Hungarian
Ügyszám:
.
1272/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 24/1996. (VI. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/107
.
A döntés kelte: Budapest, 06/21/1996
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

       Az    Alkotmánybíróság     jogszabályi    rendelkezések
  alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
  indítványok alapján meghozta a következő

                         határozatot :

       Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a képzőművészet,
  az iparművészet,  a fotóművészet és az ipari tervezőművészet
  egyes kérdéseinek  szabályozásáról szóló 83/1982. (XII. 29.)
  MT rendelet  2. § (1) ,  (2) ,  (3) ,  (4) és (5) bekezdése,
  továbbá a  végrehajtására kiadott  16/1982.  (XII.  29.)  MM
  rendelet  4-10.   §-a  alkotmányellenes,   ezért  ezeket   a
  rendelkezéseket megsemmisíti.

       Az Alkotmánybíróság  a 83/1982.  (XII. 29.) MT rendelet
  6. § (2) bekezdés e ) pontja, valamint a 16/1982. (XII. 29.)
  MM rendelet 1-2. §-a alkotmányellenességének megállapítására
  és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

       Az  Alkotmánybíróság   ezt  a   határozatát  a   Magyar
  Közlönyben közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

        Az   Alkotmánybírósághoz   benyújtott   indítványok   a
   képzőművészet, az  iparművészet, a  fotóművészet és az ipari
   tervezőművészet  egyes   kérdéseinek  szabályozásáról  szóló
   83/1982. (XII.  29.) MT  rendelet ( a továbbiakban :  MTr. )
   2. §  (1) , (2) ,  (3) és  (4) bekezdése,  továbbá 6.  § (2)
   bekezdés e ) pontja, valamint az MTr. végrehajtására kiadott
   16/1982.  ( XII.  29. ) MM rendelet ( a továbbiakban : MMr.)
   1. §,   2. §, 4.  § (1)  bekezdése,   5-9.  § és  10. §  (1)
   bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítását    és
   megsemmisítését kezdeményezték.  Az MTr. és az MMr. támadott
   előírásai   tartalmi    összefüggéseire    tekintettel    az
   Alkotmánybíróság az ügyeket egyesítette és azonos eljárásban
   bírálta el.

        1. Az  egyik indítvány  azért támadta  az MTr. 2. § (1)
   bekezdését, mivel  e rendelkezés  alapján  a  gazdálkodó,  a
   társadalmi  és   a  jogi   személyiséggel   nem   rendelkező
   szervezetek művészeti  alkotást csak  művészeti  szempontból
   történt elbírálás után szerezhetnek be, használhatnak fel és
   hozhatnak forgalomba. Az indítványozó álláspontja szerint ez
   az előírás  sérti a  művészeti életnek  az Alkotmány 70/G. §
   (1) bekezdésében  védett szabadságát és ellentétes a szerzői
   jogról szóló  1969. évi  III.  törvény  ( a  továbbiakban  :
   Szjt.   )   8.   §   (1)   bekezdésével.   Az   indítványozó
   elfogadhatatlannak tartotta, hogy az MMr. szabályozása olyan
   szervezetekre  is   kiterjed,  amelyeknek   az   alkotómunka
   ösztönzése és a művek bemutatása a célja.

        Az MTr.  2. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat azért
   kifogásolta az  indítványozó, mivel  ezek  az  előírások  az
   Szjt. 1.  §  (1)  bekezdésével  ellentétesen  korlátozzák  a
   művészetek mecénásait. Úgy vélekedett, hogy az Alkotmány 61.
   § (1) bekezdésében biztosított szabad véleménynyilvánításhoz
   való  jogot   sérti,  ha   olyan  személyek  bírálják  el  a
   műalkotásokat, akiknek szakértői jogosítványait a mindenkori
   Művelődési és  Közoktatási Minisztérium  ( a továbbiakban  :
   MKM ) állítja ki. Alkotmánysértőnek tekintette, hogy az MTr.
   2. § (3) és (4) bekezdése alapján a MKM közvetlen irányítása
   alatt  álló   Képző-   és   Iparművészeti   Lektorátus   ( a
   továbbiakban :  Lektorátus ) működése következtében "bármely
   szervezet  csak   államilag  támogatott  vagy  tűrt  szerzők
   mecénása lehet".

        Az MTr.  6. §  (2) bekezdés  e ) pontja az indítványozó
   megítélése szerint  a  jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.
   törvény ( a  továbbiakban :   Jat.  ) 18.  § (3)  bekezdését
   sérti, mivel  lehetővé teszi, hogy a Lektorátus felülbírálja
   a  MKM   által  jóváhagyott   szakértői  jegyzékbe   felvett
   szakértők véleményét.

        2. A  másik indítvány az MMr. -ben foglalt szabályozást
   az  egyesülési  jogról  szóló  1989.  évi  II.  törvény  ( a
   továbbiakban  :     Etv.   )  rendelkezéseire  hivatkozással
   általánosságban is  kifogásolta. Álláspontja szerint az MMr.
   1. §-a  az MTr.  1. §-ába  ütközik, mivel  előírja,  hogy  a
   művészeti alkotás  bírálati jegyzőkönyvét meg kell küldeni a
   Lektorátusnak. Az  ilyen tartalmú  szabályozást az Alkotmány
   63. §  (1) bekezdésében, valamint a 70/G. § (2) bekezdésében
   foglaltakkal ellentétesnek  tekintette. Rámutatott  arra is,
   hogy az  MMr. 1.  §-a nem  zárja ki "a rossz emlékű három T"
   alkalmazását.

        Az indítványozó az MMr. 2. §-át, 4. § (2) bekezdését és
   5. §-át  okafogyottnak tartotta, a 4. § (1) bekezdését, a 6.
   § (1)  és (2)  bekezdését és a 10. § (1) bekezdését illetően
   pedig az  Etv. sérelmére  hivatkozott, a 8. §-t az Alkotmány
   63. § (1) bekezdésébe ütközőnek vélte, a 9. § esetében pedig
   a Jat. megsértésére is utalt.

                               II.

        1. Az  Alkotmánybíróság e  határozatában elsősorban azt
   vizsgálta, hogy  a művészeti  alkotások elidegenítés  előtti
   bírálata sérti-e  a véleménynyilvánítás, illetve a művészeti
   élet szabadságához  való  jogot.  Az  Alkotmány  61.  §  (1)
   bekezdés első  fordulata szerint  "a  Magyar  Köztársaságban
   mindenkinek joga  van a  szabad  véleménynyilvánításra".  Az
   Alkotmánybíróság elvi  jelentőséggel a  30/1992. (V. 26.) AB
   határozatban  fejtette   ki,  hogy   "a  véleménynyilvánítás
   szabadságának  kitüntetett   szerepe  van   az   alkotmányos
   alapjogok   között,   tulajdonképpen   'anyajoga'   többféle
   szabadságjognak,  az   ún.  'kommunikációs'   alapjogoknak".

   Ugyancsak ez  a határozat  mutatott rá  arra,  hogy  "tágabb
   értelemben a  véleménynyilvánítási szabadsághoz  tartozik  a
   művészi, irodalmi  alkotás szabadsága és a művészeti alkotás
   terjesztésének szabadsága,  a tudományos  alkotás szabadsága
   és a  tudományos ismeretek tanításának a szabadsága".  ( ABH
   1992. 170,  171. )  Az Alkotmány 70/G. § (1) bekezdése külön
   is   rendelkezik    a   művészeti   élet   szabadságáról   a
   következőképpen :  "A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja
   és támogatja  a tudományos  és művészeti élet szabadságát, a
   tanszabadságot és a tanítás szabadságát. "

        Az Szjt.  8. §  (1) bekezdése szerint "a szerző határoz
   afelől, hogy  műve nyilvánosságra hozható-e".  ( Az Szjt. 4.
   § (1)  bekezdése alapján  a szerző a mű alkotója. ) Az Szjt.
   végrehajtásáról szóló  9/1969. (XII.  29.) MM  rendelet 1. §
   (1) bekezdése az Szjt. védelme alá tartozó alkotások körében
   művészeti alkotásnak  tekinti a  rajz,  festés,  szobrászat,
   metszés, kő-  stb. nyomás  útján előállított  alkotásokat és
   azok terveit,  az iparművészeti alkotásokat és azok terveit,
   a jelmez-  és  díszletterveket,  az  ipari  tervezőművészeti
   alkotások terveit és a művészi fényképeket".

        Az MTr.  1. §-a azt írja elő, hogy az Szjt. hatálya alá
   tartozó  "képzőművészeti,  iparművészeti,  fotóművészeti  és
   ipari tervezőművészeti  alkotás ( a továbbiakban : művészeti
   alkotás )  szerzője   saját  művészeti   alkotását  szabadon
   értékesítheti".

        Az MTr. 2. §-a a következő rendelkezéseket tartalmazza.
   " (1) A  gazdálkodó szervezetek [ Ptk. 685. § c ) pontja ] ,
   valamint  az  állami  költségvetési  szervek,  a  társadalmi
   szervezetek és az egyesületek, továbbá a jogi személyiséggel
   nem rendelkező  szervezetek ( a  továbbiakban :   gazdálkodó
   szervezet ) -  a múzeumok  és a  Művelődési  és  Közoktatási
   Minisztérium kivételével - művészeti alkotást csak művészeti
   szempontból  történt   elbírálás   után   szerezhetnek   be,
   használhatnak fel és hozhatnak forgalomba.

         (2) Ha  a beszerzés,  a felhasználás  és a  forgalomba
   hozatal  a   gazdálkodó  szervezet  tevékenységi,  illetőleg
   feladatkörében történik, a művészeti bírálathoz a Művelődési
   és  Közoktatási  Minisztérium  által  jóváhagyott  szakértői
   névjegyzékbe felvett  szakértők közreműködését  kell igénybe
   venni. A  bírálatra felkérhető  a  Képző-  és  Iparművészeti
   Lektorátus  is.   A  gazdálkodó  szervezet  a  beszerzésről,
   felhasználásról,  illetőleg   a  forgalomba   hozatalról   a
   szakértői vélemény alapján dönt.

         (3)  Ha  a  beszerzés,  a  felhasználás  a  gazdálkodó
   szervezetnek nem  a tevékenységi,  illetőleg  feladatkörében
   történik, a bírálatra a Lektorátus jogosult.

         (4)  A  gazdálkodó  szervezet  mentesül  az  (1) - (3)
   bekezdés szerinti  bírálati  kötelezettség  alól,  ha  olyan
   gazdálkodó szervezettől  szerzi  be  a  művészeti  alkotást,
   amely azt a (2) bekezdés szerint már elbíráltatta.

         (5) A  gazdálkodó  szervezet  tevékenységi,  illetőleg
   feladatkörébe  tartozó,   a  termelési   folyamat  részeként
   megvalósuló,  munkaköri  kötelezettség  alapján  létrehozott
   ipari tervezőművészeti alkotást nem kell elbíráltatni. "

        Az MTr.  5. §-a  alapján "a bírálat a művészeti alkotás
   művészi értékének, felhasználásra alkalmasságának, továbbá a
   szerzői díj mértékének véleményezésére terjed ki".

        Az előbbiekben  idézett rendelkezésekből  kitűnik, hogy
   az    MTr.    a    művészeti    alkotások    nyilvánosságát,
   megismerhetőségét érintő  rendelkezést állapít meg, amikor a
   2. §  (1)  bekezdésében  megjelölt  szervek  és  szervezetek
   számára a művészeti alkotások beszerzését, felhasználását és
   forgalomba   hozatalát    művészeti   szempontból    történő
   elbíráláshoz köti.

        Az Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  művészeti
   élet szabadsága  mint alapvető  jog a  művészeti alkotómunka
   szabadságát, a művész bármely meg nem engedett korlátozástól
   mentes  önkifejezését,   valamint  a   művészeti   alkotások
   nyilvánosság   elé    tárásának,   illetve    bemutatásának,
   terjesztésének  szabadságát  is  jelenti.  Az  Emberi  Jogok
   Európai Bírósága  is utalt  arra, hogy  "a művészi kifejezés
   szabadsága nemcsak  a műalkotások megteremtésére vonatkozik,
   hanem azok  terjesztésére is, akár kiállításokon keresztül".
   ( Müller,  Judgment  of 24  Mai 1988, Series A no. 133, para
   27. )

        Az Alkotmány  8. §  (2) bekezdése  szerint "az alapvető
   jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat  törvény
   állapíthatja meg,  alapvető jog  lényeges tartalmát  azonban
   nem korlátozhatja".

        A művészet  sajátosságaiból  fakad,  hogy  a  művészeti
   alkotást  szerzője   rendszerint   a   nyilvánosságnak   ( a
   közönségnek ) szánja.  Minden olyan  előírás tehát,  amely a
   művészeti    alkotások     megismerhetőségét     korlátozza,
   veszélyezteti  a  művészeti  élet  szabadságát.  A  vázoltak
   alapján a  művészeti élet  szabadságához való  jog  lényeges
   tartalmát a  művészeti alkotómunka  minden  hatalmi  jellegű
   befolyástól  mentes   gyakorlása  és  a  művészi  alkotásban
   megjelenő   vélemény    szabad   kinyilvánítása,   tehát   a
   műalkotások nyilvánosságra  hozásához való  jog jelenti.  Az
   MTr.  azáltal,   hogy  a   művészeti   alkotások   művészeti
   értékének, a  beszerző által  tervezett felhasználásra  való
   alkalmasságának,   avagy    a   szerzői    díj    mértékének
   véleményeztetését írja elő, alkotmányellenesen korlátozza az
   alkotó művészi véleményének kinyilvánításához és a művészeti
   élet szabadságához való jogot.

        2.   A   támadott   szabályozás   alkotmányosságát   az
   Alkotmánybíróság abból  a szempontból  is értékelte,  hogy a
   műbírálat  igénybevételének  előírása  sérti-e  a  művészeti
   alkotást beszerző,  felhasználó, forgalomba  hozó gazdálkodó
   szervezet alkotmányos jogait.

        Az Alkotmánybíróság  szerint a kifogásolt rendelkezések
   megítélésénél  nem   hagyhatók  figyelmen   kívül   azok   a
   különbözőségek,   amelyek    az    állami    költségvetésből
   finanszírozott  szervekre   és  az  ilyen  támogatásban  nem
   részesülő szervezetekre  vonatkozó jogi  szabályozás alapján
   helyzetükben fellelhetők.  Az államháztartásról  szóló 1992.
   évi  XXXVIII.   törvény  87.  §  (1)  bekezdése  szerint  "a
   költségvetési szerv  az államháztartás  részét képező  olyan
   jogi  személy,   amely  a   társadalmi  közös   szükségletek
   kielégítését szolgáló,  jogszabályban  meghatározott  állami
   feladatokat  alaptevékenységként,   az   alapító   okiratban
   meghatározott körben  és kötelezettséggel  végzi". E törvény
   92.  §   (1)  bekezdése   pedig  azt   írja  elő,   hogy  "a
   költségvetési szerv  éves költségvetés alapján e törvényben,
   a  helyi   önkormányzatokról   szóló   törvényben   és   más
   jogszabályokban     meghatározott     feltételek     mellett
   gazdálkodik".

        Az  MTr.   -nek  a   művészeti  alkotások   beszerzése,
   felhasználása     és      forgalomba     hozatala     előtti
   szakvéleményezésre   vonatkozó    szabályozása   nem    tesz
   különbséget   a    költségvetési   szervek,   a   társadalmi
   szervezetek  és   egyesületek,  a  jogi  személyiséggel  nem
   rendelkező szervezetek,  illetve a  Ptk. 685. § c) pontjában
   meghatározott gazdálkodó szervezetek között.

        Az  az   előírás,  amely   szerint  művészeti  alkotást
   kizárólag művészeti  szempontból előírt elbírálás után lehet
   beszerezni ( forgalomba hozni, felhasználni ) , az általános
   cselekvési szabadság  sérelmét jelenti.  Az Alkotmánybíróság
   már több  döntésében, elvi  jelleggel a 8/1990. (IV. 23.) AB
   határozatban mutatott  rá arra,  hogy az Alkotmány 54. § (1)
   bekezdésében védett  emberi  méltósághoz  való  jog  az  ún.
   "általános  személyiségi   jog"  egyik  megnyilvánulása.  "A
   modern alkotmányok,  illetve alkotmánybírósági  gyakorlat az
   általános személyiségi jogot különféle aspektusaival nevezik
   meg :   pl.  a személyiség  szabad kibontakoztatásához  való
   jogként,  az   önrendelkezés  szabadságához   való  jogként,
   általános cselekvési  szabadságként, avagy  a magánszférához
   való jogként.  Az általános személyiségi jog "anyajog", azaz
   olyan    szubszidiárius    alapjog,    amelyet    mind    az
   Alkotmánybíróság,   mind    a   bíróságok   minden   esetben
   felhívhatnak az  egyén autonómiájának védelmére, ha az adott
   tényállásra  a  konkrét,  nevesített  alapjogok  egyike  sem
   alkalmazható.  "   ( ABH  1990.   44,  45.  )  Az  általános
   cselekvési  szabadság   egyik   megnyilvánulási   formájának
   tekinthető  a   jogügyletek  létrehozásának  szabadsága,  az
   önálló, minden  hatalmi befolyástól  mentes döntési  jog  az
   ilyen  ügyletekben.   Az  általános   cselekvési   szabadság
   alkotmányos követelményéből  fakad az  a lehetőség  is, hogy
   művészeti  alkotást   bárki  a   kifogásolt  véleményeztetés
   kötelezettsége nélkül  vásárolhasson. Más  alkotmányos  jog,
   illetve alkotmányos  érték védelme  érdekében - törvényben -
   az általános cselekvési jog is korlátozható, e korlátozásnak
   azonban szükségesnek és az elérendő célhoz képest arányosnak
   kell lennie.  A művészeti  alkotásokhoz való hozzáférhetőség
   szabadságának korlátozása  azonban -  a  kötelező  műbírálat
   beszerzésének  általános  előírásával  -  alkotmányosan  nem
   indokolható, tehát önkényes korlátozás.

        Az  általános   cselekvési  autonómia   -  amint  ez  a
   vázoltakból kitűnik - az emberi méltósághoz való viszonyában
   az  emberi  élethez  kötődik.  Az  Alkotmánybíróság  állandó
   gyakorlata szerint  /21/1990. (X.  4.)  AB  határozat  ( ABH
   1990. , 77. ) ; 7/1991. (II. 28.) AB határozat ( ABH 1991. ,
   25. ) ,  28/1991. (VI. 3.) AB  határozat (ABH 1991. , 114.)/
   az    alapjogok   rendszerint    a  jogi    személyekre   is
   vonatkoznak, így az alapjogok alkotmányos védelmét általában
   a jogi személyek is érvényesíthetik. Cselekvési autonómiával
   a  társadalmi  szervezetek  és  a  gazdasági  társaságok  is
   rendelkeznek. Döntéseiket  alapszabályuk, alapító  okiratuk,
   vagy a  létrehozásukról, alapításukról  készített  társasági
   szerződésben foglalt  célkitűzéseik  alapján  gazdaságossági
   vagy más,  pl. közérdekű  rendeltetésük  figyelembevételével
   kell megalkotniuk. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint e
   szervezetek cselekvési  autonómiája is  védelmet élvez. Ez a
   védelem  nem  azonos  a  természetes  személyek  alkotmányos
   jogait megillető  védelemmel. Míg az emberi méltósághoz való
   jog  abszolút   jellegű,  feltétlen   és  elidegeníthetetlen
   jogként illeti meg az embert, az egyesület, vagy a gazdasági
   társaság   autonómiája    az   adott   szervezet   céljához,
   rendeltetéséhez kötött.  Mivel az Alkotmány alapvető jogként
   ismeri  el   az  egyesülési  jogot,  a  vállalkozás,  így  a
   gazdálkodó  szervezetek   alapításának   és   a   gazdasági,
   társadalmi   érdekek    védelmére    irányuló    szervezetek
   alakításának szabadságát,  ezért  az  államnak  az  e  jogok
   gyakorlására   létrehozott    szervezetek   önállóságát   is
   tiszteletben kell  tartania.  Az  olyan  eljárások  kötelező
   előírása, amelyek  a vázoltak  alapján a művészeti alkotások
   beszerzését a  hivatalos értékrend  közvetítésével  kívánják
   befolyásolni, sérti e szervezetek autonómiáját.

        Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint alkotmányossági
   szempontból  viszont   nem  kifogásolható,  hogy  az  állami
   feladatokat alaptevékenységként  ellátó és  az  e  feladatok
   megvalósítását  az   állami  költségvetésből  finanszírozott
   állami szervek művészeti alkotás megszerzése vagy létesítése
   esetén  szakvéleményeztetésre   kötelezettek.  A   közpénzek
   ésszerű,  takarékos   felhasználása  ugyanis   körültekintő,
   sokoldalú értékelés  és szakmai vélemény alapján megalkotott
   döntést igényel.

        Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  úgy ítélte  meg,
   hogy  az  MTr.  2.  §  (1) - (4)  bekezdésének  az  érintett
   szervezetek és  szervek jellegét és jogi helyzetét figyelmen
   kívül hagyó  szabályozása a  vázolt tartalmi fogyatékosságok
   miatt is  alkotmányellenes, ezért  ezeket a  rendelkezéseket
   megsemmisítette. Az  Alkotmánybíróság a  megsemmisítő döntés
   hatályát a  2.  §  (5)  bekezdésére  is  kiterjesztette.  Az
   indítványozó ezt  az előírást nem kifogásolta. Mivel azonban
   a  szakvélemény  beszerzésének  kötelezettségét  megállapító
   rendelkezéseket  az   Alkotmánybíróság   alkotmányellenesnek
   minősítette   és    megsemmisítette,   a   szoros   tartalmi
   összefüggésre tekintettel  az (5) bekezdés hatályban tartása
   okafogyottá vált.

        3. A  továbbiakban az  Alkotmánybíróság eljárása  annak
   feltárására    irányult,     hogy    sérti-e     a    szabad
   véleménynyilvánításhoz való  jogot, illetve a művészeti élet
   szabadságát az  MTr. -nek  az az  előírása, amely  szerint a
   művészeti  alkotásokat   elbíráló   szakértők   munkáját   a
   Lektorátus  értékeli   és  ennek   eredményéről  az   MKM-et
   tájékoztatja.

        Az  MTr.   -nek  a  Lektorátusra  vonatkozó  6.  §-a  a
   következőket tartalmazza.
        " (1) A  Lektorátus  a  vizuális  kultúra  fejlődésének
   elősegítése, az alkotói tevékenység támogatása érdekében - a
   Művelődési és  Közoktatási Minisztérium közvetlen irányítása
   alatt - működő költségvetési szerv.

        (2) A Lektorátus
        a) bírálja felkérés alapján a művészeti alkotásokat;
        b) -c) . . .
        d) javaslatot tesz a Művelődési és Közoktatási
          Minisztériumnak a szakértői névjegyzékre, annak
          kiegészítésére; jóváhagyása után gondoskodik
          közzétételéről;
        e) értékeli a szakértők és a bírálati tevékenységet
          végző szervezetek munkáját, ennek eredményéről
               tájékoztatja   a   Művelődési   és   Közoktatási
   Minisztériumot. "

        Az Alkotmánybíróság  az MTr.  6.  §  (2)  bekezdés  e )
   pontja alkotmányosságának vizsgálatát - az indítvány alapján
   - a  Jat. 18.  § (3)  bekezdésével való  vélt ütközésére  is
   kiterjesztette. E  rendelkezés a következőket állapítja meg.
   "Az azonos vagy hasonló életviszonyokat általában ugyanabban
   a jogszabályban,  illetőleg azonos  vagy hasonló  módon kell
   szabályozni.  A   szabályozás  nem   lehet  párhuzamos  vagy
   indokolatlanul többszintű. "

        Az idézett  rendelkezésekből kitűnik, hogy a Lektorátus
   jogállását az  MTr. idézett 6. §-a határozza meg, feladatait
   pedig alapvetően  a MTr.  és a  végrehajtására kiadott  MMr.
   tartalmazza.  Önmagában   az  a   körülmény,  hogy  valamely
   feladatkört több  szerv, illetve  személy  gyakorolhat,  nem
   jelenti a  jogbiztonság, vagy  más alkotmányos  jog, illetve
   elv sérelmét.

        Az indítványban foglaltaktól eltérően a Lektorátusnak a
   szakértő által  adott véleményt  illetően kizárólag arra van
   joga, hogy a szakértő munkáját értékelje, de a vizsgált jogi
   szabályozás    nem    teszi    lehetővé    a    szakvélemény
   megváltoztatását.

        Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  az MTr. 6. § (2)
   bekezdés e)  pontjában foglalt  szabályozást nem  tekintette
   "párhuzamos jellegűnek".

        A szakértői  működésre vonatozó vizsgált szabályozással
   összefüggésben  az   Alkotmánybíróság  megjegyzi,   hogy   a
   szakértői    működéssel     kapcsolatos    egyes    kérdések
   szabályozásáról  szóló  24/1971.  (IV.  8.)  Korm.  rendelet
   szerint  a  szakértői  tevékenységre  jogosító  engedélyt  a
   tevékenység jellege  szerint illetékes miniszter adja meg. A
   művelődési és  közoktatási miniszter  nevezi ki az Szjt. 55.
   §-a  által   létrehozott  Szerzői  Jogi  Szakértői  Testület
   tagjait,  az  igazságügyi  szakértőt  pedig  az  igazságügyi
   miniszter  veszi  fel  a  névjegyzékbe.  Az  eltérő  jellegű
   szakértői   tevékenységet   ellátó   személyek   működésének
   egységes és  összhangolt jellegét  biztosítja  az  illetékes
   miniszter számára  a  szakértői  minősültség  létrehozására,
   illetve a szakértők nyilvántartására megállapított hatáskör.
   A Lektorátus,  illetve a művészeti alkotások véleményezésére
   jogosult   szakértők    jogállása    megfelel    a    vázolt
   követelményeknek.

        Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az MTr. 6. §
   (2) bekezdés  e) pontját  nem tekintette alkotmányellenesnek
   és a megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

        4. Az  MMr. 1. §-a a következő előírást tartalmazza. "A
   képzőművészeti, az  iparművészeti,  a  fotóművészeti  és  az
   ipari tervezőművészeti  alkotás bírálati  jegyzőkönyvét és a
   felhasználási szerződést  a gazdálkodó  szervezet  15  napon
   belül megküldi a . . . Lektorátusnak. "

        Az    Alkotmánybíróság     az     MTr.     előírásainak
   alkotmányossági vizsgálata  alapján már megállapította, hogy
   a művészeti  alkotások művészeti  értékének,  felhasználásra
   való  alkalmasságának,  illetve  a  szerzői  díj  mértékének
   szakvéleményben történő minősítését előíró szabályozás sérti
   a művészeti  élet  szabadságát  és  az  alkotó  művésznek  a
   művészeti tevékenységben  megnyilvánuló véleményszabadsághoz
   való jogát. Az alkotóművész, illetve az MTr. 2. §-a szerinti
   gazdálkodó szervezet,  különösen költségvetési szerv azonban
   - saját elhatározása alapján - kérheti a műalkotás művészeti
   értékének,  illetve   felhasználásra  való   alkalmasságának
   szakértői minősítését. Az MMr. -nek az a rendelkezése tehát,
   amely  a   bírálati  jegyzőkönyvnek   és   a   felhasználási
   szerződésnek a Lektorátus részére való megküldését írja elő,
   önmagában    nem    tekinthető    alkotmányellenesnek.    Az
   Alkotmánybíróság  a   fentiek  alapján   az  MMr.   1.   §-a
   megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasította.

        5. Az  MMr. 2.  §-a alkotmányosságának megítélésénél az
   Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy beavatkozást jelent-e a
   képzőművészet, az  iparművészet, a  fotóművészet és az ipari
   tervezőművészet    képviselőinek     részvételével    működő
   társadalmi  szervezetek   tevékenységébe,  ha   a  szakértői
   névjegyzéket   a   települési   önkormányzat   polgármesteri
   hivatala részére meg kell küldeni.

        Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  ez az előírás
   nem sérti  az Alkotmány  63. §-ában védett egyesülési jogot,
   illetve az  Etv. rendelkezéseit.  Sem az  Alkotmány, sem  az
   Etv.   nem   állapít   meg   ugyanis   hatáskört   a   helyi
   önkormányzatok  számára   az  egyesületek   létrehozását  és
   felügyeletét illetően.

        A   kifogásolt    rendelkezés   egyébként    a    helyi
   önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,
   valamint egyes  centrális alárendeltségű szervek feladat- és
   hatásköreiről  szóló  1991.  évi  XX.  törvény  109.  §-ában
   foglaltak  megvalósítását  is  megkönnyíti.  Ez  az  előírás
   ugyanis a következőket tartalmazza.

        " (1)   Művészeti    alkotás   közterületen,   valamint
   önkormányzati  tulajdonú   épületen   való   elhelyezéséről,
   áthelyezéséről, lebontásáról  a  település  önkormányzatának
   képviselőtestülete,  Budapesten   a  fővárosi   önkormányzat
   közgyűlése   dönt,    és   gondoskodik   fenntartásáról   és
   felújításáról.

         (2)  A   döntéshez  a   műalkotás   művészi   értékére
   vonatkozóan  szakvéleményt  kell  beszerezni.  A  fővárosban
   szobor, illetve  emlékmű elhelyezéséhez, áthelyezéséhez vagy
   lebontásához az  érintett kerületi  önkormányzat egyetértése
   szükséges.

         (3)  Nem   önkormányzati   tulajdonú   épületen   lévő
   művészeti    alkotásokat     az    illetékes    önkormányzat
   képviselőtestülete  -   szakvélemény  kikérésével  -  védeni
   köteles, új elhelyezés esetén véleményezési joga van. "

        Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  az MMr.  2.  §-a
   alkotmányellenességét   nem    állapította    meg    és    a
   megsemmisítésére  irányuló  kérelmet  a  rendelkező  részben
   foglaltakra tekintettel elutasította.

        6. Az  Alkotmánybíróság e  határozata indokolásában már
   rámutatott  arra,   hogy  a   művészeti  élet  szabadsága  a
   műalkotások  kiállításokon   való  bemutatásának   jogát  is
   jelenti. Ez  a jog  pedig más  alkotmányos  jog  vagy  érték
   megvalósítása, így  az erkölcsök,  vagy  a  közrend  védelme
   érdekében korlátozható.

        a) Az  MMr.  4.  és  5.  §-a  szabályozza  a  művészeti
   alkotásokat bemutató kiállítások engedélyezésének rendjét.

          Az   MMr.  4.   §-a   a   következő   rendelkezéseket
   tartalmazza.
        " (1) Művészeti  alkotásokból kiállítás  rendezésére az
   engedélyt megadja :
        a) országos kiállítás tekintetében a Művelődési és
          Közoktatási Minisztérium
        b) . . .
        c)  egyéb  kiállításra  -  a  (2)  bekezdésben  foglalt
   kivétellel - a művelődési osztály.

        (2) Nincs  szükség esetenkénti engedélyre - az országos
   jellegű kiállítás  kivételével  -  a  Kiállítás  intézmények
   ( Műcsarnok ) , a  múzeumok, az  Ipari Formatervezési Tanács
   Irodája, a  Magyar Kereskedelmi  Kamara Ipari Formatervezési
   Tájékoztató Központja  és  a  Magyar  Távirati  Iroda  által
   rendezett kiállításhoz. "

        Az 5.  § (1)  és (2)  bekezdése pedig a következőképpen
   rendelkezik.

        " (1) Az engedélyező, illetőleg a 4. § (2) bekezdésében
   meghatározott szervek  éves  kiállítási  tervet  készítenek,
   amelynek tartalmaznia kell :
        a) a kiállítást rendező szerv ( személy ) megnevezését,
        b) a kiállítás műfaját ( tartalmát ) ,
        c)  a   kiállításon  szereplő  művész ( ek )  nevét  és
   lakcímét,
        d) a kiállítás tervezett helyét és időpontját.

        (2) A  kiállítási tervet  - az országos kiállítási terv
   kivételével -  a tárgyévet  megelőző év szeptember 30-ig meg
   kell küldeni  a Lektorátusnak.  A  Lektorátus  a  kiállítási
   terveket egyezteti  és október 31-ig továbbítja a Művelődési
   és Közoktatási Minisztériumnak, amely dönt a kiállítási terv
   jóváhagyásáról és erről az engedélyező, illetőleg a 4. § (2)
   bekezdésében megjelölt szerveket tájékoztatja. "

        Az Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  idézett
   rendelkezések az  MTr. -nek  a  helyi  önkormányzatok  egyes
   szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési,
   közgyűjteményi,   művészeti,    továbbá   más,    kulturális
   tevékenységekkel  kapcsolatos  államigazgatási  feladat-  és
   hatásköreiről szóló  20/1992. (I.  28.) Korm.  rendelet 3. §
   (1) bekezdés  d ) pontjával  hatályon kívül helyezett 4. §-a
   végrehajtására irányulnak.  Ez a  rendelkezés a következőket
   állapította meg  :   "művészeti alkotásokból  kiállítás csak
   elbírálás után  - a jogszabályban meghatározott kivétellel -
   engedéllyel rendezhető".

        A támadott  előírások  nem  tartalmaznak  utalást  arra
   vonatkozóan, hogy  az engedélyezésre jogosult szervek milyen
   szempontok  figyelembevételével   hoznak  döntést,  így  nem
   utalnak  arra   sem,  hogy   az  elutasító   döntést  kell-e
   indokolással ellátni.

        Az Alkotmánybíróság  a vázoltak alapján úgy ítélte meg,
   hogy az MMr. sérelmezett előírásásai az MTr. 4. §-a hatályon
   kívül helyezésével  okafogyottá  váltak,  az  MMr.  vizsgált
   szabályozásának  tartalmi   hiányosságai  miatt   pedig  nem
   zárható  ki   a  művészeti   kiállítások  megrendezésének  a
   megengedett  szempontokon  túlhaladó  korlátozása.  Mindezek
   figyelembevételével az  Alkotmánybíróság az  MMr.  4.  §-át,
   valamint az  5. §  (1) és  (2) bekezdését az Alkotmány 61. §
   (1) bekezdésével  és 70/G.  § (1) bekezdésével ellentétesnek
   minősítette és megsemmisítette.

        b) Az MMr. 5. § (3) bekezdése a következőket írja  elő.
   "Az  engedélyező,   illetőleg  a   4.  §   (2)  bekezdésében
   meghatározott szerv  a  kiállításra  kiválasztott  művészeti
   alkotásokat szakértők  közreműködésével elbírálja, véleményt
   nyilvánít  a   szerzői  díj   mértékéről,  és   a   bírálati
   jegyzőkönyv egy példányát a Lektorátusnak megküldi. "

        Mivel az ilyen tartalmú szabályozás - nem zárja ki, sőt
   lehetővé  teszi   a  művészeti   alkotásoknak  a   kiállítás
   engedélyezésével  összefüggő,  meg  nem  engedett  szempontú
   értékelését,   alkotmányellenes.    Mindezek   alapján    az
   Alkotmánybíróság  az   MMr.   5.   §   (3)   bekezdését   is
   megsemmisítette.

        7.  Az   MMr.  6-10.  §-ában  foglalt  rendelkezések  a
   művészeti alkotóközösségek  létrehozását,  működését  érintő
   szabályokat tartalmaznak.  Az e  határozat indokolásában már
   említett 27/1993.  (IV. 29.)  AB határozat  ( ABH 1993. 444,
   451. ) az MTr. -nek a művészeti alkotóközösségekre vonatkozó
   több   rendelkezését    az   Etv.    -be   ütközőnek,    így
   alkotmányellenesnek  minősítette   és  megsemmisítette.   Az
   említett határozatban  az Alkotmánybíróság  rámutatott arra,
   hogy    a     megsemmisítő    döntés    következtében    "az
   alkotóközösségekre mint  társadalmi  szervezetekre  az  Etv.
   rendelkezései alkalmazandók".   ( ABH 1993,  451. )  Az MMr.
   jelen    ügyben    eljárás    alá    vont,    a    művészeti
   alkotóközösségekre vonatkozó előírásainak hatályban maradása
   tehát okafogyottá vált.

        Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az MMr. 6-10. §-ai
   alkotmányosságának  további   vizsgálatát  mellőzte   és   e
   rendelkezéseket is megsemmisítette.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

                           Dr. Ádám Antal
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

           Dr. Lábady Tamás            Dr. Schmidt Péter
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

        Dr. Szabó András              Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    24/1996. (VI. 25.)
    Date of the decision:
    .
    06/21/1996
    .
    .