English
Hungarian
Ügyszám:
.
499/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 27/1998. (VI. 16.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/197
.
A döntés kelte: Budapest, 06/15/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság az állami irányítás egyéb  jogi  eszköze
   alkotmányellenessége  megállapítására   és   megsemmisítésére
   irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot :

   1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja:  mindaddig,  amíg   a
   jelenlegi  választási rendszer érvényesül, az  olyan  párthoz
   tartozó  országgyűlési képviselőket, amelynek  pártlistája  a
   valamennyi   területi  pártlistára  leadott   és   országosan
   összesített  érvényes  szavazatok  több  mint  öt  százalékát
   megkapta,    akkor    is    megilleti   a    képviselőcsoport
   létrehozásának   joga,   ha  az  Országgyűlés   egyébként   a
   képviselőcsoport alakításához magasabb létszámot határoz meg.
   Az   ilyen   párt  képviselőcsoportjának  létrehozásához   és
   működéséhez   szükséges  létszám  a  párt  képviselőinek   az
   Országgyűlés alakuló ülésekor meglévő száma.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a  Magyar  Köztársaság
   Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.)  OGY
   határozat (a továbbiakban: Házszabály) 15. § (1) bekezdésének
   első  mondata  alkotmányellenes. Ezért ezt a rendelkezést  az
   Alkotmánybíróság  1998.  június  2-ára  visszamenő  hatállyal
   megsemmisíti.

   3. Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn  a
   tekintetben,  hogy  a  Házszabály nem  tartalmaz  garanciális
   rendelkezést arról, hogy a képviselőcsoportokhoz nem  tartozó
   képviselők   ténylegesen  tagjai  lehetnek  az   Országgyűlés
   állandó   és   ideiglenes   bizottságainak,   különösen   nem
   szabályozza   az  összes  képviselőre  kiterjedő   részvételi
   lehetőség  és  a  helyek  arányos  elosztásának  módját.   Az
   Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy  jogalkotási
   kötelezettségének 1998. szeptember 1-jéig tegyen eleget.

   4. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy alkotmányellenes  a
   Házszabály  31., 32.És 33. §, továbbá a 35. §  (2)  bekezdése
   és  a  36.  §  (4)  bekezdése is. Ezeket a rendelkezéseket  a
   Házszabály  azon  rendelkezéseinek  hatálybalépése  napjával,
   amelyek    a    3.    pontban   meghatározott,   mulasztásban
   megnyilvánuló    alkotmányellenességet    kiküszöbölik,    de
   legkésőbb   1998.   szeptember  1-jével  az  Alkotmánybíróság
   megsemmisíti.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.

    1.   Az   indítványozó   —  az  1998.  májusi   országgyűlési
    képviselőválasztásokon a területi és az  országos  pártlistán
    összesen tizennégy mandátumot szerzett párt — kérte, hogy  az
    Alkotmánybíróság   állapítsa   meg   a   Magyar   Köztársaság
    Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.)  OGY
    határozat  15.  §  (1) bekezdésének alkotmányellenességét  és
    semmisítse meg azt. Egyben indítványozta: az Alkotmánybíróság
    az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban   Abtv.)   43.  §  (4)  bekezdése   alapján   az
    alkotmányellenes  jogszabályt  az  indítványozó  tekintetében
    visszaható  hatállyal semmisítse meg, továbbá állapítsa  meg,
    hogy  a  Házszabály 15. § (1) bekezdésének  első  mondata  az
    indítványozó  országgyűlési  képviselőcsoportja  megalakulása
    tekintetében nem alkalmazható.

    Az  indítvány  szerint a Házszabály azon rendelkezése,  amely
    szerint   "képviselőcsoportot  legalább   tizenöt   képviselő
    alakíthat" (15. § (1) bekezdés), újabb feltételtől, a tizenöt
    fős  létszám  elérésétől teszi függővé azt, hogy  a  területi
    listán öt százalékos küszöböt elérő, s így a pártlistáról  az
    Országgyűlésbe  került, ugyanazon párthoz tartozó  képviselők
    jogaik teljességét gyakorolhassák. Az indítvány számos példát
    hoz  fel  az  Alkotmányból  és  a  Házszabályból  arra,  hogy
    bizonyos jogok csakis a képviselőcsoportok vezetőit,  illetve
    a  képviselőcsoportok  tagjait illetik  meg;  így  például  a
    Házbizottságban és az országgyűlési bizottságokban  csakis  a
    képviselőcsoport  vezetői illetve tagjai vehetnek  részt.  Az
    indítványozó  szerint a Házszabály 15. §-a ezért  ellentétben
    áll  az  Alkotmány  70/A  §  (1)  és  (3)  bekezdésével;   az
    országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV.
    törvény (a továbbiakban: választási törvény) 8. §-ával, amely
    a  pártok  országgyűlési képviselethez jutásának  lehetőségét
    szabályozza,  s  az  öt százalékos küszöb  elérésén  túl  más
    feltételt nem tartalmaz; a választási eljárásról szóló  1997.
    évi C. törvény 26. § (3) bekezdésével, amely szintén nem szab
    feltételt   a  képviselőcsoport  alakításának;  s   végül   a
    jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.  törvény   1.   §   (2)
    bekezdésével, amely szerint az alacsonyabb szintű  jogszabály
    a magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes.

    2.  A  Házszabály  14. § (1) bekezdése szerint  az  ugyanazon
    párthoz   tartozó   országgyűlési  képviselők   tevékenységük
    összehangolására képviselőcsoportot hozhatnak létre.

    A  15.  §  (1)  bekezdése  kimondja, hogy  képviselőcsoportot
    legalább  tizenöt képviselő alakíthat. A képviselő  csak  egy
    képviselőcsoportnak lehet tagja.

    Az   Alkotmánybíróság  megállapította:  a   Házszabálynak   a
    képviselőcsoport     létszámára    vonatkozó     rendelkezése
    alkotmányossága nem vizsgálható önmagában, hanem szükséges  a
    képviselőcsoport jogosítványainak bevonása is a  vizsgálatba.
    A   Házszabálynak   erre   vonatkozó   szabályai   közül   az
    Alkotmánybíróság a következőket vizsgálta:
    31.  §  (1)  Az  állandó  bizottságok számára,  elnevezésére,
    feladatkörére,  tagjainak számára, elnökének, alelnökének  és
    tagjainak  megválasztására – a 28. §-ban és a 33.  §  (1)–(2)
    bekezdésében foglaltak alapján – a képviselőcsoportok vezetői
    ajánlásának   megfelelően   a   Házbizottság   terjeszt   elő
    javaslatot   az   Országgyűlésnek.  A  bizottság   elnökének,
    alelnökének és tagjainak személyére vonatkozó változásra –  a
    képviselőcsoportok  vezetői  ajánlásának  megfelelően  –   az
    Országgyűlés elnöke tesz javaslatot.
    (2)   A  javaslatot  az  Országgyűlés  elnöke  ismerteti.   A
    javaslatra  csak  a  képviselőcsoport  vezetője  –   személyi
    javaslatra csak az érintett képviselőcsoport vezetője – tehet
    módosító  javaslatot,  arról  az  Országgyűlés  vita   nélkül
    határoz.
    32.  § (1) Az országgyűlési bizottság elnökének, alelnökének,
    tagjának megbízatása megszűnik:
    a) a bizottság megbízatásának megszűnésével,
    b) képviselői megbízatásának megszűnésével,
    c)  a  képviselőcsoportból való kilépésével vagy kizárásával,
    független     képviselő     esetében     pedig     valamelyik
    képviselőcsoporthoz való csatlakozásával,
    d) a képviselőcsoport általi visszahívással,
    e) a képviselőcsoportjának megszűnésével,
    f) a megbízatásról való lemondással.
    (2)   A   megüresedett  hely  betöltéséről  az   Országgyűlés
    elnökének  javaslata  alapján  az  Országgyűlés   a   31.   §
    rendelkezései szerint határoz.
    33.  § (1) Az állandó bizottság munkájában bizottsági tagként
    minden   képviselőcsoportból  annyi  képviselő  vehet  részt,
    amennyi    a   képviselőcsoportok   közötti   létszámaránynak
    megfelel.
    (2)   A   képviselőcsoportok  vezetői  az   (1)   bekezdésben
    foglaltaktól   eltérően  is  megállapodhatnak.   Az   állandó
    bizottságokban bizottságonként a képviselőcsoportok  legalább
    egy-egy képviselőjének helyet kell kapnia.
    (3)   Az   Országgyűlés  úgy  is  határozhat,  hogy  valamely
    bizottságba mind a kormánypárti képviselőcsoport(ok), mind az
    ellenzéki    képviselőcsoport(ok)    együttesen    ugyanannyi
    képviselőt jelölhetnek (paritásos bizottság).
    35. § (2) Az eseti bizottság elnökének, tisztségviselőinek és
    tagjainak   jelölésére   és  megválasztására   a   31.   §-t,
    megbízatásuk  megszűnésére a 32. §-t kell  alkalmazni  azzal,
    hogy  az  eseti  bizottság tagjainak legfeljebb  a  fele  nem
    országgyűlési    képviselő   is    lehet.36.    §    (4)    A
    vizsgálóbizottságot  a  33.  § (3) bekezdésében  foglaltaknak
    megfelelően   kell  megalakítani.  A  Kormány  vagy   bármely
    kormányzati     szerv,    továbbá    valamely    minisztérium
    tevékenységét  vizsgáló bizottság elnöke az érintett  Kormány
    ellenzékéhez tartozó képviselő.

    3.  Az Alkotmány 20. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési
    képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik.

    Az   Alkotmány  3.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a   pártok
    közreműködnek      a     népakarat     kialakításában      és
    kinyilvánításában.

    A   választási  törvény  4.  §  (4)  bekezdése   szerint   az
    országgyűlési képviselők jogai és kötelességei azonosak.

    II.

    1.   Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata   szerint   a
    Házszabályról szóló országgyűlési határozat, mint  az  állami
    irányítás  egyéb  jogi  eszköze, bárki indítványára  utólagos
    normakontroll tárgya lehet. (39/1996. (IX. 25.) AB, ABH 1996,
    134;  29/1997. (IV. 29.)AB, ABH 1997, 122; 50/1997. (X.  11.)
    AB,   ABH   1997,   327.)  A  Házszabály  vonatkozásában   is
    megállapítható           mulasztásban           megnyilvánuló
    alkotmányellenesség, ha a Házszabály nem tartalmazza azokat a
    garanciákat, amelyek az országgyűlési képviselőket  megillető
    jogok  gyakorlását biztosítják. (29/1997. (IV. 29.)  AB,  ABH
    1997,   122.)  Az  a  körülmény  tehát,  hogy  az  Abtv.   az
    "országgyűlés  ügyrendjét"  név  szerint  csak  az   előzetes
    alkotmányossági vizsgálat tárgyai között említi  (1.  §  a)),
    semmilyen    összefüggésben    nincs    azzal,    hogy     az
    Alkotmánybíróság   hatásköre   az   utólagos    normakontroll
    tekintetében   teljes;   az   Alkotmányból   eredően   minden
    jogszabályra, ezen kívül az Abtv. alapján az állami irányítás
    minden  normatív jogi eszközére kiterjed. (4/1996.  (I.  22.)
    AB, ABH 1997,41, 45.)

    2.   Az  Alkotmány  értelmében  az  országgyűlési  képviselők
    mandátuma szabad mandátum. Ezt az Alkotmánybíróság a  2/1993.
    (I. 22.)AB határozatában az Alkotmány 20. § (2) bekezdése  és
    a  20/A.  § (2) bekezdése alapján kifejezetten megállapította
    (ABH 1993, 33,38.). Összhangban van ezzel a Házszabály 15.  §
    (2)  bekezdésének  az  a rendelkezése  is,  amely  szerint  a
    képviselőcsoportból   kilépett   vagy    kizárt    képviselőt
    függetlennek kell tekinteni.

    A  szabad  mandátum a képviselői jogállás  alapja.  A  szabad
    mandátum  azt jelenti, hogy a megválasztás után  a  képviselő
    jogilag   függetlenné  válik  választóitól;  állásfoglalásait
    meggyőződése és lelkismerete alapján alakítja ki,  s  így  is
    szavaz;  képviselői  tevékenysége  és  szavazata  miatt   nem
    hívható  vissza.  Ugyanez a szabadság  érvényesül  azonban  a
    képviselő  és az őt állító párt viszonyában is.  A  képviselő
    legitimációja a megválasztáshoz és nem a párthoz  kötődik.  A
    párt  jogi eszközökkel nem kényszerítheti a képviselőt a párt
    véleményének  képviseletére. A pártból kilépett  vagy  kizárt
    képviselő   országgyűlési  képviselői  jogállása  sértetlenül
    fennmarad.   A   megválasztott  képviselő  szabad   mandátuma
    gyakorlása   részeként  vesz  részt  valamelyik   pártfrakció
    munkájában.

    A  szabad mandátum e jellemzői abban is kifejeződnek, hogy  a
    képviselők  jogállása  egyenlő,  azaz  —  mint  a  választási
    törvény   mondja  —  jogaik  és  kötelességeik  azonosak.   A
    képviselői  feladat ellátásához szükséges jogok és szervezeti
    feltételek   tekintetében  nem  lehet  a  képviselők   között
    aszerint  különbséget  tenni, hogy milyen  módon  nyerték  el
    mandátumukat  —  vagyis,  hogy  pártlistáról,   vagy   egyéni
    választással   kerültek-  e  a  parlamentbe   —,   és   ennek
    megfelelően  mandátumuk  mögött több vagy  kevesebb  szavazat
    áll;  nem lehet különböztetni aszerint sem, hogy a képviselőt
    párt  indította, vagy támogatta-e, avagy pártoktól  független
    jelöltként   indult;  s  aszerint  sem,  hogy   megválasztott
    képviselőként       csatlakozott-e       valamely        párt
    képviselőcsoportjához, vagy sem.

    A  szabad mandátum fenti tulajdonságai meghatározóak a pártok
    parlamenti jogállása tekintetében is; jóllehet az ebből eredő
    következményeket  a  pártok sajátos  funkcióival  egyensúlyba
    kell  hozni.  Annak  azonban, hogy  ezen  korlátok  között  a
    parlamentben képviselt pártoknak egyenjogúaknak kell  lenniük
    és  igényük  van  arra,  hogy a pártok  sajátos  feladataihoz
    szükséges  jogok  teljességét élvezhessék,  egyik  forrása  a
    képviselők  szabad mandátuma. Ezért például ha  a  parlamenti
    ciklus  tartama alatt pártok szétválnak, új pártok  alakulnak
    stb.,  s  a  képviselők ezeknek az eredetileg, a választáskor
    még  nem  létező  új pártoknak a képviseletét  látják  el  az
    Országgyűlésben,    úgy   ezen   pártok   legitimációja    az
    Országgyűlésben nem közvetlenül a választók akaratából, hanem
    a képviselők legitimációjából ered.

    3.  A  képviselők  szabad mandátuma mellett  az  Országgyűlés
    működésének  másik  alapja  a  politikai  pártok  parlamenten
    belüli szervezett tevékenysége.

    A  pártoknak  nem csupán általában van közvetítő  szerepe  az
    állam  és  a társadalom között (Alkotmány 3. § (2) bekezdés),
    hanem az Alkotmány kifejezetten olyan "többpártrendszert"  és
    "parlamenti  demokráciát" valósít meg (Alkotmány preambulum),
    amelyben  a  pártoknak az Országgyűlésben kifejezetten  jelen
    kell    lenniük,    mert   az   Alkotmány   a    demokratikus
    intézményrendszer működéséhez nélkülözhetetlen feladatokat ír
    elő a pártok parlamenti képviselőcsoportjai, illetve vezetőik
    számára  (19/B. § (2) bekezdés, 28. § (5) bekezdés,  32/A.  §
    (4) bekezdés). A pártok országgyűlési szerepe az Alkotmányból
    következik;  ez  az egyetlen olyan fogalmi  ismérv,  amely  a
    "pártot" más társadalmi szervezetektől megkülönbözteti. (Csak
    az  a  politikai  szervezet "párt",  amely  képviselőjelöltek
    állításával  bizonyítja  ama törekvése  komolyságát,  hogy  a
    "népakaratot"    az    Országgyűlésben    képviselői    által
    "nyilvánítsa ki". (53/1996. (XI. 22.) AB, ABH 1996,165,  169,
    171.)

    Az    "Országgyűlésben   képviselettel   rendelkező    pártok
    képviselőcsoportjainak"  létét  és  működését  az   Alkotmány
    idézett  rendelkezései feltételezik; létrehozásuk alkotmányos
    kötelesség. A képviselőcsoport fogalmi ismérveit azonban  sem
    az  Alkotmány, sem a választási törvény, sem az országgyűlési
    képviselők  jogállásáról szóló 1990.  évi  LV.  törvény,  sem
    pedig    az    országgyűlési   képviselők   tiszteletdíjáról,
    költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló  1990.  évi  LVI.
    törvény  nem  határozza meg. Ezért az  Országgyűlés  a  saját
    működését  szabályozó Házszabályban maga állapíthatja  meg  a
    képviselőcsoport fogalmi ismérveit és jogosítványait.

    Az   Alkotmány  szóhasználatából  nem  következik,  hogy  "az
    Országgyűlésben   képviselettel   rendelkező   párt"    eleve
    képviselőcsoportként   van  jelen  az   Országgyűlésben.   Az
    Országgyűlésben  képviselettel  rendelkezik  az  a  párt  is,
    amelynek  akár  egyetlen,  egyéni választókörzetben  indított
    képviselőjelöltjét     megválasztották,     vagy     amelynek
    képviseletét   valamelyik,  eredetileg  az   illető   párttól
    függetlenül  a parlamentbe jutott képviselő vállalja  —  mint
    ahogy  továbbra  is képviselve marad az a párt  is,  amelynek
    frakciója  — például haláleset miatt — az előírt létszám  alá
    süllyed  és megszűnik. Sem az Alkotmány, sem más törvény  nem
    zárja   ki,   hogy   az   Országgyűlés   a   képviselőcsoport
    alakításához   további   feltételeket   állapítson   meg.   A
    képviselőcsoport  fogalma és jogosítványai kialakítása  során
    az  Országgyűlésnek  kétirányú  alkotmányos  kötöttsége  van,
    amelyek  a  parlamenti demokrácia két alkotmányos pilléréből:
    egyrészt    a    szabad   mandátumból   és    a    képviselői
    egyenjogúságból,  másrészt  a  pártok  sajátos   feladataiból
    adódnak.

    4.  A  képviselőcsoport fogalma és jogai meghatározásánál  az
    Országgyűlésnek  tehát  figyelemmel  kell  lennie  azokra   a
    jogokra  és  arra  a felelősségre, amellyel  az  Alkotmány  a
    képviselőcsoportok által delegált bizottsági tagokat, illetve
    a   frakcióvezetőket  felruházta.  Ezzel  összefüggésben,  de
    tágabb     értelemben,    a    képviselőcsoport    intézménye
    meghatározásának  a  parlamenti  munka  hatékonyságát  és  az
    Országgyűlés    működése   stabilitását   kell    szolgálnia,
    tekintettel   azokra   a  feladatokra,   amelyek   a   modern
    képviseleti    demokráciában   a   pártokra    hárulnak.    A
    képviselőcsoportok a politikai véleményformálás és a vélemény
    egységes  képviseletének eszközei, munkájuk  által  tudják  a
    pártok  alkotmányos  feladatukat,  a  népakarat  közvetítését
    hatékonyan   ellátni.   A   frakciók   nélkülözhetetlenek   a
    parlamenti  vita  strukturálásában,  lehetővé  teszik,   hogy
    többszáz, szétszórt egyéni vélemény helyett néhány egyértelmű
    álláspont   jelenjék  meg  és  ütközzék.  Az   így   elérhető
    hatékonyságot  szolgálják azok a jogosítványok,  amelyek  nem
    egyes   képviselőket,   hanem   kifejezetten   a   frakciókat
    (képviselőjüket) illetik csak meg.

    Bár   a   Házszabály  megalkotására  az  Alkotmányban   adott
    felhatalmazás   az  Országgyűlés  működése  szabályainak   és
    tárgyalási   rendjének  megállapítására  szól  (24.   §   (4)
    bekezdés),  a hatékony parlamenti működés messze e  technikai
    értelemben  vett működési renden túlmutató, alkotmányos  elv.
    Ezt  a  hatékonyságot  a politikai pártok  vonatkozásában  az
    Alkotmánybíróság  kezdettől  fogva  mint   a   pártoknak   az
    Alkotmány  3.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott   feladata
    ellátására való képességét értelmezte és egyben összefüggésbe
    hozta   a   párt  megfelelő  támogatottságával.  Ezeknek   az
    ismérveknek  alapulvételével járt el  az  Alkotmánybíróság  a
    párt fogalma (jelöltállítási képesség, 53/1996. (XI. 22.) AB,
    ABH   1996,   165),   a   párt  parlamentbe   való   bejutása
    (meghatározott arányú támogatás elérése, mint  párt,  3/1991.
    (II.  7.)  AB,  ABH  1991, 15), a parlamentbe  jutott  pártok
    állami támogatása (országos listán mandátumot szerzett pártok
    kiemelt támogatása, 2197/B/1991.AB, ABH 1994, 520), és  ebben
    a  határozatban  a  képviselőcsoport alakításának  feltételei
    tekintetében is. E határozatok értelmében a választók általi,
    meghatározott támogatottság alkotmányosan lehet a  parlamenti
    párt  fogalmi  ismérve,  továbbá  a  törvények  alkotmányosan
    megszabhatnak   az   illető  szabályozási  tárgyhoz   igazodó
    támogatottsági  küszöböket, amelyek a  párt  adott  feladatra
    való  alkalmasságát bizonyítják. A hatékonysági kritériumokat
    tehát az Alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélte és egységesen
    alkalmazta  a  párt  fogalmától kezdve a választási  rendszer
    vizsgálatán  át a párt parlamenti működésének az Alkotmányban
    meghatározott   legteljesebb  formájáig,  a  képviselőcsoport
    jogainak gyakorlásáig.

    A   hatályos  választási  rendszerben  a  párt,   mint   párt
    támogatottsága elsősorban a rendszer arányossági összetevőjét
    képviselő  pártlistákra  adott szavazatokon  mérhető  le.  Ez
    akkor is így van, ha az országos listára az egyéni jelöltekre
    adott  töredékszavazatok  is  felkerülnek,  hiszen  ezeket  a
    töredékszavazatokat  is  csak azok a pártok  hasznosíthatják,
    amelyek  a területi listán az öt százalékos küszöböt elérték.
    A   választási  törvény  szerint  pártlistán  szerezhető   az
    országgyűlési  mandátumok jóval több mint  fele  (210  a  176
    egyéni   mandátummal  szemben).  A  listás  mandátum   mögött
    általában több szavazat áll, mint egy egyéni mandátum mögött.
    A  hatékonysági követelmény itt az öt százalékos küszöb révén
    két  vonatkozásban is érvényesül: az ezt el  nem  érő  pártok
    nemcsak pártként szerzett szavazataikat vesztik el, de egyéni
    jelöltjeik  töredékszavazatait is; a bejutottakat  viszont  a
    rendszer jutalmazza.

    Az  egyes képviselők szabad mandátumai között nincs és nem is
    tehető  különbség, így azon az alapon sem, hogy  a  képviselő
    listán vagy egyéni jelöltként szerezte-e mandátumát. A pártok
    parlamenti  jogállásában azonban, amikor  tehát  mint  pártok
    szerepelnek és élveznek jogokat, tekintetbe kell venni,  hogy
    az   illető  párt  mint  párt  szerzett  képviseletet,   azaz
    juttatott képviselőket a parlamentbe, s nem fordítva,  amikor
    — jóllehet szabály szerint a párt által indított, de — egyéni
    képviselők  szereznek  a  pártnak  képviseletet.   A   listás
    mandátum  megmarad a párt számára akkor is,  ha  a  képviselő
    meghal   vagy   megválik  mandátumától.  A  párthoz   tartozó
    képviselő egyéni választókörzetben szerzett mandátuma viszont
    ilyen  esetben  elveszik a párt számára: a  választókörzetben
    ugyanis   új,  időközi  választást  kell  tartani.   Ezen   a
    különbségen  és  a  választási  rendszerből  eredő  szélesebb
    támogatottságon  alapulnak  az Alkotmánybíróság  határozatai,
    amelyek   alkotmányosnak  mondják  ki   a   csak   pártlistás
    mandátumokhoz  kapcsolt jogokat. (2197/B/1991.AB,  ABH  1994,
    521  és a jelen határozat.) Ahogy viszont az egyes képviselők
    mandátuma  teljes és egyenlő, úgy a pártokra osztott  sajátos
    feladatok  tekintetében  is a listán bejutott  pártoknak  (az
    őket   képviselő  szervezeti  egységnek)  egyenlő  és  teljes
    jogállást kell biztosítani.

    A  választási  rendszerhez,  a pártok  parlamentbe  jutásához
    kapcsolódó  sajátosságok akkor érvényesülnek a  legélesebben,
    amikor az Országgyűlés megalakul. Ekkor vágja el a mandátumok
    már  saját  hatáskörű  igazolásával  és  az  eskütétellel   a
    parlament a választásokhoz kötődő köldökzsinórt, s  az  ettől
    kezdődően  érvényre jutó szabad mandátumgyakorlás  elmoshatja
    ezt   az  élesen  kirajzolódó  kiinduló  szerkezetet.  De   a
    megalakuláskor még a választói akarat szerint kell  a  pártok
    jogállását   biztosítani.  A  Házszabálynak   is   úgy   kell
    meghatároznia   a  pártoknak  járó  sajátos  feladatokat   és
    jogokat,  hogy  a  kifejezetten e  minőségben  a  parlamentbe
    került  pártokat  egyenlőként,  s  teljes  jogúként  kezelje.
    Bármely különbségtételhez tehát alkotmányosan kielégítő indok
    szükséges.

    A  hatékonyság  —  a  parlament  szétaprózódásával  fenyegető
    szélsőséges  esettől eltekintve, amely a  rendszerváltás  óta
    Magyarországon kialakult pártstrukturát tekintve  nem  reális
    veszély  —  önmagában  nem  lehet elégséges  indok  a  listán
    bekerült  pártok  közötti  különbségtételre,  mert  a  szabad
    mandátum  és a képviselői jogegyenlőség alapelvéből a  pártok
    jogállására következő követelmények olyan erősek, hogy azok a
    hatékonyság  érdekében  a  már a pártként  való  bekerülésnél
    érvényesülő  differenciáláson és  válogatáson  túli,  további
    különbségtételt  nem engednek. Míg a többi esetben,  ahol  az
    Alkotmánybíróság a törvényhozási hatékonyságra  és  a  pártok
    támogatottságára figyelemmel volt, az alkotmányossági  mércét
    csakis  ehhez,  s így az adott ügy saját belső szempontjaihoz
    igazíthatta,   ebben   az   ügyben  olyan   más   alkotmányos
    követelményt   is  érvényesítenie  kell,  amely   folytán   a
    hatékonyság szerinti megkülönböztetést a pártok  között  —  a
    választás    és   az   Országgyűlés   megalakulása    közötti
    összefüggés,   sőt   érintkezés   miatt   logikusan   —    az
    Országgyűlésen  kívülre,  vagy  legalábbis  a  működés  kezdő
    határvonalára  helyezi.  Ez  a sajátosság  —  az  egyeztetési
    kényszer — a frakciókkal kapcsolatos összes kérdés eldöntését
    meghatározza.

    Az  országgyűlési  képviselettel  rendelkező  pártoknak  járó
    jogok  teljességét a pártok képviselőcsoportjai  élvezik.  Az
    Országgyűlés megalakulásakor azoktól a pártoktól,  amelyeknek
    pártlistája  a  valamennyi területi  pártlistára  leadott  és
    országosan  összesített  érvényes  szavazatok  több  mint  öt
    százalékát  megkapta,  a képviselőcsoport  alakításának  joga
    alkotmányosan   nem  tagadható  meg.  Ha   ugyanis   a   párt
    Alkotmányból    adódó    fogalmi    ismérve    a    népakarat
    kinyilvánítása,  s ezt a feladatát — szintén az  Alkotmányból
    következően  — az Országgyűlésben is el kell látnia,  továbbá
    ha  erre  a  feladatra  a választási törvényben  megkövetelt,
    kifejezetten  a  pártnak szóló választópolgári  támogatottság
    felhatalmazza a pártot, akkor azok a pártok, amelyek ezzel  a
    támogatással  rendelkeznek, nem foszthatók  meg  a  feladatuk
    gyakorlásához szükséges jogoktól és szervezeti feltételektől,
    akkor  sem,  ha  egyébként  az  Országgyűlés  —  hatékonysági
    szempontok  miatt — a képviselőcsoport alakításához  magasabb
    létszámot határozna meg.

    5.  A frakcióalakítás másik alkotmányos feltétele az, hogy  a
    pártok   feladatait   és  az  Országgyűlés   működőképességét
    szolgáló  igényeket  —  amelyek tehát a  frakcióknak  sajátos
    jogállást  biztosítanak  — összhangba  kell  hozni  a  szabad
    mandátummal és a képviselők ebből folyó jogegyenlőségével.

    A   képviselőcsoportok   létrehozását   illetően   a   szabad
    mandátumnak elvi jelentősége van. Bár az Alkotmányból folyik,
    hogy  az  Országgyűlésben pártok képviselőcsoportjainak  kell
    működnie,  ezek  megalakítása  valójában  a  szabad  mandátum
    gyakorlása.  A  frakciótagságot az  egyes  képviselő  számára
    ezért  nem lehet jogilag kötelezővé tenni. Ennek a Házszabály
    14.  és 15. §-a meg is felel: a képviselők képviselőcsoportot
    hozhatnak létre. Ha a frakcióalakítás egyik forrása a  szabad
    mandátum,   akkor   a   képviselőcsoportok   jogállásában   a
    képviselők  jogállása  egyenlőségének  és  teljességének   is
    tükröződnie   kell,  másrészt  a  frakciók   jogai   ezt   az
    egyenlőséget lényegében nem sérthetik.

    Az  alapvető  egyeztetésről  fent,  a  listán  Országgyűlésbe
    került pártok frakcióalapítási joga kapcsán már szó volt.  Az
    egyeztetésnek további vonatkozásokban is meg kell  történnie:
    így  a  minden  képviselőt egyenlően  megillető  jogok  és  a
    frakciók  jogosítványai  között;  továbbá  a  frakcióalakítás
    feltételei tekintetében, különös tekintettel a pártlistán  be
    nem  jutott  párt egyéni képviselői frakcióalakítási  jogára,
    továbbá a választói akarattól független pártok megjelenésére.
    Végül a frakcióalakítást a képviselők szabad csoportalakítási
    jogával is össze kell hangolni.

    6.  A  szabad mandátumot és a képviselői jogegyenlőséget  nem
    annyira a frakciók létszámának meghatározásakor, mint  inkább
    a  képviselőcsoportok jogosítványainak kialakítása során kell
    figyelembe   venni.  Ekkor  érvényesítendő  ugyanis   az   az
    alkotmányos  követelmény, hogy az egyes képviselők  —  minden
    egyes   képviselő  —  közreműködését  biztosítani   kell   az
    Országgyűlés  hatáskörébe tartozó  döntésekben  és  az  ahhoz
    vezető  akaratképzésben.  A frakciók indokolt  jogosítványait
    tehát egyensúlyba kell hozni az egyes képviselőt megillető, a
    feladata  ellátásához nélkülözhetetlen jogokkal és szervezeti
    feltételekkel.  Természetes, hogy a  képviselőcsoport  tagja,
    amíg   tag,  jogait  ezen  keretek  között  gyakorolja.   Nem
    alkotmányos  viszont  az olyan szabályozás,  amely  csakis  a
    frakciók  működéséhez fűződő érdeket tekinti,  s  a  frakción
    kívüli   képviselőket  gyakorlatilag  kizárja   a   feladatuk
    ellátásához szükséges jogosítványokból.

    Azt,  hogy  egyrészt  a szabad mandátumból  és  a  képviselői
    jogegyenlőségből folyó követelmények, másrészt  az  Alkotmány
    szerint  is  a frakciók működésével biztosítandó hatékony  és
    világosan tagolt parlamenti munkaszervezés egyensúlyba hozása
    eredményeként  a  Házszabály az egyes képviselők,  illetve  a
    frakciók jogállását mikor alakítja ki alkotmányosan,  s  hogy
    ehhez  milyen  jogokkal  kell  őket  felruháznia,  csakis   a
    Házszabály   (sőt,   a  kapcsolódó  anyagi   ellátmányok   és
    szervezési  feltételek) egészét tekintve ítélhető meg.  Ennek
    az  eljárásnak  azonban nem ez a tárgya. Az  Alkotmánybíróság
    ezért csupán a frakción kívüli képviselőket érintő, azokat  a
    lényegi  jogosítványokat jelöli meg, amelyek megadása  nélkül
    az Alkotmány megkövetelte egyensúlyról bizonyosan nem lehetne
    beszélni.

    A     képviselői    jogegyenlőségből    következően    minden
    országgyűlési   képviselő   számára   biztosítani   kell   az
    Országgyűlés   plenáris   ülésén   való   véleménynyilvánítás
    lehetőségét;  az  országgyűlési bizottságok  munkájában  való
    teljesjogú részvételt, s végül a csoportalakítás lehetőségét.

    a)  Az  első követelmény magától értetődő; időbeli,  sorrendi
    vagy  gyakorisági  korlátok azonban az üléseken  folyó  munka
    természetéből    adódóan    lehetségesek,     s     mindaddig
    alkotmányosak, amíg az egyenlőség elvét nem sértik.

    b)   Az   országgyűlési  bizottságokkal   összefüggésben   az
    Alkotmánybíróság nyomatékosan rámutat arra, hogy a parlamenti
    munka egyre nagyobb érdemi része folyik a bizottságokban, itt
    formálódnak  ki  azok  a  szakmai és  politikai  álláspontok,
    amelyekről  a  plénum  dönt.  A bizottságokban  jut  hozzá  a
    képviselő   a  munkájához  szükséges  információk  legnagyobb
    részéhez.  A  bizottságok  által  látja  el  az  Országgyűlés
    ellenőrző és kivizsgáló feladatát. A bizottságokban történtek
    így    nem    választhatók   el   az   Országgyűlés   lényegi
    feladatellátásától, vagyis az Országgyűlésben való képviselet
    nem  korlátozható a plenáris üléseken való aktiv részvételre.
    A  képviselő  mandátuma  tehát a  bizottsági  részvételre  és
    munkára, azaz az ott folyó politikai akaratképzésre is  szól.
    Ebből    következően   a   bizottságok   összetételének    az
    Országgyűlés  összetételét  kell  megfelelően  tükröznie.  (A
    Házszabály  —  noha  csupán a frakciólétszámot  elért  pártok
    vonatkozásában, s ezért torzítva — de jelenleg is követi  ezt
    az  elvet). Ha pedig a mandátum a bizottsági munkára is szól,
    a  bizottságokban résztvevő képviselők jogai és  kötelességei
    csakis  egyenlőek lehetnek — függetlenül attól, hogy  frakció
    tagjaként, vagy független képviselőként lettek-e a  bizottság
    tagjai. Legalább egy országgyűlési bizottság munkájában  való
    részvétel lehetőségét tehát minden képviselő számára lehetővé
    kell tenni.

    Azzal az elvvel, hogy — amennyiben törvény kivételt nem  tesz
    —   az   Országgyűlés  tisztségeire,  illetve   bizottságaiba
    bármelyik  képviselő  megválasztható (Házszabály  13.  §  (2)
    bekezdés)   a   bizottsági   helyek   betöltésére   vonatkozó
    részletszabályoknak  (Házszabály  31.,  32.     És   33.   §,
    továbbá  a 35. § (2) bekezdése és a 36. § (4) bekezdése)  nem
    csupán   összhangban   kell  lenniük,  hanem   a   részvételt
    kifejezetten  garantálniuk kell.  A  Házszabály  azonban  úgy
    rendelkezik,  hogy a bizottságok tagjainak megválasztására  a
    képviselőcsoportok   vezetői   ajánlásának   megfelelően    a
    Házbizottság  terjeszthet elő javaslatot az  Országgyűlésnek;
    az  állandó bizottságok munkájában bizottsági tagként  minden
    képviselőcsoportból annyi képviselő vehet  részt,  amennyi  a
    képviselőcsoportok  közötti létszámaránynak  megfelel.  Ha  a
    képviselőcsoportok   vezetői  ettől  az   aránytól   eltérően
    állapodnak  meg,  minden  képviselőcsoportnak  legalább   egy
    képviselővel  jelen kell lennie a bizottságban.  Azzal,  hogy
    független  képviselő  is  bizottsági  taggá  válhat,  csak  a
    bizottsági  tagság megszűnésének szabályozása  számol:  ha  a
    független     képviselő     valamelyik    képviselőcsoporthoz
    csatlakozik,  bizottsági tagsága megszűnik. Jelenleg  a  nem-
    frakciótagok bizottsági tagságáról tehát a képviselőcsoportok
    ajánlása   dönt;   bizottsági   részvételüket   elvileg   sem
    garantálja semmi. Ezért az Alkotmánybíróság megállapította az
    Országgyűlés alkotmányellenes mulasztását és kötelezte,  hogy
    a garanciális szabályokat 1998. szeptember 1.-ig alkossa meg.

    A  helyek  arányos  elosztása — többek  között  a  bizottsági
    helyek és a frakción kívüli képviselők számától is függően  —
    a  mindenkori  országgyűlés dolga. A fenti alapelv  betartása
    mellett  is  különböztetni  lehet azonban  aszerint,  hogy  a
    bizottsági  helyek  betöltése paritásos-e avagy  arányos.  Az
    előbbi  esetre  nyilván  sajátos  részvételi  megoldást  kell
    találni.  Rokon  ezzel  a  problémával,  hogy  nem  lehet   a
    részvételi   jogokat   egyformán   szabályozni    az    olyan
    bizottságokban, ahol — mint például a Házszabály  szerint  az
    állandó  bizottságokban — minden képviselő egyénileg  szavaz,
    és  azokban, ahol csak a frakciók bírnak egy-egy szavazattal.
    Az  utóbbiakban  a frakción kívüli képviselők részvétele  nem
    alkotmányos   követelmény   —  az   Alkotmányban   nevesített
    esetekben pedig kifejezetten kizárt.

    c)   A  csoportalakítás  szintén  a  képviselők  Alkotmányból
    levezethető  joga  —  hiszen  a  frakcióalakítás  is   szabad
    mandátumuk  gyakorlásából ered. Ezt a jogot a  Házszabály  is
    elismeri  (14.,  18.  §). (A képviselőcsoport  megalakítására
    vonatkozó   kötelezettség  sajátosságával   most   nem   kell
    foglalkoznia az Alkotmánybíróságnak — a tárgyalt ügyhöz  elég
    a  jogosultság megállapítása.) Mint az Alkotmánybíróság  fent
    kifejtette,     az     Országgyűlés    a     képviselőcsoport
    intézményesítésére   köteles.  Ezek  és  a   képviselőcsoport
    alakítása   feltételeinek  meg  nem  felelő   csoportosulások
    viszonyáról   alább,   a  8.  pontban   mond   véleményt   az
    Alkotmánybíróság.

    7. A fentiek szerint az Országgyűlés megalakulásakor mindazok
    a  pártok  képviselőcsoport alakítására  jogosultak,  amelyek
    pártként,  azaz  listán  (is)  bejutottak  a  parlamentbe.  A
    hatékonyság elve ekkor még a választási törvény öt százalékos
    küszöbe folytán érvényesül.

    A  képviselők jogegyenlőségéből és csoportalakítási  jogából,
    másrészt a pártok egyenlőségéből is következik azonban,  hogy
    azt  a  képviselői csoportosulást, amely teljesíti a  (tágabb
    értelemben  vett) párthoz tartozás követelményét,  de  tagjai
    egyéni   választókörzetben  szereztek   mandátumot,   szintén
    megilleti   a   frakcióalakítás  joga,   feltéve,   hogy   az
    Országgyűlés  által  meghatározott létszámot  eléri.  Ugyanaz
    vonatkozik   új   pártok  megjelenésére   vagy   képviseletük
    vállalására  a  parlamentben. Az eredetileg is  e  minőségben
    parlamentbe  jutott  párthoz  képest  az  egyéni   képviselők
    alakította  frakció  nem  fejezi  ki  eleve,  feltétlenül  és
    elsődlegesen   a  választók  kifejezetten  a  pártnak   szóló
    támogatását;  a  második  esetben pedig  ez  nem  igazolható.
    Emiatt   a   különbség   miatt  a  pártok   egyenlősége   nem
    érvényesülhet  mechanikusan: a nem listán, eleve  pártként  a
    parlamentbe    jutott    pártok    frakcióinak    létrehozása
    tekintetében ezért az Országgyűlés a minimális frakciólétszám
    meghatározásánál nem köteles figyelemmel lenni  a  választási
    törvény  hatékonysági  küszöbére,  hanem  elég,  ha  csak   a
    parlamenti  működés  hatékonyságára  van  figyelemmel.  Nincs
    tehát    olyan    alkotmányossági   követelmény,    hogy    a
    képviselőcsoport  alakításához  szükséges  létszámot   minden
    ciklusra  külön,  a  legkisebb, listán a  parlamentbe  jutott
    párthoz  tartozó  képviselőknek  az  alakuló  ülésen  meglévő
    létszámában  határozza  meg a Házszabály.  Hiszen  a  mostani
    határozatban  kimondott elvnek is csak akkor  van  gyakorlati
    jelentősége — s az indítványra is ez a helyzet adott okot  —,
    ha  a  választási törvény öt százalékos küszöbét túllépő párt
    képviselőinek   száma   az   egyébként   ennél    magasabban,
    számszerűen meghatározott frakcióalakítási létszámot nem  éri
    el. A határozat rendelkező részében meghatározott követelmény
    a  választók  által pártként a parlamentbe  juttatott  pártok
    egyenlőségén alapul. Az összes, az Országgyűlésben akármilyen
    módon   is   megjelenő  pártnak  szóló,  általános  ismérvvel
    meghatározott  képviselőcsoport-alakítási küszöbbel  szemben,
    és  az összes párt egyenlőségének szemszögéből nézve ennek az
    egyenlőségnek  érvényesítése alkotmányosan  indokolt  pozitiv
    diszkrimináció.

    8.  A  csoportalakítás joga a szabad mandátumból  következően
    megilleti  a képviselőket, s ugyancsak abból következően  nem
    csupán   a  Házszabály  18.  §  (1)  bekezdésében  példálózva
    felsorolt szakmai vagy területi csoportalakításra terjed  ki,
    hanem  a  tágabb  értelemben vett  párthoz  tartozás  alapján
    történő  szerveződésre  is,  amely  a  frakcióalapításnak  is
    fogalmi ismérve. Kérdés, hogy milyen jogokat kell adni a  sem
    a  hatékonyság,  sem a kifejezetten pártnak  szóló  választói
    támogatás által nem legitimált — azaz a frakcióalapítás egyik
    küszöblétszámát   sem   elérő  —,  de  egyébként   pártalapon
    szerveződő képviselőknek.

    A  hatékony  működés elvéből következően az Országgyűlés  nem
    tekinthet el attól a különbségtől, amely a jogok és  működési
    feltételek  biztosítása  tekintetében  a  jelentős  létszámot
    kitevő független (különböző politikai nézetet valló és együtt
    nem  működő) képviselők, illetve a hasonló létszámú,  de  egy
    párthoz  tartozó, közös véleményt formáló és  azt  képviselni
    kívánó országgyűlési képviselők között fennáll. Természetesen
    nem  kell  és nem is lehet a jogi feltételeket nem  teljesítő
    csoportnak   a  frakció  jogállását  megadni.  A   képviselők
    kétségtelen  csoportalakítási jogát  azonban  itt  nem  lehet
    azzal  a  "külső", a választási törvény szerinti hatékonysági
    küszöbbel  egyeztetni,  amelyet a  frakcióalakításnál  alapul
    vehetett  az  Alkotmánybíróság. Ezért  ebben  az  esetben  az
    Országgyűlésnek   csakis  a  saját  működési   hatékonyságára
    figyelemmel  lehet megállapítania azt a minimális  létszámot,
    amelyet  a párt-alapon szervezett képviselői csoport  számára
    is — nyilvánvalóan alkotmányosan — előír. Ebben az esetben az
    Országgyűlésnek — a pártok egyenlőségére is figyelemmel — meg
    kell  határoznia azokat a jogokat is, amelyek a csoportot,  a
    pártok  képviselőcsoportjai jogainak  mintájára,  de  csak  a
    csoport    feladatellátásához   elengedhetetlenül   szükséges
    mértékben megilletik.

    Az  említett  kvázi-frakciók létjogosultságát  akkor  kellene
    mérlegelni,  ha a képviselőcsoportok létrehozása aránytalanul
    magas  küszöbhöz lenne kötve, vagy ha a Házszabály a  frakció
    minimális   létszámát  csakis  a  hatékonysági  elv   alapján
    határozná meg, s így a pártkénti parlamentbe jutás  ténye  is
    közömbös  lenne.  Ekkor  merülne fel  az  a  kérdés,  hogy  a
    képviselőknek feltétlenül a képviselőcsoport intézményére van-
    e  alkotmányos igénye, avagy a közös politikai fellépéshez és
    feladat-ellátáshoz nélkülözhetetlen tartalmi jogokra.

    Az első lehetőség — a túl magas küszöb — azonban jelenleg nem
    áll   fenn,  sőt  a  magyar  pártstruktura  mellett  nem   is
    valószínű,  hogy a Házszabály ilyet vezetne be. Amíg  azonban
    az új szabályozás meg nem születik, a kérdés fölvetése is idő
    előtti.  A  második  lehetőség, amely a  Házszabály  hatályos
    megoldásának   elve   volt,   éppen   e   határozat   szerint
    alkotmányellenesnek    bizonyult.   Mindezek    alapján    az
    Alkotmánybíróság megállapítja, hogy jelenleg a  pártpolitikai
    alapon  szervezett  képviselői  csoportoknak  a  frakciókéhoz
    hasonló  jogokkal való felruházására nincs az Országgyűlésnek
    alkotmányos kötelessége.

    9.  Az Alkotmánybíróság a Házszabály 15. § (1) bekezdése első
    mondatát,  amely szerint képviselőcsoportot legalább  tizenöt
    képviselő   alakíthat,  a  választások  hivatalos   eredménye
    bejelentésének napjára visszamenő hatállyal megsemmisítette.

    A  Házszabály  hatályos szövege szerint tehát  "az  ugyanazon
    párthoz   tartozó   országgyűlési  képviselők   országgyűlési
    tevékenységük  összehangolására képviselőcsoportot  hozhatnak
    létre"  (14. § (1) bekezdés). A 15. § (1) bekezdése megmaradt
    szövege    szerint    pedig    "a    képviselő    csak    egy
    képviselőcsoportnak lehet tagja".

    A   visszaható   hatályú   megsemmisítés   következtében   az
    Országgyűlés    alakuló   ülésén   az    összes    parlamenti
    képviselettel      rendelkező     párt     képviselőcsoportja
    megalakulhat,  anélkül,  hogy ehhez  előzőleg  a  Házszabályt
    módosítani  kellene.  Erre  az  Alkotmánybíróság  határozatát
    megelőzően  a  hatályos  Házszabály szerint  az  indítványozó
    kivételével  mindegyik parlamentben képviselt  párt  jogosult
    volt;  az  alakuló  ülés előkészítése is  ennek  megfelelően,
    továbbá  az  Alkotmánybíróságon  folyamatban  lévő  ügyre  is
    tekintettel  folyt. Az Alkotmánybíróság a 15. § (1)  bekezdés
    visszaható   hatályú  megsemmisítésével  az  új  Országgyűlés
    munkájának megindulását kívánta segíteni.

    Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a Házszabály vizsgált
    15. §-a nem önmagában, a frakció létrehozásához előírt 15 fős
    létszám  miatt  bizonyult alkotmányellenesnek,  hanem  azért,
    mert  a  Házszabály nem volt tekintettel a választási törvény
    alapján  listás  mandátumok  szerzésére  jogosulttá  vált,  a
    választók  által  kifejezetten  pártként  támogatott   pártok
    sajátos jogállására és egyenlőségére. A fent — s különösen  a
    7.   pontban   —   kifejtettek  alapján  az  Országgyűlés   a
    Házszabályban    többféleképpen    is    szabályozhatja     a
    képviselőcsoport létrehozásához szükséges létszámot: úgy  is,
    hogy  a  legkisebb, listán bejutott párt mandátumainak számát
    alapul  véve egységesen határozza meg a küszöböt, és úgy  is,
    hogy   a   parlamenti   működés  követelményeiből   kiindulva
    általános  szabályként számszerűen, vagy az összes  képviselő
    létszámának százalékával meghatározott létszámot ír elő, s az
    ezt   el   nem   érő,   listán   mandátumot   szerzett   párt
    frakcióalakítási  jogát  külön  szabállyal   biztosítja.   Az
    Alkotmánybíróság   határozata  nem  tartalmaz   határidőt   a
    Házszabály  kiegészítésére. Amíg azonban a frakcióalapításhoz
    szükséges  létszámot az Országgyűlés nem  határozza  meg,  az
    Alkotmánybíróságnak  ez  a  határozata  a  listán  mandátumot
    szerzett  pártok képviselőcsoport-alakítási jogát közvetlenül
    megalapozza,  s  az  ennek  alapján az  Országgyűlés  alakuló
    ülésén  meghatározható létszám — egyéb rendelkezés  híján,  a
    pártok  egyenlősége alapján — az ugyanahhoz a párthoz tartozó
    képviselők frakcióalakítására általában is irányadó.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró
                                  
              Dr. Ádám Antal             Dr. Bagi István
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                  
              Dr. Erdei Árpád           Dr. Holló András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                  
              Dr. Kilényi Géza           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                  
              Dr. Lábady Tamás          Dr. Németh János
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                  
                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Parliament failing to guarantee that MPs who are not members of any party fraction can be members either of a permanent or an ad hoc committe
     Number of the Decision:
     .
     27/1998. (VI. 16.)
     Date of the decision:
     .
     06/15/1998
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-2-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .