English
Hungarian
Ügyszám:
.
89/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 23/1990. (X. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1990/88
.
A döntés kelte: Budapest, 10/24/1990
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az Alkotmánybíróság Dr. Horváth Tibornak a Halálbüntetést
   Ellenzők Ligája  nevében a  halálbüntetést előíró büntető
   rendelkezések alkotmányellenességének  megállapítására és
   megsemmisítésére    irányuló     indítványa     tárgyában
   Dr. Schmidt   Péter    alkotmánybíró   különvéleményével,
   Dr. Lábady  Tamás  és  Dr.  Tersztyánszky  Ödön,  továbbá
   Dr. Sólyom László, Dr. Szabó András és Dr. Zlinszky János
   alkotmánybírók   párhuzamos   véleményével   meghozta   a
   következő

                         határozatot:

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  halálbüntetés
   alkotmányellenes. A  Büntető Törvénykönyvről  szóló 1978.
   évi   IV. tv. ( a továbbiakban: Btk. ) 38. § (1) bekezdés
   1. pontja,  a 39.  §-a és  a 84. §-a, a büntetőeljárásról
   szóló 1973.  évi I. tv. ( a továbbiakban: Be. ) 399. §-a,
   a büntetések  és az  intézkedések  végrehajtásáról  szóló
   1979.  évi   11.  tvr.   17.  és   18.  §-a,  valamint  a
   Büntetésvégrehajtási    Szabályzatról    szóló    8/1979.
   ( VI. 30. )  IM  rendelet  151.,  152.  és  153.  §-a  az
   Alkotmányba ütközik, ezért azokat megsemmisíti.

   Alkotmányellenes   a  Btk. 155  (1) bekezdés,  a  158.  §
   (2)   bekezdés,  a   160.  §, a  163. §,  a  166.  §  (2)
   bekezdés,  a  261.  §  (2)   bekezdés,   a   262.  §  (2)
   bekezdés,   a  343.  §  (4)   bekezdés,  a   346.  §  (1)
   bekezdés, a    347. §,  a 348.  § (3)  bekezdés, a 352. §
   (3) és (4) bekezdés, a  354. § (3) bekezdés, a 355. § (5)
   bekezdés,  a  363. §  (2)  bekezdés, a 364. §,  a  365. §
   rendelkezéseiben   a    kiszabható     büntetési    nemek
   megállapításánál  a   halálbüntetés   mint   alkalmazható
   büntetési nem megjelölése is. Ezért a Btk. utóbb említett
   tényállásaiban a  halálbüntetés mint kiszabható büntetési
   nem előírását az Alkotmánybíróság ugyancsak megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság  e határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.

   A megsemmisített  rendelkezések e  határozatnak a  Magyar
   Közlönyben való közzététele napján vesztik hatályukat. Az
   Alkotmánybíróság   az 1989. évi XXXII. tv. 43. §-ának (3)
   bekezdése  alapján   egyben  elrendeli  a  halálbüntetést
   előíró,    megsemmisített    büntetőjogi    rendelkezések
   alkalmazásával    halálbüntetést     kiszabó,     jogerős
   határozattal      lezárt      olyan      büntetőeljárások
   felülvizsgálatát, amelyekben  a hozott  ítéletet még  nem
   hajtották végre.
                            Indokolás

                               I.

    Indítványozó  a   halálbüntetést  elrendelő  jogszabályok
    alkotmányellenességének megállapítását arra hivatkozással
    kezdeményezte, hogy  e rendelkezések  sértik az Alkotmány
    54. §-ában foglaltakat, miszerint a Magyar Köztársaságban
    minden embernek  veleszületett joga  van az élethez és az
    emberi   méltósághoz,   amelyektől   senkit   nem   lehet
    önkényesen   megfosztani ( (1) bekezdés ); illetve senkit
    nem  lehet  kínzásnak,  kegyetlen,  embertelen,  megalázó
    elbánásnak vagy büntetésnek alávetni ( (2) bekezdés ).

    Kérelmében kifejtette,  hogy a  halálbüntetést  etikailag
    nem  igazolható,  az  emberi  jogokkal  összeférhetetlen,
    jóvátehetetlen    és    visszafordíthatatlan    büntetési
    eszköznek  tekinti,   amely  a   súlyos   bűncselekmények
    megelőzésére,   illetve    az    ilyen    bűncselekmények
    elkövetésétől   való    elrettentésre   alkalmatlan    és
    célszerűtlen büntetési nem.

                               II.

    1.     Az      Alkotmánybíróság     megkeresésére      az
    igazságügyminiszter   az   1990.   március   19-én   kelt
    állásfoglalásában     a     halálbüntetésre     vonatkozó
    rendelkezéseket   alkotmányellenesnek    tartotta.    Úgy
    vélekedett,  hogy   a   halálbüntetés   szükségtelen   és
    antihumánus, erkölcsileg  nem indokolható  büntetés,  nem
    szolgálja  a  büntetés  célját  és  nem  alkalmas  sem  a
    társadalom  védelmére,   sem  a  társadalom  tagjainak  a
    bűncselekmények   elkövetésétől   való   visszatartására.
    Rámutatott arra,  hogy a  halálbüntetésnek a Btk-ból való
    kiiktatása terén  jelentős  előrelépésre  került  sor  az
    1989. évi  XVI. törvény  megalkotásával, amely  az  állam
    elleni bűncselekmények  büntetési tételeiből  mellőzte  a
    halálbüntetést.

    Utalt  arra   is,  hogy   a  halálbüntetés  megszüntetése
    összhangban van az európai jogfejlődéssel. Nyugat-európai
    országokban  vagy   teljesen  megszűnt   a  halálbüntetés
    lehetősége,    vagy     csak     kivételesen,     katonai
    bűncselekményekre és háború idején alkalmazható.

    2. Az  Alkotmánybíróság szakértői  vélemény elkészítésére
    kérte fel  Dr. Földvári  Józsefet, Dr. Korinek Lászlót és
    Dr. Sajó Andrást.

    Dr.  Földvári   József  a  halálbüntetést  -  a  büntetés
    céljából kiindulva  - nem  tartja indokolt büntetésnek. A
    halálbüntetés eltörlését  azonban egy  átfogó büntetőjogi
    rendezés feladatának  tekinti. Dr.  Sajó András szerint a
    halálbüntetés   alkotmányellenes,   mivel   önkényes   és
    kegyetlen  büntetés,   sérti  az   emberi  méltóságot,  s
    ellentétes a  jogállamiság eszméjével.  Korinek László  a
    halálbüntetés statisztikai és kriminológiai vonatkozásait
    vizsgálta, s  úgy foglalt  állást, hogy a halálbüntetés a
    bünözés  elleni   harcnak  sem   nem  alkalmas,  sem  nem
    szükségszerű eszköze.

    3. A  Teljes Ülésen  - Az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
    évi XXXII. tv. 30. § (4) bekezdése alapján felszólalt:

          Dr. Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és
               Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész.

    Dr. Solt  Pál felszólalásában  annak a  jogi és  erkölcsi
    meggyőződésének adott  hangot,  hogy  a  halálbüntetésnek
    általában és  itt most  Magyarországon nincs többé helye.
    Álláspontja   szerint,    a   halálbüntetés   büntetőjogi
    szempontból igazolhatatlan,  a büntetőjogi szabályozás és
    az      Alkotmány      összefüggését      figyelembevéve:
    alkotmányellenes.

    Dr. Györgyi  Kálmán - előrebocsátva, hogy a halálbüntetés
    eltörlésének  híve   -   felhívta   az   Alkotmánybíróság
    figyelmét,  hogy   önmagában   az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdése  alapján   a  halálbüntetés   önkényessége  nem
    mondható  ki,   a   döntéshez   az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdésének  és  az   54.  § (1)  és (2)   bekezdéseinek
    komplex, egymásra  vonatkoztatott értelmezése  szükséges.
    Meggyőződése  szerint  a  leghitelesebb  fórum  e  döntés
    meghozatalára a  Parlament lenne,  de nem  vitatja el  az
    alkotmányos helyzetet, hogy az Alkotmánybíróság a törvény
    erejénél fogva nem kerülheti ki az érdemi válaszadást.

                              III.

    A halálbüntetést  a Btk.  a Büntetések és intézkedések c.
    fejezetében,   a  38. §  (1) bekezdésében  a főbüntetések
    között az első helyen említi. A 39. §-ban a törvényhozó a
    halálbüntetés  kiszabhatóságának  alanyi  feltételéről,az
    alkalmazható       mellékbüntetésről       és       egyes
    jogkövetkezményekről rendelkezik.

    A büntetés  kiszabása c. fejezetben a 84. § előírja, hogy
    halálbüntetést kivételesen  és csak akkor lehet kiszabni,
    ha -  a bűncselekmény  és az  elkövető társadalomra  való
    kiemelkedő veszélyességére,  a bűnösség  különösen  magas
    fokára figyelemmel - a társadalom védelme csak e büntetés
    alkalmazásával biztosítható.

    A  Be-nek   a  halálbüntetést   is  érintő   399.  §-a  a
    kegyelmezési  eljárással,  a  terhes,  illetve  elmebeteg
    elítélttel,  valamint   a  távollétében  halálbüntetéssel
    sújtott  vádlottal   kapcsolatos  legfontosabb   eljárási
    szabályokat állapítja meg.

    Az 1979.  évi 11.  tvr. 17.  és 18.  §-a a  halálbüntetés
    végrehajtásának körülményeit határozza meg:

    A  Büntetésvégrehajtási   Szabályzat  alkotmányellenesnek
    nyilvánított   §-ai    a   halálraítélttel    kapcsolatos
    büntetésvégrehajtási szabályokat tartalmazzák, valamint a
    halálos ítélet  végrehajtását követő intézkedéseket írják
    elő.

    A  Btk.   szerint  -  az  Alkotmánybíróság  határozatának
    közzétételéig - halálbüntetés a következő bűncselekmények
    elkövetőivel szemben volt alkalmazható:

            az emberiség elleni bűncselekmények közül

    a népirtás                     ( 155. § (1) bekezdése )
    a polgári lakosság elleni      ( 158. § (2) bekezdése )
    erőszak minősített esete

    a  bűnös    hadviselés         ( 106. § )
    és a hadikövet elleni          ( 163. § (2) bekezdése )
    erőszak minősített esete

             a személy elleni bűncselekmények közül

    az emberölés                  ( 166. § (2) bekezdése );
    minősített esetei

             a közrend elleni bűncselekmények közül

    a terrorcselekmény            ( 261. § (2) bekezdése )
    minősített esetei és a

    légi jármű hatalomba          ( 262. § (2) bekezdése );
    kerítésének minősített esete

                 a katonai bűncselekmények közül

    a szökés különösen            ( 343. § (4) bekezdése ),
    minősített esetei

    a kibúvás szolgálat alól      ( 346. § (1) bekezdése ),
    minősített esete

    a szolgálat megtagadása       ( 347. § ),

    a kötelességszegés            ( 348. § (3) bekezdése ),
    szolgálatban különösen
    minősített esete

    a zendülés különösen          ( 352. § (3) és (4)
    minősített esete                bekezdései ),
    a parancs iránti              ( 354. § (3) bekezdése ),
    engedetlenség
    minősített esete

    az elöljáró vagy              ( 355. § (5) bekezdése ),
    szolgálati közeg
    elleni erőszak
    különösen minősített
    esetei

    a harckészültség              ( 363. § (2) bekezdése )
    veszélyeztetése
    minősített esete

    a parancsnoki                 ( 364. § )
    kötelességszegés

    és a kibúvás a harci          ( 365. § ).
    kötelesség teljesítése alól

                               IV.

    Az  Alkotmánybíróság   a  halálbüntetést   lehetővé  tevő
    jogszabályok  alkotmányellenességét   kimondó  és  azokat
    megsemmisítő határozatának  indokolásául  a  következőket
    fogalmazza meg.

    Az Alkotmány az Általános rendelkezések c. I. fejezetében
    kinyilvánítja ,  hogy a  Magyar Köztársaság  elismeri  az
    ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait,
    ezek tiszteletben  tartása és  védelme az állam elsőrendű
    kötelessége .  (  8. § (1) bekezdése )  Az Alapvető jogok
    és  kötelességek   c.  XII.   fejezetben  pedig  elsőként
    állapítja  meg,   hogy  a  Magyar  Köztársaságban  minden
    embernek veleszületett  joga van  az élethez és az emberi
    méltósághoz,  amelyektől   senkit  nem  lehet  önkényesen
    megfosztani.( 54. § (1) bekezdése ). A 8. § (4) bekezdése
    szerint  az élethez  és az  emberi  méltósághoz való  jog
    olyan  alapvető   jognak  minősül,   amelynek  gyakorlása
    rendkívüli  állapot,  szükségállapot  vagy veszélyhelyzet
    idején sem függeszthető fel, illetve nem korlátozható.

    Az  Alkotmány   idézett  rendelkezéseinek  összevetéséből
    megállapítható, hogy  Magyarországon  az  élethez  és  az
    emberi méltósághoz  való jog  - állampolgárságra tekintet
    nélkül -  minden embernek  veleszületett, sérthetetlen és
    elidegeníthetetlen alapvető  joga. A  magyar államnak  az
    élethez és az emberi méltósághoz való jog tekintetében is
    elsőrendű kötelessége, hogy tiszteletben tartsa és védje.
    Az   Alkotmány  54. §-ának  (1) bekezdése  azt  állapítja
    meg, hogy  az élettől és az emberi méltóságtól senkit nem
    lehet önkényesen  megfosztani. E  tilalom  megfogalmazása
    egyben megengedte  az élettől  és az  emberi  méltóságtól
    történő nem önkényes megfosztást.

    A halálbüntetés  törvényi megengedése  alkotmányosságának
    megítélésénél   azonban    az  Alkotmány  8.  §-ának  (2)
    bekezdése az  irányadó, amelyet  az Országgyűlés az 1990.
    június 19-én  elfogadott és  június 25-én hatályba lépett
    1990. évi  XL. törvény  3.  §  (1) bekezdése iktatott  az
    1989.  október  23-án  kihirdetett  8.  §  (2)  bekezdése
    helyébe. Az  Alkotmány   8.  § (2)  bekezdésének hatályos
    rendelkezése szerint  a Magyar Köztársaságban az alapvető
    jogokra és  kötelességekre vonatkozó  szabályokat törvény
    állapítja meg,  alapvető jog  lényeges tartalmát  azonban
    nem korlátozhatja.

    Az Alkotmánybíróság  úgy itélte  meg, hogy a Btk-nak és a
    kapcsolódó hivatkozott  jogszabályoknak a halálbüntetésre
    vonatkozó  rendelkezései   az  élethez   és   az   emberi
    méltósághoz való  jog  lényeges  tartalma  korlátozásának
    tilalmába ütköznek.  Az élettől  és az emberi méltóságtól
    halálbüntetéssel     való      megfosztásra     vonatkozó
    rendelkezések ugyanis az élethez és az emberi méltósághoz
    való alapvető jog lényeges tartalmát nemcsak korlátozzák,
    hanem az életnek és az emberi méltóságnak, illetve az ezt
    biztosító   jognak    a   teljes   és   helyrehozhatatlan
    megsemmisítését engedik  meg. Ezért  megállapította  ezek
    alkotmányellenességét és megsemmisítette ezeket.

                               V.

    A   Btk.    és   a    hivatkozott   egyéb    jogszabályok
    alkotmányellenességét    és    megsemmisítését    kimondó
    alkotmánybírósági     határozat      fenti     indokainak
    megfogalmazása  után   az  Alkotmánybíróság  szükségesnek
    tartja megjegyezni a következőket is.

    1. Az  Alkotmány   8.  § (2) bekezdésének az 1990. június
    19- i alkotmánymódosítással beiktatott rendelkezése és az
    54.  §   (1)   bekezdésének    idézett    szövege   nincs
    összhangban. Az  Országgyűlésre hárul  az a feladat, hogy
    az összhangot megteremtse.

    2. Az emberi élet és az emberi méltóság elválaszthatatlan
    egységet alkot  és minden mást megelőző legnagyobb érték.
    Az emberi  élethez  és  méltósághoz  való  jog  ugyancsak
    egységet alkotó  olyan oszthatatlan  és  korlátozhatatlan
    alapjog,  amely   számos  egyéb   alapjognak  forrása  és
    feltétele. Az  emberi élet  és méltóság egységéből fakadó
    alapjogokat   az   alkotmányos   jogállam   a   vonatkozó
    nemzetközi   egyezmények    és   az   alapvető   jogelvek
    figyelembevételével,   az    Alkotmányban   meghatározott
    közösségi  és   egyéni  érdekek   szolgálatában  hivatott
    szabályozni.  Az   emberi  élethez  és  méltósághoz  mint
    abszolút értékhez  való  jog  korlátot  jelent  az  állam
    büntetőhatalmával szemben.

    3. Az  Alkotmánybíróság  figyelmet  érdemlőnek  tartja  a
    kriminológia  és   a  kriminálstatisztika  számos  ország
    tapasztalait értékelő  következő megállapítását.  A halál
    büntetés alkalmazása vagy eltörlése sem az összbünözésre,
    sem    a     korábban    halálbüntetéssel     fenyegetett
    bűncselekmények   elkövetésének    gyakoriságára    nincs
    bizonyíthatóan törvényszerű hatással.

    4.   A    Polgári   és    Politikai   Jogok    Nemzetközi
    Egyezségokmánya -  amelynek Magyarország  is  részese  és
    amelyet az  1976.  évi  8.  tvr-rel  hirdetett  ki  -  6.
    cikkének   (1)  bekezdése  megállapítja  minden  embernek
    veleszületett joga  van az  életre. E  jogot a törvénynek
    védelmeznie kell.  Senkit sem  lehet életétől  önkényesen
    megfosztani.  Ugyanezen    cikk   (6)   bekezdése   pedig
    megállapítja, hogy  e cikk  egyetlen  rendelkezésére  sem
    lehet  hivatkozni   avégett,   hogy   késleltessék   vagy
    megakadályozzák a  halálbüntetésnek az  Egyezségokmányban
    részes   valamely    állam    általi    eltörlését.    Az
    Egyezségokmány tehát  olyan fejlődési folyamattal számol,
    amely a  halálbüntetés  eltörlésére  irányul.  Az  emberi
    jogok és  alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában,
    1950. november  4-én aláírt  Egyezmény   2.  cikkének (1)
    bekezdése még elismerte a halálbüntetés jogszerűségét, az
    1983. április  28-án elfogadott 6. Kiegészítő Jegyzőkönyv
    1. cikke  viszont úgy  rendelkezik, hogy a halálbüntetést
    el kell  törölni. Senkit sem lehet halálbüntetésre ítélni
    és halálbüntetést  nem  szabad  végrehajtani.  Az  Európa
    Parlament  által   1989.  április   12-én  elfogadott  Az
    alapjogokról és  alapvető szabadságokról  c.  nyilatkozat
    22. §-a  ugyancsak kimondja a halálbüntetés eltörlését. A
    magyar alkotmányfejlődés  is  ebben  az  irányban  halad,
    amikor a halálbüntetést még nem egyértelműen kizáró 54. §
    (1)  bekezdésének   megalkotását   követően  a 8.  §  (2)
    bekezdésének új  megszövegezésével kizárja  alapvető  jog
    lényeges tartalmának törvényi korlátozását .

    5. Mivel  a Btk-ban  meghatározott büntetések  összefüggő
    rendszert alkotnak,  a halálbüntetésnek  mint e  rendszer
    egyik elemének  megszüntetése szükségessé  teszi az egész
    büntetési rendszer felülvizsgálatát, amely azonban nem az
    Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.
                         Dr. Sólyom László
                    az Alkotmánybíróság elnöke

                          Dr. Ádám Antal
                       előadó alkotmánybíró

                         Dr. Herczegh Géza
                           alkotmánybíró

              Dr. Kilényi Géza         Dr. Lábady Tamás
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

           Dr. Schmidt Péter             Dr. Szabó András
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

            Dr. Tersztyánszky Ödön      Dr. Vörös Imre
                alkotmánybíró           alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
     Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró és
     Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     1.  Az   emberi  jogokról  szóló  nemzetközi  egyezmények
     elismerésével  Magyarország  kötelezettséget  vállalt  az
     általános emberi  jogoknak, mint  alapvető értékeknek  az
     elismerésére.  Az     Alkotmány  7.   §   (1)   bekezdése
     értelmében a  Magyar Köztáraság  jogrendszere elfogadja a
     nemzetközi   jog    általánosan   elismert    szabályait,
     biztosítja   továbbá    a   vállalt    nemzetközi    jogi
     kötelezettségek és a belső jog összhangját.

     2. A  hatályos nemzetközi jog emberi jogi dokumentumainak
     kiindulópontja az emberi méltóság. A Polgári és Politikai
     Jogok  Nemzetközi   Egyezségokmánya  az  emberi  közösség
     valamennyi tagja  veleszületett méltóságáról  szól és  az
     emberi méltóságot a jogok végső forrásának tekinti akkor,
     amikor arra  a felismerésre utal, hogy az emberi jogok az
     emberi lény veleszületett méltóságából erednek.

     3. Az emberi méltóság, mint a személyiség integritása, az
     emberi élettel  együtt  az  emberi  lényeget  jelenti.  A
     méltóság  ember-voltunknak  és  értékünknek  fölemelő  és
     feltétlen tiszteletet  parancsoló volta, emberi lényegünk
     rangja. Ugyanúgy a priori érték mint az élet, s a létezés
     ember-dimenzióját fejezi  ki. Emberlét és emberi méltóság
     egymástól   elválaszthatatlanok.   Mindkettő   az   ember
     elidegeníthetetlen, immanens,  lényegi sajátja. Létezésre
     méltónak lenni:  emberségre való  méltóságot jelent,  így
     külön-külön  az   emberi  élet   és  az  emberi  méltóság
     tulajdonképpen kezelhetetlenek.

     4. Az  ember létezése  és méltósága,  mint maga az emberi
     egység, valójában nem is jog, mert az emberi lényeg a jog
     számára      tulajdonképpen      transzcendens,      azaz
     hozzáférhetetlen. Az  emberi  jogok  katalógusában  és  a
     modern alkotmányokban  az emberi  élet és  méltóság ezért
     elsősorban nem  is mint  alapjogok, hanem  mint  a  jogok
     forrásai, mint  jogon kívüli értékek szerepelnek, amelyek
     sérthetetlenek.  E   sérthetetlen  értékek   tiszteletben
     tartásáról és védelméről kell a jognak gondoskodnia. Ez a
     védelem - és csakis ez - viszont már a jog dimenziója. Az
     itt  belépő   jog  különféle  terebélyű  tilalomfákat  és
     garanciákat állít  fel mindenki  számára,  így  az  állam
     számára is.

     5. Az  Alkotmány   54.  §-ának (1) bekezdése tehát akkor,
     amikor az  élethez és  a méltósághoz  való  veleszületett
     jogokat tételezi  -  figyelemmel  az  Alkotmány  8. § (1)
     bekezdésében  írt   sérthetetlen  és   elidegeníthetetlen
     jelzőkre is  -,  olyan,  a  jogi  értékeket  is  megelőző
     kategóriákról rendelkezik,  amelyek a lehető legteljesebb
     jogi  oltalomban   kell  hogy   részesüljenek  és   amely
     értékekkel szembeni  követelmények -  mint valóságos jogi
     tilalmak -  korlátlanok, vagyis  az államot  is kötik. Az
     állam tehát  azért nem  foszthatja meg  büntetőhatalmánál
     fogva az embert az élettől és az emberi méltóságtól, mert
     a halálbüntetéssel az Alkotmányban védett fenti értékeket
     önkényesen átrendezi.  Önkényesen: mert  az emberi lét és
     méltóság az  értékek rangsorában  minden értéket megelőz,
     itt az  emberi jogok forrásáról, eredőjéről és alapjáról,
     azaz a  jog által  is sérthetetlen  és elidegeníthetetlen
     értékekről  van   szó.  A   halálbüntetés  ennek  folytán
     önkényes, és ezért alkotmányellenes.

     6. Mivel  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdése az élettől és
     az   emberi   méltóságtól   való   önkényes   megfosztást
     tilalmazza, az Alkotmány szerint kell, hogy maradjon tere
     a nem  önkényes megfosztásnak  is. Ezért  nem  állítható,
     hogy  az   élettől  való   minden  megfosztás  fogalmilag
     jogtalan, azaz önkényes.

     Az élettől  való megfosztás csak jogi síkon nem történhet
     meg, de az ugyanolyan értékrendek - azaz a más ember léte
     és méltósága  - egymással  már versenghetnek. A jog ebben
     az  esetben  már  nem  az  értékeket  rendezi  át,  hanem
     helyzeteket rendez:  a jogos  védelemnél, vagy  más,  nem
     önkényes megfosztás  esetében nem  a halálbüntetés  jogát
     ismeri el,  hanem  a  nem  önkényes  védekezés  minőségét
     oltalmazza az önkényességgel szemben.

     Budapest, 1990. október 24.

            Dr. Lábady Tamás       Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró            alkotmánybíró

     Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     1.    Az     Alkotmánybíróság    szabadsága    határozata
     kialakításában.

     Az Alkotmány  szerint az élethez és az emberi méltósághoz
     való jogtól  senkit  nem  lehet  önkényesen  megfosztani.
     Eszerint  a   halálbüntetés  alkotmányosságának  formális
     kulcsa az  önkényesség értelmezése.  Mivel  nyilvánvalóan
     senkit   sem    lehet   semmilyen    jogától   önkényesen
     megfosztani, az élethez és az emberi méltósághoz való jog
     elvételének speciális  feltételeit  kell  meghatároznunk,
     vagyis  az  önkényességet  e  jogok  sajátosságaira  való
     tekintettel   kell    értelmeznünk.    A    halálbüntetés
     alkotmányossága feletti  döntésnek ezért  az  élethez  és
     emberi méltósághoz való jog tartalmi kifejtése az alapja.
     Az  Alkotmány   kimondja,  hogy   az   alapvető   jogokat
     szabályozó törvény az alapvető jog lényeges tartalmát nem
     korlátozhatja.     Annak     eldöntéséhez,     hogy     a
     halálbüntetésről   szóló   törvényi   rendelkezések   nem
     korlátozzák-e az  élethez és  az emberi  méltósághoz való
     jog lényeges tartalmát, s ezért nem alkotmányellenesek-e,
     először e jogok tartalmát kell tisztáznunk.

     Az élethez  való jog  és az emberi méltósághoz való jog a
     legalapvetőbb   emberi    jogok.   Az    Alkotmánybíróság
     értelmezése  szerint   az  emberi  méltósághoz  való  jog
     anyajog  ,  azaz  a  még  nem  nevesített  szabadságjogok
     forrása. Ezért e jog értelmezése hatással lehet az egyéni
     autonómia  határainak   megvonására  más   emberi   jogok
     esetében, csakúgy,  ahogy az élethez való jog értelmezése
     befolyásolhatja az  élet feletti  rendelkezés  más  vitás
     eseteinek eldöntését ( pl. abortusz, eutanázia ).

     Egy  ilyen  horderejű  döntés  előtt  tisztázni  kell  az
     Alkotmánybíróság szabadságát  és kötöttségeit  határozata
     tartalmának kialakításában.

     Az   Alkotmánybíróság    határozata    a    halálbüntetés
     alkotmányosságának  kérdésében   a  döntés   alapját   és
     véglegességét   tekintve    lényegesen   más,    mint   a
     halálbüntetés    törvénnyel     való    eltörlése.     Az
     Országgyűlésnek szabadságában  áll bármilyen  érv alapján
     dönteni;   legyen   az   tudományos,   vagy   gyakorlati,
     büntetőpolitikai,   vagy    tetszőleges   aktuálpolitikai
     meggondolás,  vagy   indíték.  ( Lásd   a   halálbüntetés
     eltörlését a  politikai bűncselekményekre  1989-ben. )  A
     törvényhozási  folyamat   nyilvánossága  alkalmat  teremt
     minél több  érv ismertetésére és ütközésére; s egyben elő
     is  készíti   a  közvéleményt  a  döntésre.  Könnyebbsége
     parlamenti  döntésnek,   hogy  a  halálbüntetést  eltörlő
     törvény önmagában  nem jár  kényszerítő következményekkel
     az élethez  való jog  más kérdéseire nézve. Ugyanakkor az
     Országgyűlés ki  van téve  a  közvélemény  nyomásának.  A
     Parlament tetszése  szerint  fenntarthatja,  eltörölheti,
     vagy visszaállíthatja  a halálbüntetést - amíg e büntetés
     alkotmányosságáról az Alkotmánybíróság ki  nem  mondta  a
     végső szót.

     Az Alkotmánybíróság ezzel szemben kizárólag alkotmányjogi
     érvekkel alapozhatja  meg döntését.  Különösen nem érheti
     be az  általában  alkalmazott  kriminológiai  érveléssel,
     hogy ti.  a  halálbüntetés  hatékonysága  a  bűnmegelőzés
     szempontjából   nem    bizonyítható.    Nem    köti    az
     Alkotmánybíróságot  a   törvényhozó  szándéka,  hiszen  a
     Büntető törvénykönyv alkotmányosságát  felülvizsgálhatja,
     az Alkotmányt  pedig  értelmezheti.  Az  Alkotmánybíróság
     döntése végleges.  Nem köti  az Alkotmánybíróságot  sem a
     többségi akarat,  sem a  közvélemény. Nem  köti  egyetlen
     erkölcsi, vagy tudományos irányzat sem.
     Az  Alkotmánybíróságnak   tehát  saját  értelmezést  kell
     kidolgoznia az élethez való jogról.

     Ebben   az    értelmezésben   az   Alkotmány   egésze   a
     kiindulópont. Az  Alkotmánybíróságnak folytatnia kell azt
     a  munkáját,   hogy  értelmezéseiben   megfogalmazza   az
     Alkotmány és  a benne  foglalt jogok  elvi  alapjait,  és
     ítéleteivel koherens  rendszert alkot,  amely  a  ma  még
     gyakran  napi  politikai  érdekből  módosított  Alkotmány
     fölött, mint  láthatatlan alkotmány  , az  alkotmányosság
     biztos mércéjéül szolgál; és ezért várhatóan a meghozandó
     új alkotmánnyal,  vagy jövőbeli  alkotmányokkal sem kerül
     ellentétbe.  Az  Alkotmánybíróság  ebben  az  eljárásában
     szabadságot  élvez,  amíg  az  alkotmányosság  fogalmának
     keretén belül marad.

     Az alkotmányozók  a rendszerváltozás  utáni társadalomban
     és államban  érvényesülő értékpluralizmusból indultak ki;
     az Alkotmány  1989. október  23-án kihirdetett módosítása
     ( az 1989.  évi XXXI.  törvény ) szakított  a korábban az
     állam alapjává  tett hivatalos  ideológiával,  és  azzal,
     hogy a  jogokat  ezzel  összhangban  kell  értelmezni.  A
     különböző eszmei  áramlatoknak az  Alkotmány  kidolgozása
     során javasolt  felsorolása csak  a  sokféleséget  akarta
     példázni, csakúgy,  mint az  1989. októberi  módosításban
     ebből megmaradt  a polgári  demokrácia és  a demokratikus
     szocializmus értékei. Azóta - az 1990. évi XL. törvénnyel
     - ez  is kikerült  az Alkotmányból.  Az alkotmányos jogok
     igen  absztrakt   megfogalmazásában  nem   fedezhető  fel
     semmilyen jele  annak, hogy  a törvényhozó ezen jogok egy
     adott értelmezése mellett kötelezte volna el magát. De ha
     így is  lett volna,  ez az  Alkotmánybíróság számára  nem
     lehetne kiindulópont:  Az  Alkotmánybíróság  független  a
     törvényhozó szándékától,  de egyébként  is aggályos lenne
     arra hivatkozni,  hogy  az  eltelt  egy  év  alatt  olyan
     társadalmi változások játszódtak le, amelyek túlhaladottá
     tették az  alkotmányozó eredeti  koncepcióját. Ez ugyanis
     azt jelentené,  hogy az  Alkotmánybíróság  megváltoztatni
     kénytelen az  Alkotmány értelmét.  Az Alkotmánybíróságnak
     nem erre  van  hatásköre.  Az  alkotmányértelmezésnek  az
     értelmezendő  jogok   fogalmából  kell   kiindulni,  mint
     semleges kategóriából,  amelynek határaira nézve nagyfokú
     konszenzus  állapítható  meg,  tartalmára  nézve  viszont
     több, eltérő értéktartalmú koncepcióval is kitölthető. Ha
     így járunk el, akkor az Alkotmány tág definíciói megannyi
     morális kérdésfeltevést ( is ) tartalmaznak. A pluralista
     társadalom lényegéhez  tartozik, hogy ezekre a kérdésekre
     többféle  válasz   adható,  vagyis   a   jogok   többféle
     értéktartalommal kitölthetők,  úgy hogy  közben  a  jogok
     egész  alkotmányos   rendszere  koherens  és  működőképes
     marad.  Az   Alkotmánybíróságnak  a  határesetekben  kell
     beavatkoznia, azt  a vonalat  meghúznia,  amely  túl  egy
     adott tartalmi  koncepció  ( válasz )  már  az  Alkotmány
     egész   rendszerével    ( alapelveivel )   nem    hozható
     összhangba.  Pl.   az  állampolgári   egyenlőség   számos
     értelmezést elvisel;  az Alkotmánybíróságnak  ki  kellett
     mondania,  hogy   az  egyenlőség   nem   korlátozható   a
     mechanikus  egyenlőségre   az  anyagi   javak   elosztása
     vonatkozásában, s ugyanakkor tisztáznia kellett a pozitív
     diszkrimináció  megengedettségét,   annak   feltételeivel
     együtt. Más  esetben az Alkotmánybíróság azt állapíthatja
     meg,  hogy   az  alkotmányos   jog  egy   adott  tartalmi
     koncepciója belefér az alkotmányos fogalmi keretbe, akkor
     is, ha  azt a törvényhozó ki akarta zárni. Kivételesen az
     is előfordulhat,  hogy egy  alkotmányos jog csak egyetlen
     értelmezési   koncepciót   tűr   el.   Ez   természetesen
     értékítélet. Az  Alkotmánybíróságnak azonban  éppen  erre
     van felhatalmazása:  hogy ti.  az  Alkotmány  fenntartása
     érdekében a  saját  tartalmi  koncepcióját  érvényesítse.
     Határesetekben és  össze nem  férő koncepciók ütközésekor
     az Alkotmánybíróság feladata a választás. Az élethez való
     jog fogalmát  nem lehet két olyan koncepcióval kitölteni,
     amelyek közül az egyik megengedi, a másik viszont kizárja
     a  halálbüntetést.  Az  Alkotmánybíróságnak  itt  azt  az
     értelmezést kell  kötelezővé tennie,  amely  szerinte  az
     Alkotmány egészével összhangban áll.

     Ez  a  döntési  szabadság  és  kötelesség  egyben  óriási
     felelőséggel terheli  meg az Alkotmánybíróságot. Hiszen a
     bíróság,  bár  az  Alkotmány  egészéből  indul  ki,  maga
     alkotja folyamatos  értelmezésével az értelmezés mércéjét
     is. Mivel a döntés végleges, a bírónak saját lelkiismerte
     és a  közvélemény, elsősorban a szakmai közvélemény előtt
     kell helytállnia.  Szembe kell  néznünk tehát azzal, hogy
     az alkotmányos  jog fogalmának  egyik lehetséges  értelme
     válik kötelezővé  ( amelyet esetleg  az  Alkotmánybíróság
     későbbi ítélkezés  korrigálhat - vagy a desuetudo ronthat
     le ). A  hibátlan szakmai  érvelés  is  már  az  előzetes
     értékválasztáson belül érvényesül.

     A fenti  koncepció értelmében az Alkotmánybíróság döntése
     tudatosan szubjektív  és történelmileg  kötött: még abban
     az esetben  is, ha az Alkotmánybíróság abszolút értékeket
     deklarál, ezek  saját korának  szóló értelmét fedi fel; s
     ítélete pl.  a halálbüntetés,  vagy  abortusz  kérdésében
     elvileg  sem   támaszthat  igényt   örök   érvényre.   Az
     emberképe,  filozófiai   választása,  bírói   feladatának
     felfogása megannyi  szubjektív adottság. Ezért kívánatos,
     hogy  az   Alkotmánybíróság  objektív   támaszként  vegye
     figyelembe   a    halálbüntetés    kortársi    nemzetközi
     megítélését; ennek  értékelése  már  az  Alkotmánybíróság
     megengedett politizálásához tartozik.

     Az   USA    Legfelsőbb   Bíróságának   ítélete   1972-ben
     alkotmányellenesnek  nyilvánított  minden  halálbüntetést
     kimondó törvényt,  s  ezzel  felszabadító  hatású  példát
     állított más  országok elé.  Ugyanakkor 1976-tól kezdve a
     halálbüntetés visszaállításának lehetünk tanúi. Az Európa
     Tanács  viszont  a  tagállamok  többségében  lejátszódott
     fejlődés  alapján  általános  tendenciának  tekintette  a
     halálbüntetés eltörlését,  és  az  1950-ben  kelt  Emberi
     Jogok  Európai   Egyezményéhez   1983-ban   jegyzőkönyvet
     kapcsolt a  halálbüntetés eltörléséről.  ( Ezt a 6. számú
     jegyzőkönyvet a  22  tagállam  közül  15  aláírta  és  12
     ratifikálta -  de pl.  a nem  ratifikáló  NSZK-ban  nincs
     halálbüntetés. ) Az  Európa Parlament által 1989. április
     12-én   elfogadott,    Az   alapjogokról    és   alapvető
     szabadságokról  szóló  nyilatkozat  22.  §-a  kimondja  a
     halálbüntetés eltörlését.  Ezzel az  európai államok nagy
     része túllépett  a Polgári  és Politikai Jogok Nemzetközi
     Egyezségokmányának   a   halálbüntetést   lehetővé   tévő
     kompromisszumán,   amelyet    az   önkényes    megfosztás
     tilalmával a  magyar Alkotmány  még 1989.  októberében is
     követett.

     Az Alkotmánybíróság  joggal támaszkodhat saját történelmi
     helyzetünkre is,  amikor a  halálbüntetés eltörlésével az
     élethez  való   jog  tiszteletét  erősíti,  és  az  állam
     büntetőhatalmát innen  visszaszorítja.  Többről  van  itt
     szó,   mint   az   emberi   életet   politikai   céljaira
     gátlástalanul  feláldozó   rendszerrel  való  szimbolikus
     szembefordulásról;    a    politikai    bűncselekményekre
     lehetséges  halálbüntetés   eltörlése  1960-ban  lehetett
     volna  helyén,   ahogy  a  Német  Szövetségi  Köztársaság
     Alaptörvényében  a   halálbüntetés   tilalmának   hasonló
     motivációja   1949-ben   időszerű   volt.   Az   aktuális
     történelmi  feladat  annak  a  törvényhozót  is  kötelező
     megállapítása, hogy az Alkotmánybíróság által értelmezett
     és védett  alkotmányos rendben  az állam  nem teheti meg,
     hogy egy ember életét elvegye.

     2. Az élethez való jog az Alkotmányban. Ebben a pontban az
     élethez való jog alkotmánybeli elhelyezését, minősítéseit
     és a rá vonatkozó más rendelkezésekkel való összefüggését
     vizsgálom, az  élethez való  jog tartalmi  koncepciójának
     kifejtése nélkül.

     Az   Alkotmány  54. §  (1)  bekezdése  szerint  A  Magyar
     Köztársaságban minden  embernek veleszületett joga van az
     élethez és  az emberi  méltósághoz, amelyektől senkit nem
     lehet önkényesen megfosztani.

     Értelmezendő kérdések:

     a )  az   élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való  jog
     kitüntetett szerepe és kapcsolata,

     b ) a  veleszületettség ill. az Alkotmány 8. §-a szerinti
     sérthetetlenség és elidegeníthetetlenség ,

     c )  a   nem  lehet   önkényesen   megfosztani   kitétel,
     tekintettel az Alkotmány 54. és 8. §-ára.

     a )  A   18.  századi  természetjogban  szokásos  volt  a
     természetes   jogokat    néhány   ős-,   vagy   alapjogra
     visszavezetni. Ilyen  kiindulópont volt  az élethez  való
     jog. Ma  hasonló  alapnorma-szerepet  játszik  az  emberi
     méltóság,  alkotmányokban  és  nemzetközi  egyezményekben
     egyaránt.  E  funkciójában  a  természetjogi  természetes
     szabadság örököse.  Az  emberi  méltósághoz  való  jog  a
     német,  az   amerikai  és   a  magyar   alkotmánybírósági
     gyakorlatban  kifejezetten   anyajog  ;   a   bíróság   a
     cselekvési szabadság és az önmeghatározás védelmére új és
     új szabadságjogokat  vezet  le  belőle.  Mindemellett  az
     élethez való  jog sem  vesztette el kitüntetett szerepét.
     Vannak nézetek,  amelyek továbbra  is ezt tartják a többi
     jog alapjának.  Elterjedtebb, hogy  az élethez való jog a
     méltósághoz való  jogot követi az alapjogok katalógusának
     élén, s  előfordul,  mint  a  magyar  Alkotmányban,  hogy
     ugyanabban a  szakaszban szerepelnek.  Ma az  a szokásos,
     hogy az  élethez való  jogot egyrészt a testi épséghez és
     egészséghez való  joggal kapcsolják össze, másrészt pedig
     a nemzetközi  jog  hatására  a  kínzás  és  a  kegyetlen,
     illetve megalázó  büntetések tilalmával. Úgy tűnik tehát,
     hogy fontosságát  megtartva külön  életet él  a két  jog.
     Közelebbi   vizsgálat    azonban   kimutathatja   lényegi
     összefüggésüket; azt,  hogy csakis  egységükben  adhatják
     meg az  ember jogi  státuszát, s  lehetnek így valóban az
     alapjogok alapjai.  Az élethez  és méltósághoz  való  jog
     egysége különbözteti  meg  az  embert  egyrészt  a  többi
     személytől, másrészt  a többi  élőlénytől. Az  ember jogi
     státusza  e   két  aspektusának   külön-külön  történelmi
     szerepe nem  mond ellent  annak, hogy  a  mai  történelmi
     pillanat, s  különösen az élet feletti idegen rendelkezés
     kiéleződött kérdése,  az élethez  és méltósághoz való jog
     egységes    szemléletét    követelik    meg.    Mindennek
     bizonyításához részletesen  meg kell  vizsgálni e két jog
     sajátosságait; ezt a 3. pontban végzem el.

     b )  Az   Alkotmány  54.   §-a  szerint   az  élethez  és
     méltósághoz való  jog minden  ember  veleszületett  joga.
     Ezek a jogok a XII. fejezet címe alapján alapvető jogok .
     A 8.  §-ban a Magyar Köztársaság az ember sérthetetlen és
     elidegeníthetetlen alapvető jogait ismeri el. Ezen jelzők
     értelmezése  nem   ad  elegendő  alapot  a  halálbüntetés
     alkotmányosságáról  való  döntéshez.  Van  például  olyan
     klasszikus elmélete  az  elidegeníthetetlenségnek,  amely
     szerint az  élethez való  jog a  társadalmi  szerződésben
     átruházhatatlan az  államra, az  állam  tehát  ezért  nem
     veheti  el.   Hasonló  magyarázat  kidolgozható  lenne  a
     sérthetetlenségre, vagy  a  veleszületettségre  is,  mint
     ahogy mindeme  jelzők nélkül  is lehet  érvelni amellett,
     hogy az  élethez való  jogot az  állam nem  korlátozhatja
     ( lásd 3. pont ). A veleszületettség értelmezhető úgy is,
     mint annak  kifejezése, hogy  az élet  ( és a  méltóság )
     apriori értékek, amelyekből az ezeket védő jogok erednek.
     A jogtörténet  és a  mai alkotmányok,  illetve nemzetközi
     egyezmények viszont  számos példát mutatnak arra, hogy az
     élethez való  jog  elidegeníthetetlenségének  deklarálása
     nem zárta,  illetve zárja  ki a  halálbüntetést. A magyar
     Alkotmány   54.  §  (1)  is  lehetővé  kívánta  tenni  az
     élethez  és   méltósághoz  való   elidegeníthetetlen   és
     sérthetetlen, veleszületett  jogtól való  megfosztást, ha
     az nem  önkényes. Az önkényesség értelmezése nélkül tehát
     nem  lehet   az  élethez   és  a   méltósághoz  való  jog
     elidegeníthetetlenségéről állást foglalni.

     c ) Az  élethez való  jog határai  tehát  az  önkényesség
     értelmezésétől   függenek.   Önkényesnek   minősülhet   a
     büntetéskiszabás,  ha   túlságos  teret   enged  a   bíró
     szubjektív döntésének.  Bár az  USA-ban a  halálbüntetést
     szokatlan és  kegyetlen büntetés  volta miatt  mondták ki
     alkotmányellenesnek,  valójában   az  volt  a  kifogás  a
     kérdésessé  tett  törvény  ellen,  hogy  a  halálbüntetés
     feltételei nem voltak precízen tisztázva.

     Ehhez  hasonló  Sajó  András  érvelése  szakvéleménye  I.
     pontjában. A  Btk. előírásai  a halálbüntetés kiszabására
     azonban  nem   térnek  el   lényegesen   akármelyik   más
     büntetésfajta feltételeitől,  s ezért  önkényességük  más
     büntetések kiszabására  is érvényes  lehet. Az  Alkotmány
     54. §-ában  írott  önkényesség  azonban  szerintem  olyan
     speciális értelmezést  kíván meg, amely csakis az élethez
     és méltósághoz való jogra érvényes.

     Más  felfogás   szerint  az   önkényesség  a   törvénynek
     megfelelő eljárás  hiányát jelenti.  Ezt támasztja alá az
     Emberi Jogok  Európai Egyezménye  ( 1950 ),  amelynek  2.
     szakasza  csakis   jogszerűen   hozott   halálos   ítélet
     végrehajtását tekinti  az élettől  megfosztás megengedett
     esetének. ( 1983-ban viszont a 6. sz. jegyzőkönyv eltörli
     a halálbüntetést. )  Jogállamban minden  fajta  büntetést
     csakis  törvényes   okból,  törvényes   eljárásban  lehet
     kiszabni.  Ezt   az   Alkotmány   a   szabadságtól   való
     megfosztásra szabatosan  meg is  fogalmazza ( 55. § ). Az
     54. §  (1)   bekezdése   és   az   55.  §  (1)  bekezdése
     összevetéséből  az   következik,  hogy   az  élethez   és
     méltósághoz való  jog esetében  önmagában nem zárja ki az
     attól  való   megfosztás  önkényességét,  ha  az  törvény
     alapján, törvényes  eljárásban történt.  Ez szükséges, de
     nem elégséges  feltétel. A  különbséget az  élettől való,
     illetve a  szabadságtól való  megfosztás minőségileg  más
     volta indokolja ( lásd 3. pont ).

     De ha  a halálbüntetés  formális legalitása  nem zárja ki
     feltétlenül a  önkényességet, akkor  csak az  a  tartalmi
     kérdés marad,  hogy maga  a halálbüntetés, mint büntetési
     nem, nem önkényes-e.

     Elterjedt nézet  szerint a  halálbüntetés azért önkényes,
     mert   nem   bizonyítható,   hogy   alkalmas   lenne   az
     Alkotmánnyal    összhangban    lévő    büntetési    célok
     megvalósítására.  ( Erre  a  jelen  határozat  indokolása
     egyebek  között  utal  is. )  Ezzel  a  bizonytalansággal
     szemben az  emberi élet  és méltóság  előnyt élvez. Igaz,
     hogy alkotmányellenes  az a  büntetés,  amely  nem  képes
     betölteni célját.  Igaz az  is, hogy  mivel itt  alapvető
     jogok elvonásáról  van szó,  a célra  való alkalmasságról
     bizonyosság kell. Az érvelést azonban egyedül nem találom
     elegendőnek   a   halálbüntetés   alkotmányellenességének
     megállapítására. Felvethető, hogy a többi büntetés, pl. a
     börtön   preventív    hatásáról   sincsenek    megbízható
     bizonyítékaink.  Itt  megint  a  szabadságvesztés  és  az
     életvesztés közötti  különbséget kellene  kifejteni  ( az
     élethez való jog speciális voltát ), hogy bizonyíthassuk,
     a börtönhöz,  a  pénzbüntetéshez  beérhetjük  a  büntetés
     célszerűségének,    vagy     hatékonyságának     ( nagy )
     valószínűségével, a  halálbüntetéshez  nem.  Ebből  folyó
     második ellenvetésem  az, hogy  a fenti érvelés szerint a
     halálbüntetés alkotmányos lenne, ha vele a büntetés célja
     bizonyosan elérhető  lenne. A szokásos megnyugtató válasz
     az, hogy  a büntetés célja a halálbüntetéssel úgysem lesz
     soha teljes  bizonyossággal elérhető  - márcsak az emberi
     tévedés  kizárhatatlansága  miatt  sem.  A  válasz  tehát
     pragmatikus  marad.   A  körből  nehéz  kitörni,  mert  a
     büntetés  gyakorlati   hatékonyságára   kérdezünk,   noha
     valójában azt  kellene bizonyítani,  hogy a halálbüntetés
     elvileg alkalmatlan.  Ez a  kérdés viszont  továbbvisz  a
     halálbüntetés sajátosságához. Ezzel elvileg más érvelésre
     váltunk át:  a halálbüntetés  speciális voltát az élethez
     való jog sajátossága alapozza meg. Jobb lenne tehát eleve
     az  élethez   való  jog   sajátosságából   kiindulni,   s
     bizonyítani, hogy  akkor sem  lehet az életet elvenni, ha
     az nagyon is célravezető lenne.

     d ) Az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése  alapján  az élethez
     és méltósághoz  való alapvető  jog lényeges  tartalmát az
     ezeket szabályozó  törvény nem  korlátozhatja. A  kérdés,
     hogy az alapjog korlátozását mihez viszonyítva állapítjuk
     meg, a  mi esetünkben  különös  súllyal  vetődik  fel.  A
     halálbüntetéssel  ugyanis   nem  az   élethez  való   jog
     önmagában áll  szemben, hanem  az élethez  való jog, mint
     olyan  jog,   amelytől  nem   lehet   senkit   önkényesen
     megfosztani. Ezért  az, hogy  a Btk.  a  halálbüntetéssel
     egyáltalán  korlátozza-e   az  élethez  való  alkotmányos
     jogot, az   Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésében   foglalt
     önkényes megfosztás  értelmezésétől függ.  Ha az  élettől
     való megfosztást  minden esetben,  fogalmilag önkényesnek
     tartjuk, vagyis  az élethez való jogot abszolutnak, akkor
     a halálbüntetés  korlátozza azt.  Ha viszont  az  élethez
     való  jogot   magában  az   Alkotmányban   korlátozottnak
     tekintjük  azáltal,   hogy  az  élettől  való  megfosztás
     bizonyos, nem-önkényes  eseteit -  pl.  ha  az  törvényes
     eljárásban történt  - összeférhetőnek  tartjuk az élethez
     való jog  természetével, akkor  a Btk.  ehhez képest  nem
     korlátozza az  élethez való  jogot;  az  pedig,  hogy  az
     Alkotmány maga  korlátozhatja-e alapjog  tartalmát, nem a
     Btk. alkotmányellenességének vizsgálatához tartozik.

     3.  Az   emberi  méltósághoz   és  az  élethez  való  jog
     sajátossága Az  emberi méltósághoz  való jog  nem  puszta
     erkölcsi értékdeklaráció.  Az, hogy  az emberi méltóság a
     jog  előtt   és  felett   létező  érték,   amely  a  maga
     teljességében a  jog számára  hozzáférhetetlen, nem zárja
     ki azt,  hogy ezt az értéket jogok forrásának tekintsük -
     mint a természetjogot követve számos nemzetközi egyezmény
     és  alkotmány  teszi  -,  vagy  hogy  a  jog  a  méltóság
     tiszteletben tartását  és védelmét  előírja,  avagy  hogy
     egyes aspektusait valóságos joggá formálja.

     Az emberi  méltósághoz való  jognak  két  funkciója  van.
     Egyrészt azt  fejezi ki,  hogy van  egy  abszolút  határ,
     amelyen sem az állam, sem más emberek kényszerítő hatalma
     nem terjedhet  túl, vagyis  az  autonómiának,  az  egyéni
     önrendelkezésnek  egy   mindenki  más  rendelkezése  alól
     kivont magja, amelynél fogva - a klasszikus megfogalmazás
     szerint -  az ember alany maradhat és nem válik eszközzé,
     vagy  tárggyá.   Ezt  fejezi   ki  egyébként   az  -   az
     Alkotmánybíróság  által  is  osztott  felfogás,  hogy  az
     emberi  méltósághoz  való  jog  anyajog  ,  mindig  újabb
     szabadságjogok  forrása,   amelyekkel  az   önrendelkezés
     szféráját   folyamatosan    biztosítjuk   az   ( állami )
     szabályozással szemben.  A méltósághoz  való jognak  ez a
     felfogása különbözteti meg az embert a jogi személyektől,
     amelyek  teljesen   szabályozás   alá   vonhatók,   nincs
     érinthetetlen lényegük.  ( Ez az  elvi különbség az ember
     és a  jogi személy között, nem pedig az, hogy egyes jogok
     jellegüknél fogva csak emberhez fűződhetnek . Az utóbbiak
     mintájára ugyanis  mindig képezhetők  analóg jogok a jogi
     személyek számára. )

     Látni fogjuk,  hogy az  emberi méltósághoz való jog ezt a
     funkcióját csak  akkor tölti  be,  ha  az  egyes  emberek
     élethez való  jogával egységben értelmezzük; míg ha attól
     elvonatkoztatunk,  az   absztrakt  méltóság  megengedi  a
     konkrét egyén tárgyként való kezelését.

     A méltósághoz  való jog  másik  funkciója  az  egyenlőség
     biztosítása. A  minden ember egyenlő méltósága történelmi
     vívmánya az  egyenlő  jogképességet  jelentette;  azaz  a
     formálisan  egyenlő   esélyt.  Jelen  határozatunkhoz  az
     egyenlőségnek azt  a tulajdonságát  kell kiemelnünk, hogy
     erre a  jogra épülhetnek  további jogok  ( pl. az egyenlő
     méltóság jogképességként instrumentalizálva további jogok
     szerzésének alapja );  de elvenni  belőle nem  lehet.  Ez
     egyben azt  jelenti,  hogy  a  méltóság  oszthatatlan  és
     redukálhatatlan,  azaz   az  emberi   státusz   minimális
     feltétele, amely  tehát egyetlen  embertől sem vehető el.
     Az egyenlő méltósághoz való jognak az élethez való joggal
     való egységében  kell azt  biztosítania, hogy ne lehessen
     különbözően  értékes   puszta  életeket  jogilag  másként
     kezelni. Nincs  az életre  méltóbb  és  méltatlanabb.  Az
     egyenlő méltóság  miatt egyaránt érinthetetlen a nyomorék
     és az  erkölcsi szörnyeteg  bűnöző élete és méltósága is.
     Az  emberi  méltóságban  mindenki  osztozik,  aki  ember,
     függetlenül attól,  hogy mennyit valósított meg az emberi
     lehetőségből és  miért annyit.  Az élethez és méltósághoz
     való jog egysége következtében nemcsak a halálban egyenlő
     mindenki: az  életek egyenlőségét  a méltóság garantálja.
     Az ( puszta )  élethez való  jog csak egyes természetjogi
     elméletekben volt abszolút ( pl. Hobbes-nál ), amennyiben
     a felette  való rendelkezést  nem is  lehetett az államra
     átruházni.   Amíg    a   civilizációs    folyamatban    a
     halálbüntetés ( illetve  a háború )  nem vált kérdésessé,
     másrészt amíg  nem merültek  fel más  élőlények jogai  az
     életre, nem  vált aktuálissá  annak feszegetése,  hogy mi
     teszi az  élethez való jogot speciálisan emberi joggá. Az
     ember  méltósága,   és  ennek   kapcsolata   az   élettel
     különbözteti meg az ember élethez való jogát minden egyéb
     jogtól. Az  élethez való  jog a  méltóság nélkül  nem  az
     emberi  élethez   való  jog.  Az  említett  természetjogi
     felfogásban a  természeti állapot  maradványa, a  túlélés
     minden fölé helyezése, amely joga - mint már Spinoza írta
     - az  állatoknak is  megvan . Ma pedig a méltósághoz való
     joghoz kapcsolódása  teszi specifikussá  az ember élethez
     való  jogát   az  állatok   és  fák   jogai   textusában.
     Szétválasztandó ugyanis  az állam kötelezettsége külön az
     élet  ( minden  élet )  védelmére  és  külön  a  méltóság
     védelmére  az   ember  alanyi   jogától  az   életre   és
     méltóságra. Az állatok és fák jogai nem puszta metaforák:
     az  államnak  valóban  vannak  kötelességei  minden  élet
     természeti alapjainak  fenntartására,  s  védeni  köteles
     minden életet  a mohától  kezdve az  embrión keresztül az
     emberig, de  ez a  védelem a  szorosan vett egyéni emberi
     életet  kivéve  relatív,  és  csak  az  embernek  van  rá
     szubjektív joga.

     Mi határozza  meg ma az élethez való jog és a méltósághoz
     való jog  kapcsolatát? Ha egy alkotmánybíróság életről és
     halálról dönt,  tisztáznia kell emberképét. Napjainkban a
     dualista felfogás  uralkodik:  a  test  és  lélek  eltérő
     státuszának különböző  szekularizált változatai.  A testi
     jogok  individualitásukban  alacsonyabbrendűek,  mint  az
     absztrakt,  a   konkrét  egyéntől  könnyen  elválasztható
     lélek: a  méltóság. Szokás ugyan abból kiindulni, hogy az
     ember  biológiai   és  társadalmi   lény.  De   ennek  az
     összekapcsolásnak  a   jogban  már  nincs  következménye,
     hiszen az  élethez való  jogot mint  a  biológiai-fizikai
     létezés  jogát   fogják  fel;   ezért  kapcsolódik  hozzá
     hagyományosan a  testi  épség,  egészség  joga  is.  Ezek
     ( individuális ) testi  jogok a  legtöbb alkotmányban nem
     élveznek abszolút  védelmet, szemben  a méltósághoz  való
     joggal, amellyel  az egyén  az  emberi  nem  méltóságából
     részesedik, s  amely ezért  érinthetetlen. ( Ez a nembeli
     jog túl is éli az egyént azok szemében, akik - mint sokan
     - a kegyeleti jogokat a halott jogának tekintik. )

     A méltósághoz  való jog  és az  élethez  való  jog  ilyen
     hierarchiája súlyos  következményekkel  jár.  A  dualista
     felfogás alapján  ugyanis indokolhatóvá  válik  az  egyes
     ember  feláldozása   közösségi  célokra.   Ez  esetben  a
     generális  prevenció  céljából  is  ki  lehet  végezni  a
     bűnözőt, mert méltósága úgysem szenved csorbát. ( Hegel a
     büntetéssel becsüli  meg a  bűnözőt. Szerintem  ez az érv
     csak  a   halálbüntetésen   kívüli   egyéb   büntetésekre
     fogadható el. )  A dualista  értékrenddel könnyű  lesz az
     élet feletti  idegen rendelkezést megindokolni azokban az
     esetekben is,  amikor megállapítják a méltóság elveszését
     -  pl.   a  tiszta   tudat  végleges  elvesztésével  járó
     betegség. Azaz:  ha az ember védelmét a dualizmus folytán
     az absztrakt  méltóság érinthetetlenségére korlátozzuk, a
     konkrét ember életét kiszolgáltatjuk.

     Az Alkotmánybíróság szabadon eldöntheti, hogy egységes és
     oszthatatlan ember-felfogásból  indul ki,  elvetve a test
     és lélek  dualizmusát, azaz  az embert élete és méltósága
     egységében szemléli.  Ennek megfelelően csakis az élethez
     való alanyi  jog és a méltósághoz való alanyi jog egysége
     adja meg  a  specifikusan  a  konkrét  egyénre  vonatkozó
     státuszt:  Az   ember  élethez   való  jogát   az  emberi
     méltósághoz való  jogban bennefoglalt érinthetetlenség és
     egyenlőség teszi  sajátosan az  emberi élethez való joggá
     ( túlmenve az  állatok és mesterséges jogalanyok létezési
     jogán ); másrészt  a méltóságnak mint alapjognak az egyén
     számára  nincs   értelme,  ha  már  nem  él.  ( Halálának
     esetleges erkölcsi  értéke a  túlélők ügye - beleértve az
     állam  idevágó  kötelességeit  is  -,  ettől  persze  még
     motiválhatja az  ő tetteit,  akár önfeláldozását is. ) Az
     emberi  méltóság   az  emberi  élettel  eleve  együttjáró
     minőség. Az emberi méltósághoz való alanyi jog megtiltja,
     hogy a  méltóságtól megfosszák  az egyént.  De az  emberi
     méltóságtól az  embert csakis  életének elvételével lehet
     megfosztani, s  ezzel mindkettő  végérvényesen megszűnik.
     Az emberi  méltósághoz és  az élethez  való jog  a  fenti
     felfogás szerint alapvetően különbözik minden más jogtól.
     Ez a jog az osztatlan és egész embert érinti - míg minden
     más jog  elvont szerepeket , rész-aspektusokat szabályoz.
     ( Még  a  személyiségi  jogok  is  az  átlagos,  normális
     érzékenységű embert  veszik csak figyelembe. ) Az élethez
     és méltósághoz  való jog,  mint az ember jogi státuszának
     alapja, egyszerre a legszemélyesebb és a legáltalánosabb.
     A többi jog korlátozható, majd helyreállítható; elvonásuk
     annyiban is  csak részleges  lehet, hogy korlátozásuk más
     jogok érvényesülését  nem zárja  ki.  Számos  jog  teljes
     egészében elvehető,  majd ismét  megszerezhető. Elvonásuk
     végső határa  éppen az  ember élethez és méltósághoz való
     joga ( ami  nem jelenti azt, hogy e végső határig elmenni
     minden esetben  alkotmányos  lenne ).  Ezzel  szemben  az
     élethez és  méltósághoz való  jog csak elvehető, mégpedig
     csakis visszafordíthatatlanul, és akkor minden más jog is
     megszűnik.   Az   élethez   és   méltósághoz   való   jog
     oszthatatlansága  folytán   elvileg  korlátozhatatlan,  s
     egyben minden  más jog korlátozásának elvi határa. ( Ha e
     két jog  egységében az  egyén  jogi  státuszának  alapját
     ismerjük el, az erre épülő egyéb jogok tekintetében lehet
     arról különbözőképpen dönteni, hogy azok milyen mértékben
     korlátozhatók. A  személyes szabadság korlátozása például
     büntetésképpen  sokféle  lehet.  Az  adott  jogrendszeren
     belül meg  kell határozni  egy olyan  határt,  amelyen  a
     szabadságvesztés büntetése  sem léphet  túl. Ez a nyitott
     börtöntől  a   térdig  vasban   fogságig  országonként  -
     alkotmányonként - más és más lehet. Eközben az élethez és
     méltósághoz való jogból levezethető különböző származékos
     jogokat  is   korlátozhatják  -   pl.  a  méltóság  külső
     megnyilvánulása tekintetében.  De az elítéltet számos más
     jog továbbra  is megilleti,  s büntetése  letöltésével  a
     személyes  szabadsághoz   való  joga   is  helyreáll.   A
     korlátozások azonban  az élet  és méltóság  alapjogát nem
     érinthetik; nemcsak  mert tilos,  hanem mert a jog nem is
     képes erre.  Könnyű belátni  például, hogy  amíg a fogoly
     tudatánál van,  elvehetetlen tőle  az autonóm  reakció, a
     szabad viszonyulás  lehetősége:  akár  belső  ellenállás,
     akár  bűnbánat,  vagy  más  döntés.  S  amíg  él,  emberi
     státusza  kétségbevonhatatlan.   Az  élet   és   méltóság
     egységes szemlélete  ennél is teljesebben védi az embert:
     méltósága nem  függ  tudati  vagy  erkölcsi  állapotától,
     hanem  életével   adva   van.   Emberi   státusza   azért
     kétségbevonhatatlan,  mert   élete   méltóságánál   fogva
     érinthetetlen. )

     Az  Alkotmány   8.   §-a   határt   szab   az   alapjogok
     korlátozhatóságának. Lényeges tartalmukat eleve kivonja a
     törvényhozó, azaz  az állam rendelkezése alól, másrészt a
     legfontosabb alapjogok gyakorlásának felfüggesztését vagy
     korlátozását  rendkívüli  állapot,  szükségállapot,  vagy
     veszélyhelyzet idején  sem  engedi  meg.  Az  élethez  és
     méltósághoz való jog viszont fogalmilag korlátozhatatlan,
     csak teljesen és végérvényesen lehet megfosztani tőlük az
     embert, azaz  nem lehet  különbséget  tenni  korlátozható
     rész és  lényeges tartalom  között. Az  élethez és emberi
     méltósághoz való jog maga a lényeges tartalom, s ezért az
     állam  nem  rendelkezhet  fölötte.  E  jogok  minden  más
     alapjog lényeges tartalmának is részét képezik, hiszen az
     összes többi alapjog forrásai és feltételei, továbbá azok
     korlátozhatóságának abszolút határai.

     Ebből az  következik, hogy az élethez és méltósághoz való
     jogtól megfosztás  fogalmilag  önkényes  .  Az  állam  az
     Alkotmány egész  alapjogi koncepciójával kerül szembe, ha
     a halálbüntetés  lehetővé  tételével  és  szabályozásával
     rendelkezik az  emberi élethez  és méltósághoz  való  jog
     elvételéről. Ezért   az Alkotmány 54. § (1) bekezdése sem
     értelmezhető úgy,  hogy  mint  nem-önkényes  megfosztást,
     lehetővé  tenné   a   halálbüntetést.   Ellenkezőleg,   a
     halálbüntetés alkotmányellenes.

     A halálbüntetés tehát nem azért önkényes, mert az élethez
     való jog lényeges tartalmát korlátozza, hanem azért, mert
     az élethez és méltósághoz való jog - sajátosságai folytán
     -  eleve   korlátozhatatlan.  Ezért  nem  is  kellett  az
     Alkotmány 8.  § (2)  és   (3) bekezdésének  az  1990. évi
     XL.   törvénnyel    való   módosítása   ahhoz,   hogy   a
     halálbüntetés alkotmányellenessé váljék. Az Alkotmány 54.
     § (1)  bekezdésében szereplő önkényesség  fogalmát  akkor
     sem lehetett úgy értelmezni, hogy az - mint nem-önkényest
     -  lehetővé   tenné  a   törvényes  eljárásban  kiszabott
     halálbüntetést,  amikor   az   Alkotmány  8.  §-ának  (3)
     bekezdése még  megengedte az  alapvető jog  gyakorlásának
     olyan korlátozását,  amely az  állam biztonsága,  a belső
     rend, a  közbiztonság, a  közegészség, a  közerkölcs vagy
     mások  alapvető   jogainak  és  szabadságának  a  védelme
     érdekében  szükséges.   A  halálbüntetés   már  ekkor  is
     alkotmányellenes volt,  mert az  élethez  és  méltósághoz
     való jog  vonatkozásában mindenfajta  és  bármely  alapon
     nyugvó korlátozás lehetősége elvileg kizárt.

                   4. A jogos védelem problémája

     Az Alkotmánybíróság  szükségesnek látta megjegyezni, hogy
     a  halálbüntetés   megszüntetésével  az  egész  büntetési
     rendszer felülvizsgálata  esedékessé válik.  A büntetések
     rendszerével kapcsolatos  problémák súlyán  sokat  enyhít
     az, hogy  a  halálbüntetés  a  Btk-ban  mindig  vagylagos
     büntetés  volt.   Az  élethez  és  méltósághoz  való  jog
     egységes  szemlélete  viszont  valóban  elkerülhetetlenné
     teszi a  jogos védelem új indokolását, legalábbis arra az
     esetre, ha  az élet  ellen támadót megölik. ( Az alábbiak
     kizárólag   a    jogos   védelemnek   erre   az   esetére
     vonatkoznak. )  Ha   ugyanis  az   élethez  való   jogtól
     megfosztás fogalmilag önkényes, akkor senkinek, semmilyen
     körülmények között  nem lehet  joga arra,  hogy egy másik
     ember életét elvegye. A jogos védelem problémája érvényes
     minden más  esetre is,  amikor törvény  megengedi az élet
     elvételét,  mint   pl.   végszükségben,   vagy   elöljáró
     parancsára.

     Bár e  következmények levonása  nem  az  Alkotmánybíróság
     feladata,  röviden   utalok  arra,   hogy  a  3.  pontban
     kifejtettekből  a   jogos   védelem   vonatkozásában   mi
     következik. Az  élettől való megfosztásra nem áll a jogos
     védelem szokásos  indokolása,  hogy  a  jogtalan  támadás
     színhelyén az  állam bűnüldöző  szervei  éppen  nincsenek
     jelen, s  így a  megtámadott ( vagy  az érdekében fellépő
     személy ) a  támadóval szemben  a társadalom  védekezését
     valósítja meg. Az önbíráskodásra az állam nem engedhet át
     olyan hatalmat,  ami neki  sincs: a támadót nem ítélhetné
     halálra a  bíróság sem.  Az  élethez  való  jog  abszolút
     felfogása következtében  a  jogos  védelem  köre  szűkebb
     lesz.  Élet  csakis  élettel  lehet  arányos.  Ha  anyagi
     javakat,  vagy   a  közérdeket   ért  támadást  a  támadó
     megölésével hárítanak  el, a  büntethetőséget nem lehet a
     jogos védelem  szabálya alapján kizárni. A kérdés azonban
     fennmarad: miért  nem büntethető  az, aki  az életet  ért
     támadást a támadó megölésével hárítja el?

     Ha  a  megtámadott  megöli  támadóját,  a  jogos  védelem
     biztosította büntethetetlenséggel  a jog  nem az  élettől
     való megfosztás  jogszerűségét ismeri  el, hanem  annak a
     szituációnak jogon  kívüliségét, amelyben  a  támadás  és
     elhárítása lezajlott.  A jogos  védelem  helyzete  csakis
     akkor áll fenn, ha életek közötti választásról van szó, a
     halál újraelosztásáról  , mert a megtámadott élete csak a
     támadó élete  árán maradhat  meg. A  halált azonban a jog
     nem  oszthatja   el  és   nem  oszthatja   ki.  Ebben   a
     határhelyzetben a  jog  nem  kötelezi  és  nem  jogosítja
     semmire a  megtámadottat. Jogot  a támadó  megölésére nem
     adhat, de  ugyanazon okból  azt sem  írhatja elő,  hogy a
     megtámadott tűrni  köteles:  ezzel  ugyanis  az  ő  élete
     felett rendelkezne.  Így tehát  a természeti  állapot tér
     vissza azokra  a pillanatokra,  amíg  az  életek  közötti
     választás szituációja fennáll. Lélektanilag is ugyanerről
     van szó: az életösztön megnyilvánulásáról, amely áttörhet
     minden civilizációs korlátot; a túléléshez való sajátosan
     nem emberi  jogról (  amely az állatoknak is megvan  ). A
     választási helyzet  megszűntével lép be újra a jog, amely
     azonban  csak  kompetenciája  határait,  vagyis  a  jogos
     védelmi helyzet  feltételeinek meglétét  vizsgálja, s ami
     ott történt, nem értékeli.

     Budapest, 1990. október 24.
                                             Dr. Sólyom László
                                                 alkotmánybíró

     Dr. Szabó András alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     1. A  meghallgatott szakértői  vélemények a halálbüntetés
     hatástalanságát, a  büntetési célok  beteljesítésére való
     alkalmatlanságát és  az ítélkezés  ingadozásaihoz képesti
     önkényességét  vizsgálták.  Véleményem  szerint  ezek  az
     érvek nem  ügydöntőek, mert  nem csak  a halálbüntetésre,
     hanem lényegében  minden más  büntetésre is  vonatkoznak.
     Tanulságuk azonban  az, hogy sem a hatásosság hiánya, sem
     a célra  való alkalmatlanság  sem az ítélkezés eltérései,
     ingadozásai   nem    kérdőjelezik    meg    a    büntetés
     létjogosultságát  általában.   Közismert  tény,   hogy  a
     büntetőjogi retorzió  nem képes lényegesen befolyásolni a
     bűnözés alakulását, mivel ezt alapjában véve a társadalom
     aktuális  állapota   határozza  meg.  Ebből  azonban  nem
     következik, hogy  a büntetések  hatástalansága,  a  célok
     beteljesítésére való alkalmatlansága, avagy az ítélkezési
     gyakorlat  eltérései  és  ingadozásai  miatt  le  kellene
     mondani  a   büntetésről  általában.   Nem   a   büntetés
     hatásossága, célbeteljesítő alkalmassága és egyöntetűsége
     a büntetésalkalmazás  alapja, hanem  az az  elv, hogy bűn
     büntetlenül nem  maradhat, illetve,  hogy a bűn büntetést
     érdemel. Ha  pedig ezek  az érvek  nem kérdőjelezik meg a
     büntetőjogi büntetést  általában, nem  kérdőjelezik meg a
     halálbüntetés létjogosultságát  sem.  A  büntetési  célok
     beteljesítésére való alkalmatlanság ezen az érvrendszeren
     belül csak  akkor tenné  kérdésessé a büntetések és így a
     halálbüntetés  alkotmányosságát,  ha  a  büntetési  célok
     alkotmányosan    meghatározottak    lennének.    Márpedig
     alkotmányosan legitimált büntetési célok nincsenek. Ehhez
     képest  a   halálbüntetés  -   mint   büntetési   nem   -
     alkotmányosságát, vagy  alkotmányellenességét egyedül  és
     kizárólag  az   dönti  el,   hogy  az   Alkotmány  hogyan
     szabályozza az élethez való jogot. Ezt pedig az Alkotmány
     8. §-a az állam által védendő és lényeges tartalmában még
     törvény   által   sem   korlátozható   alapvető   jogként
     definiálja.

     Amikor  tehát   az  Alkotmánybíróság   a   halálbüntetést
     büntetési rendszerünkből  kiiktatta, ezt nem büntetőjogi,
     vagy  kriminológiai   megfontolásokra   alapozta,   hanem
     egyedül és  kizárólag az  Alkotmányra. Fenntartotta a bűn
     büntetést érdemel  elvét, de  az állam  büntetéshez  való
     jogát  -   alkotmányos  jogállamhoz   méltóan  -  nem  az
     államhatalom korlátlanságából  vezette le.  A büntetéshez
     való  jog  nem  korlátlan.  Le  kell  tehát  mondanunk  a
     halálbüntetésről,  mint   a  korlátlan  hatalomból  folyó
     büntetési jogosítványról.

     2.   Az    Alkotmánybíróság   megállapította   határozata
     indokolásában, hogy  a Btk-ban  meghatározott  büntetések
     összefüggő rendszert  alkotnak, a halálbüntetésnek mint e
     rendszer egyik  elemének megszüntetése  szükségessé teszi
     az  egész   büntetési  rendszer  felülvizsgálatát,  amely
     azonban   nem    az    Alkotmánybíróság    feladata.    A
     felülvizsgálat  szükségességét   a  magam   részéről   az
     alábbiakban látom:

     - a  büntetőjog mai  rendszere -  függetlenül a szakértők
     véleményétől és  a büntetőjogelméleti magyarázatoktól - a
     halálbüntetést  a  büntetési  célokkal,  a  generális  és
     speciális prevencióval indokolja;

     - a  halálbüntetés  kiiktatása  a  büntetési  rendszerből
     tehát  szükségképpen   kihat  a   büntetőjog   társadalmi
     rendeltetésének Btk-ban adott értelmezésmódjára;

     - mivel  pedig  a  halálbüntetés  büntetőjogi  rendszeren
     belüli  indokait   a  büntetési  célokban,  a  büntetések
     célkövetésében  találta   meg,  ezeket  is  szükségképpen
     alkotmányellenesnek kell tekinteni;

     - a  büntetőjogi büntetést  nem szükséges  célkövetéshez,
     vagy célra  való alkalmassághoz kötni, hiszen attól, hogy
     nem hatásos,  vagy nem  teljesít be  célokat, alkalmazása
     még  szükséges,   igazságos  és  indokolt  lehet.  A  bűn
     büntetést  érdemel   elve  célkövetés,   hatékonyság   és
     hatásosság nélkül is teljesedésbe mehet;

     -  a   büntetőjog  társadalmi  rendeltetése  az,  hogy  a
     jogrendszer egészének  szankciós  zárköve  legyen.  Nincs
     önálló működési  terepe, mint egyéb jogágaknak. Ezért más
     a büntetőjogi  szankció, mint  az egyéb jogágak reparáló,
     helyreállító vagy  egyéb kötelességstatuáló  szankciói. A
     büntetőjogi szankció ezért büntetés, ezért hátrányokozás.
     Szerepe  és   rendeltetése  a  jogi  és  erkölcsi  normák
     épségének fenntartása,  amikor már  más jogági  szankciók
     nem segítenek;

     - a  jogépségi büntetésnek  szimbolikus funkciója  van: a
     büntetőjogi parancsokat  nem lehet büntetlenül megsérteni
     sem akkor,  ha okunk van rá, sem akkor, ha a büntetés nem
     ér el  semmilyen célt, vagy alkalmatlan meghatározott cél
     elérésére. A  büntetés célja  önmagában van:  a  jogépség
     nyilvános   deklarálásában,    a   célra    nem   tekintő
     megtorlásban;

     - a  célra nem  tekintő, szimbolikus,  jogépségi megtorló
     büntetés egyet  jelent az  arányos büntetés  elvével.  Az
     arányos büntetés  elve kizárja  a  célbüntetést,  mert  a
     célbüntetés nem  a tett súlyához való arányítást, hanem a
     célhoz mért  viszonyítást kíván meg és teszi lehetővé. Ha
     például a  nevelést, vagy  a kezelést tekintenénk célnak,
     súlyos bűncselekmény  elkövetése esetén  a neveletlenség,
     vagy gyógyíthatóság  a mérce, a viszonyítási alap, de nem
     a  tett   súlya.  A  tettes  személyiségállapota  viszont
     jogállamban nem  lehet a  büntetés  alapja.  A  jogépségi
     büntetés, a megtorló arányos büntetés sokkal humánusabb a
     látszólag humánus  nevelő célbüntetésnél, mert nem érinti
     személyiségemet, személyi  autonómiámat, és lelkiismereti
     szabadságomat. A  büntetőjogi  büntetéskiszabás  logikája
     nem cserélhető  fel a nevelés és a gyógyítás logikájával,
     ha meg akar maradni az igazságszolgálatás kereteiben;

     - az  arányos büntetés  elve azért  is egyedül lehetséges
     alkotmányos jogállami büntetés, mert egyedül ez fér össze
     a  jogegyenlőség  eszméjével.  Minden  egyéb  tekintet  a
     jogegyenlőtlenség deklarálása volna, hiszen szükségképpen
     az egyén valamilyen személyiségi állapotát, vagy státusát
     tekintené a  büntetés zsinórmértékének és nem a tettet. A
     halálbüntetés kiiktatása büntetési rendszerünkből azzal a
     paradox következménnyel  jár, hogy  a jogépségi büntetés,
     tehát a  megtorló büntetés eszméje nyer megerősítést. Nem
     a bosszú  aminek a  tálió elve  felel meg, tehát a szemet
     szemért, fogat fogért. A megtorlás történelmileg a bosszú
     racionalizálása és mértékletessége. Megtartja az erkölcsi
     felháborodást, mint motívumot, de mércéjéban mérsékletre,
     önkorlátozása,  méltó   és  megérdemelt   malum  okozásra
     késztet.  A   halálbüntetés  helyébe   lépő  legsúlyosabb
     büntetés lesz  ezentúl a  viszonyítási mérce.  A megtorló
     büntetés tiszteletben  tartja a  személyiséget, mert  nem
     vesz  át   sem   pszichoterápiai,   sem   gyógyító,   sem
     szociális- vagy lelkigondozó  szerepet, tehát nem kötelez
     büntetésként ezekre.  Ezek  a  funkciók  szolgáltatásként
     felkínálandók és  felkínálhatók a  büntetés  végrehajtása
     során.

     Az állam  büntetőhatalmának nincs  joga  életet  elvenni.
     Alkotmányos  jogállam   nem  akasztat!  De  joga  van  az
     alkotmányos  jogállamnak   a  jogépségi   büntetésre,   a
     megtorló, arányos  büntetésre. Arányos büntetést pedig ki
     lehet szabni  halálbüntetés nélkül is. Ahogy az emberiség
     lemondott  a   testcsonkító   és   testi   büntetésekről,
     lemondhat a halálbüntetésről is. Az arányos büntetés elve
     nem szenved  csorbát, ha  a deres  mellé  odahelyezzük  a
     bűnügyi múzeumokba a bitót és a nyaktilót is.

     Budapest, 1990. október 24.

                                              Dr. Szabó András
                                                 alkotmánybíró

     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos véleménye

            1. A halálbüntetés és az alkotmány szövege.

     A  halálbüntetés  alkotmányellenessége  szempontjából  az
     Alkotmány   8.  § (1)  pontja   és  az 54.  § (1)  pontja
     vizsgálandó, összhangban az Alkotmány egész szövegével és
     alapvető irányával.

     Az 54.  § (1)  pontjának   azon  kitétele, hogy  életétől
     senki sem  fosztható meg  önkényesen, nyilván  az  emberi
     jogok  deklarációjának  szövegét  vette  át,  és  mindkét
     szöveg arra  a helyzetre  nyert megfogalmazást,  amikor a
     jog még  ismeri a  halálbüntetést. Az  eleve  önkényes  a
     halálbüntetésre   vonatkozólag    az   Alkotmányból   nem
     vezethető le:  az Alkotmány  eredetileg a halálbüntetést,
     ha azt  törvény alapján  rendes bírói  eljárásban szabták
     ki, nem  tekintette önkényesnek.  ( Az Alkotmány  szövege
     amellett értelmileg  is pontatlan: nyilván nem lehetetlen
     valakit életétől  önkényesen megfosztani,  hanem tilos! )
     Az   utóbb  módosított 8.  § (1) bekezdés alapvető emberi
     jog korlátozását  törvény által  is tiltja: ha az élethez
     való jogot  alapvető jognak  ismerjük el - s Alkotmányunk
     kétségtelenül ezt teszi - úgy ez a jog nem korlátozható a
     Büntetőtörvénykönyv által.  Kérdés, hogy az élet elvétele
     annak korlátozását  jelenti-e. Minthogy  a  kevesebben  a
     több benne  van, és  a teljes  megfosztás  több,  mint  a
     korlátozás, ez megállapíthatónak tűnik.

                      2. Az élethez való jog.

     A  jog   azonban  nem   biztosíthat  végtelen  életet  az
     embernek. Célja  csupán olyan társadalmi rend megalkotása
     és fenntartása,  amelyben  az  egyén  a  többiek  sérelme
     nélkül   szabadon   kiteljesítheti   életét   és   emberi
     méltóságát. Az  emberi méltóság kiteljesítésében a szabad
     döntés erkölcsi  értékek elfogadására  és megvalósítására
     bennfoglaltatik. Minden olyan jogi korlát, amely erkölcsi
     döntéseket  közvetlenül  vagy  közvetve  rákényszerít  az
     emberre,  voltaképp   sérti  az  ember  méltóságát,  mert
     erkölcsi döntésének szabadságát, ezzel értékét kisebbíti,
     végső  esetben   megszünteti.  A   jog  tehát   az  ember
     szabadságának   lehető    tiszteletbentartásával    olyan
     együttélési normákat  állapít  meg,  amelyek  az  egyének
     közti súrlódásokat  hivatottak feloldani;  ugyanakkor  az
     egyén biztonságát  is szavatolni  törekszik, hogy  életét
     céljainak megfelelően  szabadon  alakíthassa.  Az  emberi
     szabadság  korlátja  ott  van,  ahol  e  szabadság  mások
     szabadságával ütközik.  Ha az  ember szabad döntése másik
     ember  élete,   méltósága  cselekvési   szabadsága  ellen
     irányul, a  társadalom, ezen belül az állam kötelessége a
     megtámadottnak segítség  nyújtása. Az  állam a jogrendben
     ezt a segítséget kilátásba helyezi, és egyúttal megtiltja
     a   támadással   vagy   fenyegetéssel   szembeni   egyéni
     védekezést ( legalábbis  igen szűk  határok közt  ad arra
     mentséget, mikor  a támadás  közvetlen és ameddig másként
     el nem hárítható ).

                    3. Az állam büntetőhatalma.

     Az állam  büntetőhatalma  arra  szolgál,  hogy  az  egyén
     biztonságát védje. Egyrészt azáltal, hogy a támadást vagy
     sértést  megtorolva,  a  sértőt  a  saját  állásfoglalása
     megváltoztatására  indítsa,   másrészt  azáltal,  hogy  a
     büntetéssel  fenyegetés  másokat  a  hasonló  sértésektől
     visszatartson,  végül   azáltal   is,   hogy   azokat   a
     helyzeteket, amelyekben  valaki élete és emberi méltósága
     fenyegethető,  megszüntesse,   minimumra  csökkentse.  Az
     állam büntetőhatalma  kétségtelenül korlátozza  az embert
     döntési szabadságában, tehát bizonyos fokig korlátozza az
     emberi méltóságot.  Egyúttal új erkölcsi pozitív döntésre
     is lehetőséget  ad azzal,  hogy a törvényesen kialakított
     normát szabadon el lehet fogadni, be lehet tartani, és az
     ilyen döntésnek  van erkölcsi  értéke. Mégis  tény,  hogy
     amint az emberi szabadságnak a társadalmi lét korlátja is
     ugyanakkor, amikor  előfeltétele is,  az államilag védett
     norma is  korlátja az erkölcsi értéknek és azért csak ott
     és annyiban  van helye,  ahol és  amennyiben  az  egyének
     életének, szabadságának  védelmében szükséges ( az életet
     itt   a    társadalmi    lét    összes    előfeltételeire
     kiterjesztetten   értelmezve ).    A   büntetés    tehát,
     álláspontom  szerint   és  szemben   dr.   Szabó   András
     párhuzamos  véleményében  kifejtettekkel,  csak  ebben  a
     célra irányított értelemben elfogadható, és indokoltságát
     veszti    azonnal,     amint    céljai    megvalósítására
     alkalmatlanná válik. A társadalom ugyanis végső soron nem
     jogosult az  egyén  erkölcsisége,  értékmegragadása  vagy
     tagadása felett ítéletet mondani.

                       4. Végkövetkeztetés.

     Minthogy  az   állam  büntetőhatalmának   értelmezése  az
     Alkotmánybíróság  tagjai   közt   sem   egységes,   ebből
     önmagából vagy  annak  korlátaiból  nem  vezethető  le  a
     halálbüntetés megengedhető vagy megengedhetetlen volta. A
     büntetőjognak véleményem szerint hallgatólagosan századok
     óta elfogadott  elve - alkotmányos elve - hogy a büntetés
     célja megelőző:  védett  társadalmi  értékekkel  szembeni
     támadások  visszaszorítását   szolgálja.  Csak   ott   és
     annyiban érvényesülhet,  ahol  e  céljának  megfelel,  és
     jogalapját veszti,  ha e  célt nem  tudja szolgálni, vagy
     csak  nagyobb   sérelem  árán   szolgálja,  mint  amelyet
     elhárít.

     A  halálbüntetés   általános  visszatartó   hatása  ma  a
     tudomány által  nem igazolható.  Akkor lenne  visszatartó
     hatása nagy valószínűség szerint a fenyegetett esetek egy
     részénél, ha  a büntetésre  a bűnös biztosan számíthatna;
     egy más  részénél akkor  sem, mert a halállal fenyegetett
     cselekmények  részben  indulat  hatására  vagy  elferdült
     hajlamok hatására  valósulnak meg. A bűnüldözés elégtelen
     hatásfoka  miatt   azonban  még   ott  sem  érvényesül  a
     visszatartó hatása,  ahol erre  lehetőség lenne;  és  nem
     igazolható, hogy  ezekben az esetekben más súlyos, de nem
     halálos fenyegetettség  a biztos  bekövetkezés esetén nem
     lenne   ugyanilyen    visszatartó   hatású.    Ebben    a
     vonatkozásban tehát  ma a halálbüntetés szükségessége nem
     igazolt, ezért  a halálbüntetés alkalmazása a törvényhozó
     hatalmi  döntésén   -  vagy  annak  fenntartásán  alapul:
     önkényes.

     Kétségtelen, hogy  a halálbüntetés  kizárja a bűnismétlés
     veszélyét. Ez  gyakori, tehát  a  halálbüntetés  bizonyos
     társadalmi  biztonságot   látszik  megvalósítani.   Ám  a
     bűnismétlés veszélye más eszközökkel is visszaszorítható;
     a bűnözés előfeltételeit közben a társadalom újratermeli;
     s a  halálbüntetés arról  tereli el  a figyelmet,  hogy a
     társadalom  az   előfeltételek   megszüntetésére   és   a
     biztonságos  együttélés  előfeltételeinek  megteremtésére
     nem fordít olyan gondot, amilyen szükséges lenne. Ebből a
     szempontból a  halálbüntetés fenntartása egyenesen káros,
     mert  leplezi   a   valóban   szükséges   állami   akciók
     elmaradását.  Amellett   a  halálbüntetés   a  -  bármily
     valószínű -  mégis esetleges  bűnismétlés  veszélyét  egy
     biztos életet megszüntető aktussal küszöböli ki, márpedig
     az élethez  való jog  alapvető jellegéből folyóan azt nem
     lehet korlátozni  vagy megszüntetni  vélt, de  nem biztos
     veszélyek elhárítása vagy inkább csökkentése érdekében.

     A bűnözőkkel  szembeni társadalmi  indulatok ma hazánkban
     sokszor  nyilatkoznak  meg  a  halálbüntetés  fenntartása
     mellett.  Ám  ezek  az  indulatok  sokszor  halállal  nem
     fenyegetett bűncselekményekkel szemben is megnyilatkoznak
     - halálos  gázolások miatt  is követelnek  adott  esetben
     halált az okozó fejére. Az Alkotmánybíróság azonban nem a
     társadalom előtt  keresi a népszerűséget, hanem szigorúan
     a jogrendszer  összhangját és  alkotmányosságát  hivatott
     biztosítani: az élet elvétele az állam által alkotmányunk
     szigorúan vett  szövege szerint  is tilos és a büntetőjog
     alkotmányos elveivel sem támasztható alá.

     Budapest, 1990. október 24.
                                            Dr. Zlinszky János
                                                 alkotmánybíró
      Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleménye

      A  hatályos  Alkotmány  8.  és  54.  szakaszai  egymásnak
      ellentmondó   rendelkezést tartalmaznak. Míg az 54. § (1)
      bek. az élettől való önkényes megfosztást tiltja és ezzel
      nem helyezi  hatályon kívül  a halálbüntetés lehetőségét,
      addig az  időben   később  keletkezett 8.  § (2) bek. még
      törvények útján sem engedi meg az alapvető jogok lényeges
      tartalmának  korlátozását.   Ebből  már   levezethető   a
      halálbüntetés tilalma is.

      Az  Alkotmánybíróság   hatáskörébe  tartozik   ugyan   az
      Alkotmány  értelmezése,   de  az   egymással   ellentétes
      alkotmányi rendelkezések  feloldása már az alkotmányozási
      hatalommal rendelkező  Országgyűlés joga  és kötelessége.
      Ezt a jogkört az Alkotmánybíróság nem veheti át.

      Ezért  álláspontom   szerint  az  Alkotmánybíróságnak  le
      kellene szögezni  hatáskörének  hiányát  és  fel  kellene
      hívni   az   Országgyűlés   figyelmét   az   ellentmondás
      kiküszöbölésének szükségességére.  Mindez nem  zárná  ki,
      hogy      az      Alkotmánybíróság      állásfoglalásában
      felsorakoztassa  mindazokat  az  érveket,  amelyek  ma  a
      halálbüntetés ellen szólnak.

      Budapest, 1990. október 24.
                                              Dr. Schmidt Péter
                                                  alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Capital punishment
       Number of the Decision:
       .
       23/1990. (X. 31.)
       Date of the decision:
       .
       10/24/1990
       Summary:
       Capital punishment is unconstitutional when assessed against a comparative reading of Articles 8.2 and 54.1 of the Constitution. The relevant provisions of the Criminal Code and other related legal rules which permitted capital punishment as a criminal sanction conflicted with the prohibition against any limitation on the essential content of the right to life and to human dignity. From an examination of the Constitution, human life and human dignity form an inseparable unit, having a greater value than other rights; and thus being an indivisible, absolute fundamental right limiting the punitive powers of the State. It is the inherent, inviolable and inalienable fundamental right of every person in Hungary irrespective of citizenship, which the State had a primary responsibility to respect and protect.
        
       Article 8.2 of the Constitution does not permit any limitation upon the essential content of fundamental rights even by way of legislative enactment. Since the right to life and human dignity are itself the «essential content», the State cannot derogate from it. Consequently any deprivation of it is conceptually arbitrary. The State would come into conflict with the whole concept of fundamental constitutional rights if it were to authorise deprivation of the right by permitting and regulating capital punishment. Therefore Article 54.1 of the Constitution cannot be construed as allowing capital punishment even if imposed on the basis of legal proceedings, i.e. non-arbitrarily, since the possibility of any kind of limitation on any basis of the right to life and human dignity is theoretically excluded. Since capital punishment results not merely in a limitation upon that right but in fact the complete and irreversible elimination of life and dignity together with the guarantee thereof, all relevant provisions providing for capital punishment were therefore declared null and void.
        
       Moreover, it follows from the fact that as the sanctions provided for in the Criminal Code constituted a coherent system, the abolition of capital punishment – which previously formed a component of that system – would necessarily result in a complete revision of the entire system. Such a revision, however, is beyond the jurisdiction of the Court.
        
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1990-s-003
       .
       Full text:
       en_0023_1990.pdfen_0023_1990.pdf