English
Hungarian
Ügyszám:
.
656/E/1999
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 32/2006. (VII. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/430
.
A döntés kelte: Budapest, 07/11/2006
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az      Alkotmánybíróság      jogszabályi      rendelkezések
   alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
   eljárásban és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítása tárgyában meghozta a következő

                            határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja:  az   Országgyűlés
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő
   azzal,  hogy  nem  szabályozta  törvényben  a  kormányülések
   tartalmi   dokumentálásának  rendjét.  Az   Alkotmánybíróság
   felhívja  az  Országgyűlést,  hogy  jogalkotási  feladatának
   2006. december 31. napjáig tegyen eleget.

   2.  Az  Alkotmánybíróság az államtitokról  és  a  szolgálati
   titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 1. számú melléklet 13.
   pontja   „valamint   az  e  testületek   üléseiről   készült
   összefoglaló,  emlékeztető  vagy  jegyzőkönyv”   szövegrésze
   alkotmányellenességének megállapítására és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

   3.  Az  Alkotmánybíróság az államtitokról  és  a  szolgálati
   titokról  szóló  1995. évi LXV. törvény 3. §  (1)  bekezdése
   „továbbá   a  Kormány  és  az  ügyrendje  által  létrehozott
   testület    zavartalan    működéséhez    fűződő    érdekeit”
   szövegrészének   alkotmányossági  felülvizsgálatára   indult
   alkotmánybírósági eljárást megszünteti.

   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz  két indítvány  érkezett  a  kormány
    üléseinek    dokumentálásával   és   azok   nyilvánosságával
    kapcsolatosan.  Az  egyik indítvány  szerint  alkotmánysértő
    helyzet jött létre azáltal, hogy a kormány üléseiről  csupán
    emlékeztető   készül,  amely  a  jelenlévők   névsorát,   az
    előterjesztések  címét,  a  hozzászólók  nevét,  a  szavazás
    tényét és arányát tartalmazza. Az indítványozó úgy véli, az,
    hogy  az  ország  sorsát  befolyásoló döntések  születésének
    körülményeiről   sem   magnófelvétel,   sem   szó   szerinti
    jegyzőkönyv,  de  még  tartalmi  összefoglaló  sem   készül,
    ellentétes az Alkotmány 61.  (1) bekezdésében biztosított, a
    közérdekű    adatok   megismeréséhez   fűződő    alkotmányos
    alapjoggal.   Ezért   kérte   az  Alkotmánybíróságot,   hogy
    állapítsa  meg:  a törvényhozó azzal, hogy nem  írta  elő  a
    kormányülések   tartalmi  dokumentálásának  kötelezettségét,
    elmulasztotta jogalkotói feladatának teljesítését.

    A  másik indítvány az államtitokról és a szolgálati titokról
    szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Titoktv.) 3. §
    (1)  bekezdés  „továbbá  a Kormány  és  az  ügyrendje  által
    létrehozott testület zavartalan működéséhez fűződő érdekeit”
    szövegrészének,  valamint a Titoktv.  1.  számú  mellékletét
    alkotó  titokköri  jegyzék  (a továbbiakban:  államtitokköri
    jegyzék)  13.  pontja  „valamint az e  testületek  üléseiről
    készült    összefoglaló,   emlékeztető   vagy   jegyzőkönyv”
    szövegrészének alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.

    Az indítványozók szerint a Titoktv. 3. § (1) bekezdése és az
    államtitokköri jegyzék 13. pontja alapján – az Alkotmány 61.
    § (1) bekezdésébe ütköző módon – államtitokká minősíthető „a
    Kormány    és   ügyrendje   alapján   létrehozott   testület
    működésével  összefüggő döntés-előkészítő, belső használatra
    készült   adat,  valamint  e  testületek  üléseiről  készült
    összefoglaló,  emlékeztető  vagy jegyzőkönyv”.  A  közérdekű
    adatok   megismeréséhez  való  jog  aránytalan  és  önkényes
    korlátozását jelenti – érvelnek az indítványozók –,  hogy  a
    kormány   diszkrecionális  döntése  alapján   vonhatóak   az
    államtitok körébe az egyébként közérdekű adatok.

    Az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében a jogállamiság  lényegét
    adó jogbiztonságot sértőnek tartják továbbá, hogy „a Kormány
    és   az  ügyrendje  által  létrehozott  testület  zavartalan
    működése”   fogalmilag   tisztázatlan,   bizonytalan    jogi
    kategória,    amely    nem   lehet   a   közérdekű    adatok
    nyilvánosságához  való jog korlátozásának alapja.  Emellett,
    álláspontjuk  szerint  a szabad véleménynyilvánításhoz  való
    jogot aránytalanul korlátozza a kifogásolt rendelkezés, mert
    a Titoktv. azzal, hogy az államtitokká minősítés feltételeit
    a  kormány  diszkrecionális döntésére bízva  szabályozta,  a
    Btk.   221.  §-ába  foglalt  államtitoksértés  tényállásának
    hatályát  önkényesen kiszélesítette. Ez az Alkotmány  61.  §
    (1)  bekezdése  és  a  2.  §  (1) bekezdésében  szabályozott
    jogállamiság sérelmével jár.

    Az  Alkotmánybíróság  a két indítványt  egyesítette  és  egy
    eljárásban bírálta el.

                                  II.

    Az  Alkotmánynak  az  ügy elbírálása során  figyelembe  vett
    rendelkezései:

    „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság független,  demokratikus
    jogállam.”
    „8.  §  (2)  A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra  és
    kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „35.  §  (2)  A  Kormány a maga feladatkörében  rendeleteket
    bocsát  ki,  és  határozatokat hoz. Ezeket a  miniszterelnök
    írja  alá. A Kormány rendelete és határozata törvénnyel  nem
    lehet  ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos  lapban
    ki kell hirdetni.”
    „37.  §  (1)  A  miniszterelnök vezeti  a  Kormány  üléseit,
    gondoskodik   a   Kormány  rendeleteinek  és  határozatainak
    végrehajtásáról.”
    „39. § (1) Működéséért a Kormány az Országgyűlésnek felelős.
    Munkájáról    az   Országgyűlésnek   rendszeresen    köteles
    beszámolni.
    (2)  A  Kormány  tagjai a Kormánynak és  az  Országgyűlésnek
    felelősek,  tevékenységükről kötelesek a  Kormánynak  és  az
    Országgyűlésnek beszámolni. […]”
    „61.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

    A  Titoktv.-nek  és a Kormány ügyrendjéről szóló  1088/1994.
    (IX. 20.) Kormány határozatnak (a továbbiakban: Ügyrend)  az
    indítványozók    által    sérelmezett,    az     indítványok
    benyújtásakor hatályban volt rendelkezései:

    Titoktv.:  „3. § (1) Államtitok az az adat, amely e  törvény
    mellékletében  (a továbbiakban: államtitokkör) meghatározott
    adatfajta körébe tartozik, és a minősítési eljárás alapján a
    minősítő   kétséget   kizáróan   megállapította,   hogy   az
    érvényességi  idő  lejárta  előtti nyilvánosságra  hozatala,
    jogosulatlan  megszerzése  vagy felhasználása,  illetéktelen
    személy  tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére
    hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti a  Magyar
    Köztársaság  honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési  vagy
    bűnmegelőzési,  központi pénzügyi, külügyi  vagy  nemzetközi
    kapcsolataival  összefüggő,  valamint  igazságszolgáltatási,
    továbbá  a  Kormány  és  az  ügyrendje  alapján  létrehozott
    testület zavartalan működéséhez fűződő érdekeit.”

    „1. számú melléklet az 1995. évi LXV. törvényhez
    Államtitokköri jegyzék
    13.  A  Kormány és az ügyrendje alapján létrehozott testület
    működésével  összefüggő döntés-előkészítő, belső használatra
    készült  adat,  valamint az e testületek  üléseiről  készült
    összefoglaló, emlékeztető vagy jegyzőkönyv.
    Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50
    év.”

    Ügyrend:
    „V.
    A Kormány üléséről készült összefoglaló és hangfelvétel
    83.  A Kormány üléséről összefoglaló készül. Az összefoglaló
    elkészítéséről  –  az  ülést  követő  öt  napon  belül  –  a
    Miniszterelnöki    Hivatal    közigazgatási     államtitkára
    gondoskodik.
    84.  A  Kormány  üléséről szóló összefoglaló  tartalmazza  a
    jelenlévők névsorát, az előterjesztések címét, a hozzászólók
    nevét, szavazás esetén ennek tényét és számszerű arányát,  a
    koalíciós  egyetértési jogot gyakorló  kormánytag  esetleges
    ellenvéleményére való utalást, valamint a döntést.”

    A   Titoktv.-nek  és  az  Ügyrendnek  az  indítványok  által
    érintett, azok elbírálásakor hatályban lévő rendelkezései:

    Titoktv.:  „3. § (1) Államtitok az az adat, amely e  törvény
    1.   számú  mellékletében  (a  továbbiakban:  államtitokkör)
    meghatározott  adatfajta körébe tartozik,  és  a  minősítési
    eljárás   alapján   a  minősítő  megállapította,   hogy   az
    érvényességi  idő  lejárta  előtti nyilvánosságra  hozatala,
    jogosulatlan  megszerzése  vagy felhasználása,  illetéktelen
    személy  tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére
    hozzáférhetetlenné    tétele    közvetlenül    sérti    vagy
    veszélyezteti  a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott
    honvédelmi,      nemzetbiztonsági,     bűnüldözési      vagy
    bűnmegelőzési,  központi pénzügyi, külügyi  vagy  nemzetközi
    kapcsolataival   összefüggő,  valamint  igazságszolgáltatási
    érdekeit.”

    „1. számú melléklet az 1995. évi LXV. törvényhez
    Államtitokköri jegyzék
    13.  A  Kormány és az ügyrendje alapján létrehozott testület
    működésével  összefüggő döntés-előkészítő, belső használatra
    készült  adat,  valamint az e testületek  üléseiről  készült
    összefoglaló, emlékeztető vagy jegyzőkönyv.
    Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideje: 50
    év.”

    Ügyrend:
    „V.
    A Kormány üléséről készült összefoglaló és hangfelvétel
    83.  A Kormány üléséről összefoglaló és az ülés szó szerinti
    jegyzőkönyvéül szolgáló hangfelvétel készül. Az összefoglaló
    elkészítéséről  –  az  ülést  követő  öt  napon  belül  –  a
    Miniszterelnöki   Hivatal   jogi   helyettes    államtitkára
    gondoskodik.
    84.  A  Kormány  üléséről szóló összefoglaló  tartalmazza  a
    jelenlévők névsorát, az előterjesztések címét, a hozzászólók
    nevét, szavazás esetén ennek tényét és számszerű arányát,  a
    koalíciós  egyetértési jogot gyakorló  kormánytag  esetleges
    ellenvéleményére való utalást, valamint a döntést.”

                                 III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    Az  Alkotmánybíróság  elsőként a kormányülésen  elhangzottak
    rögzítésével   kapcsolatos   szabályokat   vizsgálta    azon
    indítvány  alapján,  amely szerint az Alkotmány  61.  §  (1)
    bekezdését sértő jogalkotói mulasztás áll fenn a kormányülés
    tartalmi dokumentálására vonatkozó törvényi szabályok hiánya
    miatt.

    1. Az Alkotmánybíróság mindenekelőtt azt tanulmányozta, hogy
    az európai államok milyen jogforrási szinten lévő szabályban
    rendelkeznek a kormány működéséről, azon belül is az  ülések
    dokumentálásáról.

    1.1.  Néhány uniós tagállam alkotmánya kifejezetten  említi,
    hogy  a  kormányülésen jegyzőkönyv készül. A finn  alkotmány
    60.  cikk  (2)  bekezdése alapján a kormányülésen  résztvevő
    miniszterek   felelősek  az  üléseken  hozott   döntésekért,
    kivéve, ha a miniszter az elfogadott határozattal nem értett
    egyet,  és ezt a tényt a jegyzőkönyvbe felvetette. Ennél  is
    részletesebben rendelkezik a svéd alkotmány VII. fejezet  6.
    cikke,  amely egyrészt megköveteli, hogy a kormány üléseiről
    jegyzőkönyv  készüljön,  másrészt előírja,  hogy  az  ülésen
    elhangzott   különvéleményt  a  jegyzőkönyvnek  tartalmaznia
    kell.

    1.2.  A vizsgált országok egy részében a kormány működéséről
    és   az   ügyrendi  szabályok  megalkotásáról  az  alkotmány
    rendelkezik,   de   az   alkotmányos  felhatalmazó   szabály
    végrehajtására  hozott jogszabályok rendezik  részletesen  a
    kormányülések rendjét és az ott elhangzottak rögzítését.
    A  német  szövetségi alkotmány 65. cikkének  utolsó  mondata
    szerint „a szövetségi kancellár a szövetségi kormány  ügyeit
    a  szövetségi  kormány által meghatározott és  a  szövetségi
    elnök   által   jóváhagyott  ügyrend  alapján   intézi”.   E
    felhatalmazás  nyújt  lehetőséget arra,  hogy  a  szövetségi
    kormány ügyrendjében rendezze a kormányülések rendjét és  az
    ott  elhangzottak rögzítését. Az ügyrend 27. § (1) bekezdése
    kimondja,  hogy  a  szövetségi kormány üléséről  feljegyzést
    kell készíteni. [Geschäftsordnung der Bundesregierung (GMBl.
    S. 137)]
    A  görög alkotmány 81. cikk (1) bekezdése is továbbdelegálja
    a  kormány  működéséről való döntés jogát.  E  felhatalmazás
    alapján  hozott  63/2005.  számú kormányrendelet  7.  és  8.
    cikkei   rendelkeznek  arról,  hogy  kormányülésről  készült
    összefoglalónak  tartalmaznia  kell  a  kormányülés  helyét,
    időpontját,  az  ülésen résztvevők nevét, a  kormány  tagjai
    által  benyújtott javaslatok, jelentések rövid leírását,  és
    az  azzal  kapcsolatban elhangzott miniszteri álláspontokat,
    továbbá a kormány döntését a szavazati arányokkal együtt.
    A lengyel alkotmány 146. cikk (4) bekezdés l) pontja alapján
    az „Alkotmány és a törvényben meghatározott elvek szerint és
    mértékben  a  Minisztertanács különösen: […] l) meghatározza
    saját  szervezetét  és munkarendjét. Ugyanezen  bekezdés  a)
    pontja  szerint  a  Minisztertanács biztosítja  a  törvények
    végrehajtását.    A   Minisztertanácsról   szóló    1996-ban
    elfogadott    törvény   22.   cikke    arra    kötelezi    a
    Minisztertanácsot,  hogy  az  ülései  tárgyáról  és  az  ott
    elfogadott   döntésekről  tájékoztassa  a  közvéleményt.   E
    törvény  keretei  között értelmezendő a 2002-ben  elfogadott
    kormányügyrend,   amelynek   37.   §   (1)    bekezdése    a
    minisztertanácsi   üléseket   követően   az   ott    készült
    hangfelvétel alapján jegyzőkönyv készítését írja elő,  amely
    egyrészt   az   ülésen  elhangzottakat,  másrészt   az   ott
    elfogadott valamennyi döntést rögzíti.

    1.3.  A vizsgált alkotmányok jelentős részében a kormányülés
    kifejezés  különböző szövegösszefüggésben  jelenik  meg,  de
    többségükben  közös vonás, hogy az alkotmány  csupán  említi
    azt. A litván alkotmány 95. cikk (1) bekezdése hangsúlyozza,
    hogy   a   Litván  Köztársaság  Kormánya  ülésein  dönt   az
    allamigazgatás  ügyeiben,  és  hogy  az  Állami   Főszámvevő
    jogosult részt venni ezeken az üléseken. A szlovák alkotmány
    118.   cikke   a  kormány  határozatképességéről   tartalmaz
    rendelkezést,  a  holland alkotmány 45. cikk  (3)  bekezdése
    pedig   a  következőképpen  utal  a  kormányülésekre:   „[a]
    Minisztertanács  megtárgyalja és meghatározza  az  általános
    kormányzati   politikát   és   gondoskodik   ezen   politika
    egységéről”.
    A   magyar   Alkotmány  a  cseh  alkotmány  77.   cikk   (1)
    bekezdésével  és  a lett alkotmány 60. cikkével  megegyezően
    csupán   arról  rendelkezik,  hogy  a  Kormány   üléseit   a
    miniszterelnök vezeti [37. § (1) bekezdés].

    1.4.   Attól  függően,  hogy  az  egyes  alkotmányok  milyen
    részletesen  rendezik  a  kormányülések  dokumentálását,   a
    következő   megállapítások  tehetők.  Ha  az   alkotmány   a
    kormányülés tényére történő utaláson túl az ott elhangzottak
    rögzítéséről is rendelkezik, mint például a svéd és  a  finn
    alkotmány,  akkor  ez az alkotmányos parancs  behatárolja  a
    jogalkotónak    a    kormányülések   szabályozását    érintő
    mozgásterét.
    Az   1.2.   pontban   felsorolt   esetekben   az   alkotmány
    felhatalmazást  ad a kormányügyrend megalkotására,  ezért  a
    kormány    köteles   megalkotni   a   működésére   vonatkozó
    szabályokat. Ezeknek a szabályoknak összhangban kell lenniük
    a   magasabb   szintű  jogszabályokkal,   mindenekelőtt   az
    alkotmány  rendelkezéseivel. Így például a német  szövetségi
    kormány   ügyrendje  is  a  német  alkotmány  5.  cikk   (1)
    bekezdésében biztosított tájékozódáshoz való jog, és  e  jog
    végrehajtására   elfogadott   információszabadságról   szóló
    törvény         keretei         között         értelmezendő.
    [Informationsfreiheitsgesetz (BGBI. I S. 2722)]
    Az  1.3.  pontban hivatkozott jogrendekben  az  alkotmány  a
    kormány  működésével  kapcsolatos  szabályozás  mellőzésével
    engedi   át  a  részletszabályok  megalkotásának   a   jogát
    törvényhozási  tárgyak  esetén  a  törvényhozás,   –   saját
    működésére   vonatkozóan   –  pedig   a   kormány   számára.
    Megállapítható,  hogy ilyenkor a törvényhozás  az  alkotmány
    egyéb,   elsősorban   az   információszabadságot   biztosító
    rendelkezésének  végrehajtására hoz törvényt  a  kormányzati
    dokumentumok   tartalmáról,  nyilvánosságáról.   A   kormány
    működéséről  más  tekintetben  az  adott  kormány  ügyrendje
    határoz.   [Lásd  például  Hollandiában  (Dutch   Government
    Information  Act; Wet openbaarheid van bestuur, Stb.  31-10-
    1991, 703 és Rules of procedure of the Council of Ministers,
    Reglement van orde van de ministerrad); és Szlovákiában (Act
    on  Freedom of Information, 211/2000 Z.z. Zákon zo 17.  mája
    2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
    niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ és Rules  of
    procedure of the Slovak government, Rokovací poriadok  vlády
    Slovenskej republiky). Az Egyesült Királyságban a Freedom of
    Information Act (2000, c.36) és emellett az Open  Government
    Code   of  Practice  of  Access  to  Government  Information
    rendelkezik   a   kabinetülések   dokumentálásáról   és    e
    dokumentumokhoz való hozzáférésről.]
    A   magyar   Alkotmány  ez  utóbbi  rendszerekhez  hasonlóan
    delegálja  a szabályozást kizárólagos törvényhozási  tárgyak
    esetén   az  Országgyűlésre,  a  kormány  működését   érintő
    részletszabályok vonatkozásában a kormányra.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  áttekintette  a  rendszerváltozást
    követő    magyar   kormányok   üléseinek   dokumentációjával
    kapcsolatos  rendelkezéseket és az  azok  alapján  kialakult
    joggyakorlatot.
    Az   1990-es   szabad   parlamenti  választásokat   követően
    hivatalba  lépett  kormány által kiadott ideiglenes  ügyrend
    alapján  1990  és 1992 közötti időszakban a kormányülésekről
    szó   szerinti  jegyzőkönyv  és  összefoglaló  készült.   Az
    összefoglalónak tartalmaznia kellett a jelen lévők névsorát,
    az  előterjesztések címét, a hozzászólók nevét,  a  szavazás
    esetén  ennek  tényét  és  számszerű  arányát,  valamint   a
    döntést.  1006/1990.  (VII. 17.) Korm. határozat  29–31.  Az
    ideiglenes ügyrendet hatályon kívül helyező 1025/1991.  (VI.
    25.)  Korm.  határozat  változatlanul  fenntartotta  a   szó
    szerinti  jegyzőkönyvezést és az összefoglalók  készítésének
    rendjét,  a  1025/1992. (V. 5.) Korm. határozat viszont  úgy
    módosította  az  ügyrendet,  hogy  1992.  május  5-től  csak
    tartalmi összefoglaló készült a kormány üléseiről.  A  jelen
    ügyben  vizsgált  Ügyrend  visszaállította  a  szó  szerinti
    jegyzőkönyvezést  úgy, hogy e célra hangfelvétel  rögzítését
    írta elő. 1995-1996-ban ilyen felvétel nem készült, mert  az
    Ügyrendet   megváltoztató  1070/1995.   (VII.   29.)   Korm.
    határozat   kizárólag   az   összefoglaló   készítésének   a
    kötelezettségét     tartotta    fenn,    a     kormányülésen
    elhangzottakról  való hangfelvétel-készítés  kötelezettségét
    hatályon  kívül  helyezte.  Az 1035/1996.  (IV.  24.)  Korm.
    határozat    ismét   kötelezővé   tette   a    kormányülésen
    elhangzottak hangfelvételre rögzítését. Az 1090/1998.  (VII.
    15.)  Korm.  határozat viszont úgy módosította az Ügyrendet,
    hogy  1998.  július  15-e  és  2002.  június  8-a  között  a
    Miniszterelnöki  Hivatalnak  sem  hangfelvételt,   sem   szó
    szerinti  jegyzőkönyvet  nem kellett  készítenie  a  kormány
    üléseiről,   és   a  tanácskozáson  elhangzó   hozzászólások
    tartalmi  összefoglalását sem kellett, hogy  tartalmazza  az
    összefoglaló.     Az     Ügyrend    legutóbbi     módosítása
    eredményeképpen,   2002.  júniusától  a  kormány   üléseiről
    összefoglaló és az ülés szó szerinti jegyzőkönyvéül szolgáló
    hangfelvétel készül. Az összefoglalók eredeti példányait  és
    a  hangfelvételeket  a  Miniszterelnöki  Hivatal  őrzi,  nem
    selejtezhetők,   és   a  kezelésükre   a   köziratokról,   a
    közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről  szóló
    1995.   évi   LXVI.  törvény  és  a  Titoktv.  rendelkezései
    alkalmazandók.
    A  fentiekből jól látható, hogy az elmúlt több, mint  másfél
    évtized   során   a   kormányok  saját  belátásuk   szerint,
    rendszeresen    módosították   az   üléseken    elhangzottak
    rögzítésére   és   a   kormányülések  iratainak   kezelésére
    vonatkozó  szabályokat.  Ezek  a  változtatások  esetlegesek
    voltak,   ezért   az   ülések   dokumentálására   vonatkozó,
    következetesen érvényesülő gyakorlat nem alakult ki.

    3.1.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
    (a  továbbiakban: Abtv.) 49. § (1) bekezdése szerint, ha  az
    Alkotmánybíróság  hivatalból, illetőleg  bárki  indítványára
    azt  állapítja  meg,  hogy a jogalkotó szerv  a  jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta
    is  ezzel  alkotmányellenességet idézett elő,  a  mulasztást
    elkövető   szervet  –  határidő  megjelölésével  –  felhívja
    feladatának   teljesítésére.   A   jogalkotói   mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség  az  Alkotmányból   akkor
    vezethető  le  közvetlenül  –  az  erre  irányuló,   konkrét
    jogszabályi felhatalmazáson alapuló jogalkotói kötelezettség
    nélkül  is  –  ha valamely alkotmányos alapjog érvényesülése
    vagy biztosítása ezt feltétlenül, kényszerítően megköveteli.
    29/1999. (X. 6.) AB határozat, ABH 1999, 294, 299.
    Az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének első fordulata alapján  a
    Magyar  Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre
    vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Az alapjogokkal
    való  összefüggés  ugyanakkor  nem  minden  esetben  követel
    törvényi   szintű   szabályozást,   de   „valamely   alapjog
    tartalmának    meghatározása   és   lényeges    garanciáinak
    megállapítása  csakis  törvényben  történhet,  törvény  kell
    továbbá az alapjog közvetlen és jelentős korlátozásához is”.
    Először  64/1991. (XII. 17.) AB határozat;  ABH  1991,  297,
    300.
    A  kormányülések dokumentáltsága (még inkább  annak  hiánya)
    több  alapjogot  érint.  Az  indítványozók  ezek  közül   az
    Alkotmány 61. § (1) bekezdését nevesítik. Az Alkotmány 61. §
    (1)  bekezdése  alapján mindenkinek joga van  arra,  hogy  a
    közérdekű  adatokat  megismerje és  terjessze.  A  közérdekű
    adatokhoz  való  szabad hozzáférés teszi lehetővé  az  állam
    polgárai  számára a választott népképviseleti testületek,  a
    végrehajtó hatalom, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás
    működése jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését.  A
    nyilvánosság a közhatalom demokratikus működésének  próbája.
    A   közérdekű  információk  megismerhetősége  garantálja   a
    közügyek    intézésének   áttekinthetőségét.   A    közügyek
    bonyolultsága miatt a közhatalmi döntésalkotásra,  az  ügyek
    intézésére  gyakorolt  ellenőrzés és befolyás  azonban  csak
    akkor  lehet  hatékony, ha az illetékes szervek  felfedik  a
    szükséges információkat. 32/1992. (V. 29.) AB határozat, ABH
    1992, 182, 183-184.
    Az  Alkotmánybíróság  a  korábbi határozataiban  foglaltakat
    fenntartva   jelen  döntésben  azt  hangsúlyozza,   hogy   a
    közhatalmat   gyakorló   intézmények   mellett   az   állami
    költségvetésből  részesülő  más  intézmények  is   kötelesek
    működésüket    kellőképpen   dokumentálni:   a    közfeladat
    ellátásával kapcsolatos tevékenységüket érintő információkat
    mindenekelőtt  le kell jegyezniük, azaz rögzíteniük  kell  a
    közérdekű adatokat.
    A   magyar   alkotmányos  rendszerben  a  kormány   egyrészt
    politikai,   kormányzati  szerepet  tölt  be,   másrészt   a
    közigazgatás központi szerve. Ülésein – mindkét funkciójából
    adódóan  –  az ország életét nagyban befolyásoló közhatalmi,
    politikai döntések születnek. Egy demokratikus jogállamban a
    polgároknak  joguk  van  arra, hogy az  életükre  alapvetően
    kiható  döntéseket,  az azokat alátámasztó  indokokat  és  a
    döntéshozatalban résztvevők szakmai álláspontjait (esetleges
    ellenvéleményeiket) – akár késleltetetten is –  megismerjék.
    A  kormányüléseken  elhangzottak lejegyzéséről  való  döntés
    ezért  egyszersmind  a  közérdekű  információk  rögzítéséről
    szóló döntés és a későbbi kutathatóság előfeltétele.
    Az Alkotmány 37. § (1) bekezdésének első fordulata szerint a
    miniszterelnök  vezeti  a kormány  üléseit.  Ezen  kívül  az
    Alkotmány nem nevesíti a kormányüléseket. Az Alkotmány 35. §
    (2) bekezdése és a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény
    (a  továbbiakban:  Jat.)  46.  §  (1)  bekezdése  alapján  a
    határozati   formában   elfogadott   Ügyrend   V.   fejezete
    rendelkezik arról, hogy a kormány az üléseiről milyen típusú
    információkat  köteles  rögzíteni.  Az  Ügyrend  83.  pontja
    összefoglaló  készítését  és  a  szó  szerinti   jegyzőkönyv
    alapjául  szolgáló hangfelvétel rögzítését követeli  meg.  A
    84.  pont  alapján a kormány üléséről szóló  összefoglaló  a
    jelenlevők névsorát, az előterjesztések címét, a hozzászólók
    nevét, szavazás esetén ennek tényét és számszerű arányát,  a
    koalíciós  egyetértési jogot gyakorló  kormánytag  esetleges
    ellenvéleményére   való   utalást,   valamint   a    döntést
    tartalmazza.  Jelenleg a kormány határoz tehát  arról,  hogy
    milyen  mélységben  rendeli  el a kormányüléseken  megjelenő
    álláspontok rögzítését.
    A  Jat.  46.  §  (1)  bekezdése alapján  elfogadott  kormány
    határozat  az  állami irányítás egyéb jogi  eszköze,  vagyis
    olyan  nem  jogszabályi jogforrás, amely nem  közvetlenül  a
    jogalanyokat,  hanem kizárólag az adott  szervezetet,  jelen
    esetben  a  kormányt  kötelező  rendelkezést  tartalmaz.   A
    kormány határozatát – az Alkotmány keretein belül – bármikor
    módosíthatja.  Abban az esetben, ha a kormány  az  üléseiről
    szóló  összefoglaló kötelező tartalmi kellékeit  és/vagy  az
    ülésen   elhangzottakat  rögzítő  hangfelvételre   vonatkozó
    szabályokat  úgy állapítja meg, hogy az nem tesz  eleget  az
    Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésének,  a  kormány  határozat
    utólagos alkotmányossági vizsgálata keretében teremthető meg
    az  összhang  az Alkotmánnyal. Egy ilyen utólagos  vizsgálat
    azonban nem alkalmas arra, hogy a kormányülések rögzítésének
    elmaradását követően a tanácskozáson elhangzottak  tartalmát
    rekonstruálja. Hiányos vagy más módon elégtelen  szabályozás
    esetén   nem   történik   meg   a  kormányülések   megfelelő
    dokumentálása, ami pedig utólag nem orvosolható  jogsérelmet
    okoz.
    Az  a lehetőség, hogy a kormány rövidebb-hosszabb ideig  nem
    rögzíti a közérdekű információkat, ellehetetlenítve ezzel az
    információszabadságot, közvetlenül és jelentősen  korlátozza
    az  Alkotmány  61. § (1) bekezdésében biztosított  közérdekű
    adatok  megismerésének  jogát. Következésképpen,  a  kormány
    tanácskozásáról    készült   összefoglalók,    jegyzőkönyvek
    tartalmára,   valamint   az  ülésen   készült   hangfelvétel
    kezelésére  vonatkozó  szabályok  az  Alkotmány  8.  §   (2)
    bekezdéséből    következően   törvényhozási    tárgyak.    A
    kormányülések dokumentálásáról ezért nem dönthet a  kormány,
    az  Országgyűlésnek törvényben kell megállapítania azokat  a
    szabályokat,  amelyek  alapján a kormány  jegyzőkönyvet,  de
    legalábbis   tartalmi  összefoglalót   készít   az   ülésein
    elhangzottakról.

    3.2. A kormányülésekre vonatkozó dokumentálási kötelezettség
    az  Alkotmány  8. § (2) bekezdése és a 61. §  (1)  bekezdése
    mellett következik az Alkotmány 2. § (1) és a 39. §  (1)  és
    (2)  bekezdéseiből  is. Az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében
    megfogalmazott  jogállamiság követelménye alapján  „csak  az
    eljárási   normák  betartásával  működnek  alkotmányosan   a
    jogintézmények”. [9/1992. (I. 30.) AB határozat,  ABH  1992,
    59,   65.]  Vagyis  csak  az  Alkotmány  és  az  alkotmányos
    jogszabályoknak  megfelelő, formalizált  szabályok  szerinti
    közhatalmi  döntéshozatal felel meg az Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésének.   A   végrehajtó  hatalmat  gyakorló   kormány
    felelősséggel  tartozik azért, hogy a köz érdekében  végzett
    tevékenysége,  a  döntéshozatal  folyamata  és  a  meghozott
    döntések  megfelelnek e követelménynek. Ez  a  felelősség  a
    parlamentáris  kormányformából  következően  elsősorban   az
    Országgyűléssel   szemben   jelenik   meg.    A    testületi
    felelősséget  nevesíti az Alkotmány 39. § (1) bekezdése,  az
    egyes kormánytagok felelősségét pedig az Alkotmány 39. § (2)
    bekezdése.

    Az    Alkotmánybíróság   megállapította:   az   Országgyűlés
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő
    azzal,  hogy  nem  szabályozta  törvényben  a  kormányülések
    tartalmi   dokumentálásának  rendjét.  Az   Alkotmánybíróság
    felhívja   az  Országgyűlést,  hogy  2006.  december   31-ig
    törvényben   tegye  kötelezővé  a  kormány   számára,   hogy
    megfelelő módon rögzítse az ülésein elhangzottakat.
    Mindez  nem  érinti a kormány ügyrendalkotási  autonómiáját,
    azaz   a   saját   működésére   vonatkozó   részletszabályok
    kidolgozásának  lehetőségét. Jelen határozat kifejezetten  a
    kormány    döntési    folyamatának   a    lényegét    érintő
    dokumentálással  kapcsolatban  állapít  meg  törvényalkotási
    kötelezettséget.

                                  IV.

    1.  Az  Alkotmánybíróság a következőkben  az  államtitokköri
    jegyzék  13.  pontja  második fordulatának  alkotmányosságát
    vizsgálta,   amely   alapján  törvényes  eljárás   keretében
    államtitokká  minősíthető a kormány és az ügyrendje  alapján
    létrehozott   testületek  üléseiről  készült   összefoglaló,
    emlékeztető vagy jegyzőkönyv.
    Az  egyik  indítvány szerint e rendelkezés sérti a közérdekű
    adatok  megismerhetőségéhez és terjesztéséhez való  alapvető
    jogot. Az indítványozók úgy vélik, a szabály diszkrecionális
    jogkörbe   utalja   a   kormány  és  az  ügyrendje   alapján
    létrehozott   testületek  üléseiről  készült  összefoglalók,
    emlékeztetők  és  jegyzőkönyvek  titkosítását,   amikor   az
    üléseken elhangzó információ tartalmára való tekintet nélkül
    teszi lehetővé a titkosítást.
    A  kérelmezők azt követően fordultak az Alkotmánybírósághoz,
    hogy  az  Országgyűlés  az  1999. évi  CXIII.  törvénnyel  a
    Titoktv.  3.  § (1) bekezdését kiegészítette  a  „továbbá  a
    Kormány   és   az   ügyrendje  által  létrehozott   testület
    zavartalan  működéséhez fűződő érdekeit”  szövegrésszel,  az
    államtitokköri  jegyzék 13. pontját pedig  úgy  módosította,
    hogy  államtitokká  minősíthető  legyen  a  kormány  és   az
    ügyrendje  alapján  létrejött testületek  üléseiről  készült
    összefoglaló,     emlékeztető    vagy     jegyzőkönyv.     E
    törvénymódosítást megelőzően a 13. pont alapján a kormány és
    az  ügyrend  alapján létrehozott testületek  működése  során
    keletkező  azok az adatok voltak államtitokká  minősíthetők,
    amelyek  az  államtitokköri  jegyzék  valamely  pontja   alá
    tartoztak.
    A  2003. évi LIII. törvény hatályon kívül helyezte az  1999.
    évi  CXIII.  törvény által a Titoktv. 3. §  (1)  bekezdésébe
    beiktatott    szövegrészt,    az    államtitok    fogalmában
    meghatározott védendő értékek sorából kikerült „a Kormány és
    az   ügyrendje   alapján  létrehozott  testület   zavartalan
    működéséhez  fűződő” érdek, azt ma már szolgálati  titokként
    védi  a  Titoktv.  Az  államtitokköri  jegyzék  13.  pontját
    azonban a törvénymódosítás változatlanul hagyta.

    2. Alkotmányossági vizsgálata során az Alkotmánybíróság arra
    a   kérdésre  kereste  a  választ:  összeegyeztethető-e   az
    Alkotmány  61.  §  (1) bekezdésével, hogy az  államtitokköri
    jegyzék  13.  pontjának második fordulata lehetővé  teszi  a
    kormány   és   az  ügyrendje  alapján  létrejött  testületek
    üléseiről készült összefoglaló, emlékeztető vagy jegyzőkönyv
    államtitokká  minősítését, és ezzel  azok  legfeljebb  ötven
    évre történő titkosítását.

    2.1.    A   közügyek   intézésének   áttekinthetőségét    és
    ellenőrizhetőségét a közérdekű információk  megismerhetősége
    garantálja.  A  közérdekű  információk  birtokában  lehetünk
    képesek  a  közhatalom,  ezen  belül  a  végrehajtó  hatalom
    működésének  jogszerűségét és hatékonyságát megfelelő  módon
    ellenőrizni. A végrehajtó hatalom számára az Alkotmány 35. §-
    ában    biztosított   hatáskörök   teljességét   a   kormány
    gyakorolja.  Különösen  fontos  tehát  a  közérdekű   adatok
    megismeréséhez  való  alapvető emberi  jog  érvényesülése  a
    kormányzati  munka felülvizsgálatában. Nem képzelhető  el  a
    közügyekről  folyó  érdemi vita a kormány  kezelésében  lévő
    releváns közérdekű információk ismerete nélkül.
    Az  Európa  Tanács Parlamenti Közgyűlése is  szorgalmazza  a
    kormányzati    dokumentumok   lehető   legnagyobb    mértékű
    nyilvánosságát,     pontosabban    azt,     hogy     „néhány
    elkerülhetetlen  kivételtől  eltekintve,  az   állampolgárok
    megismerhessék   a   kormányzati   dokumentumokat”   különös
    tekintettel arra, hogy „a parlamenti demokrácia  csak  akkor
    működhet  megfelelőképpen, ha az állampolgárok és választott
    képviselőik  teljes körűen informáltak”  [az  Európa  Tanács
    Parlamenti  Közgyűlésének 854 (1979) ajánlása].  Az  ajánlás
    indokolásában a következőképpen fogalmaz a Közgyűlés:  „Csak
    egy  informált  társadalom  lehet  demokratikus  társadalom.
    Ebből  következik,  hogy  egy demokratikus  társadalomban  a
    kormány  politikáját  és annak megvalósítása  módját  érintő
    informáltság  nemcsak  egyéni jog,  hanem  a  kormánynak  is
    kötelessége  a  közvélemény  tájékoztatása”.  A   Miniszteri
    Bizottság hivatalos dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló
    (2002) 2. számú ajánlása annak érdekében, hogy a közvélemény
    tájékozott  módon vehessen részt a közügyek  megvitatásában,
    hogy  a  korrupció kockázata csökkenjen és hogy erősödjön  a
    kormányzati   intézményekbe  vetett  bizalom,  egy   minimum
    követelményszintet megjelenítő listát tett közzé. Ez alapján
    fő  szabály  szerint kérésre bárki hozzáférhet  a  hatóságok
    birtokában   lévő  hivatalos  dokumentumokhoz,   mely   alól
    bizonyos  esetekben  kivétel tehető. A  kivételeket  azonban
    jogszabálynak    kell   megállapítania.   A   nyilvánosságot
    korlátozó  indoknak emellett szükségesnek  kell  lennie  egy
    demokratikus   társadalomban  és  a  korlátozás   mértékének
    arányban   kell  állnia  az  ajánlásban  felsorolt   védendő
    érdekekkel. Az ajánlás IV.1.x. pontja alapján ilyen  védendő
    érdek  a  hatóságok vagy a hatóságok egymás közötti bizalmas
    tanácskozása a döntések előkészítése során. Az Európa Tanács
    tagállamaiban  az  aktanyilvánosság követelménye  ezért  nem
    vonatkozik   a   belső  használatra  szánt   munkaanyagokra,
    emlékeztetőkre,  tervezetekre,  javaslatokra.  [Lásd   erről
    34/1994.  (VI.  24.) AB határozat, ABH 1994, 175,  190-191.;
    655/B/1995. AB határozat, ABH 1997, 604, 607.]

    2.2.   A   választott  testületek  és  azok   bizottságainak
    üléseivel  ellentétben  a  kormányülés  a  hatályos   magyar
    szabályok szerint nem nyilvános. Ennek egyrészt az a  célja,
    hogy   a  kormány  tagjai  szabadon  és  részletekbe  menően
    vitázhassanak  az  egyes  előterjesztésekről  és  az  ülésen
    felmerülő  politikai, gazdasági, társadalmi  kérdésekről.  A
    kormány üléseit a miniszterelnök vezeti [Alkotmány 37. § (1)
    bekezdés],  és  a  miniszterelnökön keresztül  érvényesül  a
    kormány   Országgyűléssel  szembeni  felelőssége  [Alkotmány
    39/A. §]. A kormány hatásköreit a miniszterelnök vezetésével
    testületként    gyakorolja.    A    kormány    politikájának
    egységességét  kérdőjelezné meg, ha  az  ülések  és  az  ott
    elhangzó  ellentétes  vélemények  folyamatosan  és   kivétel
    nélkül nyilvánosságot kapnának.
    Emellett,  az ország életét befolyásoló fontos politikai  és
    gazdasági    döntések    későbbi    végrehajtását    gyakran
    lehetetlenné   tenné,  ha  a  kormányülésen   megtárgyalandó
    tervezett   lépések  a  döntéshozatal  előtt  nyilvánosságot
    kapnának. Annak is lehet méltányolható indoka, ha a  kormány
    egy   korábbi   ülésén   elfogadott  döntés   nyilvánosságra
    hozatalát későbbi időpontra halasztja, elkerülendő,  hogy  a
    tervezett  intézkedések  bevezetése  előtt  meghiúsuljon   a
    kormányzati politika végrehajtása.
    Végül,  a  nyilvánosságnak  a kormányülésről  való  kizárása
    elősegítheti,  hogy  az  ülésen  elhangzó  felszólalások  ne
    váljanak kortesbeszéddé, azaz ne a választópolgárok  számára
    közvetítsenek politikai üzeneteket.

    2.3.   A   zárt   üléseken   a   kormányzati   döntéshozatal
    folyamatáról  dokumentáció  készül.  Az  ilyen  dokumentáció
    (összefoglaló, emlékeztető, jegyzőkönyv) különféle  adatokat
    tartalmaz. Van közte olyan közérdekű adat, amely esetében az
    átmeneti  nyilvánosságkorlátozás  sem  elfogadható,   (ilyen
    például   –   tipikus  esetben  –  az  ülés  napirendje,   a
    döntéshozatalban  résztvevők  neve,  a  meghozott  döntések,
    stb.).   Ezek   egy   részének   elektronikus   úton    való
    közzétételére  az elektronikus információszabadságról  szóló
    2005.  évi  XC.  törvény  és az ahhoz kapcsolódó,  általános
    közzétételi listát tartalmazó melléklet kötelez. A melléklet
    II.  8.  pontja  alapján  a  közfeladatot  ellátó  szerv  (a
    változásokat   követően  azonnal)  köteles   az   interneten
    közzétenni   a   testületi  szerv  döntései  előkészítésének
    rendjét, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módját,
    eljárási  szabályait,  a testületi szerv  üléseinek  helyét,
    idejét,    továbbá   nyilvánosságát,   döntéseit,   ülésének
    jegyzőkönyveit, illetve összefoglalóit, valamint a testületi
    szerv   szavazásának   adatait,  ha   ezt   jogszabály   nem
    korlátozza.
    [Jelenleg a kormány – többek között – a www.meh.hu  honlapon
    keresztül    tájékoztatja   a   közvéleményt   az    ülésein
    elhangzottakról. Itt teszi közé a Miniszterelnöki Hivatal  a
    kormányülések időpontját, a résztvevők listáját és a kormány
    döntéseit.     Emellett,     a    kormányüléseket     követő
    sajtótájékoztatók írásos anyaga érhető el a honlapon.]
    Emellett,  a  személyes  adatok védelméről  és  a  közérdekű
    adatok  nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Avtv.)  20.  § (1)  bekezdése  alapján  bárki
    benyújthatja   a  közérdekű  adat  megismerésére   vonatkozó
    igényét.  Az  igény  teljesítésének  megtagadásáról,   annak
    indokaival  együtt,  nyolc napon belül  értesíteni  kell  az
    igénylőt. Ezt követően az igénylő a bírósághoz fordulhat.  A
    bíróság     előtt    a    megtagadás    jogszerűségét     és
    megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles bizonyítani
    [Avtv. 20. § (6) bekezdés, 21. § (1), (2) bekezdések].

    2.4.  A  kormányülésen  elhangzottakat rögzítő  dokumentumok
    (összefoglalók, emlékeztetők, jegyzőkönyvek) tartalmazhatnak
    olyan  információt, amelynek titkosítása  alkotmányosan  nem
    kifogásolható.  Jogrendszerünk ma több lehetőséget  biztosít
    arra, hogy a kormányülést rögzítő iratokba foglalt közérdekű
    adatok  egy  része a stabil kormányzás érdekében  ne  legyen
    azonnal megismerhető.
    Az   Avtv.   19/A.   §  (1)  bekezdése  alapján   a   döntés
    meghozatalára   irányuló  eljárás   során   készített   vagy
    rögzített,   a   döntés  megalapozását   szolgáló   adat   a
    keletkezésétől  számított tíz évig nem nyilvános.  Az  Avtv.
    alapján  azonban  a  döntés előkészítése  során  keletkezett
    és/vagy  a  döntést  megalapozó adat megismerését  a  kezelő
    szerv  vezetője  engedélyezheti. Az igény abban  az  esetben
    utasítható  el,  ha  az adat megismerése a  szerv  törvényes
    működési  rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen
    külső  befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot
    keletkeztető  álláspontjának a döntések  előkészítése  során
    történő szabad kifejtését veszélyeztetné [Avtv. 19/A. § (1)-
    (3) bekezdések].
    A  Titoktv. 4. § (1) bekezdése alapján – többek között  –  a
    Kormány   ügyrendje   szerint   működő   testület   vezetője
    szolgálati  titokká minősítheti azt a szolgálati  titokkörbe
    tartozó adatot, amelynek az érvényességi idő lejárta  előtti
    nyilvánosságra   hozatala,   jogosulatlan   megszerzése   és
    felhasználása,  illetéktelen személy részére  hozzáférhetővé
    tétele,  továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné
    tétele  sérti vagy veszélyezteti az állami vagy közfeladatot
    ellátó szerv működésének rendjét, akadályozza a feladat-  és
    hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását, és
    ezáltal    közvetve   a   Magyar   Köztársaság    törvényben
    meghatározott  érdekeit  hátrányosan  érinti.  A  szolgálati
    titok  érvényességi  ideje az adat  minősítésétől  számított
    legfeljebb  húsz  év  lehet. A kormány  zavartalan  működése
    érdekében  tehát  szolgálati titokká minősíthetőek  azok  az
    egyébként közérdekű adatok, amelyek nem érintenek a Titoktv.
    3.  §  (1)  bekezdésében  szereplő,  államtitokként  védendő
    érdeket    (honvédelmi,    nemzetbiztonsági,    bűnüldözési,
    bűnmegelőzési,  központi pénzügyi, külügyi  vagy  nemzetközi
    kapcsolatokkal   összefüggő,  továbbá   igazságszolgáltatási
    érdeket).   Amennyiben   ezen  érdekek   védelme   érdekében
    szükséges,   a   Titoktv.  3.  §   (1)   bekezdése   és   az
    államtitokköri  jegyzék  13.  pontja  alapján  minősíthetőek
    államtitokká     az     összefoglalóban,     emlékeztetőben,
    jegyzőkönyvben foglalt adatok.

    2.5.   Bizonyos   tárgyak  államtitokkörbe  való   felvétele
    mindenképpen az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében biztosított
    közérdekű  adatok  megismeréséhez fűződő  jog  közvetlen  és
    jelentős korlátozását jelenti.
    Az állam abban az esetben korlátozhatja az alapjogokat, ha a
    legitim  cél  védelme más módon nem érhető el.  „Az  alapjog
    korlátozásának  alkotmányosságához tehát szükséges,  hogy  a
    korlátozás  megfeleljen az arányosság  követelményeinek:  az
    elérni  kívánt cél fontossága és az ennek érdekében  okozott
    alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyenek  egymással.
    A  törvényhozó  a  korlátozás során  köteles  az  adott  cél
    elérésére    alkalmas   legenyhébb   eszközt    alkalmazni.”
    (Összefoglalóan: 879/B/1992. AB határozat, ABH 1996, 401.)
    Jelen  ügyben is a korlátozó szabályozásnak a cél  elérésére
    való  alkalmassága,  továbbá  szükségessége  és  arányossága
    vizsgálandó.    A    „közérdekű   adatok    nyilvánosságának
    korlátozása  csak  akkor  alkotmányos,  ha  az  nem   csupán
    formális   szempontokon  nyugszik,  hanem  a   korlátozással
    szemben  tartalmi  követelmények  is  érvényesülnek,   s   a
    korlátozás   addig   marad  fenn,  amíg   azt   a   tartalmi
    követelmények indokolják”. [12/2004. (IV. 7.) AB  határozat,
    ABH   2004,  217,  226.]  Tartalmi  követelmény,   hogy   az
    információszabadság korlátozásának kényszerítő  oka  legyen,
    és a korlátozás mértéke az elérendő céllal arányban álljon.

    Jelen    ügyben    az   alapjog-korlátozás   –    törvényben
    meghatározott  –  legitim indoka az, hogy a kormányülésekről
    készült   dokumentumoknak  a  honvédelmi,  nemzetbiztonsági,
    bűnüldözési,  bűnmegelőzési,  központi  pénzügyi,   külügyi,
    nemzetközi     kapcsolatokkal     összefüggő      és      az
    igazságszolgáltatási   érdeket   közvetlenül   sértő    vagy
    veszélyeztető adatai csak késleltetetten, egy  bizonyos  idő
    elteltével legyenek megismerhetők.
    A 2003. évi LIII. törvény hatályba lépésével a Titoktv. 3. §
    (1)  bekezdésében  az  államtitok  fogalmában  meghatározott
    védendő  értékek sorából kikerült „a Kormány és az ügyrendje
    alapján  létrehozott testület zavartalan működéséhez fűződő”
    érdek.  Ez azt jelenti, hogy jelenleg a Titoktv.  3.  §  (1)
    bekezdése  és  az  államtitokköri jegyzék 13.  pont  második
    fordulata  alapján akkor minősíthető államtitokká a  kormány
    és   az  ügyrendje  alapján  létrehozott  testület  üléséről
    készült összefoglalóban, emlékeztetőben, vagy jegyzőkönyvben
    foglalt   adat,   ha  arról  törvényes  minősítési   eljárás
    keretében a minősítő megállapította: nyilvánosságra hozatala
    vagy  illetéktelen  személy tudomására hozatala  közvetlenül
    sérti  vagy veszélyezteti az imént felsorolt, államtitokként
    védendő érdekeket.
    Az  államtitokköri  jegyzék 13. pontjának második  fordulata
    alapján   nem   a   kormányülésekről  szóló   összefoglalók,
    emlékeztetők, jegyzőkönyvek egésze titkosítható tehát, hanem
    csak azok az adatok, amelyek esetében teljesül a Titoktv. 3.
    §-ában foglalt valamennyi feltétel. Ilyen körülmények között
    az  államtitokköri jegyzék 13. pontjának vizsgált része  nem
    tekinthető  a  közérdekű  adatok  megismeréséhez  való   jog
    szükségtelen korlátozásának.

    Valamely  adat  államtitokká minősítésének jogszerűségét  az
    adatvédelmi  biztos  vizsgálhatja. Ha  az  adat  minősítését
    indokolatlannak  tartja, a minősítőt annak megváltoztatására
    vagy a minősítés megszüntetésére szólítja fel. A felszólítás
    megalapozatlanságának   megállapítása   iránt   a   minősítő
    bírósághoz fordulhat [Avtv. 26. § (5) bekezdés].
    Emellett,  a  IV.  2.3.  pontban kifejtettek  szerint  bárki
    kérheti  a  kormánytól  a  közérdekű  adatok  megismerhetővé
    tételét. Ha a kormány az igényt azon az alapon tagadja  meg,
    hogy  a kért adat államtitok, és ezért az igénylő által  meg
    nem  ismerhető,  akkor  a bíróság előtt  a  kormány  köteles
    bizonyítani érveinek jogszerűségét és megalapozottságát.
    Az  adatvédelmi  biztos felszólítása  alapján  indult  és  a
    közérdekű adatot igénylő által indított perben is a  bíróság
    jogosult  dönteni abban a kérdésben, hogy  a  kérdéses  adat
    minősítése az Alkotmánynak és az alkotmányos jogszabályoknak
    megfelelően  történt-e. Egyes közérdekű adatok  államtitokká
    minősítésének   indokoltságát   az   Alkotmánybíróság    nem
    vizsgálhatja, az ugyanis az Avtv. 21. § és 26. §-ai  alapján
    a  bíróság  feladata.  Az  államtitokká  minősítés  tartalmi
    indokoltsága    törvényi    követelmény,     ezért     annak
    felülvizsgálata során a bíróság is tartalmi kontrollt végez.
    [A  szolgálati titokkal kapcsolatban lásd 12/2004. (IV.  7.)
    AB határozat, ABH 2004, 217, 224.]
    Minthogy  az Avtv. több garanciát tartalmaz a kormányülésről
    készült    összefoglaló,   emlékeztető   vagy    jegyzőkönyv
    jogszerűtlen  államtitokká  minősítésének  elkerülésére,  az
    államtitokköri  jegyzék  13.  pont  második  fordulata   nem
    korlátozza  aránytalan  módon  az  Alkotmány   61.   §   (1)
    bekezdését.   A  fentiek  alapján  az  Alkotmánybíróság   az
    államtitokköri jegyzék 13. pontja „valamint az e  testületek
    üléseiről    készült    összefoglaló,    emlékeztető    vagy
    jegyzőkönyv”       szövegrésze       alkotmányellenességének
    megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   indítványt
    elutasította.

                                  V.

    Az  indítvány  benyújtását követően, az államtitokról  és  a
    szolgálati  titokról szóló 1995. évi LXV. törvény,  valamint
    azzal összefüggésben más törvények módosításáról szóló 2003.
    évi  LIII. törvény 2. §-a módosította a Titoktv.  3.  §  (1)
    bekezdését, és az indítványozó által kifogásolt, „továbbá  a
    Kormány   és  az  ügyrendje  alapján  létrehozott   testület
    zavartalan  működéséhez fűződő” szövegrész 2003. július  19.
    óta  nem része a jogszabályszövegnek. Az indítványozó  által
    sérelmezett jogszabályi szövegrész hatályon kívül  helyezése
    miatt  az  Alkotmánybíróság a Titoktv.  3.  §  (1)  bekezdés
    „továbbá   a  Kormány  és  az  ügyrendje  által  létrehozott
    testület    zavartalan    működéséhez    fűződő    érdekeit”
    szövegrészének   alkotmányossági  felülvizsgálatára   indult
    alkotmánybírósági      eljárást      megszüntette.       [Az
    Alkotmánybíróság    ideiglenes   ügyrendjéről    és    annak
    közzétételéről  szóló  módosított  és  egységes  szerkezetbe
    foglalt  3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § a) pont  (ABH
    2003, 2065.)]

    Az   Alkotmánybíróság   a  rendelkező   rész   1.   pontjára
    tekintettel  rendelte el a határozat Magyar Közlönyben  való
    közzétételét.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
           Dr. Balogh Elemér               Dr. Bragyova András
           alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                    
           Dr. Erdei Árpád                 Dr. Harmathy Attila
           alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                    
           Dr. Holló András                    Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                    
           Dr. Kovács Péter               Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                  előadó alkotmánybíró
                                    
                           Dr. Paczolay Péter
                              alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The constitutionality of provisions on record keeping of governmental sessions
     Number of the Decision:
     .
     32/2006. (VII. 13.)
     Date of the decision:
     .
     07/11/2006
     Summary:
     The government is under the obligation to keep records for public information, whether for a short or a long period of time, because it would otherwise directly and seriously restrict the right of access to public information. Article 8.2 of the Constitution states that an Act is needed to set out the rules concerning fundamental rights and duties. Thus, the regulation on record keeping regarding governmental sessions is also in the legislative domain.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2006-2-003
     .