Hungarian
Ügyszám:
.
45/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Czúcz Ottó Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 45/B/1997. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/896
.
A döntés kelte: Budapest, 01/30/2001
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                               
  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos   megállapítására   irányuló   indítvány   tárgyában
  meghozta a következő

                          határozatot:

  1.  Az Alkotmánybíróság a foglalkoztatás elősegítéséről és  a
  munkanélküliek  ellátásáról szóló  –  többször  módosított  –
  1991.   évi   IV.   törvény  26.  §-a,   valamint   27.   §-a
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  2.  Az Alkotmánybíróság a foglalkoztatás elősegítéséről és  a
  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.  évi  IV.   törvény
  módosításának     kezdeményezésére    irányuló     indítványt
  visszautasítja.
                             Indokolás
                                
                                I.

   Az   indítványozó  a  foglalkoztatás  elősegítéséről   és   a
   munkanélküliek  ellátásáról szóló  –  többször  módosított  –
   1991.  évi  IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) több szakaszát
   kifogásolta.  Álláspontja  szerint  a  munkanélküli   járadék
   összegére,  valamint  a  folyósítás  időtartamára   vonatkozó
   jogszabályi  előírások  sértik  az  Alkotmány  70/E.  §   (1)
   bekezdésébe foglalt szociális biztonsághoz való jogot, a 8. §
   (1)  bekezdésében említett sérthetetlen és elidegeníthetetlen
   alapvető  emberi jogokat, valamint a 70/B. § (1) bekezdésében
   rögzített munkához való jogot.

   Az   indítványozó  a  kifogásolt  jogszabályi   rendelkezések
   alkotmányellenességének megállapítását,  és  megsemmisítését,
   valamint  a  vonatkozó törvény módosításának  kezdeményezését
   kérte.

                                II.
                                
       Az   Alkotmánynak   az   indítványozó   által   felhívott
   szakaszai:

    “8.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri   az   ember
   sérthetetlen  és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek
   tiszteletben   tartása   és  védelme   az   állam   elsőrendű
   kötelessége.”
    
    “70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van  a
   munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.”
    
    “70/E.  §  (1)  A Magyar Köztársaság állampolgárainak  joguk
   van  a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság,
   özvegység,   árvaság   és  önhibájukon  kívül   bekövetkezett
   munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges  ellátásra
   jogosultak.”

       Az Flt.-nek az indítvány által érintett szakaszai:

    “26.    §   (1)   A   munkanélküli   járadék   összegét    a
   munkanélkülinek  a  munkanélkülivé  válását   megelőző   négy
   naptári negyedévben elért átlagkeresete alapulvételével  kell
   kiszámítani.   Az   átlagkereset  számítására   a   munkajogi
   szabályokat  kell  alkalmazni, azzal az  eltéréssel,  hogy  a
   személyi   alapbért  a  kifizetésének  időpontjában  érvényes
   összeggel kell figyelembe venni.
    (2)  Ha  a  munkanélküli a munkanélkülivé  válását  megelőző
   négy    naptári    negyedévben    több    munkaadóval    állt
   munkaviszonyban,  a munkanélküli járadék összegét  valamennyi
   munkaadónál  elért átlagkereset alapján kell az (1)  bekezdés
   szerint kiszámítani.
    (3)  Ha  a  munkanélküli átlagkeresete  az  (1)  bekezdésben
   meghatározott időszakban nem állapítható meg, a  munkanélküli
   járadék   összegét   az   általa  a  munkanélkülivé   válását
   megelőzően betöltött utolsó munkakörben, illetőleg  az  ahhoz
   hasonló  munkakörben  elért kereset országos  átlaga  alapján
   kell megállapítani.
    (4)  Az  egy  napra  járó  munkanélküli  járadék  alapja   a
   munkanélküli havi átlagkeresetének harmincad része.
    (5)  A  munkanélküli  járadék összege  az  (1)-(4)  bekezdés
   alapján meghatározott járadékalap 65 százaléka.
    (6)   A   munkanélküli   járadék  összegének   alsó   határa
   megegyezik  az  öregségi  nyugdíj – a munkanélküli  járadékra
   való jogosultság kezdő napján hatályos – legkisebb összegének
   90  százalékával,  felső határa pedig  az  így  megállapított
   összeg    kétszeresével.   A   munkanélküli   járadéknak    a
   megszüntetését   követő  90  napon  belül  történő   ismételt
   megállapítása esetén alsó határként az öregségi nyugdíjnak  a
   korábbi  jogosultság kezdő napján hatályos legkisebb  összege
   90  százalékát kell figyelembe venni. Ha az (1)-(3)  bekezdés
   szerinti  átlagkereset a munkanélküli járadék alsó  határánál
   alacsonyabb,   a   munkanélküli  járadék  az  átlagkeresettel
   megegyező összeg.
    (7)   A   munkanélküli  járadéknak  a  szünetelést  követően
   történő  folyósítása  esetén – ha  a  szünetelés  540  napnál
   hosszabb   ideig  tartott  –  a  munkanélküli  járadék   alsó
   határának  számításánál  az öregségi nyugdíjnak  az  ismételt
   folyósítás  kezdő  napján hatályos összegét  kell  figyelembe
   venni.
    (8)  Amennyiben  a  munkanélküli járadékra jogosult  korábbi
   munkahelyén  rehabilitációs keresetkiegészítésben  részesült,
   úgy  annak  összegét  a munkanélküli járadék  alapját  képező
   keresetbe   be   kell   számítani.   Az   így   megállapított
   munkanélküli   járadék   összege  a  keresetkiegészítés   (5)
   bekezdésben    meghatározott   százalékával    arányosan    a
   munkanélküli járadék felső határát meghaladhatja.”
    
    “27.   §   (1)   A   munkanélküli   járadék   folyósításának
   időtartamát (a továbbiakban: folyósítási idő) – a 25.  §  (6)
   bekezdésében  foglaltak  figyelembevételével   –   annak   az
   időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani,  amennyit
   a munkanélküli a munkanélkülivé válást megelőző négy év alatt
   munkaviszonyban  töltött.  A  munkaviszony  időtartamába  nem
   számítható be a munkaviszonynak az az időtartama, amely alatt
   a   munkanélküli   munkanélküli  járadékban   részesült.   Az
   előbbiekben  meghatározott négyéves időtartam meghosszabbodik
   a  következő időtartamokkal, vagy azok egy részével, ha  ezen
   időtartamok alatt munkaviszony nem állt fenn:
    a) a sor-, valamint tartalékos katonai szolgálat, továbbá  a
   polgári szolgálat,
    b) a keresőképtelenséggel járó betegség,
    c) a beteg gyermek ápolására táppénzes állomány,
    d)  a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj,
   a gyermekgondozási segély folyósítása,
    e)  a  rokkantsági  és  a  baleseti rokkantsági  nyugdíj,  a
   rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, továbbá  a
   bányászok egészségkárosodási járadéka folyósításának,
    f)  az előzetes letartóztatás, a szabadságvesztés, a javító-
   nevelő munka, a szigorított javító-nevelő munka és az elzárás
   büntetés,
    g)   az   ápolási   díj   és  a  gyermeknevelési   támogatás
   folyósítása
   időtartamával, valamint
    h)   a  munkanélküli-járadék  folyósításának  a  munkaadótól
   kapott     végkielégítés    miatt    történő     elhalasztása
   időtartamával,  feltéve, hogy az 58. §  (5)  bekezdésének  d)
   pontja szerinti munkanélküli állapot ezen időtartam alatt  is
   fennállt.
    (2)   A  munkanélküli  járadék  folyósítási  idejét  az  (1)
   bekezdés  szerinti munkaviszony időtartamának alapulvételével
   kell kiszámítani oly módon, hogy öt nap munkaviszony egy  nap
   járadékfolyósítási  időnek felel meg. Ha a  kiszámítás  során
   töredéknap   keletkezik,   a   kerekítés   szabályait    kell
   alkalmazni.
    (3)   A   munkanélküli  járadék  folyósításának  leghosszabb
   időtartama 270 nap.
    (4)  A  munkanélküli járadék folyósításának  kezdő  napja  a
   munkanélkülinek  a  munkaügyi  központnál  (illetőleg   annak
   kirendeltségénél) történő jelentkezését követő naptári nap.
    (5)  Ha a munkaviszonyt a munkanélkülivé válást megelőző  90
   napon  belül  a munkavállaló rendes felmondással,  továbbá  a
   munkáltató   rendkívüli   felmondással   szüntette   meg,   a
   munkanélküli  részére  munkanélküli  járadék  az  előbbiekben
   meghatározott  módon  megszüntetett munkaviszony  megszűnését
   követő 90 nap elteltével folyósítható, tekintet nélkül  arra,
   hogy   a   munkanélküli   járadék  folyósításához   szükséges
   feltételekkel rendelkezik.
    (6)  Annak részére, aki a munkaügyi központ által támogatott
   képzést  a  munkanélküli járadék folyósításának ideje  alatt,
   annak kezdő időpontjától számított 180 napon belül kezdi meg,
   és   a   képzés  időtartama  alatt  a  munkanélküli   járadék
   folyósítási  idejét  kimeríti,  a  munkanélküli  járadékot  a
   képzés  hátralévő időtartamára – legfeljebb azonban a  képzés
   megkezdésétől számított 365 napig – tovább kell  folyósítani.
   A  14.  §  (8) bekezdésében foglaltakat ebben az  esetben  is
   alkalmazni kell.
    (7)   A   folyósítási   idő   számítása   szempontjából    a
   munkaviszonyban töltött bármely időtartam csak egyszer vehető
   figyelembe.   Ha   a  munkanélküli  a  munkanélküli   járadék
   folyósításának   számára  meghatározott  időtartamát   teljes
   mértékben  nem  vette  igénybe, az ismételt  folyósításnál  a
   járadékfolyósítás      időtartamának      alapját      képező
   munkaviszonyban  töltött időt a tényleges  járadékfolyósítási
   időtartamnak megfelelően csökkenteni kell.
    (8)  A  munkanélkülinek  a munkaügyi  központnál  (illetőleg
   annak   kirendeltségénél)   történő   jelentkezése    és    a
   munkanélküli   járadék  folyósításának  az  (5)   bekezdésben
   foglaltak szerint megállapított kezdő napja közötti időtartam
   a munkanélküli járadék folyósításának idejébe nem számít be.”

                               III.
                                
       Az indítvány nem megalapozott.

   1.   Az   Alkotmánybíróság  elsőként  az  indítványozó   azon
   állítását  vizsgálta,  mely szerint  a  munkanélküli  járadék
   összege,  valamint a folyósítás időtartama sérti az Alkotmány
   70/E. §-ában rögzített szociális biztonsághoz való jogot.

   1.1.  Az Alkotmánybíróság már több határozatában vizsgálta  a
   szociális  biztonsághoz való jog tartalmát. A  32/1998.  (VI.
   25.)  AB határozat megállapította: “az Alkotmány 70/E. §-ában
   meghatározott  szociális biztonsághoz való  jog  a  szociális
   ellátások   összessége  által  nyújtandó  olyan   megélhetési
   minimum     állami     biztosítását    tartalmazza,     amely
   elengedhetetlen    az    emberi    méltósághoz    való    jog
   megvalósulásához.”   (ABH   1998,   251.)    Az    állam    e
   kötelezettségének   eleget  tesz,  ha  a  szociális   ellátás
   biztosítására megszervezi és működteti a társadalombiztosítás
   és  a  szociális támogatások rendszerét, ezen belül  pedig  a
   jogalkotó maga határozhatja meg, hogy milyen eszközökkel  éri
   el   társadalompolitikai  céljait.  Az  államnak  a  polgárai
   szociális  biztonsága tekintetében fennálló  kötelezettségeit
   ugyanis  az  Alkotmány  70/E.  § (1)  bekezdésében  foglaltak
   általános   jelleggel  rögzítik.  [32/1998.  (VI.   25.)   AB
   határozat, ABH 1998, 251, 254.; 600/B/1993. AB határozat, ABH
   1993,  671, 672.] Az egyes ellátások feltételeit és  mértékét
   nem  az  Alkotmány,  hanem  külön törvények  határozzák  meg.
   (600/B/1993. AB határozat, ABH 1993, 671, 672).
   Az  Alkotmány  rendelkezéseiből nem következik,  hogy  minden
   (önhibáján kívül) munkanélkülinek e ténynél fogva alanyi joga
   lenne  a  munkanélküli  járadékhoz,  az  csupán  a  szociális
   intézményrendszer keretében biztosított egyik ellátási forma,
   amely  nem azonosítható az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdésében
   szereplő  önhibán  kívül bekövetkező munkanélküliség  esetére
   szóló, a megélhetéshez szükséges ellátáshoz való joggal.

   1.2.    A    járadék    összegszerűsége    tekintetében    az
   Alkotmánybíróság  egy  korábbi  határozatában   a   nyugdíjak
   reálértéke  kapcsán kifejtette, hogy amennyiben az  ellátások
   “(...)  reálértéke – a nagyarányú infláció,  a  költségvetési
   ártámogatások megszüntetése, vagy egyéb okok miatt – csökken,
   akkor  az állam az Alkotmány 70/E. §-a alapján úgy köteles  a
   társadalombiztosítást ehhez a változáshoz igazítani, hogy  az
   a   nyugdíjasok  és  más  jogosultak  ellátáshoz  való  jogát
   megfelelően  teljesítse. Ennek során a tényleges  veszteséget
   el nem érő, de az ellátáshoz való alkotmányos jogot biztosító
   változtatás  nem  önkényes, s így  nem  is  alkotmányellenes”
   [26/1993. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1993. 196, 199.].

   Mindezekre  tekintettel  az Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy    az    indítványozó   által   kifogásolt   jogszabályi
   rendelkezések   nem   sértik  az   Alkotmány   70/E.   §-ában
   foglaltakat.

   2.   Az   indítványozó   szerint  a  kifogásolt   jogszabályi
   rendelkezések  a  fentieken  túl  az  Alkotmány  8.   §   (1)
   bekezdésében foglaltakat is sértik.
   Az  előző  pontban foglaltakra is figyelemmel, a munkanélküli
   járadékhoz való jog nem minősül alapjognak, s mint ilyen  nem
   tartozik   az  Alkotmány  8.  §  (1)  bekezdésében  rögzített
   garanciális  védelem hatálya alá. Miután maga a  munkanélküli
   járadékhoz  való  jog nem minősül alapjognak,  így  az  annak
   összegét,  valamint  folyósításának  időtartamát  meghatározó
   jogalkotói   döntés   sem   valósítja   meg   alapvető    jog
   korlátozását, vagy sérelmét.
   Ehhez szorosan kapcsolódik egy korábbi határozat, melyben  az
   Alkotmánybíróság   –   más  indítvány  vizsgálata   során   –
   kifejtette, hogy a szociális kihatású normák megalkotásakor a
   jogalkotó  igen  nagy  szabadsággal  bír,  s  széles   körben
   gyakorolhatja mérlegelési jogát a tekintetben, hogy a  számos
   tényező  közül  melyeket és milyen súllyal  vesz  figyelembe.
   Döntésének  alapja, s egyben korlátja is  azonban  az  ország
   mindenkori  teherbíró képessége. (698/B/1990.  AB  határozat,
   ABH 1991, 716-717.)

   Mindezekre  tekintettel  az Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy  a kifogásolt jogszabályi rendelkezések nem ütköznek  az
   Alkotmány  8.  §  (1)  bekezdésébe, s így alkotmányellenesség
   megállapítására e tekintetben nem került sor.

   3.  Az  indítványozó felvetette még az Alkotmány 70/B. §  (1)
   bekezdésében   szereplő  munkához  való   jog,   valamint   a
   foglalkozás szabad megválasztásához fűződő jog sérelmét is.
   Az    Alkotmánybíróság    egy   korábbi    vizsgálat    során
   megállapította,  hogy  a  munkához  való  jog  a   szerződési
   szabadság  egyik  aspektusa (1178/B/1991. AB  határozat,  ABH
   1993,   565.),   érvényesülésekor  az  egyik  alkotmányossági
   szempont,    hogy    ne   valósuljon   meg   alkotmányellenes
   megkülönböztetés a munkavállalók, illetve munkáltatók között.
   Ezen  túlmenően a 21/1994. (IV. 16.) AB határozatában azt  is
   kimondta  az  Alkotmánybíróság, hogy “a munkához való  jogtól
   mint  alanyi  jogtól meg kell különböztetni a  munkához  való
   jogot  mint  szociális  jogot, s különösen  annak  intézményi
   oldalát,       az      állam      kötelességét      megfelelő
   foglalkoztatáspolitikára,  munkahelyteremtésre   stb.”   (ABH
   1994,  117, 120-121.) Ebből az állami foglalkoztatáspolitikai
   kötelezettségből  azonban  nem  vezethető  le  az,  hogy   az
   érintett  személynek  alanyi  joga  lenne  egy  meghatározott
   munkahely biztosítására.

   Az    Alkotmánybíróság    a   jelen   indítványt    vizsgálva
   megállapította,   hogy   az  abban   kifogásolt   jogszabályi
   rendelkezések nem hordoznak olyan elemet, amelyek a  munkához
   való  jog,  illetve  a  foglalkozás  szabad  megválasztásához
   fűződő  jog  terén  alkotmányossági  szempontból  vizsgálható
   összefüggést jelentenének.

   Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványnak e része
   tekintetében sem állapított meg alkotmányellenességet.

   4.    Az    indítványozó   beadványában   kérte,   hogy    az
   Alkotmánybíróság    kezdeményezze   a    vonatkozó    törvény
   módosítását.     Az    Alkotmánybíróság     hatáskörét     az
   Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  határozza
   meg. E törvény értelmében az Alkotmánybíróság nem rendelkezik
   hatáskörrel   a   jogszabályok  módosításának  kezdeményezése
   tekintetében,  ezért  az  erre  irányuló  kérelmet  –  érdemi
   vizsgálat nélkül – visszautasította.

   Fentiekre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a   rendelkező
   részben foglaltak szerint határozott.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                 
       Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
       előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                 
       Dr. Harmathy Attila                   Dr. Holló András
       alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László             Az aláírásban akadályozott
       alkotmánybíró                     Dr. Kukorelli István
                                     alkotmánybíró helyett
                                     Dr. Németh János
                                     Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Strausz János       Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    45/B/1997
    Date of the decision:
    .
    01/30/2001
    .
    .