English
Hungarian
Ügyszám:
.
962/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.; Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 52/1997. (X. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/331
.
A döntés kelte: Budapest, 10/13/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára,  valamint mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására, továbbá az állampolgári
   jogok  országgyűlési   biztosa  által   előterjesztett,   az
   Alkotmány rendelkezéseinek  értelmezésére irányuló indítvány
   alapján meghozta a következő

                          határozatot :

                                I.

   Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány 28/C. § -ának
   (2), illetőleg  (4)  bekezdésében  szabályozott  népszavazás
   közötti viszonyt  az határozza meg, hogy az Alkotmány 2. § -
   ának (2)  bekezdésében a  népszuverenitás  egyik  gyakorlási
   formájaként megjelölt  közvetlen  hatalomgyakorlást  a  maga
   teljességében a  28/C. § (2) bekezdése szerinti - kötelezően
   elrendelendő  -   népszavazás  valósítja  meg.  A  közvetlen
   hatalomgyakorlás a  népszuverenitás gyakorlásának  kivételes
   formája, amely  azonban kivételes  megvalósulása eseteiben a
   képviseleti  hatalomgyakorlás   fölött  áll.   A  kötelezően
   elrendelendő népszavazást   tehát  elsőbbség  illeti  meg  a
   28/C. §  (4) bekezdésében meghatározott, a népképviseleti és
   a közvetlen  hatalomgyakorlás elemeit  egyaránt  tartalmazó,
   mérlegelés alapján elrendelhető népszavazással szemben.

                               II.

   1.  A   legalább  200  000  választópolgárnak  a  kötelezően
   elrendelendő népszavazásra  irányuló  kezdeményezését  a  I.
   pontban  meghatározott   elsőbbség  a   mérlegelés   alapján
   elrendelhető népszavazással szemben közvetlenül az Alkotmány
   alapján  az   összegyűjtött  aláírásoknak   az  Országgyűlés
   elnökéhez történő  benyújtásától illeti  meg.  Ettől  kezdve
   minden, az  aláírásgyűjtés ideje alatt ugyanabban a tárgyban
   benyújtott,  mérlegelés  alapján  elrendelhető  népszavazási
   kezdeményezésre vonatkozó  döntést  függőben  kell  tartani,
   illetve azok  végrehajtását az  aláírások hitelesítéséig fel
   kell függeszteni.  Ha  a  hitelesítés  eredménye  alapján  a
   népszavazást el  kell  rendelni,  ez  a  mérlegelés  alapján
   elrendelhető népszavazást kizárja.

   Az  aláírásgyűjtés   tartamára  az  elsőbbséget  a  kötelező
   népszavazásra    irányuló     kezdeményezés    számára     a
   népszavazásról szóló  törvénynek biztosítania kell úgy, hogy
   egyben az aláírásgyűjtés kezdő időpontját, időtartamát és az
   aláírásgyűjtő ívvel  szemben támasztott  tartalmi és  formai
   követelményeket  megfelelő   eljárási  garanciákkal   együtt
   szabályozza.

   2. Az  Alkotmány  2.  §  -ának  (1)  bekezdésében  megjelölt
   jogállamiság szerves részét képező jogbiztonság megköveteli,
   hogy  a   törvény  létesítsen   megfelelő  jogintézményt   a
   népszavazási kezdeményezés  alapjául szánt kérdések előzetes
   alkotmányossági vizsgálatára.

   3. A  választópolgároknak a  népszavazással kapcsolatos joga
   az  Alkotmányban  biztosított  politikai  alapjog,  ezért  a
   népszavazás tárgyában  hozott döntés  ellen biztosítani kell
   az  Alkotmánybírósághoz   irányuló  alkotmányossági   panasz
   lehetőségét.

   4.     Az      Alkotmánybíróság      megállapítja,      hogy
   alkotmányértelmezése  a   kihirdetése  napjától   mindenkire
   kötelező, az a folyamatban lévő ügyekre is irányadó.

   5. A  jogalkotás során elkövetett eljárási alkotmánysértés -
   így  az   is,  ha  a  törvény  alkotmányellenesen  elrendelt
   népszavazáson    alapul     -     a     törvény     tartalmi
   alkotmányellenességének    hiányában     is    a     törvény
   megsemmisítését vonhatja maga után.

                               III.

   Az Alkotmánybíróság megállapítja: mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  áll   fenn  annak   folytán,  hogy   az
   Országgyűlés a  népszavazásról és  a  népi  kezdeményezésről
   szóló 1989. évi XVII. törvényt az Alkotmánybíróság felhívása
   ellenére sem  hozta összhangba  a hatályos  Alkotmánnyal.  A
   hivatkozott törvény  6. §  (1) bekezdésének  a),  b)  és  c)
   pontja, 8.  §   (1) bekezdésének c) és d) pontja, 9. § -ának
   (2) bekezdése,  10. §  -ának (1)  bekezdése, 11. § -ának (2)
   bekezdése, 18. § (1) bekezdése, 23. § (6) bekezdésének a) és
   b) pontja, 28. § -a, 31. § -ának (1) bekezdése, valamint 32.
   § (1)  bekezdésének  az  alábbiakban  megjelölt  szövegrésze
   alkotmányellenes. Az  alkotmányellenes helyzet  maradéktalan
   felszámolása   az    országos    népszavazásra    és    népi
   kezdeményezésre vonatkozó törvényi rendelkezések teljes körű
   felülvizsgálatát     teszi     szükségessé.     Ezért     az
   Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy   e
   jogalkotási feladatának - az Alkotmánybíróság  határozatában
   foglalt alkotmányértelmezéssel  összhangban - 1997. december
   31. napjáig  tegyen eleget. Az Alkotmánybíróság az 1989. évi
   XVII. törvény 32. § -ának (1) bekezdéséből "az eredménytelen
   hitelesítésen alapuló"  szövegrészt e  határozatnak a Magyar
   Közlönyben  való  közzététele  napjával,  a  törvény  összes
   többi, ez  idő szerint  hatályos   rendelkezését pedig 1997.
   december 31. napjával megsemmisíti.

   A megsemmisítés  folytán az  1989. évi XVII. törvény 32. § -
   ának (1) bekezdése az alábbi szöveggel marad hatályban:

   "32.  §   (1)  A   népszavazás  elrendelésének   és  a  népi
   kezdeményezés érdemi  tárgyalásának elutasítása,  valamint a
   népszavazás  lebonyolítására   és  a  szavazás  eredményének
   megállapítására  vonatkozó  törvényes  előírások  megsértése
   miatt az  Alkotmánybírósághoz lehet  alkotmányossági panaszt
   benyújtani."

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    Hat  országgyűlési   képviselő   indítvánnyal   fordult   az
    Alkotmánybírósághoz. Ebben annak megállapítását kérték, hogy
    a népszavazásról  és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi
    XVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Ntv.)  rendelkezései  nem
    állnak összhangban  az Alkotmány  2.  §  -ának  (1)  és  (2)
    bekezdésével,  valamint   28/C.  §   -ával.  Erre  alapozott
    kérelmük      egyrészt       mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmányellenesség     megállapítására,     másrészt     az
    alkotmányellenes rendelkezések megsemmisítésére irányult.

    Az indítványozók kifejtették: az Alkotmány 28/C. § -ának (2)
    bekezdésében   foglaltakra   tekintettel   az   Országgyűlés
    kizárólag   akkor    köteles   elrendelni   az      országos
    népszavazást,  ha   ezt  legalább   200  000  választópolgár
    kezdeményezte. Ugyanezen  § (4)  bekezdése  szerint  ugyanis
    minden  egyéb,  népszavazás  kezdeményezésére  feljogosított
    szervtől vagy  személytől, úgymint: a köztársasági elnöktől,
    a Kormánytól, az országgyűlési képviselők egyharmadától vagy
    100  000   választópolgártól  származó   kezdeményezést   az
    Országgyűlés mérlegelési  jogkörében bírál el, azaz az ilyen
    kezdeményezések  nyomán   a  népszavazás   elrendelése   nem
    kötelező. Az  indítványozók azt  sérelmezték, hogy az Ntv. a
    népszavazás kötelező  elrendelésére irányuló  aláírásgyűjtés
    tartamára  nem   bástyázza  körül  hatékony  garanciákkal  a
    választópolgári akarat  érvényre jutását, s így nem zárja ki
    annak  lehetőségét,  hogy  valamelyik  más,  indítványozásra
    jogosult szerv  vagy személy  az  aláírásgyűjtés  megkezdése
    után kifejezetten  abból  a  célból  terjesszen  elő  azonos
    tárgykörre vonatkozó, de más megfogalmazású indítványt, hogy
    ezáltal   megakadályozza    a   több    mint    kétszázezres
    választópolgár    kezdeményezésén     alapuló    népszavazás
    elrendelését.

    Az   indítványozók   a   későbbiek   során   kiterjesztették
    indítványukat.  Rámutattak:  az  1997.  évi  LIX.  törvénybe
    foglalt alkotmánymódosítás  folytán az  Ntv. számos alapvető
    fontosságú kérdésben került ellentétbe az Alkotmánnyal. Erre
    figyelemmel kérték  az  egész  Ntv.  átfogó  alkotmányossági
    felülvizsgálatát,     valamint      az     egész     törvény
    alkotmányellenességének      megállapítását       és      az
    alkotmányellenes rendelkezések megsemmisítését.

    Az állampolgári  jogok országgyűlési  biztosa  -  egy  hozzá
    érkezett beadvány  alapján - vizsgálatot rendelt el az 1997.
    augusztus  20-án   elkezdett   aláírásgyűjtés   megindítását
    követően bekövetkezett alkotmányos visszásságok tárgyában. A
    vizsgálat alapján  készített OBH  8526/1997. számú  jelentés
    azzal   a    végkövetkeztetéssel   zárult:   "az   Alkotmány
    értelmezése nélkül  nem dönthető  el, hogy  az  Országgyűlés
    eljárása milyen  esetben okozhat  alkotmányos visszásságot."
    Ez okból  az állampolgári jogok országgyűlési biztosa - élve
    az  1993.   évi  LIX.  törvény  22.  §  -ának  e)  pontjában
    biztosított jogkörével  - a  következő három  kérdésben kért
    alkotmányértelmezést:

    1.   Ha   az   Országgyűlésnek   két   azonos   tárgyú,   de
    különbözőképpen megfogalmazott  népszavazási  kezdeményezést
    nyújtanak be,  dönthet-e  az  Országgyűlés  a  mérlegelésére
    bízott népszavazási  kezdeményezés ügyében mindaddig, amíg a
    kötelezően elrendelendő  kezdeményezést  támogató  aláírások
    hitelesítése meg nem történt?

    2.   Köteles-e  az   Országgyűlés  a   mérlegelésére  bízott
    kezdeményezésről hozott határozatát felülvizsgálni akkor, ha
    a  választópolgároktól   származó  kezdeményezéshez  tartozó
    aláírások hitelesítésének pozitív eredményét a mérlegelésére
    bízott kezdeményezés  ügyében hozott  határozat meghozatalát
    követően, ám a népszavazás megtartása előtt kapja meg?

    3.   Az    Alkotmány    rendelkezései    megkövetelik-e    a
    népszavazási    kezdeményezésben    megfogalmazott    kérdés
    alkotmányosságának előzetes  vizsgálatát, valamint az erről,
    illetve a népszavazási kezdeményezésről hozott országgyűlési
    határozat alkotmányosságának vizsgálhatóságát?

    Az   Alkotmánybíróság    megvizsgálta   e    kérdéseket   és
    megállapította, hogy  az  állampolgári  jogok  országgyűlési
    biztosa  által   benyújtott  indítvány  megfelel  azoknak  a
    követelményeknek,  amelyeket  az  Alkotmánybíróság  31/1990.
    (XII. 18.)  AB határozatában  az  Alkotmánybíróságról  szóló
    1989. évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § -ának
    g) pontja  szerinti alkotmányértelmezésre  az alaptörvényből
    levezetett. (ABH 1990. 136-138.)

    Az Alkotmánybíróság  a szoros  tartalmi összefüggés  miatt a
    két indítványt egyesítette és együttesen bírálta el.

                                II.

    Az   Alkotmánybíróság    határozatának   meghozatalánál   az
    Alkotmánynak  a   népszavazásra  vonatkozó  rendelkezéseiből
    indult ki.

    Az alaptörvény  2. §  -ának (1)  bekezdése szerint  a Magyar
    Köztársaság független,  demokratikus jogállam.  Ugyanezen  §
    (2)  bekezdése  kimondja:  a  Magyar  Köztársaságban  minden
    hatalom  a   népé,  amely   a  népszuverenitást   választott
    képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

    Annak  kifejezésre   juttatásaként,  hogy  a  nép  közvetlen
    hatalomgyakorlása egy  demokratikus  jogállamban  kiemelkedő
    jelentőségű,  az  1997.  évi  LIX.  törvény  az  alaptörvény
    rangjára emelte  és  az  Alkotmányba  foglalta  az  országos
    népszavazásra vonatkozó  legfontosabb rendelkezéseket.  Ezek
    közül    az    Alkotmánybíróság    döntésének    kialakítása
    szempontjából   főként    a   következő   szabályok   voltak
    meghatározó jelentőségűek:

    A 28/C.  § (1)  bekezdése értelmében  országos  népszavazást
    döntéshozatal  vagy   véleménynyilvánítás   céljából   lehet
    tartani.  A   népszavazás  elrendelésére   kötelezően   vagy
    mérlegelés  alapján   kerül  sor.  A  (2)  bekezdés  szerint
    országos  népszavazást   kell  tartani   legalább  200   000
    választópolgár kezdeményezésére.  Ehhez a (3) bekezdés azt a
    jogkövetkezményt   fűzi,   hogy   amennyiben   az   országos
    népszavazást el  kell rendelni,  az  eredményes  népszavazás
    alapján hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.

    A 28/C.  § (4) bekezdése szabályozza azt az esetet, amikor a
    népszavazás elrendelése  nem kötelező, hanem az Országgyűlés
    mérlegelési jogkörében  dönt az  erre irányuló kezdeményezés
    tárgyában.  E   rendelkezés  szerint:   mérlegelés   alapján
    országos népszavazást  a köztársasági  elnök, a  Kormány, az
    országgyűlési   képviselők    egyharmada   vagy    100   000
    választópolgár kezdeményezésére  az  Országgyűlés  rendelhet
    el.

    A 28/C.  § (5)  bekezdése tartalmazza  a  népszavazásra  nem
    bocsátható tárgykörök  tételes felsorolását,  a (6) bekezdés
    pedig az  országos  népszavazás  eredményességére  vonatkozó
    szabályt foglalja magában.

    Az Alkotmánybíróság e rendelkezések alapul vételével bírálta
    el az indítványokat.

                                III.

    Az  Alkotmánybíróság   az  alkotmányossági  vizsgálat  során
    mindenekelőtt a  népszavazással kapcsolatos jogi szabályozás
    fejlődéstörténetét  tekintette   át,  és   ennek   során   a
    következőket állapította meg:

    Az Országgyűlés  1989. június  hó 1.  napjával fogadta  el a
    népszavazásról   és    a   népi    kezdeményezésről    szóló
    törvényjavaslatot, amely  1989. évi  XVII. törvényként 1989.
    június  hó   15.  napján  lépett  hatályba.  Noha  a  Magyar
    Népköztársaságnak  az   1949.  évi   XX.  törvénybe  foglalt
    Alkotmánya is  tartalmazott rendelkezést a népszavazásról, e
    jogintézmény négy évtizeden át ténylegesen nem működött, s a
    népszavazással     kapcsolatos      részletkérdések     jogi
    szabályozatlansága  miatt   valójában  nem  is  működhetett;
    ekként  a  hatalom  birtokosaként  feltüntetett  népnek  még
    kiemelkedő  jelentőségű   ügyekben  sem  volt  lehetősége  a
    hatalom   közvetlen    gyakorlására.    Emiatt    az    Ntv.
    megalkotásakor hasznosítható magyar tapasztalatok nem álltak
    a törvényalkotó rendelkezésére.

    Az Ntv.  megalkotása után  az  1989.  évi  XXXI.  törvénnyel
    végrehajtott átfogó alkotmányreform eredményeként jött létre
    Magyarországon a  demokratikus jogállam.  Az Ntv. eredetileg
    mind az  országos,  mind  a  helyi  népszavazásra  vonatkozó
    rendelkezéseket  magában  foglalta.  A  későbbi  jogfejlődés
    során a  kétféle népszavazásra  vonatkozó  jogi  szabályozás
    kettévált: az  Ntv.-ben kizárólag  az országos népszavazásra
    vonatkozó szabályok  maradtak,  míg  a  helyi  népszavazásra
    vonatkozó rendelkezéseket  - az  Ntv. e tárgykörre vonatkozó
    szabályainak  hatályon   kívül   helyezése   mellett   -   a
    törvényalkotó a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
    törvény (a  továbbiakban: Ötv.) IV. fejezetében helyezte el.
    A népszavazásra  vonatkozó, korábban  egy törvénybe  foglalt
    jogi  szabályozás   kettéválasztása  megmaradt   jogalkotás-
    technikai szinten,  s nem  párosult a  szabályozás  tartalmi
    felülvizsgálatával,  így   mindenekelőtt  a   népszavazással
    kapcsolatos törvényi  rendelkezéseknek  az  ország  hatályos
    alkotmányával  való   összhangba  hozatalával.   Emiatt   az
    Alkotmánybíróság -  az Országgyűlés  Alkotmányügyi, törvény-
    előkészítő  és   igazságügyi  bizottságának   az   Alkotmány
    értelmezése  tárgyában   előterjesztett  indítványa  alapján
    meghozott  -  2/1993.  (I.  22.)  AB  határozatában  egyebek
    mellett    megállapította:     mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  jött   létre  annak  folytán,  hogy  az
    Országgyűlés  az   1989.  évi   XVII.  törvényt  a  hatályos
    Alkotmánnyal  nem   hozta  összhangba.  Az  Alkotmánybíróság
    felhívta az  Országgyűlést, hogy  e jogalkotási  feladatának
    1993. december 31. napjáig tegyen eleget. (ABH 1993. 33-34.)
    Röviddel   később    az   Alkotmánybíróság   -   jogszabályi
    rendelkezések   utólagos    alkotmányossági    vizsgálatára,
    valamint  mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
    megállapítására  irányuló,  egyesített  indítványok  alapján
    hozott  -   18/1993.  (III.   19.)  AB   (ABH  1993.   161.)
    határozatában           mulasztásban           megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  állapított   meg   amiatt,   hogy   a
    jogalkotó nem határozta meg a helyi önkormányzás népszavazás
    útján  történő   gyakorlásának   alapvető   feltételeit   és
    biztosítékait.    Az     Alkotmánybíróság    felhívta     az
    Országgyűlést, hogy  említett jogalkotási  feladatának 1993.
    december  31.  napjáig  tegyen  eleget.  Ezen  túlmenően  az
    Alkotmánybíróság    1993.     december    31-ei    hatállyal
    megsemmisítette a  helyi  népszavazásra  vonatkozó  alapvető
    törvényi szabályokat:  az  Ötv.  45.  §  -ának  (1)  és  (2)
    bekezdését,  46.   §  -ának   (2)  bekezdését,   52.  §  (3)
    bekezdésének első  mondatát és 53. § -ának második mondatát.
    (ABH 1993. 161.)

    Az  Abtv.   27.  §   -ának  (2)   bekezdése  értelmében   az
    Alkotmánybíróság határozata  mindenkire nézve  kötelező.  Az
    Országgyűlés e  törvényi rendelkezést figyelmen kívül hagyva
    1993. december  31. napjáig  sem az  országos, sem  a  helyi
    népszavazás  tekintetében   nem   tett   eleget   jogalkotói
    feladatának. E mulasztásnak az lett a jogkövetkezménye, hogy
    - mivel  az  Alkotmánybíróság  határozatából  eredően  1993.
    december 31. napján bekövetkezett a testület által megjelölt
    rendelkezések   megsemmisítése    -   törvényi   szabályozás
    hiányában  több   mint  tizenegy  hónapon  át  az  országban
    egyetlen helyi  népszavazásra sem  kerülhetett sor,  azaz  a
    választópolgárok     helyi     közösségeit     gyakorlatilag
    megfosztották a közvetlen hatalomgyakorlás lehetőségétől.

    Az alkotmányellenes  helyzetet végül  is az 1994. évi LXIII.
    törvény szüntette  meg  1994.  december  11-i  hatállyal.  E
    törvény azonban  kizárólag az  Ötv. IV.  fejezetét  illetően
    tett eleget  az Alkotmánybíróság határozatában foglaltaknak,
    míg az  Ntv. változatlan  tartalommal hatályban maradt, azaz
    az országos népszavazás törvényi szabályozása tekintetében e
    határozat   meghozataláig    fennáll   az   alkotmányellenes
    mulasztás.

    Az ismertetett  okok folytán  az Ötv.  hatályba  lépése,  de
    különösen  1994.   december  11.   napja  óta  az  országos,
    illetőleg a  helyi népszavazásra vonatkozó rendelkezések nem
    csupán két  külön törvényben  lelhetők fel,  hanem a kétféle
    szabályozás a  garanciák tekintetében  olyan  koncepcionális
    eltéréseket  mutat,   amelyeket  az   országos  és  a  helyi
    népszavazás közötti  minőségi különbség  - a  szuverenitáson
    alapuló országos,  illetve az  önkormányzási  jog  részeként
    gyakorolt népszavazás  - nem tesz indokolttá. A legfontosabb
    eltérések:

    -  A   módosított  Ötv.  új  jogintézményként  bevezette  az
    aláírást gyűjtő ívek hitelesítését, amely valójában előzetes
    állásfoglalást  jelent   -  az   aláírás-gyűjtés   tényleges
    megkezdése előtt  - abban  a kérdésben, hogy a kezdeményezők
    által   megfogalmazott   kérdés   egyáltalán   népszavazásra
    bocsátható-e, illetőleg  az aláírást  gyűjtő ív megfelel-e a
    törvényes előírásoknak.  A hitelesítés  megtagadása ellen  a
    törvény  jogorvoslati  lehetőséget  ad  az  illetékes  helyi
    bírósághoz. Az  Ntv.-ben hasonló  jogintézmény nincs,  ennek
    folytán az  ilyen jellegű jogviták utólag, az aláírásgyűjtés
    megtörténte    után     merülnek     fel,     s     bírósági
    (alkotmánybírósági)   felülvizsgálat    lehetősége    nélkül
    kerülnek eldöntésre.

    - Az  Ötv. határidőt  állapít meg az aláírásgyűjtésre nézve,
    az Ntv.-ben ilyen határidő nincs.

    - Különösen  kirívó  a  garanciális  szabályok  tekintetében
    meglévő különbség.  Az Ötv.  51. § -a értelmében ugyanis "az
    Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani
    a   helyi    népszavazás   elrendelésének    jogszabálysértő
    elutasítása,   lebonyolítása,   illetőleg   a   helyi   népi
    kezdeményezés tárgyalásának  jogellenes elutasítása  miatt."
    Ugyanakkor az  Ntv. erősen  leszűkített módon "a népszavazás
    elrendelésének és  a népi kezdeményezés érdemi tárgyalásának
    az eredménytelen hitelesítésen alapuló elutasítása, valamint
    a népszavazás  lebonyolítására és  a  szavazás  eredményének
    megállapítására  vonatkozó  törvényes  előírások  megsértése
    miatt" teszi  lehetővé az  Alkotmánybírósághoz fordulást. Az
    utóbbi   szabályozás   a   mindenkori   parlamenti   többség
    döntésétől  teszi   függővé,  hogy   olyan  esetben,  ha  az
    Alkotmányban meghatározott  számú  aláírás  összegyűlt,  sor
    kerül-e népszavazásra vagy sem.

    Az Országgyűlés  1997. július  hó 1.  napján  fogadta  el  a
    Magyar   Köztársaság   Alkotmányának   módosításáról   szóló
    törvényjavaslatot,  amelyet   1997.  évi   LIX.  törvényként
    hirdettek  ki,  s  amelynek  azóta  valamennyi  rendelkezése
    hatályba  lépett.   E  törvény   3.  §   -a   az   Alkotmány
    rendelkezéseit kifejezetten  az országos népszavazás és népi
    kezdeményezés  tárgykörében   új  28/B   -  28/D.   §   -sal
    egészítette ki. Ugyanezt a tárgykört érinti az Alkotmány 26.
    § -ának  új (6)  bekezdése és  30/A. §  -a (1)  bekezdésének
    megváltozott   tartalmú    d)   pontja   is.   A   megjelölt
    rendelkezések magukban  foglalják az  országos népszavazásra
    és  népi  kezdeményezésre  vonatkozó  alapvető  szabályokat.
    Mivel azonban  egyidejűleg sem  az  Ntv.  módosítására,  sem
    pedig helyette  új törvény  megalkotására nem került sor, ez
    idő szerint egyfelől az Alkotmány hatályos szövege, másfelől
    az Ntv.  között még  nagyobb az  összhang  hiánya,  mint  az
    említett alkotmánymódosítás  előtt volt.  Így az Ntv. számos
    rendelkezése kifejezetten  és nyilvánvaló  módon ellentétben
    áll az  Alkotmánnyal. (Az Országgyűléshez T/4752. szám alatt
    benyújtott,   az    országos    népszavazásról    és    népi
    kezdeményezésről  szóló   törvényjavaslatot  mindeddig   nem
    fogadták  el   és  nem   hirdették  ki,   ezért  az   sem  a
    szabályozástörténeti   elemzést,    sem   a   jogi   helyzet
    megítélését nem befolyásolja.)

                                IV.

    Az Alkotmány  28/C. §  (2) és  (4) bekezdésében  az országos
    népszavazás két különböző fajtája található. Az Alkotmányt a
    28/C. § -sal is kiegészítő 1997. évi LIX. törvény 3. § -ához
    fűzött   indokolás    szerint   "a    törvény   egyértelműen
    meghatározza  a  népszavazás  fajtáit  jogalap  (kötelező  -
    fakultatív) és  kötőerő (ügydöntő  -  véleményező)  szerint,
    továbbá  azt,   hogy  ezeket  kik  és  milyen  tárgykörökben
    kezdeményezhetik".

    A  "jogalap"  szerint  megkülönböztetendő  két  népszavazási
    "fajta" egyrészt  a  28/C.  §    (2)  bekezdésben  kimondott
    kötelező, másrészt  a (4)  bekezdésben rögzített  fakultatív
    országos népszavazás.  A 28/C.  §  (2)  bekezdés  értelmében
    országos  népszavazást   kell  tartani   legalább  200   000
    választópolgár kezdeményezésére.  A  28/C.  §  (4)  bekezdés
    szerint   mérlegelés   alapján   országos   népszavazást   a
    köztársasági elnök,  a Kormány,  az országgyűlési képviselők
    egyharmada vagy  100 000  választópolgár kezdeményezésére az
    Országgyűlés rendelhet el.

    Az Alkotmány  28/C. §  -ának értelmezése  ezen két  országos
    népszavazási  "fajta"  egymásra  vonatkoztatott  megítélését
    igényli, különös  tekintettel a  közvetlen  hatalomgyakorlás
    fogalmára és a népszavazási "fajták" rangsorára.

    Az  Alkotmány   2.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  Magyar
    Köztársaságban   minden    hatalom   a    népé,   amely    a
    népszuverenitást  választott   képviselői  útján,   valamint
    közvetlenül gyakorolja.  Az Ntv.  preambuluma értelmében  "a
    képviseleti szervek  hatékony  működéséért  való  folyamatos
    munkálkodás   mellett    a    politikai    intézményrendszer
    demokratikus   fejlesztéséhez    tartozik   az    is,   hogy
    társadalompolitikai  vagy   egyéb   szempontból   kiemelkedő
    jelentőségű ügyekben  a  nép  közvetlenül  is  gyakorolhassa
    hatalmát, legyen  részese, meghatározója,  illetve  tevékeny
    közreműködője   a   központi   és   helyi   szinten   hozott
    legfontosabb    állami     döntéseknek".    A     "részese",
    "meghatározója",    "közreműködője"     megfogalmazások    a
    népszavazás egyes fajtáinak lényegét kifejező megjelölések.

    Az Ntv.  4. §  (3) bekezdése  szerint  a  véleménynyilvánító
    népszavazás az  állampolgárok közreműködését  biztosítja  az
    Országgyűlés döntéseinek  meghozatalában. Az  erre  szolgáló
    külön  intézmény   keretében   azonban   a   népszuverenitás
    közvetlen   gyakorlásának    eredménye   nem    kötelezi   a
    népképviseleten alapuló intézményeket.

    Ha  a   népszavazás   eredménye   kötelezi   a   képviseleti
    intézményt, akkor  a nép "részese" vagy "meghatározója" lesz
    a   népképviseleti    szerv   döntésének.    A   népszavazás
    eredményének  kötelező   volta  azonban   nem  meríti  ki  a
    döntéshozó népszavazás  jellemzőit,  sőt  a  népszuverenitás
    közvetlen gyakorlása  (Alkotmány 2.  § (2)  bekezdés)  döntő
    ismérvei ezen  túl keresendők. Az ügydöntő népszavazás e két
    módja közötti lényeges különbség abban van, hogy népszavazás
    intézményéhez, azaz  magához a közvetlen hatalomgyakorláshoz
    való  hozzáférésnek   (az  Alkotmánymódosítás  indokolásának
    szóhasználatát idézve)  mi a  "jogalapja":  az  Országgyűlés
    mérlegelése, avagy  az Alkotmányban  meghatározott  eljárási
    feltétel teljesítése. Az Alkotmány új 28/C. § -a is eszerint
    - az  "elrendelés" alapja  szerint  -  különbözteti  meg  az
    Országgyűlést   kötelező   két   népszavazási   fajtát:   az
    Országgyűlés   mérlegelése    alapján   elrendelhetőt   ((4)
    bekezdés),   illetve   a   kötelezően   elrendelendőt   ((2)
    bekezdés).

    Az Alkotmánybíróság a nép általi közvetlen hatalomgyakorlást
    kezdettől  fogva   két  ismérv  meglétéhez  kötötte.  Már  a
    28/1990. (XI.  22.) AB  határozat kimondta, hogy a közvetlen
    hatalomgyakorlásnak  csak   egyik  velejárója  az,  hogy  az
    eredménye   (a    népszavazással   született    döntés)    a
    törvényhozást  köti.   "A  közvetlen  demokrácia  fogalmának
    szükségképpeni eleme,  hogy az ezt szolgáló intézmény felett
    az érdekelt,  azaz maga a polgár (vagy meghatározott számuk)
    befolyással   bírjon".   (ABH   1990.   124)   A   közvetlen
    hatalomgyakorlás kritériuma tehát a kezdeményezés (beleértve
    az   eldöntendő   kérdés,   a   hatalomgyakorlás   tárgyának
    meghatározását)  és  a  kikényszeríthetőség  (a  népszavazás
    megtartására  -   s  nem   csupán  az  eredmény  kötőerejére
    vonatkozóan).   Mindkét   vonatkozásban   alapvetően   eltér
    egymástól a fakultatív és a kötelező népszavazás.

    a) A  28/C. §  (4) bekezdés  szerinti fakultatív népszavazás
    kezdeményezésének joga  képviseleti, vagy  hatalmukat  abból
    származtató   intézményeket    illet   meg    (országgyűlési
    képviselők   egyharmada,   Kormány,   köztársasági   elnök),
    illetőleg   a    100   000    választópolgárt.   A    kérdés
    megfogalmazásától kezdve  a népszavazás megtartásáig azonban
    a többi  döntés már  az Országgyűlés  mérlegelésén múlik,  s
    arra a  100 000 kezdeményezőnek nincs semmilyen befolyása. A
    kezdeményezés  folytatására  (és  változatlanul  maradására)
    tehát semmiféle  garancia  nincs,  az  ügy  ura  teljesen  a
    népképviseleti szerv,  egészen a népszavazás lefolytatásáig.
    Csak ennek  eredménye változtatja  meg a hatalmi viszonyt, s
    teszi a  hatalomgyakorlás "részesévé"  a szavazópolgárt.  Ha
    pedig a  kezdeményezés  a  képviseleti  szerv  vagy  hatalmi
    "leszármazottai" köréből  indul, a  nép  bevonása  csupán  a
    képviseleti szféra  döntésének utólagos legitimációját, vagy
    a   választópolgárok    akaratának   előzetes   megismerését
    szolgálja -  abban a kérdésben és abban az esetben, amelyben
    és amikor  a  képviseleti  hatalomgyakorlás  birtoklója  ezt
    saját   mérlegelése    alapján   lehetővé   teszi.   A   nép
    megnyilatkozása   ebben    az   esetben    nem   egyenlő   a
    népszuverenitás teljes, közvetlen, nép általi gyakorlásával.

    Az   ügydöntő    fakultatív   népszavazásban   a   közvetlen
    hatalomgyakorlás    egyik     szükségképpeni    eleme,     a
    kikényszeríthetőség   a népszavazás megtartására vonatkozóan
    semmilyen formában  nincs meg. Ez az intézmény sokkal inkább
    a  közvetlen   és  a  képviseleti  hatalomgyakorlás  közötti
    együttműködést jelenti,  ami  a  képviseleti  oldal  igényei
    szerint alakítható,  tipikus esetben  utólagos  legitimációt
    szolgáltatva  a  képviseleti  hatalomgyakorlás  intézményein
    belüli döntésekhez.  Igénybevétele az  utólagos  legitimáció
    céljára   egyetlen    eset   kivételével   az   Országgyűlés
    mérlegelésén múlik:  a kivételt  ez idő szerint az Alkotmány
    egészének népszavazással történő megerősítése jelenti.

    b) Elvileg is különbözik ettől a 28/C. § (2) és (3) bekezdés
    szerinti kötelező  népszavazás.  Ennek  mindegyik  eleme  az
    érdekelt   választópolgárok   "befolyása"   alatt   áll:   a
    kezdeményezés,    a     kérdés    megfogalmazása     és    a
    kikényszeríthetőség is (azzal, hogy megfelelő számú támogató
    gyűlik össze).  Az  ügy  ura  a  közvetlen  hatalomgyakorlás
    mindegyik  ismérvét   tekintve  a   "nép".   A   népszavazás
    Alkotmányban  meghatározott   "hatáskörén"  (28/C.  §    (5)
    bekezdés) belül  az Országgyűlésnek  nincs lehetősége  sem a
    kezdeményezés, sem  a  kikényszeríthetőség  befolyásolására.
    Ellenkezőleg:  köteles   minden  "kiszolgáló",   megvalósító
    cselekményt teljesíteni  a szavazás megtartására, majd pedig
    annak eredménye  szerint eljárni.  E kötelessége  nemcsak  a
    szükséges eljárási  tennivalókra terjed  ki,  hanem  magában
    foglalja a  tartózkodást  is  minden  olyan  döntéstől  vagy
    mulasztástól,  amely   befolyásolná  vagy   meghiúsítaná   a
    független és  közvetlen hatalomgyakorlás  megvalósítását,  s
    köteles más szerveket is távoltartani ettől.

    Az  Alkotmány   2.  §   (2)   bekezdésében   írt   közvetlen
    hatalomgyakorlást a  maga teljességében egyedül az Alkotmány
    28/C. §  (2) és  (3) bekezdéseiben szabályozott független és
    önálló  hatalomgyakorlási   forma  jelenti  (szemben  a  (4)
    bekezdés szerinti kooperatív hatalomgyakorlással). A 28/C. §
    (2)  bekezdésből   következő  kötelezettség   címzettje   az
    Országgyűlés,  a   kötelezettség  pedig  a  fentiek  szerint
    egyszerre pozitív és negatív tartalmú.

    c) Az  Alkotmány a képviseleti és közvetlen hatalomgyakorlás
    között nem  osztja meg  a hatásköröket  úgy,  hogy  bizonyos
    kérdések csak az egyikre illetve csak a másikra tartoznának.
    A képviseleti szervek hatásköre elvileg teljes és általános,
    ehhez képest a közvetlen demokrácia intézményei kivételesek.
    (894/B/1990. AB  határozat, ABH  1990.  248.)  Az  Alkotmány
    mégis tartalmaz  kétféle hatáskör-megosztási  szabályt. Ezek
    egyike tartalmi:  a 28/C. § (5) bekezdése meghatározza, hogy
    milyen tárgykörökről nem lehet népszavazást tartani. A másik
    hatásköri szabály  eljárás, amely  az említett tiltott körön
    kívül,  a   kötelező  népszavazás   elrendelését   200   000
    választópolgár kezdeményezéséhez  köti  a  (2)  bekezdésben.
    Ennek a  nem-anyagi  természetű  hatáskörmegosztásnak  döntő
    következményei  vannak   a  közvetlen   és   a   képviseleti
    hatalomgyakorlás hierarchikus  viszonyára, továbbá az előbbi
    függetlenségére  nézve.  A  kezdeményezés  támogatottságának
    teljesülése automatikusan a képviseleti szerv fölé helyezi a
    közvetlen  hatalomgyakorlást.   Az  Országgyűlés   az  adott
    népszavazási kérdés tekintetében végrehajtói szerepbe kerül,
    s azt  kell biztosítania,  hogy a közvetlen hatalomgyakorlás
    eljárását  ne   fenyegesse  semmi,   egészen  az  eredményes
    népszavazásig, amikor  ez a  kötelessége  tartalmira  fordul
    (ti. a  döntés végrehajtására).  Mivel a  "szabad tárgyakon"
    belül az  eljárás  uralkodik  a  közvetlen  hatalomgyakorlás
    alkotmányi szabályaiban,  védelmének az  eljárás egészére ki
    kell terjednie, attól kezdve, hogy a kezdeményezés megindul.

    d) Az  Alkotmánynak az  1997. évi  LIX.  törvénnyel  történt
    módosítása  óta,  amely  a  korábbi  19.  §  (5)  bekezdését
    hatályon kívül  helyezte, a közvetlen hatalomgyakorlás ugyan
    a  népszuverenitás   gyakorlásának  kivételes   formája,  de
    kivételes    megvalósulása     eseteiben    a    képviseleti
    hatalomgyakorlás fölött  áll:  az  Országgyűlés  végrehajtói
    szerepbe kerül.  Ebből az  is következik, hogy a képviseleti
    hatalomgyakorlással vegyes,  az Országgyűlés rendelkezésétől
    függő népszavazást is megelőzi a kötelező népszavazás, amely
    a  közvetlen   hatalomgyakorlás  egyetlen   tiszta  formája.
    Alkotmányellenes,  ha   az  Országgyűlés   ezt  a   rangsort
    megfordítja, s  saját döntésével elsőbbséget ad a fakultatív
    népszavazásnak a kötelező népszavazással szemben.

    Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  azonos kötőerejű -
    tehát két  kötelező vagy  két mérlegelési jogkörbe tartozó -
    kezdeményezés esetén  a megelőzés  elve irányadó. Ha például
    valamely kérdésben  a Kormány  május 15-én,  a  köztársasági
    elnök pedig - bár más megfogalmazásban, de a kérdésazonosság
    határain  belül   maradva  -   május  17-én   nyújt  be   az
    Országgyűléshez  népszavazásra  irányuló  kezdeményezést,  a
    Kormány kezdeményezése  tárgyában kell  dönteni, s  csupán a
    kezdeményezés  elutasítása   esetén   merülhet   fel   annak
    megfontolása:  a  köztársasági  elnök  által  megfogalmazott
    kérdésben sor kerüljön-e népszavazás elrendelésére.

    A megelőzés  elve azonban  alkalmazhatatlan, ha  nem  azonos
    kötőerejű, hanem  egy kötelező  és egy  mérlegelési jogkörbe
    tartozó kezdeményezés  verseng egymással. Az Alkotmány által
    megkövetelt,   200    000   választópolgár   kezdeményezését
    megtestesítő  aláírás   összegyűjtéséhez  ugyanis  megfelelő
    időre: akár  több hónapra  is szükség van. Ez idő szerint az
    Ntv.  rendelkezéséből   eredően  pusztán  az  aláírásgyűjtés
    megkezdéséhez semmiféle  joghatás nem  fűződik, s  mivel  az
    országos népszavazás  esetében nem  létezik az aláírásgyűjtő
    ívek   hitelesítéséhez    fogható    jogintézmény,    teljes
    bizonyossággal azt  sem  lehet  tudni,  hogy  mely  kérdések
    alapján és  mióta folyik  aláírásgyűjtés. Nem kizárt, hogy a
    népszavazás  kötelező   kiírására  irányuló   aláírásgyűjtés
    tartama alatt  valamely más  kezdeményezésre jogosult időben
    megelőzi  az  aláírásgyűjtést  szervezőket,  hiszen  mind  a
    köztársasági  elnök,  mind  a  Kormány  bármikor  benyújthat
    versengő   kezdeményezést,   az   országgyűlési   képviselők
    egyharmadának aláírását  többnyire 1-2  nap alatt  meg lehet
    szerezni, s  100 000  támogató aláírást  is  hamarabb  össze
    lehet gyűjteni,  mint 200 000 aláírást. Ha tehát a különböző
    kötőerejű népszavazási  kezdeményezések versengése  esetén a
    megelőzés elve  érvényesülne, ez  a gyakorlatban egyenértékű
    lenne    a     kötelező     népszavazás     jogintézményének
    felszámolásával, hiszen a többpárti parlamenti demokráciában
    úgyszólván minden  kérdésben  megoszolnak  a  vélemények,  s
    akadhat olyan  politikai erő,  amelynek  érdekében  áll  egy
    versengő kezdeményezés korábbi időpontban való benyújtásával
    meghiúsítani a  népszavazás kötelező  elrendelésére irányuló
    aláírásgyűjtés sikerét.

    Mivel sem az Alkotmány, sem az Ntv. nem tartalmaz kifejezett
    rendelkezést  arra   nézve,  hogy   mi  a  teendő  ugyanazon
    kérdésben   két   különböző,   kezdeményezésre   jogosulttól
    származó népszavazási  kezdeményezés versengése  esetén,  az
    Alkotmánybíróság az  alaptörvény értelmezése  alapján  adott
    határozott  és  egyértelmű  választ  az  állampolgári  jogok
    országgyűlési biztosának ezzel kapcsolatos kérdésére.

    A kötelező  népszavazásra  irányuló  kezdeményezés  "védelmi
    idejével"   és    a   képviseleti    szervek    tartózkodási
    kötelezettségével kapcsolatban - törvényi szabályozás híján,
    de a hozandó törvényre tekintettel is - különböztetni kell a
    kezdeményezés különböző létszakai között.

    A választópolgári  kezdeményezésben meghatározott  kérdésről
    történő   népszavazás    megtartásához   való    jogosultság
    értelemszerűen a szükséges számú aláírás hitelesítésével jön
    létre. Ez  azonban nem  jelenti  azt,  hogy  a  hitelesítést
    megelőzően a  népszavazáshoz  való  jogból  ne  származnának
    kötelezettségek  az   állami  szervekre   nézve,  hiszen  az
    eljárási feltétel  teljesítése (a  200 000  támogató aláírás
    összegyűjtése) értelemszerűen  feltételezi a joggyakorláshoz
    szükséges időt és annak védelmét.

    Az aláírások  hitelesítése  deklaratív  és  nem  konstitutív
    aktus:  a  népszavazásra  irányuló  kezdeményezés  szükséges
    támogatottságának megléte  vagy hiánya az aláírásgyűjtő ívek
    benyújtásakor adott,  ennek tényét az aláírások hitelesítése
    csupán megállapítja.  A hitelesítés  elvégzésére,  különösen
    időtartamára  a   választópolgároknak  semmiféle   befolyása
    nincs.  Azonban   a  népszavazáshoz   való  jog   alapján  a
    választópolgároknak  igényük   van  arra,   hogy  az  aláírt
    aláírásgyűjtő ívek  benyújtása után  a  hitelesítés  mint  a
    népszavazás  megtartására   vonatkozó  jogosultság  formális
    feltétele megtörténtéig a népszavazás megtartására vonatkozó
    jogosultságot  az   állami  szervek   ne  hiúsítsák  meg.  A
    népszavazási   kezdeményezést   tehát   már   az   aláírások
    benyújtásától   kezdve    (és   nem   csak   a   hitelesítés
    megtörténtétől) közvetlenül  az Alkotmány  alapján  abszolút
    védelem illeti meg.

    Kérdés, hogy  ez  a  védelem  kiterjed-e  az  aláírásgyűjtés
    időszakára is.  Ha  valamely  alapjogból  folyó  jogosultság
    feltételektől függ,  és az  alapjog jogosultjai a feltételek
    teljesítése érdekében  cselekednek, akkor  az állami szervek
    mérlegelési  jogkörükben   a  jogosultság  megszerzését  nem
    hiúsíthatják meg.

    Az Alkotmányból folyik tehát a népszavazás állampolgári joga
    gyakorlásának  védelme   az  aláírásgyűjtés  alatt  is.  Nem
    vezethető  le  azonban  közvetlenül  az  Alkotmányból  olyan
    részletes szabály,  amely a  jogbiztonság követelményeit - s
    különösen     a     mérlegelésen     alapuló     népszavazás
    kezdeményezéséhez fűződő jog gyakorlásának biztosítását is -
    figyelembe véve, alkalmas lenne a védelmi időszak kezdetének
    és tartamának  meghatározására. Ezért  az Alkotmánybíróság a
    népszavazásról  szóló   törvény   feladatává   tette,   hogy
    határozza   meg    az   aláírásgyűjtés   kezdő   időpontját,
    időtartamát,  továbbá   az  aláírásgyűjtő  ívekkel  szembeni
    formai   és    tartalmi   követelményeket.    A   törvénynek
    tartalmaznia  kell   a  megfelelő   döntésekkel  kapcsolatos
    jogorvoslatot is.

    Az Alkotmánybíróság rámutat: a határozat rendelkező részének
    II/2.   pontjában    említett   jogintézmény    -   alapvető
    rendeltetése mellett  -  azt  is  pontosan  megállapíthatóvá
    teszi, hogy  mikortól kell  a kötelező népszavazást előnyben
    részesíteni a mérlegelésen alapulóval szemben.

    Korábban,  amíg   az  Alkotmány  csupán  egyetlen  hatásköri
    szabályt tartalmazva  csak utalt a népszavazásra, viszonylag
    széleskörű volt  az Országgyűlés mozgástere a népszavazás és
    a  népi   kezdeményezés  törvényi   szabályozásánál.  Ezt  a
    mozgásteret az Országgyűlés saját elhatározásából szűkítette
    azáltal,   hogy    az   országos   népszavazásra   és   népi
    kezdeményezésre   vonatkozó    alapvető    szabályokat    az
    alaptörvénybe foglalta.  Valójában azonban  a népszavazással
    kapcsolatos  törvényhozásnak   nem  csupán   az  Alkotmányba
    szövegszerűen belefoglalt  rendelkezések  szabnak  korlátot,
    hanem az  Alkotmány egyes  előírásaiból szükségképpen  folyó
    követelmények is.

    Az Alkotmánybíróság  már számos  határozatában  -  különböző
    jogintézmények   kapcsán   -   rámutatott   a   jogbiztonság
    kiemelkedő  jelentőségére  a  demokratikus  jogállamban.  Az
    állampolgároknak a  népszavazással kapcsolatos jogai védelme
    érdekében a  jogbiztonság megköveteli: már az aláírásgyűjtés
    megkezdése előtt  fel kell tárni és el kell dönteni azokat a
    jogvitákat, amelyek  a szóban  forgó tárgykör  népszavazásra
    bocsáthatósága, illetőleg  a kérdés  megfogalmazása  kapcsán
    felmerülhetnek. Nem szabad ugyanis - sem helyi, sem országos
    népszavazás keretében  - kitenni a választópolgárokat annak,
    hogy csak utólag, az aláírásgyűjtés befejezése után derüljön
    ki:  azt   a  kérdést,   amelynek  népszavazásra  bocsátását
    támogatták,  nem   a   törvény   által   megkövetelt   módon
    fogalmazták meg,  illetőleg a  tárgykör valamely  okból  nem
    képezheti népszavazás tárgyát.

    A népszavazáshoz való jog politikai alapjog.

    Az  Alkotmány   70.  §   (1)  bekezdése  szerint  "a  Magyar
    Köztársaság   területén    élő   minden    nagykorú   magyar
    állampolgárnak joga  van ahhoz, hogy ... országos vagy helyi
    népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen." Ennek
    megfelelően   mondta    ki   az   Alkotmánybíróság   már   a
    987/B/1990/3. AB  határozatában, hogy  a népszavazáshoz való
    jog a  népfelség elvéből következő alkotmányos alapjog. (ABH
    1991. 527,  528-529.) A  helyi  népszavazással  kapcsolatban
    pedig az  Alkotmánybíróság számos alkalommal megállapította,
    hogy   az    a   helyi    önkormányzáshoz    való    alapjog
    megvalósításának egyik  alakzata, és  ezért alkotmányellenes
    az a jogi szabályozás, amely korlátozza, illetve meghiúsítja
    az önkormányzásnak  a népszavazás útján történő gyakorlását.
    (36/1993. (V.  28.) AB  határozat, ABH  1993. 466,  468-469;
    4/1995. (II. 22.) AB határozat, ABH 1995. 441-442.)

    A népszavazáshoz  való  jog,  mint  alanyi  jog  kiterjed  a
    népszavazás  kezdeményezésére,  támogatására  (beleértve  az
    aláírást és aláírások gyűjtését), illetve a szavazásban való
    részvételre. Eme alanyi jog korlátait csak az Alkotmány 8. §
    (2) bekezdésének  megfelelő törvény  állapíthatja meg,  mint
    ahogy ennek  alapján döntött  az Alkotmánybíróság   már    a
    987/B/1990/3 AB ügyben. (ABH 1991. 529.) Az Alkotmánybíróság
    állandó gyakorlata  szerint azonban  minden alapjog  magában
    foglalja az  alanyi védelmi  igény mellett az állam objektív
    kötelességét is a joggyakorlás feltételeinek  biztosítására.
    (64/1991. (XII.  17.) AB  határozat,  ABH  1991.  297,  302,
    illetve a  30/1992. (V.  26.) AB  határozat, ABH  1992. 167,
    171.) Ez  az intézményvédelem  különösen fontos  az olyan, a
    népszuverenitás gyakorlására  szolgáló  intézmény  esetében,
    mint  a   népszavazás.   Az   intézményvédelem   alkotmányos
    követelménye (mércéje)  nem a szükségesség és az arányosság,
    hanem   a   mindenkori   intézmény   alkotmányos   feladatai
    megvalósításához igazodik  (ld. a  média különböző fajtáival
    szembeni   alkotmányossági   követelményeket   a    37/1992.
    ( VI. 10. ) AB határozatban, ABH 1992. 227.).

    A kötelező népszavazásnál ezeknek az intézményi garanciáknak
    arra kell   szolgálniok,  hogy a nép általi hatalomgyakorlás
    erre az  esetre vonatkozó  lényeges ismérveit,  a zavartalan
    közvetlenséget,  különösen   a  népszavazás   és  az   ahhoz
    szükséges eljárási  folyamat  képviseleti  befolyástól  való
    függetlenségét   és    önállóságát,   továbbá    elsőbbségét
    biztosítsák.    A     kötelező    népszavazás     alkotmányi
    szabályozásának   megfelelően   ezek   a   garanciák   tehát
    elsősorban eljárási  jellegűek, s  azt  kell  biztosítaniuk,
    hogy  a   népszavazás  a   kezdeményezéstől  eljuthasson   a
    megtartásig, s  ezt kizárólag  az érintett  választópolgárok
    akarata befolyásolhassa.

    Az egyes alapjogok gyakorlását megilleti a bírói védelem. Az
    intézményvédelem   olyan   sajátos   védelmi   eszközök   és
    intézmények törvényi  kialakítását követelheti  meg, amelyek
    működése bizonyos pontjain alkotmányos követelménnyé válik a
    bírói jogorvoslat.  Így van  ez a népszavazáshoz legközelebb
    álló választójog  esetében is,  s erre  szolgáltat példát  a
    helyi  népszavazás   újraszabályozása  az   Alkotmánybíróság
    döntéseit követően.

    A kötelező  népszavazás  garanciarendszere  két  elv  uralma
    alatt   áll:    az   egyik   a   sui   generis   garanciális
    intézményrendszer kialakítása  (ld.  preventív  intézmények,
    pl. a  kérdések, aláírásgyűjtő  ívek vizsgálata);  továbbá a
    kötelező népszavazás  természetétől  idegen,  azt  megzavaró
    beavatkozások  kifejezett   tilalma   -   ide   tartozik   a
    képviseleti  szervek   közbeavatkozása  saját   népszavazási
    kezdeményezéssel -  a  közvetlen  hatalomgyakorlás  eljárási
    folyamata  alatt.   Az  eljárás   minden  pontján,   ahol  -
    elsősorban a  képviseleti szervek  részéről -  olyan  döntés
    születik, amely  a folyamatot megzavarhatja, sőt célbaérését
    meghiúsíthatja,   a   bírói,   illetőleg   alkotmánybírósági
    jogorvoslat alkotmányos követelmény.

    A  másik   elv   az   alkotmányos   szervek   együttműködési
    kötelezettsége. Ezen követelmények közé tartozik az is, hogy
    a népszavazásban  érintett szervek  a Kormánytól  kezdve  az
    Országgyűlésig és  a köztársasági  elnökig - eme alkotmányos
    kötelességgel összhangban  járjanak  el.  A  már  megkezdett
    kötelező népszavazási  eljárási folyamat  megzavarásától  és
    meghiúsításától  való   tartózkodás  kötelessége   ebből  az
    alkotmányos elvből,  amely a  jogállamiság elvére (Alkotmány
    2. § (1) bekezdése) vezethető vissza, szintén következik.

    Vonatkozik  azonban   az  együttműködési   kötelezettség   a
    népszavazási    aláírásgyűjtés     szervezőire    is.     Az
    Alkotmánybíróság ezt  elvi  okokból  hangsúlyozza,  attól  a
    gyakorlati helyzettől  is kényszerítve,  hogy nincs olyan új
    népszavazási   törvény,   amely   az   említett   intézményi
    garanciákat részletesen  tartalmazza. Például nincs törvényi
    határidő az  aláírásgyűjtés  tartamára  (s  így  az  elvileg
    akármeddig  elhúzható,   ráadásul  új   és   új   kiegészítő
    csomagokkal pótolva  a hiányzó  aláírásokat).  A  rendelkező
    rész   II.    1.   pontjában   meghatározott   törvényhozási
    kötelezettség ebből az alkotmányos elvből is folyik.

    Az  Alkotmánybíróság   már  több  határozatában  rámutatott:
    valamely jogszabály  megsemmisítéséhez nem csupán a tartalmi
    alkotmányellenesség  nyújt   alapot,  hanem   az  is,  ha  a
    jogalkotási   eljárás    során   olyan    súlyos    eljárási
    szabálytalanságot követtek  el, amely  a jogszabály  közjogi
    érvénytelenségét idézte  elő, illetőleg  amely  másként  nem
    orvosolható, csak  a jogszabály  megsemmisítésével. (3/1997.
    ( I. 23. ) AB  határozat,  ABK 1997. január, 5-6.;  29/1997.
    ( IV. 29. ) AB határozat, ABK 1997. április, 138-141.)

    Ez   a    helyzet   akkor    is,   ha    valamely    törvény
    alkotmányellenesen  elrendelt   népszavazáson   alapul:   az
    alkotmánysértés miatt reálisan számolni kell - erre irányuló
    indítvány alapján  - a  törvény megsemmisítésével,  tekintet
    nélkül arra, hogy tartalmi alkotmányellenesség kimutatható-e
    vagy sem.

                                 V.

    Az    Alkotmánybíróság    a    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló   indítvány
    elbírálása nyomán arra a következtetésre jutott: az országos
    népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó legfontosabb
    rendelkezéseknek az alaptörvénybe való foglalása folytán nem
    vált okafogyottá  az  Alkotmánybíróság  2/1993.  (I.22.)  AB
    számú határozata. Ugyanakkor megállapítható, hogy

    - az országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgyának,
    - a kezdeményezésre jogosultaknak,
    - a kezdeményezéshez fűződő joghatásnak,
    - a népszavazás elrendeléséhez szükséges szavazattöbbségnek,
    - a népszavazásra nem bocsátható tárgyköröknek,
    - a népszavazás eredményességének,
    - az  országos népi  kezdeményezés  benyújtására  jogosultak
    számának

    az  Ntv.-ben   foglaltaktól   eltérő   tartalmú   alkotmányi
    szabályozása  olyan  mértékűvé  tette  egyfelől  a  hatályos
    Alkotmány, másfelől  az Ntv.  közötti összhang - korábban is
    meglévő és  az  Alkotmánybíróság  hivatkozott  határozatában
    kimutatott  -  hiányát,  hogy  az  alkotmányellenes  helyzet
    maradéktalan    felszámolása     érdekében    az    országos
    népszavazásra és  népi  kezdeményezésre  vonatkozó  hatályos
    szabályokat teljes  körű  felülvizsgálatnak  kell  alávetni.
    Mivel  -   miként  ezt   a  T/4752.   számú  törvényjavaslat
    benyújtása és  folyamatban lévő  tárgyalása is tanúsítja - a
    Kormány és  az Országgyűlés  szándéka is  erre  irányul,  az
    Alkotmánybíróság  -   általános  gyakorlatától   kivételesen
    eltérve -  szükségtelennek tartotta  annak  hosszadalmas  és
    részletekbe   menő   taglalását,   hogy   az   Ntv.   melyik
    rendelkezése a  hatályos  Alkotmány  hányadik  §  -ával  áll
    ellentétben. Azonban  a  testület  rámutatott:  az  említett
    átfogó  felülvizsgálat   nyomán  kialakítandó   új  törvényi
    szabályozásnál már figyelembe kell venni az Alkotmánybíróság
    e határozatában foglalt alkotmányértelmezést is.

    Az  Alkotmánybíróság   megtehette  volna,   hogy   az   Ntv.
    rendelkezéseinek jelentős  részét a határozat kihirdetésének
    napjával megsemmisíti.  Ez azonban  hasonló átmeneti  zavart
    idézhetett volna  elő a jogalkalmazásban, mint amelyet 1994-
    ben  a  helyi  népszavazásra  vonatkozó  szabályozás  hiánya
    okozott. Ezért  a testület  - figyelemmel  az  előrehaladott
    szakaszban lévő törvényalkotási folyamatra - azt a megoldási
    módot   választotta,    hogy   egyetlen,    alkotmányellenes
    szövegrész kivételével  az Ntv.  egészét 1997.  december 31.
    napjával semmisítette meg, lehetővé téve ezáltal, hogy addig
    az Országgyűlés az Alkotmánnyal és az Alkotmánybíróság jelen
    határozatával összhangban  álló,  új  törvényt  alkosson  az
    országos népszavazásról és népi kezdeményezésről.

    Az "eredménytelen  hitelesítésen alapuló"  (Ntv. 32.  §  (1)
    bekezdés) szövegrésznek  a határozat közzétételének napjával
    történő  megsemmisítését   a  népszavazás  tárgyában  hozott
    döntések alkotmánybírói ellenőrzésének jelenlegi korlátozott
    volta indokolta. A népszavazás alapjogi jellegéből következő
    alkotmányos    követelmény     e    jog     érvényesülésére,
    érvényesítésére    kiható     valamennyi    érdemi    döntés
    alkotmánybírósági felülvizsgálatának lehetősége.

    Az      alkotmánysértő       jogszabályi       rendelkezések
    megsemmisítésének hatályára  vonatkozó döntések az Abtv. 40.
    § -án és 43. § (4) bekezdésén alapulnak.

    Az Alkotmánybíróság  már 8/1992.  (I. 30.)  AB határozatának
    indokolásában rögzített egy - az akkor elbírált ügy keretein
    messze túlmutató,  annak jelentőségét meghaladó és általános
    jelentőségű -  követelményt. A határozat szerint ugyanis: "a
    jogállamiság  elvéből  (Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdés)  is
    következik az  Alkotmányban  szabályozott  szerveknek  az  a
    kötelessége,  hogy   alkotmányos  jelentőségű  hatásköreiket
    jóhiszeműen, feladataik  teljesítését  kölcsönösen  segítve,
    együttműködve  gyakorolják."   (ABH  1992.   54.)   Ezt   az
    Alkotmánybíróság  értelemszerűen   saját  tevékenységére  is
    vonatkoztatja. A  most elbírált ügyben az állampolgári jogok
    országgyűlési       biztosa       által       kezdeményezett
    alkotmányértelmezés módot nyújt az Alkotmánybíróságnak arra,
    hogy -  nem csorbítva  a törvényhozó hatalom jogkörét és nem
    átvállalva   annak    felelősségét   -    kötelező    erővel
    meghatározzon néhány,  közvetlenül az  Alkotmányból folyó, a
    törvényalkotással szembeni  követelményt, amelynek szem elől
    tévesztése nem  csupán az államélet demokratikus működésében
    okozhat zavarokat,  de hátrányos  jogkövetkezményeket vonhat
    maga után  a megalkotandó  új népszavazási törvény esetleges
    normakontrollja során is.

    Az  Alkotmánybíróság   hangsúlyozza:  a   mindenkire   nézve
    kötelező  alkotmányértelmező   határozatában  foglalt   elvi
    tételeket  a   folyamatban  lévő  népszavazási  ügyekben  is
    kötelezően alkalmazni kell.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró

               Dr. Ádám Antal           Dr. Bagi István
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

                           Dr. Holló András
                            alkotmánybíró

                           Dr. Kilényi Géza
                         előadó alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás         Dr. Németh János
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

           Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Two competing initiatives for a national referendum on the same question (one initiated by voters, which the government tried to take over by "its" referendum)
     Number of the Decision:
     .
     52/1997. (X. 14.)
     Date of the decision:
     .
     10/13/1997
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-3-009?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .