English
Hungarian
Ügyszám:
.
36/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 36/B/2000. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/1400
.
A döntés kelte: Budapest, 03/09/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a
   következő

                           határozatot:

   1.   Az  Alkotmánybíróság  a  rendőrségről  szóló  1994.  évi
   XXXIV. törvény 68. § (1) bekezdésének "az egészségügyi  és  a
   hozzá   kapcsolódó   adatot  kezelő   szervtől"   szövegrésze
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   vonatkozó indítványt elutasítja.

   2.   Az   Alkotmánybíróság  az  egészségügyi  és  a  hozzájuk
   kapcsolódó  személyes adatok kezeléséről és védelméről  szóló
   1997. évi XLVII. törvény 23. § (3) bekezdése, valamint 24.  §
   (1)  és (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására
   és megsemmisítésére vonatkozó indítványt elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.

    Az  Alkotmánybírósághoz  indítvány  érkezett  a  rendőrségről
    szóló  1994.  évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.)  68.  §
    (1)  bekezdésében  "az  egészségügyi és  a  hozzá  kapcsolódó
    adatot  kezelő szervtől" szövegrész, valamint az egészségügyi
    és  a  hozzájuk  kapcsolódó személyes adatok  kezeléséről  és
    védelméről  szóló  1997.  évi XLVII.  törvény  (továbbiakban:
    Eüatv.)    23.   §   (3)   bekezdése,   illetve    24.    §-a
    alkotmányellenességének megállapítására, és megsemmisítésére.
    Az  indítványozó  álláspontja szerint a  kifogásolt  törvényi
    rendelkezések  sértik  az  Alkotmány  54.  §  (1)   bekezdése
    szerinti  élethez  való jogot, az 59. § (1)  bekezdése  által
    garantált  magántitok és a személyes adatok  védelméhez  való
    jogot, továbbá a 70/D. §-a szerinti egészséghez való jogot.

    A   támadott   törvényi  rendelkezésekkel   kapcsolatban   az
    indítványozó   kifogásolta,   hogy   azok   az   egészségügyi
    szolgáltatókat alkotmányellenes adatszolgáltatásra kötelezik.
    A    támadott   rendelkezések   eredményeként   a   rendőrség
    "bűnfelderítésre hivatkozva még a büntetőeljárás  megindítása
    előtt"  olyan  betegek egészségügyi és személyes  adatait  is
    kezelheti,  akikkel szemben "nincs alapos gyanú bűncselekmény
    elkövetésére". Nem garantált tehát, hogy a rendőrség csak  az
    eljárás  lefolytatásához  nélkülözhetetlen  adatokat  ismerje
    meg.

    Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések - az indítványozó
    szerint  -  sértik az "orvosi titoktartás követelményét"  is,
    illetve összeegyeztethetetlenek "az orvosi hivatással",  mert
    az  orvost  "a  gyógyítás mellett bűnüldöző feladatokkal"  is
    felruházzák.  A betegek pedig "nem mernek orvoshoz  fordulni"
    az adataik kiszolgáltatása, illetve az annak nyomán meginduló
    rendőrségi  eljárás miatt. Ezáltal a szabályozás a  betegeket
    az  "életük  veszélyeztetésére kényszeríti". Erre figyelemmel
    az  indítványozó az Alkotmány 54. §-a szerinti  élethez  való
    jog, illetve 70/D. §-a szerinti egészséghez való jog sérelmét
    is látja a kifogásolt szabályozásban.

    Egyebekben az indítványozó utalt arra is, hogy az Rtv. 68.  §
    (1)  bekezdése  a  törvény  80. §-ával,  illetve  a  támadott
    rendelkezések  az  adatvédelmi  biztos  több  ajánlásával  is
    ellentétesek.

    Az   indítvány   benyújtását   követően   az   Rtv.   68.   §
    (1)   bekezdését   a   devizakorlátozások   megszüntetéséről,
    valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001.
    évi XCIII. törvény 6. § (1) bekezdés t) pontja 2002. január 1-
    jei hatállyal módosította. Az Eüatv. 24. §-át pedig az egyes,
    az  egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények
    módosításáról  szóló  2002.  évi  LVIII.  törvény   43.   §-a
    módosította   2003.  január  1-jei  hatállyal.   A   törvényi
    rendelkezéseknek  az  indítványozó által  kifogásolt  eredeti
    tartalma azonban a módosítást követően is hatályos maradt.  A
    módosítás  eredményeként az Eüatv.  24.  §-a  további  két  -
    indítvánnyal  nem  érintett  - bekezdéssel  egészült  ki.  Az
    Eüatv.    24.   §-ának   az   indítványozó   által   támadott
    rendelkezései  ugyanakkor  az  (1),  illetve   (4)   bekezdés
    tartalmaként  lettek feltüntetve, s így az  alkotmánybírósági
    vizsgálat   is   erre   irányult.  Az   Alkotmánybíróság   az
    elbíráláskor hatályos normaszöveg alkotmányossági vizsgálatát
    végezte el.

    Az  Alkotmánybíróság  az indítványt - álláspontjuk  kifejtése
    érdekében  -  megküldte a belügyminiszternek, az egészségügyi
    miniszternek és az igazságügy-miniszternek.

                                 II.

    1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

    "54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani."

    "59.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog."

    "70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van
    a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez."

    2.  A  személyes  adatok  védelméről és  a  közérdekű  adatok
    nyilvánosságáról    szóló   1992.    évi    LXIII.    törvény
    (továbbiakban: Avtv.) vizsgálat alá vont rendelkezései:

    "2. § E törvény alkalmazása során
    1.  személyes  adat: bármely meghatározott (azonosított  vagy
    azonosítható)   természetes   személlyel   (a   továbbiakban:
    érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,  az
    érintettre  vonatkozó  következtetés.  A  személyes  adat  az
    adatkezelés   során  mindaddig  megőrzi  e  minőségét,   amíg
    kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen
    akkor  tekinthető  azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül  vagy
    közvetve  -  név,  azonosító jel, illetőleg  egy  vagy  több,
    fizikai,  fiziológiai, mentális, gazdasági,  kulturális  vagy
    szociális  azonosságára jellemző tényező alapján  azonosítani
    lehet;
    2. különleges adat:
    a)  a  faji  eredetre,  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbséghez
    tartozásra,  a  politikai  véleményre  vagy  pártállásra,   a
    vallásos  vagy  más  világnézeti  meggyőződésre,  az   érdek-
    képviseleti szervezeti tagságra,
    b)  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális
    életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
    3.  bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során  vagy  azt
    megelőzően   a   bűncselekménnyel  vagy  a  büntetőeljárással
    összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg  a
    bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá  a
    büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel
    kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó
    személyes adat;
    (...)."

    "3.  §  (3) Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját
    és    feltételeit,    a    kezelendő    adatok    körét    és
    megismerhetőségét,  az adatkezelés időtartamát,  valamint  az
    adatkezelő  személyét az adatkezelést elrendelő törvény  vagy
    önkormányzati rendelet határozza meg."

    "5.  §  (2)  Csak  olyan személyes adat kezelhető,  amely  az
    adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a  cél
    elérésére  alkalmas,  csak  a cél megvalósulásához  szükséges
    mértékben és ideig."

    3. Az Rtv. érintett rendelkezései:

    "68.   §   (1)   A   Rendőrség   titkos   információgyűjtésre
    felhatalmazott   nyomozó   szervének   vezetője   az   ügyész
    jóváhagyásával     a    kétévi    vagy    ennél     súlyosabb
    szabadságvesztéssel   büntetendő,   szándékos   bűncselekmény
    felderítése    érdekében   az   üggyel   összefüggő    adatok
    szolgáltatását igényelheti az adóhatóságtól, a  szolgáltatást
    nyújtó  távközlési szervezettől, az egészségügyi és  a  hozzá
    kapcsolódó  adatot kezelő szervtől, továbbá  a  banktitoknak,
    értékpapírtitoknak, pénztártitoknak és egyéb üzleti  titoknak
    minősülő   adatot  kezelő  szervtől.  A  nyomozó   szerv   az
    adatszolgáltatás  teljesítésére határidőt  jelölhet  meg.  Az
    adatszolgáltatás ingyenes és nem tagadható meg. Az így kapott
    információ csak a megjelölt célra használható fel.
    (2) Halaszthatatlan intézkedésként, ha a késedelem veszéllyel
    jár  és  az  ügy  kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal,
    illegális    fegyverkereskedelemmel,    pénzmosással     vagy
    szervezett  bűnözéssel  függ  össze,  az  adatigényléshez  az
    ügyész  előzetes jóváhagyása nem kell, és azt  haladéktalanul
    teljesíteni  kell. Ez esetben a megkeresést  "halaszthatatlan
    intézkedés"  jelzéssel  kell ellátni. Az  ügyész  jóváhagyása
    iránt  a  megkereséssel egyidejűleg intézkedni  kell.  Ha  az
    ügyész   a  jóváhagyását  megtagadja,  a  Rendőrség  az   így
    beszerzett adatokat haladéktalanul megsemmisíti."

    "77.  §  (2)  A Rendőrség más szervek által kezelt  személyes
    adatokhoz   bűnüldözési   feladatai   ellátása   céljából   -
    törvényben  meghatározottak szerint - hozzáférhet,  az  ilyen
    módon   szerzett  adatot  bűnüldözési  céltól  eltérően   nem
    használhatja fel, és nem továbbíthatja."

    "79.  §  (1)  A  rendőrségi adatot kezelő szerv  az  érintett
    természetes  személyazonosító adatait - külföldi  állampolgár
    esetében  annak  állampolgárságát is -, lakcímét,  továbbá  a
    bűnüldözési    célú   adatkezelésekben   a   bűncselekményhez
    kapcsolódó  kriminalisztikai jellegű adatait kezeli.  Törvény
    rendelkezése alapján azonosító kódokat használhat."

    "80.  §  (1)  A rendőrségi adatot kezelő szerv - a  büntetett
    előéletre vonatkozó, valamint a külön törvényben szabályozott
    államigazgatási    feladatköréhez   kapcsolódóan    az    ott
    meghatározott   adatok  kivételével   -   különleges   adatot
    kizárólag  a  84. § i)-n) pontjában felsorolt bűncselekmények
    elkövetésével gyanúsított személy esetében kezelhet.
    (2)   A   különleges   adat  csak  a  konkrét   cselekménnyel
    közvetlenül összefüggően kezelhető."

    "84.  §  A  Rendőrség a törvényben meghatározott  bűnüldözési
    feladatainak   ellátása  érdekében  kezelheti,   illetve   az
    adatkezelésre  feljogosított  más  szervek  nyilvántartásából
    átveheti
    (...)
    i)  a  73. § (3) bekezdése alá tartozók kivételével a  titkos
    információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatait -
    beleértve   a  Rendőrséggel  együttműködőket  és   a   fedett
    nyomozókat   is   -   és   az   alkalmazás   eredményét,   ha
    büntetőeljárás   nem   indul,  a   titkos   információgyűjtés
    lezárását    követő   legfeljebb   2   évig,   büntetőeljárás
    lefolytatása  esetén  a  büntethetőség elévüléséig,  elítélés
    esetén   a   büntetett  előélethez  fűződő  hátrányok   alóli
    mentesítésig,  illetőleg legfeljebb 20  évig,  együttműködők,
    illetőleg  fedett nyomozók esetén az együttműködés, illetőleg
    a  fedett  nyomozói  tevékenység megszűnésétől  számított  20
    évig.
    j) súlyos bűncselekmény esetén, vagy ha a bűncselekmény
    1. a nemzetközi bűnözéssel kapcsolatba hozható,
    2. nemi erkölcs elleni erőszakkal valósul meg,
    3. gyermekkorú ellen irányul,
    4. sorozatban vagy szervezett elkövetéssel valósul meg,
    5.   kábítószerrel   vagy  kábítószernek  minősülő   anyaggal
    kapcsolatos,
    6. pénz- vagy értékpapír-hamisítással kapcsolatos,
    7. fegyveres elkövetéssel valósul meg, vagy
    8. a közbiztonságot súlyosan megzavarja,
    a   bűncselekmény  elkövetésével  gyanúsított  személyek   és
    kapcsolataik  adatait,  kriminalisztikai  szempontból  fontos
    jellemzőit      20      évig,     vagy      a      nemzetközi
    kötelezettségvállalásban meghatározott ideig;
    k)   a   nemzetközi  kötelezettségvállalás  alapján  mindazon
    személyek,   cselekményeik,  kapcsolataik  adatait,   akikkel
    szemben    nemzetközi    bűnüldözési   intézkedéseket    kell
    foganatosítani,   a   büntethetőség   elévüléséig,   vagy   a
    nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig;
    l)   a   szervezett  bűnözésre  utaló  cselekményekben   vagy
    tényállásokban  érintett személyek, kapcsolataik  adatait  és
    kriminalisztikai  szempontból fontos jellemzőit  az  érintett
    személyre  vonatkozóan keletkezett utolsó  adatot  követő  20
    évig;
    m)  a  bűnmegelőzési ellenőrzés alá vont személy adatait,  az
    ellenőrzés     szempontjait     és     megállapításait      a
    szabadságvesztésből szabadulás napjától számított 1 évig;
    n) az egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a
    bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyekről,
    azok  kapcsolatairól, eljárási helyzetéről,  a  hozzá  fűződő
    nyomozási adatokról az ügyben hozott jogerős ítéletig, vagy a
    nyomozás     megszüntetése     esetén     a     bűncselekmény
    büntethetőségének elévüléséig;
    (...)"
    4. Az Eüatv. érintett rendelkezései:

    "3. § E törvény alkalmazásában
    a)  egészségügyi  adat: az érintett testi, értelmi  és  lelki
    állapotára,  kóros  szenvedélyére, valamint  a  megbetegedés,
    illetve   az   elhalálozás  körülményeire,  a   halál   okára
    vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve
    az  egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért,
    leképzett  vagy  származtatott adat;  továbbá  az  előzőekkel
    kapcsolatba  hozható, az azokat befolyásoló  mindennemű  adat
    (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);
    b) személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név,
    a  nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és
    utóneve,    a    lakóhely,    a    tartózkodási    hely,    a
    társadalombiztosítási  azonosító  jel  (a  továbbiakban:  TAJ
    szám)   együttesen  vagy  ezek  közül  bármelyik,  amennyiben
    alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;"

    "4.   §   (1)   Az  egészségügyi  és  személyazonosító   adat
    kezelésének célja:
    a) az egészség megőrzésének, fenntartásának előmozdítása,
    b)  a  betegellátó  eredményes gyógykezelési  tevékenységének
    elősegítése,
    c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
    d) a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló
    intézkedések megtétele."
    (2)   Egészségügyi   és  személyazonosító   adatot   az   (1)
    bekezdésben  meghatározottakon túl - törvényben meghatározott
    esetekben - az alábbi célból lehet kezelni:
    (...)
    g)  bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
    törvényben   meghatározott   feladatok   ellátására    kapott
    felhatalmazás körében bűnmegelőzés,
    (...).
    (3)  Az  (1)-(2) bekezdésekben meghatározott céloktól  eltérő
    célra   is   lehet   az  érintett,  illetve  törvényes   vagy
    meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt:  törvényes
    képviselő)  -  megfelelő tájékoztatáson  alapuló  -  írásbeli
    hozzájárulásával  egészségügyi  és  személyazonosító   adatot
    kezelni.
    (4)  Az (1)-(2) bekezdések szerinti adatkezelési célokra csak
    annyi  és  olyan egészségügyi, illetve személyazonosító  adat
    kezelhető,   amely   az  adatkezelési  cél   megvalósításához
    elengedhetetlenül szükséges."

    "7.   §  (1)  Az  adatkezelő  -  a  (2)  bekezdésben  foglalt
    kivétellel  -,  továbbá az adatfeldolgozó  az  orvosi  titkot
    köteles megtartani.
    (2) Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól,
    ha
    a)  az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az
    érintett,  illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult,
    az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
    b)  az  egészségügyi  és  személyazonosító  adat  továbbítása
    törvény előírásai szerint kötelező."

    "9.  §  (1)  Az  egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés
    része.  A  kezelést végző orvos, illetve a tisztiorvos  dönti
    el,  hogy  a  szakmai szabályoknak megfelelően - a kötelezően
    felveendő  adatokon kívül - mely egészségügyi adat  felvétele
    szükséges a 4. § (1) bekezdése szerinti célból."

    "12. § (1) Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az
    érintett  részéről  történő szolgáltatása -  az  egészségügyi
    ellátás  igénybevételéhez kötelezően előírt  személyazonosító
    adatok és a 13. §-ban foglaltak kivételével - önkéntes."

    "13.   §  Az  érintett  (törvényes  képviselője)  köteles   a
    betegellátó   felhívására  egészségügyi  és  személyazonosító
    adatait átadni,
    (...)
    e)  ha  az  adatszolgáltatásra a magzat,  illetve  a  kiskorú
    gyermek  gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése  vagy
    védelme érdekében van szükség,
    f)  ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi,
    bírósági  eljárás, illetve szabálysértési vagy  közigazgatási
    hatósági  eljárás  során  az illetékes  szerv  a  vizsgálatot
    elrendelte,
    (...)."

    "23.  §  (1)  A  következő szervek írásbeli  megkeresésére  a
    kezelést   végző   orvos   az   érintett   egészségügyi    és
    személyazonosító  adatait  átadja  a  megkereső  szervnek.  A
    megkeresésben  a 4. § (4) bekezdésének megfelelően  fel  kell
    tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító
    adatokat:
    a)  büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság,
    az igazságügyi orvosszakértő, polgári és közigazgatási ügyben
    az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvosszakértő,
    b)   szabálysértési  eljárás  során  az  eljárást  lefolytató
    szervek,
    c)   hadköteles  személy  esetén  az  illetékes   jegyző,   a
    hadkiegészítő  parancsnokság, illetve a katonai  egészségügyi
    alkalmasságot megállapító bizottság,
    d)   a   nemzetbiztonsági  szolgálatok,  a   nemzetbiztonsági
    szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott
    feladatok  ellátása érdekében, az abban kapott  felhatalmazás
    körében.
    (2)  A  megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a  kért
    adatok körét meg kell jelölni.
    (3)   A   kezelést   végző  orvos  a  nyomozó   hatóságot   a
    "halaszthatatlan   intézkedés"  jelzéssel   ellátott,   külön
    jogszabályban    előírt    ügyészi   jóváhagyást    nélkülöző
    megkeresésére  is köteles tájékoztatni az általa  kezelt,  az
    adott  üggyel  összefüggő  egészségügyi  és  személyazonosító
    adatokról."

    "24. § (1) Az érintett első ízben történő orvosi ellátásakor,
    ha az érintett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és  a
    sérülés    feltehetően   bűncselekmény    következménye,    a
    kezelőorvos   a  rendőrségnek  haladéktalanul  bejelenti   az
    érintett személyazonosító adatait.
    (...)
    (4)   Az  (1)-(3)  bekezdés  szerinti  adattovábbításhoz   az
    érintett,   illetve   az   adattal  kapcsolatosan   egyébként
    rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges."

                                III.

    Az indítvány nem megalapozott.

    1.  Az  Alkotmánybíróság  az indítvány  alapján  először  azt
    vizsgálta,  hogy a támadott rendelkezések a magántitok  és  a
    személyes  adatok  védelméhez  való  alapjoggal  ellentétesen
    állapítják-e  meg  az  egészségügyi és más  személyes  adatok
    kiszolgáltatását.

    1.1.  Az Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálat elején
    áttekintette az Alkotmány 59. § (1) bekezdésével  kapcsolatos
    ítélkezési gyakorlatát.

    A  magántitok és a személyes adatok védelméhez való jogot  az
    Alkotmány   59.  §  (1)  bekezdése  alkotmányos   alapjogként
    garantálja.    A    jelen    alapjoggal    kapcsolatban    az
    Alkotmánybíróság 56/2000. (XII. 19.) AB határozata rámutatott
    arra, hogy:
    "Az   Alkotmánybíróság  gyakorlatában  a   személyes   adatok
    védelméhez  való jog tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik
    személyes   adatainak   feltárásáról   és   felhasználásáról.
    Személyes  adatot  felvenni és felhasználni  tehát  általában
    csakis  az érintett beleegyezésével szabad; mindenki  számára
    követhetővé  és ellenőrizhetővé kell tenni az adatfeldolgozás
    egész  útját,  vagyis mindenkinek joga van  tudni,  ki,  hol,
    mikor,  milyen  célra  használja fel az ő  személyes  adatát.
    Kivételesen  törvény  elrendelheti  személyes  adat  kötelező
    kiszolgáltatását, és előírhatja a felhasználás módját is.  Az
    ilyen   törvény   korlátozza  az  információs   önrendelkezés
    alapvető   jogát,  és  akkor  alkotmányos,  ha  megfelel   az
    Alkotmány 8. §-ában megkövetelt feltételeknek. [15/1991. (IV.
    13.)  AB határozat, ABH 1991, 40, 42., 46/1995. (VI. 30.)  AB
    határozat,  ABH  1995,  219,  221.,  24/1998.  (VI.  9.)   AB
    határozat, ABH 1998, 191, 194.]" (ABH 2000, 527, 531.)

    Az  alkotmányos alapjog korlátozhatóságára az Alkotmány 8.  §
    (2)  bekezdése irányadó. Eszerint a Magyar Köztársaságban  az
    alapvető  jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat
    törvény   állapítja  meg,  alapvető  jog  lényeges  tartalmát
    azonban nem korlátozhatja.

    Az  Alkotmánybíróság - az Alkotmány 8. § (2) bekezdése nyomán
    -   az  alapjog  lényeges  tartalmát  nem  érintő  korlátozás
    alkotmányosságának megítéléséhez az alapjogi (az  úgynevezett
    szükségesség-arányosság)     tesztet      alkalmazza.      Az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatában  éppen  az  Alkotmány  59.  §
    (1)  bekezdésével kapcsolatban került sor először az alapjog-
    korlátozás  alkotmányosságának  az  alapjogi  teszt   alapján
    történő   megítélésére.   Ebben   a   korai   döntésében   az
    Alkotmánybíróság megállapította:
    "A  törvényalkotó  (...)  kényszerítő ok nélkül  korlátozta  az
    Alkotmány 59. §-ában biztosított jogokat, és ezzel az alapjog
    lényeges tartalmát korlátozta. A rendelkezés nem felel meg az
    alapjogot  korlátozó normákkal szemben támasztott  arányosság
    feltételeinek  sem. Ez ugyanis megköveteli,  hogy  az  elérni
    kívánt  cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjog-
    sérelem  súlya összhangban legyen egymással. A törvényhozó  a
    korlátozás  során  köteles az adott  cél  elérésére  alkalmas
    legenyhébb eszközt kiválasztani. Ha az alkalmazott korlátozás
    a    cél    elérésére   alkalmatlan,   az   alapjog   sérelme
    megállapítható."  [20/1990. (X. 4.) AB határozat,  ABH  1990,
    69, 71.]

    Az  Alkotmánybíróság az alapjogi tesztet az Alkotmány  59.  §
    (1) bekezdésével kapcsolatban azóta is már több határozatában
    alkalmazta.  Az  Alkotmánybíróság egy  későbbi  határozatában
    kifejtette:
    "Az   Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  Magyar
    Köztársaságban   az   alapvető  jogokra   és   kötelességekre
    vonatkozó  szabályokat törvény állapítja  meg,  alapvető  jog
    lényeges  tartalmát  azonban törvény sem  korlátozhatja.  (...)
    annak  meg  kell  felelnie az alapjogi korlátozás  mindenkori
    alkotmányos   feltételeinek,   azaz   az   Alkotmány   8.   §
    (2)  bekezdésében foglalt követelményeknek. Ez  azt  jelenti,
    hogy az információs önrendelkezési jogot, az Alkotmány 59.  §
    (1)  bekezdésében biztosított szabadságjogot  mint  alapjogot
    csak  elkerülhetetlen esetben lehet alkotmányosan korlátozni,
    akkor,  ha a korlátozás elkerülhetetlenül szükséges és  az  a
    korlátozással elérni kívánt célhoz képest arányos." [46/1995.
    (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 219, 222-223.]

    Ezen    túlmenően   az   Alkotmánybíróság   az    adatkezelés
    "célhozkötöttségét" hangsúlyozva azt is kifejtette, hogy:  "a
    meghatározott   cél   nélküli,   "készletre",    előre    nem
    meghatározott jövőbeni felhasználásra való adatgyűjtés  és  -
    tárolás  alkotmányellenes." [15/1991. (IV. 13.) AB határozat,
    ABH 1991, 40, 42.]

    Az   Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésében  garantált  alapjog
    védelmének   részletszabályait  az  59.  §  (2)  bekezdésének
    felhatalmazásán alapuló Avtv. - az Alkotmánybíróság  15/1991.
    (IV.  13.)  AB  határozatában  (ABH  1991,  40.)  foglaltakat
    követve  - határozta meg. Az Avtv. 5. § (2) bekezdése szerint
    csak  olyan  személyes adat kezelhető, amely  az  adatkezelés
    céljának  megvalósulásához elengedhetetlen, a  cél  elérésére
    alkalmas,  s  az  adatkezelésre csak a  cél  megvalósulásához
    szükséges  mértékben és ideig kerülhet sor. Az adatkezeléssel
    szemben  támasztott alkotmányos követelményeket  ismétli  meg
    továbbá az Eüatv. 4. § (4) bekezdése is.

    A  jogalkotó  a személyes adatok kezelését tehát  csak  akkor
    rendelheti   el,   ha   az  adatkezelés  lehetővé   tételével
    egyidejűleg  meghatározza az adatkezelés pontos  feltételeit,
    azaz  az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében garantált személyes
    adatokhoz     való     alapjog     korlátozásának     konkrét
    részletszabályait.

    1.2.  Az  Eüatv.  9. § (1) bekezdése szerint az  egészségügyi
    adatok  felvétele  a  gyógykezelés része.  A  kezelést  végző
    orvos,   illetve  a  tisztiorvos  -  a  kötelezően  felveendő
    adatokon  kívül  -  a  szakmai szabályok  figyelembevételével
    dönti  el,  hogy mely egészségügyi adat felvétele  szükséges.
    Bár az Eüatv. 12. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatás
    alapvetően  önkéntes, azonban az Eüatv. 13. §-ában  felsorolt
    esetekben   az   érintett  köteles  az  egészségügyi   adatai
    közlésére.  Az  érintett  tehát  a  kezelőorvos  által   kért
    adatainak  kiszolgáltatása nélkül nem is  részesülhet  orvosi
    kezelésben.

    A   személyes  adatok  védelméhez  való  alkotmányos  alapjog
    érvényesülését   szolgálják  az  egészségügyi   adatkezelésre
    vonatkozó  speciális  adatvédelmi rendelkezések.  Ezek  közül
    alapvető szabálynak minősül az egészségügyről szóló 1997. évi
    CLIV.  törvénynek  az orvosi titoktartáshoz  való  jog  címet
    viselő 25. §-a. Ennek (1) bekezdése határozza meg azt, hogy a
    "beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában  részt
    vevő   személyek   az   ellátása  során  tudomásukra   jutott
    egészségügyi  és  személyes adatait (a  továbbiakban:  orvosi
    titok)   csak  az  arra  jogosulttal  közöljék,   és   azokat
    bizalmasan kezeljék." Ehhez hasonlóan rendelkezik továbbá  az
    Eüatv.   7.   §   (1)  bekezdése  is,  mely  szintén   orvosi
    titoktartási  kötelezettséget állapít meg.  Az  Eüatv.  7.  §
    (2) bekezdése ugyanakkor kivételesen lehetővé teszi, hogy  az
    érintett     által     kiszolgáltatott    egészségügyi     és
    személyazonosító  adatokat az érintett akarata  ellenében  is
    továbbítsák.  Ennek  értelmében  mentesül  az  adatkezelő  "a
    titoktartási  kötelezettség  alól,  ha  az  egészségügyi   és
    személyazonosító  adat továbbítása törvény előírásai  szerint
    kötelező".
    Az   indítványozó   az  orvosi  titoktartás   alól   kivételt
    megállapító   törvényi   rendelkezések  alkotmányellenességét
    állította,  mert  álláspontja szerint ezek a rendelkezések  a
    magántitok  és a személyes adatok védelméhez való alkotmányos
    joggal ellentétes adatszolgáltatást tesznek kötelezővé.

    Az  Alkotmánybíróság  az indítványozó  által  kifogásolt,  az
    orvosi   titoktartási  kötelezettséget   korlátozó   törvényi
    rendelkezésekre     vonatkozóan     az     alapjog-korlátozás
    alkotmányosságának  megítélésére  irányuló   vizsgálatot   az
    alábbiak szerint végezte el.

    1.2.1.  Az  indítványozó az Rtv. 68. § (1)  bekezdésének  "az
    egészségügyi  és  a hozzá kapcsolódó adatot kezelő  szervtől"
    szövegrésze  alkotmányellenességét  kérte  megállapítani.  Az
    Rtv.   vizsgált  rendelkezése  szerint  a  rendőrség   titkos
    információgyűjtésre felhatalmazott nyomozó szervének vezetője
    -  az  ügyész  jóváhagyásával - az egészségügyi  és  a  hozzá
    kapcsolódó  adatot  kezelő  szervtől  a  kétévi  vagy   ennél
    súlyosabb     szabadságvesztéssel    büntetendő,    szándékos
    bűncselekmény  felderítése  érdekében  az  üggyel  összefüggő
    adatok szolgáltatását kérheti.

    Az Rtv. támadott rendelkezése a rendőrségi adatkezelést, azaz
    a  kért  adatok  körét  a  meghatározott  "üggyel  összefüggő
    adatokra" korlátozza, de nem határozza meg konkrétan, hogy  a
    rendőrség  milyen adatokat kérhet az adatkezelő  szervtől.  A
    rendőrség  tehát a meghatározott bűncselekmények  felderítése
    érdekében   az   üggyel  kapcsolatosan  minden   olyan   adat
    szolgáltatását indítványozhatja, amellyel az egészségügyi  és
    a  hozzá  kapcsolódó  adatot kezelő szerv rendelkezik.  Ennek
    értelmében  a  rendőrség az Eüatv. 3. §  a)  pontja  szerinti
    egészségügyi,  illetve  az Eüatv. 3.  §  b)  pontja  szerinti
    személyazonosító   adat  szolgáltatását  kezdeményezheti   az
    egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot kezelő szervnél. Az
    Eüatv.  3. § a) pontja szerinti egészségügyi adatok az  Avtv.
    2.  §  2. b) pontja alapján különleges adatnak, a természetes
    személyekkel kapcsolatba hozható egyéb adatok pedig az  Avtv.
    2.  § 1. pontja szerint személyes adatnak minősülnek. Ezeknek
    az  adatoknak a kezelésére mindazonáltal alkalmazni  kell  az
    Rtv.-nek  "A  Rendőrség adatkezelése" című VIII.  fejezetében
    foglalt megfelelő rendelkezéseket is.

    Amennyiben a rendőrség az Rtv. 68. § (1) bekezdése alapján  a
    különleges  adatnak minősülő egészségügyi adat szolgáltatását
    kezdeményezi,  akkor az adatkezelésre  az  Rtv.  80.  §-a  is
    irányadó.  Az Rtv. 80. § (1) bekezdése meghatározza,  hogy  a
    rendőrség  különleges  adatnak minősülő  egészségügyi  adatot
    "kizárólag  a 84. § i)-n) pontjában felsorolt bűncselekmények
    elkövetésével gyanúsított személy esetében kezelhet". Az Rtv.
    68.  § (1) bekezdése szerint csak az "üggyel összefüggő" adat
    kezelhető.  Az  Rtv. 80. § (2) bekezdése  szerint  továbbá  a
    különleges  adat  csak  a  konkrét cselekménnyel  közvetlenül
    összefüggően  kezelhető.  Az Rtv.  84.  §-a  megállapítja  az
    adatkezelés   célját:  az  adatok  kezelésére   a   rendőrség
    "törvényben  meghatározott bűnüldözési feladatainak  ellátása
    érdekében", konkrétabban az Rtv. 68. § (1) bekezdése  szerint
    "a    kétévi   vagy   ennél   súlyosabb   szabadságvesztéssel
    büntetendő,  szándékos  bűncselekmény felderítése  érdekében"
    kerülhet  sor.  Az adatkezelés időtartamát pedig  szintén  az
    Rtv.  84.  §  i)-n) pontjai határozzák meg. Mindezek  alapján
    megállapítható,  hogy az egészségügyi, illetve  a  különleges
    adatoknak  az  Rtv.  68.  §  (1)  bekezdése  alapján  történő
    kezelésére   csak   a   törvényben   pontosan   meghatározott
    feltételekkel, szigorúan célhozkötötten kerülhet sor.

    Amennyiben  a  rendőrség az Rtv. 68. § (1) bekezdése  alapján
    nem  különleges adatoknak minősülő személyes adatokat kér  az
    egészségügyi  adatot kezelő szervtől, akkor az  adatkezelésre
    az  Rtv. 77. § (2) bekezdése, illetve 79. § (1) bekezdése  is
    irányadó.  Az  Rtv.  68.  §  (1)  bekezdése  meghatározza  az
    adatkezelés célját, miszerint: "a kétévi vagy ennél súlyosabb
    szabadságvesztéssel   büntetendő,   szándékos   bűncselekmény
    felderítése érdekében" kerülhet sor az adatszolgáltatásra. Az
    Rtv.  79.  §  (1)  bekezdése határozza meg a rendőrség  által
    kezelhető   személyes   adatok   körét.   Az   Rtv.   79.   §
    (1)  bekezdése,  illetve  68. § (1) bekezdése  értelmében  az
    adatszolgáltatás csak a meghatározott, "az üggyel összefüggő"
    személyes  adatokra  vonatkozhat.  Az  ilyen  módon  szerzett
    személyes  adat az Rtv. 68. § (1) bekezdése szerint  csak  "a
    megjelölt célra használható fel", s a rendőrség az Rtv. 77. §
    (2)  bekezdése  értelmében  a  "szerzett  adatot  bűnüldözési
    céltól  eltérően nem használhatja fel, és nem továbbíthatja".
    Az  Rtv.  68. § (1) bekezdése tehát a különleges adatnak  nem
    minősülő   személyes   adatokra  vonatkozó   adatszolgáltatás
    esetében is pontosan meghatározta az adatkezelés feltételeit,
    az  adatkezelés  célját és rögzítette,  hogy  a  rendőrség  a
    személyes  adatokat  csak a törvényben  meghatározott  célhoz
    kötötten használhatja fel.

    Az  Rtv.  68.  §  (1) bekezdése tehát nem sérti  a  személyes
    adatok  védelméhez való jogot, mert az csak  célhozkötött,  a
    cél  eléréséhez szükséges, illetve azzal arányos adatkezelést
    tesz lehetővé.

    1.2.2.  Az  Eüatv.  23.  § (3) bekezdésével  kapcsolatban  is
    kifogásolta  az  indítványozó a személyes  adatok  védelméhez
    való  jog  sérelmét, mert a kezelést végző  orvos  köteles  a
    nyomozó  hatóságot tájékoztatni az általa  kezelt,  az  adott
    üggyel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatokról.
    Az  Eüatv.  23.  § (3) bekezdése az Rtv. 68. § (2)  bekezdése
    nyomán  rendelkezik arról, hogy az orvos a nyomozó hatóságnak
    az  ügyészi  jóváhagyást  nélkülöző  megkeresése  alapján  is
    köteles az adatszolgáltatásra.

    Az  Eüatv.  23.  §  (3)  bekezdése szerinti  adatszolgáltatás
    esetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeket
    is  alkalmazni  kell.  Az  Eüatv.  23.  §  (1)-(2)  bekezdése
    határozza  meg azokat a feltételeket, amelyeket  a  megkereső
    szerveknek  teljesíteniük kell akkor,  ha  a  kezelést  végző
    orvostól   adatszolgáltatást  kérnek.   Az   Eüatv.   23.   §
    (1)   bekezdése   szerint   az  adatszolgáltatásra   irányuló
    megkeresésben az Eüatv. 4. § (4) bekezdésének megfelelően fel
    kell   tüntetni   a   megismerni   kívánt   egészségügyi   és
    személyazonosító  adatokat. Az  Eüatv.  4.  §  (4)  bekezdése
    értelmében   csak   annyi  és  olyan  egészségügyi,   illetve
    személyazonosító  adat kezelhető, amely az  adatkezelési  cél
    megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az Eüatv. 23. §
    (2)  bekezdése szerint a megkeresésben az adatkezelés  pontos
    célját  és  a kért adatok körét meg kell jelölni.  Az  Eüatv.
    23.  §-ának  egésze  állapítja  meg  tehát  az  adatkezelésre
    jogosult  szervek körét, illetve az adatkezelés célját  és  a
    kért  adatok körét, s az adatkezelés célhozkötöttségét.  Ezen
    túlmenően az Eüatv. 23. § (3) bekezdése szerinti adatkezelést
    korlátozza, hogy arra az Rtv. 68. § (2) bekezdése nyomán csak
    akkor kerülhet sor, ha "a késedelem veszéllyel jár és az  ügy
    kábítószer-kereskedelemmel,     terrorizmussal,     illegális
    fegyverkereskedelemmel,    pénzmosással    vagy    szervezett
    bűnözéssel   függ  össze".  Az  Rtv.  68.  §  (2)  bekezdésén
    túlmenően  az Rtv. adatkezelésre vonatkozó egyéb  garanciális
    rendelkezései  is  alkalmazandóak akkor, amikor  a  rendőrség
    mint  nyomozó hatóság egészségügyi és ahhoz kapcsolódó adatok
    szolgáltatását   kezdeményezi  a  kezelést  végző   orvosnál,
    illetve  az  orvos  a  kezdeményezés alapján  az  adatokat  a
    nyomozóhatóságnak  kiszolgáltatja. Mindebből  következően  az
    Eüatv.  23. § (3) bekezdése értelmében adatszolgáltatás  csak
    akkor végezhető, ha annak során a személyes adatok védelméhez
    való  alapjogból eredő, az alkotmányos adatkezeléssel szemben
    támasztott  követelményeket betartják.  Erre  tekintettel  az
    Eüatv.  23. § (3) bekezdése nem ellentétes a személyes adatok
    védelméhez való joggal.

    1.2.3.  Az indítványozó kifogásolta továbbá az Eüatv.  24.  §
    (1)    bekezdését,   amely   a   kezelőorvosnak   bejelentési
    kötelezettséget  állapít  meg, ha az  érintett  8  napon  túl
    gyógyuló   sérülést  szenvedett  és  a  sérülés   feltehetően
    bűncselekmény   következménye.  A   kezelőorvos   bejelentési
    kötelezettsége   az   érintett   személyazonosító    adataira
    vonatkozik, s a rendőrség felé irányul.

    Az  Eüatv.  4.  §-a határozza meg az Eüatv.  által  elrendelt
    adatkezelés célját. Az Eüatv. 4. § (2) bekezdés g)  pontjának
    megfelelően  az  egészségügyi és  személyazonosító  adatot  -
    törvényben meghatározott esetekben - bűnüldözési, továbbá  az
    Rtv.-ben    meghatározott   feladatok    ellátására    kapott
    felhatalmazás körében bűnmegelőzési célból lehet kezelni.  Az
    Eüatv.   a   24.   §  (1)  bekezdése  szerinti   kezelőorvosi
    adatszolgáltatás is az Eüatv. 4. § (2) bekezdés g)  pontjában
    meghatározott bűnüldözési célt szolgálja. A kezelőorvos által
    végzett    adatszolgáltatás   nélkülözhetetlen   a   sérülést
    eredményező   bűncselekmény   felderítéséhez.   Az   érintett
    személyazonosító  adatainak  bejelentésével  azonban  csak  a
    bűnüldözési  cél  eléréséhez szükséges  mértékben  kerül  sor
    adatszolgáltatásra.    A    bejelentési    kötelezettség    a
    kezelőorvost  nem  ruházza  fel "bűnüldöző  feladatokkal".  A
    bűnüldözés   megindítása,  a  bűncselekmény   felderítése   a
    személyazonosító  adatok  bejelentése  nyomán   a   rendőrség
    feladata.   A   kezelőorvos   ebben   nem   vesz   részt,   a
    személyazonosító adatokon kívül más adat szolgáltatására  nem
    köteles. Nem jár tehát az orvosi titoktartás sérelmével, ha a
    kezelőorvos a feltehetően bűncselekményből származó, 8  napon
    túl   gyógyuló   sérülés   esetén   a   sérülést   szenvedett
    személyazonosító   adatait  bejelenti   a   rendőrségnek.   A
    kezelőorvosi   adatszolgáltatás  a  cél   elérése   érdekében
    szükséges,     azzal    arányban    áll,    az    adatkezelés
    célhozkötöttsége miatt megfelel a személyes adatok védelméhez
    való jogból eredő alkotmányos követelményeknek.

    1.2.4.  Az  indítványozó a személyes adatok  védelméhez  való
    jogra   tekintettel   az   Eüatv.   24.   §   (4)   bekezdése
    alkotmányellenességének megállapítását is kezdeményezte. Ez a
    rendelkezés  kiegészíti az Eüatv. 24. § (1)-(3)  bekezdésében
    foglaltakat, azokhoz kapcsolódóan teszi lehetővé az  érintett
    hozzájárulása nélküli adatkezelést. Tekintettel arra, hogy az
    Eüatv.  24. § (1) bekezdése szerinti adatkezelés nem sérti  a
    személyes adatok védelméhez való jogot, s a (4) bekezdés csak
    az  (1)  bekezdéssel összhangban lévő rendelkezést tartalmaz,
    ezért az utóbbi rendelkezés sem ellentétes a személyes adatok
    védelméhez való alapjoggal.

    2.  Az  indítványozó a személyes adatokra vonatkozó, a  fenti
    törvényi rendelkezések által lehetővé tett, adatszolgáltatást
    ellentétesnek  tartotta  még az Alkotmány  54.  §-a  szerinti
    élethez,  illetve 70/D. §-a szerinti egészséghez való  joggal
    is.

    Az  56/2000.  (XII. 19.) AB határozatban az  Alkotmánybíróság
    valóban  rámutatott  arra,  hogy:  "az  egészségügyi   adatok
    különleges  védelmét nemcsak a magántitokhoz és  a  személyes
    adatok védelméhez fűződő jog, hanem az állam intézményes élet-
    és egészségvédelmi kötelessége is indokolja. Az állampolgárok
    csak  abban  az esetben fordulhatnak bizalommal orvoshoz,  ha
    nem  kell  attól  tartaniuk, hogy az  egészségi  állapotukkal
    kapcsolatos   magántitkaikat  mások  is   megismerik.   Ebből
    következően  az  állam köteles megteremteni  az  egészségügyi
    adatok  védelmének  törvényi feltételeit."  (ABH  2000,  527,
    532.)
    A  támadott törvényi rendelkezések alapvetően az egészségügyi
    adatoknak    nem   minősülő   személyes   adatok   kezelését,
    továbbítását  teszik lehetővé. Az egészségügyi adatoknak  nem
    minősülő   személyes  adatokra  vonatkozó   adatszolgáltatási
    kötelezettség   és   az   állam  élet-   és   egészségvédelmi
    kötelessége   között   azonban  értékelhető   alkotmányossági
    kapcsolat  nincs. A személyes adatokra vonatkozó  adatkezelés
    önmagában  nem  korlátozza sem az élethez, sem a  legmagasabb
    szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jogot.

    A  támadott  rendelkezések alapján ugyanakkor  lehetőség  van
    egészségügyi adatok továbbítására is. Az egészségügyi  adatok
    kezelésére azonban a fentiekben kifejtettek szerint kizárólag
    szigorúan indokolt esetben, s csak az adatkezeléssel  szemben
    támasztott  alkotmányos követelmények  betartásával  kerülhet
    sor.   Ennek   eredményeként   az   ilyen   adatszolgáltatási
    kötelezettség  előírása  sem ellentétes  az  állam  élet-  és
    egészségvédelmi kötelességével.

    Mindezek   alapján  az  Alkotmánybíróság  az   Rtv.   68.   §
    (1) bekezdése, az Eüatv. 23. § (3) bekezdése, valamint 24.  §
    (1)  és (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására
    és megsemmisítésére vonatkozó indítványt elutasította.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bihari Mihály                        Dr. Czúcz Ottó
        előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                  
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The text “from organisations handling medical and related data” in Section 68 para. (1) of Act XXXIV of 1994 on the Police and Section 23 para. (3) and Section 24 paras (1) and (4) of Act XLVII of 1997 on the Handling and Protection of Medical and Related Personal Data
     Number of the Decision:
     .
     36/B/2000
     Date of the decision:
     .
     03/09/2004
     .
     .
     en_0036_b_2000_ab.pdfen_0036_b_2000_ab.pdf