English
Hungarian
Ügyszám:
.
169/D/1999
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 33/2001. (VII. 11.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/297
.
A döntés kelte: Budapest, 07/09/2001
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos    vizsgálatára   irányuló    indítvány,    valamint
   alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

   1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló  1973.  évi  I. törvény 42. § (4) bekezdésének  második
   mondata:  – “Határozathozatal előtt az ügyész indítványát  be
   kell  szerezni.” – alkotmányellenes, ezért ezt a rendelkezést
   a határozat közzétételének napjával megsemmisíti.
   A fenti jogszabály az alábbi szöveggel marad hatályban:
   “42. § (4) A kizárásról a bíróság tanácsülésen határoz. Ha  a
   bejelentést   nem   a   bíró   tette,   be   kell    szerezni
   nyilatkozatát.”

   2.  Az Alkotmánybíróság a fenti jogszabályi rendelkezésnek  a
   Nógrád   Megyei  Bíróság  B.253/1998.  számú   ügyében   való
   alkalmazhatósága kizárására irányuló kérelmet elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.

    1.  Az  indítványozó  ellen a Salgótarjáni  Városi  Ügyészség
    magánokirat-hamisítás  vétsége  miatt  emelt  vádat,   és   a
    vádindítványt  az  illetékes Salgótarjáni  Városi  Bírósághoz
    nyújtotta be.
    Mivel az indítványozó a megye területén ügyvédként működik, a
    Salgótarjáni   Városi  Bíróság  összes  bírái   elfogultságot
    jelentettek  be,  és kizárásukat kérték.  Ugyanezt  tették  a
    Pásztói Városi Bíróság összes bírái is.

    Az  ugyancsak  Nógrád  megyében lévő  Balassagyarmati  Városi
    Bíróság  bírái  közül  csak  a bírák  többsége  érezte  magát
    elfogultnak,   öten  viszont  nem.  Ezért  a  Nógrád   Megyei
    Főügyészség  átirata  alapján a Nógrád Megyei  Bíróság  1998.
    november 16-án kelt B.253/1998/8. sorszámú végzésével  eljáró
    bíróságként a Balassagyarmati Városi Bíróságot jelölte ki.
    Ezt  a  végzést a csatolt tértivevény tanúsága szerint  1999.
    január 19-én kézbesítették az indítványozónak.
    A  megyei bíróság kijelölése alapján a Balassagyarmati Városi
    Bíróságon  B.886/1998.  szám  alatt  folytatódott  a  büntető
    eljárás az indítványozóval szemben.

    Az  indítványozó időközben elfogultsági kifogást jelentett be
    a  bíróság  elnöke és az ügyében eljáró bíró ellen,  és  mert
    alkotmányjogi    panaszt   is   előterjesztett,    ezért    a
    Balassagyarmati  Városi  Bíróság  1999.  február  1-jén  kelt
    végzésével  a  kitűzött  tárgyalást  elhalasztotta,   és   az
    előzetes kérdések elbírálásáig az eljárást felfüggesztette.

    2.   Az   indítványozó  a  Nógrád  Megyei  Bíróság   kijelölő
    végzésével  kapcsolatban a törvényben előírt 60 napon  belül,
    1999. február 18-án alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.
    Többszöri,   hiánypótlásra  történő  felhívást  követően   az
    indítványozó  számos  kiegészítést nyújtott  be,  de  csak  a
    legutóbbi  beadványában nyilatkozott  egyértelműen  a  panasz
    tárgyáról.   Ugyanezen  tárgykörben  egyúttal  a   kifogásolt
    jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítását és
    megsemmisítését  is indítványozta, fenntartva  ugyanakkor  az
    alkotmányjogi  panaszt  is. Kérte  továbbá  azt  is,  hogy  a
    megjelölt jogszabályi rendelkezés alkalmazhatóságát a konkrét
    büntető ügyben az Alkotmánybíróság tiltsa meg.

    Az  indítványozó  a  büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.
    törvény  (a  továbbiakban: Be.) 42. § (4) bekezdése  részbeni
    alkotmányellenességének  megállapítását  és   megsemmisítését
    kérte  azon  az alapon, hogy a támadott jogszabály  sérti  az
    Alkotmány   57.  §  (1)  és  (3)  bekezdéseiben  foglaltakat,
    nevezetesen az igazságos és pártatlan bíráskodás,  a  bíróság
    előtti egyenlőség és a védelemhez való jog alkotmányos elvét.
                                 II.

    Az   azonos  jogszabályi  rendelkezést  támadó  indítvány  és
    alkotmányjogi   panasz   együttes   elbírálása    során    az
    Alkotmánybíróság az alábbi jogszabályokat vizsgálta:

    Alkotmány
    “57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
    egyenlő  és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    vádat,  vagy  valamely  perben a jogait  és  kötelességeit  a
    törvény  által  felállított független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
     (2) …
      (3) A büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden
    szakaszában megilleti a védelem joga…”

    Be.
    “42.  §  (3) A 35. § (4) bekezdésében szabályozott esetekben,
    továbbá  ha  a  bíróságnak  nincs olyan  tanácsa,  amelyre  a
    kizárási ok nem vonatkozik, a kizárásról a másodfokú  bíróság
    határoz.  Ha  a  kizárás iránti bejelentésnek  helyt  ad,  az
    eljáró bíróság kijelölésére a 34. § megfelelően irányadó.
    (4)    A   kizárásról   a   bíróság   tanácsülésen   határoz.
    Határozathozatal   előtt  az  ügyész  indítványát   be   kell
    szerezni. Ha a bejelentést nem a bíró tette, be kell szerezni
    nyilatkozatát.”

                                III.
                                 
    Az  utólagos  normakontrollra  irányuló  indítvány  és  ezzel
    együtt az alkotmányjogi panasz megalapozott.

    1.    Az    indítványozó   véleménye   szerint   a   támadott
    jogszabályhely  sérti  a pártatlan bíráskodás,  az  igazságos
    tárgyalás,    a    “fegyverek    egyenlősége”    (tehát    az
    ügyfélegyenlőség)  és  a védelem jogának  alkotmányos  elvét,
    mégpedig  azért,  mert  a  kizárási  eljárásban  a  másodfokú
    bíróság  a döntés előtt csak az ügyész nyilatkozatát  köteles
    beszerezni, de a vádlottét nem.

    2.  Az  Alkotmány  57.  § (1) bekezdése  alapján  alkotmányos
    alapjog a bíróság pártatlansága, és az igazságos tárgyaláshoz
    való jog. A kizárásra vonatkozó eljárási szabályok éppen  ezt
    az  alkotmányos  alapjogot hivatottak  biztosítani  az  egyes
    ügyek elbírálása során.
    A  terhelt szabad védekezésének joga az Alkotmány 57.  §  (3)
    bekezdéséből    következően    alkotmányos    alapjog.     Az
    Alkotmánybíróság a 25/1991. (V. 18.) AB számú határozatában a
    védelem jogát az alábbiakban részletezte:
    “A  védelemhez való jog alkotmányos büntetőeljárási  alapelve
    az  eljárás  egész menetében számtalan részletszabályban  ölt
    testet.  A  védelemhez  való jog a  büntetőeljárás  alá  vont
    személy    azon   jogaiban,   illetve   a   hatóságok    azon
    kötelezettségeiben realizálódik, amelyek biztosítják, hogy  a
    vele  szemben  érvényesített büntetőjogi  igényt  megismerje,
    arról  álláspontját kifejthesse, az igénnyel szembeni  érveit
    felhozhassa,   a   hatóságok   tevékenységével    kapcsolatos
    észrevételeit és indítványait előterjeszthesse, továbbá  védő
    segítségét  vehesse igénybe. A védelemhez való jog  tartalmát
    képezik  a  védő  azon  eljárási  jogosítványai,  illetve   a
    hatóságok  azon kötelezettségei, amelyek részéről  a  védelem
    ellátását lehetővé teszik.” (ABH 1991, 414., 415.)

    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  “tisztességes
    eljárásnak (…) általánosan és nem vitatottan elismert eleme a
    ‘fegyverek   egyenlősége’,  amely  a  büntetőeljárásban   azt
    biztosítja, hogy a vádnak és a védelemnek egyenlő  esélye  és
    alkalma legyen arra, hogy a tény- és jogkérdésekben véleményt
    formálhasson és állást foglalhasson. A fegyverek  egyenlősége
    nem  minden esetben jelenti a vád és védelem jogosítványainak
    teljes  azonosságát,  de  mindenképpen  megköveteli,  hogy  a
    védelem   a   váddal   összevethető  súlyú   jogosítványokkal
    rendelkezzen.”  [6/1998. (III. 11.) AB határozat,  ABH  1998,
    91., 95., 96.]

    Az    Alkotmánybíróság   a   bírósághoz   fordulás    jogával
    kapcsolatban azt is kimondotta, hogy az Alkotmány 57.  §  (1)
    bekezdése  alapján mindenkit alanyi jog illet meg arra,  hogy
    jogait független és pártatlan bíróság előtt érvényesítse,  és
    hogy a bírósági eljárásban a fél pozíciójában szerepelhessen.
    (930/B/1994. AB határozat, ABH 1996, 502., 505.)

    3.  A  kizárás  tárgyában  hasonló  döntés  előtt  az  ügyész
    nyilatkozatának  beszerzését  a  Be.  42.  §  (4)   bekezdése
    kötelezően előírja, a terheltét azonban nem. Sőt, az  ügyészi
    indítványnak  a  terhelt részére való kézbesítését  sem  írja
    elő.  Ekként  ez  a rendelkezés beleütközik a bíróság  előtti
    egyenlőség  elvébe. Bár a Be. 44. § (5) bekezdése  a  terhelt
    indítványtételi  és észrevételezési jogát az  eljárás  minden
    szakaszára nézve biztosítja, és ezt a Be. 42. § (4) bekezdése
    sem  zárja  ki,  azonban  a terhelt esetleg  csak  utólag,  a
    döntést  követően nyilatkozhat, ezzel szemben  az  ügyész  az
    álláspontját  már  a  döntést megelőzően is  előterjesztheti,
    sőt,   az   indítvány  beszerzése  a  bírói  döntés  kötelező
    előfeltételeként  szerepel.  Ez  a  megoldás   az   ügyésznek
    többletjogokat  biztosít,  amellyel  szemben  a  terhelt   az
    időbeli  sorrendet illetően lépéshátrányba  kerül,  már  azon
    okból is, hogy az ő nyilatkozatának beszerzését a törvény még
    utólagosan sem kívánja meg.
    A  terhelt a kizárási és kijelölési eljárásról így az  esetek
    többségében csak utólag szerezhet tudomást, és ellentétben az
    ügyésszel,   a  kijelöléssel  kapcsolatos  észrevételeit   és
    javaslatait  a  döntés  előtt  a másodfokú  bírósággal  nincs
    módjában közölnie.
    Ha  pl.  több bíróság kijelölése is szóba kerülhet, a terhelt
    érdekei  és  szempontjai  figyelmen  kívül  maradnak,  és   a
    másodfokú  bíróság egyoldalúan csak az ügyész,  tehát  a  vád
    álláspontjával  ismerkedhet meg. Ez a jogi megoldás  alkalmas
    arra,   hogy   kétséget   ébresszen  az   igazságszolgáltatás
    pártatlanságáról, noha a kizárás és a kijelölés célja éppen a
    pártatlanság    biztosítása.    Ugyanakkor    a     tárgyalás
    időszerűségét is hátrányosan érinti, mert a terheltnek ezután
    már  csak  az  a  lehetősége marad, hogy esetleg  a  kijelölt
    bíróság   ellen   ő  maga  jelenthessen  be  újabb   kizárási
    indítványt.  Mindez pedig az eljárás elhúzódását eredményezi,
    amely ugyancsak sértheti a terhelt érdekeit.

    4. Az Alkotmánybíróság által vizsgált eljárásjogi rendelkezés
    a  fent  kifejtettek szerint az ügyész javára  többletjogokat
    biztosít,  ezáltal  sérti a bíróság  előtti  egyenlőségre,  a
    védelem  jogaira  és a pártatlan bíráskodásra  vonatkozó,  az
    Alkotmány   57.   §   (1)   és  (3)  bekezdésében   deklarált
    alapjogokat.

    Ezért  az  Alkotmánybíróság  a  hivatkozott  jogszabályt   az
    ügyészi indítvány előzetes és kötelező beszerzésére vonatkozó
    részében alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette.
    Ennek   megfelelően  megállapította  a  vonatkozó  jogszabály
    hatályban maradó szövegét.

    A  közzététel az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
    törvény (a továbbiakban: Abtv.) 41. §-án alapul.

    5.  Az Abtv. 48. §-a szerinti alkotmányjogi panasz lényegileg
    konkrét  normakontrollt jelent. Így az indítványozó  által  a
    vitatott  rendelkezésekre vonatkozóan  külön  előterjesztett,
    absztrakt    normakontrollra    irányuló    indítványt     az
    Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz kapcsán bírálta el.

    Az  Abtv.  42.  §  (1) bekezdése értelmében a  megsemmisített
    jogszabályi  rendelkezés  a határozat  közzétételének  napján
    veszti hatályát.

    Az  Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság nem
    látta  szükségesnek, illetve célszerűnek, hogy  a  jogszabály
    megsemmisítését   visszamenőleges   hatállyal   mondja    ki,
    úgyszintén  azt  sem,  hogy az alkotmányjogi  panasz  tárgyát
    képező  konkrét  büntető ügyben történő  alkalmazhatóságát  –
    ugyancsak visszamenőleges hatállyal – kizárja.

    Sem  az  alkotmányjogi panasz, sem az utólagos  normakontroll
    vonatkozásában  nem  állapítható meg a jogbiztonság  sérelme,
    vagy az indítványozó olyan különösen fontos érdeke, amely  az
    általános szabálytól történő eltérést indokolná.
    Az  indítványozó  konkrét ügyében ugyanis a kijelölő  bíróság
    már  beszerezte  –  mert be kellett szereznie  –  az  ügyészi
    indítványt,  ezt  tehát utólag meg nem  történtté  tenni  nem
    lehet.  Az ügyészi indítvány tényétől függetlenül azonban,  a
    megyei  bíróság  az  adott  esetben  más  bíróságot  ki   sem
    jelölhetett  volna,  hiszen a megye területén  csak  egyetlen
    olyan   helyi  bíróság  maradt,  amelynek  bírái  nem  teljes
    létszámban  jelentettek be kizárási okot. Következésképpen  a
    megyei  bíróság döntése eleve behatárolt volt, és azt nem  az
    ügyészi indítvány determinálta.
    A  jelen  esetben a megsemmisített jogszabály konkrét  ügyben
    történő  alkalmazása  visszamenőleges  megtiltására  irányuló
    kérelmet az Alkotmánybíróság elutasította.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
           Dr. Németh János
         az Alkotmánybíróság elnöke
          az aláírásban akadályozott
        Dr. Erdei Árpád                    Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró helyett                    alkotmánybíró
                                  
        Dr. Holló András                       Dr. Kiss László
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kukorelli István                 Dr. Strausz János
        alkotmánybíró                     előadó alkotmánybíró
                                  
                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The provision of the Criminal Procedure Code according to which the appellate court is to obtain the statement of the prosecution when deciding on the issue of whether a specific motion calling for exclusion of a judge was founded or not
     Number of the Decision:
     .
     33/2001. (VII. 11.)
     Date of the decision:
     .
     07/09/2001
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2001-2-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .