English
Hungarian
Ügyszám:
.
498/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 20/1999. (VI. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/159
.
A döntés kelte: Budapest, 06/23/1999
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában – Dr. Lábady  Tamás
   és  Dr.  Strausz János alkotmánybíráknak a határozat rendelkező
   része  1.  pontjára vonatkozó különvéleményével  –  meghozta  a
   következő
                                  
                            határozatot:
                                  
   1.   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   Büntető
   Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 203.  §  (3)
   bekezdésének a “vagy természet elleni fajtalanságot követ  el,”
   szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   A  Btk.  203.  §  (3)  bekezdése a  következő  szöveggel  marad
   hatályban:

   “(3)  Aki  testvérével közösül, vétség miatt két  évig  terjedő
   szabadságvesztéssel büntetendő.”

   Az  Alkotmánybíróság  elrendeli az alkotmányellenes  jogszabály
   alapján    lefolytatott   és   jogerős   határozattal    lezárt
   büntetőeljárás   felülvizsgálatát,  ha  az  elítélt   még   nem
   mentesült a hátrányos következmények alól.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.
   évi  IV.  törvény  (Btk.)  203.  §  (1)-(2)  bekezdése  és  (3)
   bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat egyebekben elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                  I.
                                   
    1.  A  Btk.  203. §-a alkotmányellenességének megállapítása  és
    megsemmisítése  tárgyában  két külön  indítványt  terjesztettek
    elő. Az Alkotmánybíróság a tárgyi összefüggésre tekintettel  az
    indítványokat egyesítette és azokat egy eljárásban bírálta el.

    1.1.  Az egyik indítványozó a Btk. 203. §-ának teljes egészében
    történő   megsemmisítését   kérte.   Álláspontja   szerint    a
    vérfertőzést  büntetni rendelő jogszabály, az  ebben  a  körben
    érintett    személyek   tekintetében,   sérti    a    hátrányos
    megkülönböztetésnek  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésében
    deklarált tilalmát.

    Beadványában  az  indítványozó  elismeri,  hogy  a   vérrokonok
    szexuális  kapcsolatát  már ősidők óta  tiltották;  a  genetika
    tudományosan  is  igazolta  azt az ősi  tapasztalatot,  hogy  a
    vérrokonok   kapcsolatából   származó   utódoknál   károsodások
    léphetnek   fel.  Az  is  igaz,  hogy  az  emberi   közösségek,
    társadalmak   többsége  ma  is  elítéli  a  közeli   vérrokonok
    szexuális   kapcsolatát.  Mindamellett  e  kapcsolatokban   nem
    lelhetők  fel a társadalmi veszélyesség elemei, ezért az  ilyen
    problémák megoldása nem a büntetőjog területére tartozik, hanem
    a  tudományos  kutatók, orvosok és pszichológusok  hatáskörébe.
    Nem  engedhető meg továbbá, hogy az emberek benső  magánéletébe
    és  szexuális szokásaiba a jog úgy avatkozzék be, hogy közöttük
    ezáltal alkotmányellenes megkülönböztetést tegyen.

    1.2.  A  másik  indítvány a Btk. 203. §-ának a  (3)  bekezdését
    támadja.  Álláspontja szerint a testvérek  közötti  vérfertőzés
    bűntetté    nyilvánítása    alkotmányellenes.    Diszkrimináció
    állapítható meg az azonos nemű testvérek, valamint a  különböző
    nemű   testvérek  egymás  közötti  fajtalansága   tekintetében,
    mégpedig az előbbi személycsoport hátrányára. A törvény ugyanis
    a  testvérek közötti heteroszexuális fajtalankodást nem tekinti
    bűncselekménynek,   a  homoszexuális,  tehát   az   úgynevezett
    "természet elleni" fajtalankodást viszont büntetni rendeli.

                                  II.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    1.1.   A   Btk.   203.   §-a  a  vérfertőzésről   a   következő
    rendelkezéseket tartalmazza:
    "Vérfertőzés
    203. § (1) Aki egyenesági rokonával közösül vagy fajtalankodik,
    bűntettet   követ   el,   és  egy   évtől   öt   évig   terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő.
    (2)  Nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor
    tizennyolcadik életévét nem töltötte be.
    (3)    Aki   testvérével   közösül,   vagy   természet   elleni
    fajtalanságot   követ  el,  vétség  miatt  két   évig   terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő".

    A   Btk.   203.  §  kétféle  magatartásban  határozza   meg   a
    vérfertőzést,  és  ezért  két  különböző  törvényi   tényállást
    határoz  meg,  eltérő  szankciókkal.  Az  első  változat,  mint
    bűntett,  súlyosabb  megítélés  alá  esik.  Elkövetőként  olyan
    személyekre vonatkozik, akik egymásnak fel- illetve lemenő ági,
    tehát   egyenesági  rokonai  (pl.  szülő-gyermek).   Elkövetési
    magatartásként  minden  szexuális  aktus  büntetendő:  mind   a
    közösülés,  mind a különneműek közötti fajtalanság, mind  pedig
    az  azonos  neműek közötti, tehát természet elleni fajtalanság.
    Büntetlenséget   a  törvény  csupán  a  kiskorú   leszármazónak
    biztosít.

    A  második  változat, mint vétség, enyhébb megítélés alá  esik,
    ezért  a  törvényi büntetési tétel is alacsonyabb. Elkövetőként
    azokra  vonatkozik,  akik  egymásnak  vér  szerinti  testvérei.
    Elkövetési  magatartásként a törvény  az  előzőhöz  viszonyítva
    szűkebb  tevékenységi kört szankcionál: a testvérek közösülését
    és az azonos nemű testvérek természet elleni fajtalanságát.

    A  különnemű testvérek közötti fajtalanság e tényállás  alapján
    nem képez bűncselekményt, ellentétben a korábban hatályos Btk.,
    az  1961.  évi  V.  törvény 282. § (3) bekezdésével,  amely  az
    egyenesági  rokonokhoz képest enyhébben ugyan, de  a  testvérek
    közötti mindenfajta nemi kapcsolatot egyaránt büntetni rendelt.

    1.2. Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése így rendelkezik:

    "(1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja a területén  tartózkodó
    minden  személy  részére  az emberi,  illetve  az  állampolgári
    jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín,  nem,
    nyelv,  vallás,  politikai  vagy  más  vélemény,  nemzeti  vagy
    társadalmi  származás, vagyoni, születési  vagy  egyéb  helyzet
    szerinti különbségtétel nélkül."

    Az   Alkotmánybíróság  már  több  határozatban  értelmezte   az
    Alkotmány  70/A. §-ában foglalt tilalom alkotmányos  tartalmát,
    az   emberi  méltósághoz  való  joggal  (Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdés) is összefüggésben.

    Megállapította,  hogy "a jognak mindenkit egyenlőként  (egyenlő
    méltóságú  személyként) kell kezelnie, azaz az emberi  méltóság
    alapjogán   nem   eshet   csorba,   azonos   tisztelettel    és
    körültekintéssel,   az   egyéni   szempontok   azonos   mértékű
    figyelembevételével  kell  a jogosultságok  és  a  kedvezmények
    elosztásának szempontjait meghatározni." (9/1990. (IV. 25.)  AB
    határozat, ABH 1990, 46, 48.)

    Rámutatott  arra  is, hogy "az alapjognak  nem  minősülő  egyéb
    jogra  vonatkozó,  személyek közötti hátrányos megkülönböztetés
    vagy más korlátozás alkotmányellenessége akkor állapítható meg,
    ha  a  sérelem  összefüggésben áll valamely  alapjoggal,  végső
    soron az emberi méltóság általános személyiségi jogával,  és  a
    megkülönböztetésnek,  illetve korlátozásnak  nincs  tárgyilagos
    mérlegelés szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes."  (35/1994.
    (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200.)

    Az indítványok alapján azt a kérdést kellett vizsgálni, hogy  a
    közeli  hozzátartozók (egyenesági rokonok, testvérek) szexuális
    kapcsolatának bűncselekménnyé nyilvánítása, illetve büntetőjogi
    szankcionálása sérti-e az Alkotmány 70/A. §-ában megfogalmazott
    diszkrimináció tilalmát.

    Az   Alkotmánybíróság  a  21/1996.  (V.   17.)   AB   határozat
    indokolásában a következőket fejtette ki: “Általános  jelenség,
    hogy   a   nemi  erkölcs  egyes  részei  –  éppen  az  erkölcsi
    pluralizmus elismerésével – a jogi szankcionálásból kikerülnek.
    Kétségtelen viszont, hogy a büntetőjog a nemi erkölcs területén
    (is)  meghúzza  azt  a  szélső  határt,  amelynek  áthágását  a
    társadalom már nem tűri el. ... Vannak bűncselekmények, ahol ma
    is  nemcsak  egybeesik az erkölcsi és a jogi  megítélés,  hanem
    ahol   a   büntetendőséget  erkölcsileg  nem   lehet   komolyan
    kérdésessé  tenni  – például az emberölésnél.  A  nemi  erkölcs
    szempontjából  sem  lehet  kérdésesnek  tekinteni   például   a
    vérfertőzés  megbüntetését,  noha elméleti  cikkek  már  éppúgy
    megkérdőjelezték  ezt, mint – a "gyermeki  szexualitás  jogait"
    követelve  –  a  "megrontás" bűncselekménnyé nyilvánítását.  Az
    ilyen   törekvések   azonban  elméleti   kuriózumok   maradtak,
    amelyeknek a tételes jogban és az ítélkezésben nincs  hatásuk."
    (ABH 1996. 74, 82.)

    Az Alkotmány védi a házasság és a család intézményét (15. §), a
    16.  §  szerint  pedig:  “A Magyar Köztársaság  különös  gondot
    fordít  az  ifjúság  létbiztonságára,  oktatására,  nevelésére,
    védelmezi az ifjúság érdekeit."

    A  házasság és a közeli (vér)rokonok közötti családi  kapcsolat
    védelme,  az ifjúság tekintetében az állam különös gondoskodási
    kötelezettsége,   valamint  a  leszármazás  genetikai   védelme
    ésszerű   indokát   adják  a  társadalom  e  kiemelt   személyi
    csoportjaira   vonatkozó,  büntetőjogi   következményekben   is
    mutatkozó megkülönböztetésnek.

    A  Btk.  203.  §  (1)  bekezdése, amely az  egyenesági  rokonok
    közötti  fajtalankodást bünteti, vonatkozik a homoszexuális  és
    heteroszexuális   fajtalankodásra  is.  Szexuális   irányultság
    szerinti   különbségtétel  tehát   e   kiemelt   személyi   kör
    tekintetében nem állapítható meg.

    Az  Alkotmánybíróság minderre figyelemmel elutasította  azt  az
    indítványt, amely a Btk. 203. § (1)-(2) bekezdését,  és  a  (3)
    bekezdés  első fordulatát az Alkotmány 70/A. § (1)  bekezdésébe
    ütközőnek állította és megsemmisítését kérte.

    1.3.  A Btk. 203. § (3) bekezdése szerint “aki testvérével  ...
    természet elleni fajtalanságot követ el, ... büntetendő”.

    A fajtalanság fogalmát a Btk. 210/A. § (2) bekezdése értelmezi.
    Eszerint   "E   Cím  alkalmazásában  fajtalanság  a   közösülés
    kivételével minden súlyosan szeméremsértő cselekmény,  amely  a
    nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál."

    Bár  a  törvényi értelmezésben "kivételként" említett közösülés
    fogalmát  a  törvény tételesen nem határozza meg, az évszázados
    múltra visszatekintő jogalkalmazási gyakorlat (az élő jog)  ezt
    elég  szabatosan meghatározta. Büntetőjogi szempontból töretlen
    a  bírói  gyakorlat  a tekintetben, hogy a közösülés  különnemű
    személyek   szexuális   aktusa,   amelyben   a   nemi   szervek
    érintkezésének van döntő szerepe.

    Fajtalanság  alatt  – hacsak a Btk. ki nem  emeli  a  természet
    elleni  fajtalanság  elemét – annak mind heteroszexuális,  mind
    homoszexuális változata értendő.

    A  tényállás  most  vizsgált része  az  azonos  nemű  testvérek
    közötti,    nem    erőszakos,   hanem   egyetértő,    kölcsönös
    beleegyezésükön alapuló természet elleni fajtalanságot  rendeli
    büntetni.   A   testvérek  életkorára  nincs   tekintettel;   a
    bűncselekmény  a testvérek mindegyikének azonos  életkora  vagy
    nagykorúsága  esetén is megvalósul, és akkor is, ha  mindketten
    fiatalkorúak. A bűncselekménynek nincs sértettje,  a  testvérek
    mindegyike  tettes.  A  büntetés neme –  alternatíva  nélkül  –
    szabadságvesztés, mértéke két évig terjedhet.

    A  vizsgált  tényállás a fentiek szerint a fajtalanság  különös
    esetét rendeli büntetni. Ezt a “természet elleni” fajtalanságot
    csak  az  azonos  nemű  testvérek  követhetik  el.  A  vizsgált
    tényállás nem nyilvánítja bűncselekménnyé a különnemű testvérek
    közötti  fajtalanság elkövetését. A tényállás tehát különbséget
    tesz  ugyanazon  magatartás tekintetében az azonos  nemű  és  a
    különnemű testvérek között.

    A  különbségtétel alapja a vizsgált esetben egyedül a szexuális
    irányultság: eszerint a homoszexuális testvérpárokat  fenyegeti
    büntetéssel  a  törvény, a heteroszexuális testvérpárokat  nem.
    Ez,  az  Alkotmány  70/A. § (1) bekezdése  alapján,  az  “egyéb
    helyzet” szerinti különbségtétel.

    Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  “az  egyéb  helyzet”
    szerinti különbségtételnél azt kell vizsgálni, hogy van-e annak
    “tárgyilagos  mérlegelés szerint ésszerű  oka”  (35/1994.  (VI.
    24.) AB határozat, ABH 1994. 197, 200.).

    A  vizsgált esetben ilyen ok nincs. Nem indokolható ésszerűen a
    különnemű  testvérek  közötti fajtalanság  és  az  azonos  nemű
    testvérek  közötti  fajtalanság eltérő büntetőjogi  megítélése.
    Nem  igazolható  az  sem, hogy eltérő lenne  ezek  társadalomra
    veszélyessége.
    Valamely magatartás bűncselekménnyé nyilvánítása [csakúgy, mint
    szabálysértéssé  nyilvánítása (987/B/1990/3.,  ABH  1991.  527,
    530.)],   ezzel   kapcsolatban  társadalomra   veszélyességének
    mérlegelése  a  jogalkotó feladata. Az  Alkotmánybíróság  ismét
    hangsúlyozza,  hogy 21/1996. (V. 17.) AB határozata  szerint  a
    bűncselekmények megállapítása törvényhozói kompetencia, s így a
    demokratikus  többségi vélemény – és érzület – érvényesülésének
    tere." (ABH 1996. 74, 82.)

    Az  Alkotmánybíróság nem jogosult arra, hogy új  bűncselekményi
    tényállások megállapítására kötelezze a jogalkotást, sem  arra,
    hogy  különös  részi  tényállások  részleges  megsemmisítésével
    addig  nem  büntetendő  magatartásokat is büntethetővé  tegyen.
    Köteles  viszont  az  alkotmányellenesnek minősülő  jogszabályt
    megsemmisíteni (az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
    törvény (Abtv.) 40. §).

    Erre  figyelemmel  az  Alkotmánybíróság  a  Btk.  203.  §   (3)
    bekezdésének  második  fordulatát  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)
    bekezdésébe  ütközőnek nyilvánította és  az  Abtv.  43.  §  (3)
    bekezdésében előírt rendelkezéseket meghozta.

    A határozat közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
           Dr. Bagi István                     Dr. Czúcz Ottó
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Erdei Árpád                Dr. Harmathy Attila
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Holló András                   Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Lábady Tamás                 Dr. Strausz János
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Tersztyánszky Ödön              Dr. Vörös Imre
           előadó alkotmánybíró                 alkotmánybíró
     Dr. Strausz János alkotmánybíró különvéleménye

         1.   A   határozat   rendelkező   részének   2.   pontjával
     egyetértek,  az indítványok elutasítása helytálló.  Az  egyenes
     ági   rokonok  közötti,  illetve  testvérek  közötti  szexuális
     kapcsolatokat büntetni rendelő törvényszakasz (Btk. 203.  §)  a
     maga  egészében  valóban nem sérti az Alkotmány rendelkezéseit,
     ezért nincs helye a jogszabály megsemmisítésének.
        
         2.  Nem értek egyet azonban a határozat rendelkező része 1.
     pontjában   foglalt   részleges   megsemmisítéssel,   ezért   a
     határozattal   szemben   –  beleértve  az   ezzel   kapcsolatos
     indokolást is – különvéleményt jelentek be.
         Véleményem  szerint ugyanis a Btk. 203. § (3)  bekezdésének
     az  a  része  sem  ellentétes az Alkotmánnyal, amely  ugyancsak
     vérfertőzés  címén, büntetni rendeli az azonos  nemű  testvérek
     között véghezvitt természet elleni fajtalanságot is.
     Az indítványozó ugyanis tévesen értelmezi az Alkotmány 70/A.  §
     (1)  bekezdésében foglalt, a hátrányos megkülönböztetést  tiltó
     rendelkezést.  Azt  sérelmezi, hogy amíg a törvény  vérfertőzés
     címén büntetéssel fenyegeti azt, aki testvérével közösül,  vagy
     vele  természetellenes fajtalanságot valósít meg, ezzel szemben
     nem nyilvánítja bűncselekménnyé azt a magatartást, amikor külön-
     nemű testvérek egymással fajtalankodnak.
         Következésképpen   a   külön-nemű   testvérek   büntetlenül
     tehetik  meg  azt,  amit  az azonos-neműek  egymással  nem.  Az
     indítványozó  szerint  a  heteroszexuális  és  a  homoszexuális
     testvérpárok   ilyen   jellegű   kapcsolatának   eltérő    jogi
     szabályozása    az    utóbbiak   terhére    hátrányos,    tehát
     alkotmányellenes diszkriminációnak minősül.
        
         3.  Véleményem  szerint azonban abból  a  tényből,  hogy  a
     hatályos büntető törvény már nem fenyegeti büntetéssel a külön-
     nemű  testvérek  közötti fajtalankodást, nem  következik,  hogy
     immár az azonos-neműek közötti természet elleni fajtalanság  se
     legyen büntethető.
     Az természetesen a törvényhozó hatáskörébe tartozik, hogy egyes
     magatartásoknak  milyen súlyt, vagy veszélyességet  tulajdonít,
     illetve,  hogy  miként  szabályoz esetleg  eltérően,  egymáshoz
     hasonló cselekményeket, az Alkotmány mércéje szerint.
         Kizárólag  egy  adott  korhoz  és  társadalmi  felfogáshoz,
     közmegegyezéshez igazodó törvényhozói szándéktól  és  akarattól
     függ, hogy mikor, s milyen cselekményeknek tulajdonít tartósan,
     vagy időlegesen, büntetőjogi relevanciát.
         Valamely   magatartás  aktuális  vagy   tartós   társadalmi
     veszélyességének   megítélése  pedig  szintén   a   törvényhozó
     kompetenciájába tartozik.
     Az   Alkotmány   70/A.  §  (1)  bekezdése  –   amint   azt   az
     Alkotmánybíróság   több   határozatában   kifejtette   –    nem
     mindenfajta   különbségtételt  tilt.  Az   alkotmányi   tilalom
     elsősorban   az   alkotmányos   alapjogok   tekintetében   tett
     megkülönböztetésekre  vonatkozik.  Abban  az  esetben,   ha   a
     megkülönböztetés  nem  alapvető  jog  tekintetében  történt,  a
     megkülönböztetés alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha
     az  önkényes, az emberi méltósághoz való jogot sérti. [61/1992.
     (XI.  20.)  AB  határozat,  ABH 1992. 280-282,  963/B/1993.  AB
     határozat, ABH 1996. 437-445.]
        
         4.   Következésképpen  az  indítványozó  által  sérelmezett
     megkülönböztetés   nem  jelenti  az  Alkotmányban   biztosított
     valamely  alapjog  sérelmét,  tekintettel  arra  is,   hogy   a
     testvérek   közötti  homoszexuális  kapcsolat  létesítése   nem
     fogható   fel  valamely,  az  Alkotmány  által  védett   emberi
     szabadságjognak, illetve alkotmányosan védett értéknek.
         A  hivatkozott  megkülönböztetés  tehát  fennáll,  mégpedig
     azért,  mert a törvényhozó – a közfelfogással összhangban  –  a
     homoszexuális vérfertőzés súlyát, társadalomra veszélyességének
     fokát   a   hasonló  heteroszexuális  magatartásokéhoz   képest
     magasabbnak  tekinti,  olyan súlyúnak,  amely  már  büntetőjogi
     fenyegetést tesz szükségessé.
         A  megkülönböztetés tehát kizárólag büntetőjogi  szempontok
     alapján   történik,  ezért  nem  beszélhetünk  alkotmányellenes
     diszkriminációról, mert ez a különbségtétel  nem  önkényes,  és
     nem fogható fel az emberi méltóság sérelmeként sem.
     Ezért, véleményem szerint, az indítványt e vonatkozásban is  el
     kellett volna utasítani, és így a Btk. 203. § (3) bekezdését  a
     hatályos törvényszöveg szerint érintetlenül hagyni.

     Budapest, 1999. június 23.
                                                   Dr. Strausz János
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom.
                                                    Dr. Lábady Tamás
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Article 203 of the Criminal Code according to which all sexual intercourse between persons who are direct descendants or ascendants is a crime but homosexual intercourse between siblings are misdemeanours
      Number of the Decision:
      .
      20/1999. (VI. 25.)
      Date of the decision:
      .
      06/23/1999
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1999-3-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0020_1999.pdfen_0020_1999.pdf