyiban
    játszanak szerepet, hogy az elvonások folytán a szociális
    ellátás  mértéke  egészében  nem  csökkenhet  a  70/E.  §
    szerint megkövetelhető  minimális  szint  alá.  Az  egyes
    változtatások alkotmányossága azonban függ attól is, hogy
    nem ütköznek-e  más alkotmányos  elvekbe és  jogokba, így
    nem ellentétesek-e  a jogbiztonság  elvével, a  hátrányos
    megkülönböztetés tilalmával,  illetve  -  ha  biztosítási
    elemet is tartalmazó szolgáltatásról van szó - a tulajdon
    védelmével.

    A  jogalkotónak   tehát  -   a  fenti  keretek  között  -
    alkotmányos lehetősége  van arra,  hogy egy  állampolgári
    jogon  járó   szociális  ellátást   rászorultsági   alapú
    ellátássá alakítson át.

    A Gst.  -ben megfogalmazott  ez a  változtatás azonban  a
    korábbi  rendszerrel  szemben  olyan  jelentős  változás,
    amely a  családok, a  gyermekek létére  és megélhetésére,
    taníttatására  kiható   szerzett  jogokat,   várományokat
    érint, és  a további  családi egzisztenciális  döntésekre
    van kihatással.

    Ezért  az   államot,  a   jogalkotót   megillető,   -   a
    változtatásokra  vonatkozó   -   jogosítványok   csak   a
    jogállamiság igen  szoros korlátai  között  gyakorolhatók
    alkotmányosan.

    Az  Alkotmánybíróság   már  korábban  elvi  jelentőséggel
    rámutatott, hogy  a Alkotmány  2. §-ának (1) bekezdésében
    deklarált  "jogállamisághoz  hozzá  tartozik  a  szerzett
    jogok tiszteletben  tartása. " ( pl. 62/1993. ( XI. 29. )
    AB határozat, ABH 1993. 364. 367. )

    A  szerzett   jogok  védelme  a  jogállamban  szabályként
    érvényesül, de  nem abszolút  érvényű, kivételt  nem tűrő
    szabály. A  kivételek elbírálása  azonban csak esetenként
    lehetséges. Azt,  hogy a kivételes beavatkozás feltételei
    fennállanak-e,  végső  fórumként  az  Alkotmánybíróságnak
    kell eldöntenie.  ( 32/1991. ( VI. 6. ) AB határozat, ABH
    1991. 146. , 154. )

    A jogbiztonság  - amely  az  Alkotmánybíróság  szerint  a
    jogállamiság leglényegesebb  fogalmi eleme  és a szerzett
    jogok védelmének  elvi  alapja  -  a  szociális  ellátási
    rendszerek  stabilitása   szempontjából   tehát   különös
    jelentőségű.

    A szolgáltatásokat  és a hozzájuk fűződő várományokat nem
    lehet sem alkotmányosan megfelelő indok nélkül, sem pedig
    egyik napról  a  másikra  lényegesen  megváltoztatni.  Az
    átmenet nélküli változáshoz különös indok szükséges.

    A kötelező  biztosítási  rendszer  esetében  a  járulékok
    kötelező befizetése,  vagyis e  "vagyonelvonás" fejében a
    biztosított a  rendszer fokozottabb stabilitását várhatja
    el.

    Az Alkotmánybíróság  szerint az  Alkotmány 70/E. § céljai
    egyaránt   megvalósíthatók    kötelező   vagy    önkéntes
    biztosítással. ( 772/B/1990/5.  AB határozat,  ABH  1991.
    519. )  A két  rendszer azonban eltérő kötelezettségekkel
    jár az állam számára is.

    A törvénnyel  elrendelt kötelező járulékfizetést, - amely
    a  közteherviseléstől   ( Alkotmány  70/I.  § )  lényegét
    tekintve eltér,  mert személyes  és  előre  meghatározott
    igény származik  belőle, -  csakis egy nagymértékű állami
    garanciavállalás ( a  másik oldalról  :  bizalomvédelem )
    legitimálhatja.

    A  kötelező   biztosítás  elvonja   ugyanis   azokat   az
    eszközöket, amelyekkel  az érintett  a saját  kockázatára
    maga gondoskodhatott  volna magáról és családjáról, s ezt
    a vagyont  a  társadalombiztosítás  szolgálatába  állítja
    úgy, hogy  a biztosított  a szolidaritás alapján másokról
    is gondoskodni tudjon.

    A  fedezet   társadalmasításával  az  állam  egy  tipikus
    tulajdonosi magatartást kollektivizál.

    A kötelező biztosítási rendszerben, e rendszerhez kötődve
    kialakult szociális  ellátások  védelme  ezért  különösen
    indokolt.

    A  várományok  annál  nagyobb  védelmet  élveznek,  minél
    közelebb   állnak    a   "beteljesedéshez",    vagyis   a
    szolgáltatásra  való   alanyi  jog  megnyíltához.  A  már
    élvezett, megszerzett szolgáltatás még inkább védendő.

    Ez összefügg  a hosszú  idejű, folyamatos jogviszonyokban
    rejlő kockázatviseléssel  is, amelyre az Alkotmánybíróság
    már   többször  hivatkozott.  ( 32/1991.  ( VI.  6. )  AB
    határozat, ABH 1991. 146, 166. )

    A  kedvezményezettnek  különös  súllyal  kell  figyelembe
    vennie  a   társadalombiztosítás  történetileg  kialakult
    helyzetét és  működését atekintetben, hogy nem tőkésített
    vagy más  módon értékálló vagyonból gazdálkodik, hanem az
    aktív generációk  pillanatnyi befizetéseit éli fel ( akik
    éppen csak  reménykedhetnek a  jövőben ) .  Vagyis  ez  a
    finanszírozás még kockázatosabbá teszi a rendszert. Minél
    távolabb    esik     a    szolgáltatás    ideje,    annál
    beláthatatlanabb,    mire     lesz    képes    akkor    a
    társadalombiztosítás.

    Ezért a  szerzett jogok  védelme szempontjából  nem lehet
    közömbös az ígért szolgáltatás időtartama.

    A rövid és meghatározott időre szóló szolgáltatások, mint
    a gyes,  gyed és gyet, nem csak a tárgyuk, hanem a rövid,
    belátható  bizalmi   idő  miatt   is  fokozott   védelmet
    élveznek.

    Éppen ezért  idő előtti  megszüntetésük a  jogbiztonságot
    jelentő    szerzett     jogokat    sérti    meg,    ezért
    alkotmányellenes.

    Más a  módja és  mértéke a  védelemnek az  egy generációs
    időre  szóló  családi  pótlék  esetében,  ahol  a  hosszú
    teljesítési  időre   figyelemmel  a   gazdasági   helyzet
    változása  már  megalapozottabb  indoka  lehet  az  állam
    részéről tervezett időközbeni változtatásnak.

    A várományok  és szolgáltatások  védelme attól függően is
    erősebb, hogy  áll-e velük  szemben a  jogosultnak  saját
    anyagi  szolgáltatása   is.  A   járulék   fejében   járó
    szolgáltatás  megvonása   vagy  jogalapjának  kedvezőtlen
    megváltoztatása  az  alapjogi  sérelem  ismérvei  szerint
    bírálható el.

    Ezt az Alkotmánybíróság az eddigiekben mint a biztosítási
    elem elsőbbségét  vallotta a  társadalombiztosítás vegyes
    rendszerén  belül.   A  járulékkal   fedezett   időszakra
    feltétlenül  szolgáltatni   kell  a  nyugdíjat,  különben
    szerzett jogtól  fosztanák meg  a  jogosultat  ( 11/1991.
    ( III. 29. ) AB határozat, ABH 1991, 35 ) ; a  biztosítás
    szabályai    szerint    számított    nominális    nyugdíj
    sérthetetlen, a  biztosítás  és  szolidaritás  arányainak
    önkényes megváltoztatása  alkotmányosan kizárt ( 26/1993.
    ( IV. 29. ) AB határozat, ABH 1993, 200 ) .

    Valamely szolgáltatás  átmenet  nélküli  megváltoztatása,
    vagy   "lecsúsztatása"    azonban   a   biztosításból   a
    segélyezésbe abban  is a jogi pozíció lényeges változását
    hozza, hogy  a bizalomvédelem  szempontjából egy gyengébb
    kategóriába   kerül   az   érintett   ( megszűnik   a   -
    tulajdonvédelem- ) ,  s   ez  fölér  egy  alapjogba  való
    beavatkozással.

    Az   ilyen    változás   alkotmányossága    is   eszerint
    vizsgálandó. A  biztosítási és  szolidaritási elem aránya
    önkényes megváltoztatásának alkotmányellenessége ebben az
    összefüggésben értelmezendő.  Önmagában  ugyanis  nehezen
    fejthető szét,  hogy a  járulékból  milyen  részből  lesz
    saját   ellátás,    és   mit   fordítanak   másokra.   Az
    alkotmányellenes,   ha   az   arányok   olyan   mértékben
    eltolódnak, hogy  az eddigi  védelem szintje  minőségileg
    gyengébbre változik, s ennek nincs alkotmányos indoka.

    A társadalombiztosítási  jogviszonyokat a maguk egészében
    kell kezelni.

    A rendszer  részei a járulékfizető munkáltatók ( megbízók
    stb. ) is. A finanszírozás technikai felépítése szerint a
    járulék  egy  részét  a  munkáltató  fizeti  be  -  de  a
    kifizetett személyi  jövedelem után.  A közvetlen levonás
    olyan, mint  az adóelőleg,  elvileg ki is lehetne fizetni
    és  a   jogosulttal   azonnal   befizettetni.   Ezért   a
    biztosítási elemmel  járó összes  garancia arra  tekintet
    nélkül megilleti  a kedvezményezettet,  hogy ki  fizeti a
    járulékot az ő javára.

    A jelen  rendszerben a munkáltató kötelessége a befizetés
    nagyobbik része, neki kell tulajdonával úgy gazdálkodnia,
    hogy  ennek   a  kötelezettségének   eleget   tegyen.   A
    bizalomvédelem  -   úgy  is,   mint   tulajdon   alapjogi
    védelmének része - őrá is kiterjed.

    Mindazon társadalombiztosítási  szolgáltatások  esetében,
    ahol   a    biztosítási   elem    szerepet   játszik,   a
    szolgáltatások   csökkentésének   vagy   megszüntetésének
    alkotmányossága  a   tulajdonvédelem   ismérvei   szerint
    bírálandó el.

    A    tulajdon     alapjogi    védelmének    kiterjesztése
    társadalombiztosítási szolgáltatásokra  és  várományaikra
    az Alkotmánybíróságnak  a tulajdon funkciójáról kifejtett
    felfogásába illeszkedik.  "Az Alkotmány  a  tulajdonjogot
    mint az  egyéni cselekvési  autonómia hagyományos  anyagi
    alapját részesíti  védelemben. Az  alkotmányos védelemnek
    úgy  kell   követnie  a  tulajdon  társadalmi  szerepének
    változását, hogy  közben  ugyanezt  a  védelmi  feladatot
    elláthassa. .  . . Az alapjogi tulajdonvédelem kiterjed a
    tulajdon egykori  ilyen szerepét  átvevő vagyoni jogokra,
    illetve  közjogi   alapú  jogosítványokra   is  ( például
    társadalombiztosítási igényekre ). " ( 64/1993. (XII.22.)
    AB  határozat, ABH 1993, 380 ) Ennek  jegyében  védte  az
    Alkotmánybíróság  az  egyházak,  köztestületek és főleg a
    helyi önkormányzatok  vagyonát is azzal az indokkal, hogy
    az  autonómiájuk   alapja.  ( 4/1993.   ( II.  12.  )  AB
    határozat,  ABH   1993,  66,  72 )  A  tulajdonvédelemben
    végbement változás az irodalomban is sokszorosan tárgyalt
    és általában elfogadott.

    Az emberek  túlnyomó többsége  ma  nem  "önnyugdíjas",  s
    inaktív korára  társadalmi és  gazdasági biztonságát  nem
    saját dologi  javai jelentik,  hanem eleve  úgy él,  hogy
    munkája eredményének  egy részét a társadalombiztosításba
    ruházza be,  s annak  a szolgáltatásai látják el a szűken
    értelmezett polgári  jogi  vagyon  biztonságot  garantáló
    feladatát. Ha pedig javait törvény vonja el erre a célra,
    törvénynek kell a tulajdonéval összehasonlító biztonságot
    nyújtania. Ugyanez  érvényes a  betegség, vagy  más okból
    bekövetkező keresetkiesés  esetén való ellátásra, továbbá
    a gyermekvállalásból  és -nevelésből  adódó többletterhek
    fedezésének arra  a részére is, amelyet járulékfizetéssel
    ellentételez a  biztosított.  ( A  védelem  szempontjából
    nincs  jelentősége   annak,   hogy   a   szolgáltatás   a
    járulékfizetési szakasz után, vagy közben esedékes-e. )

    A  tulajdonvédelem   a  társadalombiztosítás   terén  sem
    veszíti  el   kapcsolatát   a   saját   vagyonnal,   vagy
    értékteremtő munkával.  Ezért különböztetjük  meg a saját
    járulékkal  megfizetett,   "biztosítási"   szolgáltatások
    teljesebb  védelmét   a  segélyezési   típusú  juttatások
    csekélyebb védelmétől. A tulajdonvédelem addig terjedhet,
    amíg a szolgáltatás ugyanazt a funkciót látja el, amire a
    dologi vagyon is szolgálna, amiből az is következik, hogy
    ez a  tulajdonsága  nem  szüntethető  meg.  Ugyanakkor  a
    pontos megfelelést  a saját  befizetés és  a szolgáltatás
    között  a   társadalombiztosítás  működési   módja  ( nem
    tőkésített vagyon )  és a beleépített szolidaritási elem,
    valamint  a   hosszú  távon   a  járulékfizető  által  is
    hordozott kockázat kizárja.

    Az Alkotmánybíróság a tulajdon mint alapjog védelméről és
    a tulajdon  szociális kötöttségéről  vallott felfogását a
    64/1993. ( XII. 22. ) AB határozatban fejtette ki. Többek
    között  kimondta,  hogy  az  alkotmányos  tulajdonvédelem
    terjedelme mindig  konkrét :  függ a  tulajdon alanyától,
    tárgyától és  funkciójától, illetve a korlátozás módjától
    is. ( ABH  1993, 380 )  Másrészt  azt  is  leszögezte  az
    Alkotmánybíróság, hogy  a  védelmi  kör  kiterjesztésével
    egyidejűleg   a   "tulajdon   szociális   kötöttségei   a
    tulajdonosi     autonómia     messzemenő     korlátozását
    alkotmányosan lehetővé  teszik. .  . . Az alkotmányossági
    kérdés  az   lett,   hogy   milyen   esetekben   kell   a
    tulajdonosnak    a    közhatalmi    korlátozást    minden
    ellenszolgáltatás nélkül  eltűrnie, illetve mikor tarthat
    igényt  kártalanításra.  .  .  .  Az  állami  beavatkozás
    alkotmányossága     megítélésének      súlypontja,     az
    alkotmánybírósági értékelés  voltaképpeni tere  a cél  és
    eszköz, a közérdek és a tulajdonkorlátozás arányosságának
    megítélése lett.  " A  korlátozáshoz a  13. § (2) szerint
    elég  a   "közérdek".  Ennek  megállapítása  a  jogalkotó
    feladata.   Az   Alkotmánybíróság   nem   a   törvényhozó
    választásának  feltétlen  szükségességét,  hanem  csak  a
    közérdekre   hivatkozás    indokoltságát,   továbbá   azt
    vizsgálja,  hogy   a  "közérdekű"   megoldás  nem  sért-e
    valamely   más    alkotmányos   jogot.    A    korlátozás
    arányosságára   viszont    az   Alkotmánybíróság   eddigi
    gyakorlata számos ismérvet kínál. ( ABH 1993, 380-382 )

    Az  arányosság   vizsgálatának  ezekben  a  kereteiben  a
    társadalombiztosítási   jogviszony    sajátosságait    is
    figyelembe   vevő    eszközt   nyerünk   arra,   hogy   a
    változtatások alkotmányos  vizsgálata  során  a  változás
    célját   és   eszközét   összemérjük.   A   szolgáltatás-
    csökkentéseket    indokoló     "közérdek",    az    egész
    társadalombiztosítás-rendszer     működőképessége      és
    fennmaradása,  az   állam  helytállásának   külső  és   a
    társadalombiztosításban rejlő  okok miatti  megnehezülése
    ( beleértve    a    járulékok    behajthatatlanságát    a
    munkáltatóktól ) alkotmányjogi kategóriával értékelhetővé
    válik.

    Azokban az esetekben azonban, ahol a biztosítási elem nem
    játszik  szerepet  -  vagy  ez  a  szerepe  végérvényesen
    megszűnt, -,  nem a  tulajdon alapjogi  védelme, hanem  a
    jogállamiság  legfontosabb  összetevője,  a  jogbiztonság
    követelményei  alapján   kell   eldönteni   a   szociális
    ellátásokba   való   beavatkozás   alkotmányosságát.   Az
    Alkotmánybíróság  számos   határozatban  fejtette   ki  a
    jogbiztonság tartalmát.  Ezek  között  jelentős  hányadot
    képviselnek  azok   az   ítéletek,   amelyek   jogszabály
    hatálybalépése kapcsán  az új rendelkezések alkalmazására
    való  felkészülési   időt   alkotmányos   követelményként
    határozzák meg.  ( 7/1992. I.  30. )  AB  határozat,  ABH
    1992, 47;  25/1992. ( IV.  30. )  AB határozat, ABH 1992,
    132; 28/1992.  ( IV. 30.  ) AB  határozat, ABH 1992, 156-
    159; 57/1994 ( XI. 17. ) AB határozat, ABH 1994, 324 )

    A  családi   pótlék  esetében   nem  a  korábbi  rendszer
    megváltoztatása  jelenti  az  alkotmányossági  problémát,
    hanem az,  hogy a  már megszerzett jogosítványokat minden
    átmenet nélkül  váltja fel  egy más  alapú rendszerrel. A
    Gst.  rendelkezéseinek   kialakításánál  figyelmen  kívül
    hagyta a  jogalkotó  azt,  hogy  a  család  megélhetésére
    vonatkozó  hosszú   távú  döntéseiben  jelentős  szerepet
    játszott a  részére már  folyósítás alatt lévő rendszeres
    ellátás, ígért  váromány mind  a gyermek  vagy  gyermekek
    vállalására, mind  pedig iskoláztatásukra, neveltetésükre
    irányuló  állásfoglalásoknál.   Bár  a   családi   pótlék
    önmagában soha  nem fedezte  a gyermeket  nevelő családok
    anyagi  kötelezettségeit,   de  kiszámíthatósága  folytán
    viszonylagos stabilitást biztosított az ellátásukban.

    Az állam  a Gst.  -ben  megjelenő,  az  ország  hátrányos
    gazdasági helyzetét  figyelembe vevő  döntései  nyomán  e
    rendszerbe oly módon avatkozik bele, hogy a beavatkozások
    hatásai nem  ismertek, de  nem ad  lehetőséget arra  sem,
    hogy  a   család   felkészülhessen   a   családi   pótlék
    megváltozott rendszeréből  és a  párhuzamosan jelen  lévő
    egyéb  terhekből  ( gyermekruházati  támogatások  hiánya,
    tankönyv  árak,  tandíjak,  a  család  egyéb  megélhetési
    terhei )   rá    háruló   szükséges    családfenntartási,
    családalapítási, iskoláztatással kapcsolatos döntésekre.

    Minthogy a  családi pótlékra  vonatkozóan már megszerzett
    jogok megvonását,  illetve  átalakítását  a  Gst.  szinte
    azonnali   hatállyal    rendelte   el    bevezetni,    ez
    alkotmányellenes helyzetet teremtett. Erre figyelemmel az
    Alkotmánybíróság a  korábbi rendelkezéseknek  megfelelően
    megszerzett családi  pótlékok  megszüntetéséről,  a  Gst.
    hatályba léptető rendelkezéseinek alkotmányellenességéről
    a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

                              III.

    A gyermekeket  és az  anyákat az  Alkotmány külön is védi
    ( az Alkotmány  15. §  16. § 66. § (2) bekezdése, a 67. §
    (1) bekezdése ) .  Ezért a  már megszerzett  jogokba való
    beavatkozás   alkotmányosságának   vagy   önkényességének
    megítélésénél az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem
    elégséges a  beavatkozás gazdasági  indokaira hivatkozni,
    az említett  alkotmányos rendelkezések  érvényesülését is
    vizsgálni szükséges. A társadalomnak ugyanis elemi érdeke
    fűződik ahhoz,  hogy a  jövőben  is  legyen  olyan  aktív
    népesség, amely képes realizálni az állami kötelezettség-
    vállalásokat.

    Az Alkotmánybíróság  az abortuszról  szóló  határozatában
    részletesen  kifejtette,   hogy  az   állam   intézményes
    kötelessége  védeni   az  emberi   életet,  beleértve   a
    keletkezőben lévő  emberi életet  és a jövendő generációk
    életfeltételeinek biztosítását  is. (  64/1991. (XII.17.)
    AB határozat, ABH 1991, 228, 303. )

    Az Alkotmánybíróság  szerint az Alkotmány lehetővé teszi,
    hogy  a  törvényhozó  úgy  döntsön,  hogy  a  magzat  nem
    személy, nem  jogalany. Az  abortuszt azonban  - az  élet
    védelmére  irányuló   kötelezettségei   folytán   -   nem
    engedhető meg  korlátlanul és  indok nélkül.  ( ABH 1991.
    316. )
    Több  alkotmánybíró   párhuzamos  indokolása  szerint  az
    abortusz alkotmányosságának megítélésébe be kell vonni az
    anyákat a  gyermek  születése  előtt  és  után  megillető
    támogatást és  védelmet ( Alkotmány  66. § (2) bekezdés )
    és a gyermeket az Alkotmány szerint megillető védelmet és
    gondoskodást is. /Alkotmány 67. § (1) /

    Bár  az   Alkotmány  rendelkezéseiből   közvetlenül   nem
    vezethető  le   a  terhességi  -  gyermekágyi  segély,  a
    várandóssági pótlék  az egyéb  szolgáltatások vagy akár a
    családi pótlék  konkrét szabályozása  vagy mértéke, annak
    eldöntésénél   azonban,    hogy   valamely   szolgáltatás
    tényleges   kialakítása   nem   áll-e   ellentétben   más
    alkotmányos joggal, az Alkotmánynak az élethez való jogra
    vonatkozó  rendelkezéseit   ( 54.  §  (1)  bekezdés )  is
    figyelembe kell venni.

    Az anya  önrendelkezési jogának  a hatályos  jog szerinti
    messzemenő figyelembe  vétele ugyanis  megfelelő  pozitív
    ellensúlyokat követel  meg a  gyermekvállalást  elősegítő
    intézkedések területén.  A gyed és az 1993-ban bevezetett
    várandóssági   pótlék   intézménye   kifejezetten   ilyen
    bátorító intézmény  volt. Azonnali megszüntetésük - mivel
    a  gyes   új  szabályai  nem  képezhetnek  összehasonlító
    kompenzációt, ugyanígy  a terhesség  negyedik  hónapjától
    biztosított várandóssági  pótlékot felváltó,  a szüléskor
    nyújtandó egyszeri  anyasági támogatás  -, felborítja  az
    állam   életvédelmi    kötelezettsége    és    az    anya
    önrendelkezési  jogának  elismerése  közötti  egyensúlyt.
    Ezzel alkotmányellenes helyzet állhat elő.

    Az Alkotmánybíróság  az anya  terhességének 4. hónapjától
    járó várandósági pótlék, valamint a gyermek 2 éves koráig
    járó  gyermekgondozási   díj  megszüntetésére   vonatkozó
    rendelkezések     hatálybaléptetési     szabályait     is
    megsemmisítette.  A   jogalkotónak  e   rendelkezések  új
    hatálybaléptetési időpontjának  meghatározásán  túlmenően
    arról is  gondoskodnia kell,  hogy  az  ezen  intézmények
    helyébe lépő  ellátási  formák  összhangban  legyenek  az
    államnak    az     Alkotmányból     eredő     életvédelmi
    kötelezettségével és  biztosítsák az  anya önrendelkezési
    jogának gyakorlását.

    Az   Alkotmánybíróság    határozata   folytán    a   Gst.
    hatálybaléptető rendelkezéseinek  egy része, ezen belül a
    T. 25/A.  §-át hatályon  kívül helyező,  a  magzatvédelmi
    törvény  1.   §-ának  módosítását  elrendelő  §  nem  lép
    hatályba  az  eredetileg  meghatározott  időpontban  :  a
    hatálybalépés új időpontjának meghatározása a jogalkotóra
    tartozik.

    Az Alkotmánybíróság  ezzel a  döntéssel arra  is rámutat,
    hogy az államnak a szociális ellátás egésze átalakítására
    irányuló döntései  meghozatala és  bevezetése  előtt,  az
    ország   pénzügyi,    gazdasági   helyzetére    vonatkozó
    szempontok mellett figyelembe kell vennie az Alkotmányból
    kifejezetten reá  háruló, az  anya, a család és gyermekek
    védelmére vonatkozó kötelességeit is.

    A társadalom  jelentős részét  érintő szociális  ellátási
    rendszer  átalakítását  célzó  jogszabályi  rendelkezések
    bevezetésénél, hatályba  léptetésénél pedig  az Alkotmány
    2. §-  a szerinti  jogállamiságnak megfelelő követelmény,
    hogy az  állam magatartása  legyen kiszámítható,  mind  a
    természetes, mind  a jogi személyek, mind gazdasági, mind
    a családi vagy egzisztenciális döntéseknél megalapozottan
    tudjanak  tervezni,   és  következtetni   az  államnak  -
    jogszabályokban testet öltő- akaratára.

    Az   Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   a   Gst.
    hatálybaléptetése  azáltal,  hogy  a  szociális  ellátási
    rendszer  egészét   átalakító,   egyes   szolgáltatásokat
    megszüntető rendelkezéseit  1995. július 1-jével rendelte
    alkalmazni -  még, ha  egyes szolgáltatások  teljesítését
    1995. december  31-ig vállalta is, - e követelménynek nem
    felel meg, ezért alkotmányellenes.

    Ezért az  Alkotmánybíróság a  Gst. -nek  az  anyák  és  a
    gyermeket nevelő  családok szociális ellátására vonatkozó
    rendelkezései    bevezetéséről,     hatálybaléptetéséről,
    illetőleg  egyes  korábbi  rendelkezések  hatályon  kívül
    helyezéséről szóló  §-ait a  rendelkező részben foglaltak
    szerint megsemmisítette. E rendelkezések sorsát osztják a
    Gst. végrehajtása tárgyában kibocsátott kormányrendeletek
    kapcsolódó szabályai is.
                         Dr. Sólyom László
                        előadó alkotmánybíró
                     az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Kilényi Géza
                        előadó alkotmánybíró

                           Dr. Ádám Antal
                           alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás      Dr. Schmidt Péter
               alkotmánybíró          alkotmánybíró

         Dr. Szabó András          Dr. Tersztyánszky Ödön
           alkotmánybíró               alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek a  határozatnak mind rendelkező részével, mind
     indokolásával. Mégis  úgy ítélem, hogy a vizsgált törvény
     átfogó jellegéből és megfogalmazott céljából következő és
     annak a  "csomagban"  megjelenő  megvalósításából  kitűnő
     összefüggő jogalkotói  reformtervezet  alkotmányosságának
     elvi elemzése az indokolásnál átfogóbban szükséges.

     Az  Alkotmány   bevezető  része   előírja   a   szociális
     piacgazdaságot   megvalósító    jogállamra   való   békés
     átmenetet mint  alkotmányos célt.  A piacgazdaságra  való
     átmenet során  az állam  a gazdaság jelentős területeiről
     visszavonul,  azokat   magánkézbe  adja   és  ezáltal   a
     magánérdek, magánvállalkozás  és kezdeményezés váltja fel
     az  állami  tervezés  és  irányítás  eddigi  szerepét.  A
     társadalomnak a  társadalmi  termelés,  életszínvonal  és
     személyi méltóság  emelése  érdekében  e  folyamat  során
     jelentkező hátrányokat vállalnia kell, mert összességében
     a folyamat  az egyének  és a  közösség  érdekét  egyaránt
     szolgálja.  A   szociális  piacgazdaságra   való  átmenet
     követelménye  mindazonáltal,  hogy  az  átmenet  során  a
     jogállam biztosítsa  a szociális  védőhálót  mindazoknak,
     akik az új rendre felkészülni idejében nem tudtak, akiket
     a  piaci   viszonyok  szabad   érvényesülése   aránytalan
     hátránnyal sújt,  vagy akik koruk, egészségi állapotuk és
     egyéb ok  miatt az új viszonyokra átállni már képtelenek.

     Ha az  így hátrányos helyzetbe kerülők az előző szociális
     rendben    állami     ígérvényt    szereztek    szociális
     biztonságukra, részükre  azt az  Alkotmány  70/E  szakasz
     első fordulata  biztosítja, összhangban a tulajdonvédelem
     alkotmányos követelményeivel.  Ha ilyen  garancia  nélkül
     ugyan,  de  létalapjukat  vesztik  önhibájukon  kívül  az
     átállás  következményeképp,  az  Alkotmány  70/E  szakasz
     második   fordulata    kötelezi    a    17.    szakaszban
     megfogalmazott elv  alapján az  Államot a megélhetésükhöz
     szükséges ellátás ( kiegészítés ) biztosítására.

     A piacgazdaságra való átmenet során az Állam kivonulása a
     gazdaságból  és   egyéb  magánautonómia   körébe   kerülő
     közfeladatok intézése  területéről eleve  azzal jár, hogy
     az államháztartás  terhei csökkennek, az államapparátus a
     célszerű és  hatékony méretre  módosítandó.  Ennek  során
     ügyelni  kell   arra,  hogy  az  állami  anyagi  eszközök
     felhasználása közérdekű  módon, arányosan  történjék :  a
     piacgazdaság  magával   hozza,  hogy   a  piachoz  jobban
     alkalmazkodó egyedek anyagi érvényesülése kiugró előnnyel
     járjon, de  a  jogállam  követelménye,  hogy  az  állami,
     közteherviselésből   fedezett,   források   felhasználása
     törvényes, nem egyedi, hanem köz érdeket szolgáló legyen.
     A   közteherviselés    alkotmányi   követelménye   ( 70/I
     szakasz ) mind  a közterhek arányos vállalását, mind azok
     célszerű, átlátható  és lelkiismeretes,  felelősségteljes
     felhasználását is előírja a jogállamiság keretei között.

     A közterhek  alakulásában közre  hatnak  egyrészt  állami
     közvetlen  feladatok   fedezését  szolgáló  tényezők,  de
     másrészt olyan  alkotmányos költségtényezők is, amelyeket
     alkotmányosan   védett    társadalmi    érdekek    állami
     biztosítására,   vagy   egyes   rétegek   által   vállalt
     társadalmi  szintű   többletterhek  kiegyenlítésére  kell
     fordítani.  Noha   a  cél  az  állam  másodlagos  elosztó
     szerepének  minimálisra  csökkentése  a  piacgazdaságban,
     mégsem lehet  a szociális  piacgazdaságban ettől teljesen
     eltekinteni, noha  az állami  pénzeszközök  új  módszerű,
     hatékonyabb  elosztása,   kizárólag  tényleges  és  jogos
     igények támogatása,  a felesleges  kiadások megszüntetése
     nyilván fontos közérdek.

     Feladatként a  társadalmi terhek  forrásainak biztosítása
     között  az   iparfejlesztés,  a   piac  megteremtése,   a
     természeti  erőforrásokkal   való  hatékony   és   kímélő
     gazdálkodás mellett  tényezőként jelentkezik a társadalom
     emberi    tényezőjének     "újratermelése"     is.     Az
     Alkotmánybíróság határozata  is rámutat, hogy a szociális
     biztonságot a  jelenlegi rendszerben  nem a  felhalmozott
     javak értékálló  tőkésítése, hanem  a mindenkori  termelő
     népesség tehervállalása biztosítja és fogja biztosítani a
     jövőben is.  Még a  felhalmozott tőke  sem  tud  termelni
     emberi közreműködés  nélkül. Az  Alkotmány 15.  , 16. 66.
     2 ) ,  67.  1 )  és  3 )  szakaszai  ezért  írják  elő  a
     családok,  a  szülők,  az  ifjúság  fokozott  alkotmányos
     védelmét, a  törvényalkotóra bízva,  hogy a  támogatás és
     védelem rendszerét kialakítsa, szabályozza. Külön utal az
     Alkotmány    70     2 )    szakasz    arra,    hogy    az
     esélyegyenlőtlenség kiküszöbölését  célzó  intézkedéseket
     kell a  törvényhozónak  tennie,  míg  a  70/B  szakasz  a
     termelésben   részt    vevők   megfelelő    jövedelemhez,
     pihenéshez való  jogát rögzíti ( és közvetve tiltja annak
     közcélra való aránytalan igénybevételét, elvonását ) .

     Ha  mindezen   alkotmányos   intézkedéseket   összhangban
     szemléljük azzal,  hogy jelenlegi  jogrendünk a  szülőket
     kötelezi gyermekeik tartására, taníttatására, nevelésére,
     és hogy  ezen terhek  szigorúan anyagi  része  kifejezett
     társadalmi célt  szolgál, ha  figyelembe vesszük,  hogy a
     jövő  nemzedék  ellátásában,  eltartásában  a  társadalom
     különböző rétegei  egyenlőtlenül vesznek  részt, s hogy e
     terhek annál  jelentősebb esélyegyenlőtlenséget okoznak a
     gyermeket   ellátóknak,    minél   igényesebben,    minél
     célszerűbben    tesznek     eleget    szülői     eltartói
     feladataiknak, akkor  azt kell  megállapítanunk,  hogy  a
     jelenleg tárgyalt,  a gazdasági stabilizációt mint helyes
     és szükséges  társadalmi célt  szolgáló  törvénycsomag  a
     családvédelem és  esélyegyenlőség, valamint  a társadalmi
     reprodukció  terheinek   arányos  viselése  szempontjából
     távolról  sincs   összhangban  az   idézett   alkotmányos
     elvekkel és rendelkezésekkel.

     Az Alkotmánybíróság  nem kívánja megkötni a törvényalkotó
     kezét  a  helyes  megoldások  keresésében,  de  fel  kell
     hívnia, a határozatban foglaltnál kifejezettebb formában,
     a jogalkotót arra, hogy csak az alkotmányos, a társadalom
     erkölcsi és  szociális igazságossági  érzékének megfelelő
     megszorító megoldások  kiválasztása, megkövetelése esetén
     számíthat   arra    a    társadalmi    egyetértésre    és
     együttműködésre,     ami     a     reformok     sikerének
     nélkülözhetetlen  előfeltétele.   A  jelenlegi  szociális
     ellátási    rendszer    lehet    elavult,    tartalmazhat
     visszásságokat,   nyújthat   felesleges   támogatást   is
     helyenként, de  egészében ma  is távol  áll attól, hogy a
     társadalmi  reprodukció   terheinek   egyenlő   viselését
     biztosítsa.  Távlatilag  ma  is  a  társadalmi  egyensúly
     folyamatos  romlásának   irányába  hat  és  a  társadalom
     minőséget is  rontja hosszú távon. Nem túlkedvezményezi a
     népesség reprodukcióját  vállaló  réteget  összességében,
     hanem  az   alkotmányosan  elvárható   szintnél   kevésbé
     támogatja.

     Úgy tűnik,  hogy a  jelenlegi "csomagtörvény",  ahelyett,
     hogy ígérete  szerint a  stabilizáció irányába  hatna,  e
     különbségeket   még    fokozza,   hisz   az   utódnevelés
     feltételeit  többszörösen   elnehezíti.  Eddig  megjelent
     rendelkezései hosszú  távon kifejezetten  ellentétesek  a
     társadalmi-gazdasági stabilizáció  igényével és céljával.
     A  jogalkotónak   legalábbis  a   hosszú  távú   rendezés
     elfogadható tervét a társadalom elé kellene tárnia ahhoz,
     hogy akár  csak a  jelenlegi hátrányos megkülönböztetések
     fenntartását  is   indokolni  tudja.  Azok  súlyosbítása,
     kivált  a  költségvetés  egésze  szempontjából  elenyésző
     számszerű megtakarítások látszólagos előnyei kedvéért, az
     Alkotmány  betűjével   és  szellemével   aligha   hozható
     összhangba. Az  Alkotmánybíróság döntése a jogalkotónak a
     hiányzó összhang  megteremtésére  módot  ad.  Indokolt  e
     lehetőségre mint  szükségességre  a  figyelmet  külön  is
     felhívni.

     Budapest, 1995. június 30.
                                            Dr. Zlinszky János
                                               alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     On the Economic Stabilisation Act that annulled or altered the conditions of child care benefits
     Number of the Decision:
     .
     43/1995. (VI. 30.)
     Date of the decision:
     .
     06/30/1995
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-2-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .