English
Hungarian
Ügyszám:
.
560/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 34/2009. (III. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/282
.
A döntés kelte: Budapest, 03/24/2009
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára   irányuló  indítványok   tárgyában   meghozta   a
   következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  a  sajtóról  szóló
   1986. évi II. törvény 14. § (1) bekezdésének „tartalma a  3.  §
   (1)  bekezdésében  foglalt tilalmakba  ütközik,  ”  szövegrésze
   alkotmányellenes, ezért azt e határozat közzétételének napjával
   megsemmisíti.
   A  sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 14. § (1) bekezdése ezt
   követően a következő szöveggel marad hatályban:
   „Az  engedélyt,  illetve  a  nyilvántartásba  vételt  meg  kell
   tagadni,   ha   a   sajtótermék  külsőleg  hivatalos   lap   (a
   jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 57-60. §-a) látszatát
   kelti,  illetve címével, grafikai megjelenésével,  külalakjával
   vagy  egyéb  jellemzőjével már bejegyzett laphoz hasonló  módon
   jelenik meg, és ez a fogyasztók megtévesztésére alkalmas.”

   2.  Az  Alkotmánybíróság a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény
   15. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására  és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   3.  Az  Alkotmánybíróság a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény
   végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 4/A. § (3)
   bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett a  sajtótermékek
    nyilvántartásba    vételi,    illetve    törlési    eljárásának
    szabályaival kapcsolatban.

    Az egyik indítványozó a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a
    továbbiakban:  Sajtótv.) 14. § (1) bekezdésének „a  sajtótermék
    tartalma  a  3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmakba  ütközik”
    szövegrésze  megsemmisítését  a  szabad  véleménynyilvánításhoz
    való  jog,  illetve  a  sajtószabadság sérelmére  hivatkozással
    kérte.  Indokolásában  kifejtette, hogy  önmagában  nem  tartja
    alkotmányellenesnek  a  3. § (1) bekezdését,  amely  szerint  a
    sajtószabadság  gyakorlása nem járhat mások  személyhez  fűződő
    jogainak   a   sérelmével,  mindazonáltal  ilyen  esetekben   a
    „nyilvántartásba    vétel   megtagadása,    vagy    ennél    is
    határozottabban  az időszaki lapnak a (…) törlése  aránytalanul
    súlyos  jogkövetkezmény  akkor,  ha  a  jogalkalmazónak   mások
    személyhez fűződő jogainak bármely csekély fokú sérelme  esetén
    így  kell  eljárnia”, és nincs lehetősége a jogsértés súlyának,
    gyakoriságának és jellegének a mérlegelésére.

    A   másik   indítványozó   —  az  indítvány   benyújtásakor   a
    sajtóregisztrációs,  illetve  törlési  eljárás   lefolytatására
    hatáskörrel     rendelkező    Nemzeti    Kulturális     Örökség
    Minisztériumát  vezető  miniszter —  azt  követően  fordult  az
    Alkotmánybírósághoz,  hogy a minisztériumhoz  kérelem  érkezett
    egy  időszaki  lapnak  a  nyilvántartásból  való  törlésére.  A
    törlést  abból  az  okból  kérték, hogy  a  lapot  a  kérelmező
    személyhez  fűződő jogainak megsértése miatt  jogerős  bírósági
    ítélet helyreigazításra kötelezte. Az indítványozó miniszter  a
    Sajtótv. 15. § (1) bekezdésének, illetve a sajtóról szóló 1986.
    évi  II.  törvény végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV.  22.)  MT
    rendelet   (a   továbbiakban:  Sr.)  4/A.  §  (3)  bekezdésének
    megsemmisítését   kérte  az  Alkotmánybíróságtól.   Utalva   az
    Alkotmánybíróságnak a véleménynyilvánítási és sajtószabadsággal
    kapcsolatos gyakorlatára, kifejtette, hogy álláspontja  szerint
    a   Sajtótv.-nek   és   az  Sr.-nek  a  törlésről   rendelkező,
    mérlegelést   nem  engedő  szabályai  ellentétben   állnak   az
    Alkotmány  61.  §-ából  fakadó követelményekkel.  A  személyhez
    fűződő   jogok   —   érvel  az  indítványozó   —   a   hatályos
    jogrendszerben többirányú és széleskörű polgári és  büntetőjogi
    védelem  alatt  állnak, biztosítva az emberi méltóság  alapjogi
    védelmét a véleménynyilvánítás jogának szükségszerű és  arányos
    korlátozásával. Az indítványozó véleménye szerint ehhez  képest
    nem  szükséges  és arányos az a szabályozás, amely  —  egyfajta
    represszív  jelleggel — a személyhez fűződő jog sérelme  esetén
    az  adott  időszaki lap törlését is lehetővé teszi. Rámutatott,
    hogy  a törlés nemcsak, hogy ellehetetlenítheti más jogorvoslat
    alkalmazását  (például a helyreigazító közlemény közzétételét),
    a  szabályok  következetes alkalmazása ezen  túlmenően  azt  is
    eredményezheti,  hogy  a  megjelenő  időszaki  lapok   teljesen
    megszűnhetnek vagy számuk drasztikusan csökkenhet.

    A   Sajtótv.   3.   §   (1)  bekezdésében   foglalt   előírások
    alkotmányossági vizsgálatát egyik indítványozó sem kérte.

    Az  Alkotmánybíróság az indítványokat — tárgyi  összefüggésükre
    tekintettel  —  az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről  és
    annak  közzétételéről  szóló, többször módosított  és  egységes
    szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABK  2009.
    január,  3.;  a  továbbiakban: Ügyrend)  28.  §  (1)  bekezdése
    alapján egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

                                  II.

    1. Az Alkotmány érintett rendelkezései:
    „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
    (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.”

    2. A Sajtótv. érintett rendelkezései:
    „3.  §  (1)  A  sajtószabadság gyakorlása  nem  valósíthat  meg
    bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való  felhívást,
    nem   sértheti  a  közerkölcsöt,  valamint  nem  járhat   mások
    személyhez fűződő jogainak sérelmével.”
    „14.  § (1) Az engedélyt, illetve a nyilvántartásba vételt  meg
    kell tagadni, ha a sajtótermék tartalma a 3. § (1) bekezdésében
    foglalt   tilalmakba  ütközik,  külsőleg   hivatalos   lap   (a
    jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 57-60. §-a) látszatát
    kelti,  illetve címével, grafikai megjelenésével,  külalakjával
    vagy  egyéb  jellemzőjével már bejegyzett laphoz hasonló  módon
    jelenik meg, és ez a fogyasztók megtévesztésére alkalmas.
    15. § (1) Az időszaki lapot törölni kell a nyilvántartásból, ha
    a nyilvántartásba vétel megtagadásának lenne helye.”

    3. Az Sr. támadott rendelkezése:
    „4/A.  §  (3) A nyilvántartásbavételt meg kell tagadni, illetve
    törölni  kell  a  nyilvántartásból  az  időszaki  lapot  a  Tv.
    [Sajtótv.] 14. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.”

                                 III.

    Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak.

    1.    Az   Alkotmánybíróság   mindenekelőtt   megvizsgálta    a
    sajtótermékek  nyilvántartásba vételi és törlési eljárásának  a
    természetét.

     A  Sajtótv.  12.  §  (1) bekezdése rögzíti,  hogy  mindenkinek
    jogában áll sajtóterméket (az időszaki lap a Sajtótv. 20. §  b)
    pontjában  foglalt  értelmező  rendelkezés  szerint   e   körbe
    tartozik)  előállítani  és  nyilvánosan  közölni.  A   Sajtótv.
    korábban  különbséget tett az engedéllyel, illetve az  engedély
    nélkül előállítható sajtótermékek között. Bár a Sajtótv.-ben és
    az   Sr.-ben   jelenleg  is  találhatóak  utalások  sajtótermék
    előállítása,   illetve  nyilvános  közlése  tárgyában   kiadott
    engedélyre, engedélyezésre, az engedélyeztetési kötelezettséget
    előíró  rendelkezéseket a jogalkotó hatályon kívül helyezte.  A
    sajtóról szóló 1986. évi II. törvény módosításáról szóló  1990.
    évi  XI.  törvény rögzítette többek között, hogy  időszaki  lap
    előállítását    és   nyilvános   közlését   csak    bejelentési
    kötelezettség   terheli.   Az  időszaki   lap   nyilvántartásba
    vételéhez  ezt  követően és jelenleg is  a  bejelentés  szolgál
    alapul,  amelyet a hatályos szabályok értelmében  a  Kulturális
    Örökségvédelmi   Hivatal  (a  továbbiakban:  KÖH)   felé   kell
    teljesíteni. A bejelentendő adatok körét az Sr. 7. §-a  sorolja
    fel: a) a lap címe, célja; b) a lap alapítója és annak címe; c)
    a  szerkesztőség  vezetőjének neve és címe; d) a  szerkesztőség
    címe;  valamint  e)  a  kiadó neve és címe.  A  nyilvántartásba
    vételt  akkor lehet, illetve kell megtagadni, ha a  sajtótermék
    tartalma  a  Sajtótv. 14. § (1) bekezdésében vagy a  3.  §  (1)
    bekezdésében  megfogalmazott  tilalmakba  ütközik.  A   KÖH   a
    bejelentéstől  számított  15 napon belül  köteles  határozni  a
    nyilvántartásba  vételről,  illetve  annak  megtagadásáról,   a
    döntés     ellen    biztosított    a    bírósági    jogorvoslat
    igénybevételének    lehetősége.   A    terjesztést    csak    a
    nyilvántartásba vételt követően lehet megkezdeni.

     A  nyilvántartásba  vétel  mindezek  alapján  olyan  speciális
    regisztrációs  eljárásnak tekinthető, amelynek során  a  formai
    szempontokon  túlmenően  — szűk körben —  bizonyos  tartalminak
    tekinthető szempontok vizsgálatára is sor kerül: a hatóság  nem
    csak  azt vizsgálja, hogy a bejelentési kötelezettség  alá  eső
    adatok  hiánytalanul szerepelnek-e a bejelentésben,  hanem  azt
    is, hogy ezen adatok nem sértik-e a Sajtótv. 14. § (1) valamint
    3.   §   (1)   bekezdésében   megfogalmazott   követelményeket.
    Figyelemmel a bejelentendő adatok körére, a Sajtótv. 3.  §  (1)
    bekezdésével     összefüggésben    (amely    a    bűncselekmény
    megvalósítását,  illetve  a  bűncselekmény  elkövetésére   való
    felhívást,  valamint  a közerkölcs és mások  személyhez  fűződő
    jogainak megsértését tiltja) a hatóság diszkrecionális  jogköre
    csak  arra  terjed  ki, hogy megállapítsa,  a  lap  címe  és  a
    bejelentő  által  megjelölt célja (a regisztráció  és  az  első
    megjelenés  előtt nyilvánvalóan csupán ez a lap  „tartalma”)  a
    Sajtótv. által tiltott körbe tartozik-e. Értelemszerűen ugyanis
    sem  a  lap  alapítója  és  annak  címe,  sem  a  szerkesztőség
    vezetőjének neve és címe, sem a szerkesztőség címe, sem pedig a
    kiadó  neve  és  címe  nem tekinthető olyan  adatnak,  amely  a
    Sajtótv. 3. § (1) bekezdésének a sérelmét megvalósíthatná.

     Az   Sajtótv.   a   nyilvántartásból  való   törlés   eseteit,
    feltételeit külön nem szabályozza, a 15. § (1) bekezdése [a 14.
    §  (1) bekezdésére utalva] annyit rögzít, hogy az időszaki  lap
    törlésére  akkor  kerülhet  sor,  ha  a  nyilvántartásba  vétel
    megtagadásának   lenne  helye.  A  törlés  a  terjesztési   jog
    megszűnését eredményezi. Az indítványozók nézete szerint, mivel
    a  nyilvántartásba vételi szabályok [3. § (1) bekezdés és 14. §
    (1)  bekezdés]  körében a Sajtótv. a sajtótermék tartalmának  a
    vizsgálatára utal, ezeket együttesen úgy lehet értelmezni, hogy
    el  kell rendelni a sajtótermék nyilvántartásból való törlését,
    ha az egy személyiségi jogi sérelmet megvalósító cikket közölt.
     Az  Alkotmánybíróság  osztja  az  indítványozók  álláspontját,
    amely  szerint  a  Sajtótv. szabályainak összevetéséből  ez  az
    értelmezés   is  levezethető.  Az  időszaki  lap   törlését   a
    jogszabály  szerint akkor kell elrendelni, ha a nyilvántartásba
    vételt követően megállapításra kerül, hogy annak tartalma a  3.
    §  (1) bekezdésben foglalt tilalmakba ütközik. A Sajtótv. 14. §
    (1)  bekezdése tehát nem a „sajtószabadság gyakorlásáról” hanem
    a  sajtótermék  „tartalmának”  a vizsgálatáról  rendelkezik.  E
    vizsgálat a nyilvántartásba vétel során — mivel akkor a lap még
    nem létezik, figyelemmel az Sr. idézett 7. §-ára is — csupán  a
    lap  címére  és a bejelentő által megjelölt céljára terjed  ki.
    Ugyanakkor  a  törlési eljárásban — mivel  a  15.  §  törlésről
    rendelkező (1) bekezdése visszautal a 14. § (1) bekezdésére — a
    „tartalmi” vizsgálat valóságossá válik: a hatóság egyrészt  már
    nem   csupán   az   eredetileg  bejelentett   címet   és   célt
    vizsgálja/vizsgálhatja  újra, hanem a sajtótermék  (tehát  akár
    egy-egy lapszám) tartalmát is. Minthogy pedig a lap tartalmát a
    benne   közölt   írások  adják,  adott  esetben  egy-egy   cikk
    személyiségi  jogot  sértő  jellege  is  eredményezheti  a  lap
    törlését. Sőt, a törvény lényegében mérlegelési lehetőséget sem
    ad   a  hatóságnak:  amennyiben  megállapítható  akár  egyetlen
    személyiségi jog sérelme, a törlést el kell rendelni.

     2.   Az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaságban     mindenkinek    joga     van     a     szabad
    véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű  adatokat
    megismerje,  illetőleg terjessze, a 61. § (2)  bekezdése  pedig
    úgy  rendelkezik, hogy a Magyar Köztársaság elismeri és védi  a
    sajtó     szabadságát.    Az    Alkotmánybíróság    a    szabad
    véleménynyilvánítás  jogát  és  a  sajtószabadsághoz  való  jog
    tartalmát több határozatában értelmezte.

     A  szabad  véleménynyilvánítás joga —  amely  a  kommunikációs
    alapjogok  anyajoga [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH  1992,
    167,  171.] — azt jelenti, hogy bárki gondolatát, meggyőződését
    szabadon,    megfelelő    keretek    között    kinyilváníthatja
    (987/B/1990.  AB  határozat, ABH 1991, 527, 528.).  „Az  egyéni
    véleménynyilvánítási szabadság szubjektív joga mellett  (…)  az
    Alkotmány  61.  §-ából  következik a  demokratikus  közvélemény
    kialakulása    feltételeinek   és    működése    fenntartásának
    biztosítására   irányuló   állami   kötelezettség.   A   szabad
    véleménynyilvánításhoz  való jog objektív,  intézményes  oldala
    nemcsak   a   sajtószabadságra,   oktatási   szabadságra   stb.
    vonatkozik, hanem az intézményrendszernek arra az oldalára  is,
    amely  a  véleménynyilvánítási  szabadságot  általánosságban  a
    többi  védett érték közé illeszti. Ezért a véleménynyilvánítási
    szabadság  alkotmányos  határait úgy kell  meghatároznia,  hogy
    azok  a  véleményt  nyilvánító személy alanyi  joga  mellett  a
    közvélemény  kialakulásának,  illetve  szabad  alakításának   a
    demokrácia szempontjából nélkülözhetetlen érdekét is figyelembe
    vegyék”   (ABH   1992,   167,  172.).  „A   véleménynyilvánítás
    szabadságának  külső  korlátai  vannak  csak;  amíg  egy  ilyen
    alkotmányosan  meghúzott külső korlátba  nem  ütközik,  maga  a
    véleménynyilvánítás   lehetősége   és   ténye   védett,   annak
    tartalmára     tekintet    nélkül.     Vagyis     az     egyéni
    véleménynyilvánítás,  a  saját  törvényei   szerint   kialakuló
    közvélemény,  és  ezekkel  kölcsönhatásban  a  minél  szélesebb
    tájékozottságra épülő egyéni véleményalkotás lehetősége az, ami
    alkotmányos védelmet élvez. Az Alkotmány a szabad kommunikációt
    —   az   egyéni  magatartást  és  a  társadalmi  folyamatot   —
    biztosítja,  s  nem  annak  tartalmára  vonatkozik   a   szabad
    véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a processzusban  helye  van
    minden  véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és sértőnek
    egyaránt, különösen azért, mert maga a vélemény minősítése is e
    folyamat terméke” (ABH 1992, 167, 179.).

     A  véleménynyilvánítási és a sajtószabadság szoros kapcsolatát
    az  Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette,  rámutatott
    például,   hogy   a   sajtószabadság  alapjoga   lényegében   a
    véleménynyilvánítási  jogból  eredő  külön  nevesített   jognak
    tekinthető,   amely  felöleli  valamennyi  médium  szabadságát,
    továbbá  az információk megszerzésének szabadságát is (30/1992.
    (V.  26.)  AB határozat, ABH 1992, 167, 171.). A 37/1992.  (VI.
    10.)  AB  határozat szerint pedig „[a] sajtó  szabadságát  arra
    figyelemmel  kell  garantálnia az  államnak,  hogy  a  sajtó  a
    véleményalkotáshoz     szükséges    információszerzésnek,     a
    véleménynyilvánításnak   és   véleményformálásnak   kitüntetett
    fontosságú   eszköze.   Ahogy   a   sajtószabadság    joga    a
    véleménynyilvánításhoz  való jogból mint  anyajogból  vezethető
    le, úgy a véleménynyilvánításhoz való jog kitüntetett volta  is
    annyiban  vonatkozik  a  sajtó szabadságára,  amennyiben  az  a
    véleménynyilvánítás alkotmányos alapjogát szolgálja” (ABH 1992,
    227, 229.).

     Bár  „[a]z időszaki lap előállításának és nyilvános közlésének
    kötelező   bejelentése,  valamint  nyilvántartásba   vétele   a
    sajtóigazgatásnak  hagyományos  és  szükséges  megnyilvánulása”
    [20/1997.  (III.  19.)  AB  határozat,  ABH  1997,  85,   93.],
    amennyiben  a  nyilvántartásba vétel nem csupán adminisztrációs
    aktus,  hanem a hatóságnak — mint jelen ügyben is — mérlegelési
    lehetősége  van  a  kérelem tárgyában, az a sajtószabadság  (és
    ezzel    összefüggésben   a   véleménynyilvánítási   szabadság)
    korlátozásának   minősül.   Szintén   az   említett   alapjogok
    korlátozásának  tekinthető, ha a hatóságnak  joga  van  bármely
    okból  elrendelni  valamely  lap törlését:  mivel  a  törlés  a
    terjesztési  jog  megszűnését jelenti, a döntés  lényegében  az
    érintett   sajtótermék  sajtórendészeti  határozattal   történő
    betiltását eredményezi.

     Ezen  alapjogi  korlátozások alkotmányosságának  a  kérdésében
    kellett jelen ügyben állást foglalnia az Alkotmánybíróságnak.

     3.  Minden  alkotmányos  alapjog tekintetében  fontos  kérdés,
    hogy   azokat  lehet-e,  illetve  milyen  feltételekkel   lehet
    korlátozni.  Az Alkotmány 8. § (2) bekezdése alapján  a  Magyar
    Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre  vonatkozó
    szabályokat  törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog   lényeges
    tartalmát azonban törvény sem korlátozhatja.

     A  lapalapítás és a szólás szabadsága nem jelenti azt, hogy az
    államnak minden körülmények között távol kellene tartania magát
    ezen  alapjogok  szabályozásától és  semmilyen  korlátozást  ne
    alkalmazhatna.

     Az    Alkotmánybíróság   az   alapjog   lényeges   tartalmának
    meghatározásához  az  alapjogi (az  úgynevezett  szükségességi-
    arányossági)  tesztet alkalmazza: „Az állam  akkor  nyúlhat  az
    alapjog  korlátozásának eszközéhez, ha másik  alapvető  jog  és
    szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos
    érték   védelme   más   módon  nem  érhető   el.   Az   alapjog
    korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő,
    hogy  az  másik  alapjog  vagy  szabadság  védelme  vagy  egyéb
    alkotmányos  cél  érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy
    megfeleljen  az arányosság követelményeinek: az  elérni  kívánt
    cél  fontossága  és  az ennek érdekében okozott  alapjogsérelem
    súlya  megfelelő  arányban legyen egymással.  A  törvényhozó  a
    korlátozás  során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas
    legenyhébb   eszközt   alkalmazni.   Alkotmányellenes   a   jog
    tartalmának   korlátozása,  ha  az   kényszerítő   ok   nélkül,
    önkényesen  történik,  vagy  ha a korlátozás  súlya  az  elérni
    kívánt   célhoz  képest  aránytalan”  [30/1992.  (V.  26.)   AB
    határozat, ABH 1992, 167, 171.].

     A  véleménynyilvánítási szabadság és a sajtószabadság esetében
    a  korlátozás  kérdése  azért is kiemelt  jelentőségű,  mert  e
    szabadságok  a  demokratikus társadalom alapvető  értékei  közé
    tartoznak.  „A  szabad véleménynyilvánítás jogának  kitüntetett
    szerepe  ugyan nem vezet arra, hogy ez a jog — az élethez  vagy
    az  emberi méltósághoz való joghoz hasonlóan — korlátozhatatlan
    lenne,    de   mindenképpen   azzal   jár,   hogy   a    szabad
    véleménynyilvánításhoz való jognak valójában igen kevés  joggal
    szemben   kell   csak   engednie,  azaz  a  véleményszabadságot
    korlátozó  törvényeket megszorítóan kell értelmezni.” [30/1992.
    (V.  26.)  AB határozat, ABH 1992, 167, 178.]. A sajtószabadság
    vonatkozásában     az    Alkotmánybíróság    leszögezte:     „a
    sajtószabadság   korlátozása  általában   nem   ellentétes   az
    Alkotmánnyal,  ha  ilyen  rendelkezés szükséges  és  az  elérni
    kívánt  cél fontossága arányban van az alapvető jog sérelmével,
    az   államnak  egy  másik  alapvető  jog  védelmére   vonatkozó
    kötelezettsége    pedig   alapja   lehet    a    sajtószabadság
    korlátozásának”  [57/2001. (XII. 5.) AB határozat,  2001,  484,
    488-489.].

     Az  Alkotmánybíróságnak jelen ügyben azt kellett  mérlegelnie,
    hogy  demokratikus társadalomban az említett alkotmányos  jogok
    szükséges  és  arányos  korlátozását  jelenti-e  az,  hogy   az
    időszaki  lap címének és céljának, illetve konkrét  tartalmának
    személyiségi jogot sértő jellege miatt a nyilvántartásba vételt
    meg kell tagadni, illetve a törlést el kell rendelni.

     3.1.  Az  Alkotmánybíróság  először  azt  mérlegelte,  hogy  a
    Sajtótv. által alkalmazott alapjogi korlátozásra legitim cél  —
    másik  alapvető  jog  és szabadság védelme vagy  érvényesülése,
    illetve  egyéb  alkotmányos érték védelme — érdekében  került-e
    sor.

     A    37/1992.   (VI.   10.)   AB   határozat   szerint    „[a]
    sajtószabadságnak elsősorban külső korlátai vannak  (amelyek  a
    sajtó  sajátosságainak  megfelelő speciális  intézményekben  is
    testet  öltenek, amilyen pl. a sajtóhelyreigazítás vagy a  nagy
    nyilvánosság  kritériuma a büntetőjogban).  A  sajtószabadságot
    azonban   elsősorban  az  állam  tartalmi  be  nem   avatkozása
    biztosítja.  Ennek  felel meg például a cenzúra  tilalma  és  a
    szabad lapalapítás lehetősége. Ezzel a tartózkodással az  állam
    elvileg   lehetővé   teszi,   hogy  a   társadalomban   meglévő
    vélemények,   valamint   a  közérdekű  információk   teljessége
    megjelenjen  a  sajtóban” (ABH 1992, 227, 229-230.).  A  szabad
    véleménynyilvánítás  azonban olyan alkotmányos  alapjog,  amely
    csak   felelősséggel  gyakorolható  [36/1994.  (IV.   24.)   AB
    határozat, ABH 1994, 231.], így az emberi méltóság, a becsület,
    a  jó hírnév a véleménynyilvánítási szabadság korlátai lehetnek
    [pl.  36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 219, 230-231.;
    18/2000.  (VI. 6.) AB határozat, ABH 2000, 117, 122.;  20/2007.
    (III. 29.) AB határozat, ABH 2007, 295, 301.]. A 34/2004.  (IX.
    28.)   AB   határozat  a  következőképpen  foglalta  össze   az
    Alkotmánybíróság  álláspontját:  „A  30/1992.   (V.   26.)   AB
    határozatban foglaltak alapján az emberi méltósághoz való jog a
    véleménynyilvánítási szabadság korlátja lehet. (ABH 1992,  167,
    174.) Az Alkotmánybíróság a 8/1990. (IV. 23.) AB határozata óta
    az  emberi méltósághoz való jogot az ún. általános személyiségi
    jog    egyik   megfogalmazásának   tekinti,   amely   általános
    személyiségi  jog egyik aspektusa a magánszféra  védelme  és  a
    becsületvédelem. Becsületvédelmi jogi eszközöket a  polgári,  a
    büntető és a szabálysértési jogban is találunk, és ahogyan arra
    az  Alkotmánybíróság az 36/1994. (VI. 24.) AB  határozatban  (a
    továbbiakban:  Abh.)  utalt,  az  emberi  méltóság  kitüntetett
    szerepe  miatt  a  jogi felelősség rendjében  végső  eszközként
    igénybe  vehető  büntetőjog sem tekinthető — általánosságban  —
    aránytalanul  súlyos reagálásnak az egyént  becsületében  sértő
    magatartások  tekintetében.  (ABH 1994,  219,  229.)  Ugyanezen
    határozat azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a becsület
    és   a   jó   hírnév   védelme,  valamint  a  közügyek   szabad
    vitathatóságának   egymásra  tekintettel   történő   értékelése
    alapján  a véleménynyilvánítás szabadsága csak kisebb mértékben
    korlátozható  a  közhatalom gyakorlóinak a védelmében,  illetve
    arra,  hogy  a  közügyek  nyilvános  megvitatása  területén   a
    véleménynyilvánítási szabadság mint alkotmányos alapjog  és  az
    alapjogot  a becsületvédelem általános büntetőjogi szabályaival
    vagy  külön  tényállásokkal korlátozó eszközrendszer  viszonyát
    tekintve  az  európai  demokratikus  országok  joggyakorlatának
    trendje  egyértelműen a büntetőjogi eszközök háttérbe szorulása
    és  a  véleménynyilvánítási szabadság felértékelődése  irányába
    mutat.  [36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 219, 224.]”
    (ABH 2004, 490, 499.)

     Az  idézett határozatok alapján az Alkotmánybíróság gyakorlata
    egyértelmű  abban  a kérdésben, hogy nem csupán  a  jóhírnévhez
    való  jog  [Alkotmány  59. § (1) bekezdés],  hanem  [az  emberi
    méltósághoz  való joggal való összefüggés miatt] a személyiségi
    jogok  általánosságban  is  legitim alapjog-korlátozási  célnak
    ismerhetők el.

     3.2.  Az Alkotmánybíróság ezt követően azt vizsgálta,  hogy  a
    Sajtótv.    támadott    rendelkezései    által    megvalósított
    alapjogkorlátozás szükséges és arányos-e.

     Eljárása  során  az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozottan   vette
    figyelembe,  hogy a sajtó — az elektronikus médiához  hasonlóan
    (vö.: 1006/B/2001. AB határozat, ABH 2007, 1366, 1374-1375.)  —
    alapvető jelentőségű a véleménypluralizmus megjelenítésében, és
    a  közösségi viták lefolytatásának egyik legfontosabb  színtere
    is.  Azzal,  hogy  a  jogalkotó nem csupán  az  időszaki  lapok
    címének  és céljának bejelentését írja elő, hanem a bejelentett
    cél  vizsgálatát — tehát az előzetes tartalmi ellenőrzést — is,
    lényegében az információk hozzáférhetőségének és terjesztésének
    a  felügyeletéről rendelkezik. A nyilvántartásba  vételt  végző
    hatóság döntési jogosultsága így magában foglalja a sajtótermék
    útján  közölni szánt gondolatok tartalmának előzetes közhatalmi
    ellenőrzését,  értékelését és minősítését abból a  szempontból,
    hogy  azok  sajtótermékként  forgalomba  hozhatók-e.  Ez  pedig
    cenzúrának minősül. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint  az
    elérni  kívánt  cél  —  a közlés szabadságával  való  esetleges
    visszaélés   megakadályozása,  tehát  egy  absztrakt   jövőbeni
    jogsérelem   veszélye   —   és  az  ennek   érdekében   okozott
    alapjogsérelem súlya nem egyeztethető össze egymással. Az, hogy
    a   regisztrációról   döntő  hatóság  álláspontja   szerint   a
    sajtótermék   bejelentett  célja  alapján  személyiségi   jogok
    jövőbeni   megsértése  valószínűsíthető,  nem  indokolhatja   a
    sajtótermék    regisztrációjának   a   megtagadását,    különös
    tekintettel   arra,  hogy  a  személyiségi   jogok   az   ember
    szubjektumából erednek, és hogy e jogok — főszabály  szerint  —
    csak személyesen érvényesíthetők.

     Ráadásul  a Sajtótv. a bejegyzés megtagadásán túl az  időszaki
    lapok   nyilvántartásból  való  törlésére  is  feljogosítja   a
    közigazgatási-nyilvántartási funkciót betöltő hatóságot,  ezzel
    pedig   a   sajtótermékek   folyamatos   tartalmi   kontrollját
    intézményesíti.  Rámutat  az Alkotmánybíróság,  hogy  a  törlés
    (amely  az érintett sajtótermék nyilvános terjesztését kizárja)
    a   sajtószabadság  szempontjából  rendkívül  súlyos  szankció.
    Jelentős  egyrészt,  hogy már az enyhe vagy egyszeri  jogsértés
    miatti betiltással való fenyegetés alkalmas lehet a vélemények,
    viták  indokolatlan elfojtására, márpedig „[a]z eszmék, nézetek
    szabad   kifejtése,   a   mégoly  népszerűtlen   vagy   sajátos
    elképzelések szabad megnyilvánulása a fejlődni képes és valóban
    eleven társadalom létezésének alapfeltétele” [30/1992. (V. 26.)
    AB határozat ABH 1992, 167, 171.].

     Amennyiben   a  szerkesztőnek,  kiadónak  minden  egyes   cikk
    megjelenése előtt figyelembe kellene vennie, hogy az adott cikk
    megjelenése esetleg a lap törlését eredményezheti,  és  csak  e
    félelemmel  adhatná  ki  az adott lapszámot,  a  sajtószabadság
    lényege veszne el.

     Emellett   pedig   az   Alkotmánybíróság  megítélése   szerint
    egyetlen   jogsértő  közlés  —  tekintet  nélkül  a   jogsértés
    jellegére,  súlyára, ismétlődésére, stb. — nem is eredményezhet
    ilyen  súlyos,  minden  mérlegelés  nélkül  alkalmazandó  és  a
    jogsértés    súlyát   adott   esetben   jelentősen    meghaladó
    joghátrányt.  E  körben mutat rá az Alkotmánybíróság  arra  is,
    hogy  a személyhez fűződő jogok érvényesítése az önrendelkezési
    jog  fontos eleme, amely a „nem-érvényesítés” jogát is  magában
    foglalja  [Vö. pl. 20/1997. (III. 19.) AB határozat, 1997,  85,
    91.];  a sajtótermék betiltására azonban az érintett akaratától
    függetlenül is sor kerülhet; a törlésnek nem feltétele az  sem,
    hogy a jogsérelmet jogerős bírósági határozat megállapítsa.
     Annak  előmozdítására, hogy a sajtótermék szerkesztői,  kiadói
    a  szólás- és a véleménynyilvánítási szabadsággal felelős módon
    éljenek,  és  a  jogsértések  elkerülésére  törekedjenek,  —  a
    fokozatosság  elvét betartva — az azonnali betiltásnál  enyhébb
    eszközt kell alkalmaznia a jogalkotónak.

     Összefoglalóan  az Alkotmánybíróság megállapítja:  a  Sajtótv.
    azzal,  hogy megtiltja annak a lapnak a regisztrációját,  amely
    vélhetően személyiségi jogi sérelmet fog megvalósítani, illetve
    azzal,  hogy  elrendeli  a bármely személyiségi  jogi  sérelmet
    megvalósító időszaki lapnak a nyilvántartásból való  mérlegelés
    nélküli   törlését,  a  sajtó-  (és  ezzel   összefüggésben   a
    véleménynyilvánítási)  szabadság  szükségtelen  és  aránytalan,
    tehát alkotmányellenes korlátozását valósítja meg.

     Az      alkotmányellenesség     megállapítása     miatt     az
    Alkotmánybíróság — az indítványnak helyt adva — a Sajtótv.  14.
    §  (1) bekezdésének a „tartalma a 3. § (1) bekezdésében foglalt
    tilalmakba  ütközik”  szövegrészét e határozata  kihirdetésének
    napjával megsemmisítette.

     Az  Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata  nyomán  megállapítja,
    hogy  az 1989-ben elfogadott jogállami Alkotmány előtt alkotott
    Sajtótv.-t   indokolt  lenne  teljes  körűen  áttekinteni,   és
    összhangba hozni az alkotmányos követelményekkel.

     Nem    csorbítva   a   törvényhozó   hatalom   jogkörét,    az
    Alkotmánybíróság hangsúlyozni kívánja, hogy a Sajtótv. 3. § (1)
    bekezdése  a sajtószabadság gyakorlásának alapelveit rögzíti  a
    jogalkotás  és a jogalkalmazás számára, iránymutató  jelleggel.
    Nem  kizárt  tehát, hogy ezen, illetve ehhez  hasonló  alapelvi
    rendelkezéseken    alapuló    konkrét    törvényi     szabályok
    megsértéséhez   a   jogalkotó  bizonyos   szankciókat   fűzzön,
    ugyanakkor   az   Alkotmány  61.  §  (2)  bekezdéséből   fakadó
    követelmény, hogy az időszaki lapok regisztrációja  nem  tehető
    függővé  előzetes tartalmi kontrolltól — ami cenzúrát jelentene
    —,  az csak egy adminisztratív aktus lehet. Amennyiben pedig  a
    jogalkotó    a    sajtószabadság   gyakorlásával   kapcsolatban
    meghatározott tilalmak megszegése esetére — szankcióként — fenn
    kívánja  tartani  az  időszaki lap  törlésének  a  lehetőségét,
    gondosan  — a sajtószabadság kiemelt alkotmányos jelentőségének
    szem  előtt  tartásával  — kell mérlegelnie,  hogy  mely  fórum
    előtt, milyen eljárási rendben, milyen jogsértéshez fűzi ezt  a
    súlyos jogkövetkezményt.

     4.   Végezetül  megállapítja  az  Alkotmánybíróság,   hogy   a
    Sajtótv.  14. § (1) bekezdésének részleges megsemmisítése  után
    önmagában  az  a  rendelkezés, mely szerint az  időszaki  lapot
    törölni  kell  a  nyilvántartásból, ha a nyilvántartásba  vétel
    megtagadásának   lenne  helye,  alkotmányellenesnek   már   nem
    tekinthető. Ezért a Sajtótv. 15. § (1) bekezdésének, illetve az
    Sr.    4/A.    §    (3)    bekezdése    alkotmányellenességének
    megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
    elutasította.

     Az   Alkotmánybíróság  e  határozatának  a  Magyar  Közlönyben
    történő közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Balogh Elemér     Dr. Bragyova András
                alkotmánybíró               alkotmánybíró

                Dr. Holló András          Dr. Kiss László
                alkotmánybíró               alkotmánybíró

                Dr. Kovács Péter   Dr. Lenkovics Barnabás
                alkotmánybíró        előadó alkotmánybíró

                Dr. Lévay Miklós     Dr. Trócsányi László
                alkotmánybíró               alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 14.1 of Act II of 1986 on the Press, according to which in certain specified circumstances and subject to judicial review the Ministry of Culture, the administrative agency responsible, could cancel the registration of periodicals
     Number of the Decision:
     .
     34/2009. (III. 27.)
     Date of the decision:
     .
     03/24/2009
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2009-1-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .