Hungarian
Ügyszám:
.
169/D/1999
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 33/2001. (VII. 11.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/297
.
A határozat kelte: Budapest, 07/09/2001
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos    vizsgálatára   irányuló    indítvány,    valamint
  alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

                          határozatot:

  1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
  szóló  1973.  évi  I. törvény 42. § (4) bekezdésének  második
  mondata:  – “Határozathozatal előtt az ügyész indítványát  be
  kell  szerezni.” – alkotmányellenes, ezért ezt a rendelkezést
  a határozat közzétételének napjával megsemmisíti.
  A fenti jogszabály az alábbi szöveggel marad hatályban:
  “42. § (4) A kizárásról a bíróság tanácsülésen határoz. Ha  a
  bejelentést   nem   a   bíró   tette,   be   kell    szerezni
  nyilatkozatát.”

  2.  Az Alkotmánybíróság a fenti jogszabályi rendelkezésnek  a
  Nógrád   Megyei  Bíróság  B.253/1998.  számú   ügyében   való
  alkalmazhatósága kizárására irányuló kérelmet elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                
                                I.

   1.  Az  indítványozó  ellen a Salgótarjáni  Városi  Ügyészség
   magánokirat-hamisítás  vétsége  miatt  emelt  vádat,   és   a
   vádindítványt  az  illetékes Salgótarjáni  Városi  Bírósághoz
   nyújtotta be.
   Mivel az indítványozó a megye területén ügyvédként működik, a
   Salgótarjáni   Városi  Bíróság  összes  bírái   elfogultságot
   jelentettek  be,  és kizárásukat kérték.  Ugyanezt  tették  a
   Pásztói Városi Bíróság összes bírái is.

   Az  ugyancsak  Nógrád  megyében lévő  Balassagyarmati  Városi
   Bíróság  bírái  közül  csak  a bírák  többsége  érezte  magát
   elfogultnak,   öten  viszont  nem.  Ezért  a  Nógrád   Megyei
   Főügyészség  átirata  alapján a Nógrád Megyei  Bíróság  1998.
   november 16-án kelt B.253/1998/8. sorszámú végzésével  eljáró
   bíróságként a Balassagyarmati Városi Bíróságot jelölte ki.
   Ezt  a  végzést a csatolt tértivevény tanúsága szerint  1999.
   január 19-én kézbesítették az indítványozónak.
   A  megyei bíróság kijelölése alapján a Balassagyarmati Városi
   Bíróságon  B.886/1998.  szám  alatt  folytatódott  a  büntető
   eljárás az indítványozóval szemben.

   Az  indítványozó időközben elfogultsági kifogást jelentett be
   a  bíróság  elnöke és az ügyében eljáró bíró ellen,  és  mert
   alkotmányjogi    panaszt   is   előterjesztett,    ezért    a
   Balassagyarmati  Városi  Bíróság  1999.  február  1-jén  kelt
   végzésével  a  kitűzött  tárgyalást  elhalasztotta,   és   az
   előzetes kérdések elbírálásáig az eljárást felfüggesztette.

   2.   Az   indítványozó  a  Nógrád  Megyei  Bíróság   kijelölő
   végzésével  kapcsolatban a törvényben előírt 60 napon  belül,
   1999. február 18-án alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.
   Többszöri,   hiánypótlásra  történő  felhívást  követően   az
   indítványozó  számos  kiegészítést nyújtott  be,  de  csak  a
   legutóbbi  beadványában nyilatkozott  egyértelműen  a  panasz
   tárgyáról.   Ugyanezen  tárgykörben  egyúttal  a   kifogásolt
   jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítását és
   megsemmisítését  is indítványozta, fenntartva  ugyanakkor  az
   alkotmányjogi  panaszt  is. Kérte  továbbá  azt  is,  hogy  a
   megjelölt jogszabályi rendelkezés alkalmazhatóságát a konkrét
   büntető ügyben az Alkotmánybíróság tiltsa meg.

   Az  indítványozó  a  büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.
   törvény  (a  továbbiakban: Be.) 42. § (4) bekezdése  részbeni
   alkotmányellenességének  megállapítását  és   megsemmisítését
   kérte  azon  az alapon, hogy a támadott jogszabály  sérti  az
   Alkotmány   57.  §  (1)  és  (3)  bekezdéseiben  foglaltakat,
   nevezetesen az igazságos és pártatlan bíráskodás,  a  bíróság
   előtti egyenlőség és a védelemhez való jog alkotmányos elvét.
                                II.

   Az   azonos  jogszabályi  rendelkezést  támadó  indítvány  és
   alkotmányjogi   panasz   együttes   elbírálása    során    az
   Alkotmánybíróság az alábbi jogszabályokat vizsgálta:

   Alkotmány
   “57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
   egyenlő  és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   vádat,  vagy  valamely  perben a jogait  és  kötelességeit  a
   törvény  által  felállított független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
    (2) …
     (3) A büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden
   szakaszában megilleti a védelem joga…”

   Be.
   “42.  §  (3) A 35. § (4) bekezdésében szabályozott esetekben,
   továbbá  ha  a  bíróságnak  nincs olyan  tanácsa,  amelyre  a
   kizárási ok nem vonatkozik, a kizárásról a másodfokú  bíróság
   határoz.  Ha  a  kizárás iránti bejelentésnek  helyt  ad,  az
   eljáró bíróság kijelölésére a 34. § megfelelően irányadó.
   (4)    A   kizárásról   a   bíróság   tanácsülésen   határoz.
   Határozathozatal   előtt  az  ügyész  indítványát   be   kell
   szerezni. Ha a bejelentést nem a bíró tette, be kell szerezni
   nyilatkozatát.”

                               III.
                                
   Az  utólagos  normakontrollra  irányuló  indítvány  és  ezzel
   együtt az alkotmányjogi panasz megalapozott.

   1.    Az    indítványozó   véleménye   szerint   a   támadott
   jogszabályhely  sérti  a pártatlan bíráskodás,  az  igazságos
   tárgyalás,    a    “fegyverek    egyenlősége”    (tehát    az
   ügyfélegyenlőség)  és  a védelem jogának  alkotmányos  elvét,
   mégpedig  azért,  mert  a  kizárási  eljárásban  a  másodfokú
   bíróság  a döntés előtt csak az ügyész nyilatkozatát  köteles
   beszerezni, de a vádlottét nem.

   2.  Az  Alkotmány  57.  § (1) bekezdése  alapján  alkotmányos
   alapjog a bíróság pártatlansága, és az igazságos tárgyaláshoz
   való jog. A kizárásra vonatkozó eljárási szabályok éppen  ezt
   az  alkotmányos  alapjogot hivatottak  biztosítani  az  egyes
   ügyek elbírálása során.
   A  terhelt szabad védekezésének joga az Alkotmány 57.  §  (3)
   bekezdéséből    következően    alkotmányos    alapjog.     Az
   Alkotmánybíróság a 25/1991. (V. 18.) AB számú határozatában a
   védelem jogát az alábbiakban részletezte:
   “A  védelemhez való jog alkotmányos büntetőeljárási  alapelve
   az  eljárás  egész menetében számtalan részletszabályban  ölt
   testet.  A  védelemhez  való jog a  büntetőeljárás  alá  vont
   személy    azon   jogaiban,   illetve   a   hatóságok    azon
   kötelezettségeiben realizálódik, amelyek biztosítják, hogy  a
   vele  szemben  érvényesített büntetőjogi  igényt  megismerje,
   arról  álláspontját kifejthesse, az igénnyel szembeni  érveit
   felhozhassa,   a   hatóságok   tevékenységével    kapcsolatos
   észrevételeit és indítványait előterjeszthesse, továbbá  védő
   segítségét  vehesse igénybe. A védelemhez való jog  tartalmát
   képezik  a  védő  azon  eljárási  jogosítványai,  illetve   a
   hatóságok  azon kötelezettségei, amelyek részéről  a  védelem
   ellátását lehetővé teszik.” (ABH 1991, 414., 415.)

   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  “tisztességes
   eljárásnak (…) általánosan és nem vitatottan elismert eleme a
   ‘fegyverek   egyenlősége’,  amely  a  büntetőeljárásban   azt
   biztosítja, hogy a vádnak és a védelemnek egyenlő  esélye  és
   alkalma legyen arra, hogy a tény- és jogkérdésekben véleményt
   formálhasson és állást foglalhasson. A fegyverek  egyenlősége
   nem  minden esetben jelenti a vád és védelem jogosítványainak
   teljes  azonosságát,  de  mindenképpen  megköveteli,  hogy  a
   védelem   a   váddal   összevethető  súlyú   jogosítványokkal
   rendelkezzen.”  [6/1998. (III. 11.) AB határozat,  ABH  1998,
   91., 95., 96.]

   Az    Alkotmánybíróság   a   bírósághoz   fordulás    jogával
   kapcsolatban azt is kimondotta, hogy az Alkotmány 57.  §  (1)
   bekezdése  alapján mindenkit alanyi jog illet meg arra,  hogy
   jogait független és pártatlan bíróság előtt érvényesítse,  és
   hogy a bírósági eljárásban a fél pozíciójában szerepelhessen.
   (930/B/1994. AB határozat, ABH 1996, 502., 505.)

   3.  A  kizárás  tárgyában  hasonló  döntés  előtt  az  ügyész
   nyilatkozatának  beszerzését  a  Be.  42.  §  (4)   bekezdése
   kötelezően előírja, a terheltét azonban nem. Sőt, az  ügyészi
   indítványnak  a  terhelt részére való kézbesítését  sem  írja
   elő.  Ekként  ez  a rendelkezés beleütközik a bíróság  előtti
   egyenlőség  elvébe. Bár a Be. 44. § (5) bekezdése  a  terhelt
   indítványtételi  és észrevételezési jogát az  eljárás  minden
   szakaszára nézve biztosítja, és ezt a Be. 42. § (4) bekezdése
   sem  zárja  ki,  azonban  a terhelt esetleg  csak  utólag,  a
   döntést  követően nyilatkozhat, ezzel szemben  az  ügyész  az
   álláspontját  már  a  döntést megelőzően is  előterjesztheti,
   sőt,   az   indítvány  beszerzése  a  bírói  döntés  kötelező
   előfeltételeként  szerepel.  Ez  a  megoldás   az   ügyésznek
   többletjogokat  biztosít,  amellyel  szemben  a  terhelt   az
   időbeli  sorrendet illetően lépéshátrányba  kerül,  már  azon
   okból is, hogy az ő nyilatkozatának beszerzését a törvény még
   utólagosan sem kívánja meg.
   A  terhelt a kizárási és kijelölési eljárásról így az  esetek
   többségében csak utólag szerezhet tudomást, és ellentétben az
   ügyésszel,   a  kijelöléssel  kapcsolatos  észrevételeit   és
   javaslatait  a  döntés  előtt  a másodfokú  bírósággal  nincs
   módjában közölnie.
   Ha  pl.  több bíróság kijelölése is szóba kerülhet, a terhelt
   érdekei  és  szempontjai  figyelmen  kívül  maradnak,  és   a
   másodfokú  bíróság egyoldalúan csak az ügyész,  tehát  a  vád
   álláspontjával  ismerkedhet meg. Ez a jogi megoldás  alkalmas
   arra,   hogy   kétséget   ébresszen  az   igazságszolgáltatás
   pártatlanságáról, noha a kizárás és a kijelölés célja éppen a
   pártatlanság    biztosítása.    Ugyanakkor    a     tárgyalás
   időszerűségét is hátrányosan érinti, mert a terheltnek ezután
   már  csak  az  a  lehetősége marad, hogy esetleg  a  kijelölt
   bíróság   ellen   ő  maga  jelenthessen  be  újabb   kizárási
   indítványt.  Mindez pedig az eljárás elhúzódását eredményezi,
   amely ugyancsak sértheti a terhelt érdekeit.

   4. Az Alkotmánybíróság által vizsgált eljárásjogi rendelkezés
   a  fent  kifejtettek szerint az ügyész javára  többletjogokat
   biztosít,  ezáltal  sérti a bíróság  előtti  egyenlőségre,  a
   védelem  jogaira  és a pártatlan bíráskodásra  vonatkozó,  az
   Alkotmány   57.   §   (1)   és  (3)  bekezdésében   deklarált
   alapjogokat.

   Ezért  az  Alkotmánybíróság  a  hivatkozott  jogszabályt   az
   ügyészi indítvány előzetes és kötelező beszerzésére vonatkozó
   részében alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette.
   Ennek   megfelelően  megállapította  a  vonatkozó  jogszabály
   hatályban maradó szövegét.

   A  közzététel az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
   törvény (a továbbiakban: Abtv.) 41. §-án alapul.

   5.  Az Abtv. 48. §-a szerinti alkotmányjogi panasz lényegileg
   konkrét  normakontrollt jelent. Így az indítványozó  által  a
   vitatott  rendelkezésekre vonatkozóan  külön  előterjesztett,
   absztrakt    normakontrollra    irányuló    indítványt     az
   Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz kapcsán bírálta el.

   Az  Abtv.  42.  §  (1) bekezdése értelmében a  megsemmisített
   jogszabályi  rendelkezés  a határozat  közzétételének  napján
   veszti hatályát.

   Az  Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság nem
   látta  szükségesnek, illetve célszerűnek, hogy  a  jogszabály
   megsemmisítését   visszamenőleges   hatállyal   mondja    ki,
   úgyszintén  azt  sem,  hogy az alkotmányjogi  panasz  tárgyát
   képező  konkrét  büntető ügyben történő  alkalmazhatóságát  –
   ugyancsak visszamenőleges hatállyal – kizárja.

   Sem  az  alkotmányjogi panasz, sem az utólagos  normakontroll
   vonatkozásában  nem  állapítható meg a jogbiztonság  sérelme,
   vagy az indítványozó olyan különösen fontos érdeke, amely  az
   általános szabálytól történő eltérést indokolná.
   Az  indítványozó  konkrét ügyében ugyanis a kijelölő  bíróság
   már  beszerezte  –  mert be kellett szereznie  –  az  ügyészi
   indítványt,  ezt  tehát utólag meg nem  történtté  tenni  nem
   lehet.  Az ügyészi indítvány tényétől függetlenül azonban,  a
   megyei  bíróság  az  adott  esetben  más  bíróságot  ki   sem
   jelölhetett  volna,  hiszen a megye területén  csak  egyetlen
   olyan   helyi  bíróság  maradt,  amelynek  bírái  nem  teljes
   létszámban  jelentettek be kizárási okot. Következésképpen  a
   megyei  bíróság döntése eleve behatárolt volt, és azt nem  az
   ügyészi indítvány determinálta.
   A  jelen  esetben a megsemmisített jogszabály konkrét  ügyben
   történő  alkalmazása  visszamenőleges  megtiltására  irányuló
   kérelmet az Alkotmánybíróság elutasította.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                 
          Dr. Németh János
        az Alkotmánybíróság elnöke
         az aláírásban akadályozott
       Dr. Erdei Árpád                    Dr. Harmathy Attila
       alkotmánybíró helyett                    alkotmánybíró
                                 
       Dr. Holló András                       Dr. Kiss László
       alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kukorelli István                 Dr. Strausz János
       alkotmánybíró                     előadó alkotmánybíró
                                 
                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    33/2001. (VII. 11.)
    Date of the decision:
    .
    07/09/2001
    .
    .