English
Hungarian
Ügyszám:
.
893/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 29/1993. (V. 4.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/227
.
A döntés kelte: Budapest, 05/03/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   megállapítása iránti  indítványok tárgyában  - dr. Tersztyánszky
   Ödön és  dr. Zlinszky  János alkotmánybírák  különvéleményével -
   meghozta a következő

                             határozatot:

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a helyi  önkormányzatok
   megalakulásával összefüggő  kiegészítő és  átmeneti szabályokról
   szóló   1990.  évi LXXXIII.  törvény   13.  § (1)  bekezdésében,
   továbbá  az   egyes  állami   tulajdonban   lévő   vagyontárgyak
   önkormányzatok tulajdonába  adásáról  szóló  1991.  évi  XXXIII.
   törvény   2.  § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések, valamint
   a helyiséggazdálkodásról  szóló 19/1984.(IV.15.) MT rendelet, és
   ennek  végrehajtása   tárgyában  kiadott  8/1984. (IV. 15.)  ÉVM
   rendelet  alkotmányellenesek.  Az  alkotmányellenes  jogszabályi
   rendelkezéseket és  jogszabályokat 1993.  december 31.  napjával
   megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
                               Indokolás

                                   I.

    1.   Több    indítvány   érkezett   az   Alkotmánybírósághoz   a
    helyiséggazdálkodásról      szóló,      többször      módosított
    19/1984.(IV.15.) MT rendelet ( a továbbiakban :  R ) , továbbá e
    jogszabály végrehajtása tárgyában kiadott 8/1984. (IV. 15.)  ÉVM
    rendelet (  a továbbiakban  :   Vhr ) alkotmányossági vizsgálata
    iránt. Az  indítványozók egy csoportja mindkét jogszabály egésze
    vonatkozásában kérte  az alkotmányellenesség megállapítását és a
    jogszabályok  teljes   megsemmisítését,  más   indítványozók   a
    jogszabály egyes  rendelkezései  tekintetében  kérték,  hogy  az
    Alkotmánybíróság azok alkotmányellenességét állapítsa meg.

    A támadott  jogszabályokkal összefüggésben  indítvány érkezett a
    helyi önkormányzatok  megalakulásával összefüggő  kiegészítő  és
    átmeneti szabályokról  szóló 1990.  évi  LXXXIII.  törvény  (  a
    továbbiakban   :     Tv  )  13.  §  (1)   bekezdésében   foglalt
    rendelkezés alkotmányellenességének  a  megállapítása  iránt.  E
    törvényhellyel azonos  tartalmú rendelkezést  foglal  magába  az
    egyes  állami   tulajdonban  levő  vagyontárgyak  önkormányzatok
    tulajdonába  adásáról  szóló  1991.  évi  XXXIII.  törvény  (  a
    továbbiakban :  Tv2 ) 2. § (9) bekezdése.

    2. A  Tv 13.  § (1) bekezdése szerint az  állam  tulajdonából  a
    helyi  önkormányzatok   tulajdonába  kerülő  nem  lakás  céljára
    szolgáló  helyiségekre   továbbra   is   az   állami   tulajdonú
    helyiségekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A Tv2 2.
    § (9)  bekezdése ezzel  egyezően kimondja, hogy  az új   törvény
    hatálybalépéséig  a   helyiségek  elosztására,  elidegenítésére,
    bérletére  stb.  a  hatályban  levő  jogszabályok  rendelkezései
    változatlanul   irányadók.  A Tv  13. §  (2)  bekezdése   pedig,
    amelynek szövegét az 1991. évi LXXVI. törvény 1. §-a állapította
    meg,  úgy   rendelkezik,  hogy   a  Kormány   az  önkormányzatok
    tulajdonába kerülő  bérlakásokra, illetve  a nem  lakás  céljára
    szolgáló helyiségekre  vonatkozó törvényjavaslatot 1992. március
    31-ig    köteles   az    Országgyűlés    elé    terjeszteni.   A
    törvényjavaslat   előterjesztése   megtörtént,  az  Országgyűlés
    azonban a  törvényt még nem fogadta el.

    3. Az  R és  a  Vhr  az  ún.  kötött,  azaz  az  államigazgatási
    hatóságok hatáskörébe  utalt, hatósági  rendelkezéseken alapuló,
    kötelező helyiséggazdálkodás részletszabályait tartalmazza. Az R
    hatálya kiterjed  minden -  a jogszabályban foglalt kivételektől
    eltekintve  -  nem  lakás  céljára  szolgáló  elhelyezési  igény
    kielégítéséhez,  továbbá  az  ezzel  összefüggő  kártalanításhoz
    szükséges helyiségre  és telekre  ( R 1. § ) . Az R II. Része az
    állami  tulajdonban  álló  helyiségekre  és  telkekre  vonatkozó
    rendelkezéseket tartalmazza,  míg az  R III.  Része -  az állami
    tulajdonban álló  ingatlanok mellett  - a nem állami tulajdonban
    álló   helyiségek    és    telkek    használata,    hasznosítása
    vonatkozásában is  - bizonyos  körben  -  az  elhelyező  hatóság
    intézkedési,  engedélyezési   jogkörét,   illetőleg   hatáskörét
    állapítja meg ( R 29-30. § ).

    Az R és a Vhr lényeges tartalmi eleme, hogy az elhelyező hatóság
    az elhelyezési  igény kielégítése céljára - a jogszabály keretei
    között -  bármely helyiség,  illetőleg telek  egészét  vagy  egy
    részét igénybeveheti  és kiutalhatja ( R 3. §  (2)  bekezdés ) ,
    továbbá az,  hogy bármely  helyiség használati  joga -  bizonyos
    kivételektől eltekintve  - csak  az  elhelyező  hatóság  jogerős
    kiutaló,  illetőleg  engedélyező  határozata  alapján  és  annak
    megfelelő tartalommal szerezhető meg ( R 4. §  (1)  bekezdés ) .
    A helyiségekre,  telkekre vonatkozó használati jog megszűnése is
    általában csak  a hatóság  igénybevétele, vagy  a jogszüntetésre
    vonatkozó   elfogadó   nyilatkozata   alapján   következhet   be
    ( R 7. § ) .

    E   lényeges    tartalmi   meghatározottságnak   megfelelően   a
    továbbiakban az  R és  a Vhr az ún. kötött helyiséggazdálkodásra
    vonatkozó,  további   anyagi  jogi  és  eljárásjogi  szabályokat
    tartalmazza, így rendelkezik az elhelyezési igény kielégítésének
    módjáról, a  helyiség használati  jogának  a  megszerzéséről  és
    megszűnéséről,   a   helyiségekre   vonatkozó   igénylésről,   a
    kiutalásról,  illetőleg   az  engedélyezési   feltételekről,   a
    használati jogról  való lemondásért  járó  pénzbeli  térítésről,
    továbbá a  helyiségeket használók  bejelentési kötelezettségéről
    és az elhelyezés ügyében hozott határozatok tartalmáról.

    4. Az indítványokban megfogalmazott álláspont szerint a támadott
    jogszabályok, illetőleg  azok egyes  rendelkezései  még  az  ún.
    szocialista   tervgazdálkodás    tipikus    termékei,    amelyek
    ellentétben   állnak   a   piacgazdaságra   és   a   vállalkozás
    szabadságára  vonatkozó   alkotmányos  elvekkel.  A  hatóságilag
    kötött   helyiséggazdálkodás    sérti   a    tulajdoni    formák
    egyenlőségére és  a tulajdonjogra,  mint  alkotmányos  alapjogra
    vonatkozó  alkotmányi   rendelkezéseket.  Ennek   megfelelően  a
    kifogásolt jogszabályok,  illetőleg  azok  meghatározott  részei
    ellentétben  állnak  az  Alkotmány 9. § (1) és (2) bekezdésével,
    illetőleg  13. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakkal.

    Az  indítványozók   hivatkoztak  arra   is,  hogy   a   támadott
    jogszabályok jogforrástanilag  sem felelnek  meg a jogalkotásról
    szóló 1987. évi XI. törvény ( a  továbbiakban :  JAT ) 1. §  (2)
    bekezdésében írt  rendelkezésnek, mert  ellentétesek  a  Polgári
    Törvénykönyv szerződési szabadságra vonatkozó szabályaival és az
    állami vállalatokról  szóló 1977.  évi VI.  törvénynek  azzal  a
    rendelkezésével, amely  szerint az  állami vállalatokra rábízott
    vagyon -  hacsak ez alól törvény kivételt nem tesz - nem vonható
    el.

    Az   egyik   indítványozó   a   támadott   jogszbályok   mellett
    kifejezetten sérelmezte  a Tv  13. §   (1)  bekezdésében foglalt
    rendelkezést, amely  átmenetileg az  önkormányzatok  tulajdonába
    került bérlakásokra  és nem lakáscélú helyiségekre továbbra is a
    lakásügyi jogszabályok  és  a  kifogásolt  helyiséggazdálkodásra
    vonatkozó jogszabályok  alkalmazását rendeli  és hatályát tartja
    fenn. Az indítványban kifejtett álláspont szerint ez az átmeneti
    rendelkezés  ellentétes   az  önkormányzati   törvénnyel  és  az
    Alkotmánynak a  helyi önkormányzatok alapjogairól szóló 44/A. §-
    ában írt  rendelkezéseivel. Erre  tekintettel kérte  - az R és a
    Vhr teljes  egészében történő  megsemmisítése  mellett  -  a  Tv
    vonatkozó rendelkezése  tekintetében is  az  alkotmányellenesség
    megállapítását és  a jogszabályhely megsemmisítését. Mivel a Tv2
    2. §  (9)   bekezdése a Tv 13. §  (1)  bekezdésében foglaltakkal
    tartalmilag   azonos    rendelkezést    foglal    magában,    az
    Alkotmánybíróság  -   összefüggés  okán   -  az  alkotmányossági
    vizsgálatot e rendelkezésre is kiterjesztette.

                                  II.

    1. Az  Alkotmánybíróság  a  17/1992.(III.30.)  AB  határozatában
    fejtette ki  a rendszerváltást  megelőző jogrendben  érvényesült
    tulajdoni  felfogásnak   az  új  Alkotmányhoz  való  viszonyával
    kapcsolatos  álláspontját.   Rámutatott  arra,   hogy   a   régi
    jogrendben a tulajdoni jogviszonyok rendezését sok esetben nem a
    polgári  jogi   jogintézmények  keretében  oldották  meg,  hanem
    azokban a közhatalmi elemek túlsúlya érvényesült.

    Az igazgatási szférába központosított ún. helyiséggazdálkodás az
    állam magánjogi  jogviszonyokba való  erőteljes  beavatkozásának
    tipikus megnyilvánulása,  amely az 1989-ben megújított Alkotmány
    rendelkezései  alapján  értelmezhetetlen  kategóriává  vált.  Az
    igazgatási   szervek   kiutalási,   ellenőrzési,   engedélyezési
    jogkörébe utalt  ún. "helyiséggazdálkodás" eredetileg a központi
    tervgazdálkodási, tervutasításos  rendszer terméke volt, amelyet
    később a  nem lakás  céljára szolgáló  helyiségekkel kapcsolatos
    hiánygazdálkodás tartott  fenn. Ennek  megfelelően -  lényegében
    tulajdoni  formákra  tekintet  nélkül  -  a  nem  lakás  céljára
    szolgáló  helyiségek   és  telkek   használata,  különböző  célú
    haszonosítása és  birtoklása, továbbá  e  vagyoni  jogosultságok
    forgalma kizárólag  vagy döntő  részében hatósági  rendelkezések
    útján bonyolódhatott.

    A nem  állami szerv tulajdonában álló, iroda- vagy üzlethelyiség
    céljára   hasznosítható,    továbbá   a    tulajdonos   indokolt
    szükségletét  meghaladó  helyiségek  és  telkek  igénybevételét,
    elosztását, kiutalását  stb. a jogi rendezés az állami tulajdonú
    helyiségekkel azonos szabályozás alá vonta ( R 27-31. §-ok ), de
    a  kötött   helyiséggazdálkodás  rendjét   illetően  -  a  saját
    szükséglet   kielégítésétől    eltekintve   -    a   sérelmezett
    rendelkezések nem  különböztettek a  helyi tanácsok  kezelésében
    levő, illetőleg  állami vállalatokhoz,  egyéb állami  szervekhez
    tartozó helyiségek között sem ( R 45. § ) .

    A tulajdonjog  és a  szerződési szabadság  ilyen mértékű  - és a
    tulajdonjog   jogosultjai,    a   tulajdon    funkciói   szerint
    differenciátlan   -    állami   ellenőrzése    az   1989.    évi
    alkotmányreform után  alkotmányosan megengedhetetlenné  vált. Az
    Alkotmány megszüntette az állami  tulajdon  primátusát,  a  9. §
     (1)  bekezdése a köztulajdont  és a  magántulajdont  egyenrangú
    minőséggel ruházta  fel, a 13. §  (1)  bekezdése pedig tulajdoni
    formákra tekintet  nélkül biztosítja  a tulajdonhoz  való jogot,
    amely -  alkotmányosan  megengedhető  korlátozások  között  -  a
    tulajdonjognak  a   tulajdonosi  részjogosítványokra   vonatkozó
    szabad gyakorlását is magábafoglalja és garantálja.

    Az   Alkotmány  9. §  (1)  bekezdése   Magyarország   gazdaságát
    piacgazdaságként deklarálja,  amely a   (2)  bekezdésben foglalt
    rendelkezés szerint a vállalkozás jogának és a gazdasági verseny
    szabadságának alkotmányi biztosítását is maga után vonja.

    A kötött  helyiséggazdálkodásra vonatkozó  és  a  korlátozásokat
    differenciálatlanul    alkalmazó     szabályozás    nemcsak    a
    magántulajdon     tekintetében      eredményez     alkotmányosan
    megengedhetetlen állami  beavatkozást  (  indokolt  szükségletet
    meghaladó helyiségek  igénybevétele, iroda-  és  üzlethelyiségek
    vonatkozásában kiutalási  jog stb.  ) , de azzal, hogy az állami
    és  önkormányzati   tulajdont  is   -  a  közületi  elhelyezések
    közigazgatási hatáskörbe  utalásával - azonos szabályozási körbe
    vonja,   e    tekintetben   is    szükségtelen   és   aránytalan
    korlátozásokat   tartalmaz.    Ez   az    egységesen   fennálló,
    differenciálatlan, a  jelentős korlátozás  célját és indokát sem
    tükröző szabályozás  a  magántulajdon  vonatkozásában  sérti  az
    Alkotmány 13. §  (1)  bekezdését, amely biztosítja a tulajdonhoz
    való jogot  és a  tulajdon szabadságát, ellentétes az  Alkotmány
    11.  §-ában   írt  rendelkezéssel,   amely  szerint   az   állam
    tulajdonában álló  vállalatok és  egyéb  gazdálkodó  szervezetek
    önállóan  gazdálkodnak   és   az   önkormányzatok   tulajdonának
    tiszteletben tartását  biztosító  alkotmányi  rendelkezéssel  is
    ellentétben áll ( Alkotmány 12. §  (2)  bekezdés ) .

    Az Alkotmánybíróság szükségesnek tartja leszögezni :  mindez nem
    értelmezhető  úgy,   hogy  kellő   alkotmányos  indok  esetén  a
    jogalkotó  az  állami  beavatkozás  intenzitását,  a  korlátozás
    súlyát illetően  ne különböztethetne - akár funkcionálisan, akár
    a tulajdonjog  jogosultjait  tekintve  -  a  nem  lakás  céljára
    szolgáló  helyiségek   használatára,  hasznosítására   vonatkozó
    szabályozások között.  Ahogy az  Alkotmánybíróság 6/1992.(I.30.)
    AB határozatában  kifejtette,  a  tulajdon  tárgyának  közösségi
    rendeltetése,  közszolgáltatásra   szánt   használata,   közcélú
    hasznossága stb. alapja és alkotmányosan igazolható indoka lehet
    a  közhatalmi   beavatkozásának,  a  tulajdonjog  -  a  tulajdon
    funkciója szerinti  - korlátozásának.  A közcélú felhasználás, a
    hiánygazdálkodás, vagy más, a korlátozást elkerülhetetlenné tevő
    szempont az  Alkotmánybíróság 13/1990.(VI.18.)  AB határozatával
    önálló alkotmányos  jognak minősített szerződési szabadság, vagy
    akár a tulajdonjog korlátozásának alkotmányos indoka lehet, ha a
    korlátozás megfelel az arányosság követelményének is.

    Az  igazgatási  apparátus  által  egységesen  uralt,  az  állami
    közhatalomnak  szinte   kizárólagosan  alárendelt,   a  tulajdon
    funkciói és  jogosultjai szerint nem különböztethető, aránytalan
    és  szükségtelen   korlátozásokat   is   magába   foglaló   jogi
    szabályozás azonban alkotmányellenes.

    2. Állandó  gyakorlata szerint - ahogy ezt az Alkotmánybíróság a
    37/1992.(VI.10.)    AB    határozatában    kifejtette    -    az
    Alkotmánybíróság  nem   állapítja  meg   a   jogszabály   formai
    alkotmányellenességét  és   azt  nem   semmisíti   meg,   ha   a
    törvényhozási tárgyat  a JAT  hatálybalépése előtti  alacsonyabb
    szintű  norma  szabályozza.  A  támadott  helyiséggazdálkodással
    kapcsolatos jogszabályok  a JAT hatálybalépését megelőző időből,
    1984ből származnak. A jogszabályokat ugyan többször módosították
    1989  után   is,  így   a   67/1990.(IV.4.)   MT   rendelet,   a
    38/1992. (II. 28.) Korm  rendelet,  a  117/1992.(VII.29.)  Korm.
    rendelet,  továbbá   a  13/1990.(IV.4.)   BM  rendelet,  ezek  a
    módosítások azonban  a jogi rendezés alapkoncepcióját, jelesül a
    tulajdonjognak az igazgatási apparátus általi korlátozottágát és
    a nem  lakás céljára  szolgáló helyiségek  és  telkek  államilag
    kötött  elosztási   rendszerét  nem  érintették.  A  sérelmezett
    jogszabályok  formai   okból  való   megsemmisítése  tehát   nem
    indokolt.

    3.  Az   Alkotmánybíróság  a  7/1991.(II.28.)  AB  határozatában
    leszögezte, hogy bár az Alkotmány a tulajdonhoz való jogot nem a
    XII.  ,   ún.  alapjogi  fejezetben  szabályozza,  hanem  azt  a
    szabadságjogoktól különválasztottan  védelmezi,  ennek  ellenére
    nyilvánvalóan alapvető  jogként részesíti alkotmányos védelemben
    akkor is,  ha a  tulajdoni részjogosítványokat  bizonyos  körben
    egyes törvények korlátozzák.

    A birtoklási,  használati és  rendelkezési jog  a tulajdonjoghoz
    tartozó olyan  részjogosítványok, amelyek a tulajdonjog tartalmi
    vonatkozásait   jelentik.  E   jogokat  az Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdése  alapján   közvetlenül  és   jelentősen  csak  törvény
    korlátozhatja,  s   az  is   csak   akkor,   ha   a   korlátozás
    elkerülhetetlen, tehát kényszerítő okkal történik, továbbá, ha a
    korlátozás súlya  a korlátozással  elérni kivánt  célhoz  képest
    arányos.

    Az Alkotmánybíróság a 64/1991.(XII.17.) AB határozatában azonban
    kifejtette, hogy  az alapjogokkal  nem  mindenfajta  összefüggés
    követeli meg a törvényi szintű szabályozást. Közvetett és távoli
    összefüggés esetén  elegendő a  rendeleti jogalkotási  szint is.
    Törvény  kell   azonban  az   alapjog  közvetlen   és   jelentős
    korlátozásához.

    A  helyiséggazdálkodással   kapcsolatos  támadott   jogszabályok
    rendeleti     szintű     jogszabályok,     amelyekben     szinte
    szétválaszthatatlanul   összemosódnak    a   tulajdonjogot,    a
    szerződési  szabadságot   közvetlenül  és  jelentősen  korlátozó
    rendelkezések  a  közvetett  és  csak  távoli,  az  alapjogokkal
    intenzív kapcsolatban  nem álló  korlátozó rendelkezésekkel.  Ez
    utóbbiak  tekintetében   az   Alkotmány   a   rendeleti   szintű
    szabályozást  megengedi,   a  közvetlen   és  jelentős  alapjogi
    korlátozás   azonban  az  Alkotmány  8. §  (2) bekezdése alapján
    megengedhetetlen.

    A   Tv  13.  §  (1)   és   a Tv2 2. § (9) bekezdései  az  állami
    tulajdonból a  helyi önkormányzatok tulajdonába kerülő nem lakás
    céljára szolgáló  helyiségek  tekintetében  a  rendeleti  szintű
    korlátozó szabályokat  - átmenetileg  - fenntartották, az egyéb,
    állami és  nem állami tulajdonban álló helyiségek vonatkozásában
    azonban a rendeleti korlátozásokat nem érintették.

    A  rendeleti   szintű  szabályozás   törvényi  fenntartását   az
    önkormányzatok tulajdonába  kerülő  ingatlanok  tekintetében  az
    előkészítés alatt  álló  új  törvény  célja  és  a  jogbiztonság
    követelménye tette  szükségessé. A támadott helyiséggazdálkodási
    jogszabályok alapján  az elmúlt  évtizedekben sokezer jogviszony
    keletkezett és  áll fenn  jelenleg is. Az előkészítés alatt álló
    törvényben szabályozásra  kerülő  célkitűzések  elérése  csak  a
    fennálló jogviszonyoknak  a figyelembevételével  történhet  meg,
    mert   a    jogbiztonság   alkotmányos    követelménye   és    a
    jogfolytonosság szempontja ezt indokolja.

    Az   Alkotmánybíróság   a   már   idézett   7/1991.(II.28.)   AB
    határozatában, majd  hangsúlyozottabban a  13/1992.(III.25.)  AB
    határozatában kifejtette,  hogy az ideiglenes, átmeneti alapjogi
    korlátozás,  ha   azt  új   törvényi  szabályozás   előkészítése
    indokolja, a  korlátozás kényszerítő  oka miatt, amennyiben az a
    korlátozás időhatárával  arányban áll  és  egyúttal  megfelel  a
    korlátozást szükségessé tevő célkitűzéseknek is, az alapvető jog
    lényeges   tartalmát    nem   érinti.   Önmagában   a   törvényi
    szabályozások   tehát  nem   sértik  az Alkotmány  44/A.  §  (1)
    bekezdés    b )  pontja   szerinti,  az  önkormányzati  tulajdon
    tekintetében   fennálló    tulajdonosi   jogállást,    mert    a
    jogbiztonság, a  jogfolytonosság  alkotmányos  követelményei  az
    átmeneti,  ideiglenes   korlátozást  e   jogok  tekintetében  is
    szükségessé és elkerülhetetlenné tették.

    A Tv  kifogásolt, továbbá a Tv2 vizsgálatba bevont rendelkezései
    azonban a  korlátozást  nem  maguk  állapítják  meg,  hanem  azt
    alacsonyabb szintű  jogszabályok -  az R  és a  Vhr  -  átmeneti
    hatályban tartásával  tartják fenn,  és ezt  is csak  az  állami
    tulajdonból  az  önkormányzatok  tulajdonába  került  nem  lakás
    céljára szolgáló  helyiségek és  telkek tekintetében. Ezen túl a
    Tv 13.  § (1) bekezdésében   és  a   Tv2 2. § (9) bekezdésében a
    korlátozás   átmenetiségét,    ideiglenességét   a   törvényhozó
    alkotmányos  feltételek  szerint  nem határozta meg. A  Tv 13. §
    (2)  bekezdésének az a rendelkezése ugyanis, hogy  a  Kormány  a
    vonatkozó  törvényjavaslatot  1992.  március  31-ig  köteles  az
    Orszgágyűlés  elé  terjeszteni,  az  elkerülhetetlenül  fennálló
    alapjogi  korlátozás   átmenetiségének,  ideiglenességének   nem
    elegendő alkotmányos  biztosítéka. Ebből  ugyanis  a  korlátozás
    végső  időpontja  nem  állapítható  meg.  Megfelelő  alkotmányos
    biztosíték hiányában  az Országgyűlés  a vonatkozó  új  törvényt
    mind a mai napig nem alkotta meg, így a formailag és tartalmilag
    alkotmányellenes    rendeleti     szintű    helyiséggazdálkodási
    jogszabályok -  a korlátozást  határozatlan,  bizonytalan  ideig
    fenntartó törvényi rendelkezésekkel együtt - alkotmányellenesek,
    ezért  azokat  az  Alkotmánybíróság  az  ABtv  40.  §-a  alapján
    megsemmisítette.

    4. Az  Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII. törvény  ( a
    továbbiakban :   ABtv  ) 43.  §  (1)  bekezdése értelmében azt a
    jogszabályt,  amelyet   az  Alkotmánybíróság   a   határozatában
    megsemmisít, az erről szóló határozatnak a hivatalos lapban való
    közzététele   napjától    nem   lehet    alkalmazni.   Ettől   a
    rendelkezéstől azonban  az ABtv 43. §  (4)  bekezdése alapján az
    Alkotmánybíróság eltérhet,  ha  az  alkotmányellenes  jogszabály
    korábbi, illetőleg  későbbi időpontban  történő  hatályon  kívül
    helyezését  a   jogbiztonság  követelménye   indokolja.  Ha   az
    Alkotmánybíróság a  támadott  R  és  Vhr  szabályait  egészében,
    illetőleg  a   Tv  és   a  Tv2   vizsgált  §-ait  a  sérelmezett
    rendelkezések tekintetében  azonnali hatállyal  semmisítené meg,
    akkor  a  helyiséghasználati  jogviszonyok  tömege  tekintetében
    keletkezne  jogbizonytalanság.   Ezért  az   Alkotmánybíróság  a
    megsemmisítést  jövőbeni   időpontban,  1993.   december  31-ben
    állapította meg.

    5. A  határozatnak a  Magyar  Közlönyben  történő  közzétételére
    vonatkozó rendelkezése az ABtv 41. §-án alapszik.
                            Dr. Sólyom László
                        az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal               Dr. Herczegh Géza
                alkotmánybíró                alkotmánybíró

                             Dr. Kilényi Géza
                               alkotmánybíró

                             Dr. Lábady Tamás
                           előadó alkotmánybíró

              Dr. Schmidt Péter            Dr. Szabó András
                alkotmánybíró                alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön              Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                            Dr. Zlinszky János
                              alkotmánybíró
     Dr. Tersztyánszky  Ödön alkotmánybíró és
     Dr. Zlinszky  János alkotmánybíró különvéleménye a
     893/B/1990/8. számú határozathoz

     1. Az R és Vhr három, elkülönült normacsoportot tartalmaz.

     Ezek :   a  ) az  "Általános rendelkezések",  b ) "II. Az állami
     tulajdonban   álló    helyiségekre   és    telkekre    vonatkozó
     rendelkezések",  c   )  "III.  A  nem  állami  tulajdonban  álló
     helyiségekre és telkekre vonatkozó rendelkezések".

     Az R  és a Vhr a tulajdonjog jogosultjai szerint differenciál; a
     tulajdonjog korlátozásának  intenzitása eltér az állami tulajdon
     és a nem állami tulajdon esetében.
     Az állam  - különösen  a saját  tulajdona  vonatkozásában  -  az
     ellenőrzési,   hozzájárulási   jogköröket   jogszerű   korlátozó
     intézkedésként hozhatja meg.

     Nem lehet  önmagában alkotmányellenesnek  tekinteni azt, hogy az
     állami tulajdonú  bérlakásokra és  az állami tulajdonú nem lakás
     céljára szolgáló helyiségekre - az adott tárgykörben - korlátozó
     jogszabályok állnak fenn. Önmagában nem alkotmányellenes az sem,
     hogy  az   önkormányzat   ilyen   vagyonának   hasznosítása   is
     jogszabályok  keretei  között  és  mindenki  által  megismerhető
     eljárási rendben történhet.

     Egyetértünk a  határozat azon megállapításával, hogy a jogalkotó
     a korlátozás  intenzitását,  súlyát  illetően  különböztethet  a
     tulajdonjog jogosultjai és a tulajdon funkciói szerint.
     Ez azonban  azt is jelenti, hogy a jogszabályok egészét - és nem
     csak  egyes   rendelkezéseit  -   támadó   indítványok   alapján
     lefolytatott eljárásban  szükséges lett volna az alkotmányossági
     vizsgálatot az  állami és  nem állami tulajdont érintő korlátozó
     szabályok tekintetében differenciáltan lefolytatni.

     Ennek  során   vizsgálni  kellett   volna,  hogy   az  R,   mely
     rendelkezései érintenek köztulajdont és melyek magántulajdont. A
     köztulajdonnak minősülő  tulajdon tekintetében,  - amelynek akár
     az állam,  akár valamely  önkormányzat  a  tulajdonosa  -  eleve
     szélesebb   a    normatív   beavatkozás    lehetősége    illetve
     szükségessége,  mint  a  magántulajdon  esetében.  Alkotmányosan
     éppen  az   indokolt,  hogy   a  jogszabály  az  államot  és  az
     önkormányzatot a  köztulajdonnak minősülő  vagyonuk tekintetében
     egyenlőkként kezelje.

     Alkotmányossági kérdésekben  az  Alkotmánybíróság  -  a  törvény
     által  kijelölt   szerepkörében   -   autentikusan,   mindenkire
     irányadóan foglal állást.

     Az eljárásba  vont jogszabályok  alkotmányellenességének  sommás
     jellegű  megállapítása  éppen  a  kifejezetten  is  tervbe  vett
     jogalkotást  akadályozza   azzal,  hogy   nem  ad   szabatos  és
     egyértelmű tájékozódási  alapot arról,  hogy  milyen  szempontok
     szerint  alkotható   az  alaki   és   tartalmi   alkotmányossági
     követelményeket egyaránt  kielégíteni képes  jogszabály az adott
     tárgykörben.

     A határozatban  az alkotmányellenesség  megállapítása az  R és a
     Vhr teljes  egészére -  különösen az állami tulajdonra vonatkozó
     rendelkezésekre - megalapozatlan.

     2. A  Tv 13. §  (1)  bekezdése szerint :  "Az állami tulajdonból
     a  helyi   önkormányzatok   tulajdonába   kerülő   bérlakásokra,
     illetőleg a  nem lakás céljára szolgáló helyiségekre - a törvény
     eltérő rendelkezéséig  - a  lakás jellege  szerint továbbra is a
     tanácsi bérlakásokra,  a szolgálati  lakásokra vagy  a vállalati
     bérlakásokra,  illetőleg   az  állami   tulajdonú   helyiségekre
     vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazani. "

     Minthogy   a  határozat a  Tv 13.  §  (1)   bekezdésének   egyik
     rendelkezését  az   R  alkotmányellenességére  visszavezethetően
     tartja alkotmányellenesnek,  nincs kellő  alap  a  Tv 13. §  (1)
     bekezdése  egyéb   (  az   R   szerinti   helyiséggazdálkodással
     kapcsolatba sem  hozható ) rendelkezései alkotmányellenességének
     megállapítására.

     3. Nem  helytálló a  határozatnak az  a  megállapítása,  hogy  a
     kifogásolt  rendelkezések  azért nem sértik az Alkotmány 44/A. §
     (1)  bekezdés  b ) pontját,  mert a  jogbiztonság  az  átmeneti,
     ideiglenes korlátozást szükségessé és elkerülhetetlenné teszi.

     Az Alkotmánybíróság 4/1993.(II.12.) AB határozatában gyakorlatát
     áttekintve vizsgálta  az önkormányzati  alapjogok természetét  :
     "Az Alkotmány  44/A. §-ában  meghatározott  alapjogok  valójában
     azok a hatáskörcsoportok, amelyek az önkormányzatok - elsősorban
     a kormánnyal szembeni - önállóságához elengedhetetlenek. "

     Az Alkotmány  44/A. §  (1)  bekezdés b ) pontja szerinti alapjog
     "az  önkormányzatok   tulajdonosi  jogállását"  biztosítja.  "Az
     alapjog tehát  a tulajdonosi  jogállás teljességére  irányul, de
     nem az önkormányzati tulajdonnak ad kiemelt védelmet. "

     Ezért a  törvényi szabályok  nem a  határozatban megjelölt okból
     nem sértik  az Alkotmány 44/A. §-át, hanem azért nem, mert azzal
     összefüggésben nem  állanak. Nem a tulajdonosi jogállásra, hanem
     a tulajdonra irányulnak.

     4. A  Tv - a 14. §  (1)   bekezdés  szerint - kihirdetése napján
     ( 1990. november 22-én ) lépett hatályba.

     A Tv2  - az  53. §  (1)  bekezdése szerint - 1991. szeptember 1-
     jén lépett hatályba.

     A   fenti   rendelkezésekből,  de   magából   a  Tv  13.  §  (1)
     bekezdéséből is  következik, hogy  a Tv 13. §  (1)  bekezdése az
     önkormányzati   tulajdonba    még   nem    került   helyiségekre
     vonatkozhatott, az önkormányzati tulajdont még nem érinthette.
     A Tv 13. §  (1)  bekezdése nem utóbb korlátozta az önkormányzati
     tulajdont,  hanem   az  önkormányzatok  az  akkor  hatályos  jog
     feltételei szerint jutottak korlátozott állami tulajdonhoz.

     Mindezek  alapján  a Tv 13. §  (1)  bekezdése és a Tv2 2. §  (9)
     bekezdése nem tekinthető alkotmányellenesnek.

     Budapest, 1993. május 3.

              Dr. Tersztyánszky Ödön     Dr. Zlinszky János
                  alkotmánybíró             alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The distribution of office spaces and other premises
      Number of the Decision:
      .
      29/1993. (V. 4.)
      Date of the decision:
      .
      05/03/1993
      Summary:
      The Court declared unconstitutional and abolished Government and ministerial decrees issued in 1984 regulating the distribution of office spaces and other premises. This system was leftover from the socialist economy of shortage characterised by aggressive State intervention into property relations. The Court protects the right to property as a fundamental right.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-2-010
      .