English
Hungarian
Ügyszám:
.
282/G/2006
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 47/2007. (VII. 3.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/620
.
A döntés kelte: Budapest, 07/03/2007
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
    
    Az       Alkotmánybíróság      a      köztársasági       elnök
   alkotmányértelmezésre  irányuló  indítványa  tárgyában  —   dr.
   Bragyova  András,  dr. Holló András, dr.  Kiss  László  és  dr.
   Kukorelli István alkotmánybírók különvéleményével — meghozta az
   alábbi
    
                            határozatot:
    
                                 I.
    
    1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  az  Alkotmány  a
   köztársasági elnök hatásköreit meghatározó 30/A. § (1) bekezdés
   j)  pontjában  szabályozza  a  köztársasági  elnök  kitüntetés-
   adományozási és –viselésének engedélyezési jogát. Ennek keretén
   belül   —   a  jelenleg  hatályos  szabályozás  alapján   —   a
   köztársasági elnököt valódi döntési — kitüntetés-adományozási —
   jogkör  illeti meg az erre irányuló eljárás során, mely döntési
   jogköre azonban nem korlátlan.
    Az  Alkotmány  30/A.  §  (1)  bekezdés  j)  pontjában  foglalt
   „törvényben meghatározott” alkotmányi fordulat arra utal,  hogy
   a  törvényalkotó  törvényi szinten szabályozza  a  kitüntetések
   (címek,   érdemrendek)  alapítását,  meghatározását,   valamint
   részletes  adományozási  eljárását, és  az  Alkotmány  30/A.  §
   (1)  bekezdés  j)  pontja ezeknek az állami  kitüntetéseknek  a
   köztársasági  elnök  általi adományozásáról  rendelkezik.  Erre
   tekintettel  az  Alkotmánybíróság határozata meghozatala  során
   figyelembe  vette  a hatályos törvényi szabályozást  is.  Ennek
   alapján   a   kitüntetés-adományozás  döntési  folyamatában   a
   köztársasági  elnök jogkörének korlátját jelenti  egyrészt  az,
   hogy a kitüntettek személyi körére más (a miniszterelnök vagy a
   miniszter)  tesz  előterjesztést, másrészt, hogy  az  Alkotmány
   30/A.  §  (2) bekezdése alapján kitüntetés-adományozási jogköre
   ellenjegyzéshez  kötött.  Figyelemmel  arra,  hogy  a  jelenleg
   hatályos  törvényi szabályozás, és az eddig kialakult gyakorlat
   alapján  a kitüntetett személyére vonatkozó előterjesztés  joga
   nem  illeti meg a köztársasági elnököt, ezért döntési joga  nem
   terjed  ki  arra,  hogy az előterjesztésben  meg  nem  nevezett
   személynek kitüntetést adományozzon. Ezt az előterjesztő  azzal
   akadályozhatja  meg,  hogy  megtagadja  a  köztársasági   elnök
   kitüntetés-adományozási   döntésének   ellenjegyzését.   Mindez
   eljárási  szempontból  korlátját képezi  a  köztársasági  elnök
   kitüntetés-adományozási jogkörének.
    
    2.   A   kitüntetések   adományozásának  feltételeiről   szóló
   törvények,  illetve a kitüntetéseket alapító egyéb jogszabályok
   határozzák  meg azt, hogy mely értékeket ismer el  a  jogalkotó
   olyannak,  amely  alapján  kitüntetések  adományozhatók.   Ezen
   értékek a Magyar Köztársaság alkotmányos értékrendjének szerves
   részét  képezik.  A  kitüntetés alapjául szolgáló  értékek  egy
   része az Alkotmányban megfogalmazott, nevesített érték, vagy az
   abból   levezetett  érték.  A  kitüntetésre   való   érdemesség
   meghatározásakor   a   legfőbb  mérce  a   Magyar   Köztársaság
   alkotmányos   értékrendje.   Az   alkotmányos   értékrend    az
   Alkotmányban, mint normában megjelenő, illetve az  Alkotmányból
   levezethető   értékek  összessége.  Ennek  az  értékrendnek   a
   kitüntetés-adományozási eljárásban is feltétlenül érvényesülnie
   kell.
    A  Magyar Köztársaság alkotmányos értékrendjébe ütköző,  attól
   eltérő  értékrend  alapján való kitüntetési előterjesztés  vagy
   adományozás  —  az alkotmányos értékek sérelme következtében  —
   ellentétes  az Alkotmánnyal. Mind a kitüntetésre előterjesztést
   tevőknek,   mind  a  köztársasági  elnöknek  joga   és   egyben
   kötelessége, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos értékrendjét
   tiszteletben   tartsa,   a  kitüntetési   eljárásban   érvényre
   juttassa,  és  érvényesülését biztosítsa. A köztársasági  elnök
   ezen  feladat- és hatásköre természetszerűleg kiterjed arra  az
   esetre  is,  amikor  a  kitüntetés-adományozási  eljárásban  az
   Alkotmány  30/A. § (1) bekezdésének j) pontjában  meghatározott
   hatáskörét gyakorolja, amely alapján a törvényben meghatározott
   címeket,   érdemrendeket,  kitüntetéseket  adományozza   és   a
   külföldi állami kitüntetések viselését engedélyezi.
    
    3.  A  köztársasági  elnöknek  az  Alkotmányban  meghatározott
   kitüntetés-adományozási  hatásköre  tartalmi,  érdemi   döntési
   jogot  foglal  magában, amely a Magyar Köztársaság  alkotmányos
   értékrendjének  érvényre  juttatásán,  illetve  az  alkotmányos
   értékrendet  sértő  előterjesztések elfogadásának  megtagadásán
   keresztül   fejeződik  ki.  A  Magyar  Köztársaság  alkotmányos
   értékrendjébe  ütköző  kitüntetési  előterjesztés   kapcsán   a
   köztársasági  elnök  joga,  hogy  —  indokai  közlésével  —  az
   előterjesztést   ne   írja  alá,  a  kitüntetés   adományozását
   megtagadja.   A   kitüntetés-adományozás,   illetve    –viselés
   engedélyezésének   megtagadása  ebben  az  esetben   a   Magyar
   Köztársaság alkotmányos értékrendjének a védelmét szolgálja.
    
    4.  Az  Alkotmánybíróság — hivatalból eljárva —  megállapítja,
   hogy  az  Országgyűlés  nem  tett teljes  mértékben  eleget  az
   Alkotmány  30/A.  §  (1) bekezdésének j) pontjából  adódó  azon
   kötelezettségének,  hogy  a  kitüntetés-adományozás  szabályait
   részletesen,   az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésébe   foglalt
   jogállamiság,  jogbiztonság  követelményének  megfelelő   módon
   szabályozza. Így nem került sor annak meghatározására sem, hogy
   az   előterjesztő  milyen  határidőig  köteles   megküldeni   a
   kitüntetési  előterjesztést a köztársasági  elnöknek,  illetve,
   hogy  a  köztársasági  elnöknek  milyen  határidőn  belül  kell
   nyilatkozni az esetleges érdemességi (az alkotmányos  értékrend
   sérelmén   alapuló)   kifogásáról  és  annak   indokairól.   Az
   Alkotmánybíróság  felhívja az Országgyűlést, hogy  szabályozási
   kötelezettségének 2007. december 31. napjáig tegyen eleget.
    
                                 II.
    
    Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az   Alkotmány   a
   köztársasági elnök hatásköreit meghatározó 30/A. § (1) bekezdés
   k)  pontjában szabályozza a köztársasági elnök egyéni  kegyelem
   gyakorlására irányuló jogát. Ennek keretén belül a köztársasági
   elnököt  az  erre irányuló eljárás során valódi döntési  jogkör
   illeti meg abban a tekintetben, hogy kegyelmezési jogával kíván-
   e   élni   vagy  sem.  Az  előkészítő  eljárásban  a   kegyelem
   gyakorlására  vagy  megtagadására vonatkozó  előterjesztések  a
   köztársasági  elnököt nem kötik. A köztársasági  elnök  döntési
   jogköre  azonban  nem  korlátlan, mivel kegyelmi  határozatának
   érvényességéhez  ellenjegyzés  szükséges.  Az  ellenjegyzőt  az
   ellenjegyzés  vagy  annak megtagadása tekintetében  illeti  meg
   valódi döntési jog.
    
    Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
     
                                  I.
     
     A  köztársasági elnök az Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi
    XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § g) pontja és 21.  §
    (6)  bekezdés  b)  pontja  alapján az  Alkotmány  értelmezésére
    terjesztett elő indítványt.
     
     1.  A köztársasági elnök az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés  j)
    pontjában foglalt jogköréhez kapcsolódóan annak az értelmezését
    kérte, hogy a kitüntetés-adományozási jogköre gyakorlása  során
    milyen  szempontok alapján jogosult megvizsgálni a kitüntetendő
    személyekre   tett   előterjesztést.   A   köztársasági   elnök
    indítványában hivatkozott az Alkotmánybíróságnak a köztársasági
    elnöki  intézménnyel kapcsolatos korábbi határozataira, amelyek
    kimondták,   hogy   a  köztársasági  elnök  az   államszervezet
    demokratikus  működése feletti őrködése  során,  e  feladatának
    teljesítése  érdekében  tartalmi  okokból  is  megtagadhatja  a
    kinevezési  javaslat  teljesítését. A  köztársasági  elnök  ezt
    annak    ellenére    megteheti,   hogy   kinevezési    jogkörei
    ellenjegyzéshez  kötött jogkörök, s az  ellenjegyzés  a  döntés
    érvényességi kelléke.
     A   köztársasági  elnök  által  értelmezni  kért   kitüntetés-
    adományozási  jogkör  —  az Alkotmány  30/A.  §  (2)  bekezdése
    értelmében  —  ellenjegyzéshez kötött  jogkör.  A  köztársasági
    elnök  nézete  szerint a kitüntetés-adományozás ellenjegyzéshez
    kötöttsége  e  jogkör  esetében  sem  jelentheti  azt,  hogy  a
    kitüntetési előterjesztésnek automatikusan köteles volna eleget
    tenni.  Ez, álláspontja szerint azt jelenti, hogy a kitüntetési
    előterjesztés  tekintetében  —  az  előterjesztés  jogszerűségi
    (formai) vizsgálatán túlmenően, amely egyébként minden  jogköre
    gyakorlása  során biztosított a köztársasági elnöknek  —  helye
    van tartalmi vizsgálatnak is.
     A  köztársasági elnök indítványában ugyanakkor utalt arra  is,
    hogy a kitüntetések adományozására és a kinevezésekre vonatkozó
    jogkörök  —  annak  ellenére, hogy  mindkét  jogkör  gyakorlása
    ellenjegyzéshez  kötött — egymástól eltérő  természetűek.  Amíg
    ugyanis  a  kinevezési jogkörök közvetlen kihatással vannak  az
    államszervezet  demokratikus működésére, addig  a  kitüntetések
    adományozására  vonatkozó  jogkör  tekintetében  ilyen  érdemi,
    közvetlen  kihatás  nem  áll  fenn. A  kinevezésekre  vonatkozó
    jogkörrel   ellentétben   sem   a   kitüntetési   előterjesztés
    teljesítése,   sem   annak   megtagadása   nem   vezethet    az
    államszervezet demokratikus működésének súlyos zavarához.
     A   köztársasági  elnök  véleménye  szerint  mindezek  alapján
    kérdéses, hogy alkalmazhatók-e az Alkotmánybíróság által  —  az
    Alkotmány  30/A.  §  (1) bekezdés i) pontjában  foglalt  elnöki
    jogkörhöz    kapcsolódóan   —   a   kinevezés    teljesítésének
    megtagadásával    összefüggésben   kifejtett    alkotmányossági
    szempontok (mércék) a kitüntetési előterjesztések megtagadására
    vonatkozóan is.
     
     2.  A  köztársasági  elnök indítványában  kifejtette,  hogy  a
    kitüntetés  köztársasági elnök részéről történő adományozása  a
    nemzet   (egységes)  elismerését  fejezi   ki   a   kitüntetett
    életútjáért vagy teljesítményéért.
     Ebből    következően   a   kitüntetés-adományozás   jogkörének
    értelmezése  során  az  Alkotmány 29. § (1)  bekezdésének  azon
    rendelkezése  szolgálhat  kiindulópontként,  amely  szerint   a
    köztársasági elnök „kifejezi a nemzet egységét, és  őrködik  az
    államszervezet  demokratikus működése felett”.  A  köztársasági
    elnök szerint az államfő azon alkotmányi jogköreinél, melyeknél
    döntése    nem    kapcsolódik   szorosan   az    államszervezet
    (demokratikus) működéséhez, az említett alkotmányi  rendelkezés
    szolgálhat a döntés alkotmányossági mércéjéül.
     A  köztársasági  elnöknek döntése során azt  kell  vizsgálnia,
    hogy  a  kitüntetési  előterjesztés  teljesítése  következtében
    bekövetkezhet-e az államszervezet demokratikus működésének  tág
    értelemben    vett   zavara,   sérülhet-e   az   államszervezet
    demokratikus  működésének tartalmi érvényesülése, az  Alkotmány
    alapvető értékrendje.
     A  köztársasági  elnök véleménye szerint az  államfő  erkölcsi
    integritása  kerülhet  veszélybe  akkor,  ha  nem  kap   érdemi
    (valódi) döntési jogot a hivatkozott — így az Alkotmány 30/A. §
    (1)  bekezdés  j)  pontjában szereplő —  jogkörében  meghozandó
    döntései során.
     A   köztársasági   elnök   szerint   a   kitüntetés   törvényi
    előfeltételeinek    vizsgálata   nem    választható    el    az
    értékítélettől; a kitüntetési előterjesztésre vonatkozó döntése
    tisztán  erkölcsi természetű, és egy meghatározott  értékrenden
    alapuló értékítéletet fejez ki.
     A  döntés erkölcsi jellege miatt — a köztársasági elnök nézete
    szerint  —  azt is biztosítani kell, hogy a köztársasági  elnök
    döntése  során  saját erkölcsi értékrendjének  (integritásának)
    megfelelően érvényesíthesse az Alkotmány értékrendjét.
     A  kifejtettek  alapján a köztársasági elnök  azon  szempontok
    (mérce)  meghatározását  kérte az Alkotmánybíróságtól,  amelyek
    alapján   tartalmi   vizsgálat  alá  vonhatja   a   kitüntetési
    előterjesztést, továbbá azon feltételek meghatározását, amelyek
    fennállása  esetén  megtagadhatja a  kitüntetési  előterjesztés
    teljesítését.
     A   kitüntetési   előterjesztés  tárgyában  történő   államfői
    döntéssel összefüggésben a köztársasági elnök kérdésként  tette
    fel,  hogy  döntése meghozatala során képezheti-e az  elutasító
    döntése   alapját   más   szempont,  mint   az   államszervezet
    demokratikus működésének súlyos zavara. A köztársasági elnök az
    Alkotmánybíróságtól  választ várt arra a kérdésre  is,  hogy  a
    kitüntetési    előterjesztésre   vonatkozó   döntését    (annak
    teljesítését   vagy   megtagadását)  milyen   határidőn   belül
    gyakorolhatja.
     
     3.  A  köztársasági  elnök indítványában kifejtette,  hogy  az
    Alkotmány  30/A.  §  (1) bekezdés k) pontja  alapján  gyakorolt
    egyéni  kegyelmezési jogköre „jellegét tekintve közel  áll”  az
    Alkotmány  30/A.  §  (1) bekezdés j) pontja  alapján  gyakorolt
    kitüntetés-adományozási jogköréhez. Erre tekintettel  kérte  az
    Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés k) pontjának értelmezését  is  a
    kitüntetés-adományozási   jogkör   értelmezésére    vonatkozóan
    kifejtett indokokkal azonos indokok mellett.
                                   
                                  II.
     
     Az  Alkotmány  indítvánnyal  érintett  és  vizsgálatba  bevont
    rendelkezései:
     
     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
     
     „29.  §  (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök,  aki
    kifejezi  a  nemzet  egységét,  és  őrködik  az  államszervezet
    demokratikus működése felett.”
     
     „30/A. § (1) A köztársasági elnök
     (…)
     j)    adományozza   a   törvényben   meghatározott    címeket,
    érdemrendeket, kitüntetéseket és engedélyezi viselésüket,
     k) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát, (…).
     
     (2)  A  köztársasági elnöknek az (1) bekezdésben meghatározott
    minden intézkedéséhez és rendelkezéséhez — az a), d), e), f) és
    g)  pontban foglaltak kivételével — a miniszterelnöknek vagy az
    illetékes miniszternek az ellenjegyzése szükséges.”
     „77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.

     (2)  Az  Alkotmány  és az alkotmányos jogszabályok  mindenkire
    egyaránt kötelezőek.”

                                 III.
     
     1.  Az  Alkotmánybíróság  az  indítvány  tartalmi  elbírálását
    megelőzően  megvizsgálta, hogy az indítvány  kielégíti-e  az  —
    Abtv. 1. § g) pontjában, valamint 51. § (1) és (2) bekezdésében
    foglalt  — alkotmányértelmezésre irányuló hatáskörében  történő
    eljárás követelményeit.
     Az  Alkotmánybíróság már egy korai, a 31/1990. (XII.  18.)  AB
    határozatában   (ABH   1990,  136.)  összefoglalta   azokat   a
    követelményeket,  amelyeknek az alkotmányértelmezésre  irányuló
    indítványnak meg kell felelnie.
     A határozat indokolásában kifejtettek szerint az
    alkotmányértelmezésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az
    indítvány:
     –  az  Abtv.  21.  §-ának (6) bekezdésében megjelölt  szervek,
    illetve személyek valamelyikétől származik,
     –  nem  általánosságban, hanem valamely konkrét  alkotmányjogi
    probléma  szempontjából  kezdeményezi  az  Alkotmány  konkrétan
    megjelölt rendelkezésének az értelmezését (e hatáskörben  tehát
    nincs   lehetőség  valamely  alkotmányos  rendelkezés  teljesen
    elvont,  semmiféle  konkrét problémához nem kapcsolódó,  s  így
    valójában parttalan értelmezésére),
     –   az   adott  alkotmányjogi  probléma  közvetlenül   —   más
    jogszabály közbejötte nélkül — levezethető az Alkotmányból.
     Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  indítvány  az
    Abtv.  21.  §  (6)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott,  az
    alkotmányértelmezésre    irányuló   eljárás    indítványozására
    jogosult  személy  részéről  került  előterjesztésre,   továbbá
    megfelel   a  fent  ismertetett  követelményeknek,  ezért   azt
    érdemben bírálta el.

     2.  A köztársasági elnök az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés  j)
    pontjának  az  értelmezését az Alkotmány 29. § (1)  bekezdésébe
    foglalt  köztársasági elnöki kötelezettségekre (is) figyelemmel
    kérte.
     
     Az   Alkotmánybíróság   elsőként   azt   vizsgálta,   hogy   a
    köztársasági   elnök   indítványában  felvetett   alkotmányjogi
    probléma  [a  kitüntetési  előterjesztés  tárgyában  meghozandó
    államfői   döntés  „terjedelme”,  a  kitüntetési  előterjesztés
    aláírása   megtagadásának  alkotmányos  feltételei   (mércéje)]
    kapcsolatba   hozható-e  az  Alkotmánybíróság   korábbi   —   a
    köztársasági elnök ellenjegyzéshez kötött alkotmányos jogköreit
    vizsgáló — határozataival. Áttekintette, hogy vajon az említett
    határozatokban,   az   ott   vizsgált  jogkörök   gyakorlásával
    összefüggésben  tett  megállapítások,  felállított  alkotmányos
    mércék  a  köztársasági elnöknek a kitüntetések adományozásához
    kapcsolódó jogköre értelmezése kapcsán is alkalmazhatóak-e.
     
     A  köztársasági elnök álláspontja szerint az Alkotmány  29.  §
    (1)  bekezdése alapján az államszervezet demokratikus  működése
    feletti  „őrködés”,  valamint  a nemzet  egységének  kifejezése
    képezi az alkotmányos alapját (mércéjét) az államfő kitüntetési
    eljárásban  betöltött,  meghatározó szerepének,  a  kitüntetési
    előterjesztés  tárgyában meghozott — formai (törvényességi)  és
    tartalmi (érdemességi) szempontok mérlegelésén nyugvó —  érdemi
    döntési jogának.
     
     Az   Alkotmánybíróságnak  az  indítvány   alapján   vizsgálnia
    kellett,  hogy  az  Alkotmány 29. §  (1)  bekezdésében  foglalt
    „őrködés” és a „nemzet egységének kifejezése” — figyelemmel  az
    Alkotmánybíróságnak  a  köztársasági elnök  Alkotmány  30/A.  §
    (1)   bekezdésében  foglalt  ellenjegyzéshez  kötött  jogköreit
    vizsgáló  korábbi  határozataiban foglaltakra  —  a  kitüntetés
    adományozása   során  szolgálhat-e  alkotmányos   mércéjéül   a
    köztársasági   elnök   döntésének  (kitüntetési   előterjesztés
    aláírásának, illetve megtagadásának).
     
     Az    Alkotmánybíróság   a   köztársasági   elnök    politikai
    felelőssége,  döntési jogköre és az elé terjesztett  kinevezési
    és  felmentési  javaslatok vonatkozásában fennálló  mérlegelési
    joga tekintetében az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésében foglalt
    államfői  jogkörök  egy  részét a  korábbi  határozataiban  már
    vizsgálta  és értelmezte. [48/1991 (IX. 26.) AB határozat,  ABH
    1991,  217.  (a  továbbiakban:  Abh1.);  8/1992.  (I.  30.)  AB
    határozat, ABH 1992, 51.; 36/1992. (VI. 10.) AB határozat,  ABH
    1992, 207. (a továbbiakban: Abh2.)]
     
     Az   Alkotmánybíróság   az  Abh1.-ben   kifejtette,   hogy   a
    köztársasági   elnök  a  kinevezések  tekintetében   [Alkotmány
    30/A.  §  (1)  bekezdés  i) pont] politikai  felelősséggel  nem
    tartozik, „a döntéseiért való politikai felelősséget a  Kormány
    a  miniszterelnöki vagy miniszteri ellenjegyzéssel vállalja  át
    az Országgyűléssel szemben” (ABH 1991, 233.).
     
     A   hivatkozott  határozatban  az  Alkotmánybíróság  arra   is
    rámutatott,  hogy  az Alkotmány kivételesen olyan  döntésre  is
    feljogosítja  az  államfőt, amely végleges, felülbírálhatatlan,
    de  amelyért sem a köztársasági elnök, sem más szerv  (személy)
    nem  visel politikai felelősséget az Országgyűlés előtt (önálló
    politikai döntés).
     
     A   köztársasági   elnök  önálló  politikai   döntést   —   az
    Alkotmányban  foglalt felhatalmazás alapján —  kivételesen,  és
    azokban   az   esetekben  hozhat,  amikor   az   államszervezet
    demokratikus működésében olyan súlyos zavarok támadnak, amelyek
    elhárítása az államfő beavatkozását követeli meg.
     
     A   köztársasági   elnök   ezekben  az   esetekben   kivételes
    intézkedésével  átlendíti a holtponton az államgépezetet  annak
    érdekében, hogy normális működése újból beindulhasson.
     
     A  köztársasági  elnök  beavatkozásával  az  Alkotmány  29.  §
    (1)  bekezdésében  meghatározott alkotmányos  feladatának  tesz
    eleget,   „őrködik”  az  államszervezet  demokratikus  működése
    felett.  Az  Alkotmánybíróság értelmezése szerint ilyen  önálló
    politikai  döntése  a köztársasági elnöknek  az  is,  amikor  a
    kinevezési,  illetve  jóváhagyási jogkörének  gyakorlása  során
    tartalmi okból megtagadja a kinevezést vagy a jóváhagyást.
     
     Az  ilyen  döntés  ügydöntő, végleges  és  felülbírálhatatlan,
    senki  nem visel érte politikai felelősséget, azaz megfelel  az
    önálló politikai döntés ismérveinek (Abh1., ABH 1991, 233.).
     
     A   köztársasági   elnök   tartalmi  okból   kizárólag   akkor
    utasíthatja  el  a kinevezési előterjesztést, ha  alapos  okkal
    arra következtet, hogy a javaslat teljesítése az államszervezet
    demokratikus  működését  súlyosan  zavarná  (Abh1.,  ABH  1991,
    235.).
     
     Az  Alkotmánybíróság az Abh2.-ben a köztársasági  elnöknek  az
    Alkotmány  30/A.  §  (1)  bekezdés  i)  pontjában  foglalt,   a
    kinevezéshez  kapcsolódó  jogköre  értelmezésekor   az   önálló
    politikai   döntés   alkotmányos   feltételeit   („őrködik   az
    államszervezet demokratikus működése felett”) szigorú  tartalmi
    keretek között szabta meg:
     
     „E  határozatban az elnök nevesített önálló politikai jogkörei
    és  a  kinevezési jogkör különbségeit, s különösen a mérlegelés
    szerepét  figyelembe véve az Alkotmánybíróság az államszervezet
    demokratikus   működése   súlyos  zavarának   kritériumát   úgy
    pontosítja, hogy a személyre tett javaslat teljesítésének olyan
    súlyos,    az    érintett   szerv   alapfunkcióira    vonatkozó
    működőképtelenségre  kell vezetnie, mint amilyenre  tekintettel
    az  Alkotmány önálló politikai jogkört adott az Országgyűléssel
    kapcsolatban a köztársasági elnöknek. Nem arról van tehát  szó,
    hogy  a szervezet működése (annak eredménye) nem fog megfelelni
    valamely   politikai   követelménynek,  hanem   hogy   alapvető
    funkcióit nem tudja ellátni.
     
     Az  államszervezet demokratikus működése magában foglalja azt,
    hogy  az állam, szerveinek tevékenységén keresztül, eleget tesz
    az alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó
    alkotmányos  kötelességének [Alkotmány 8. § (1) bekezdés].  (…)
    Az   alapjog   sérelme  tehát  nem  választható  el   a   szerv
    működésétől.  (…) Figyelembe kell venni azt, hogy az  Alkotmány
    az  elnöknek az államszervezet demokratikus működése felett  ad
    őrködési  jogkört. Minél távolabb esik a kinevezéssel  érintett
    szerv  az  alkotmányos  jelentőségű  szervektől,  vagy  akár  a
    közhatalmat gyakorló állami szervektől, másrészt minél  kevésbé
    meghatározó   a  kinevezéssel  betöltendő  tisztség   a   szerv
    alapfeladataira  nézve,  annál  kevésbé  valószínű,  hogy   egy
    kinevezés folytán az államszervezet súlyos zavara alapos  okkal
    feltételezhető lenne. Külön kell kezelni azokat a tisztségeket,
    ahol  az  államfői kinevezésnek elsősorban nagyobb megbecsülést
    kifejező jellege van.
     
     Az  önálló politikai döntés a köztársasági elnök jogállását és
    az  államszervezet  demokratikus  működése  feletti  funkcióját
    szolgáló  tipikus jogosítványait tekintve rendhagyó,  kivételes
    és  végső  eszköz.  (…)  A kinevezési jog megtagadásával  akkor
    élhet, ha a kinevezéssel fenyegető veszély közvetlen és súlyos,
    s   más   jogkörök  gyakorlásával  nem  hárítható  el.  Különös
    jelentősége van annak, hogy a veszélynek a kinevezésre javasolt
    személyéből kell erednie.” [Abh2., ABH 1992, 207, 215, 216.]
     
     Az  Alkotmánybíróság hivatkozott határozataiból tehát kitűnik,
    hogy  a  köztársasági  elnök csak akkor hozhat  olyan  döntést,
    amelyért  a politikai felelősséget senki nem vállalja tőle  át,
    ha  e  döntés nélkül az államszervezet demokratikus működésének
    olyan  súlyos  zavara  következne be, amelyet  más  jogköreinek
    gyakorlásával nem tudna elhárítani.
     
     A   kinevezett   személyek   az  államszervezet   egy   részét
    működtetik,   melynek  során  döntéshozói  pozícióban   vannak,
    meghatározott  szervezetet  irányítanak,  állami   pénzeszközök
    felett rendelkeznek. A kinevezendő személyéből adódó veszélynek
    olyan   súlyúnak   kell  lennie,  hogy  az  a  szerv   alapvető
    funkcióinak az ellátását veszélyeztesse.
     
     A   hivatkozott   határozatokban  megfogalmazott   alkotmányos
    követelmények   a   kinevezésre,  illetve   az   államszervezet
    működésével  kapcsolatos egyéb előterjesztésre vonatkoznak.  Az
    Alkotmány  30/A. § (1) bekezdésében foglalt államfői jogkörökre
    vonatkozó  korábbi  alkotmánybírósági  határozatok  (az   ebben
    foglalt  értelmezések) egyike sem érintette  eddig  az  államfő
    kitüntetés  adományozásra  vonatkozó,  az  Alkotmány  30/A.   §
    (1) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörét.
     
     Az  Alkotmánybíróságnak a kifejtettek alapján  állást  kellett
    foglalnia   abban   a   kérdésben,   hogy   a   kitüntetésekkel
    kapcsolatban    fennállhat-e   hasonló,    az    államszervezet
    demokratikus működésére közvetlenül kiható veszély, képezheti-e
    az  államfő érdemi döntésének alkotmányos alapját az  Alkotmány
    29.  § (1) bekezdésében foglalt, az államszervezet demokratikus
    működése feletti őrködés.
     
     Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   a   kitüntetés
    adományozása   (a  kitüntetési  előterjesztés  államfő   általi
    aláírása),  vagy  annak  megtagadása  közvetlenül   nem   lehet
    hatással  az  államszervezet demokratikus működésére,  mivel  a
    kitüntetés — függetlenül attól, hogy az adott személy  betölt-e
    állami    tisztséget,   vagy   sem   —   nem   jár    semmiféle
    (többlet)jogosítvánnyal, operatív intézkedési joggal.
     
     A  köztársasági elnöknek a kinevezéshez, illetve a  kitüntetés
    adományozásához  kapcsolódó jogköre  a  fentiek  alapján  tehát
    olyannyira  különbözik  egymástól,  hogy  a  kinevezési  joggal
    kapcsolatos    alkotmánybírósági   határozatok   „analógiaként”
    (precedensként) nem alkalmazhatóak a köztársasági  elnök  által
    az indítványában felvetett alkotmányossági problémára.
     
     Mivel   hiányzik   a  közvetlen  kapcsolat  az  államszervezet
    demokratikus működése és a kitüntetés adományozása  között,  az
    Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  —  „őrködik   az
    államszervezet  demokratikus  működése  felett”  —   alkotmányi
    rendelkezésből nem vezethető le az, hogy a köztársasági elnök a
    kitüntetés   adományozásával  kapcsolatban   bármifajta   olyan
    döntést   hozhatna,  melyért  a  politikai   felelősséget   nem
    vállalják át tőle.
     
     Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy a  fenti  megállapítás
    nem   érinti  a  korábbi  alkotmánybírósági  határozatoknak   a
    köztársasági  elnök számára az Alkotmány 30/A. §  (1)  bekezdés
    i)  pontjában  biztosított  kinevezési  jogkörével  kapcsolatos
    megállapításait, ide értve az Alkotmány 29. § (1)  bekezdésében
    foglalt,   idézett   alkotmányi   rendelkezésnek   az   államfő
    kinevezési jogköréhez kapcsolódó értelmezését is.
     
     Az  Alkotmány 29. § (1) bekezdésének első fordulata szerint  a
    köztársasági    elnök   kifejezi   a   nemzet   egységét.    Az
    Alkotmánybíróság  értelmezése szerint  az  említett  alkotmányi
    rendelkezés  szimbolikus kifejezés, amely  az  államfő  közjogi
    pozíciójához   kapcsolódik.   Az  Alkotmánybíróság   megítélése
    szerint  a  kitüntetések köztársasági elnök általi adományozása
    nem   jelenti   azt,   hogy   a   konkrét   kitüntetés   mögött
    szükségszerűen  a  nemzet  egészének,  minden  egyes   tagjának
    egységes, és azonos — pozitív — értékítélete kell, hogy álljon.
     
     Az  állami  címek, érdemrendek és kitüntetések adományozásában
    tükröződnek   az  ország  történelmi  értékei,   tradíciói.   A
    legmagasabb   szintű   kitüntetések  adományozása   hagyományos
    államfői  jogosítvány. A kitüntetés átnyújtójának személye,  az
    átadás körülményei (szimbolikája és szokásrendje) hozzájárulnak
    az  esemény kivételes jellegének hangsúlyozásához, az elismerés
    súlyának növeléséhez.
     
     Ebből  következően  a  kitüntetés-adományozási  eljárásban   —
    ennek  részletszabályaiban és protokolljában — kifejezésre  jut
    az   államfő  alkotmányos  (közjogi)  pozíciója  (tradicionális
    kitüntetés-adományozási  jogköre),  és  a  kitüntetés   államfő
    általi  adományozása szimbolikusan kifejezi az  állam  (nemzet)
    elismerését, a kitüntetett személy iránti megbecsülést is.
     
     A  köztársasági elnöknek a kitüntetés-adományozási  eljárásban
    is   az   átadás  szokásrendjében  való  jelenléte  az  államfő
    alkotmányos jogállásán keresztül tehát szimbolikusan  a  nemzet
    elismerését (megbecsülését) is kifejezi.
     
     Az  Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította,  hogy  a
    fenti   —   a  korábbi  határozataiban  elemzett  —  alkotmányi
    rendelkezések („őrködik” valamint „kifejezi a nemzet egységét”)
    az  Alkotmány  30/A.  § (1) bekezdése j) pontjának  értelmezése
    kapcsán a vizsgált esetben csak közvetett kapcsolatban állnak a
    köztársasági   elnök  indítványában  felvetett  alkotmányossági
    kérdésekkel,   különösen  a  köztársasági   elnök   kitüntetés-
    adományozási jogkörével.
     
     3.  A  köztársasági  elnök  által  értelmezni  kért  Alkotmány
    30/A.   §   (1)   bekezdés  j)  pontjában  foglalt   alkotmányi
    rendelkezés alapján a köztársasági elnök:
     – adományozza
     –   a   törvényben   meghatározott   címeket,   érdemrendeket,
    kitüntetéseket,
     – és engedélyezi azok viselését.
     Az  Alkotmány értelmezni kért rendelkezése sem az „adományoz”,
    sem   „a   törvényben   meghatározott”  alkotmányi   fordulatok
    tekintetében   nem   ad  további  eligazítást   a   hivatkozott
    rendelkezések tartalmának a meghatározására.
     
     3.1.   A   „törvényben   meghatározott”  alkotmányi   fordulat
    egyfelől  arra  utal,  hogy  a  törvényhozó  törvényi   szinten
    szabályozza  az  államfő  által adományozható  állami  címeket,
    érdemrendeket,   kitüntetéseket,  és  az  Alkotmány   30/A.   §
    (1) bekezdésének j) pontja ezeknek az állami kitüntetéseknek  a
    köztársasági  elnök által történő adományozásáról  rendelkezik.
    [Ettől  eltérő  esetkört  jelent  a  köztársasági  elnök  által
    létrehozott   (alapított),   és  ezáltal   ténylegesen   általa
    adományozott (odaítélt) kitüntetések, emlékérmek adományozása.]
     Másrészt   az   említett   alkotmányi   fordulat   az   állami
    kitüntetések   adományozására  vonatkozó,   jelenleg   hatályos
    jogszabályi     rendelkezésekre,    a    kitüntetés-adományozás
    folyamatának    eltérő   jogforrási   szinteken    szabályozott
    mozzanataira utal.
     A  állami  kitüntetések  Alkotmány 30/A.  §  (1)  bekezdés  j)
    pontja  alapján  történő adományozása (a kitüntetés-adományozás
    folyamata)   a  jelenleg  hatályos  szabályozás  alapján   több
    mozzanatra (szakaszra) bontható:
     – javaslatok gyűjtése a kitüntetésre érdemes személyekről,
     –  szakmai  döntés  a kitüntetendők köréről és  eljuttatása  a
    javaslattételre jogosult személyhez,
     –   döntés  arról,  hogy  e  személyek  közül  kik  kerüljenek
    kitüntetésre előterjesztésre a köztársasági elnök elé,
     –    az   előterjesztés   aláírása   és   visszajuttatása   az
    előterjesztőhöz,
     – a köztársasági elnök döntésének ellenjegyzése,
     –  a  kitüntetés  átadása az azt kísérő  szokásrend  betartása
    mellett.
     
     3.2.  Az  Alkotmánybíróság  — a rendelkező  részben  foglaltak
    szerint  —  az  Alkotmány  30/A. § (1)  bekezdés  j)  pontjában
    foglalt „adományoz” kifejezést akként értelmezi, hogy az állami
    kitüntetés    adományozásának    érvényességi    feltétele    a
    kitüntetésre   vonatkozó   előterjesztés   köztársasági   elnök
    részéről történő aláírása.
     A  köztársasági  elnök elé kerülő kitüntetési  előterjesztések
    törvényessége feletti ellenőrzés az államfő Alkotmányból fakadó
    „általános  kötelezettsége”, ebből következően megilleti  az  a
    jog,  hogy az előterjesztést formai (törvényességi) szempontból
    megvizsgálja,  és esetleges kétségeit jelezze  az  előterjesztő
    felé.
     Az  Alkotmánybíróság értelmezése szerint — a jelenleg hatályos
    szabályozás  alapján — a köztársasági elnököt  valódi  (érdemi)
    döntési  jogkör  illeti  meg a kitüntetés-adományozási  eljárás
    során, ám e döntési jogköre nem korlátlan.
     A  kitüntetés-adományozás döntési folyamatában a  köztársasági
    elnök   jogkörének   egyik  korlátját  az   jelenti,   hogy   a
    kitüntetettek  személyi  körére más (a  miniszterelnök  vagy  a
    miniszter) tesz előterjesztést.
     A  másik  korlátot  maga az Alkotmány állítja  fel,  amikor  a
    30/A.  §  (2)  bekezdésében  a köztársasági  elnök  kitüntetés-
    adományozási jogkörét ellenjegyzéshez köti.
     Az  Alkotmány  30/A. § (1) bekezdésének j)  pontjában  foglalt
    alkotmányi  rendelkezés által felhívott  törvényi  szabályozás,
    valamint a kitüntetés-adományozás kialakult gyakorlata  alapján
    az    állami   kitüntetés   adományozása   során   a   személyi
    előterjesztés  joga  nem  illeti meg  a  köztársasági  elnököt,
    döntési  joga nem terjed ki arra, hogy az előterjesztésben  meg
    nem nevezett személy számára kitüntetést adományozzon.
     Az   ellenjegyző   ellenjegyzése  —  eljárási   értelemben   —
    behatárolja   a   köztársasági  elnök   kitüntetés-adományozási
    jogkörét,  biztosítva azt, hogy az ellenjegyzés  megtagadásával
    megakadályozható  legyen  a  köztársasági  elnök  részéről   az
    előterjesztésben   nem   szereplő   személy   számára   történő
    kitüntetés-adományozás.
     
     4.  Az  Alkotmánybíróságnak  az  indítvány  alapján  abban   a
    kérdésben  is  állást  kellett foglalnia, hogy  a  köztársasági
    elnök  jogosult-e  a  döntése meghozatala során  a  kitüntetési
    előterjesztés  formai  szempontú  (törvényességi)   vizsgálatán
    túlmenő tartalmi vizsgálatra is, és ha igen, milyen alkotmányos
    mércét kell alkalmaznia ennek során.
     Az  Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben megállapította, hogy
    az  állami  kitüntetések  adományozásának  feltételeiről  szóló
    törvények,  illetve a kitüntetéseket alapító egyéb jogszabályok
    határozzák  meg  azt, hogy mely értékeket  tekint  a  jogalkotó
    kitüntetésre érdemesnek.
     Ezek  a  jogalkotó által jogszabályokban meghatározott értékek
    a   Magyar   Köztársaság  alkotmányos   értékrendjének   —   az
    Alkotmányban  megfogalmazott,  illetve  az  azokból  levezetett
    értékeknek  —  szerves  részét  képezik.  A  kitüntetésre  való
    érdemesség  a  kitüntetési  előterjesztés  tartalmi   szempontú
    vizsgálata körébe eső kérdés, ennek meghatározásakor a mérce  a
    Magyar   Köztársaság  alkotmányos  értékrendje.  A  kitüntetés-
    adományozási eljárásban tehát feltétlenül érvényesülnie kell az
    Alkotmányban   és   a  kitüntetéseket  alapító  jogszabályokban
    meghatározott alkotmányos értékrendnek.
     Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Magyar  Köztársaság
    alkotmányos   értékrendjébe  ütköző,  attól  eltérő   értékrend
    alapján  történő  kitüntetési előterjesztés,  illetve  az  ezen
    alapuló adományozás
    —   az   alkotmányos   értékrend  sérelmén   keresztül   —   az
    Alkotmányba ütközik. Mind a kitüntetésre előterjesztést  tévők,
    mind  a  köztársasági elnök Alkotmányból folyó joga  és  egyben
    kötelezettsége,  hogy tiszteletben tartsa a Magyar  Köztársaság
    alkotmányos  értékrendjét,  azt  a  kitüntetési  eljárásban  is
    érvényre juttassa, érvényesülését biztosítsa.
     Mindezekből  következően  az Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy  a  köztársasági  elnöknek az  Alkotmányban  meghatározott
    kitüntetés-adományozási jogköre [Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés
    j) pont] tartalmi, érdemi döntési jogot foglal magában, amely a
    Magyar    Köztársaság   alkotmányos   értékrendjének   érvényre
    juttatásán,   illetve   az   alkotmányos   értékrendet    sértő
    előterjesztések megakadályozásán keresztül fejeződik ki.
     A  köztársaság  alkotmányos értékrendjébe  ütköző  kitüntetési
    előterjesztés  kapcsán  a köztársasági  elnök  joga  és  egyben
    kötelessége,  hogy az előterjesztést ne írja alá, a  kitüntetés
    adományozását  megtagadja.  A  kitüntetés-adományozás,  illetve
    –viselés engedélyezésének megtagadása ebben az esetben a Magyar
    Köztársaság alkotmányos értékrendjének a védelmét szolgálja.
     
     5. A köztársasági elnök — alkotmányos jogállásából fakadóan  —
    önálló   döntést   (olyan   döntést,   amelyért   a   politikai
    felelősséget  nem  vállalja át tőle  a  miniszterelnök  vagy  a
    miniszter) csak kivételes esetben hozhat.
     Az  Alkotmány alapján a köztársasági elnököt abban az  esetben
    illeti   meg  az  önálló  döntési  jog,  ha  az  államszervezet
    megszokott   működése   kibillen   az   egyensúlyából,   és   a
    köztársasági  elnök  ellensúlyozó szerepére  van  szükség  (ld.
    Országgyűlés     akadályoztatása    esetén    a    hadiállapot,
    szükségállapot kihirdetése; Országgyűlés feloszlatása, stb.).
     Az    Alkotmánybíróság   a   köztársasági   elnök   kinevezési
    jogköréhez   kapcsolódó  határozataiban   úgy   értelmezte   az
    Alkotmányt,  hogy  olyan  esetekben, amikor  az  államszervezet
    demokratikus  működésének  súlyos  zavara  következhet  be,   a
    köztársasági   elnök   önálló  döntést  hozhat   az   egyébként
    ellenjegyzéshez kötött hatásköreiben is.
     Önálló  döntésnek tekinthető ugyanis az is, ha a  köztársasági
    elnök   nem   ír  alá  valamilyen  előterjesztést,  hiszen   az
    előterjesztésben foglaltak elmaradása az ő felelőssége, azt  az
    ellenjegyzésre jogosult nem vállalja át tőle.
     Az  Alkotmánybíróság a jelen határozatában is megerősíti, hogy
    a  köztársasági elnök önálló döntéshozatali jogköre —  éppen  a
    köztársasági  elnöki  alkotmányos  jogintézmény  védelmében   —
    rendkívül szűk körű, azt maga az Alkotmány állapítja meg,  vagy
    közvetlenül levezethető valamely alkotmányos kötelezettségéből.
     Az  Alkotmány  30/A.  §  (1)  bekezdés  j)  pontjában  foglalt
    kitüntetés-adományozási  jogkör  gyakorlása  során   a   Magyar
    Köztársaság     alkotmányos    értékrendje     érvényesülésének
    biztosítása az Alkotmánybíróság megítélése szerint kellő  súlyú
    alkotmányos  indokot  teremt  arra,  hogy  az  államfő   önálló
    (érdemi) döntést hozzon a kitüntetési előterjesztés aláírásának
    a megtagadásáról.
     Az  alkotmányos  értékrendbe ütköző kitüntetési  előterjesztés
    aláírásának  megtagadásával  tehát  az  államfő  olyan   érdemi
    döntést hoz, amelyért — az ellenjegyzés hiányában — maga viseli
    a (politikai) felelősséget, azt tőle senki nem vállalja át.
     Ennek   az   önálló  döntési  felelősségnek   az   alkotmányos
    kiindulópontja a köztársasági elnök azon kötelezettsége, hogy a
    kitüntetés-adományozási  eljárás  folyamatában  a   kitüntetési
    előterjesztés tartalmi vizsgálata során is biztosítani  köteles
    a  kitüntetések  adományozására vonatkozó  törvényi  (és  egyéb
    jogszabályi)  rendelkezések, valamint az  ezekben  foglalt  (az
    Alkotmányból  levezetett  és a jogalkotó  által  meghatározott)
    értékrend  érvényesülését,  és ezen  keresztül  az  alkotmányos
    értékrend védelmét.
     Az  Alkotmánybíróság értelmezése szerint tehát a  köztársasági
    elnök  az  Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés j) pontjában  foglalt
    jogköre  gyakorlása  során  — a jelenleg  hatályos  szabályozás
    alapján  —  kizárólag  abban  az  esetben  tagadhatja   meg   a
    kitüntetési   előterjesztés  aláírását,  és  hozhat   ebben   a
    kérdésben  önálló  (politikai)  felelősséggel  döntést,  ha   a
    kitüntetési  előterjesztés  a  Magyar  Köztársaság  alkotmányos
    értékrendjébe ütközik.
     Ez  esetben  tehát  nem az Alkotmány 29.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt   alkotmányi  rendelkezések  —  ennek   részeként   „az
    államszervezet demokratikus működése feletti őrködés”, vagy  „a
    nemzet  egységének”  a  kifejezése  —  képezik  az  alkotmányos
    alapját  az önálló felelősséggel meghozandó államfői döntésnek,
    hanem    a    Magyar   Köztársaság   alkotmányos    értékrendje
    érvényesülésének a biztosítása.
     A  kitüntetési előterjesztés tartalmi vizsgálatának, és  ennek
    részeként  az előterjesztésben szereplő, kitüntetésre  javasolt
    személy  érdemességének  a vizsgálata során  az  államfő  által
    alkalmazható alkotmányos mérce a Magyar Köztársaság alkotmányos
    értékrendje.
     
     6.  Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésének j) pontja értelmében
    a   köztársasági   elnök  nemcsak  adományozza   a   törvényben
    meghatározott  címeket, érdemrendeket és kitüntetéseket,  hanem
    engedélyezi is azok viselését.
     A   külföldi   állami  címek,  érdemrendek   és   kitüntetések
    viselésének   engedélyezése  szintén   tradicionális   államfői
    jogosítvány,  amely  az  államfő számára  lehetőséget  biztosít
    arra,  hogy  az alkotmányos értékrendbe ütköző külföldi  állami
    cím, érdemrend, illetve kitüntetés viselését ne engedélyezze.
     A   Magyar   Köztársaság  kitüntetéseiről  szóló   1991.   évi
    XXXI.  törvény  (a továbbiakban: Kitv.) 2. §-a  értelmében  nem
    kell az államfőtől külön engedélyt kérni a külföldi tudományos,
    művészeti,  sportszervezetek által  adományozott  (nem  állami)
    kitüntetések viseléséhez.
     Olyan   esetben,   ha   például   az   engedélyeztetés   iránt
    megkeresett államfő államát — annak alkotmányos értékrendjét  —
    sértené   a   kitüntetett  személynek  a  külföldi   kitüntetés
    adományozásának  alapjául  szolgáló  tevékenysége,   akkor   az
    államfő  a  kitüntetés viselésének az engedélyezésére  irányuló
    megkeresés (javaslat) elutasításával a saját állama alkotmányos
    értékrendjének   az   elsőbbségét   fejezi   ki,    ennek    az
    érvényesülését biztosítja. (A Kitv. 2. §-a alapján  a  külföldi
    állami    kitüntetés   viselésének   engedélyezésére   irányuló
    javaslatot  a  külpolitikáért  felelős  miniszter  terjeszti  a
    köztársasági elnök elé.)
     Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésének j) pontjában foglalt,  a
    külföldi   állami  kitüntetések  „viselésének  engedélyezésére”
    vonatkozó  államfői  jogkör  gyakorlása  során  a  köztársasági
    elnököt  valódi (érdemi) döntési jog illeti meg,  e  döntésének
    alkotmányos  mércéje  —  csakúgy, mint az  állami  kitüntetések
    adományozása   esetén   —  a  Magyar  Köztársaság   alkotmányos
    értékrendje.
     Ez   esetben  a  köztársasági  elnök  nem  kötött  a   viselés
    engedélyezésére   irányuló  megkereséshez   (javaslathoz),   ám
    döntésének  itt  is  korlátját  képezi  az  Alkotmány  30/A.  §
    (2) bekezdésében foglalt ellenjegyzés.
     
     7.  Az Alkotmánybíróság az indítvány tartalmi elbírálása során
    megvizsgálta  a  különféle jogszabályokban,  eltérő  jogforrási
    szinteken   szabályozott   kitüntetés   fogalmát,   az    egyes
    szabályozási   szinteket,   és  a  kitüntetés   adományozásának
    eljárási folyamatát.
     
     7.1.  A  kitüntetés  fogalmára  sem  az  Alkotmány,  sem   más
    jogszabály nem ad általános érvényű meghatározást.
     Az  eltérő  jogszabályokban, eltérő  tartalommal  szabályozott
    kitüntetések  lényegi  tartalmi  jegyei  alapján  a  kitüntetés
    érdemességi  szempontokon  nyugvó, meghatározott  értékítéleten
    (értékválasztáson)   alapuló,   történelmi   koronként   eltérő
    értékeket  (teljesítményt) honoráló állami elismerés,  amelynek
    odaítélése  —  a  jelenlegi  szabályozás  alapján  —  egy  több
    szereplős döntéshozatali folyamat eredménye.
     Az   érdemességi   feltételeket  a  különböző   kitüntetésekre
    vonatkozó  törvények  és  egyéb  jogszabályok  határozzák  meg,
    melyek mögött határozott értékrend áll.
     A  Kitv.  az  alábbiak szerint fogalmazza meg  az  érdemességi
    feltételeket, és ezen keresztül a törvényalkotó által  elismert
    értékrendet:
     „A  Magyar  Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szolgálatában,
    az   ország  fejlődésének  elősegítésében,  a  haza  érdekeinek
    előmozdításában  és az egyetemes emberi értékek  gyarapításában
    kifejtett    kimagasló,   példamutató    tevékenységet.    Ezek
    elismerésére az Országgyűlés Magyar Köztársasági Érdemrendet és
    Magyar Köztársasági Érdemkeresztet alapít.” (Kitv. 1. §)
     „A  Magyar  Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt a független
    és  demokratikus Magyarország érdekeinek elősegítése,  valamint
    támogatása  körül  kimagasló  érdemeket  szerzett   magyar   és
    külföldi  állampolgároknak  adományozható,  külön  polgári   és
    katonai  tagozattal.” [Kitv. 1. számú melléklet I.  pont  1.  §
    (1) bekezdés]
     „Magyar   állampolgár   kitüntetése  esetében   a   kitüntetés
    alapjául  szolgáló  érdemek nagyságán kívül  a  felterjesztendő
    személy  közéleti  szerepének, életkorának,  esetleges  korábbi
    kitüntetéseinek figyelembevételével a miniszterelnök  terjeszti
    elő az adományozandó fokozatot.” [Kitv. 7. § (1) bekezdés]
     Az  Alkotmány  rendelkezéseiből is  megállapítható,  hogy  nem
    csak a köztársasági elnök adományozhat kitüntetést, és nem csak
    törvény hozhat létre, alapíthat kitüntetést.
     A  Kitv.  7. § (1) bekezdése felsorolja, hogy a törvényen  túl
    mely   személy,  szervezet  és  milyen  (szakmai,  illetve   az
    önkormányzatok   helyi   jellegű)   kitüntető   címet,   díjat,
    oklevelet, plakettet, stb. alapíthat.
     A   Kitv.   rendelkezik  arról,  hogy  a  Magyar  Köztársasági
    Érdemrendet,  a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet  és  a  Nagy
    Imre   Érdemrendet   a   köztársasági  elnök   adományozza,   a
    miniszterelnök, illetve miniszter előterjesztésére.
     A   Kossuth-díjról  és  a  Széchenyi-díjról  szóló  1990.  évi
    XII.  törvény (a továbbiakban: KSzdtv.) pedig kimondja, hogy  e
    díjakat is a köztársasági elnök adományozza és adja át. A díjra
    javasolt   személyekre  —  az  e  célra  létrehozott  bizottság
    ajánlása alapján — a kormány tesz előterjesztést az államfőnek.
     A köztársasági elnök tehát:
     –  egyrészt  adományozza  a  fenti, törvényben  nevesített  öt
    kitüntetést,
     – másrészt önmaga is alapíthat kitüntetést.
     Az  Alkotmány két helyen tartalmaz rendelkezést a kitüntetések
    adományozására   vonatkozóan.  A   köztársasági   elnök   által
    értelmezni  kért Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésének  j)  pontja
    szerinti kitüntetést:
     –  az  Országgyűlés  törvényben  alapítja,  melyben  konkrétan
    meghatározza  a  kitüntetés  megnevezését,  és  adományozásának
    feltételeit;
     –  a  kitüntetésre  javasoltak  személyére  a  miniszterelnök,
    illetve  a miniszterek tesznek előterjesztést (ez a szabályozás
    azonban  nem  az  Alkotmányban, hanem csak a  Kitv.-ben  került
    meghatározásra);
     – a köztársasági elnök adományozza a kitüntetést.
     Az  Alkotmány  44/A. § (1) bekezdésének f)  pontja  szerint  a
    helyi  képviselőtestület  „önkormányzati  jelképeket  alkothat,
    helyi  kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat”. Az  utóbb
    hivatkozott  alkotmányi rendelkezésből is megállapítható,  hogy
    többféle  (többszintű) kitüntetés létezik, és  törvény  mellett
    más (jogszabály) is alapíthat kitüntetést.
     A  Kitv.  7.  §  (1)  bekezdése alapján a  köztársasági  elnök
    kitüntető  címet,  díjat, stb. alapíthat  és  adományozhat.  Az
    Alkotmányban,  valamint  a  Kitv.-ben  nevesített  kitüntetések
    azonban egymástól különbözőek.
     Az  Alkotmány  30/A. § (1) bekezdésének j)  pontjában  foglalt
    esetkörtől  eltérő  az az eset, amikor a köztársasági  elnök  a
    Kitv.  alapján maga alapít és adományoz kitüntetéseket;  itt  a
    döntési jogköre teljes: ő dönt arról, hogy legyen kitüntetés, ő
    határozza meg az érdemességi kritériumokat, ő gyűjti  össze  és
    összegzi  a  személyekre  szóló javaslatokat,  majd  ő  dönt  a
    személyekről (ő választja ki őket), ő adományozza és adja át  a
    kitüntetést.
     A  köztársasági  elnök kitüntetési jogköre  tehát  ez  esetben
    teljes    (nem    korlátozott),   annak   sem   a   kitüntetési
    előterjesztés, sem az ellenjegyzés nem képezi a korlátját.
     A   köztársasági  elnök  által  alapított  kitüntetés   esetén
    egyértelmű,  hogy  ő  állapítja meg a kitüntetés  odaítélésének
    szabályait, feltételeit, így fel sem merülhet annak a  kérdése,
    hogy  az  elnök olyannak kell, hogy kitüntetés adjon  át,  akit
    méltatlannak tart arra (érdemességi/értékkonfliktus).
     
     7.2.  Az  Alkotmánybíróság az indítvány alapján  megvizsgálta,
    hogy   a   köztársasági   elnök   által   adományozott   állami
    kitüntetések  odaítélésének  és  átadásának  folyamata   miként
    szabályozott törvényi szinten.
     A  Kitv.  és a KSzdtv. rendkívül szűkszavúan szól mind  arról,
    hogy  kinek lehet odaítélni a kitüntetéseket, mind arról,  hogy
    az   odaítélés   és   adományozás  folyamata   hogyan   alakul.
    Részletesebb  szabályokat kormányhatározatok  tartalmaznak,  de
    sok eljárási természetű kérdésre ezek sem adnak választ.
     A  köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetések a
    magyar   állam   kitüntetései,  amelyekben   a   magyar   állam
    alkotmányos   értékrendje  fejeződik  ki,  a   „magyar   állam”
    irtékítéletét  fejezik  ki,  a „magyar  állam”  elismerése  áll
    mögöttük.   Maga  az  Alkotmány  is  nevesíti   a   kitüntetés-
    adományozási   folyamatban   szereplő   három   intézményt:   a
    köztársasági   elnök  adományozza  a  törvényben   (vagyis   az
    Országgyűlés által megállapított) kitüntetéseket,  mely  elnöki
    döntéshez  ellenjegyzés szükséges (vagyis a Kormány egyetértése
    nélkül nem kaphat senki kitüntetést).
     
     8.  Az  Alkotmánybíróság vizsgálta azt a kérdést  is,  hogy  a
    köztársasági  elnököt — az Alkotmány 31/A. §  (1)  bekezdés  j)
    pontjában  foglalt  kitüntetés-adományozási jogköre  gyakorlása
    során   —   megillető  érdemi  döntés  alkotmányos  mércéjeként
    szolgáló  Magyar  Köztársaság alkotmányos  értékrendjét  milyen
    tartalmi elemek alkotják.
     
     A  Magyar  Köztársaság alkotmányos értékrendje az Alkotmányban
    normatív  módon meghatározott elsődleges (alapvető) értékekből,
    az    Alkotmány    normatív   rendelkezéseiből    értelmezéssel
    megállapított     alkotmányos    elvekből     és     értékekből
    (leszármaztatott értékek), valamint az egyes jogági  kódexekben
    (törvényekben   és  egyéb  jogszabályokban),  így   az   állami
    kitüntetések  adományozására vonatkozó  törvényekben  és  egyéb
    jogszabályi   rendelkezésekben   megjelenő   —   az   Alkotmány
    elsődleges   és  leszármaztatott  értékrendjét  kifejező   (azt
    közvetítő)  —  további  értékekből  áll.  Ezek  az  értékek  az
    Alkotmánybíróság  értelmezéseiben  (határozataiban),  és  végső
    soron az egész alkotmányos kultúrában jelen vannak.
     
     Az  Alkotmányban foglalt elsődleges és leszármaztatott értékek
    egy  hierarchikus  értékrendet alkotnak,  a  normatív  formában
    megjelenő elsődleges értékekből — az Alkotmánybíróság  irányadó
    gyakorlatának    megfelelően   —    többféle    leszármaztatott
    alkotmányos érték (elv) vezethető le.
     
     Az  Alkotmányban foglalt hierarchikus értékrend  „csúcsán”  az
    Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében foglalt emberi  élethez  és
    méltósághoz  való alapjog helyezkedik el, amely számos  további
    alkotmányos alapjog alapja és forrása, az alkotmányos alapjogok
    egyik  „anyajoga”.  Az emberi élethez való alkotmányos  alapjog
    abszolút  (korlátozhatatlan)  voltából  fakad  a  halálbüntetés
    (alkotmányos)  tilalma. [23/1990. (X. 31.)  AB  határozat,  ABH
    1990, 88.]
     
     Az  Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglalt emberi élethez és
    méltósághoz   való  jogból  levezetett,  az  egyént   megillető
    önrendelkezési   jog   számos  további,   az   Alkotmány   XII.
    fejezetében szabályozott alapvető alkotmányos joghoz (értékhez)
    köthető.  Ide sorolható — többek között — a véleménynyilvánítás
    szabadsága  [Alkotmány  61.  § (1)  bekezdés],  a  gondolat,  a
    lelkiismeret   és   a  vallás  szabadsága  [Alkotmány   60.   §
    (1) bekezdés], a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez,
    valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog
    [Alkotmány 59. § (1) bekezdés].
     
     Az   említett  alkotmányos  alapjogok  (értékek)  esetében  az
    Alkotmány  maga  határozza  meg a cél-értékeket,  és  többnyire
    minősített  többséggel  megalkotott törvények  tartalmazzák  az
    Alkotmányban   meghatározott   cél-értékekhez    kötődő    (azt
    kiteljesítő, tartalmilag kibontó) eszköz-értékeket.
     
     Az   Alkotmány   62.  §  (1)  bekezdésében,  illetve   63.   §
    (1)  bekezdésében foglalt gyülekezéshez, valamint  egyesüléshez
    való  jog  által hordozott cél-értékhez (gyülekezés,  egyesülés
    szabadsága)   rendelt  eszköz-értéket  a  cél-érték   tartalmát
    kibontó törvények határozzák meg.
     
     Az  egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény a társadalmi
    szervezet   létrehozására,   működésére   vonatkozó    törvényi
    rendelkezések meghatározásán keresztül az Alkotmányban  foglalt
    cél-érték tartamát konkretizálja.
     
     Az   Alkotmány   cél-értékként  határozza  meg   a   szociális
    biztonsághoz való jogot ˙(Alkotmány 70/E. §) amely —  az  állam
    objektív     intézményvédelmi     kötelezettségén     keresztül
    (társadalombiztosítás  és  szociális intézmények  rendszereinek
    fenntartása)   —  öregség,  betegség,  rokkantság,   özvegység,
    árvaság  és önhibán kívül bekövetkező munkanélküliség esetén  a
    megélhetéshez szükséges szintű ellátást biztosítja a jogosultak
    számára.
     
     A   cél-értékhez  rendelt  eszköz-értékeket  (az   intézmények
    létrehozásának,   működésének,  az  egyes   ellátások   igénybe
    vételének  feltételeit) az intézményekre vonatkozó törvényi  és
    egyéb jogszabályi rendelkezések fejtik ki.
     
     Az  Alkotmány  normatív  rendelkezései között  olyan  alapvető
    alkotmányos  értékeket (cél-értékeket)  fogalmaz  meg,  mint  a
    köztársasági   államforma   (Alkotmány   1.   §),   az    állam
    függetlensége  és  a  demokratikus  jogállam  [Alkotmány  2.  §
    (1) bekezdés].

    Az  Alkotmány 77. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az Alkotmány  a
    Magyar Köztársaság alaptörvénye.

    Az   Alkotmány  tartalmát  tekintve  egyike  a  legösszetettebb
    (legkomplexebb) törvényeknek.

    Az   Alkotmányban  a  társadalmi  rendre  vonatkozó  alkotmányi
    rendelkezések mellett szervezeti, illetve az egyes  alkotmányos
    szervek  jogköreit,  hatásköreit rendező  normák,  valamint  az
    alkotmányos   szervek   egymáshoz  való  viszonyát   szabályozó
    eljárási természetű normák egyaránt megtalálhatók.
     
     Az  Alkotmány önálló fejezetben szabályozza azokat a normákat,
    amelyek  az  állampolgárok alapvető alkotmányos  jogait  és  az
    állampolgári  kötelezettségeket határozzák meg (Alkotmány  XII.
    fejezet).
     
     Az  Alkotmányban  szereplő további normatípus  az  alkotmányos
    célokat, elveket rögzítő normák csoportja.
     
     Az  Alkotmány  77. § (2) bekezdése értelmében az Alkotmány  és
    az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek.
     
     Ebből  következően  az  Alkotmány normatív  rendelkezései,  az
    abban  megjelenő  alkotmányos  értékek  és  ezen  keresztül  az
    alkotmányos  értékrend mindenkire — így a köztársasági  elnökre
    is — kötelező.
     
     A   köztársasági  elnök  alkotmányos  jogállásából  eredően  —
    figyelemmel  az  Alkotmány  77.  §  (2)  bekezdésében   foglalt
    (általános)   alkotmányos   kötelezettségre   is   —    köteles
    biztosítani  az  alkotmányos  értékrend  érvényesülését,   mely
    kötelezettsége    értelemszerűen    fennáll    a    kitüntetési
    előterjesztés tartalmi vizsgálata során is.
     
     A  köztársasági  elnök mérlegelésen alapuló  döntési  jogkörét
    fejezi  ki  az  Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésében  foglalt  j)
    pont,   amely  szerint  a  köztársasági  elnök  adományozza   a
    törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket
    és engedélyezi viselésüket.
     
     A   törvényben   meghatározott  kitüntetések  adományozása   a
    köztársasági  elnöknek  az Alkotmányban biztosított  hatásköre,
    ami valódi, érdemi döntési jogot jelent.
     
     A  köztársasági  elnök  az alkotmányos  értékrend  alkotmányos
    mércéje   alapján   mérlegeli  a  kitüntetési   előterjesztések
    aláírását.
     
     A   köztársasági  elnök  alkotmányban  biztosított   hatásköre
    érdemi  döntési  jogosultságot  jelent,  annak  ellenére,  hogy
    döntése  előterjesztéshez  és az előterjesztő  ellenjegyzéséhez
    kötött.
     
     Az  Alkotmánybíróság  ugyanakkor  rámutat  arra  is,  hogy  az
    alkotmányos  értékrend olyan, térben és időben egyaránt  kötött
    értékrend,  amelyet  a  mindenkori  társadalmi,  gazdasági,  és
    politikai  rendszer (berendezkedés) határoz  meg,  és  amelynek
    alapvető  értékeit  az alkotmányozás során az  Országgyűlés  az
    Alkotmányban fogalmazza meg.
     
     Ebből   következően   az   alkotmányos  értékrend   történelmi
    koronként  eltérő. Az egyes történelmi korszakokhoz, társadalmi
    berendezkedésekhez  —  így  a  rendszerváltás   előtti   és   a
    rendszerváltás    utáni    társadalmi    berendezkedéshez,    a
    diktatúrához  és a demokratikus jogállamhoz kötődő  alkotmányos
    értékrendek  —  egymással össze nem egyeztethető  értékrendeket
    jelentenek.
     
     Így  például  az 1989-es alkotmánymódosítás előtt  a  tulajdon
    korlátozott  volt,  az alapvető termelési  javak  nem  lehettek
    magántulajdonban; a különböző szabadságjogok — így különösen  a
    szólás   és   véleménynyilvánítás  szabadsága  —  a   politikai
    berendezkedésre  hivatkozva  korlátozottak  voltak.  A   vezető
    szerepet    egy    párt    töltötte   be,    melynek    hatalma
    megkérdőjelezhetetlen  volt, stb. Az  1989.  utáni  alkotmányos
    értékrenddel mindezek kibékíthetetlen ellentétben  állnak  (ld.
    az  Alkotmánynak  a tulajdont védő szabályai, a  szabadságjogok
    gyakorlásának   biztosítása  és  védelme,  a   többpártrendszer
    alkotmányi   garanciái,   stb.).   Az   1989.   október    23-i
    alkotmánymódosítás — a számbeli teljes azonosság ellenére  —  a
    Népköztársaság  értékrendjének  teljes  tagadását   jelenti   a
    Köztársaság értékrendje által.
     
     A  kitüntetési  eljárás (adományozás) folyamatában  valamennyi
    résztvevő   alkotmányos  kötelessége   a   Magyar   Köztársaság
    alkotmányos  értékrendjének,  az  ebben  megjelenő  elsődleges,
    leszármaztatott  (másodlagos) és a  további  (ezen  értékekből)
    levezetett értékek érvényesülésének a biztosítása és védelme, a
    köztársaság   értékrendjének   érvényesítése   a   kitüntetések
    adományozásakor.
     
     A   köztársasági   elnök   kötelezettsége,   hogy   a   Magyar
    Köztársaság  alkotmányos  értékrendjét  érvényre  juttassa;  az
    alkotmányos értékrend érvényesítéséért felelősség terheli.
     
     A  kitüntetések  adományozásakor az  államfő  felelőssége  úgy
    konkretizálódik, hogy a kitüntetés adományozása nem sértheti  a
    Magyar Köztársaság alkotmányos értékrendjét.
     
     Ebből   következően,   ha   az   a  tevékenység,   magatartás,
    teljesítmény,  amelyet az előterjesztő kitüntetésre  érdemesnek
    talál,  ütközik  az  alkotmányos  értékrendbe,  az  adományozás
    ellentétes   lenne   az   alkotmányos   értékrenddel,   így   a
    köztársasági  elnök jogosult és egyben köteles is  az  aláírást
    megtagadni.
     
     9.  Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva — a rendelkező rész
    I./4.  pontjában  foglaltak szerint — megállapította,  hogy  az
    Országgyűlés nem tett teljes körűen eleget az Alkotmány 30/A. §
    (1) bekezdés j) pontjából eredő azon kötelezettségének, hogy  a
    kitüntetés-adományozás  szabályait  részletesen,  az  Alkotmány
    2.  §  (1) bekezdésben foglalt jogállamiság, és az ennek részét
    képező jogbiztonság követelményének megfelelően szabályozza.
     
     Az   Alkotmánybíróság   ezzel   összefüggésben   rámutat:    a
    törvényalkotót  széles  körű döntési jog  illeti  meg  abban  a
    kérdésben, hogy az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés j)  pontjában
    foglalt    kitüntetések   adományozására   vonatkozó   eljárási
    szabályokat  hogyan  alakítja ki, ennek keretében  a  jelenlegi
    törvényi   és   egyéb   jogszabályi   rendelkezésektől   eltérő
    szabályozást is alkothat.
     
     Az   Alkotmánybíróság   ugyanakkor   hangsúlyozza,   hogy    a
    kitüntetés  adományozására vonatkozó eljárási  szabályoknak  ki
    kell  elégíteniük  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében  foglalt
    jogállamiság    részét    képező    jogbiztonság     alkotmányi
    követelményét;  a  kitüntetés-adományozás jogintézményének  meg
    kell  felelnie a jogintézmények kiszámítható, előre látható  és
    biztonságos működésére vonatkozó alkotmányos követelménynek.
     
     A  jelenlegi szabályozás hiányosságai, így — többek között — a
    kitüntetési     előterjesztés    előterjesztésére     vonatkozó
    formalizált  rendelkezések  hiánya,  az  előterjesztő   és   az
    adományozó közötti döntési hatáskörök rendezetlensége, annak  a
    tisztázatlansága, hogy az előterjesztő milyen  határidőn  belül
    köteles az előterjesztést a köztársasági elnöknek megküldeni, s
    úgyszintén,  hogy a köztársasági elnök milyen  határidőn  belül
    köteles   az   előterjesztés   aláírásáról   (annak   esetleges
    megtagadásáról)  döntést  hozni,  kiszámíthatatlanná  teszik  a
    jogintézmény  működését,  ellehetetleníthetik  az  adományozási
    folyamatban  résztvevő  egyes szereplők (így  az  előterjesztő,
    vagy a köztársasági elnök) joggyakorlását.
     
     A  hiányzó eljárási szabályok mellett a törvényalkotónak felül
    kell   vizsgálnia,   és   biztosítania  kell   a   kitüntetések
    szabályozására vonatkozó, jelenleg hatályos törvényi  és  egyéb
    jogszabályi  rendelkezések Alkotmánnyal, és egymással  fennálló
    összhangját,  ide  értve  a  jogalkotásról  szóló   1987.   évi
    XI. törvényben foglaltaknak megfelelő jogforrási (szabályozási)
    szintek biztosítását is.
     
     A   kitüntetés  adományozására  irányadó,  jelenleg   hatályos
    részletszabályok  nem  felelnek  meg  a  jogforrási  hierarchia
    követelményének,   több  rendeleti  szintre  tartozó   eljárási
    részletszabály határozati szinten került szabályozásra.
     
     A  Kitv.  6/B. § b) pontja értelmében a miniszterelnök  „az  e
    törvény,  a Kormány, valamint a miniszterelnök által  alapított
    kitüntetések,   díjak  kezdeményezésének   és   adományozásának
    általános  szabályait  rendeletben állapítja  meg.”  E  kérdést
    jelenleg  részleteiben (nem teljes körűen és  teljes  mértékben
    kielégítően)   a   Kitüntetési  Bizottságról   és   az   állami
    kitüntetések adományozási rendjéről szóló 1130/2002. (VII. 24.)
    Korm. határozat tartalmazza.
     
     A  KSzdtv.  8.  §  (3)  bekezdése szerint:  „A  Díjra  történő
    javaslattétel,  valamint  az  adományozás  és   visszavonás   e
    törvényben  meg nem határozott szabályait a Kormány javaslatára
    a  köztársasági  elnök  hagyja jóvá.” A törvényben  hivatkozott
    szabályokat  jelenleg a Kossuth- és Széchenyi-díj  adományozási
    szabályzatáról   szóló  1101/1996.  (X.  2.)  Korm.   határozat
    tartalmazza,   tehát  a  néhány  meglévő,  fontos  szabályozási
    részelem is kormányhatározati szinten van szabályozva.
     
     Mindezekre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a   rendelkező
    részben   foglaltak   szerint   határozott,   azzal,   hogy   a
    törvényalkotó  számára  határidőt szabott  az  alkotmányellenes
    mulasztás megszüntetésére.
     
                                  IV.
     
     Az   Alkotmánybíróság   megvizsgálta  a   köztársasági   elnök
    Alkotmányban foglalt kegyelmezési jogkörének értelmezését  kérő
    indítványt  is, és ahhoz kapcsolódóan az alábbiakat állapította
    meg.
     A   köztársasági   elnököt  megillető,  (egyéni)   kegyelmezés
    jogkörét   az  Alkotmány  30/A.  §  (1)  bekezdés   k)   pontja
    biztosítja,  mely szerint a köztársasági elnök  „gyakorolja  az
    egyéni kegyelmezés jogát”.
     Az  Alkotmány  30/A.  §  (2) bekezdése  alapján  e  döntésének
    érvényességéhez  azonban  a miniszterelnök  vagy  az  illetékes
    miniszter  ellenjegyzése szükséges. Az Alkotmány nem  tartalmaz
    más  rendelkezést  a köztársasági elnök kegyelmezési  jogkörére
    vonatkozóan.
    Az  Alkotmánybíróság áttekintette, hogy a köztársasági  elnököt
    megillető egyéni kegyelmezési jog gyakorlására irányadó eljárás
    —  a  vonatkozó  jogszabályok alapján — a  gyakorlatban  hogyan
    valósul meg.
    A   büntetőeljárásról   szóló  1998.  évi   XIX.   törvény   (a
    továbbiakban: Be.) 598. § (5) bekezdése közvetetten utal  arra,
    hogy  az  Alkotmány  30/A.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott
    ellenjegyző  az  igazságügyért felelős miniszter  az  Alkotmány
    30/A.  §  (1) bekezdés k) pontja tekintetében, ezt a  hatáskört
    közvetlenül  azonban  az  igazságügyi és  rendészeti  miniszter
    feladat-  és  hatásköréről  szóló 164/2006.  (VII.  28.)  Korm.
    rendelet 8. § (5) bekezdése ruházza rá a miniszterre. E szerint
    a  köztársasági  elnök  kegyelmi döntéseit  az  igazságügyi  és
    rendészeti   miniszter  —  az  igazságügyért  való  felelőssége
    körében — előkészíti és ellenjegyzi.
     A  Büntető  Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény  a
    kegyelmet  büntethetőséget megszüntető okként [32. § c)  pont],
    büntetés  végrehajtását  kizáró okként  [66.  §  c)  pont],  az
    elítélt  mentesítésének módjaként [101.  §  c)  pont,  valamint
    106. §] nevesíti.
     A   Be.   XXX.  Fejezet  III.  címe  rendelkezik  a   kegyelmi
    eljárásról,   a  köztársasági  elnök  kegyelmezési   jogkörének
    gyakorlására  vonatkozó eljárás szabályait  az  597.  §-598.  §
    tartalmazza.    Eszerint   „kegyelem   iránti   előterjesztést”
    hivatalból  vagy  kérelemre a büntetőeljárás megszüntetésére  a
    vádirat   benyújtásáig  a  legfőbb  ügyész,  azt  követően   az
    igazságügyért  felelős  miniszter;  a  még  végre  nem  hajtott
    büntetés  elengedésére vagy mérséklésére, illetve  a  büntetett
    előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésre az igazságügyért
    felelős miniszter tehet a köztársasági elnökhöz.
     „Kegyelmi  kérelmet”  (ami a kérelemre meginduló  kegyelmezési
    eljárás   alapja)  a  terhelt,  a  védő,  valamint  a   terhelt
    hozzátartozója  nyújthat  be.  A  büntetőeljárás  megszüntetése
    iránt   kegyelmi   kérelmet  annál  az   ügyésznél,   illetőleg
    bíróságnál kell benyújtani, amely előtt az eljárás folyik,  míg
    a  még  végre  nem hajtott büntetés elengedése vagy mérséklése,
    illetőleg   a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányok   alóli
    mentesítés  iránt  a  kegyelmi kérelmet az  első  fokon  eljárt
    bíróságnál  kell benyújtani. Az ügyész, illetőleg a  bíróság  a
    kegyelmi  eljárás  során  a  terheltnek  a  kegyelmi  döntéshez
    szükséges személyes adatait beszerzi és kezeli [Be. 597. § (4)-
    (5) bekezdése].
     A  büntetőügyekben  hozott határozatok  végrehajtása  során  a
    bíróságokra  és  egyéb  szervekre  háruló  feladatokról   szóló
    9/2002.  (IV.  9.) IM rendelet 105. § (2) bekezdése  a  bíróság
    által     beszerzendő     szükséges     adatok     körét      a
    környezettanulmányban,    pártfogó   felügyelői    véleményben,
    munkahelyi  véleményben, erkölcsi bizonyítványban, a  büntetés-
    végrehajtási   intézet  véleményében,  a   rendelkezésre   álló
    egészségügyi   dokumentumokban,  korábbi  ítélet   kiadmányában
    határozza   meg.   A  kérelemhez  csatolni   kell   továbbá   a
    büntetőügyben  keletkezett azon iratokat,  amelyek  a  kegyelmi
    kérelem elintézéséhez szükségesek.
     A  „kegyelmi kérelem” iratainak előkészítését végző  ügyészség
    a legfőbb ügyészhez, a bíróságok pedig az igazságügyért felelős
    miniszterhez  terjesztik  elő  a döntéshez  szükséges  adatokat
    tartalmazó iratokat, valamint a kegyelmi kérvényt [Be.  598.  §
    (1) bekezdése].
     A  legfőbb  ügyész  és  az igazságügyért felelős  miniszter  a
    „kegyelmi  kérelmet”  akkor is köteles a köztársasági  elnökhöz
    felterjeszteni,  ha  a  „kegyelem gyakorlása  iránt”  nem  tesz
    előterjesztést  [Be. 598. § (3) bekezdése]. A kegyelmi  eljárás
    minden  esetben a kegyelmi döntésről szóló határozattal  zárul,
    melynek  érvényességéhez  az  igazságügyért  felelős  miniszter
    ellenjegyzése szükséges [Be. 598. § (4)-(5) bekezdése].
     Az   Alkotmánybíróság  —  áttekintve  az  Alkotmány  vonatkozó
    rendelkezéseit,   valamint  a  hatályos  jogszabályok   alapján
    kialakult  gyakorlatot  —  megállapította,  hogy  az  Alkotmány
    30/A.  § (1) bekezdés k) pontjában a köztársasági elnök részére
    biztosított  egyéni  kegyelmezés  jogának  gyakorlása  során  a
    köztársasági  elnököt valódi döntési jog  illeti  meg  abban  a
    tekintetben,  hogy  az akár hivatalból, akár  kérelemre  indult
    kegyelmezési  eljárásban  kegyelemben  részesíti-e  a  kegyelmi
    kérelemben    megnevezett   személyt   vagy   sem.   Döntésében
    kifejezésre  juttathat  méltányossági,  humanitárius  és  saját
    értékrendjéből fakadó erkölcsi szempontokat is.
     Ennek   a   döntésének  egyedüli  korlátját  az  igazságügyért
    felelős   miniszter  ellenjegyzési  joga   jelenti   abban   az
    értelemben,  hogy  a  köztársasági elnöki  döntés  érvényességi
    feltétele  a  miniszteri ellenjegyzés. A  köztársasági  elnököt
    tehát   nem   köti  az,  hogy  a  kegyelmi  eljárás  előkészítő
    szakaszában  eljáró  legfőbb ügyész, illetve  az  igazságügyért
    felelős miniszter tesz-e előterjesztést a kegyelem (gyakorlása)
    iránt;  ilyen  előterjesztés hiányában is, a  kegyelmi  kérelem
    alapján  gyakorolhatja  a kegyelmezési jogát,  míg  a  kegyelmi
    előterjesztés  esetén  is  dönthet  úgy,  hogy  nem  ad  egyéni
    kegyelmet.
     Az  ellenjegyző (az igazságügyért felelős) minisztert  viszont
    abban  a  tekintetben illeti meg valódi mérlegelési és  döntési
    jog,   hogy  a  köztársasági  elnök  kegyelmi  döntésről  szóló
    határozatát ellenjegyzi-e vagy sem.
     A   köztársasági   elnök  a  kegyelem  iránti  előterjesztésen
    keresztül (annak megléte, illetve hiánya által) nem kötelezhető
    arra,  hogy  kegyelmet  gyakoroljon,  illetve  azt  megtagadja,
    diszkrecionális   jogkörben,   előterjesztéshez    nem    kötve
    gyakorolja e jogkörét.
     A    köztársasági    elnök   e   diszkrecionális    jogkörének
    korlátlanságát  az  Alkotmánybíróság  a  31/1997.  (V.  6.)  AB
    határozatában  már  kimondta,  utalva  arra,  hogy  az   egyéni
    kegyelem  megadása esetén az államfő az állam büntető igényéről
    mond le. (ABH 1997, 154, 155, 157.)
     
     Ugyanakkor  az igazságügyért felelős miniszter sem kötelezhető
    arra,  hogy  a  köztársasági  elnök  kegyelmi  döntésről  szóló
    határozatát  automatikusan ellenjegyezze;  őt  az  ellenjegyzés
    vagy annak megtagadása kérdésében illeti meg döntési jog.
     
     A  jelen  határozat Magyar Közlönyben történő  közzététele  az
    Abtv. 51. § (2) bekezdésén alapul.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke,
                          előadó alkotmánybíró
                                    
               Dr. Balogh Elemér       Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                    
               Dr. Holló András            Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                    
               Dr. Kovács Péter       Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                    
               Dr. Lenkovics Barnabás     Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                    
               Dr. Paczolay Péter     Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
     Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
                                    
      1.  A  határozat  rendelkező  része  II.  pontjában  írt  —  a
     köztársasági elnök egyéni kegyelem gyakorlására irányuló  jogát
     érintő — megállapítással egyetértek. Ennek megfelelően magam is
     hangsúlyozom,  hogy a köztársasági elnököt az  egyéni  kegyelem
     gyakorlását magában foglaló eljárás során érdemi döntési jogkör
     illeti meg abban a tekintetben, hogy kegyelmezési jogával kíván-
     e élni vagy sem.
      
      2.   Nem  értek  egyet  ugyanakkor  a  határozat  1.,  2.,  3.
     pontjában írtakkal, mivel úgy vélem, hogy a felmerülő  probléma
     kiküszöböléséhez  a  Magyar  Köztársaságban  csak  a   törvényi
     szabályozás   nyújthat   alkotmányjogi  szempontból   megfelelő
     megoldást.  Azaz: minden arra irányuló törekvés, hogy  pontosan
     meghatározható  legyen  azoknak  az  okoknak  a  köre,  amelyek
     fennállása  esetén  a  köztársasági elnök  megtagadhatja  adott
     személy   esetében   a   kitüntetés   adományozását,   nem   az
     alkotmányértelmezés,   hanem  a   jogalkotás   fogalmi   körébe
     tartozik, így kívül esik az Alkotmánybíróság hatáskörén.
      Álláspontom  elvi  alapja megegyezik  dr.  Kilényi  Géza,  dr.
     Schmidt  Péter  és dr. Vörös Imre alkotmánybírók 48/1991.  (IX.
     26.)      AB      határozathoz     fűzött     különvéleményében
     megfogalmazottakkal. A kitüntetések köztársasági  elnök  általi
     adományozására  nézve is irányadó a hivatkozott  alkotmánybírók
     véleménye:
      „A  nemzetközi jogösszehasonlításból az a megállapítás adódik,
     hogy  nem  tartalmaznak  erre vonatkozó szabályt  más  országok
     alkotmányai  sem. Az utóbbinak az a magyarázata, hogy  egyfelől
     az  említett  országokban rendszerint ugyanaz a  politikai  erő
     állítja  a  köztársasági elnököt és a kormányfőt,  s  ez  okból
     eleve  kisebb  a  kinevezési jogkörrel kapcsolatos  konfliktus-
     veszély,   másfelől  pedig  a  több  évtizedes   —   esetenként
     évszázados  —  politikai  kultúra  által  kialakított   közjogi
     szokások  segítenek áthidalni az esetleges nézetkülönbségeket.”
     (ABH 1991, 240.)
      Sajnálatos,  hogy  a  magyar  rendszerváltás  óta  eltelt   17
     esztendő alatt nem alakult ki a kitüntetések köztársasági elnök
     általi  adományozása  terén a Kormány és a  köztársasági  elnök
     között    a    jogállamiság   elvének   megfelelő    gyakorlati
     együttműködés.
      Jogállamunk    a    hatalommegosztás    elvén    alapul.     A
     hatalommegosztás  viszont  akkor érvényesülhet  hatékonyan,  ha
     annak   résztvevői   elválasztott  feladat-  és   hatáskörükben
     intézményesen együtt is működnek.
      „A  jogállamiság  elvéből [Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdés]  is
     következik  az  Alkotmányban  szabályozott  szerveknek   az   a
     kötelessége,   hogy   alkotmányos  jelentőségű   hatásköreiket,
     feladataik   teljesítését  kölcsönösen  segítve,  együttműködve
     gyakorolják.” [8/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 54.]
      Az   alkotmányértelmezési  indítvány  nyomán  eldöntésre  váró
     alapkérdés   itt   is   az  volt,  hogy  az   Alkotmány   által
     szabályozatlanul    hagyott    probléma     megoldható-e     az
     alkotmányértelmezés    keretei    között,    avagy     törvényi
     szabályozásra lenne-e szükség.
      Álláspontom  szerint a jelen esetben is kizárólag  a  törvényi
     szabályozás   pontosítása  nyújthat  alkotmányjogi  szempontból
     megnyugtató megoldást.
      
      3.  Mint  fentebb  hangsúlyoztam: a kitüntetések  adományozása
     körüli  problémákat  alapvetően  az  Alkotmányban  szabályozott
     szervek   (Kormány,   köztársasági  elnök)  közötti   kölcsönös
     együttműködésnek   kellene  eliminálnia.   Ennek   eléggé   nem
     kritizálható   hiányában   a   jogi   (törvényi)    szabályozás
     egyértelműbbé, pontosabbá tételének igénye vethető  fel.  Azaz:
     jóllehet  a  köztársasági elnök indítványa alkotmányértelmezést
     vár  az  Alkotmánybíróságtól, ez utóbbi mégis legfeljebb  addig
     mehet  (mehetett  volna)  el,  hogy mulasztásban  megnyilvánuló
     alkotmányellenességet  állapít meg. Ennek  alapja  az,  hogy  a
     törvényhozó a Kitv.-ben nem gondoskodott maradéktalanul azoknak
     az  eljárási (előzetes véleményezési, egyeztetési) szabályoknak
     a  megalkotásáról, amelyek biztosíthatnák az Alkotmány 30/A.  §
     j)  pontjában  írt  rendelkezés [A  köztársasági  elnök  …  „j)
     adományozza  a törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket,
     kitüntetéseket és engedélyezi viselésüket”] végrehajtását.
      A   kitüntetések  (címek,  érdemrendek),  köztársasági   elnök
     általi  —  Alkotmányban biztosított — adományozását megnehezíti
     tehát   az  a  körülmény,  hogy  a  Kitv.  nem  határozza   meg
     hiánytalanul    az    előkészítési   eljárás    rendjét.    „Az
     Alkotmánybíróság gyakorlata szerint mulasztásban  megnyilvánuló
     alkotmánysértés  megállapítható akkor is, ha  az  adott  kérdés
     tekintetében  van  ugyan szabályozás,  de  az  Alkotmány  által
     megkívánt jogszabályi rendelkezés hiányzik [22/1995. (III. 31.)
     AB határozat, ABH 1995, 108, 113.], és akkor is, ha a jogalkotó
     nem    megfelelő    tartalommal   szabályozott    és    ezáltal
     alkotmányellenes  helyzet  állt  elő.”  [15/1998.  (V.  8.)  AB
     határozat,  ABH  1998,  132, 138-139.;  25/2003.  (V.  21.)  AB
     határozat, ABH 2003, 328, 343.]

     Budapest, 2007. július 3.
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

      A  rendelkező  rész  I.  2. és 3., valamint  II.  pontjával  —
     figyelembe  véve  a köztársasági elnök jogkörét  és  jogállását
     értelmező      korábbi     alkotmánybírósági     határozatokban
     kifejtetteket — nem értek egyet.
      
      1.  Az  indítványozó köztársasági elnök álláspontja szerint  a
     kitüntetés-adományozás jogkörének értelmezéséhez  az  Alkotmány
     29.   §   (1)   bekezdésének  azon  két   kitétele   szolgálhat
     kiindulópontként,  miszerint a köztársasági  elnök  kifejezi  a
     nemzet   egységét,  valamint  hogy  őrködik  az  államszervezet
     demokratikus  működése  felett.  Ezek  egymásra  vonatkoztatott
     értelmezésével   lehet   meghatározni  a   köztársasági   elnök
     mérlegelési jogkörét a kitüntetés-adományozás során.
      A   határozat  megállapítja,  hogy  az  Alkotmány  29.  §  (1)
     bekezdése  nem  „szolgálhat alkotmányos mércéül” a  kitüntetési
     előterjesztés  aláírásának, illetve megtagadásának,  ezt  azzal
     indokolja,  hogy  a  köztársasági elnök kitüntetés-adományozási
     hatáskörének   gyakorlása   nincs   közvetlen   kihatással   az
     államszervezet demokratikus működésére.
      Álláspontom  szerint  az Alkotmány 29.  §  (1)  bekezdése  nem
     zárható  ki  teljes egészében a köztársasági elnök  kitüntetési
     hatásköre   értelmezéséből.  Bár  az  Alkotmány   29.   §   (1)
     bekezdésének  azon kitétele, miszerint az államfő  „kifejezi  a
     nemzet  egységét”  nem  biztosít a köztársasági  elnök  számára
     mérlegelési jogot a kitüntetés-adományozási hatáskör gyakorlása
     során, a köztársasági elnök feladat-meghatározását („őrködik az
     államszervezet  demokratikus  működése  felett”)  a   hatáskör-
     értelmezés alapjaként kell figyelembe venni.
      Az  Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata során  a  köztársasági
     elnök  egyes  hatásköreinek értelmezésekor  minden  esetben  az
     Alkotmány 29. § (1) bekezdéséből indult ki. Ahogyan a  48/1991.
     (IX.  29.)  AB határozat fogalmazott: az Alkotmány  29.  §  (1)
     bekezdését    „az   egyes   köztársasági   elnöki    hatáskörök
     értelmezésénél  alapul kell venni”. (ABH 1991,  217,  228.)  Az
     Alkotmány  29.  §  (1) bekezdése ugyanis a  köztársasági  elnök
     alkotmányos    jogállását,   az   államszervezeti   rendszerben
     elfoglalt   helyét   határozza  meg.   Az   elnöki   hatáskörök
     gyakorlásának keretei, korlátai éppen ezért az Alkotmány 29.  §
     (1)  bekezdése  alapján állapíthatók meg. A köztársasági  elnök
     jogállása    alapját   képező   „őrködik   az    államszervezet
     demokratikus működése felett” kitétel tehát az alkotmányos rend
     védelmének   speciális,   a  köztársasági   elnök   alkotmányos
     jogállásához  igazodó formája, amely egyúttal  iránymutatásként
     is szolgál egyes jogkörei gyakorlása során.
      Miután   a   köztársasági  elnök  hatáskör-gyakorlása   minden
     esetben  egy  döntési  láncolatba illeszkedik,  a  köztársasági
     elnök  valamennyi hatásköre révén részt vesz az  államszervezet
     demokratikus működésének fenntartásában. A 8/1992. (I. 30.)  AB
     határozat így fogalmazott: „Az »őrködés« nem korlátozódik tehát
     krízishelyzetek feloldására, hanem része az államügyek szokásos
     menetének,  s benne a köztársasági elnök saját joggyakorlásának
     is”.  (ABH 1992, 51, 54.) Őrködési feladata ezért a szimbolikus
     és   az   ügyek   hétköznapi  menetébe  illeszkedő  hatáskörein
     keresztül   éppúgy   megvalósul,   mint   a   más   intézmények
     döntéseinek,  működésének korrekcióját, az államügyek  normális
     menetéből  kizökkent  államszervezeti  működés  helyreállítását
     célzó hatásköreinél.
      
      2.  Értelmezésem szerint önmagában az Alkotmány  30/A.  §  (1)
     bekezdés  j) pontja alapján — az Alkotmány más rendelkezéseinek
     figyelmen  kívül  hagyásával — nem lehet arra a következtetésre
     jutni,   hogy   a  köztársasági  elnök  kitüntetés-adományozási
     hatásköre „tartalmi, érdemi hatáskör”.
      A   köztársasági   elnök   kitüntetés-adományozási   hatásköre
     értelmezése során sem lehet eltekinteni attól, hogy döntése egy
     döntési   láncolatba   illeszkedik,   amiből   következően    a
     köztársasági   elnök  soha  nem  lehet  „ura”   a   kitüntetés-
     adományozásnak.   A  döntéshozatali  folyamatban   jogállásának
     megfelelően  vesz  részt, ami az Alkotmány értelmében  kizárja,
     hogy   saját  szabad  mérlegelése  alapján  határozza   meg   a
     kitüntetésben részesülők körét. Ez mindenek előtt azt  jelenti,
     hogy  a  köztársasági elnök nem rendelkezik alkotmányos döntési
     hatáskörrel   arra,   hogy   az  ellenjegyzőre   rákényszerítse
     akaratát.  Ugyanakkor  az  ellenjegyzés  funkciója  nem  csupán
     „eljárási  korlát” biztosítása a köztársasági elnök  döntésével
     szemben.  Az ellenjegyzéshez kötött hatáskörök tekintetében  az
     ellenjegyzés a köztársasági elnöki jogállás lényeges eleme,  és
     a döntés érvényességi kelléke. E hatásköreinek gyakorlása során
     az  ellenjegyzés  biztosítja  a  köztársasági  elnök  politikai
     felelőtlenségét,  amelyet az Alkotmány 31/A.  §  (1)  bekezdése
     deklarál.  Emellett az ellenjegyzés azt is biztosítja,  hogy  a
     köztársasági  elnök  döntéseiért  az  Országgyűlés   előtt   az
     ellenjegyző felelősséget vállaljon.
      A  köztársasági elnöknek az Alkotmány 31/A. § (1) bekezdésében
     meghatározott  politikai  felelőtlensége  azonban  nemcsak   az
     ellenjegyzéshez  kötött  hatáskörei tekintetében  áll  fenn.  A
     köztársasági   elnök   politikai  felelőtlensége   jogállásának
     lényeges  elemét  képezi, s valamennyi  döntésénél  érvényesül.
     Ebből következően a köztársasági elnök semelyik döntéséért, így
     az   önálló   politikai  döntésekért  sem  viseli  a  politikai
     felelősséget.
      
      3.  A  köztársasági elnök kitüntetés-megtagadási hatáskörét  —
     hasonlóan  a kinevezés-megtagadási hatásköréhez — az  Alkotmány
     nem tartalmazza. Így annak megállapítására alkotmány-értelmezés
     útján,  csak  megfelelő súlyú alkotmányos  indokok  alapján,  a
     köztársasági elnök jogállására figyelemmel van lehetőség.
      A  határozat  a  jogalkotó által a kitüntetési jogszabályokban
     meghatározott  érdemességi  feltételekből,  mint   „alkotmányos
     értékekből”  és az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés j)  pontjából
     vezeti  le,  hogy  a köztársasági elnök jogosult  a  kitüntetés
     megtagadására.
      A  kitüntetés  adományozását megtagadó döntés  a  határozatból
     következően az ügy érdemére vonatkozó végleges döntés,  amit  a
     köztársasági  elnök  ellenjegyzés  nélkül  gyakorol.  Mivel  az
     önálló   politikai  döntések  is  az  ügy  érdemére  vonatkozó,
     végleges,  ellenjegyzés hiányában gyakorolt döntések,  ebben  a
     tekintetben   a   kitüntetés-megtagadás  az  önálló   politikai
     döntésekkel azonos természetű.
      Az  önálló  politikai döntési jogkörök gyakorlása  azonban  az
     Alkotmánybíróság  korábbi értelmezései alapján  rendkívül  szűk
     körben  lehetséges, akkor, ha az államszervezet  súlyos  zavara
     állt  be,  vagy  annak veszélye áll fenn. Az  önálló  politikai
     döntések gyakorlását éppen azért kötötte ezekhez a szigorú — az
     Alkotmány 29. § (1) bekezdéséből levezethető — feltételekhez az
     Alkotmánybíróság korábbi döntéseiben, mert a köztársasági elnök
     ilyen  esetben  ellenjegyzés nélkül, az ügy érdemére  vonatkozó
     döntést   hoz,   amelyért  senki  nem  vállalja   a   politikai
     felelősséget. A kitüntetés-megtagadásának feltétele a határozat
     szerint  nem az államszervezet demokratikus működésének  súlyos
     zavara,   hanem  a  kitüntetési  jogszabályokban  meghatározott
     „értékek” sérelme.
      A    többségi    álláspont    szerinti   kitüntetés-megtagadás
     gyakorlásának  feltétele az Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdésére
     vissza   nem   vezethető,   és   így   az   Alkotmány   konkrét
     rendelkezésével összefüggésbe nem hozható szempont, nevezetesen
     az  „alkotmányos  értékrend védelme”. Ezzel meglátásom  szerint
     egy  érdemi alkotmányos korlátok nélküli politikai döntési  jog
     jön létre.
      Álláspontom  szerint a köztársasági elnök bármely hatáskörének
     ilyen  felfogása ellentétes az Alkotmány 29. § (1) bekezdésében
     foglalt köztársasági elnöki jogállással, amelynek lényege, hogy
     bár   a   köztársasági  elnök  nincs  minden   tekintetben   az
     előterjesztéshez  kötve,  azt csak  meghatározott  szűk  körben
     vizsgálhatja  felül.  Ennek az az oka,  hogy  akkor,  amikor  a
     köztársasági  elnök a döntéshozatalt megtagadja,  e  döntéséért
     egy szerv sem viseli a politikai felelősséget.
      Fontosnak   tartom   külön  hangsúlyozni,   hogy   alkotmányos
     rendszerben   a  politikai  felelősségvállalás  hiánya   mindig
     kivételes,  és  kizárólag  akkor  fordulhat  elő,  ha   azt   a
     körülmények rendkívüli jellege indokolttá teszi. Éppen ezért  a
     köztársasági  elnök  az  ügy érdemére  vonatkozó,  végleges  és
     ellenjegyzéshez nem kötött hatásköreivel, amelyekért senki  nem
     viseli  a politikai felelősséget, csak rendkívüli körülményekre
     tekintettel:    kizárólag   az   államszervezet    demokratikus
     működésének  súlyos  zavara esetén élhet.  Minden  más  esetben
     alkotmányosan  nem  indokolható  —  és  az  Alkotmány   29.   §
     (1)  bekezdésében foglalt jogállásával, és tágabb értelemben  a
     jogállamisággal,  a  hatalommegosztással  és  a   parlamentáris
     kormányformával ellentétes —, hogy a köztársasági  elnök  ilyen
     érdemi politikai döntési jogot kapjon.
      
      4.   Álláspontom   szerint  kizárólag  a  köztársasági   elnök
     kitüntetési  hatáskörét  szabályozó 30/A.  §  (1)  bekezdés  j)
     pontja  alapján nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy  a
     köztársasági  elnöknek  az Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdésében
     foglalt  jogállástól függetlenül volna feladata „az alkotmányos
     értékrend védelme”.
      Az  alkotmányos  értékrend  létét én  magam  sem  vitatom,  és
     védelmét  a legfontosabb feladatok egyikének tartom. Úgy  vélem
     azonban, hogy helytálló az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata,
     miszerint  az  alkotmányosságot és jogszerűséget a köztársasági
     elnök    általánosságban    biztosítja,    az    államszervezet
     demokratikus működésének fenntartása során. Az Alkotmány elvont
     értékrendjének  védelme nem specifikusan a  köztársasági  elnök
     feladata:   a   jogállamiság  és  az   alkotmányosság   védelme
     valamennyi   alkotmányos  intézmény   kötelezettsége.   Ezt   a
     kötelezettséget a köztársasági elnök esetében az Alkotmány  29.
     § (1) bekezdése nevesíti.
      Az  alkotmányosság köztársasági elnök általi védelme  tehát  a
     köztársasági  elnök jogállásának része, nem  pedig  az  államfő
     jogállásától  függetlenül létező, az egyes köztársasági  elnöki
     hatáskörökből levezethető feladat.
      A  határozat  a  köztársasági elnök által védendő  alkotmányos
     értékrendet  a  „jogalkotó által jogszabályokban  meghatározott
     értékekből”  vezeti  le,  s megállapítja,  hogy  a  kitüntetési
     jogszabályokban található érdemességi feltételek olyan értékek,
     amelyek „a Magyar Köztársaság alkotmányos értékrendjének részét
     képezik”.   Ezzel   a   jogalkotó  által  bármely   kitüntetési
     jogszabályban meghatározott érdemességi feltételt az  Alkotmány
     szintjére  emel.  Ugyanakkor a köztársasági  elnök  kitüntetés-
     megtagadási  hatáskörét  és gyakorlásának  feltételeit  nem  az
     Alkotmány, hanem a kitüntetési törvényekben foglalt érdemességi
     feltételekre  alapozva állapítja meg, s  a  köztársasági  elnök
     feladatkörébe utalja annak védelmét.
      Az  Alkotmány értelmezni kért 30/A. § (1) bekezdés  j)  pontja
     szerint   a   köztársasági  elnök  a  törvényben  meghatározott
     címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket adományozza. Álláspontom
     szerint   a  köztársasági  elnök  őrködési  feladata   csak   a
     kitüntetési       jogszabályok      megsértésével       történt
     előterjesztésekkel szemben nyújt eszközt számára,  így  csak  a
     jogszabálysértő előterjesztések teljesítését tagadhatja meg. Ez
     az   érdemességi  feltételek  tekintetében  a  jogalkotó  által
     meghatározott     feltételekkel    nyilvánvalóan     ellentétes
     előterjesztések  megtagadására ad jogot  és  kötelezettséget  a
     köztársasági elnöknek.
      
      5.   Az   indokolás  alapján  a  kitüntetés-megtagadó   döntés
     következményei  sem  egyértelműek.  Ha  ugyanis   egy   személy
     kitüntetését a köztársasági elnök arra tekintettel tagadja meg,
     hogy  az  adott személy kitüntetése az alkotmányos  értékrendet
     sérti, kérdés, hogy az adott személy előterjeszthető-e újra, és
     ha  igen, mikor és milyen feltételekkel terjeszthető elő  újból
     kitüntetésre. Feltételezhető ugyanis, hogy ha egy adott személy
     kitüntetése  az  „alkotmányos értékrendet”  sértené,  ez  olyan
     kizáró ok, ami nem orvosolható.
      Az  általam  kifejtettek szerint a köztársasági elnök  csak  a
     kitüntetési  jogszabályok megsértésére  tekintettel  tagadhatná
     meg az előterjesztés teljesítését. Ebből az következik, hogy az
     előterjesztés  hibája  orvosolható. Így  a  köztársasági  elnök
     általi   kitüntetés-megtagadást  követően  akár   ugyanarra   a
     személyre   vonatkozóan  is  lehet  kitüntetési  előterjesztést
     tenni,   feltéve,  hogy  a  jelölttel  szemben   a   kitüntetés
     jogszabályi feltételei teljesülnek.
      
      6.   Fontosnak  tartom  hangsúlyozni  végül,  hogy  miután   a
     kitüntetés  adományozás  több szerv  együttes  döntése  alapján
     születik,     a    döntéshozatalban    résztvevő    intézmények
     mindegyikének úgy kell eljárnia a döntéshozatal során,  hogy  a
     döntéshozatal megtagadására (akár a köztársasági elnök, akár az
     ellenjegyző  részéről) lehetőség szerint  ne  kerüljön  sor.  A
     köztársasági  elnök,  mint  államfő jogállásához,  funkciójához
     olyan,  az Alkotmányban kifejezetten fel nem sorolt alkotmányos
     eszközök  is kapcsolódnak, amelyek elsődlegesen azt szolgálják,
     hogy  pártatlan őrködési feladatát hatékonyabban  ellássa,  még
     mielőtt  a döntéshozatal megtagadására vonatkozó jogával,  mint
     végső  eszközzel  élne. Az államszervezeti intézmények  közötti
     együttműködési    kötelezettség   elsősorban    azt    hivatott
     biztosítani, hogy az olyan típusú döntések meghozatalát, mint a
     kitüntetés megtagadása, megelőzze.
      
      7.  Az  államfő kegyelmi jogkörével kapcsolatban ismét  utalok
     arra,   hogy   az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint   „[a]
     köztársasági  elnök  jogkörét érintő  alkotmányértelmezésnek  a
     köztársasági  elnök  jogállásából kell  kiindulnia”.  [36/1992.
     (VI.  10.)  AB  határozat, ABH 1992, 207, 211.] A  köztársasági
     elnök  kegyelmi hatáskörének tartalma ezért megítélésem szerint
     nem   a   hatályos   jogszabályok,  vagy  az  eddig   kialakult
     jogalkalmazói gyakorlat, hanem az Alkotmány 29. § (1) bekezdése
     alapján   állapítható  meg.  Így  annak  értelmezésbe   történő
     bevonása  az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés k) pontja  esetében
     sem mellőzhető.

     Budapest, 2007. július 3.
                                                Dr. Kukorelli István
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró

     A különvéleményhez csatlakozom, az alábbi megjegyzésekkel:
      
      1.  Az  Alkotmány 30. § (1) bekezdés j) pontja meghatározza  a
     köztársasági   elnök   döntési   szabadságát.   Az   alkotmányi
     felhatalmazáson alapuló törvényi szabályozásból  következően  a
     köztársasági elnök kitüntetés-adományozási hatásköre e törvényi
     szabályozás  kereteiben — az alaki és tartalmi jogi  feltételek
     vizsgálatában — érvényesül.
      
      2.  Az  általános mozgástér — a törvényben foglalt érdemességi
     feltételek  ellenőrzése — azonban nem jelent  kizárólagosságot.
     Az  Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdésének  második  fordulatában
     megfogalmazott     általános     feladat-meghatározásból,     a
     köztársasági  elnök „őrködési feladatából”  nem  hiányozhat  az
     Alkotmány értékrendjének őrzési feladata sem.
      Tekintettel  arra,  hogy  a  29. §  (1)  bekezdését  az  egyes
     köztársasági  elnöki  hatáskörök  „értelmezésénél  kell  alapul
     venni” [48/1991. (IX. 26.) AB határozat, ABH 1991, 217, 228.] —
     s   így   nyilvánvalóan  a  kitüntetés  adományozási   hatáskör
     értelmezésénél  is  —  valamint arra is  figyelemmel,  hogy  az
     Alkotmány  29.  §  (1)  bekezdésében megfogalmazott  „őrködési”
     feladat nem korlátozódik krízishelyzetek feloldására, hanem  „…
     része  az államügyek szokásos menetének, s benne a köztársasági
     elnök   saját  joggyakorlatának  is”  [8/1992.  (I.   30.)   AB
     határozat,  ABH  1992,  51, 54.], ezért nem  zárható  ki,  hogy
     normatív   szinten   az   Alkotmánnyal   koherens   érdemességi
     kritériumok   konkrét   esetben  —  a   kitüntetésre   javasolt
     személy(ek)  viszonyában — nincsenek nyilvánvalóan  összhangban
     az Alkotmány alapelveivel, értékrendjével. A köztársasági elnök
     ilyen  kivételes  helyzetben is megtagadhatja az  előterjesztés
     teljesítését.
      
      3.    A    köztársasági   elnök   alkotmányi    értékrend-őrző
     tevékenységét   a   fentiek   szerint   nem   elvitatva    kell
     megjegyeznem,  hogy  mindez nem írja át az alkotmányos  szervek
     egymáshoz   viszonyított  közjogi  pozícióját.   Az   Alkotmány
     értékrendjének   őrzése   elsősorban   az   Alkotmány   hiteles
     értelmezése    útján,    az    alkotmánybírósági     hatáskörök
     gyakorlásában bontakozik ki a maga teljességében.

     Budapest, 2007. július 3.
                                                    Dr. Holló András
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The discretionary powers of the President of the Republic in conferring orders, awards and decorations
      Number of the Decision:
      .
      47/2007. (VII. 3.)
      Date of the decision:
      .
      07/03/2007
      .
      .
      Full text:
      en_0047_2007.pdfen_0047_2007.pdf