Hungarian
Ügyszám:
.
499/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 27/1998. (VI. 16.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/197
.
A határozat kelte: Budapest, 06/15/1998
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság az állami irányítás egyéb  jogi  eszköze
  alkotmányellenessége  megállapítására   és   megsemmisítésére
  irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                          határozatot :

  1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja:  mindaddig,  amíg   a
  jelenlegi  választási rendszer érvényesül, az  olyan  párthoz
  tartozó  országgyűlési képviselőket, amelynek  pártlistája  a
  valamennyi   területi  pártlistára  leadott   és   országosan
  összesített  érvényes  szavazatok  több  mint  öt  százalékát
  megkapta,    akkor    is    megilleti   a    képviselőcsoport
  létrehozásának   joga,   ha  az  Országgyűlés   egyébként   a
  képviselőcsoport alakításához magasabb létszámot határoz meg.
  Az   ilyen   párt  képviselőcsoportjának  létrehozásához   és
  működéséhez   szükséges  létszám  a  párt  képviselőinek   az
  Országgyűlés alakuló ülésekor meglévő száma.

  2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a  Magyar  Köztársaság
  Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.)  OGY
  határozat (a továbbiakban: Házszabály) 15. § (1) bekezdésének
  első  mondata  alkotmányellenes. Ezért ezt a rendelkezést  az
  Alkotmánybíróság  1998.  június  2-ára  visszamenő  hatállyal
  megsemmisíti.

  3. Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn  a
  tekintetben,  hogy  a  Házszabály nem  tartalmaz  garanciális
  rendelkezést arról, hogy a képviselőcsoportokhoz nem  tartozó
  képviselők   ténylegesen  tagjai  lehetnek  az   Országgyűlés
  állandó   és   ideiglenes   bizottságainak,   különösen   nem
  szabályozza   az  összes  képviselőre  kiterjedő   részvételi
  lehetőség  és  a  helyek  arányos  elosztásának  módját.   Az
  Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy  jogalkotási
  kötelezettségének 1998. szeptember 1-jéig tegyen eleget.

  4. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy alkotmányellenes  a
  Házszabály  31., 32.És 33. §, továbbá a 35. §  (2)  bekezdése
  és  a  36.  §  (4)  bekezdése is. Ezeket a rendelkezéseket  a
  Házszabály  azon  rendelkezéseinek  hatálybalépése  napjával,
  amelyek    a    3.    pontban   meghatározott,   mulasztásban
  megnyilvánuló    alkotmányellenességet    kiküszöbölik,    de
  legkésőbb   1998.   szeptember  1-jével  az  Alkotmánybíróság
  megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                
                                I.

   1.   Az   indítványozó   —  az  1998.  májusi   országgyűlési
   képviselőválasztásokon a területi és az  országos  pártlistán
   összesen tizennégy mandátumot szerzett párt — kérte, hogy  az
   Alkotmánybíróság   állapítsa   meg   a   Magyar   Köztársaság
   Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.)  OGY
   határozat  15.  §  (1) bekezdésének alkotmányellenességét  és
   semmisítse meg azt. Egyben indítványozta: az Alkotmánybíróság
   az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban   Abtv.)   43.  §  (4)  bekezdése   alapján   az
   alkotmányellenes  jogszabályt  az  indítványozó  tekintetében
   visszaható  hatállyal semmisítse meg, továbbá állapítsa  meg,
   hogy  a  Házszabály 15. § (1) bekezdésének  első  mondata  az
   indítványozó  országgyűlési  képviselőcsoportja  megalakulása
   tekintetében nem alkalmazható.

   Az  indítvány  szerint a Házszabály azon rendelkezése,  amely
   szerint   "képviselőcsoportot  legalább   tizenöt   képviselő
   alakíthat" (15. § (1) bekezdés), újabb feltételtől, a tizenöt
   fős  létszám  elérésétől teszi függővé azt, hogy  a  területi
   listán öt százalékos küszöböt elérő, s így a pártlistáról  az
   Országgyűlésbe  került, ugyanazon párthoz tartozó  képviselők
   jogaik teljességét gyakorolhassák. Az indítvány számos példát
   hoz  fel  az  Alkotmányból  és  a  Házszabályból  arra,  hogy
   bizonyos jogok csakis a képviselőcsoportok vezetőit,  illetve
   a  képviselőcsoportok  tagjait illetik  meg;  így  például  a
   Házbizottságban és az országgyűlési bizottságokban  csakis  a
   képviselőcsoport  vezetői illetve tagjai vehetnek  részt.  Az
   indítványozó  szerint a Házszabály 15. §-a ezért  ellentétben
   áll  az  Alkotmány  70/A  §  (1)  és  (3)  bekezdésével;   az
   országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV.
   törvény (a továbbiakban: választási törvény) 8. §-ával, amely
   a  pártok  országgyűlési képviselethez jutásának  lehetőségét
   szabályozza,  s  az  öt százalékos küszöb  elérésén  túl  más
   feltételt nem tartalmaz; a választási eljárásról szóló  1997.
   évi C. törvény 26. § (3) bekezdésével, amely szintén nem szab
   feltételt   a  képviselőcsoport  alakításának;  s   végül   a
   jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.  törvény   1.   §   (2)
   bekezdésével, amely szerint az alacsonyabb szintű  jogszabály
   a magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes.

   2.  A  Házszabály  14. § (1) bekezdése szerint  az  ugyanazon
   párthoz   tartozó   országgyűlési  képviselők   tevékenységük
   összehangolására képviselőcsoportot hozhatnak létre.

   A  15.  §  (1)  bekezdése  kimondja, hogy  képviselőcsoportot
   legalább  tizenöt képviselő alakíthat. A képviselő  csak  egy
   képviselőcsoportnak lehet tagja.

   Az   Alkotmánybíróság  megállapította:  a   Házszabálynak   a
   képviselőcsoport     létszámára    vonatkozó     rendelkezése
   alkotmányossága nem vizsgálható önmagában, hanem szükséges  a
   képviselőcsoport jogosítványainak bevonása is a  vizsgálatba.
   A   Házszabálynak   erre   vonatkozó   szabályai   közül   az
   Alkotmánybíróság a következőket vizsgálta:
   31.  §  (1)  Az  állandó  bizottságok számára,  elnevezésére,
   feladatkörére,  tagjainak számára, elnökének, alelnökének  és
   tagjainak  megválasztására – a 28. §-ban és a 33.  §  (1)–(2)
   bekezdésében foglaltak alapján – a képviselőcsoportok vezetői
   ajánlásának   megfelelően   a   Házbizottság   terjeszt   elő
   javaslatot   az   Országgyűlésnek.  A  bizottság   elnökének,
   alelnökének és tagjainak személyére vonatkozó változásra –  a
   képviselőcsoportok  vezetői  ajánlásának  megfelelően  –   az
   Országgyűlés elnöke tesz javaslatot.
   (2)   A  javaslatot  az  Országgyűlés  elnöke  ismerteti.   A
   javaslatra  csak  a  képviselőcsoport  vezetője  –   személyi
   javaslatra csak az érintett képviselőcsoport vezetője – tehet
   módosító  javaslatot,  arról  az  Országgyűlés  vita   nélkül
   határoz.
   32.  § (1) Az országgyűlési bizottság elnökének, alelnökének,
   tagjának megbízatása megszűnik:
   a) a bizottság megbízatásának megszűnésével,
   b) képviselői megbízatásának megszűnésével,
   c)  a  képviselőcsoportból való kilépésével vagy kizárásával,
   független     képviselő     esetében     pedig     valamelyik
   képviselőcsoporthoz való csatlakozásával,
   d) a képviselőcsoport általi visszahívással,
   e) a képviselőcsoportjának megszűnésével,
   f) a megbízatásról való lemondással.
   (2)   A   megüresedett  hely  betöltéséről  az   Országgyűlés
   elnökének  javaslata  alapján  az  Országgyűlés   a   31.   §
   rendelkezései szerint határoz.
   33.  § (1) Az állandó bizottság munkájában bizottsági tagként
   minden   képviselőcsoportból  annyi  képviselő  vehet  részt,
   amennyi    a   képviselőcsoportok   közötti   létszámaránynak
   megfelel.
   (2)   A   képviselőcsoportok  vezetői  az   (1)   bekezdésben
   foglaltaktól   eltérően  is  megállapodhatnak.   Az   állandó
   bizottságokban bizottságonként a képviselőcsoportok  legalább
   egy-egy képviselőjének helyet kell kapnia.
   (3)   Az   Országgyűlés  úgy  is  határozhat,  hogy  valamely
   bizottságba mind a kormánypárti képviselőcsoport(ok), mind az
   ellenzéki    képviselőcsoport(ok)    együttesen    ugyanannyi
   képviselőt jelölhetnek (paritásos bizottság).
   35. § (2) Az eseti bizottság elnökének, tisztségviselőinek és
   tagjainak   jelölésére   és  megválasztására   a   31.   §-t,
   megbízatásuk  megszűnésére a 32. §-t kell  alkalmazni  azzal,
   hogy  az  eseti  bizottság tagjainak legfeljebb  a  fele  nem
   országgyűlési    képviselő   is    lehet.36.    §    (4)    A
   vizsgálóbizottságot  a  33.  § (3) bekezdésében  foglaltaknak
   megfelelően   kell  megalakítani.  A  Kormány  vagy   bármely
   kormányzati     szerv,    továbbá    valamely    minisztérium
   tevékenységét  vizsgáló bizottság elnöke az érintett  Kormány
   ellenzékéhez tartozó képviselő.

   3.  Az Alkotmány 20. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési
   képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik.

   Az   Alkotmány  3.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a   pártok
   közreműködnek      a     népakarat     kialakításában      és
   kinyilvánításában.

   A   választási  törvény  4.  §  (4)  bekezdése   szerint   az
   országgyűlési képviselők jogai és kötelességei azonosak.

   II.

   1.   Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata   szerint   a
   Házszabályról szóló országgyűlési határozat, mint  az  állami
   irányítás  egyéb  jogi  eszköze, bárki indítványára  utólagos
   normakontroll tárgya lehet. (39/1996. (IX. 25.) AB, ABH 1996,
   134;  29/1997. (IV. 29.)AB, ABH 1997, 122; 50/1997. (X.  11.)
   AB,   ABH   1997,   327.)  A  Házszabály  vonatkozásában   is
   megállapítható           mulasztásban           megnyilvánuló
   alkotmányellenesség, ha a Házszabály nem tartalmazza azokat a
   garanciákat, amelyek az országgyűlési képviselőket  megillető
   jogok  gyakorlását biztosítják. (29/1997. (IV. 29.)  AB,  ABH
   1997,   122.)  Az  a  körülmény  tehát,  hogy  az  Abtv.   az
   "országgyűlés  ügyrendjét"  név  szerint  csak  az   előzetes
   alkotmányossági vizsgálat tárgyai között említi  (1.  §  a)),
   semmilyen    összefüggésben    nincs    azzal,    hogy     az
   Alkotmánybíróság   hatásköre   az   utólagos    normakontroll
   tekintetében   teljes;   az   Alkotmányból   eredően   minden
   jogszabályra, ezen kívül az Abtv. alapján az állami irányítás
   minden  normatív jogi eszközére kiterjed. (4/1996.  (I.  22.)
   AB, ABH 1997,41, 45.)

   2.   Az  Alkotmány  értelmében  az  országgyűlési  képviselők
   mandátuma szabad mandátum. Ezt az Alkotmánybíróság a  2/1993.
   (I. 22.)AB határozatában az Alkotmány 20. § (2) bekezdése  és
   a  20/A.  § (2) bekezdése alapján kifejezetten megállapította
   (ABH 1993, 33,38.). Összhangban van ezzel a Házszabály 15.  §
   (2)  bekezdésének  az  a rendelkezése  is,  amely  szerint  a
   képviselőcsoportból   kilépett   vagy    kizárt    képviselőt
   függetlennek kell tekinteni.

   A  szabad  mandátum a képviselői jogállás  alapja.  A  szabad
   mandátum  azt jelenti, hogy a megválasztás után  a  képviselő
   jogilag   függetlenné  válik  választóitól;  állásfoglalásait
   meggyőződése és lelkismerete alapján alakítja ki,  s  így  is
   szavaz;  képviselői  tevékenysége  és  szavazata  miatt   nem
   hívható  vissza.  Ugyanez a szabadság  érvényesül  azonban  a
   képviselő  és az őt állító párt viszonyában is.  A  képviselő
   legitimációja a megválasztáshoz és nem a párthoz  kötődik.  A
   párt  jogi eszközökkel nem kényszerítheti a képviselőt a párt
   véleményének  képviseletére. A pártból kilépett  vagy  kizárt
   képviselő   országgyűlési  képviselői  jogállása  sértetlenül
   fennmarad.   A   megválasztott  képviselő  szabad   mandátuma
   gyakorlása   részeként  vesz  részt  valamelyik   pártfrakció
   munkájában.

   A  szabad mandátum e jellemzői abban is kifejeződnek, hogy  a
   képviselők  jogállása  egyenlő,  azaz  —  mint  a  választási
   törvény   mondja  —  jogaik  és  kötelességeik  azonosak.   A
   képviselői  feladat ellátásához szükséges jogok és szervezeti
   feltételek   tekintetében  nem  lehet  a  képviselők   között
   aszerint  különbséget  tenni, hogy milyen  módon  nyerték  el
   mandátumukat  —  vagyis,  hogy  pártlistáról,   vagy   egyéni
   választással   kerültek-  e  a  parlamentbe   —,   és   ennek
   megfelelően  mandátumuk  mögött több vagy  kevesebb  szavazat
   áll;  nem lehet különböztetni aszerint sem, hogy a képviselőt
   párt  indította, vagy támogatta-e, avagy pártoktól  független
   jelöltként   indult;  s  aszerint  sem,  hogy   megválasztott
   képviselőként       csatlakozott-e       valamely        párt
   képviselőcsoportjához, vagy sem.

   A  szabad mandátum fenti tulajdonságai meghatározóak a pártok
   parlamenti jogállása tekintetében is; jóllehet az ebből eredő
   következményeket  a  pártok sajátos  funkcióival  egyensúlyba
   kell  hozni.  Annak  azonban, hogy  ezen  korlátok  között  a
   parlamentben képviselt pártoknak egyenjogúaknak kell  lenniük
   és  igényük  van  arra,  hogy a pártok  sajátos  feladataihoz
   szükséges  jogok  teljességét élvezhessék,  egyik  forrása  a
   képviselők  szabad mandátuma. Ezért például ha  a  parlamenti
   ciklus  tartama alatt pártok szétválnak, új pártok  alakulnak
   stb.,  s  a  képviselők ezeknek az eredetileg, a választáskor
   még  nem  létező  új pártoknak a képviseletét  látják  el  az
   Országgyűlésben,    úgy   ezen   pártok   legitimációja    az
   Országgyűlésben nem közvetlenül a választók akaratából, hanem
   a képviselők legitimációjából ered.

   3.  A  képviselők  szabad mandátuma mellett  az  Országgyűlés
   működésének  másik  alapja  a  politikai  pártok  parlamenten
   belüli szervezett tevékenysége.

   A  pártoknak  nem csupán általában van közvetítő  szerepe  az
   állam  és  a társadalom között (Alkotmány 3. § (2) bekezdés),
   hanem az Alkotmány kifejezetten olyan "többpártrendszert"  és
   "parlamenti  demokráciát" valósít meg (Alkotmány preambulum),
   amelyben  a  pártoknak az Országgyűlésben kifejezetten  jelen
   kell    lenniük,    mert   az   Alkotmány   a    demokratikus
   intézményrendszer működéséhez nélkülözhetetlen feladatokat ír
   elő a pártok parlamenti képviselőcsoportjai, illetve vezetőik
   számára  (19/B. § (2) bekezdés, 28. § (5) bekezdés,  32/A.  §
   (4) bekezdés). A pártok országgyűlési szerepe az Alkotmányból
   következik;  ez  az egyetlen olyan fogalmi  ismérv,  amely  a
   "pártot" más társadalmi szervezetektől megkülönbözteti. (Csak
   az  a  politikai  szervezet "párt",  amely  képviselőjelöltek
   állításával  bizonyítja  ama törekvése  komolyságát,  hogy  a
   "népakaratot"    az    Országgyűlésben    képviselői    által
   "nyilvánítsa ki". (53/1996. (XI. 22.) AB, ABH 1996,165,  169,
   171.)

   Az    "Országgyűlésben   képviselettel   rendelkező    pártok
   képviselőcsoportjainak"  létét  és  működését  az   Alkotmány
   idézett  rendelkezései feltételezik; létrehozásuk alkotmányos
   kötelesség. A képviselőcsoport fogalmi ismérveit azonban  sem
   az  Alkotmány, sem a választási törvény, sem az országgyűlési
   képviselők  jogállásáról szóló 1990.  évi  LV.  törvény,  sem
   pedig    az    országgyűlési   képviselők   tiszteletdíjáról,
   költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló  1990.  évi  LVI.
   törvény  nem  határozza meg. Ezért az  Országgyűlés  a  saját
   működését  szabályozó Házszabályban maga állapíthatja  meg  a
   képviselőcsoport fogalmi ismérveit és jogosítványait.

   Az   Alkotmány  szóhasználatából  nem  következik,  hogy  "az
   Országgyűlésben   képviselettel   rendelkező   párt"    eleve
   képviselőcsoportként   van  jelen  az   Országgyűlésben.   Az
   Országgyűlésben  képviselettel  rendelkezik  az  a  párt  is,
   amelynek  akár  egyetlen,  egyéni választókörzetben  indított
   képviselőjelöltjét     megválasztották,     vagy     amelynek
   képviseletét   valamelyik,  eredetileg  az   illető   párttól
   függetlenül  a parlamentbe jutott képviselő vállalja  —  mint
   ahogy  továbbra  is képviselve marad az a párt  is,  amelynek
   frakciója  — például haláleset miatt — az előírt létszám  alá
   süllyed  és megszűnik. Sem az Alkotmány, sem más törvény  nem
   zárja   ki,   hogy   az   Országgyűlés   a   képviselőcsoport
   alakításához   további   feltételeket   állapítson   meg.   A
   képviselőcsoport  fogalma és jogosítványai kialakítása  során
   az  Országgyűlésnek  kétirányú  alkotmányos  kötöttsége  van,
   amelyek  a  parlamenti demokrácia két alkotmányos pilléréből:
   egyrészt    a    szabad   mandátumból   és    a    képviselői
   egyenjogúságból,  másrészt  a  pártok  sajátos   feladataiból
   adódnak.

   4.  A  képviselőcsoport fogalma és jogai meghatározásánál  az
   Országgyűlésnek  tehát  figyelemmel  kell  lennie  azokra   a
   jogokra  és  arra  a felelősségre, amellyel  az  Alkotmány  a
   képviselőcsoportok által delegált bizottsági tagokat, illetve
   a   frakcióvezetőket  felruházta.  Ezzel  összefüggésben,  de
   tágabb     értelemben,    a    képviselőcsoport    intézménye
   meghatározásának  a  parlamenti  munka  hatékonyságát  és  az
   Országgyűlés    működése   stabilitását   kell    szolgálnia,
   tekintettel   azokra   a  feladatokra,   amelyek   a   modern
   képviseleti    demokráciában   a   pártokra    hárulnak.    A
   képviselőcsoportok a politikai véleményformálás és a vélemény
   egységes  képviseletének eszközei, munkájuk  által  tudják  a
   pártok  alkotmányos  feladatukat,  a  népakarat  közvetítését
   hatékonyan   ellátni.   A   frakciók   nélkülözhetetlenek   a
   parlamenti  vita  strukturálásában,  lehetővé  teszik,   hogy
   többszáz, szétszórt egyéni vélemény helyett néhány egyértelmű
   álláspont   jelenjék  meg  és  ütközzék.  Az   így   elérhető
   hatékonyságot  szolgálják azok a jogosítványok,  amelyek  nem
   egyes   képviselőket,   hanem   kifejezetten   a   frakciókat
   (képviselőjüket) illetik csak meg.

   Bár   a   Házszabály  megalkotására  az  Alkotmányban   adott
   felhatalmazás   az  Országgyűlés  működése  szabályainak   és
   tárgyalási   rendjének  megállapítására  szól  (24.   §   (4)
   bekezdés),  a hatékony parlamenti működés messze e  technikai
   értelemben  vett működési renden túlmutató, alkotmányos  elv.
   Ezt  a  hatékonyságot  a politikai pártok  vonatkozásában  az
   Alkotmánybíróság  kezdettől  fogva  mint   a   pártoknak   az
   Alkotmány  3.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott   feladata
   ellátására való képességét értelmezte és egyben összefüggésbe
   hozta   a   párt  megfelelő  támogatottságával.  Ezeknek   az
   ismérveknek  alapulvételével járt el  az  Alkotmánybíróság  a
   párt fogalma (jelöltállítási képesség, 53/1996. (XI. 22.) AB,
   ABH   1996,   165),   a   párt  parlamentbe   való   bejutása
   (meghatározott arányú támogatás elérése, mint  párt,  3/1991.
   (II.  7.)  AB,  ABH  1991, 15), a parlamentbe  jutott  pártok
   állami támogatása (országos listán mandátumot szerzett pártok
   kiemelt támogatása, 2197/B/1991.AB, ABH 1994, 520), és  ebben
   a  határozatban  a  képviselőcsoport alakításának  feltételei
   tekintetében is. E határozatok értelmében a választók általi,
   meghatározott támogatottság alkotmányosan lehet a  parlamenti
   párt  fogalmi  ismérve,  továbbá  a  törvények  alkotmányosan
   megszabhatnak   az   illető  szabályozási  tárgyhoz   igazodó
   támogatottsági  küszöböket, amelyek a  párt  adott  feladatra
   való  alkalmasságát bizonyítják. A hatékonysági kritériumokat
   tehát az Alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélte és egységesen
   alkalmazta  a  párt  fogalmától kezdve a választási  rendszer
   vizsgálatán  át a párt parlamenti működésének az Alkotmányban
   meghatározott   legteljesebb  formájáig,  a  képviselőcsoport
   jogainak gyakorlásáig.

   A   hatályos  választási  rendszerben  a  párt,   mint   párt
   támogatottsága elsősorban a rendszer arányossági összetevőjét
   képviselő  pártlistákra  adott szavazatokon  mérhető  le.  Ez
   akkor is így van, ha az országos listára az egyéni jelöltekre
   adott  töredékszavazatok  is  felkerülnek,  hiszen  ezeket  a
   töredékszavazatokat  is  csak azok a pártok  hasznosíthatják,
   amelyek  a területi listán az öt százalékos küszöböt elérték.
   A   választási  törvény  szerint  pártlistán  szerezhető   az
   országgyűlési  mandátumok jóval több mint  fele  (210  a  176
   egyéni   mandátummal  szemben).  A  listás  mandátum   mögött
   általában több szavazat áll, mint egy egyéni mandátum mögött.
   A  hatékonysági követelmény itt az öt százalékos küszöb révén
   két  vonatkozásban is érvényesül: az ezt el  nem  érő  pártok
   nemcsak pártként szerzett szavazataikat vesztik el, de egyéni
   jelöltjeik  töredékszavazatait is; a bejutottakat  viszont  a
   rendszer jutalmazza.

   Az  egyes képviselők szabad mandátumai között nincs és nem is
   tehető  különbség, így azon az alapon sem, hogy  a  képviselő
   listán vagy egyéni jelöltként szerezte-e mandátumát. A pártok
   parlamenti  jogállásában azonban, amikor  tehát  mint  pártok
   szerepelnek és élveznek jogokat, tekintetbe kell venni,  hogy
   az   illető  párt  mint  párt  szerzett  képviseletet,   azaz
   juttatott képviselőket a parlamentbe, s nem fordítva,  amikor
   — jóllehet szabály szerint a párt által indított, de — egyéni
   képviselők  szereznek  a  pártnak  képviseletet.   A   listás
   mandátum  megmarad a párt számára akkor is,  ha  a  képviselő
   meghal   vagy   megválik  mandátumától.  A  párthoz   tartozó
   képviselő egyéni választókörzetben szerzett mandátuma viszont
   ilyen  esetben  elveszik a párt számára: a  választókörzetben
   ugyanis   új,  időközi  választást  kell  tartani.   Ezen   a
   különbségen  és  a  választási  rendszerből  eredő  szélesebb
   támogatottságon  alapulnak  az Alkotmánybíróság  határozatai,
   amelyek   alkotmányosnak  mondják  ki   a   csak   pártlistás
   mandátumokhoz  kapcsolt jogokat. (2197/B/1991.AB,  ABH  1994,
   521  és a jelen határozat.) Ahogy viszont az egyes képviselők
   mandátuma  teljes és egyenlő, úgy a pártokra osztott  sajátos
   feladatok  tekintetében  is a listán bejutott  pártoknak  (az
   őket   képviselő  szervezeti  egységnek)  egyenlő  és  teljes
   jogállást kell biztosítani.

   A  választási  rendszerhez,  a pártok  parlamentbe  jutásához
   kapcsolódó  sajátosságok akkor érvényesülnek a  legélesebben,
   amikor az Országgyűlés megalakul. Ekkor vágja el a mandátumok
   már  saját  hatáskörű  igazolásával  és  az  eskütétellel   a
   parlament a választásokhoz kötődő köldökzsinórt, s  az  ettől
   kezdődően  érvényre jutó szabad mandátumgyakorlás  elmoshatja
   ezt   az  élesen  kirajzolódó  kiinduló  szerkezetet.  De   a
   megalakuláskor még a választói akarat szerint kell  a  pártok
   jogállását   biztosítani.  A  Házszabálynak   is   úgy   kell
   meghatároznia   a  pártoknak  járó  sajátos  feladatokat   és
   jogokat,  hogy  a  kifejezetten e  minőségben  a  parlamentbe
   került  pártokat  egyenlőként,  s  teljes  jogúként  kezelje.
   Bármely különbségtételhez tehát alkotmányosan kielégítő indok
   szükséges.

   A  hatékonyság  —  a  parlament  szétaprózódásával  fenyegető
   szélsőséges  esettől eltekintve, amely a  rendszerváltás  óta
   Magyarországon kialakult pártstrukturát tekintve  nem  reális
   veszély  —  önmagában  nem  lehet elégséges  indok  a  listán
   bekerült  pártok  közötti  különbségtételre,  mert  a  szabad
   mandátum  és a képviselői jogegyenlőség alapelvéből a  pártok
   jogállására következő követelmények olyan erősek, hogy azok a
   hatékonyság  érdekében  a  már a pártként  való  bekerülésnél
   érvényesülő  differenciáláson és  válogatáson  túli,  további
   különbségtételt  nem engednek. Míg a többi esetben,  ahol  az
   Alkotmánybíróság a törvényhozási hatékonyságra  és  a  pártok
   támogatottságára figyelemmel volt, az alkotmányossági  mércét
   csakis  ehhez,  s így az adott ügy saját belső szempontjaihoz
   igazíthatta,   ebben   az   ügyben  olyan   más   alkotmányos
   követelményt   is  érvényesítenie  kell,  amely   folytán   a
   hatékonyság szerinti megkülönböztetést a pártok  között  —  a
   választás    és   az   Országgyűlés   megalakulása    közötti
   összefüggés,   sőt   érintkezés   miatt   logikusan   —    az
   Országgyűlésen  kívülre,  vagy  legalábbis  a  működés  kezdő
   határvonalára  helyezi.  Ez  a sajátosság  —  az  egyeztetési
   kényszer — a frakciókkal kapcsolatos összes kérdés eldöntését
   meghatározza.

   Az  országgyűlési  képviselettel  rendelkező  pártoknak  járó
   jogok  teljességét a pártok képviselőcsoportjai  élvezik.  Az
   Országgyűlés megalakulásakor azoktól a pártoktól,  amelyeknek
   pártlistája  a  valamennyi területi  pártlistára  leadott  és
   országosan  összesített  érvényes  szavazatok  több  mint  öt
   százalékát  megkapta,  a képviselőcsoport  alakításának  joga
   alkotmányosan   nem  tagadható  meg.  Ha   ugyanis   a   párt
   Alkotmányból    adódó    fogalmi    ismérve    a    népakarat
   kinyilvánítása,  s ezt a feladatát — szintén az  Alkotmányból
   következően  — az Országgyűlésben is el kell látnia,  továbbá
   ha  erre  a  feladatra  a választási törvényben  megkövetelt,
   kifejezetten  a  pártnak szóló választópolgári  támogatottság
   felhatalmazza a pártot, akkor azok a pártok, amelyek ezzel  a
   támogatással  rendelkeznek, nem foszthatók  meg  a  feladatuk
   gyakorlásához szükséges jogoktól és szervezeti feltételektől,
   akkor  sem,  ha  egyébként  az  Országgyűlés  —  hatékonysági
   szempontok  miatt — a képviselőcsoport alakításához  magasabb
   létszámot határozna meg.

   5.  A frakcióalakítás másik alkotmányos feltétele az, hogy  a
   pártok   feladatait   és  az  Országgyűlés   működőképességét
   szolgáló  igényeket  —  amelyek tehát a  frakcióknak  sajátos
   jogállást  biztosítanak  — összhangba  kell  hozni  a  szabad
   mandátummal és a képviselők ebből folyó jogegyenlőségével.

   A   képviselőcsoportok   létrehozását   illetően   a   szabad
   mandátumnak elvi jelentősége van. Bár az Alkotmányból folyik,
   hogy  az  Országgyűlésben pártok képviselőcsoportjainak  kell
   működnie,  ezek  megalakítása  valójában  a  szabad  mandátum
   gyakorlása.  A  frakciótagságot az  egyes  képviselő  számára
   ezért  nem lehet jogilag kötelezővé tenni. Ennek a Házszabály
   14.  és 15. §-a meg is felel: a képviselők képviselőcsoportot
   hozhatnak létre. Ha a frakcióalakítás egyik forrása a  szabad
   mandátum,   akkor   a   képviselőcsoportok   jogállásában   a
   képviselők  jogállása  egyenlőségének  és  teljességének   is
   tükröződnie   kell,  másrészt  a  frakciók   jogai   ezt   az
   egyenlőséget lényegében nem sérthetik.

   Az  alapvető  egyeztetésről  fent,  a  listán  Országgyűlésbe
   került pártok frakcióalapítási joga kapcsán már szó volt.  Az
   egyeztetésnek további vonatkozásokban is meg kell  történnie:
   így  a  minden  képviselőt egyenlően  megillető  jogok  és  a
   frakciók  jogosítványai  között;  továbbá  a  frakcióalakítás
   feltételei tekintetében, különös tekintettel a pártlistán  be
   nem  jutott  párt egyéni képviselői frakcióalakítási  jogára,
   továbbá a választói akarattól független pártok megjelenésére.
   Végül a frakcióalakítást a képviselők szabad csoportalakítási
   jogával is össze kell hangolni.

   6.  A  szabad mandátumot és a képviselői jogegyenlőséget  nem
   annyira a frakciók létszámának meghatározásakor, mint  inkább
   a  képviselőcsoportok jogosítványainak kialakítása során kell
   figyelembe   venni.  Ekkor  érvényesítendő  ugyanis   az   az
   alkotmányos  követelmény, hogy az egyes képviselők  —  minden
   egyes   képviselő  —  közreműködését  biztosítani   kell   az
   Országgyűlés  hatáskörébe tartozó  döntésekben  és  az  ahhoz
   vezető  akaratképzésben.  A frakciók indokolt  jogosítványait
   tehát egyensúlyba kell hozni az egyes képviselőt megillető, a
   feladata  ellátásához nélkülözhetetlen jogokkal és szervezeti
   feltételekkel.  Természetes, hogy a  képviselőcsoport  tagja,
   amíg   tag,  jogait  ezen  keretek  között  gyakorolja.   Nem
   alkotmányos  viszont  az olyan szabályozás,  amely  csakis  a
   frakciók  működéséhez fűződő érdeket tekinti,  s  a  frakción
   kívüli   képviselőket  gyakorlatilag  kizárja   a   feladatuk
   ellátásához szükséges jogosítványokból.

   Azt,  hogy  egyrészt  a szabad mandátumból  és  a  képviselői
   jogegyenlőségből folyó követelmények, másrészt  az  Alkotmány
   szerint  is  a frakciók működésével biztosítandó hatékony  és
   világosan tagolt parlamenti munkaszervezés egyensúlyba hozása
   eredményeként  a  Házszabály az egyes képviselők,  illetve  a
   frakciók jogállását mikor alakítja ki alkotmányosan,  s  hogy
   ehhez  milyen  jogokkal  kell  őket  felruháznia,  csakis   a
   Házszabály   (sőt,   a  kapcsolódó  anyagi   ellátmányok   és
   szervezési  feltételek) egészét tekintve ítélhető meg.  Ennek
   az  eljárásnak  azonban nem ez a tárgya. Az  Alkotmánybíróság
   ezért csupán a frakción kívüli képviselőket érintő, azokat  a
   lényegi  jogosítványokat jelöli meg, amelyek megadása  nélkül
   az Alkotmány megkövetelte egyensúlyról bizonyosan nem lehetne
   beszélni.

   A     képviselői    jogegyenlőségből    következően    minden
   országgyűlési   képviselő   számára   biztosítani   kell   az
   Országgyűlés   plenáris   ülésén   való   véleménynyilvánítás
   lehetőségét;  az  országgyűlési bizottságok  munkájában  való
   teljesjogú részvételt, s végül a csoportalakítás lehetőségét.

   a)  Az  első követelmény magától értetődő; időbeli,  sorrendi
   vagy  gyakorisági  korlátok azonban az üléseken  folyó  munka
   természetéből    adódóan    lehetségesek,     s     mindaddig
   alkotmányosak, amíg az egyenlőség elvét nem sértik.

   b)   Az   országgyűlési  bizottságokkal   összefüggésben   az
   Alkotmánybíróság nyomatékosan rámutat arra, hogy a parlamenti
   munka egyre nagyobb érdemi része folyik a bizottságokban, itt
   formálódnak  ki  azok  a  szakmai és  politikai  álláspontok,
   amelyekről  a  plénum  dönt.  A bizottságokban  jut  hozzá  a
   képviselő   a  munkájához  szükséges  információk  legnagyobb
   részéhez.  A  bizottságok  által  látja  el  az  Országgyűlés
   ellenőrző és kivizsgáló feladatát. A bizottságokban történtek
   így    nem    választhatók   el   az   Országgyűlés   lényegi
   feladatellátásától, vagyis az Országgyűlésben való képviselet
   nem  korlátozható a plenáris üléseken való aktiv részvételre.
   A  képviselő  mandátuma  tehát a  bizottsági  részvételre  és
   munkára, azaz az ott folyó politikai akaratképzésre is  szól.
   Ebből    következően   a   bizottságok   összetételének    az
   Országgyűlés  összetételét  kell  megfelelően  tükröznie.  (A
   Házszabály  —  noha  csupán a frakciólétszámot  elért  pártok
   vonatkozásában, s ezért torzítva — de jelenleg is követi  ezt
   az  elvet). Ha pedig a mandátum a bizottsági munkára is szól,
   a  bizottságokban résztvevő képviselők jogai és  kötelességei
   csakis  egyenlőek lehetnek — függetlenül attól, hogy  frakció
   tagjaként, vagy független képviselőként lettek-e a  bizottság
   tagjai. Legalább egy országgyűlési bizottság munkájában  való
   részvétel lehetőségét tehát minden képviselő számára lehetővé
   kell tenni.

   Azzal az elvvel, hogy — amennyiben törvény kivételt nem  tesz
   —   az   Országgyűlés  tisztségeire,  illetve   bizottságaiba
   bármelyik  képviselő  megválasztható (Házszabály  13.  §  (2)
   bekezdés)   a   bizottsági   helyek   betöltésére   vonatkozó
   részletszabályoknak  (Házszabály  31.,  32.     És   33.   §,
   továbbá  a 35. § (2) bekezdése és a 36. § (4) bekezdése)  nem
   csupán   összhangban   kell  lenniük,  hanem   a   részvételt
   kifejezetten  garantálniuk kell.  A  Házszabály  azonban  úgy
   rendelkezik,  hogy a bizottságok tagjainak megválasztására  a
   képviselőcsoportok   vezetői   ajánlásának   megfelelően    a
   Házbizottság  terjeszthet elő javaslatot az  Országgyűlésnek;
   az  állandó bizottságok munkájában bizottsági tagként  minden
   képviselőcsoportból annyi képviselő vehet  részt,  amennyi  a
   képviselőcsoportok  közötti létszámaránynak  megfelel.  Ha  a
   képviselőcsoportok   vezetői  ettől  az   aránytól   eltérően
   állapodnak  meg,  minden  képviselőcsoportnak  legalább   egy
   képviselővel  jelen kell lennie a bizottságban.  Azzal,  hogy
   független  képviselő  is  bizottsági  taggá  válhat,  csak  a
   bizottsági  tagság megszűnésének szabályozása  számol:  ha  a
   független     képviselő     valamelyik    képviselőcsoporthoz
   csatlakozik,  bizottsági tagsága megszűnik. Jelenleg  a  nem-
   frakciótagok bizottsági tagságáról tehát a képviselőcsoportok
   ajánlása   dönt;   bizottsági   részvételüket   elvileg   sem
   garantálja semmi. Ezért az Alkotmánybíróság megállapította az
   Országgyűlés alkotmányellenes mulasztását és kötelezte,  hogy
   a garanciális szabályokat 1998. szeptember 1.-ig alkossa meg.

   A  helyek  arányos  elosztása — többek  között  a  bizottsági
   helyek és a frakción kívüli képviselők számától is függően  —
   a  mindenkori  országgyűlés dolga. A fenti alapelv  betartása
   mellett  is  különböztetni  lehet azonban  aszerint,  hogy  a
   bizottsági  helyek  betöltése paritásos-e avagy  arányos.  Az
   előbbi  esetre  nyilván  sajátos  részvételi  megoldást  kell
   találni.  Rokon  ezzel  a  problémával,  hogy  nem  lehet   a
   részvételi   jogokat   egyformán   szabályozni    az    olyan
   bizottságokban, ahol — mint például a Házszabály  szerint  az
   állandó  bizottságokban — minden képviselő egyénileg  szavaz,
   és  azokban, ahol csak a frakciók bírnak egy-egy szavazattal.
   Az  utóbbiakban  a frakción kívüli képviselők részvétele  nem
   alkotmányos   követelmény   —  az   Alkotmányban   nevesített
   esetekben pedig kifejezetten kizárt.

   c)   A  csoportalakítás  szintén  a  képviselők  Alkotmányból
   levezethető  joga  —  hiszen  a  frakcióalakítás  is   szabad
   mandátumuk  gyakorlásából ered. Ezt a jogot a  Házszabály  is
   elismeri  (14.,  18.  §). (A képviselőcsoport  megalakítására
   vonatkozó   kötelezettség  sajátosságával   most   nem   kell
   foglalkoznia az Alkotmánybíróságnak — a tárgyalt ügyhöz  elég
   a  jogosultság megállapítása.) Mint az Alkotmánybíróság  fent
   kifejtette,     az     Országgyűlés    a     képviselőcsoport
   intézményesítésére   köteles.  Ezek  és  a   képviselőcsoport
   alakítása   feltételeinek  meg  nem  felelő   csoportosulások
   viszonyáról   alább,   a  8.  pontban   mond   véleményt   az
   Alkotmánybíróság.

   7. A fentiek szerint az Országgyűlés megalakulásakor mindazok
   a  pártok  képviselőcsoport alakítására  jogosultak,  amelyek
   pártként,  azaz  listán  (is)  bejutottak  a  parlamentbe.  A
   hatékonyság elve ekkor még a választási törvény öt százalékos
   küszöbe folytán érvényesül.

   A  képviselők jogegyenlőségéből és csoportalakítási  jogából,
   másrészt a pártok egyenlőségéből is következik azonban,  hogy
   azt  a  képviselői csoportosulást, amely teljesíti a  (tágabb
   értelemben  vett) párthoz tartozás követelményét,  de  tagjai
   egyéni   választókörzetben  szereztek   mandátumot,   szintén
   megilleti   a   frakcióalakítás  joga,   feltéve,   hogy   az
   Országgyűlés  által  meghatározott létszámot  eléri.  Ugyanaz
   vonatkozik   új   pártok  megjelenésére   vagy   képviseletük
   vállalására  a  parlamentben. Az eredetileg is  e  minőségben
   parlamentbe  jutott  párthoz  képest  az  egyéni   képviselők
   alakította  frakció  nem  fejezi  ki  eleve,  feltétlenül  és
   elsődlegesen   a  választók  kifejezetten  a  pártnak   szóló
   támogatását;  a  második  esetben pedig  ez  nem  igazolható.
   Emiatt   a   különbség   miatt  a  pártok   egyenlősége   nem
   érvényesülhet  mechanikusan: a nem listán, eleve  pártként  a
   parlamentbe    jutott    pártok    frakcióinak    létrehozása
   tekintetében ezért az Országgyűlés a minimális frakciólétszám
   meghatározásánál nem köteles figyelemmel lenni  a  választási
   törvény  hatékonysági  küszöbére,  hanem  elég,  ha  csak   a
   parlamenti  működés  hatékonyságára  van  figyelemmel.  Nincs
   tehát    olyan    alkotmányossági   követelmény,    hogy    a
   képviselőcsoport  alakításához  szükséges  létszámot   minden
   ciklusra  külön,  a  legkisebb, listán a  parlamentbe  jutott
   párthoz  tartozó  képviselőknek  az  alakuló  ülésen  meglévő
   létszámában  határozza  meg a Házszabály.  Hiszen  a  mostani
   határozatban  kimondott elvnek is csak akkor  van  gyakorlati
   jelentősége — s az indítványra is ez a helyzet adott okot  —,
   ha  a  választási törvény öt százalékos küszöbét túllépő párt
   képviselőinek   száma   az   egyébként   ennél    magasabban,
   számszerűen meghatározott frakcióalakítási létszámot nem  éri
   el. A határozat rendelkező részében meghatározott követelmény
   a  választók  által pártként a parlamentbe  juttatott  pártok
   egyenlőségén alapul. Az összes, az Országgyűlésben akármilyen
   módon   is   megjelenő  pártnak  szóló,  általános  ismérvvel
   meghatározott  képviselőcsoport-alakítási küszöbbel  szemben,
   és  az összes párt egyenlőségének szemszögéből nézve ennek az
   egyenlőségnek  érvényesítése alkotmányosan  indokolt  pozitiv
   diszkrimináció.

   8.  A  csoportalakítás joga a szabad mandátumból  következően
   megilleti  a képviselőket, s ugyancsak abból következően  nem
   csupán   a  Házszabály  18.  §  (1)  bekezdésében  példálózva
   felsorolt szakmai vagy területi csoportalakításra terjed  ki,
   hanem  a  tágabb  értelemben vett  párthoz  tartozás  alapján
   történő  szerveződésre  is,  amely  a  frakcióalapításnak  is
   fogalmi ismérve. Kérdés, hogy milyen jogokat kell adni a  sem
   a  hatékonyság,  sem a kifejezetten pártnak  szóló  választói
   támogatás által nem legitimált — azaz a frakcióalapítás egyik
   küszöblétszámát   sem   elérő  —,  de  egyébként   pártalapon
   szerveződő képviselőknek.

   A  hatékony  működés elvéből következően az Országgyűlés  nem
   tekinthet el attól a különbségtől, amely a jogok és  működési
   feltételek  biztosítása  tekintetében  a  jelentős  létszámot
   kitevő független (különböző politikai nézetet valló és együtt
   nem  működő) képviselők, illetve a hasonló létszámú,  de  egy
   párthoz  tartozó, közös véleményt formáló és  azt  képviselni
   kívánó országgyűlési képviselők között fennáll. Természetesen
   nem  kell  és nem is lehet a jogi feltételeket nem  teljesítő
   csoportnak   a  frakció  jogállását  megadni.  A   képviselők
   kétségtelen  csoportalakítási jogát  azonban  itt  nem  lehet
   azzal  a  "külső", a választási törvény szerinti hatékonysági
   küszöbbel  egyeztetni,  amelyet a  frakcióalakításnál  alapul
   vehetett  az  Alkotmánybíróság. Ezért  ebben  az  esetben  az
   Országgyűlésnek   csakis  a  saját  működési   hatékonyságára
   figyelemmel  lehet megállapítania azt a minimális  létszámot,
   amelyet  a párt-alapon szervezett képviselői csoport  számára
   is — nyilvánvalóan alkotmányosan — előír. Ebben az esetben az
   Országgyűlésnek — a pártok egyenlőségére is figyelemmel — meg
   kell  határoznia azokat a jogokat is, amelyek a csoportot,  a
   pártok  képviselőcsoportjai jogainak  mintájára,  de  csak  a
   csoport    feladatellátásához   elengedhetetlenül   szükséges
   mértékben megilletik.

   Az  említett  kvázi-frakciók létjogosultságát  akkor  kellene
   mérlegelni,  ha a képviselőcsoportok létrehozása aránytalanul
   magas  küszöbhöz lenne kötve, vagy ha a Házszabály a  frakció
   minimális   létszámát  csakis  a  hatékonysági  elv   alapján
   határozná meg, s így a pártkénti parlamentbe jutás  ténye  is
   közömbös  lenne.  Ekkor  merülne fel  az  a  kérdés,  hogy  a
   képviselőknek feltétlenül a képviselőcsoport intézményére van-
   e  alkotmányos igénye, avagy a közös politikai fellépéshez és
   feladat-ellátáshoz nélkülözhetetlen tartalmi jogokra.

   Az első lehetőség — a túl magas küszöb — azonban jelenleg nem
   áll   fenn,  sőt  a  magyar  pártstruktura  mellett  nem   is
   valószínű,  hogy a Házszabály ilyet vezetne be. Amíg  azonban
   az új szabályozás meg nem születik, a kérdés fölvetése is idő
   előtti.  A  második  lehetőség, amely a  Házszabály  hatályos
   megoldásának   elve   volt,   éppen   e   határozat   szerint
   alkotmányellenesnek    bizonyult.   Mindezek    alapján    az
   Alkotmánybíróság megállapítja, hogy jelenleg a  pártpolitikai
   alapon  szervezett  képviselői  csoportoknak  a  frakciókéhoz
   hasonló  jogokkal való felruházására nincs az Országgyűlésnek
   alkotmányos kötelessége.

   9.  Az Alkotmánybíróság a Házszabály 15. § (1) bekezdése első
   mondatát,  amely szerint képviselőcsoportot legalább  tizenöt
   képviselő   alakíthat,  a  választások  hivatalos   eredménye
   bejelentésének napjára visszamenő hatállyal megsemmisítette.

   A  Házszabály  hatályos szövege szerint tehát  "az  ugyanazon
   párthoz   tartozó   országgyűlési  képviselők   országgyűlési
   tevékenységük  összehangolására képviselőcsoportot  hozhatnak
   létre"  (14. § (1) bekezdés). A 15. § (1) bekezdése megmaradt
   szövege    szerint    pedig    "a    képviselő    csak    egy
   képviselőcsoportnak lehet tagja".

   A   visszaható   hatályú   megsemmisítés   következtében   az
   Országgyűlés    alakuló   ülésén   az    összes    parlamenti
   képviselettel      rendelkező     párt     képviselőcsoportja
   megalakulhat,  anélkül,  hogy ehhez  előzőleg  a  Házszabályt
   módosítani  kellene.  Erre  az  Alkotmánybíróság  határozatát
   megelőzően  a  hatályos  Házszabály szerint  az  indítványozó
   kivételével  mindegyik parlamentben képviselt  párt  jogosult
   volt;  az  alakuló  ülés előkészítése is  ennek  megfelelően,
   továbbá  az  Alkotmánybíróságon  folyamatban  lévő  ügyre  is
   tekintettel  folyt. Az Alkotmánybíróság a 15. § (1)  bekezdés
   visszaható   hatályú  megsemmisítésével  az  új  Országgyűlés
   munkájának megindulását kívánta segíteni.

   Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a Házszabály vizsgált
   15. §-a nem önmagában, a frakció létrehozásához előírt 15 fős
   létszám  miatt  bizonyult alkotmányellenesnek,  hanem  azért,
   mert  a  Házszabály nem volt tekintettel a választási törvény
   alapján  listás  mandátumok  szerzésére  jogosulttá  vált,  a
   választók  által  kifejezetten  pártként  támogatott   pártok
   sajátos jogállására és egyenlőségére. A fent — s különösen  a
   7.   pontban   —   kifejtettek  alapján  az  Országgyűlés   a
   Házszabályban    többféleképpen    is    szabályozhatja     a
   képviselőcsoport létrehozásához szükséges létszámot: úgy  is,
   hogy  a  legkisebb, listán bejutott párt mandátumainak számát
   alapul  véve egységesen határozza meg a küszöböt, és úgy  is,
   hogy   a   parlamenti   működés  követelményeiből   kiindulva
   általános  szabályként számszerűen, vagy az összes  képviselő
   létszámának százalékával meghatározott létszámot ír elő, s az
   ezt   el   nem   érő,   listán   mandátumot   szerzett   párt
   frakcióalakítási  jogát  külön  szabállyal   biztosítja.   Az
   Alkotmánybíróság   határozata  nem  tartalmaz   határidőt   a
   Házszabály  kiegészítésére. Amíg azonban a frakcióalapításhoz
   szükséges  létszámot az Országgyűlés nem  határozza  meg,  az
   Alkotmánybíróságnak  ez  a  határozata  a  listán  mandátumot
   szerzett  pártok képviselőcsoport-alakítási jogát közvetlenül
   megalapozza,  s  az  ennek  alapján az  Országgyűlés  alakuló
   ülésén  meghatározható létszám — egyéb rendelkezés  híján,  a
   pártok  egyenlősége alapján — az ugyanahhoz a párthoz tartozó
   képviselők frakcióalakítására általában is irányadó.
                          Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                        előadó alkotmánybíró
                                 
             Dr. Ádám Antal             Dr. Bagi István
             alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                 
             Dr. Erdei Árpád           Dr. Holló András
             alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                 
             Dr. Kilényi Géza           Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                 
             Dr. Lábady Tamás          Dr. Németh János
             alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                 
                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    27/1998. (VI. 16.)
    Date of the decision:
    .
    06/15/1998
    .
    .