Hungarian
Ügyszám:
.
498/D/2000
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 498/D/2000. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/1202
.
A döntés kelte: Budapest, 09/08/2003
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz  alapján  meghozta  a
  következő

                           határozatot:

  Az   Alkotmánybíróság  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Bíróság
  11.P.22.148/1999/15. számú ítélete ellen, az épített  környezet
  alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 49.
  §   (2)  bekezdése,  valamint  az  építésügyi  bírságról  szóló
  43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 3. § (1) bekezdése, továbbá  a
  4.  §  (2)  bekezdése alkotmányellenességének megállapítása  és
  megsemmisítése    iránt   benyújtott   alkotmányjogi    panaszt
  elutasítja.
                              Indokolás
                                 I.
      
       Az   indítványozó  az  épített  környezet  alakításáról  és
   védelméről  szóló  1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban:
   Ét.)  49.  § (2) bekezdésében, valamint az építésügyi bírságról
   szóló 43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.)  4.
   §  (2)  bekezdésében,  valamint az építésügyi  bírságról  szóló
   43/1997. (XII. 29.) KTM rendeletnek a 107/1999. (XII. 28.)  FVM
   rendelet 1. § (1) bekezdésével módosított 3. § (1) bekezdésében
   foglalt   rendelkezések   alkotmányossági   vizsgálatát    kéri
   alkotmányjogi panaszában.
   Az  indítványozó panaszában előadja, hogy az építésügyi hatóság
   -   kikötések  és  előírások  nélkül  -  végleges  fennmaradási
   engedélyt  adott  engedély  nélkül  épített  garázs  épületére,
   egyúttal  engedély  nélküli építkezés  miatt  1.014  000,-  Ft.
   építésügyi bírsággal sújtotta. Az ügyfél a bírságoló  határozat
   ellen   fellebbezést  nyújtott  be.  A  II.  fokú   hatóság   a
   határozatot megváltoztatta és a bírság mértékét 1.031 000,- Ft-
   ban  állapította meg. Ez követően bírósághoz fordult, a Borsod-
   Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 2000. május 15.-én kelt ítéletében
   a   keresetet   elutasította.  Az   ítélet   ellen   benyújtott
   alkotmányjogi  panasz  2000.  június  13-án  érkezett  meg   az
   Alkotmánybírósághoz.

   Az  indítványozó kérelmében előadta, hogy az R. 3.  §-a  strict
   módon,  objektív  ismérvek  alapján kidolgozott  számítási  mód
   meghatározásával  állapítja  meg  a  bírság  mértékét,  nem  ad
   lehetőséget   arra,   hogy  a  jogalkalmazó   az   ügy   összes
   körülményeinek mérlegelésével döntsön a bírság kiszabása során.

   Az  Ét.  49. § (2) bekezdése pedig csak abban az esetben  teszi
   lehetővé  a  kiszabott  építésügyi bírság  elengedését,  ha  az
   építtető  a  szabálytalanul épített építményt, építményrészt  a
   bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt lebontja. Az
   R.  4.  §  (2)  bekezdése  pedig -  ezen,  az  Ét.  49.  §  (2)
   bekezdésében szabályozott eset kivételével - megtiltja a bírság
   összegének mérséklését, illetőleg elengedését.

   Az  indítványozó álláspontja szerint ez a szabályozás sérti  az
   Alkotmány 13. § (1) bekezdésében szabályozott tulajdonhoz  való
   jogot,  mert amennyiben a jogszabályban előírt "drákói" mértékű
   bírság  megfizetésére nem képes az építtető, arra  kényszeríti,
   hogy már létrehozott vagyont, tulajdont semmisítsen meg.

   Az   indítványban  kifejtett  álláspont  szerint   a   vitatott
   rendelkezések  sértik  az  Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésében
   szabályozott jogorvoslathoz való jogot is, mert kizárják  annak
   lehetőségét,  hogy  a  bíróság érdemben vizsgálja  a  bírságoló
   határozatot,  a  jogsértés  súlyát,  az  építtető  méltánylandó
   körülményeit figyelembe véve megváltoztassa a kiszabott  bírság
   összegét.

                                 II.

   Az  Alkotmánybíróság  az  indítványok elbírálásakor  az  alábbi
   jogszabályi rendelkezések alapján határozott:

   Az    Alkotmánynak    az   indítványozók   által    hivatkozott
   rendelkezései:
    "2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam."
    
    "13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
   jogot.
    (2)  Tulajdont  kisajátítani csak kivételesen és  közérdekből,
   törvényben  szabályozott esetekben és módon, teljes,  feltétlen
   és azonnali kártalanítás mellett lehet."
    
       "57.   §   (5)   A  Magyar  Köztársaságban   a   törvényben
   meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az  olyan
   bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen,  amely  a
   jogát  vagy  jogos  érdekét sérti. A  jogorvoslati  jogot  -  a
   jogviták  ésszerű  időn belüli elbírálásának  érdekében,  azzal
   arányosan  - a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
   szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja."

   Az indítványozó által kifogásolt jogszabályi előírások:
   Az Ét. 49. § (2) bekezdése:
    "(2)  Ha  az  építtető a szabálytalanul megépített  építményt,
   építményrészt   a  kiszabott  építésügyi  bírság  megfizetésére
   előírt    határidő    lejárta   előtt    lebontja,    vagy    a
   szabálytalanságot megszünteti, az építésügyi hatóság a bírságot
   elengedi.  Egyéb  esetekben a kiszabott építésügyi  bírság  nem
   engedhető el."

   Az  R.  3.  §-ának  az  építésügyi bírság  mértékére  vonatkozó
   szabályai:
    "3.  §  (1)  A  bírság  mértéke  a szabálytalanul  létrehozott
   építmény vagy építményrész esetében az e rendelet 1., 2. és  3.
   számú  melléklete  szerint számított építményértéknek  engedély
   nélküli  építés  esetében  50%-a,  engedélytől  eltérő   építés
   esetében 40%-a, engedély nélkül végzett bontás esetén 20%-a.
    (2)   Helyi   védelem  alatt  álló  épület  átalakítása   vagy
   lebontása esetén a számított építményérték 70%-a.
    (3)  Ha  az  építmény, építményrész kivitelezését az engedélyt
   megadó  határozat  kézhezvételét követően,  de  annak  jogerőre
   emelkedése előtt kezdték meg, és később az engedély változatlan
   tartalommal jogerőre emelkedik, akkor az (1) és (2) bekezdésben
   meghatározott mértékek 50%-át kell figyelembe venni.  Ebben  az
   esetben  a  bírság  megállapítására  vonatkozó  államigazgatási
   eljárást   a  határozat  végrehajthatóvá  válásáig   fel   kell
   függeszteni."

   Az R. 4. § (2) bekezdése:
    "(2) Az építésügyi bírságot mérsékelni, vagy elengedni az  Ét.
   49. §-ának (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet.  A
   bírság megfizetésére az eljáró építésügyi hatóság - kérelemre -
   legfeljebb egy évig terjedő részletfizetést engedélyezhet."

   Az   építésügyi   bírság  kiszabásának   feltételeiről   -   az
   indítványozó által vitatott szabályokon túlmenően -  az  Ét.  a
   következő szabályokat tartalmazza:
    49.  §  (1)  Ha  az  építésügyi hatóság  a  48.  §  szerint  a
   fennmaradási engedélyt megadja, illetőleg a lebontást tudomásul
   veszi,  ezzel  egyidejűleg az építésügyi bírságot  is  ki  kell
   szabni.   Az   építésügyi  bírság  alapjául  a   szabálytalanul
   létrehozott  vagy  megsemmisült építménynek, építményrésznek  a
   külön jogszabályban meghatározott értéke szolgál. Az építésügyi
   bírság  az építmény, építményrész készültségi fokának megfelelő
   -   külön  jogszabályban  meghatározott  -  számított  értéknek
   legalább  20%-a, legfeljebb 100%-a. Az építésügyi  bírságot  az
   építésügyi  hatóság  által  a  48.  §  (4)  bekezdés   szerinti
   határozatában előírt határidőben kell megfizetni."

   Az R. az építésügyi bírság kiszabásának feltételeit az alábbiak
   szerint szabályozza:
    2.  § (1) Az építésügyi hatóságnak bírsággal kell sújtania azt
   az építtetőt, aki (amely)
    a)  építési  vagy  bontási engedélyhez kötött munkát  engedély
   nélkül,
    b)  építési vagy bontási engedélyhez kötött építési munkát  az
   engedélytől eltérő módon
   végeztet, illetőleg végez.
    (2) Nem szabható ki a bírság, ha
    a)  az építésügyi hatóság a szabálytalanul megépített építmény
   lebontását   vagy   az   engedélyezett   terveknek    megfelelő
   visszaalakítását rendelte el, illetőleg
    b)   a  törvényben  meghatározott  határidő  eltelt,  vagy   a
   szabálytalan állapot - e határidőn belül - legalább már egy éve
   az építésügyi hatóság tudomására jutott [Étv. 48. § (8) bek.].
    (3)  A  bírság megfizetésére - a hatósági kötelezés  szabályai
   szerint   hozott   külön  határozatban  -  az  építtetőt   kell
   kötelezni.

                                III.

   Az indítvány nem megalapozott.

        1.  Az Alkotmánybíróság az indítvány alapján elsőként  azt
   vizsgálta, hogy az engedély nélküli építkezéshez az Ét. 49.  §-
   a,  valamint  az R. által fűzött jogkövetkezmények sértik-e  az
   Alkotmány 13. § (1) bekezdésében szabályozott tulajdonhoz  való
   jogot.

   Az  Ét.  34.  § (1) bekezdése, valamint az egyes építményekkel,
   építési   munkákkal  és  építési  tevékenységekkel  kapcsolatos
   építésügyi  hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  46/1997.
   (XII.  29.)  KTM  rendelet (a továbbiakban: Eng.r.)  9.  §  (1)
   bekezdés  a)  pontja minden épület, építmény  építését  építési
   engedélyhez  köti.  Az Ét. 38. § (1) bekezdése  kimondja,  hogy
   építési  munkát csak jogerős és végrehajtható építési  engedély
   alapján,  az engedélynek, valamint az engedélyezési  záradékkal
   ellátott   terveknek   megfelelően  lehet   végezni.   A   jogi
   szabályozás   egy   felfüggesztő   feltételtől,   az    építési
   engedélytől teszi függővé az ingatlantulajdonos építési jogának
   gyakorlását,  e feltétel hiányában az építkezés jogellenes.  Az
   engedély  nélküli  építkezés  tehát jogszerűtlen  magatartásnak
   minősül  akkor  is,  ha  az  építkezés  során  az  építtető  az
   építkezésre vonatkozó anyagi jogi szabályokat betartja.

   A  jogszerűtlen  építkezés következményei,  -  amelyek  gyakran
   mások  jogait,  illetőleg a közérdeket súlyosan  sértő  állapot
   kialakulásához  vezetnek  -  visszafordíthatatlanok,  illetőleg
   csak  nagy  anyagi ráfordítás árán szüntethetők meg.  Az  ilyen
   helyzetek kialakulásának megelőzését szolgálja az, hogy a  jogi
   szabályozás az épületek, építmények építését előzetes  hatósági
   engedélyhez  köti. Az építési engedélyezési  eljárás  során  az
   építési hatóság ellenőrzi, hogy a tervezett építkezés megfelel-
   e  -  az  Ét.-ben,  az országos településrendezési  és  építési
   követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.  rendeletben,
   valamint  a helyi építési szabályzatban meghatározott -  anyagi
   jogi előírásoknak.
   Ha az építtető engedély nélkül építkezik, kivonja tevékenységét
   a  hatóság  ellenőrzése alól, s ezzel veszélyezteti az  építési
   anyagi jog által védett közérdek érvényesülését.
   Ezért  minősítette  a jogalkotó önmagában az  engedély  nélküli
   építkezést közigazgatási szankcióval sújtható magatartássá.

   Az  engedély nélküli, illetőleg az engedélytől eltérő építkezés
   szankciója  az  építésügyi bírság, amelyet az  Ét.  49.  §  (1)
   bekezdés alapján akkor kell kiszabni, ha az építési hatóság  az
   épületre  a  fennmaradási  engedélyt  megadta.  A  fennmaradási
   engedély  megadásának és ezzel egy időben a bírság kiszabásának
   feltétele   az,   hogy   a   jogellenesen   épített   építmény,
   építményrész  az  építésre vonatkozó anyagi  jogi  szabályoknak
   alapvetően   megfelel  vagy  kisebb  átalakítással  megfelelővé
   tehető,   illetőleg  a  szabályoktól  való  eltéréssel  okozott
   érdeksérelem  jelentéktelen,  közérdeket  nem  sért.   Azaz   a
   fennmaradási   engedély  olyan,  engedély   nélkül,   illetőleg
   engedélytől  eltérően épített építményekre adható,  amelyre  az
   építési, illetőleg a használatbavételi engedély megadható  lett
   volna,  vagy  kisebb átalakítások elvégzése  után  az  építési,
   illetőleg    a    használatbavételi   engedély    feltételeinek
   megfelelővé válik.

   A  fennmaradási engedély feltételeinek fennállása  esetén  -  a
   bontás elkerülése érdekében - a hatóság a fennmaradási engedély
   megadásával  legalizálja  az  engedély  nélkül,  illetőleg   az
   engedélytől  eltérően  épített  építményt  és  feljogosítja  az
   ügyfelet  az épület használatba vételére. Ebben az  esetben  az
   építkezés jogszerűtlenségének jogkövetkezménye az R. 3.  §-ában
   meghatározott mértékű építésügyi bírság kiszabása.
   Az  R.  3. §-ának a bírság mértékére vonatkozó szabályai kogens
   szabályok.  Az R. a bírság mértékét nem tételesen meghatározott
   összegben állapítja meg, hanem 3. §-ában és 1-3. mellékleteiben
   egy,  a  szabálytalanul épített építmény méreteihez, értékéhez,
   készültségi  fokához,  a jogsértés súlyához  igazodó  számítási
   módot határoz meg.

   A  fennmaradási engedély megadása mellett az építésügyi  bírság
   alkalmazása  kötelező,  az építtető a bírság  megfizetése  alól
   csak  akkor mentesülhet, ha a jogszerűtlenül épített építményt,
   vagy  építményrészt  lebontja,  vagy  az  engedélytől  eltérően
   épített  építmény  esetén  az engedélynek  megfelelő  állapotot
   helyreállítja.

   Az  építésügyi  bírság  tehát közigazgatási  jogi  szankció,  a
   jogsértő   magatartás,  az  engedély  nélküli,   illetőleg   az
   engedélytől  eltérő építkezés szankciója, a  jogsértésért  való
   felelősség érvényesítésének módja.

   Az Alkotmány nem tartalmaz rendelkezéseket a közigazgatási jogi
   szankciókra   vonatkozóan.  A  jogalkotó   széles   mérlegelési
   jogkörrel  rendelkezik  a  szankció alkalmazási  feltételeinek,
   mértékének    szabályozása   során.   A    jogalkotó    döntési
   szabadságának csak az Alkotmány rendelkezései szabnak  korlátot
   (pl.:  az alkalmazott szabályozás nem sértheti alkotmányellenes
   módon  az  Alkotmány  70/A.  §-ában szabályozott  jogegyenlőség
   elvét,   az   emberi  méltósághoz  való  jogot,   a   személyes
   szabadságot, a jogállamiság követelményeit, stb.).

   Az  indítványozó álláspontja szerint a vitatott szabályozás  az
   ügyfelek tulajdonhoz való jogát sérti.
   Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az építésügyi bírságra
   vonatkozó  szabályozás alkotmányossága az Alkotmány 13.  §-ában
   szabályozott   tulajdonhoz  való  joggal   összefüggésben   nem
   vizsgálható.
   Az   építésügyi   bírság  szabályozása  során  a   jogalkotónak
   alapvetően  az alkotmányos tulajdonvédelem körén kívül  eső,  a
   jogi felelősség érvényesítésével kapcsolatos szempontokat (pl.:
   a   jogellenes  cselekmény  súlya,  a  megelőzés,  a   szankció
   visszatartó  hatása a jogsértéstől, a jogsértés  által  okozott
   közérdeksérelem) kell figyelembe vennie, és mérlegelnie.

   Az   Alkotmány   13.  §-a  a  tulajdonhoz  való  jog   jogszerű
   gyakorlását korlátozó állami közhatalmi beavatkozással  szemben
   védi  a  tulajdonost,  nem  biztosít  védelmet  a  jogszerűtlen
   tulajdonosi    magatartás   jogkövetkezményeként    alkalmazott
   közigazgatási jogi szankciókkal szemben.

   Nem  helytálló  az  indítványozónak az  a  megállapítása,  hogy
   bírság  szigorú  mértékének megállapítása  a  bontás,  azaz  az
   építéssel       keletkezett      tulajdon      megszüntetésének
   kikényszerítésére szolgál. Az Ét. 49. § (2) bekezdése és az  R.
   4.  § (2) bekezdése választási lehetőséget biztosít az építtető
   számára  a  bírság  megfizetése és az eredeti,  a  jogszerűtlen
   magatartást megelőző állapot helyreállítása között. E szabályok
   nem   tartalmaznak   a  tulajdon  korlátozásáról,   elvonásáról
   rendelkező  szabályt,  az építtetőre bízzák  annak  eldöntését,
   hogy vagyoni érdekeit mérlegelve a jogellenes magatartásának  a
   jogkövetkezményeként megállapított bírság megfizetését  vagy  a
   jogellenes     magatartást    megelőző,     eredeti     állapot
   helyreállítását vállalja-e.
   Így  nem  eredményezik a tulajdonhoz való jog sérelmét  azok  a
   szabályok  sem, melyek alapján a jogsértő építtető  csak  akkor
   mentesül a bírság megfizetése alól, ha a jogszerűtlenül épített
   épületet lebontja.

   Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg,  hogy  az
   Ét.  49.  §-ának,  valamint  az  R.  3.  §-ának  és  4.  §  (2)
   bekezdésének  alkotmányellenessége  az  Alkotmány  13.   §-ának
   sérelmére alapozottan nem állapítható meg.

       2.  Az indítvány alapján az Alkotmánybíróság vizsgálta  azt
   is,  hogy  az  Ét.  és  az  R. vitatott szabályai  sértik-e  az
   építtetőnek  az  Alkotmány 57. § (5) bekezdésében  szabályozott
   jogorvoslathoz való jogát.

   Az  indítványozó álláspontja szerint annak következtében,  hogy
   az  R.  3. § és 1.-3. melléklete egyszerű számítási műveletként
   szabályozza a bírság mértékének megállapítását és az Ét. 49.  §
   (2) bekezdése, valamint az R. 4. § (2) bekezdése nem ad módot a
   bírság   méltányosságból   történő   csökkentésére,   illetőleg
   elengedésére,   csak   a   számítási  művelet   jogszerűségének
   ellenőrzésére  korlátozza a bírságot megállapító  közigazgatási
   határozat felülvizsgálatát végző bíróság hatáskörét.

   Az   R.   kétségtelenül  más  közigazgatási  bírságok  mértékét
   megállapító  jogszabályoktól eltérően szabályozza a  kiszabható
   építésügyi   bírság   mértékét.  A   közigazgatási   jogalkotás
   általában azt a szabályozási módot követi, hogy a jogszabály  a
   bírság mértékének kereteit (alsó és felső határát, vagy csak  a
   maximumát)  határozza  meg és e keretek között  a  jogalkalmazó
   mérlegelésére   bízza,   hogy  az  eset   összes   körülményeit
   figyelembe véve állapítsa meg konkrét ügyben a fizetendő bírság
   összegét.  Az  R.  3.  §-a  a szabálytalanul  épített  építmény
   értékének  %-ában  határozza meg a bírság mértékét,  az  1-  3.
   melléklete  pedig  egy  számítási módot határoz  meg  a  bírság
   mértékének  konkrét ügyben való megállapítására. A jogalkotó  e
   számítási   mód   meghatározása  során   figyelemmel   volt   a
   szabálytalanul   épített   épület   rendeltetésére,    területi
   elhelyezkedésére,  értékére,  méreteire,  készültségi   fokára,
   meghatározza  a szabálytalan építkezésnek azokat  a  közérdeket
   kevésbé  veszélyeztető,  enyhébb  eseteit,  amelyek  fennállása
   esetén  a  bírság mellőzésére, illetőleg alacsonyabb  összegben
   történő kiszabására van lehetőség.

   Az  R. 3. §-a és 1-3. mellékletei alapján megállapítható,  hogy
   az  építésügyi  bírság  alkalmazásának  szabályozása  során   a
   jogalkotó  nem  a  jogalkalmazóra  bízta  a  bírság  mértékének
   megállapítása  során  a  jogsértés  súlyának,  az  enyhítő   és
   súlyosbító körülményeknek az értékelését, hanem azokat a bírság
   mértékének szabályozásakor maga vette figyelembe.

   Az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében szabályozott jogorvoslathoz
   való  jog  a jogalkotóval szemben azt a követelményt támasztja,
   hogy  jogszabály  biztosítsa mindazok számára,  akiknek  jogát,
   jogos  érdekét a bíróság, közigazgatási szerv vagy más  hatóság
   határozata  sérti  a  magasabb színtű fórumhoz,  illetőleg  más
   szervhez  való  fordulás  lehetőségét a döntés  felülvizsgálata
   érdekében.  Az  építésügyi  bírságot megállapító  közigazgatási
   határozat tekintetében a jogorvoslathoz való jog érvényesülését
   szolgáló   jogi   eszközök   biztosítottak.   Az   ügyfél    az
   államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957.  évi
   IV.   törvény   (a  továbbiakban:  Áe.)  62-67.  §-ai   alapján
   fellebbezéssel  élhet.  Az  Áe. 72.  §-a  alapján  megilleti  a
   közigazgatási határozat bíróság előtti megtámadásának joga is.

   Az   Alkotmány   57.   §   (5)  bekezdéséből   nem   következik
   kényszerítően a jogalkotónak az a kötelezettsége, hogy valamely
   közigazgatási  hatáskör  gyakorlása során  mérlegelési  jogkört
   adjon  a  jogalkalmazónak, s nem vezethető le a  jogorvoslathoz
   való   jogból  a  méltányosság  gyakorlására  való  jogszabályi
   felhatalmazás kötelezettsége sem.

   Ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az R. 3. §-a, 4.
   §   (2)   bekezdése  és  1-3.  mellékletei  azzal,   hogy   nem
   biztosítanak   a   bírság   mértékének   megállapítása    során
   mérlegelési, illetőleg méltányossági jogkört a jogalkalmazónak,
   nem   korlátozzák   az   Alkotmány  57.  §   (5)   bekezdésében
   szabályozott jogorvoslathoz való jogot.

   Mindezeket  figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy  az  Ét.  49. § (2) bekezdése, az R. 3. §  (1)  bekezdése,
   valamint 4. § (2) bekezdése tekintetében az indítványozó  által
   állított   alkotmányellenesség   nem   áll   fenn,   ezért   az
   alkotmányjogi panaszt elutasította.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró

          Dr. Bagi István                  Dr. Bihari Mihály
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                   
          Dr. Czúcz Ottó                     Dr. Erdei Árpád
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                   
          Dr. Harmathy Attila                Dr. Kiss László
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                   
          Dr. Kukorelli István             Dr. Strausz János
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    498/D/2000
    Date of the decision:
    .
    09/08/2003
    .
    .