Hungarian
Ügyszám:
.
455/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.; Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 43/1995. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/188
.
A határozat kelte: Budapest, 06/30/1995
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság  jogszabályok alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló eljárásban - Dr. Zlinszky
  János alkotmánybíró  párhuzamos indokolásával  - meghozta
  az alábbi

                        határozatot :

  1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jogbiztonság,
  mint a  jogállamiság leglényegesebb  fogalmi eleme  és  a
  szerzett  jogok   védelmének  elvi   alapja  a  szociális
  rendszerek stabilitása szempontjából különös jelentőségű.

  A  jogbiztonság   a  szerzett   jogok  védelme  érdekében
  megköveteli, hogy  az  anyasági  és  a  gyermektámogatási
  rendszer   keretei   között   a   viszonylag   rövid   és
  meghatározott  idejű   támogatásokat  :   a  várandóssági
  pótlékot,    a    terhességi-gyermekágyi    segélyt,    a
  gyermekgondozási segélyt  ( gyes ) ,  a  gyermekgondozási
  díjat ( gyed ) és a gyermeknevelési támogatást ( gyet ) -
  a már  megszületett és  az 1995.  június hó  15. napjától
  számított   300   napon   belül   megszületendő   gyermek
  tekintetében       a       hatályos       jogszabályokban
  meghatározottaknál nem  kedvezőtlenebb  feltételekkel  és
  időtartamra biztosítsák.

  Az  anyasági  és  gyermektámogatási  rendszerbe  tartozó,
  hosszú időtartamra  szóló  támogatási  forma  esetében  -
  különösen,  ha   abban  nincs   biztosítási  elem   -   a
  törvényalkotó   jogosult    a   támogatás    egész   jogi
  szabályozását    a     jogosultság     jogalapjára     és
  előfeltételeire is  kiható módon  akként  megváltoztatni,
  hogy a változtatás azokra is kihasson, akik a támogatásra
  már jogot  szereztek. Ilyenkor  azonban az  új rendszerre
  való áttérésnek  a jogbiztonsággal összefüggő alkotmányos
  követelménye az érintettek számára olyan felkészülési idő
  biztosítása,    amely     szükséges    a     megváltozott
  rendelkezésekhez  való   alkalmazkodáshoz  és   a  család
  gazdálkodásának    az     új    feltételekhez     igazodó
  megszervezéséhez.

  2.    Az    Alkotmánybíróság    mindezekre    figyelemmel
  megállapítja, hogy  a  gazdasági  stabilizációt  szolgáló
  egyes  törvénymódosításokról   szóló  1995.  évi  XLVIII.
  törvény ( a továbbiakban : Gst. ) 68. §-a, 79. §-ának (4)
  és (5)  bekezdése, 92. § (1) bekezdésének d ) pontja és a
  (2) bekezdése,  valamint 93.  § (1) bekezdése a T. 25. §-
  ának  (1)   és  (2)   bekezdésére  utaló   részében,  (3)
  bekezdése, 159.  §-ának (1)  és (2) bekezdése a tételesen
  felsorolt §-ok,  bekezdések és  pontok, továbbá  a 83.  §
  tekintetében alkotmányellenes.

  Az alkotmányellenes rendelkezéseket az Alkotmánybíróság a
  Gst. kihirdetése napjával megsemmisíti.

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja továbbá,  hogy  a  Gst.
  érintett  rendelkezéseinek   megsemmisítése   folytán   a
  törvény  végrehajtása   érdekében  kiadott,   a   családi
  pótlékról és  a családi támogatásról szóló 1990. évi XXV.
  törvény végrehajtásáról  szóló 68/1995. ( VI. 17. ) Korm.
  rendelet   32.    §-a;   a    gyermeknevelési   támogatás
  megállapításának  szabályairól,   valamint  a   szociális
  ellátások  igényléséhez   felhasználható  bizonyítékokról
  szóló 32/1993.  ( II. 17.  ) Korm. rendelet módosításáról
  szóló 72/1995.  ( VI. 17.  ) Korm.  rendelet 7.  §  -a  a
  gyermeknevelési    támogatásra     vonatkozó    részeiben
  alkotmányellenes.

  Erre figyelemmel  az Alkotmánybíróság e rendelkezéseket a
  kormányrendeletek kihirdetése napjával megsemmisíti.

  A  megsemmisítés  folytán  a  Gst.  61-68.  §,  a  73.  §
  rendelkezései, a  ( 77. §-ból  az "anyasági támogatás"-ra
  utaló rész ) ,  a 79.  § (4)  - (6)  bekezdése, a  83.  §
  rendelkezései;

  a  83.   §-al  való   szoros   összefüggésben   a   Munka
  Törvénykönyvéről   szóló    1992.   évi   XXII.   törvény
  módosításáról rendelkező 1995. évi LV. törvény 40. §-a;

  úgyszintén a  törvény végrehajtásával összefüggő 68/1995.
  ( VI. 17.  ) Korm.  rendelet és  a 72/1995.  ( VI. 17.  )
  Korm. rendelet  megjelölt rendelkezései  1995. július  1-
  jével nem lépnek hatályba.

  Az Alkotmánybíróság  határozata folytán hatályba nem lépő
  rendelkezések     új      hatálybalépési     időpontjának
  meghatározása  során   a  jogalkotónak  figyelemmel  kell
  lennie az  Alkotmánybíróság  határozatában  megállapított
  alkotmányossági követelményekre is.

  A  Gst.   egyes   rendelkezései   alkotmányellenességének
  megállapítására  benyújtott  további  indítványok  -  ide
  értve  a   szociális  ellátórendszerekre   vonatkozó   új
  szabályozás egyes  részletkérdéseit érintő  indítványokat
  is - ügyében az Alkotmánybíróság külön határozatot hoz.

  Az Alkotmánybíróság  e határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   Az Alkotmánybírósághoz  számos indítvány  érkezett a Gst.
   "a     szociális      ellátórendszerekkel     kapcsolatos
   törvénymódosítások" című második és harmadik része ellen.

   Így érkeztek indítványok a második rész az I. fejezetének
   családi pótlék,  a II. fejezet gyermekgondozási segély és
   anyasági    támogatás,     a    harmadik    részének    a
   társadalombiztosításról  szóló   1975.  évi  II.  törvény
   módosítása   címet    viselő,   továbbá   a   terhességi-
   gyermekágyi segélyről  és a  gyermeknevelési támogatásról
   szóló   egyes    rendelkezései    alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálata és megsemmisítése tárgyában.

   Több indítványozó  a szerzett  jogok, a  jogállamiság  és
   ezen belül is a jogbiztonság sérelmét látja abban, hogy a
   Gst. a  családok megélhetésében  eddig jelentős  szerepet
   játszó  ellátások   feltételeit  szinte  egyik  napról  a
   másikra megszünteti vagy megváltoztatja. Ennek hatására a
   gyermeket  nevelő  családok  egy  része  pedig  kiesik  a
   rendszerből. Az új rendszer szerinti szolgáltatások pedig
   csak legfeljebb egy évre előre tervezhetők.

   A családi  pótlék, a gyermekgondozási segély ( gyes ) , a
   gyermekgondozási díj, ( gyed ) , a várandóssági pótlék, a
   terhességi-gyermekágyi segély,  végül  a  gyermeknevelési
   támogatás ( gyet )  a ellátások  kiszámítható  folyamatos
   rendszere  volt,   ezért  az   indítványozók  álláspontja
   szerint a  Gst. sérti  az Alkotmány  70/E. §-át,  továbbá
   rendelkezései folytán az Alkotmány a 66§. és 67. §-ában a
   családok, a gyermekek és az anyák számára garantált jogok
   is sérülnek.

   Az ilyen súlyos változásokat tartalmazó, 1995. június 15-
   én kihirdetett  törvénynek 1995.  július 1-jével  történő
   hatálybaléptetése, a  végrehajtásról szóló  rendelkezések
   késedelmes, 1995.  június 17-én való kihirdetése pedig az
   indítványozók   szerint    az   Alkotmány    2.    §-ában
   megfogalmazott      jogállamiságot      sérti,      ezért
   alkotmányellenes.

   Az Alkotmánybíróság  a jelen  határozatában  kizárólag  a
   Gst. 68.  §-a, valamint ezzel szoros összefüggésben a 79.
   §-a, 92. és 93. §-ai és a 159. §-a, ( vagyis a törvénynek
   a  szociális   ellátásokra  vonatkozó  hatályba  léptető,
   illetve  egyes  korábbi  rendelkezéseket  hatályon  kívül
   helyező   §-ai )    ellen    benyújtott    indítványokkal
   foglalkozik.

   Azokat  az  indítványokat,  amelyek  a  törvény  érintett
   fejezetei  egyes   rendelkezései  alkotmányellenességének
   megállapítását   és   megsemmisítését   is   kérték,   az
   Alkotmánybíróság külön határozatban bírálja el.

                              II.

   Az Alkotmánybíróság  az indítványoknak ezen vizsgálat alá
   vont részét megalapozottnak találta.

   Magyarországon a  társadalombiztosításnak egy úgynevezett
   vegyes  rendszere   működik  évtizedek  óta,  amelyben  a
   biztosítási elemek  mellett, a  szolidaritás elve alapján
   szociális elemek is jelen vannak.

   Egyes szociális ellátások azonban szorosan kapcsolódnak a
   társadalombiztosítási   ellátásokhoz,    alanyi   jogokat
   biztosítva az ellátásra jogosultaknak.

   A gyermek  létére figyelemmel  nyújtott  ellátások  több,
   egymáshoz   kapcsolódó,   különböző   jellegű   intézmény
   összefüggő  rendszere   útján  támogatják  a  gyermekeket
   nevelő családokat.

   Az anya  a terhesség  negyedik hónapjától  a várandóssági
   pótlékot, a  szüléstől  a  családi  pótlékot,  a  szülési
   szabadság  idejére  a  terhességi-  gyermekágyi  segélyt,
   ennek lejártától a gyermek kétéves koráig a gyed-et;
   az  a  nő,  aki  gyed-et  kapott  vagy  gyedre  egyébként
   jogosult volt,  a  gyermeke  hároméves  koráig  a  gyes-t
   igényelhette;  míg  a 3  és  több gyermeket nevelőnek - a
   feltételek fennállta  esetén - a legkisebb gyermek 3 éves
   korától 8 éves koráig a gyet-et nyújtotta az állam.

   A     megállapított     járandóságok     kifizetése     a
   társadalombiztosításra vonatkozó  folyósítási rendszerben
   - a gyet kivételével - automatikusan történt.

   A Gst.  -nek a  szociális ellátási  rendszerre  vonatkozó
   rendelkezései ezt  a rendszert változtatják meg úgy, hogy
   -  a   három  és   többgyermekes  családok,  a  három  és
   többgyermekes egyedülállók családi pótlékának kivételével
   - rászorultsági  alapú úgynevezett segélyezési rendszerré
   alakítják át,  s ezzel  egyidejűleg néhány intézményt - a
   gyed egészét és a várandóssági pótlékot - megszüntetnek.

   A  szülést   megelőző  hat   hónapra  alanyi  jogon  járó
   várandóssági pótlék  helyébe a  szülést  követő  egyszeri
   anyasági támogatás  lép. A  gyed-et pedig az új rendszerű
   gyes váltja fel.

   Rászorultsági alapúvá  válik a családi pótlék, a gyes, és
   a gyet is.

   A korábbi  rendszer  feltételei  szerint  már  jogosulttá
   váltak  részére  pedig  a  szolgáltatások,  -  ha  az  új
   feltételek szerinti változatot a megadott határidőn belül
   nem kérik  vagy a  feltételek megváltozása  miatt már nem
   kérhetik - 1995. december 31-ig folyósíthatók.

   A  rászorultságot   a  kérelmezőnek   kell  bizonyítania,
   illetőleg  az   egy  főre   jutó  jövedelmét  a  személyi
   jövedelemadó    bevalláshoz     használt    elvek    ( és
   nyomtatvány ) szerint kiszámítania.

   Az ellátásokat  legfeljebb egy  évre  állapítják  meg.  A
   rászorultságot  évente,   az  ellátási  időszakon  belüli
   változást pedig  nyomban a kérelmezőnek kell igazolnia. E
   feltétel hiányában az ellátás megszűnik.

   A  Gst.   nyomán   a   szociális   ellátási   rendszerben
   bekövetkezett  változások   igen  jelentősek,   mert  egy
   évtizedek óta  fennálló,  a  családok  által  megszokott,
   ismert és kiszámítható ellátási rendszert váltanak fel, s
   a változások  e korábbi  rendszer szerint  már  elismert,
   megszerzett jogosítványokat is érintenek.

   Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-nak értelmezései
   során több  ízben rámutatott,  hogy az  állam az  e §-ban
   megfogalmazott  kötelezettségének   eleget  tesz,   ha  a
   szociális ellátás  biztosítására megszervezi és működteti
   a  társadalombiztosítás   és  a   szociális   támogatások
   rendszerét. Ezen belül a jogalkotó maga határozhatja meg,
   hogy  milyen   eszközökkel  éri   el  társadalompolitikai
   céljait.

   Az Alkotmány  70/E. §  (1) bekezdésével  kapcsolatosan az
   Alkotmánybíróság azt  is kimondotta,  hogy  "a  szociális
   biztonság nem  jelent  sem  biztosított  jövedelmet,  sem
   pedig  azt,   hogy   az   állampolgárok   egyszer   elért
   életszínvonala   a    gazdasági   viszonyok   kedvezőtlen
   alakulása következtében  ne csökkenhetne. " ( 772/B/1990.
   AB határozat, ABH 1991. 519, 520. )

   Mindebből   következik,    hogy   az   állam   széleskörű
   jogosítványokkal  rendelkezik   a  szociális  ellátásokon
   belüli    változtatásokra,     átcsoportosításokra     és
   átalakításokra  a  gazdasági  viszonyok  függvényében.  A
   változtatások joga  azonban nem  minden korlátozás nélkül
   illeti  meg   az  államot.  ( 26/1993.  ( IV.  29.  )  AB
   határozat, ABH 196, 199, 200. )

   Az  Alkotmánybíróság   rámutat  arra,  hogy  a  szociális
   ellátások  törvényi   megváltoztatásának  alkotmányossági
   ismérvei részben  függetlenek attól  a kérdéstől, hogy az
   Alkotmány 70/E.  § alapján milyen szolgáltatások illetnék
   meg  a   jogosultakat.  Annak   elbírálásánál,   hogy   a
   ténylegesen  élvezett  szolgáltatásokból  mit  és  hogyan
   lehet alkotmányosan  megvonni, a szociális jogok annyiban
   játszanak szerepet, hogy az elvonások folytán a szociális
   ellátás  mértéke  egészében  nem  csökkenhet  a  70/E.  §
   szerint megkövetelhető  minimális  szint  alá.  Az  egyes
   változtatások alkotmányossága azonban függ attól is, hogy
   nem ütköznek-e  más alkotmányos  elvekbe és  jogokba, így
   nem ellentétesek-e  a jogbiztonság  elvével, a  hátrányos
   megkülönböztetés tilalmával,  illetve  -  ha  biztosítási
   elemet is tartalmazó szolgáltatásról van szó - a tulajdon
   védelmével.

   A  jogalkotónak   tehát  -   a  fenti  keretek  között  -
   alkotmányos lehetősége  van arra,  hogy egy  állampolgári
   jogon  járó   szociális  ellátást   rászorultsági   alapú
   ellátássá alakítson át.

   A Gst.  -ben megfogalmazott  ez a  változtatás azonban  a
   korábbi  rendszerrel  szemben  olyan  jelentős  változás,
   amely a  családok, a  gyermekek létére  és megélhetésére,
   taníttatására  kiható   szerzett  jogokat,   várományokat
   érint, és  a további  családi egzisztenciális  döntésekre
   van kihatással.

   Ezért  az   államot,  a   jogalkotót   megillető,   -   a
   változtatásokra  vonatkozó   -   jogosítványok   csak   a
   jogállamiság igen  szoros korlátai  között  gyakorolhatók
   alkotmányosan.

   Az  Alkotmánybíróság   már  korábban  elvi  jelentőséggel
   rámutatott, hogy  a Alkotmány  2. §-ának (1) bekezdésében
   deklarált  "jogállamisághoz  hozzá  tartozik  a  szerzett
   jogok tiszteletben  tartása. " ( pl. 62/1993. ( XI. 29. )
   AB határozat, ABH 1993. 364. 367. )

   A  szerzett   jogok  védelme  a  jogállamban  szabályként
   érvényesül, de  nem abszolút  érvényű, kivételt  nem tűrő
   szabály. A  kivételek elbírálása  azonban csak esetenként
   lehetséges. Azt,  hogy a kivételes beavatkozás feltételei
   fennállanak-e,  végső  fórumként  az  Alkotmánybíróságnak
   kell eldöntenie.  ( 32/1991. ( VI. 6. ) AB határozat, ABH
   1991. 146. , 154. )

   A jogbiztonság  - amely  az  Alkotmánybíróság  szerint  a
   jogállamiság leglényegesebb  fogalmi eleme  és a szerzett
   jogok védelmének  elvi  alapja  -  a  szociális  ellátási
   rendszerek  stabilitása   szempontjából   tehát   különös
   jelentőségű.

   A szolgáltatásokat  és a hozzájuk fűződő várományokat nem
   lehet sem alkotmányosan megfelelő indok nélkül, sem pedig
   egyik napról  a  másikra  lényegesen  megváltoztatni.  Az
   átmenet nélküli változáshoz különös indok szükséges.

   A kötelező  biztosítási  rendszer  esetében  a  járulékok
   kötelező befizetése,  vagyis e  "vagyonelvonás" fejében a
   biztosított a  rendszer fokozottabb stabilitását várhatja
   el.

   Az Alkotmánybíróság  szerint az  Alkotmány 70/E. § céljai
   egyaránt   megvalósíthatók    kötelező   vagy    önkéntes
   biztosítással. ( 772/B/1990/5.  AB határozat,  ABH  1991.
   519. )  A két  rendszer azonban eltérő kötelezettségekkel
   jár az állam számára is.

   A törvénnyel  elrendelt kötelező járulékfizetést, - amely
   a  közteherviseléstől   ( Alkotmány  70/I.  § )  lényegét
   tekintve eltér,  mert személyes  és  előre  meghatározott
   igény származik  belőle, -  csakis egy nagymértékű állami
   garanciavállalás ( a  másik oldalról  :  bizalomvédelem )
   legitimálhatja.

   A  kötelező   biztosítás  elvonja   ugyanis   azokat   az
   eszközöket, amelyekkel  az érintett  a saját  kockázatára
   maga gondoskodhatott  volna magáról és családjáról, s ezt
   a vagyont  a  társadalombiztosítás  szolgálatába  állítja
   úgy, hogy  a biztosított  a szolidaritás alapján másokról
   is gondoskodni tudjon.

   A  fedezet   társadalmasításával  az  állam  egy  tipikus
   tulajdonosi magatartást kollektivizál.

   A kötelező biztosítási rendszerben, e rendszerhez kötődve
   kialakult szociális  ellátások  védelme  ezért  különösen
   indokolt.

   A  várományok  annál  nagyobb  védelmet  élveznek,  minél
   közelebb   állnak    a   "beteljesedéshez",    vagyis   a
   szolgáltatásra  való   alanyi  jog  megnyíltához.  A  már
   élvezett, megszerzett szolgáltatás még inkább védendő.

   Ez összefügg  a hosszú  idejű, folyamatos jogviszonyokban
   rejlő kockázatviseléssel  is, amelyre az Alkotmánybíróság
   már   többször  hivatkozott.  ( 32/1991.  ( VI.  6. )  AB
   határozat, ABH 1991. 146, 166. )

   A  kedvezményezettnek  különös  súllyal  kell  figyelembe
   vennie  a   társadalombiztosítás  történetileg  kialakult
   helyzetét és  működését atekintetben, hogy nem tőkésített
   vagy más  módon értékálló vagyonból gazdálkodik, hanem az
   aktív generációk  pillanatnyi befizetéseit éli fel ( akik
   éppen csak  reménykedhetnek a  jövőben ) .  Vagyis  ez  a
   finanszírozás még kockázatosabbá teszi a rendszert. Minél
   távolabb    esik     a    szolgáltatás    ideje,    annál
   beláthatatlanabb,    mire     lesz    képes    akkor    a
   társadalombiztosítás.

   Ezért a  szerzett jogok  védelme szempontjából  nem lehet
   közömbös az ígért szolgáltatás időtartama.

   A rövid és meghatározott időre szóló szolgáltatások, mint
   a gyes,  gyed és gyet, nem csak a tárgyuk, hanem a rövid,
   belátható  bizalmi   idő  miatt   is  fokozott   védelmet
   élveznek.

   Éppen ezért  idő előtti  megszüntetésük a  jogbiztonságot
   jelentő    szerzett     jogokat    sérti    meg,    ezért
   alkotmányellenes.

   Más a  módja és  mértéke a  védelemnek az  egy generációs
   időre  szóló  családi  pótlék  esetében,  ahol  a  hosszú
   teljesítési  időre   figyelemmel  a   gazdasági   helyzet
   változása  már  megalapozottabb  indoka  lehet  az  állam
   részéről tervezett időközbeni változtatásnak.

   A várományok  és szolgáltatások  védelme attól függően is
   erősebb, hogy  áll-e velük  szemben a  jogosultnak  saját
   anyagi  szolgáltatása   is.  A   járulék   fejében   járó
   szolgáltatás  megvonása   vagy  jogalapjának  kedvezőtlen
   megváltoztatása  az  alapjogi  sérelem  ismérvei  szerint
   bírálható el.

   Ezt az Alkotmánybíróság az eddigiekben mint a biztosítási
   elem elsőbbségét  vallotta a  társadalombiztosítás vegyes
   rendszerén  belül.   A  járulékkal   fedezett   időszakra
   feltétlenül  szolgáltatni   kell  a  nyugdíjat,  különben
   szerzett jogtól  fosztanák meg  a  jogosultat  ( 11/1991.
   ( III. 29. ) AB határozat, ABH 1991, 35 ) ; a  biztosítás
   szabályai    szerint    számított    nominális    nyugdíj
   sérthetetlen, a  biztosítás  és  szolidaritás  arányainak
   önkényes megváltoztatása  alkotmányosan kizárt ( 26/1993.
   ( IV. 29. ) AB határozat, ABH 1993, 200 ) .

   Valamely szolgáltatás  átmenet  nélküli  megváltoztatása,
   vagy   "lecsúsztatása"    azonban   a   biztosításból   a
   segélyezésbe abban  is a jogi pozíció lényeges változását
   hozza, hogy  a bizalomvédelem  szempontjából egy gyengébb
   kategóriába   kerül   az   érintett   ( megszűnik   a   -
   tulajdonvédelem- ) ,  s   ez  fölér  egy  alapjogba  való
   beavatkozással.

   Az   ilyen    változás   alkotmányossága    is   eszerint
   vizsgálandó. A  biztosítási és  szolidaritási elem aránya
   önkényes megváltoztatásának alkotmányellenessége ebben az
   összefüggésben értelmezendő.  Önmagában  ugyanis  nehezen
   fejthető szét,  hogy a  járulékból  milyen  részből  lesz
   saját   ellátás,    és   mit   fordítanak   másokra.   Az
   alkotmányellenes,   ha   az   arányok   olyan   mértékben
   eltolódnak, hogy  az eddigi  védelem szintje  minőségileg
   gyengébbre változik, s ennek nincs alkotmányos indoka.

   A társadalombiztosítási  jogviszonyokat a maguk egészében
   kell kezelni.

   A rendszer  részei a járulékfizető munkáltatók ( megbízók
   stb. ) is. A finanszírozás technikai felépítése szerint a
   járulék  egy  részét  a  munkáltató  fizeti  be  -  de  a
   kifizetett személyi  jövedelem után.  A közvetlen levonás
   olyan, mint  az adóelőleg,  elvileg ki is lehetne fizetni
   és  a   jogosulttal   azonnal   befizettetni.   Ezért   a
   biztosítási elemmel  járó összes  garancia arra  tekintet
   nélkül megilleti  a kedvezményezettet,  hogy ki  fizeti a
   járulékot az ő javára.

   A jelen  rendszerben a munkáltató kötelessége a befizetés
   nagyobbik része, neki kell tulajdonával úgy gazdálkodnia,
   hogy  ennek   a  kötelezettségének   eleget   tegyen.   A
   bizalomvédelem  -   úgy  is,   mint   tulajdon   alapjogi
   védelmének része - őrá is kiterjed.

   Mindazon társadalombiztosítási  szolgáltatások  esetében,
   ahol   a    biztosítási   elem    szerepet   játszik,   a
   szolgáltatások   csökkentésének   vagy   megszüntetésének
   alkotmányossága  a   tulajdonvédelem   ismérvei   szerint
   bírálandó el.

   A    tulajdon     alapjogi    védelmének    kiterjesztése
   társadalombiztosítási szolgáltatásokra  és  várományaikra
   az Alkotmánybíróságnak  a tulajdon funkciójáról kifejtett
   felfogásába illeszkedik.  "Az Alkotmány  a  tulajdonjogot
   mint az  egyéni cselekvési  autonómia hagyományos  anyagi
   alapját részesíti  védelemben. Az  alkotmányos védelemnek
   úgy  kell   követnie  a  tulajdon  társadalmi  szerepének
   változását, hogy  közben  ugyanezt  a  védelmi  feladatot
   elláthassa. .  . . Az alapjogi tulajdonvédelem kiterjed a
   tulajdon egykori  ilyen szerepét  átvevő vagyoni jogokra,
   illetve  közjogi   alapú  jogosítványokra   is  ( például
   társadalombiztosítási igényekre ). " ( 64/1993. (XII.22.)
   AB  határozat, ABH 1993, 380 ) Ennek  jegyében  védte  az
   Alkotmánybíróság  az  egyházak,  köztestületek és főleg a
   helyi önkormányzatok  vagyonát is azzal az indokkal, hogy
   az  autonómiájuk   alapja.  ( 4/1993.   ( II.  12.  )  AB
   határozat,  ABH   1993,  66,  72 )  A  tulajdonvédelemben
   végbement változás az irodalomban is sokszorosan tárgyalt
   és általában elfogadott.

   Az emberek  túlnyomó többsége  ma  nem  "önnyugdíjas",  s
   inaktív korára  társadalmi és  gazdasági biztonságát  nem
   saját dologi  javai jelentik,  hanem eleve  úgy él,  hogy
   munkája eredményének  egy részét a társadalombiztosításba
   ruházza be,  s annak  a szolgáltatásai látják el a szűken
   értelmezett polgári  jogi  vagyon  biztonságot  garantáló
   feladatát. Ha pedig javait törvény vonja el erre a célra,
   törvénynek kell a tulajdonéval összehasonlító biztonságot
   nyújtania. Ugyanez  érvényes a  betegség, vagy  más okból
   bekövetkező keresetkiesés  esetén való ellátásra, továbbá
   a gyermekvállalásból  és -nevelésből  adódó többletterhek
   fedezésének arra  a részére is, amelyet járulékfizetéssel
   ellentételez a  biztosított.  ( A  védelem  szempontjából
   nincs  jelentősége   annak,   hogy   a   szolgáltatás   a
   járulékfizetési szakasz után, vagy közben esedékes-e. )

   A  tulajdonvédelem   a  társadalombiztosítás   terén  sem
   veszíti  el   kapcsolatát   a   saját   vagyonnal,   vagy
   értékteremtő munkával.  Ezért különböztetjük  meg a saját
   járulékkal  megfizetett,   "biztosítási"   szolgáltatások
   teljesebb  védelmét   a  segélyezési   típusú  juttatások
   csekélyebb védelmétől. A tulajdonvédelem addig terjedhet,
   amíg a szolgáltatás ugyanazt a funkciót látja el, amire a
   dologi vagyon is szolgálna, amiből az is következik, hogy
   ez a  tulajdonsága  nem  szüntethető  meg.  Ugyanakkor  a
   pontos megfelelést  a saját  befizetés és  a szolgáltatás
   között  a   társadalombiztosítás  működési   módja  ( nem
   tőkésített vagyon )  és a beleépített szolidaritási elem,
   valamint  a   hosszú  távon   a  járulékfizető  által  is
   hordozott kockázat kizárja.

   Az Alkotmánybíróság a tulajdon mint alapjog védelméről és
   a tulajdon  szociális kötöttségéről  vallott felfogását a
   64/1993. ( XII. 22. ) AB határozatban fejtette ki. Többek
   között  kimondta,  hogy  az  alkotmányos  tulajdonvédelem
   terjedelme mindig  konkrét :  függ a  tulajdon alanyától,
   tárgyától és  funkciójától, illetve a korlátozás módjától
   is. ( ABH  1993, 380 )  Másrészt  azt  is  leszögezte  az
   Alkotmánybíróság, hogy  a  védelmi  kör  kiterjesztésével
   egyidejűleg   a   "tulajdon   szociális   kötöttségei   a
   tulajdonosi     autonómia     messzemenő     korlátozását
   alkotmányosan lehetővé  teszik. .  . . Az alkotmányossági
   kérdés  az   lett,   hogy   milyen   esetekben   kell   a
   tulajdonosnak    a    közhatalmi    korlátozást    minden
   ellenszolgáltatás nélkül  eltűrnie, illetve mikor tarthat
   igényt  kártalanításra.  .  .  .  Az  állami  beavatkozás
   alkotmányossága     megítélésének      súlypontja,     az
   alkotmánybírósági értékelés  voltaképpeni tere  a cél  és
   eszköz, a közérdek és a tulajdonkorlátozás arányosságának
   megítélése lett.  " A  korlátozáshoz a  13. § (2) szerint
   elég  a   "közérdek".  Ennek  megállapítása  a  jogalkotó
   feladata.   Az   Alkotmánybíróság   nem   a   törvényhozó
   választásának  feltétlen  szükségességét,  hanem  csak  a
   közérdekre   hivatkozás    indokoltságát,   továbbá   azt
   vizsgálja,  hogy   a  "közérdekű"   megoldás  nem  sért-e
   valamely   más    alkotmányos   jogot.    A    korlátozás
   arányosságára   viszont    az   Alkotmánybíróság   eddigi
   gyakorlata számos ismérvet kínál. ( ABH 1993, 380-382 )

   Az  arányosság   vizsgálatának  ezekben  a  kereteiben  a
   társadalombiztosítási   jogviszony    sajátosságait    is
   figyelembe   vevő    eszközt   nyerünk   arra,   hogy   a
   változtatások alkotmányos  vizsgálata  során  a  változás
   célját   és   eszközét   összemérjük.   A   szolgáltatás-
   csökkentéseket    indokoló     "közérdek",    az    egész
   társadalombiztosítás-rendszer     működőképessége      és
   fennmaradása,  az   állam  helytállásának   külső  és   a
   társadalombiztosításban rejlő  okok miatti  megnehezülése
   ( beleértve    a    járulékok    behajthatatlanságát    a
   munkáltatóktól ) alkotmányjogi kategóriával értékelhetővé
   válik.

   Azokban az esetekben azonban, ahol a biztosítási elem nem
   játszik  szerepet  -  vagy  ez  a  szerepe  végérvényesen
   megszűnt, -,  nem a  tulajdon alapjogi  védelme, hanem  a
   jogállamiság  legfontosabb  összetevője,  a  jogbiztonság
   követelményei  alapján   kell   eldönteni   a   szociális
   ellátásokba   való   beavatkozás   alkotmányosságát.   Az
   Alkotmánybíróság  számos   határozatban  fejtette   ki  a
   jogbiztonság tartalmát.  Ezek  között  jelentős  hányadot
   képviselnek  azok   az   ítéletek,   amelyek   jogszabály
   hatálybalépése kapcsán  az új rendelkezések alkalmazására
   való  felkészülési   időt   alkotmányos   követelményként
   határozzák meg.  ( 7/1992. I.  30. )  AB  határozat,  ABH
   1992, 47;  25/1992. ( IV.  30. )  AB határozat, ABH 1992,
   132; 28/1992.  ( IV. 30.  ) AB  határozat, ABH 1992, 156-
   159; 57/1994 ( XI. 17. ) AB határozat, ABH 1994, 324 )

   A  családi   pótlék  esetében   nem  a  korábbi  rendszer
   megváltoztatása  jelenti  az  alkotmányossági  problémát,
   hanem az,  hogy a  már megszerzett jogosítványokat minden
   átmenet nélkül  váltja fel  egy más  alapú rendszerrel. A
   Gst.  rendelkezéseinek   kialakításánál  figyelmen  kívül
   hagyta a  jogalkotó  azt,  hogy  a  család  megélhetésére
   vonatkozó  hosszú   távú  döntéseiben  jelentős  szerepet
   játszott a  részére már  folyósítás alatt lévő rendszeres
   ellátás, ígért  váromány mind  a gyermek  vagy  gyermekek
   vállalására, mind  pedig iskoláztatásukra, neveltetésükre
   irányuló  állásfoglalásoknál.   Bár  a   családi   pótlék
   önmagában soha  nem fedezte  a gyermeket  nevelő családok
   anyagi  kötelezettségeit,   de  kiszámíthatósága  folytán
   viszonylagos stabilitást biztosított az ellátásukban.

   Az állam  a Gst.  -ben  megjelenő,  az  ország  hátrányos
   gazdasági helyzetét  figyelembe vevő  döntései  nyomán  e
   rendszerbe oly módon avatkozik bele, hogy a beavatkozások
   hatásai nem  ismertek, de  nem ad  lehetőséget arra  sem,
   hogy  a   család   felkészülhessen   a   családi   pótlék
   megváltozott rendszeréből  és a  párhuzamosan jelen  lévő
   egyéb  terhekből  ( gyermekruházati  támogatások  hiánya,
   tankönyv  árak,  tandíjak,  a  család  egyéb  megélhetési
   terhei )   rá    háruló   szükséges    családfenntartási,
   családalapítási, iskoláztatással kapcsolatos döntésekre.

   Minthogy a  családi pótlékra  vonatkozóan már megszerzett
   jogok megvonását,  illetve  átalakítását  a  Gst.  szinte
   azonnali   hatállyal    rendelte   el    bevezetni,    ez
   alkotmányellenes helyzetet teremtett. Erre figyelemmel az
   Alkotmánybíróság a  korábbi rendelkezéseknek  megfelelően
   megszerzett családi  pótlékok  megszüntetéséről,  a  Gst.
   hatályba léptető rendelkezéseinek alkotmányellenességéről
   a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

                             III.

   A gyermekeket  és az  anyákat az  Alkotmány külön is védi
   ( az Alkotmány  15. §  16. § 66. § (2) bekezdése, a 67. §
   (1) bekezdése ) .  Ezért a  már megszerzett  jogokba való
   beavatkozás   alkotmányosságának   vagy   önkényességének
   megítélésénél az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem
   elégséges a  beavatkozás gazdasági  indokaira hivatkozni,
   az említett  alkotmányos rendelkezések  érvényesülését is
   vizsgálni szükséges. A társadalomnak ugyanis elemi érdeke
   fűződik ahhoz,  hogy a  jövőben  is  legyen  olyan  aktív
   népesség, amely képes realizálni az állami kötelezettség-
   vállalásokat.

   Az Alkotmánybíróság  az abortuszról  szóló  határozatában
   részletesen  kifejtette,   hogy  az   állam   intézményes
   kötelessége  védeni   az  emberi   életet,  beleértve   a
   keletkezőben lévő  emberi életet  és a jövendő generációk
   életfeltételeinek biztosítását  is. (  64/1991. (XII.17.)
   AB határozat, ABH 1991, 228, 303. )

   Az Alkotmánybíróság  szerint az Alkotmány lehetővé teszi,
   hogy  a  törvényhozó  úgy  döntsön,  hogy  a  magzat  nem
   személy, nem  jogalany. Az  abortuszt azonban  - az  élet
   védelmére  irányuló   kötelezettségei   folytán   -   nem
   engedhető meg  korlátlanul és  indok nélkül.  ( ABH 1991.
   316. )
   Több  alkotmánybíró   párhuzamos  indokolása  szerint  az
   abortusz alkotmányosságának megítélésébe be kell vonni az
   anyákat a  gyermek  születése  előtt  és  után  megillető
   támogatást és  védelmet ( Alkotmány  66. § (2) bekezdés )
   és a gyermeket az Alkotmány szerint megillető védelmet és
   gondoskodást is. /Alkotmány 67. § (1) /

   Bár  az   Alkotmány  rendelkezéseiből   közvetlenül   nem
   vezethető  le   a  terhességi  -  gyermekágyi  segély,  a
   várandóssági pótlék  az egyéb  szolgáltatások vagy akár a
   családi pótlék  konkrét szabályozása  vagy mértéke, annak
   eldöntésénél   azonban,    hogy   valamely   szolgáltatás
   tényleges   kialakítása   nem   áll-e   ellentétben   más
   alkotmányos joggal, az Alkotmánynak az élethez való jogra
   vonatkozó  rendelkezéseit   ( 54.  §  (1)  bekezdés )  is
   figyelembe kell venni.

   Az anya  önrendelkezési jogának  a hatályos  jog szerinti
   messzemenő figyelembe  vétele ugyanis  megfelelő  pozitív
   ellensúlyokat követel  meg a  gyermekvállalást  elősegítő
   intézkedések területén.  A gyed és az 1993-ban bevezetett
   várandóssági   pótlék   intézménye   kifejezetten   ilyen
   bátorító intézmény  volt. Azonnali megszüntetésük - mivel
   a  gyes   új  szabályai  nem  képezhetnek  összehasonlító
   kompenzációt, ugyanígy  a terhesség  negyedik  hónapjától
   biztosított várandóssági  pótlékot felváltó,  a szüléskor
   nyújtandó egyszeri  anyasági támogatás  -, felborítja  az
   állam   életvédelmi    kötelezettsége    és    az    anya
   önrendelkezési  jogának  elismerése  közötti  egyensúlyt.
   Ezzel alkotmányellenes helyzet állhat elő.

   Az Alkotmánybíróság  az anya  terhességének 4. hónapjától
   járó várandósági pótlék, valamint a gyermek 2 éves koráig
   járó  gyermekgondozási   díj  megszüntetésére   vonatkozó
   rendelkezések     hatálybaléptetési     szabályait     is
   megsemmisítette.  A   jogalkotónak  e   rendelkezések  új
   hatálybaléptetési időpontjának  meghatározásán  túlmenően
   arról is  gondoskodnia kell,  hogy  az  ezen  intézmények
   helyébe lépő  ellátási  formák  összhangban  legyenek  az
   államnak    az     Alkotmányból     eredő     életvédelmi
   kötelezettségével és  biztosítsák az  anya önrendelkezési
   jogának gyakorlását.

   Az   Alkotmánybíróság    határozata   folytán    a   Gst.
   hatálybaléptető rendelkezéseinek  egy része, ezen belül a
   T. 25/A.  §-át hatályon  kívül helyező,  a  magzatvédelmi
   törvény  1.   §-ának  módosítását  elrendelő  §  nem  lép
   hatályba  az  eredetileg  meghatározott  időpontban  :  a
   hatálybalépés új időpontjának meghatározása a jogalkotóra
   tartozik.

   Az Alkotmánybíróság  ezzel a  döntéssel arra  is rámutat,
   hogy az államnak a szociális ellátás egésze átalakítására
   irányuló döntései  meghozatala és  bevezetése  előtt,  az
   ország   pénzügyi,    gazdasági   helyzetére    vonatkozó
   szempontok mellett figyelembe kell vennie az Alkotmányból
   kifejezetten reá  háruló, az  anya, a család és gyermekek
   védelmére vonatkozó kötelességeit is.

   A társadalom  jelentős részét  érintő szociális  ellátási
   rendszer  átalakítását  célzó  jogszabályi  rendelkezések
   bevezetésénél, hatályba  léptetésénél pedig  az Alkotmány
   2. §-  a szerinti  jogállamiságnak megfelelő követelmény,
   hogy az  állam magatartása  legyen kiszámítható,  mind  a
   természetes, mind  a jogi személyek, mind gazdasági, mind
   a családi vagy egzisztenciális döntéseknél megalapozottan
   tudjanak  tervezni,   és  következtetni   az  államnak  -
   jogszabályokban testet öltő- akaratára.

   Az   Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   a   Gst.
   hatálybaléptetése  azáltal,  hogy  a  szociális  ellátási
   rendszer  egészét   átalakító,   egyes   szolgáltatásokat
   megszüntető rendelkezéseit  1995. július 1-jével rendelte
   alkalmazni -  még, ha  egyes szolgáltatások  teljesítését
   1995. december  31-ig vállalta is, - e követelménynek nem
   felel meg, ezért alkotmányellenes.

   Ezért az  Alkotmánybíróság a  Gst. -nek  az  anyák  és  a
   gyermeket nevelő  családok szociális ellátására vonatkozó
   rendelkezései    bevezetéséről,     hatálybaléptetéséről,
   illetőleg  egyes  korábbi  rendelkezések  hatályon  kívül
   helyezéséről szóló  §-ait a  rendelkező részben foglaltak
   szerint megsemmisítette. E rendelkezések sorsát osztják a
   Gst. végrehajtása tárgyában kibocsátott kormányrendeletek
   kapcsolódó szabályai is.
                        Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

                        Dr. Kilényi Géza
                       előadó alkotmánybíró

                          Dr. Ádám Antal
                          alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás      Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró          alkotmánybíró

        Dr. Szabó András          Dr. Tersztyánszky Ödön
          alkotmánybíró               alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró
    Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Egyetértek a  határozatnak mind rendelkező részével, mind
    indokolásával. Mégis  úgy ítélem, hogy a vizsgált törvény
    átfogó jellegéből és megfogalmazott céljából következő és
    annak a  "csomagban"  megjelenő  megvalósításából  kitűnő
    összefüggő jogalkotói  reformtervezet  alkotmányosságának
    elvi elemzése az indokolásnál átfogóbban szükséges.

    Az  Alkotmány   bevezető  része   előírja   a   szociális
    piacgazdaságot   megvalósító    jogállamra   való   békés
    átmenetet mint  alkotmányos célt.  A piacgazdaságra  való
    átmenet során  az állam  a gazdaság jelentős területeiről
    visszavonul,  azokat   magánkézbe  adja   és  ezáltal   a
    magánérdek, magánvállalkozás  és kezdeményezés váltja fel
    az  állami  tervezés  és  irányítás  eddigi  szerepét.  A
    társadalomnak a  társadalmi  termelés,  életszínvonal  és
    személyi méltóság  emelése  érdekében  e  folyamat  során
    jelentkező hátrányokat vállalnia kell, mert összességében
    a folyamat  az egyének  és a  közösség  érdekét  egyaránt
    szolgálja.  A   szociális  piacgazdaságra   való  átmenet
    követelménye  mindazonáltal,  hogy  az  átmenet  során  a
    jogállam biztosítsa  a szociális  védőhálót  mindazoknak,
    akik az új rendre felkészülni idejében nem tudtak, akiket
    a  piaci   viszonyok  szabad   érvényesülése   aránytalan
    hátránnyal sújt,  vagy akik koruk, egészségi állapotuk és
    egyéb ok  miatt az új viszonyokra átállni már képtelenek.

    Ha az  így hátrányos helyzetbe kerülők az előző szociális
    rendben    állami     ígérvényt    szereztek    szociális
    biztonságukra, részükre  azt az  Alkotmány  70/E  szakasz
    első fordulata  biztosítja, összhangban a tulajdonvédelem
    alkotmányos követelményeivel.  Ha ilyen  garancia  nélkül
    ugyan,  de  létalapjukat  vesztik  önhibájukon  kívül  az
    átállás  következményeképp,  az  Alkotmány  70/E  szakasz
    második   fordulata    kötelezi    a    17.    szakaszban
    megfogalmazott elv  alapján az  Államot a megélhetésükhöz
    szükséges ellátás ( kiegészítés ) biztosítására.

    A piacgazdaságra való átmenet során az Állam kivonulása a
    gazdaságból  és   egyéb  magánautonómia   körébe   kerülő
    közfeladatok intézése  területéről eleve  azzal jár, hogy
    az államháztartás  terhei csökkennek, az államapparátus a
    célszerű és  hatékony méretre  módosítandó.  Ennek  során
    ügyelni  kell   arra,  hogy  az  állami  anyagi  eszközök
    felhasználása közérdekű  módon, arányosan  történjék :  a
    piacgazdaság  magával   hozza,  hogy   a  piachoz  jobban
    alkalmazkodó egyedek anyagi érvényesülése kiugró előnnyel
    járjon, de  a  jogállam  követelménye,  hogy  az  állami,
    közteherviselésből   fedezett,   források   felhasználása
    törvényes, nem egyedi, hanem köz érdeket szolgáló legyen.
    A   közteherviselés    alkotmányi   követelménye   ( 70/I
    szakasz ) mind  a közterhek arányos vállalását, mind azok
    célszerű, átlátható  és lelkiismeretes,  felelősségteljes
    felhasználását is előírja a jogállamiság keretei között.

    A közterhek  alakulásában közre  hatnak  egyrészt  állami
    közvetlen  feladatok   fedezését  szolgáló  tényezők,  de
    másrészt olyan  alkotmányos költségtényezők is, amelyeket
    alkotmányosan   védett    társadalmi    érdekek    állami
    biztosítására,   vagy   egyes   rétegek   által   vállalt
    társadalmi  szintű   többletterhek  kiegyenlítésére  kell
    fordítani.  Noha   a  cél  az  állam  másodlagos  elosztó
    szerepének  minimálisra  csökkentése  a  piacgazdaságban,
    mégsem lehet  a szociális  piacgazdaságban ettől teljesen
    eltekinteni, noha  az állami  pénzeszközök  új  módszerű,
    hatékonyabb  elosztása,   kizárólag  tényleges  és  jogos
    igények támogatása,  a felesleges  kiadások megszüntetése
    nyilván fontos közérdek.

    Feladatként a  társadalmi terhek  forrásainak biztosítása
    között  az   iparfejlesztés,  a   piac  megteremtése,   a
    természeti  erőforrásokkal   való  hatékony   és   kímélő
    gazdálkodás mellett  tényezőként jelentkezik a társadalom
    emberi    tényezőjének     "újratermelése"     is.     Az
    Alkotmánybíróság határozata  is rámutat, hogy a szociális
    biztonságot a  jelenlegi rendszerben  nem a  felhalmozott
    javak értékálló  tőkésítése, hanem  a mindenkori  termelő
    népesség tehervállalása biztosítja és fogja biztosítani a
    jövőben is.  Még a  felhalmozott tőke  sem  tud  termelni
    emberi közreműködés  nélkül. Az  Alkotmány 15.  , 16. 66.
    2 ) ,  67.  1 )  és  3 )  szakaszai  ezért  írják  elő  a
    családok,  a  szülők,  az  ifjúság  fokozott  alkotmányos
    védelmét, a  törvényalkotóra bízva,  hogy a  támogatás és
    védelem rendszerét kialakítsa, szabályozza. Külön utal az
    Alkotmány    70     2 )    szakasz    arra,    hogy    az
    esélyegyenlőtlenség kiküszöbölését  célzó  intézkedéseket
    kell a  törvényhozónak  tennie,  míg  a  70/B  szakasz  a
    termelésben   részt    vevők   megfelelő    jövedelemhez,
    pihenéshez való  jogát rögzíti ( és közvetve tiltja annak
    közcélra való aránytalan igénybevételét, elvonását ) .

    Ha  mindezen   alkotmányos   intézkedéseket   összhangban
    szemléljük azzal,  hogy jelenlegi  jogrendünk a  szülőket
    kötelezi gyermekeik tartására, taníttatására, nevelésére,
    és hogy  ezen terhek  szigorúan anyagi  része  kifejezett
    társadalmi célt  szolgál, ha  figyelembe vesszük,  hogy a
    jövő  nemzedék  ellátásában,  eltartásában  a  társadalom
    különböző rétegei  egyenlőtlenül vesznek  részt, s hogy e
    terhek annál  jelentősebb esélyegyenlőtlenséget okoznak a
    gyermeket   ellátóknak,    minél   igényesebben,    minél
    célszerűbben    tesznek     eleget    szülői     eltartói
    feladataiknak, akkor  azt kell  megállapítanunk,  hogy  a
    jelenleg tárgyalt,  a gazdasági stabilizációt mint helyes
    és szükséges  társadalmi célt  szolgáló  törvénycsomag  a
    családvédelem és  esélyegyenlőség, valamint  a társadalmi
    reprodukció  terheinek   arányos  viselése  szempontjából
    távolról  sincs   összhangban  az   idézett   alkotmányos
    elvekkel és rendelkezésekkel.

    Az Alkotmánybíróság  nem kívánja megkötni a törvényalkotó
    kezét  a  helyes  megoldások  keresésében,  de  fel  kell
    hívnia, a határozatban foglaltnál kifejezettebb formában,
    a jogalkotót arra, hogy csak az alkotmányos, a társadalom
    erkölcsi és  szociális igazságossági  érzékének megfelelő
    megszorító megoldások  kiválasztása, megkövetelése esetén
    számíthat   arra    a    társadalmi    egyetértésre    és
    együttműködésre,     ami     a     reformok     sikerének
    nélkülözhetetlen  előfeltétele.   A  jelenlegi  szociális
    ellátási    rendszer    lehet    elavult,    tartalmazhat
    visszásságokat,   nyújthat   felesleges   támogatást   is
    helyenként, de  egészében ma  is távol  áll attól, hogy a
    társadalmi  reprodukció   terheinek   egyenlő   viselését
    biztosítsa.  Távlatilag  ma  is  a  társadalmi  egyensúly
    folyamatos  romlásának   irányába  hat  és  a  társadalom
    minőséget is  rontja hosszú távon. Nem túlkedvezményezi a
    népesség reprodukcióját  vállaló  réteget  összességében,
    hanem  az   alkotmányosan  elvárható   szintnél   kevésbé
    támogatja.

    Úgy tűnik,  hogy a  jelenlegi "csomagtörvény",  ahelyett,
    hogy ígérete  szerint a  stabilizáció irányába  hatna,  e
    különbségeket   még    fokozza,   hisz   az   utódnevelés
    feltételeit  többszörösen   elnehezíti.  Eddig  megjelent
    rendelkezései hosszú  távon kifejezetten  ellentétesek  a
    társadalmi-gazdasági stabilizáció  igényével és céljával.
    A  jogalkotónak   legalábbis  a   hosszú  távú   rendezés
    elfogadható tervét a társadalom elé kellene tárnia ahhoz,
    hogy akár  csak a  jelenlegi hátrányos megkülönböztetések
    fenntartását  is   indokolni  tudja.  Azok  súlyosbítása,
    kivált  a  költségvetés  egésze  szempontjából  elenyésző
    számszerű megtakarítások látszólagos előnyei kedvéért, az
    Alkotmány  betűjével   és  szellemével   aligha   hozható
    összhangba. Az  Alkotmánybíróság döntése a jogalkotónak a
    hiányzó összhang  megteremtésére  módot  ad.  Indokolt  e
    lehetőségre mint  szükségességre  a  figyelmet  külön  is
    felhívni.

    Budapest, 1995. június 30.
                                           Dr. Zlinszky János
                                              alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    43/1995. (VI. 30.)
    Date of the decision:
    .
    06/30/1995
    .
    .