Hungarian
Ügyszám:
.
911/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 911/B/2000. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/1487
.
A döntés kelte: Budapest, 11/23/2004
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta  a
  következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló  1992.  évi
  XXII.   törvény   33.  §  (3),  (4),  (5)  és  (7)   bekezdései
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló bírói kezdeményezést elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.
                                  
   1.  A  Fővárosi Munkaügyi Bíróság az Alkotmánybíróságról  szóló
   1989.  évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.)  38.  §  (1)
   bekezdése  alapján, az előtte folyamatban lévő 7. M. 3849/2000.
   számú  eljárás  felfüggesztése mellett  kezdeményezte  a  Munka
   Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
   Mt.)  33.  § (3), (4), (5) és (7) bekezdéseinek alkotmányossági
   vizsgálatát és megsemmisítését.
   A bírói kezdeményezés alapját adó perben a felperes, valamint a
   II.  és  III. rendű alperesek valamennyien az I. rendű alperesi
   munkáltatónál     képviselettel    rendelkező     reprezentatív
   szakszervezetek.   Az   alperesek   az   I.    rendű    alperes
   munkavállalóit  érintő 1999. évi bérfejlesztés és  a  kollektív
   szerződés  időbeni  hatályának  1999.  december  31-ig  történő
   kiterjesztése    tárgyában    „kollektív    szerződés    erejű”
   megállapodást írtak alá, amelyhez a felperesi szakszervezet nem
   csatlakozott.    A   felperes   keresetében   a    megállapodás
   érvénytelenségének megállapítását kérte arra hivatkozva, hogy a
   szerződő  felek  a  megállapodás megkötésekor  figyelmen  kívül
   hagyták  az Mt. 33. § (4) bekezdésében foglalt, a reprezentatív
   szakszervezetek   kollektív  szerződéskötésének   együttességét
   kötelezően előíró szabályát.

   2.  Az  indítványozó bíró szerint az Mt. támadott rendelkezései
   sértik  az Alkotmány 4. §-át, amely szerint: „A szakszervezetek
   és más érdekképviseletek védik és képviselik a munkavállalók, a
   szövetkezeti  tagok és a vállalkozók érdekeit”. Az indítványozó
   kifejti:  a szakszervezetek alkotmányos védelme a jogalkotással
   szemben   követelményt  támaszt  olyan  garanciális   szabályok
   megalkotására,  amelyek biztosítják, hogy a szakszervezetek  az
   Alkotmányban  biztosított jogaikat társadalmi  rendeltetésüknek
   megfelelően,    ténylegesen    gyakorolhassák.    Másfelől    a
   szabályozásnak  biztosítania kell azt is, hogy a szakszervezeti
   képviselet  valóban a munkavállalók érdekében történjék,  ezért
   még a lehetőségét is ki kell zárni annak, hogy a szakszervezeti
   képviselet a munkavállalói érdekektől elszakadjon, és  öncélúvá
   válhasson. Az indítványozó szerint a támadott szabályok a fenti
   követelményeknek  nem felelnek meg, mert eltérést  engednek  az
   Mt.  33.  § (2) bekezdésében megfogalmazott „általános többségi
   elv”  alól.  Az  Mt.  33.  §  (2) bekezdése  a  szakszervezetet
   feljogosítja a kollektív szerződés megkötésére, ha jelöltjei az
   üzemi  tanács-választáson a leadott szavazatok több mint  felét
   megszerezték.  A támadott, több szakszervezet szerződéskötésére
   írt  rendelkezések viszont nem biztosítják, hogy az  –  egyedül
   vagy   együttesen   –   többségi  támogatottsággal   rendelkező
   szakszervezet(ek), a kollektív szerződést a  kisebbség  akarata
   ellenére is, minden esetben megköthessék a munkáltatóval.

   Az indítványozó szerint az Mt. 33. § (3) bekezdése – amely több
   szakszervezet    munkahelyi   képviselete   esetén    kizárólag
   együttesen engedi a szakszervezetek szerződéskötését –  az  Mt.
   33.  §  (4)  és (5) bekezdésével való összevetés alapján  mutat
   alkotmányellenességet  azáltal, hogy „adott  esetben”  lehetővé
   teszi,   hogy  akár  egyetlen,  „elenyésző  kisebbségben   lévő
   szakszervezet”, véglegesen megakadályozza a kollektív szerződés
   megkötését.

   Az  Mt.  33.  §  (4)  bekezdését az indítványozó  azért  tartja
   alkotmányellenesnek,   mert  azáltal,  hogy   a   reprezentatív
   szakszervezetek    számára    csak    együttesen    engedi    a
   szerződéskötést,  lehetővé  teszi,  hogy  egyetlen,  „relatíve”
   kisebb      támogatottságú     reprezentatív      szakszervezet
   megakadályozza   a   „meghatározó”  többségi   támogatottsággal
   rendelkező  többi reprezentatív szakszervezet szerződéskötését.
   Az   indítványozó  kifogásolja  azt  is,  hogy  a   törvény   a
   reprezentatív  szakszervezetek számára  nem  biztosítja  azt  a
   lehetőséget, hogy a munkavállalók hozzájárulásával kössék meg a
   kollektív    szerződést,   amennyiben   nem   rendelkeznek    a
   szerződéskötéshez előírt támogatottsággal (jelöltjeik az  üzemi
   tanács-választáson  együttesen  nem  szerezik  meg  a   leadott
   szavazatok  több mint felét). Sérelmezi továbbá az indítványozó
   azt   is,   hogy   a  törvény  nem  rendelkezik  „a   kollektív
   szerződéskötési jogosultság azon eseteire amikor egy vagy  több
   kisebb  –  nem  reprezentatív  – szakszervezet  mellett  működő
   egyetlen reprezentatív szakszervezet támogatottsága: az  50%-ot
   meghaladja,  de  a  65%-ot nem éri el, a  65%-ot  eléri,  de  –
   értelemszerűen – nem éri el a 100 százalékot”.

   Az indítványozó álláspontja szerint az Mt. 33. § (5) bekezdése,
   amely  a reprezentatív szakszervezetek konszenzusa hiányában  a
   65%-ot  meghaladó  támogatottsággal rendelkező  szakszervezetet
   egyedül     jogosítja    szerződéskötésre,    „önmagában     is
   alkotmányellenes rendelkezés”, mert „(…) egyrészt  útját  állja
   annak,  hogy  a  kisebb  támogatottságú  szakszervezet  mellett
   egyedül   köthessen   a  kétharmados  támogatottságot   elnyerő
   szakszervezet kollektív szerződést, mint egyedüli reprezentatív
   szakszervezet”. Másrészt útját állja annak is, hogy „a 65%-os –
   vagy ezt meghaladó – támogatottságú reprezentatív szakszervezet
   egy  másik  reprezentatív szakszervezettel együttesen köthessen
   kollektív szerződést”. Ez a rendelkezés az együttesen  fellépni
   szándékozó   szakszervezeteket   megfosztja   az   Alkotmányban
   biztosított  joguk  gyakorlásától,  elzárja  őket  a   hatékony
   érdekképviselet ellátásának lehetőségétől. Az Alkotmány 4.  §-a
   sérelme  fennáll  továbbá amiatt is, mert a  fenti  rendelkezés
   „megkülönböztetést   tesz   a  munkavállalók,   illetve   egyes
   csoportjai  szerint szakszervezeti hovatartozásuk  alapján”,  a
   szakszervezeteknek  ugyanis  nem  csak  saját  tagságuk,  hanem
   valamennyi  munkavállaló  érdekei szem  előtt  tartásával  kell
   megkötniük a szerződést a munkáltatóval.

   Az  indítványozó érvelése szerint a támadott szabályozás  azért
   is  alkotmánysértő,  mert  egyes esetekben  lehetőséget  teremt
   arra,   hogy   a  szerződéskötés  a  munkáltatóval  esetlegesen
   összejátszó     kisebbség    akarata    folytán    „véglegesen”
   meghiúsuljon.   Az   indítványozó  –   a   támadott   szabályok
   alkotmányellenességének alátámasztására – felhívta az Mt.-nek a
   kollektív szerződés felmondására vonatkozó 39. § (1) bekezdését
   is, amely szerint a felmondásra – eltérő megállapodás hiányában
   –    a    szerződéskötő   felek   jogosultak;   e   rendelkezés
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   azonban nem tett indítványt.

   3.  Az  Alkotmánybíróság  az eljárás során  –  az  indítvánnyal
   kapcsolatos  észrevételei megtétele érdekében  –  megkereste  a
   foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert.

                                 II.

   A   bírói   kezdeményezésben  megjelölt  és   az   elbírálásnál
   figyelembe vett jogszabályok:

   Az Alkotmány rendelkezései:

   „4.  §  A  szakszervezetek  és más érdekképviseletek  védik  és
   képviselik   a  munkavállalók,  a  szövetkezeti  tagok   és   a
   vállalkozók érdekeit.”

   Az Mt. rendelkezései:

   „29.  §  (1)  A  23.  §-ban  biztosított  jog  a  munkáltatónál
   reprezentatívnak  minősülő  szakszervezetet   illeti   meg.   A
   reprezentatívnak nem minősülő szakszervezetet  is  megilleti  a
   23.  §  szerinti  kifogás  joga, ha  a  munkáltatói  intézkedés
   (mulasztás) jogszabályban foglalt rendelkezést sért.
   (2)  Az  (1)  bekezdés  alkalmazásában reprezentatívnak  azt  a
   szakszervezetet  kell tekinteni, amelynek  jelöltjei  az  üzemi
   tanács-választáson a leadott szavazatok legalább tíz százalékát
   megszerzik. Ha a munkáltatónál több üzemi tanácsot választanak,
   a  reprezentativitás  meghatározásakor az egyes  üzemi  tanács-
   választásokon   elért   eredményeket  össze   kell   számítani.
   Reprezentatívnak  kell  tekinteni  azt  a  szakszervezetet  is,
   amelynek    a   munkáltató   azonos   foglalkozási   csoporthoz
   (szakmához)  tartozó  munkavállalóinak  legalább  kétharmada  a
   tagja.
   (3)  Reprezentativitás meghatározásánál, ha  az  üzemi  tanács-
   választás  az  51.  §  (5)  bekezdése  alapján  érvénytelen,  a
   választás első fordulóját kell figyelembe venni.”
   „32. § Kollektív szerződés kötésére az a szakszervezet, illetve
   az  a  munkáltatói érdekképviseleti szervezet  jogosult,  amely
   érdekképviseleti  tevékenységében a kollektív  szerződést  kötő
   másik féllel szemben független. (…)”
   „33. § (1) A munkáltatónál egy kollektív szerződés köthető.
   (2)  A szakszervezet – a (3)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel
   –  jogosult a munkáltatóval a kollektív szerződést megkötni, ha
   jelöltjei az üzemi tanács-választáson a leadott szavazatok több
   mint felét megszerezték.
   (3)   Ha   a   munkáltatónál  több  szakszervezet   rendelkezik
   képviselettel, a kollektív szerződést valamennyi  szakszervezet
   együttesen kötheti meg. Ennek feltétele, hogy e szakszervezetek
   jelöltjei az üzemi tanács-választáson együttesen megszerezzék a
   leadott szavazatok több mint felét.
   (4)  Ha a szakszervezetek együttes kollektívszerződés-kötése  a
   (3)   bekezdés   alapján   nem  lehetséges,   a   reprezentatív
   szakszervezetek  [29. § (2) bekezdés] együttesen  kötik  meg  a
   kollektív  szerződést, feltéve, ha e szakszervezetek  jelöltjei
   az  üzemi tanács-választáson együttesen megszerezték a  leadott
   szavazatok több mint felét.
   (5)  Ha  a  reprezentatív  szakszervezetek  együttes  kollektív
   szerződéskötése  nem  lehetséges,  a  kollektív  szerződést   a
   munkáltatóval   az  a  szakszervezet  kötheti   meg,   amelynek
   jelöltjei  az  üzemi  tanács-választáson együttesen  a  leadott
   szavazatok több mint hatvanöt százalékát megszerezték.
   (6)  Ha  a  (2),  illetve  (3) bekezdésben  foglalt  esetben  a
   szakszervezet,  illetve a szakszervezetek  jelöltjei  az  üzemi
   tanács-választáson  a szavazatok több mint  felét  nem  szerzik
   meg,  a kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalást  le
   lehet   folytatni,   de  a  kollektív  szerződés   megkötéséhez
   szükséges a munkavállalók jóváhagyása. A munkavállalóknak erről
   szavazni  kell.  A szavazás akkor érvényes, ha  ezen  az  üzemi
   tanács választására jogosult munkavállalók több mint fele részt
   vesz.
   (7)     A    (2)–(5)    bekezdésben    foglalt    támogatottság
   meghatározásakor  a  29.  §  (2)–(3)  bekezdésének   előírásait
   megfelelően alkalmazni kell.
   (8)  A  kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyaláson  a
   munkáltatónál képviselt valamennyi szakszervezet  részt  vehet,
   és    a    tárgyalások    eredményessége   érdekében    köteles
   együttműködni.”
   „37.   §   (1)  A  kollektív  szerződés  megkötésére   irányuló
   tárgyalási   ajánlatot   –   a   (2)   bekezdésben    foglaltak
   figyelembevételével – egyik fél sem utasíthatja vissza.
   (2)  Az  (1)  bekezdés rendelkezését a munkáltatóra akkor  kell
   alkalmazni, ha az ajánlatot tevő szakszervezet az Mt. 29. § (2)
   bekezdése szerint reprezentatívnak minősül.
   (5)  A  munkáltató – a szükséges adatok rendelkezésre bocsátása
   mellett  – évente köteles javasolni a szerződéskötésre jogosult
   szakszervezetnek  a  munka  díjazásával  kapcsolatos  szabályok
   kollektív szerződésben történő rendezését.”

                                III.

   Az indítvány nem megalapozott.

   A  bírói  kezdeményezés alapján az Alkotmánybíróságnak abban  a
   kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az Alkotmány 4. §-ában
   foglalt,  a szakszervezetek és más érdekképviseletek feladatait
   tartalmazó    rendelkezéséből   levezethető-e    a    kollektív
   szerződéskötéshez  – mint a szakszervezeti  érdekképviselet  és
   védelem   egyik  formája  gyakorlásához  –  való   jogosultság,
   konkrétan: több szakszervezet munkahelyi képviselete  esetén  a
   szerződéskötési jogosultság feltételeit szabályozó, az Mt.  33.
   §   (3)–(5)  és  (7)  bekezdéseiben  foglalt  rendelkezések  az
   indítványban felhozott érvek alapján sértik-e az Alkotmány 4. §-
   át.

   1.  A  szakszervezetek  és  más  érdekképviseletek  működésének
   alkotmányos kereteit az Alkotmány 4. §-a, a 63. § (1) bekezdése
   és  a  70/C.  §  (1) bekezdésének rendelkezései adják  meg.  Az
   egyesülési    szabadság   és   az   érdekvédelmi    szervezetek
   alakításához  való  alkotmányos alapjogok  alapján  létrehozott
   szervezetek  működésének alkotmányosságával az Alkotmánybíróság
   több határozatában foglalkozott.

   Az  Alkotmánybíróság a 24/1990. (XI. 8.) AB határozatában  (ABH
   1990,  115,  118.)  a  munkavállalói  érdekképviseletet  ellátó
   különböző  szervezetek  alkotmányos  feladatáról  fejtette   ki
   álláspontját.    Határozatában    megállapította,    hogy     a
   szakszervezetek  kitüntetett szerepet  játszanak  az  Alkotmány
   70/C.  §-ában  foglalt gazdasági érdekek  védelme,  valamint  a
   sztrájkjog   gyakorlása   terén.   E   funkciójuk   közvetlenül
   kapcsolódik  az  Alkotmány  preambulumában  szereplő  szociális
   piacgazdaság megvalósulásához. Ennyiben a szakszervezetek  léte
   és működése a tagok magánérdekein túlmutató alkotmányos célt is
   szolgál.

   A szakszervezetek Alkotmányban nevesített feladatai ellátásához
   biztosított  jogi  eszközöket túlnyomórészt  az  Mt.  szabályai
   rögzítik.
   A  bírói  indítvánnyal  érintett,  ún.  munkaszervezeti  szintű
   kollektív  szerződés – jogi természetét tekintve –  egyfelől  a
   munkáltató és a szakszervezet megállapodása, amelyet a felek  a
   munkaviszonyból   származó  jogok  és   kötelezettségek,   ezek
   gyakorlásának     rendje,    valamint    a    felek     közötti
   kapcsolatrendszer  tárgyában kötnek.  A  vizsgált  jogintézmény
   másfelől  munkaviszonyra vonatkozó szabály,  sajátos  munkajogi
   jogforrás, amely az Mt.-ben foglalt szabályoktól – a  vonatkozó
   jogszabályi  kötöttségek megtartásával  –  széles  körben  tesz
   lehetővé eltéréseket (Mt. 13. §, 30. §).

   A    kollektív   alku   folyamatában,   illetve   a   speciális
   szabályzórendszer  megalkotása során  a  munkavállalói  érdekek
   érvényesülését  a szakszervezetek biztosítják, e  tevékenységük
   az Alkotmány 4. §-ban meghatározott feladatkörbe tartozó elemet
   képez.
   Az   Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   a   jogintézmény
   szabályozásának    alkotmányossági   szempontú    vizsgálatánál
   lényeges  körülmény  a kollektív szerződés  rendeltetése  és  a
   munkajogi   viszonyok   szabályozásban  játszott   szerepe:   a
   jogalkotó a munkavállalók szervezetei és a munkáltató számára e
   jogintézményen  keresztül részvételt biztosít a munkafeltételek
   és körülmények alakításában, amely részvétel összefüggésben áll
   a  munkavállalóknak és a munkáltatóknak az Alkotmány 54. §  (1)
   bekezdéséből következő önrendelkezési jogával.

   A     kollektív    szerződés    jogintézménye    jelentőségének
   elismeréseként az Alkotmánybíróság már egy korai  határozatában
   leszögezte:  ”(…)  a  munka  világában  a  kollektív  szerződés
   kiemelkedő  szerepet tölt be a munkáltatók és  a  munkavállalók
   közötti  kapcsolat, valamint a munkaviszony lényeges  elemeinek
   szabályozása   révén.  A  megkötésére  jogosultak   konszenzusa
   alapján  létrejött kollektív szerződések, illetőleg  az  általa
   szabályozott  viszonyok stabilitásához,  kiszámíthatóságához  a
   feleknek  fontos érdeke fűződik.” (1061/B/1990.  AB  határozat,
   ABH 1991, 535, 536.)

   2. Az Alkotmánybíróság eljárása során figyelemmel volt arra is,
   hogy  az  Mt. támadott rendelkezései olyan törvényi szabályozás
   részét   képezik,  amely  összhangban  kell,  hogy   álljon   a
   Magyarország   által  A  szervezkedési  jog  és   a   kollektív
   tárgyalási  jog  elveinek alkalmazásáról  szóló,  a  Nemzetközi
   Munkaügyi  Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott  98.
   számú Egyezményben vállalt kötelezettségekkel. A Magyarországra
   nézve  1958. június 6. napján hatályba lépett, a 2000. évi  LV.
   törvénnyel  kihirdetett Egyezmény 4. Cikke szerint: „Amennyiben
   szükséges,  a  nemzeti  feltételeknek megfelelő  intézkedéseket
   kell  foganatosítani  a  munkaadók  és  munkaadói  szervezetek,
   valamint   a   munkavállalók   szervezetei   közötti   önkéntes
   tárgyalási    eljárások   teljes   körű    fejlesztésének    és
   kihasználásának     bátorítására    és     elősegítésére,     a
   foglalkoztatási és munkafeltételek kollektív szerződések  által
   történő szabályozása céljából.”

   Hasonló  kötelezettségvállalást fogalmaz meg a  részes  államok
   számára a Magyarországon az 1999. évi C. törvénnyel kihirdetett
   Európai  Szociális Karta 6. cikk 2. pontja, amelynek értelmében
   a  Szerződő Felek „ahol szükséges és helyénvaló, ott támogatják
   a   munkaadók   vagy  munkaadói  szervezetek  és   a   dolgozói
   szervezetek  közötti  önkéntes  tárgyalási  mechanizmusokat   a
   munkafeltételek  és  körülmények kollektív  szerződések  általi
   szabályozása céljából”.

   3.  Az indítványozó bíró az Alkotmány 4. §-ának sérelmét a több
   szakszervezet kollektív szerződőképességének feltételrendszerét
   szabályozó,  az  Mt. 33. § (3)–(5) és (7) bekezdésében  foglalt
   rendelkezésekkel összefüggésben állította.

   Az  Mt.  33.  §  (3)  bekezdése  a munkáltatónál  képviselettel
   rendelkező  valamennyi szakszervezetet együttesen  jogosítja  a
   kollektív  szerződés megkötésére, amennyiben a  szakszervezetek
   jelöltjei az üzemi tanács-választáson együttesen megszerezték a
   munkavállalók  által  leadott szavazatok  több  mint  felét.  A
   támogatottsági    feltétel    teljesülésének    hiányában     a
   szakszervezetek   az  Mt.  33.  §  (6)  bekezdése   alapján   a
   szerződéskötésre   irányuló  tárgyalásokat  lefolytathatják   a
   munkáltatóval, a szerződés megkötéséhez azonban a munkavállalók
   jóváhagyása   szükséges.  Ha  a  szakszervezetek  a   kollektív
   szerződés  megkötését illetően nem jutnak megegyezésre,  úgy  a
   szerződést  az  Mt. 33. § (4) bekezdése alapján a munkáltatónál
   képviselettel    rendelkező    reprezentatív    szakszervezetek
   együttesen  köthetik meg a munkáltatóval, amennyiben jelöltjeik
   az  üzemi tanács-választáson együttesen megszerezték a  leadott
   szavazatok  több  mint felét. A reprezentatív szakszervezetekre
   írott   támogatottsági  feltétel  teljesülése  hiányában  nincs
   további  törvényi lehetőség a szerződés megkötésére; megegyezés
   hiányában   az   Mt.  33.  §  (5)  bekezdése  egyedül   azt   a
   szakszervezetet  jogosítja  a szerződés  megkötésére,  amelynek
   jelöltjei az üzemi tanács-választáson a leadott szavazatok több
   mint  hatvanöt  százalékát  megszerezték.  Az  Mt.  33.  §  (7)
   bekezdése  a  33. § (2)–(5) bekezdésekben foglalt támogatottság
   meghatározása  során  az  Mt.  29.  §  (2)  és  (3)   bekezdése
   előírásait      (a      szakszervezetek      reprezentativitása
   meghatározásának szabályait) rendeli megfelelően alkalmazni.

   Az  indítványozó  azt kifogásolta, hogy az  egymással  szorosan
   összefüggő  rendelkezések alkalmazása során –  a  munkáltatónál
   képviselettel     rendelkező     szakszervezetek      számától,
   támogatottságuk   mértékétől  és  szerződéskötési   akaratuktól
   függően  –  előállhat az a helyzet, hogy a kollektív  szerződés
   tartalmának   meghatározásában  és  végső  soron  a   szerződés
   létrejöttében   a   munkavállalók   „elenyésző”   kisebbségének
   támogatását    élvező   egy   vagy   több   nem   reprezentatív
   szakszervezet,  vagy  a  munkavállalók  „relatíve”   kisebbségi
   támogatását  élvező  egy vagy több reprezentatív  szakszervezet
   akarata válik döntővé. [Az utóbbi helyzet állt elő az indítvány
   alapját  adó  perben is, amelyben az együttesen a munkavállalók
   többségi  (63,52  százaléka) támogatottságával  rendelkező  két
   reprezentatív  szakszervezet és a  munkáltató  által  megkötött
   kollektív   szerződés  érvényességét  egyetlen  kisebb   (13,94
   százalék)     támogatottságú    reprezentatív     szakszervezet
   kérdőjelezi meg.]

   Az    Alkotmánybíróság   megítélése    szerint    a    támadott
   rendelkezéseknek   az   Alkotmány  4.  §-ába   ütközés   miatti
   alkotmányellenességét  az indítványban hivatkozott  okok  miatt
   nem lehet megállapítani.

   Az Alkotmánybíróság a 8/1990. (IV. 23.) AB határozatában az Mt.-
   nek  a  szakszervezetek meghatalmazás nélküli képviseleti jogát
   biztosító  rendelkezését az Alkotmány 54. § (1) bekezdésének  –
   az emberi méltósághoz való jogból levezetett önrendelkezési jog
   –  sérelme  miatt  ítélte alkotmányellenesnek. E  határozatában
   megállapította,   hogy   az   Alkotmány   4.   §-a    „(…)    a
   szakszervezeteknek  a  korábbi alkotmányszövegben  is  szereplő
   érdekvédelmi   és   képviseleti   jogát   terjeszti   ki    más
   érdekképviseleti szervekre. Ugyanakkor sem ez a szabály, sem  a
   70/C.   §   (1)   bekezdésének   a   szakszervezet   és   egyéb
   érdekképviselet     alapításának     szabadságát     tartalmazó
   rendelkezése  nem  foglal magában előírást az  érdekvédelmi  és
   képviseleti tevékenység tartalmára vonatkozóan”. [ABH 1990, 42,
   44.]
   A  szakszervezetek  képviseleti  jogosultságának  terjedelmével
   összefüggésben az Alkotmány 4. §-ának sérelmét állító indítvány
   elbírálása   során  hasonlóan  érvelt  az  Alkotmánybíróság   a
   61/B/2004. AB határozatban (ABK 2004. február 130, 132.).

   Az   indítványozó  álláspontjával  ellentétben   az   Alkotmány
   általános   rendelkezései  között  szereplő   4.   §-ából   nem
   következik,  hogy  a  kollektív szerződéskötés  akár  az  egyes
   munkavállalók,  vagy  a  munkavállalók részvételével  létrejött
   érdekképviseleti   szervek   alkotmányos   alapjogát   képezné.
   Kétségtelen,   hogy   a   kollektív   szerződés   –   mint    a
   munkafeltételek és körülmények alakításában való  munkavállalói
   részvételt    biztosító   jogintézmény   –   a    munkavállalók
   érdekvédelmi     célú     szervezkedésének,     a     közösségi
   érdekérvényesítésnek, a sztrájk mellett a legfontosabb eszköze.
   Az Alkotmány azonban nem nevesít olyan tételt, amelynek alapján
   szakszervezetek  kollektív szerződéskötésre való  jogosultsága,
   illetve a munkafeltételek kollektív szerződésben való rendezése
   önálló alkotmányos alapjogként, vagy önálló alkotmányos jogként
   lenne felfogható.
   A  szakszervezetek és más érdekképviseletek feladatait  rögzítő
   alkotmányos  szabály  –  amint azt az Alkotmánybíróság  a  fent
   hivatkozott  határozataiban kifejtette  –  az  érdekvédelmi  és
   képviseleti  tevékenység tartalmáról, különböző  formáiról  nem
   tartalmaz rendelkezést.

   Az  Alkotmány 4. §-ának sérelme azon az alapon sem  állapítható
   meg,  hogy  a szabályozás alapján a kisebbségi támogatottsággal
   rendelkező,  egy vagy több szakszervezet érdekérvényesítése  és
   akarata,   esetlegesen  a  munkáltatóval  való  „összejátszása”
   meggátolhatja, hogy a többségi támogatottságú,  egy  vagy  több
   szakszervezet  a kollektív szerződést megkösse a munkáltatóval.
   Az   Alkotmány  indítványozó  által  felhívott  4.  §-ából  nem
   származik  jogalkotói kötelezettség arra  vonatkozóan,  hogy  a
   kollektív szerződés létrehozására irányuló eljárás, konkrétan a
   szakszervezetek szerződéskötési képességének szabályozása során
   a hivatkozott „demokratikus többség” (azaz az egyszerű többség)
   elve       érvényesüljön.      A       támadott       szabályok
   alkotmányellenességének megállapítására nem ad okot továbbá  az
   sem,  hogy  a  jogosultságot  a  szerződéskötésre  jogosítottak
   valamelyike rendeltetésellenesen is gyakorolhatja.

   Az  Alkotmánybíróság  az  ötven országgyűlési  képviselőnek  az
   Abtv. 21. § (1) bekezdésében biztosított előzetes normakontroll
   kezdeményezési  jog alkotmányossági felülvizsgálata  során  nem
   állapított meg alkotmányellenességet amiatt, hogy e  jogát  egy
   parlamenti  kisebbség a törvényhozási folyamat lassítása,  vagy
   ellehetetlenítése céljából obstrukciós eszközként használhatja:
   „A  visszaélés  elvi  lehetősége  (…)  nem  teszi  e  hatáskört
   alkotmányellenessé.”  [66/1997. (XII. 29.)  AB  határozat,  ABH
   1997, 397, 408–409.]

   Az   Alkotmánybíróság  fent  idézett  határozatából  is  kitűnő
   álláspontja   az,   hogy  a  jogszabályok   által   biztosított
   jogosultságok  visszaélésszerű  alkalmazhatóságának  lehetősége
   önmagában   nem   alapozza   meg  a  jogosultságot   szabályozó
   rendelkezés alkotmányellenességének megállapítását.
   Az   indítványozó   ebben   a  körben  tett   megállapításaival
   kapcsolatban az Alkotmánybíróság kitér arra, hogy a  kifogásolt
   szabályok  társadalmi rendeltetésüknek megfelelő gyakorlását  a
   bírói   kezdeményezés  alapját  képező  perben  tárgyalt  igény
   keletkezésekor  hatályos  Mt.  több  garanciális   rendelkezése
   hivatott  biztosítani. A támadott rendelkezések visszaélésszerű
   alkalmazásának kizárása érdekében a jogalkotó megfogalmazza  az
   Mt.-ben   biztosított  jogok  rendeltetésellenes  gyakorlásának
   általános  tilalmát (Mt. 4. §), kifejezetten kizárja továbbá  a
   kollektív    szerződéskötésből    azt    a    felet,    amelyik
   érdekképviseleti  tevékenységében a másik  féllel  szemben  nem
   független  (Mt.  32.  §),  a  kollektív  szerződés  megkötésére
   irányuló  tárgyalásokon  résztvevő  szakszervezetekre  pedig  a
   tárgyalások     eredményességének    előmozdítása     érdekében
   együttműködési kötelezettséget ró [Mt. 33. § (8) bekezdés].

   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmány 4.  §-ának
   az   indítványban  hivatkozott  ok  miatti  sérelme   abban   a
   szélsőséges  esetben lenne megállapítható,  ha  a  jogalkotó  a
   szakszervezetek   alkotmányban   írt   feladatai    ellátásához
   semmiféle  jogi  eszközt nem biztosítana, vagy azok  a  feladat
   ellátására  nyilvánvalóan  alkalmatlanok  lennének.   A   jelen
   esetben azonban ez nem áll fenn. Egyfelől a kollektív szerződés
   nagyon is „élő”, működő jogintézmény: a Foglalkoztatáspolitikai
   és   Munkaügyi  Minisztérium  nyilvántartása  szerint  az   egy
   munkáltatóra  kiterjedő  hatályú  kollektív  szerződések  száma
   2004.  június 30-án 3293 volt (gazdálkodó szervezeteknél  1274,
   közszolgálati  intézményeknél  6, költségvetési  intézményeknél
   2013).
   Másfelől   a   kollektív  szerződés  –  a   hatályos   törvényi
   szabályozás  szerint  –  a  munkavállalói  érdekvédelem   egyik
   legfontosabb,  de  nem  kizárólagos  eszköze:  a  jogalkotó   a
   munkavállalói   érdekképviselet  és  védelem   ellátásának,   a
   szakszervezeti  szabadságból  eredő  lehetőségek  gyakorlásának
   feltételeit   széles  körben  biztosítja,  pl.   tájékoztatási,
   képviseleti,   véleményezési,  ellenőrzési  jog,  konzultáció-,
   illetve   szolidaritási   sztrájk-kezdeményezési   jog,    stb.
   szabályozásával  (Mt. Második és Harmadik  rész,  a  sztrájkról
   szóló 1989. évi VII. törvény).

   Megjegyzi   az   Alkotmánybíróság,  hogy  –  az   indítványozói
   érveléssel ellentétben – a szabályozás feltételrendszeréből nem
   következik  szükségszerűen az érdekvédelem vizsgált  eszközének
   „végleges”  elvesztése.  A szerződéskötési  hajlandóság  hiánya
   ugyanis  a  szerződést megkötni kívánó szakszervezet(ek)  és  a
   munkáltató konszenzusát mindig az aktuálisan tárgyalt tartalmat
   illetően  akadályozza.  E  kérdés vizsgálatánál  nem  hagyhatók
   figyelmen  kívül az Mt.-nek a szerződés létrehozását  elősegítő
   garanciális  szabályai  sem: az Mt.  37.  §  (1)–(2)  bekezdése
   alapján a munkáltató, illetve a reprezentatív szakszervezet(ek)
   tárgyalási  ajánlata a felek számára tárgyalási kötelezettséget
   keletkeztet,   az  (5)  bekezdés  pedig  a  munka   díjazásának
   kollektív   szerződéses  szabályozását  illetően   ír   elő   a
   munkáltató  számára  éves  javaslattételi  kötelezettséget.   A
   törvény  emellett  a  kollektív szerződés megkötésére  irányuló
   tárgyalásokon   való  részvételre  valamennyi   szakszervezetet
   feljogosítja [Mt. 33. § (8) bekezdés].

   Az Alkotmánybíróság mindezekre tekintettel megállapította, hogy
   az   Mt.  33.  §  (3)–(5)  és  (7)  bekezdéseiben  foglalt,   a
   szakszervezetek  szerződéskötési  képességének  meghatározására
   vonatkozó szabályai nem állnak ellentétben az Alkotmány  4.  §-
   ával, ezért az indítványt elutasította.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
       Dr. Bagi István                        Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                   
       Dr. Erdei Árpád                      Dr. Harmathy Attila
       alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                   
       Dr. Kiss László                     Dr. Kukorelli István
       előadó alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi  Éva
       alkotmánybíró                              alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    911/B/2000
    Date of the decision:
    .
    11/23/2004
    .
    .