Hungarian
Ügyszám:
.
1267/G/1990
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 31/1990. (XII. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1990/136
.
A döntés kelte: Budapest, 12/11/1990
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság   a  pénzügyminiszternek  az  Alkotmány
  értelmezése  tárgyában   előterjesztett  indítványa  alapján
  meghozta a következő

                          határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  az indítványt  - amely  a  kedvezményes
  kamatozású hosszú lejáratú lakásépítési, vásárlási kölcsönök
  kamatai tervezett  emelése érdekében  meghozandó jogszabályi
  rendelkezésekhez kéri  az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, és a
  XII. fejezetében szereplő alapvető jogok elvi értelmezését -
  elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   A pénzügyminiszter  indítványában előadta,  hogy  a  kormány
   intézkedni  kíván   a  korábban   folyósított   kedvezményes
   kamatozású  hosszúlejáratú   lakáscélú  kölcsönök  kamatának
   felemeléséről. Az  elgondolás  megvalósításához  a  pénzügyi
   kormányzat   több   változatot   alakított   ki.   A   lépés
   szükségességét a  miniszter azzal  indokolta, - nem tartható
   fenn az  a korábban  bevezetett rendszer,  amely  szerint  a
   lakáscélú  hosszú  lejáratú  kölcsönök  irreálisan  alacsony
   kamata és a tényleges kamatok közötti különbözetet szociális
   jellegű támogatásként  továbbra is  az  állami  költségvetés
   vállalja magára.

   A torzulások  nem számolhatók  fel a  költségvetés lakáscélú
   kiadásainak ésszerű  szintre csökkentése,  és  a  támogatási
   rendszernek a  helyi közösséghez  való közelítése  nélkül. E
   támogatások közül  a legnagyobb - ez évben közel 50 milliárd
   forint, a  jövő évben  a  kamatok  növekedése  következtében
   ennél   is    sokkal   nagyobb   összegű   kamatkülönbözetek
   megtérítése.  írja  a  pénzügyminiszter  indítványában.  Ezt
   követően rámutat  arra is,  hogy az  ügy a  lakosság  széles
   rétegeit érinti  ,  ezért  kéri  az  Alkotmánybíróságtól  az
   Alkotmány értelmezését még a jogszabály-tervezet elkészítése
   előtt. A  kormány számára  ui.  eldöntendő  kérdés,  hogy  a
   korábban  megkötött   kölcsönszerződések  jogszabály   útján
   történő módosítása,  - amelyre  a Ptk.  226. § (2) bekezdése
   alapján lehetőséget látnak - összhangban lesz-e az Alkotmány
   2. § (1) bekezdésében megfogalmazott jogállamisággal, a 7. §
   (2) bekezdésében  szereplő jogalkotás  rendjéről és  a  XII.
   fejezetben leírt  alapvető jogokról és kötelességekről szóló
   szabályaival.

                               II.

   Az  Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi  XXXII.  tv.  (a
   továbbiakban: AB  tv.) 1. §-ának a)-h) pontja sorolja fel az
   Alkotmánybíróság    hatáskörébe     tartozó    ügyeket.    E
   felsorolásban  a   g)  pont   alatt  szerepel  az  Alkotmány
   rendelkezéseinek értelmezése  . Az Alkotmánybíróságról szóló
   törvénytervezet 51. §-ához kapcsolódó miniszteri indokolás e
   hatáskörrel kapcsolatban  a  következőkre  mutatott  rá:  Az
   Alkotmánybíróság  a   határozatait   a   konkért   esetekkel
   kapcsolatban az Alkotmány egyes rendelkezéseinek értelmezése
   alapján hozza meg. A gyakorlatban azonban az Alkotmány egyes
   rendelkezései absztrakt  (nem konkrét  esethez, pl. valamely
   jogszabály  alkotmányosságának   vizsgálatához   kapcsolódó)
   értelmezésének    szükségessége     is    felmerülhet.    Az
   Alkotmánybíróságnak  az   Alkotmány   egyes   rendelkezéseit
   értelmező  hatásköre   nem   érinti   az   Országgyűlés,   a
   Minisztertanács  és   a   Legfelsőbb   Bíróság   jogszabályt
   értelmező hatáskörét,  továbbá a  jogszabály végrehajtásának
   fő irányára és módszerére vonatkozó irányelv kiadását sem.

   Mint ez  a miniszteri indokolás idézett részéből is kitűnik,
   az Alkotmány értelemzésére nem kizárólag az Alkotmánybíróság
   jogosult. Az  Országgyűlést is  megilleti  az  a  jog,  hogy
   hiteles   értelmezést    fűzzön   az    Alkotmány   valamely
   rendelkezéséhez, s  ezen túlmenően,  tevékenységük  ellátása
   során a  jogalkotó és  jogalkalmazó szervek is értelmezik az
   Alkotmányt. Az Alkotmánybíróságtól származó, az AB tv. 1. §-
   ának  g)   pontján  alapuló   alkotmányértelmezés   annyiban
   különbözik az  egyéb  értelmezésektől,  hogy  az  mindenkire
   kötelező (erga omnes) hatályú, s így adott esetben még magát
   az Országgyűlést is köti a törvényalkotás során.

   Ugyanakkor az  Alkotmánybíróság elvi jelentőséggel mutat rá:
   az AB  tv. 1 §-ának g) pontja értelmezésénél is messzemenően
   figyelembe kell  venni a  hatalmi ágak  megosztásának elvét,
   amely a  magyar államszervezet  legfontosabb  szervezeti  és
   működési alapelve. Ebből eredően a hivatkozott rendelkezésen
   alapuló alkotmányértelmezésre  kizárólag akkor kerülhet sor,
   ha  az   indítvány  -  az  AB  tv.  21.  §  6.  bekezdésében
   meghatározott szervek és személyek valamelyikétől származik,
   - nem  általánosságban, hanem valamely konkrét alkotmányjogi
   probléma aspektusából  kezdeményezi az  Alkotmány  ugyancsak
   konkrétan   megjelölt   rendelkezésének   értelemzését,   (a
   törvényjavaslat miniszteri  indokolásában említett absztrakt
   normakontroll  ugyanis  csak a  konkrét ügy  vagy jogszabály
   hiányát  jelenti,   nem  pedig  azt,  hogy  lehetőség  volna
   valamely alkotmányos  rendelkezés teljesen elvont, semmiféle
   konkrét  problémához   nem  kapcsolódó,   s  így   valójában
   parttalan értelmezésére),  -az adott  alkotmányjogi probléma
   közvetlenül - más jogszabály közbejötte nélkül - levezethető
   az Alkotmányból.  (Abból eredően  ugyanis, hogy az Alkotmány
   egy   ország    alaptörvénye,   közvetett    módon   bármely
   jogszabályértelmezési   kérdés    kapcsolatba   hozható   az
   Alkotmánnyal.)    A    kifejtettek    szerint    tehát    az
   Alkotmánybíróság hivatkozott  hatáskörét  megszorítván  kell
   értelmezni. Ha  ugyanis az  Alkotmánybíróság  az  AB  tv  1.
   §-ának g)  pontjában  meghatározott  jogkörét  kiterjesztően
   értelmezné, ez  könnyen olyan  helyzetet idézne elő, hogy az
   illetékes jogalkotó  szervek  nem  csupán  törvények,  hanem
   kormányrendeletek,  sőt  miniszteri  rendeletek  megalkotása
   előtt     is      alkotmányértelmezést      kérnének      az
   Alkotmánybíróságtól. Ez  pedig óhatatlanul oda vezetne, hogy
   az Alkotmánybíróság  magára vállalná  a törvényhozó,  sőt  a
   végrehajtó hatalom  felelősségét is  és  -  az  Alkotmányban
   rögzitett  államszervezeti  elvekkel  szöges  ellentétben  -
   egyfajta alkotmánybírósági kormányzás alakulna ki.

   Az Alkotmánybíróság  mindeddig kevés  alkalommal :  legutóbb
   21/1990.  (X.   4.)  AB   határozatának  meghozatalakor  élt
   alkotmányértelmezési    jogkörével.    Akkor    ugyanis    a
   Miniszterelnök által előterjesztett indítvány maradéktalanul
   megfelelt  az   alkotmányértelmezés   fentiekben   megjelölt
   együttes előfeltételeinek.

   Az Alkotmánybíróság  megítélése szerint  a  Pénzügyminiszter
   indítványa nem  alkalmas arra,  hogy annak  alapján kötelező
   érvényű alkotmányértelmezésre kerüljön sor.

   Az Alkotmánynak az indítványban felhívott 2. § (1) bekezdése
   szerint  a   Magyar  Köztársaság   független,   demokratikus
   jogállam. Az  Alkotmány számszerűen  ugyan pontosan  meg nem
   jelölt, de  a tartalmi  utalásból valószínűsíthető 7. §. (2)
   bekezdése  azt  mondja  ki:  a  jogalkotás  rendjét  törvény
   szabályozza,    amelynek     elfogadásához    a    jelenlevő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges ,
   az ugyancsak  felhívott XII.  fejezet  28.  §-ában  foglalja
   össze az  alapvető emberi és állampolgári jogokat, illetőleg
   kötelességeket.

   Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   az   Alkotmány
   rendelkezéseire ilyen  széles körben  és általános jelleggel
   való hivatkozás  nem lehet  alapja az  AB tv.  1. §-ának  g)
   pontjára  hivatkozással   előterjesztett  indítványnak.   Az
   indítvány egyébként  három, egymástól eltérő variációt vázol
   fel  a   kamatok  emelésére,   mintegy  sugallva,   hogy  az
   Alkotmánybíróság   határozatában   foglaljon   állást   ezek
   valamelyike mellett.  Azon  túlmenően,  hogy  a  szóbajöhető
   megoldási módok közül való választás nem az Alkotmánybíróság
   feladata, az ötletszintű variációk közötti választás márcsak
   amiatt sem  lehetséges, mivel  mindegyik  jogi  szabályozása
   történhet   az   Alkotmány   rendelkezéseivel   összhangban,
   illetőleg az Alkotmányba ütköző módon.

   Rámutatt az  Alkotmánybíróság arra  is: a testülethez érkező
   indítványokat nem  az indítványozó által használt elnevezés,
   hanem   az    indítvány   tartalma   alapján   minősíti.   A
   pénzügyminiszter   valójában    arra   kért    választ    az
   Alkotmánybíróságtól, hogy az Alkotmány rendelkezéseit sérti-
   e a  lakosság részére  folyósított  kedvezményes  kamatozású
   hosszúlejáratú lakásépítési, vásárlási kölcsön kamatainak az
   alábbiakban részletezett  módon és  indokok  alapján  törénő
   emelése. Voltaképpen     tehát      az     indítvány     nem
   alkotmányértelmezésre,  hanem   egy  még  ki  sem  dolgozott
   törvényjavaslat       alkotmányellenességének       előzetes
   vizsgálatára   irányult.    Az   előzetes  normakontroll  az
   Alkotmánybíróságnak az  alkotmányértelmezéstől eltérő, az AB
   tv. 1.  §-ának a) pontjában meghatározott feladata. Előzetes
   normakontrollra azonban  kizárólag  az  Országgyűléshez  már
   benyújtott törvényjavaslat  tekintetében és az AB tv. 33. §.
   (1)  bekezdésében   meghatározott  szervek   vagy  személyek
   indítványa  alapján   van   törvényes   lehetőség.   ( Ilyen
   indítványt -  a alkotmányértelmezéstől  eltérően -  csak  az
   Országgyűlés,  annak   bizottsága,  vagy   50  országgyűlési
   képviselő tehet.)

   Mivel a  jelen esetben  egyik előfeltétel  sem áll  fenn, az
   indítványt ez okból is el kellett utasítani.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal          Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                           alkotmánybíró

           Dr. Schmidt Péter          Dr. Szabó András
             alkotmánybíró              alkotmánybíró

        Dr. Tersztyánszky Ödön        Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró              alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
    Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos véleménye

    1. Az  indítványt  el  kell  utasítani,  mert  az  Alkotmány
    értelmezni kért rendelkezései közül egyik sem hozható érdemi
    összefüggésbe azokkal a szempontokkal, amelyekre tekintettel
    az indítványtevő az értelmezést kérte.

    Az indítványozó  az Alkotmány  2. §  (1) bekezdése  szerinti
    jogállamiság  elvét,  a  XII.  fejezetben  foglalt  alapvető
    jogokat  és   kötelezettségeket  és  a  jogalkotásról  szóló
    rendelkezéseit kérte  értelmezni abból a szempontból, hogy a
    kedvezményes    kamatozású,     hosszúlejáratú     lakossági
    lakásépítési  és   -  vásárlási  kölcsönök  -  jogszabállyal
    meghatározott mértékű - kamatainak jogszabály általi emelése
    sérti-e   ezeket    az   alkotmányos    rendelkezéseket.   A
    pénzügyminiszter  az   indítvány  indokolásában   előadta  a
    tervezett  kamatemelés   technikai  változatait,  továbbá  a
    kamatemelés  gazdasági   indokait.  Szerinte   a  fentiek  a
    lakáspolitika    lényeges    meqváltoztatását,    s    ehhez
    kapcsolódóan a  már  korábban  megkötött  kölcsönszerződések
    tartalmának  jog   szabály  útján  történő  megváltoztatását
    igénylik, melyre  a Polgári  Törvénykönyv  226.  §-ának  (2)
    bekezdése  kivételesen  lehetőséget  ad.  Ennek  a  lakosság
    széles rétegeit érintő hatása azonban felveti azt a kérdést,
    hogy összhangban  áll-e a  tervezett intézkedés az Alkotmány
    értelmezni kért rendelkezéseivel.

    A fentiekből  nem egyértelmű,  hogy a  tervezett  intézkedés
    alkotmányossága a  kamatemelés szociális  hatása miatt, vagy
    pedig  jogi  technikája  miatt  kérdéses-e  az  indítványozó
    számára.

    Az indítvány  fent idézett,  erre vonatkoztatható  részéből,
    valamint  abból,   hogy  a   jogi  megoldás  alkotmányossága
    szempontjából szóbajövő  alkotmányi szakaszok értelmezését -
    a  nem   speciálisan  erre   vonatkozó   jogállamiság   elve
    kivételével  -   az  indítványozó   nem  kérte,  arra  lehet
    következtetni,  hogy  a  kamatemelésnek  a  lakosság  széles
    rétegeit érintő  , nyilvánvalóan  hátrányos hatása  az,  ami
    miatt   a   pénzügyminiszter   az   Alkotmány   értelmezését
    indítványozta. Erre  utal, hogy  amikor abban  kér  döntést,
    sérti-e az  Alkotmány rendelkezéseit  a kölcsönök kamatainak
    az alábbiakban részletezett módon és indokok alapján történő
    emelése ,  az  indítvány  indokolásában  előadott  variációk
    csakis a  lakosság (és  a  költségvetés)  különböző  mértékű
    terhelésében térnek  el egymástól,  és a  jogi megoldásra az
    indítvány csak  a fent  szintén idézett félmondattal tér ki.
    Véleményem  szerint  önálló  kérdés  az,  hogy  egy,  széles
    tömegeket érintő  szociális kedvezmény megvonása alkotmányba
    ütközik-e; tehát  a megvonás  jogi technikájától függetlenül
    döntendő el.  Ugyanígy a  szociális tartalomtól  függetlenül
    alkotmányos  vagy   alkotmányellenes  magánfelek   megkötött
    szerződéseinek utólagos, jogszabály általi megváltoztatása.

    2.   Az    állam   szociális    intézkedései   természetesen
    felvethetnek    alkotmányossági    kérdéseket,    mind    az
    Alkotmányban  foglalt   szociális   jogok,   mindpedig   más
    alkotmányos jogok  szempontjából. A  jelen esetben  a kérdés
    az, hogy az indítványozó a releváns jogok értelmezését kéri-
    e.

    Az indítványban  értelmezni kért  alkotmányos jogok közül az
    alapul  fekvő   kamatemelési   probléma   szociális   hatása
    szempontjából teljesen  irreleváns az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdése ,  valamint a  7. §  (2) bekezdése  és a  8. § (2)
    bekezdése. Az  Alkotmány XII. fejezetében foglalt összes jog
    és kötelezettség  értelmezését kérte  az indítványozó. Ezek:
    az élethez és az emberi méltósághoz való jog; a szabadsághoz
    és a  személyi biztonsághoz  való  jog;  a  jogképesség;  az
    igazságszolgáltatással kapcsolatos jogok; a szabad mozgás és
    letelepedés joga;  a  magánszféra  védelme;  a  gondolat,  a
    lelkiismeret és  a vallás szabadsága; a véleménynyilvánítás,
    a sajtó, a gyülekezés, az egyesülés szabadsága; a panaszjog;
    a férfiak  és  nők  egyenjogúsága;  az  anya-,  gyermek-  és
    ifjúságvédelem; a  nemzeti és  etnikai kisebbségek jogai; az
    állampolgárság; a  választójog; a hátrányos megkülönböztetés
    tilalma; a  munkához való  jog; az érdekvédelmi szervezkedés
    és a  sztrájk joga;  az egyezséghez  való jog;  a  szociális
    biztonsághoz való  jog; a  művelődéshez való jog, valamint a
    tudományos, művészeti  és tanszabadság; továbbá a honvédelmi
    kötelezettség,  a   közterhekhez  való   hozzájárulás  és  a
    gyermekek taníttatásának kötelessége.

    Nyilvánvaló,   hogy   ezek   közül   az   értelmezés   adott
    szempontjából  csak   a  70/E.   §-ban   foglalt   szociális
    biztonsághoz való jog relevanciája vizsgálható.

    a)  A   jogállamiság  elve   az  adott   szociális  probléma
    szempontjából  az   alábbiak  miatt   nem  értelmezhető:  Az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint Magyarország független,
    demokratikus jogállam. A magyar Alkotmány tehát - sok ország
    alkotmányától    eltérően,    pl.    NSZK,    Franciaország,
    Spanyolország  -   nem   minősíti   az   államot   szociális
    jogállamnak. A jogállamiság deklarálása Magyarországon tehát
    kizárólag formális  joguralomként értelmezendő,  s  tartalmi
    kérdésekben  továbbutal  az  egyéb,  nevesített  alkotmányos
    jogokra  .   Csak  abban  az  esetben  lehet  közvetlenül  a
    jogállamiság  elvét   felhívni,  ha  adott  kérdésben  ilyen
    jogokat  az   Alkotmány   nem   ismer.   A jogállamiság   az
    indítványban  megjelölt  szociális  kérdésben  tehát  annyit
    jelent, hogy  az Alkotmányban biztosított szociális jogoknak
    érvényesülniök kell.  Ezek közül az indítványozó a szociális
    biztonsághoz való jogot kérte értelmezni.

    b) A  70/E. §  (1) bekezdése  szerint a  Magyar  Köztársaság
    állampolgárainak  joguk   van  a   szociális   biztonsághoz;
    öregség,  betegség,   rokkantság,  özvegység,   árvaság,  és
    önhibájukon kívül  bekövetkezett  munkanélküliség  esetén  a
    megélhetésükhöz  szükséges   ellátásra  jogosultak.   A  (2)
    bekezdés szerint  a Magyar  Köztársaság  az  ellátásra  való
    jogot a  társadalombiztosítás útján és szociális intézmények
    rendszerével valósítja  meg. Az  adott  kérdésben  -  nem  a
    felsorolt esetekben  járó ellátásról  lévén szó  - csakis az
    (1)  bekezdésben   írott  szociális  biztonsághoz  való  jog
    esetleges relevanciája  vizsgálható. Előzetesen  eldöntendő,
    hogy  a   kedvezményes  lakáskamat  szociális  intézkedésnek
    minősül-e  csupán   azért,  mert  az  esetek  nagy  részében
    történetesen    rászorulóknak     nyújtott    lakáshozjutási
    lehetőséget. Formálisan  tekintve  ugyanis  sem  az  eredeti
    rendelkezések, sem  a tervezett  módosítások nem  függnek  a
    kedvezményezett  szociális   helyzetétől,  s  különösen  nem
    rászorultságától.

    A nagy  számok törvényére  hagyatkozva  az  Alkotmánybíróság
    elfogadhatja azt,  hogy a  lakáskamatok  esetében  szociális
    juttatásról van  szó, amely  tehát a  szociális  biztonságot
    szolgálja. Ennek  a juttatásnak  a mérve  ,  mikéntje,  vagy
    technikai megoldása  azonban a  70/E. §  értelmezésével  nem
    hozható érdemi  összefüggésbe. Egyetértve a teljes ülés azon
    álláspontjával,   hogy   alkotmányértelmezési   indítványnak
    kizárólag az  Alkotmány valamely rendelkezéséből közvetlenül
    -   más   jogszabály   közbejötte   nélkül   -   levezethető
    alkotmányjogi probléma  esetén van helye, ezt az alábbiakkal
    tartom szükségesnek  kiegészíteni: Nem  ez -  az  indítványt
    irrelevanciája miatt  elutasító határozat - az alkalmas hely
    az Alkotmánybíróság  szociális  jogokról  való  felfogásának
    teljes  kifejtésére.   Ugyanakkor  a   döntés  indokolásához
    nélkülözhetetlen annak  leszögezése, hogy a 70/E. §-nak az a
    rendelkezése, amely  szerint az állampolgároknak joguk van a
    szociális biztonsághoz,  nem  ad  senkinek  alanyi  jogot  a
    szociális  biztonságra   ,  minthogy   jogi  igények   ilyen
    általánosságban nem  is definiálhatók.  A  vonatkozó  alanyi
    jogokat a  törvényhozásnak (és  a bírói  gyakorlatnak)  kell
    meghatároznia.

    A 70/E.  §-t a  17. §-sal  együtt vizsgálva, amely kimondja,
    hogy  a   Magyar  Köztársaság   a  rászorulókról   kiterjedt
    szociális intézkedésekkel  gondoskodik, megállapítható, hogy
    a szociális  jogok vonatkozásában  nem alanyi  jogról, hanem
    állami  feladatról   van  szó.  A  szociális  gondoskodásnak
    semmilyen mértékét,  és semmilyen  ismérvét az Alkotmány nem
    állapítja meg,  mindezek megállapítása  és  megvalósítása  a
    törvényhozás és  a kormány  felelőssége és  kötelessége. (Az
    Alkotmány nem  garantálja a  létminimumot sem,  az  egyetlen
    nevesített állami  feladat az öregek, munkanélküliek, és más
    megnevezett   rétegek   megélhetéséhez   szükséges   ellátás
    biztosítása.)

    A 70/E.  §-ról tehát  az Alkotmánybíróság  ennél  továbbmenő
    értelmezést nem  adhat, mert  annak  megállapítása,  hogy  a
    szociális biztonságot szolgáló állami intézkedések mennyiben
    alkotmányosak,  nem   a  70/E.  §  kérdése.  A  70/E.  §-sal
    kapcsolatban a  szociális  jogok  természetének  tisztázásán
    kivül  csak  a  mulasztás  megállapítása  merülhet  fel.  Ez
    természetesen alkalmat  ad az Alkotmánybíróságnak arra, hogy
    a maga  minimális követelményeit  a  szociális  biztonsággal
    kapcsolatban megfogalmazza  és érvényesítse.  De erre csakis
    határesetekben kerülhet sor. E határon belül tehát önmagában
    minden koncepció  alkotmányos, amely a szociális biztonságot
    szolgálja,  s  a  felmerülő  alkotmányossági  problémák  más
    alkotmányos rendelkezésekkel  lehetnek  csak  kapcsolatosak,
    mint pl. a diszkrimináció tilalma (pl. egyes rétegek túlzott
    megterhelése esetén), vagy a szerzett jogok problémája.

    Feltételezhető, hogy  a lakáskölcsönök  kamatának felemelése
    esetében nem  a szociális biztonság határkérdéséről van szó,
    de ezt  nem a  70/E. § absztrakt értelmezése keretében lehet
    eldönteni,    hanem     csakis    a    konkrét    jogszabály
    alkotmányosságának   esetleges    vizsgálata    során.    Az
    indítványban feltett  kérdés tehát  az Alkotmány  70/E. §-át
    tekintve is  irreleváns. c)  Az  indítvány  nem  nevesítette
    az  Alkotmány   értelmezni    kért   jogalkotásról     szóló
    rendelkezéseit.

    Az   Alkotmány 7.  §-a kimondja,  hoqy a jogalkotás  rendjét
    törvény határozza  meg. A  8. §  (2)  bekezdése  szerint  az
    alapvető jogokra  vonatkozó  szabályokat  törvény  állapítja
    meg,   alapvetö   jog   lényeges   tartalmát   azonban   nem
    korlátozhatja.  A   7.  §   az  adott   kérdéssel  semmilyen
    összefüggésben  nincs,  az  indítványban  megadott  szempont
    szerint  értelmezhetetlen;  az  pedig,  hoqy  a  kamatemelés
    sértette-e az  alapvető jog  lényeges  tartalmát,  csakis  a
    törvény alkotmányossági vizsgálatában vethető fel.

    3. Mivel  az Alkotmánybíróság nem hívta fel az indítványozót
    annak tisztázására,  hogy a  kamatemelés módja  alatt  annak
    jogi  megvalósitását   is  érti-e,   az  Alkotmánybíróságnak
    foglalkoznia kell azzal a kérdéssel, hogy az értelmezni kért
    rendelkezések ebből a szempontból értelmezhetőek-e.

    Az indítvány szerint a kormány a Ptk 226. § (2) bekezdésében
    foglalt lehetőséggel  kíván élni,  mely szerint jogszabály a
    hatálybalépése előtt  megkötött szerződések  tartalmát  csak
    kivételesen  változtathatja   meg.  Véleményem   szerint   a
    kivételesség megállapításának  az Alkotmányban meghatározott
    korlátai vannak, s ezért az alkotmányértelmezési probléma is
    lehet.  ( Eredményét   tekintve  ez   áll   összhangban   az
    Alkotmánybíróság   eddigi    gyakorlatával   is.    Lásd   a
    110/B/1990/9. számú  határozatot.) A  szerződésbe való ilyen
    durva állami beavatkozás határait viszont a tulajdonhoz való
    jogban (13.  § (1)  bekezdés és  a  szerződés  szabadságának
    elvében ( melyet az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata a 9.
    § (1) bekezdésében írott piacgazdaság részének tekint ) kell
    keresni.

    Az indítvány  nem  ezeket,  vagyis  nem  az  Alkotmánynak  a
    tulajdonra  vonatkozó   13.  §-át,   és  nem   a  szerződési
    szabadságot tartalmazó  9. §-át kérte értelmezni, hanem a 2.
    § (1)  bekezdést, illetve  a XII.  fejezet összes  jogát  és
    kötelezettségét.  Ezek  között  és  az  értelmezés  alapjául
    szolgáló szerződésmódosítási  probléma között  azonban nincs
    összefüggés.

    Budapest, 1990. december 11.
                                               Dr. Sólyom László
                                                   alkotmánybíró

    Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos véleménye

    A  pénzügyminiszter   elgondolásait  azért  terjesztette  az
    Alkotmánybíróság elé, mert azok széles tömegeket érintenek ,
    így  ez   ügyben  nyilván   minden  változtatás  tiltakozási
    hullámot vált  ki, és  ennek  legalábbis  az  alkotmányosság
    vonalán   elejét   kívánja   venni.   Ugyanakkor   a   három
    alternatíva,     amelynek     koncepcióját     előterjeszti,
    alkotmányosság  szempontjából   nem   tartalmaz   határozott
    irányvonalakat és  egyaránt lehetne  akár alkotmányos,  akár
    alkotmányellenes - a kidolgozástól függően.

    A felvázolt  megoldások egyike  sem különböztet  alkotmányos
    szempontok szerint. A piacsemlegesség elve azt kívánná, hogy
    ne  csak   a  hitelezők   egy  csoportjával  foglalkozzék  a
    koncepció, vagy  kellően alkotmányos  alapon  indokolja,  ha
    mégis ezt teszi.

    Az arányos  közteherviselés elvét  a  megoldásnak  abban  is
    közelíteni kell,  amit továbbra  is  közteherként  oszt  el,
    nemcsak abban,  amit a  kedvezményezettekre terhel,  s ennek
    indokolását  ugyancsak   adni  kellene.  Végül  a  szociális
    biztonság szempontja  azt igényli, hogy a nem feltétlenül és
    nem egyenlő  mértékben szociális  támogatást nyújtó  hitelek
    kihatásának megfelelő mérlegelésére az ellentételezésnél mód
    nyíljék. Az  állampolgárok  közötti  diszkrimináció  tilalma
    miatt pedig  megfontolandó,  hogy  az  ellentételezések  nem
    diszkriminatív módon  szorítanak-e hátrányos helyzetbe egyes
    lakossági   rétegeket.   Más   alkotmányos   szempontok   is
    felmerülhetnek a megoldás kidolgozása során.

    Mindezek vonatkozásában a benyújtott elképzelések semmit sem
    tartalmaznak,    azt     mutatják,    hogy    alkotmányosság
    szempontjából az előterjesztő azokat egyáltalán nem gondolta
    át, ezért  az Alkotmánybíróság a közölt koncepcióvázlatokkal
    nem tud érdemben foglalkozni.

    Budapest, 1990. december 11.
                                              Dr. Zlinszky János
                                                   alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    31/1990. (XII. 18.)
    Date of the decision:
    .
    12/11/1990
    .
    .