Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03352/2012
Első irat érkezett: 09/03/2012
.
Az ügy tárgya: Kúria Pfv.III.20.334/2012/7. sz. ítéletének alaptörvény-ellenessége tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/16/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Pokol Béla Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Kúria Pfv.III.20.334/2012/7. számú ítélete megsemmisítését kéri.
Előadja, hogy az alapügyben érintett ingatlanon nagy forgalmú betonút épült ki, és az ezzel járó megnövekedett forgalom értékcsökkenést okozott. Véleménye szerint az Alaptörvénnyel nem egyeztethető össze az, hogy az ingatlanforgalmi szakvéleményen túl a bíróság megalapozottnak tartotta más irányú szakértői vélemény beszerzését, amely a megtörtént károkozás okának csupán egy részösszetevőjét vizsgálta és a végkövetkeztetést relativizálta.
A döntés következtében - az indítványozó álláspontja szerint - sérült az Alaptörvény V. cikkében foglalt, tulajdon ellen intézett jogtalan támadás elhárításához való joga, a törvény előtti egyenlőség elve, illetve a jogbiztonság is..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.III.20.334/2012/7. sz. ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
R. cikk (1) bekezdés
R. cikk (2) bekezdés
T. cikk (3) bekezdés
V. cikk
XV. cikk (1) bekezdés

.
A határozat száma: 3032/2013. (II. 12.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1283
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §); jogbiztonság mint jogsérelem alapja
.
A határozat kelte: Budapest, 02/04/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.02.04 15:00:00 2. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria Pfv.III.20.334/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] Az indítványozók alkotmányjogi panaszt terjesztettek elő az Alkotmánybíróságnál.
  [2] Az indítványozók a Kúria Pfv.III.20.334/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és – a Fővárosi Bíróság 56.Pf.636.257/2011/4. számú ítéletére is kiható hatállyal történő – megsemmisítését kérték.
  [3] A panaszosok szerint a kifogásolt ítélet az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, az R) cikk (1)–(2) bekezdéseit, a T) cikk (3) bekezdését, az V. cikket, valamint a XV. cikk (1) bekezdését sérti.
  [4] Az alkotmányjogi panasz nem fogadható be, mert nem felel meg az indítvánnyal szemben támasztott, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasszal szemben támasztott törvényi követelményeknek.
  [5] A 2012. július 20. napján kelt beadványukban az indítványozók nem állították Alaptörvényben biztosított joguk sérelmét, mivel a támadott bírói ítéletet az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe, az R) cikk (1)–(2) bekezdéseibe és a T) cikk (3) bekezdésébe ütközés miatt kérték megsemmisíteni. A felhívott rendelkezések közül az Alkotmánybíróság az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság elvén alapuló jogbiztonság sérelmére alapozott alkotmányjogi panaszt ugyan vizsgálja, de azt is csak kivételes esetekben: a visszaható hatályú jogalkotásra és a felkészülési idő hiányára alapított indítványok esetében [lásd 3062/2012. (VII. 26.) AB határozat]. Ez a két kivételes esetkör ugyanakkor a jogalkotás számára fogalmaz meg alkotmányos követelményeket, ezért az Abtv. 27. §-ára alapított alkotmányjogi panasz esetében ezek sérelme elvi szinten sem merülhet fel. Az Abtv. 27. §-ára alapított alkotmányjogi panasz esetében ugyanis az Alkotmánybíróság nem az ügyben folytatott bírósági eljárásban alkalmazott jogszabály alaptörvény-ellenességét vizsgálja.
  [6] Az indítványozók 2012. szeptember 25. napján kelt indítvány-kiegészítésükben megjelölték még az Alaptörvény V. cikke és a XV. cikk (1) bekezdése sérelmét, ám nem jelölték meg egyértelműen az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét, az indítvány-kiegészítés továbbra is csupán a jogállamiság elvébe ütközést indokolja. Az Alaptörvény V. cikke és XV. cikk (1) bekezdése rendelkezéseivel összefüggésben hiányzik az indítványozók Alaptörvényben biztosított jogainak sérelme és a támadott bírói döntés közötti összefüggés leírása. Kérelmük valójában a bírói döntés tartalmi kritikája, ezért az indítvány nem felel meg az Abtv. 52. § (1) bekezdés b) és e) pontjaiban foglaltaknak.
  [7] Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdésének a) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Pokol Béla s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    09/03/2012
    .
    Number of the Decision:
    .
    3032/2013. (II. 12.)
    Date of the decision:
    .
    02/04/2013
    .
    .