Hungarian
Ügyszám:
.
723/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 52/2009. (IV. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/396
.
A döntés kelte: Budapest, 04/28/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában — Dr. Holló  András,
  Dr.  Lenkovics  Barnabás  és  Dr. Lévay  Miklós  alkotmánybírók
  különvéleményével — meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  Magyar  Honvédség
  hivatásos  és  szerződéses  állományú  katonáinak  jogállásáról
  szóló 2001. évi XCV. törvény 41. § (1) bekezdésének „kizárólag”
  szövegrésze    alkotmányellenes,   ezért   azt   a    határozat
  kihirdetésének napjával megsemmisíti.

  A  megsemmisítést követően a Hjt. 41. § (1) bekezdése az alábbi
  szöveggel marad hatályban:
  „41.  §  (1) A szolgálati viszony önkéntes jelentkezés  alapján
  azzal  a  18.  életévét betöltött, de 47 évesnél  nem  idősebb,
  cselekvőképes,  állandó belföldi lakóhellyel vagy  tartózkodási
  hellyel   rendelkező,   büntetlen  előéletű,   a   rendfokozati
  állománycsoporthoz     meghatározott    iskolai     végzettségű
  (szakképesítésű),    magyar    állampolgársággal     rendelkező
  személlyel létesíthető, aki a szolgálatra egészségi, pszichikai
  és fizikai szempontból alkalmas, és elfogadja egyes alkotmányos
  jogainak e törvény szerinti korlátozását.”

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    Indítvány  érkezett az Alkotmánybírósághoz a Magyar  Honvédség
   hivatásos  és  szerződéses  állományú  katonáinak  jogállásáról
   szóló  2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 41. §  (1)
   bekezdése     alkotmányellenességének     megállapítását     és
   megsemmisítését kérve.
    A   magyar-román   kettős  állampolgárságú  indítványozó   azt
   sérelmezte,  hogy  a  Hjt. hivatkozott rendelkezése  szerint  a
   Magyar   Honvédség  kötelékében  szolgálati   jogviszony   csak
   kizárólagos  magyar  állampolgárságú személyekkel  létesíthető.
   Úgy   vélte,   hogy   a  kettős  állampolgársággal   rendelkező
   személyeket kizáró szabályozás diszkriminatív, s ezért sérti az
   Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  diszkrimináció
   tilalmának elvét.
    Alkotmányellenesnek  véli továbbá azt is,  hogy  a  szolgálati
   jogviszonyokról  rendelkező  egyes  törvények  nem   egységesen
   kezelik a fegyveres erők kötelékébe tartozó személyeket,  mivel
   a  Határőrségnél megengedett a kettős állampolgárság, a  Magyar
   Honvédségnél   pedig  ez  kizáró  tényezőnek  minősül.   Emiatt
   szerinte  a  Hjt. 41. § (1) bekezdése ellentétes  az  Alkotmány
   40/A.  §  (1) bekezdésével is, amely összefoglalóan rendelkezik
   arról,  hogy  a  fegyveres erők (Magyar Honvédség,  Határőrség)
   alapvető  kötelessége  a haza katonai védelme.  A  jogállásbeli
   különbségtétel  tehát a kettős állampolgárt  alkotmányos  indok
   nélkül  fosztja  meg attól a lehetőségtől,  hogy  a  Határőrség
   állományából    a    Magyar    Honvédséghez    kerüljön.     Az
   Alkotmánybíróság   az  ügy  elbírálása   során   megkereste   a
   honvédelmi   minisztert   álláspontja   kifejtése   végett.   A
   honvédelmi   miniszter  a  megkeresésre  adott   válaszában   a
   szabályozás  indokaként azt jelölte meg, hogy  „azok  esetében,
   akik  életük  egy  részét más országban élték  le  a  kockázati
   tényezőket   kizáró,  egyértelmű  és  megnyugtató  adatok   nem
   szerezhetők be”.

                                 II.

    1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

    1.1.  Az  Alkotmány  40/A.  §-ának az indítvány  benyújtásakor
   hatályos szövege:
    „40/A.  §  (1) A fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség)
   alapvető   kötelessége   a  haza  katonai   védelme,   valamint
   nemzetközi  szerződésből  eredő  kollektív  védelmi   feladatok
   ellátása.  A  Határőrség rendészeti feladatkörében  ellátja  az
   államhatár őrzését, a határforgalom ellenőrzését és a határrend
   fenntartását.  A  fegyveres  erők  feladatairól  és   a   rájuk
   vonatkozó részletes szabályokról szóló törvény elfogadásához  a
   jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
   szükséges.
    (2)  A  rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a  belső
   rend    védelme.   A   rendőrségről   és   a   nemzetbiztonsági
   tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról szóló  törvény
   elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”

    Az  Alkotmány 40/A. §-ának az indítvány elbírálásakor hatályos
   szövege:
    „40/A.  § (1) A Magyar Honvédség alapvető kötelessége  a  haza
   katonai  védelme  és a nemzetközi szerződésből eredő  kollektív
   védelmi feladatok ellátása.
    (2)  A  Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a  közrend
   és az államhatár rendjének védelme.
    (3)
    (4)   A  Magyar  Honvédség  feladatairól  és  a  rá  vonatkozó
   részletes   szabályokról  szóló,  továbbá  a  Rendőrségről,   a
   titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásáról, valamint
   a    nemzetbiztonsági   tevékenységgel   összefüggő   részletes
   szabályokról   szóló   törvények  elfogadásához   a   jelenlévő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”

    1.2. Az Alkotmány egyéb hivatkozott rendelkezéseinek hatályos
   szövege:
    „70. §
    (…)
    (6)   Minden  magyar  állampolgárnak  joga  van  ahhoz,   hogy
   rátermettségének,    képzettségének   és   szakmai    tudásának
   megfelelően közhivatalt viseljen.”
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

    2. A Hjt. indítvánnyal támadott rendelkezése:
    „41.  §  (1) A szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján
   azzal  a  18.  életévét betöltött, de 47 évesnél  nem  idősebb,
   cselekvőképes,  állandó belföldi lakóhellyel vagy  tartózkodási
   hellyel   rendelkező,   büntetlen  előéletű,   a   rendfokozati
   állománycsoporthoz     meghatározott    iskolai     végzettségű
   (szakképesítésű), kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező
   személlyel létesíthető, aki a szolgálatra egészségi, pszichikai
   és fizikai szempontból alkalmas, és elfogadja egyes alkotmányos
   jogainak e törvény szerinti korlátozását.”

                                III.

    Az indítvány megalapozott.

    A  Hjt.  indítványozó által megjelölt 41. §  (1)  bekezdése  a
   hivatásos   és   szerződéses  katonák  szolgálati   viszonyának
   létesítéséhez  feltételként  írja  elő  a  kizárólagos   magyar
   állampolgárságot.   Ezzel   a   törvény   kizárja   a    kettős
   állampolgárokat a szolgálati viszony létesítése köréből.

    1.  Az  Alkotmánybíróság ezen ügy kapcsán  abban  a  kérdésben
   foglalt  állást,  hogy  az  Alkotmány  diszkrimináció  tilalmát
   rögzítő  70/A.  § (1) bekezdése alapján a magyar  állampolgárok
   közötti  alkotmányellenes  megkülönböztetés-e,  hogy   a   Hjt.
   hivatkozott  rendelkezése a hivatásos  és  szerződéses  katonai
   szolgálati  viszony  létesítését nem teszi  lehetővé  a  magyar
   mellett   legalább   még  egy  állam  állampolgárságával   bíró
   személyek (a továbbiakban: kettős állampolgárok) számára.
    Az  Alkotmánybíróság  már  több  határozatában  értelmezte  az
   Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  diszkrimináció
   tilalma  elvének alkotmányos tartalmát. Az Alkotmánybíróság  az
   Alkotmány  e  rendelkezését  a  jogegyenlőség  általános  elvét
   megfogalmazó    alkotmányi   követelménynek   tekintette,    és
   megállapította,  hogy „a jognak mindenkit egyenlőként  (egyenlő
   méltóságú  személyként) kell kezelnie, azaz az emberi  méltóság
   alapjogán   nem   eshet   csorba,   azonos   tisztelettel    és
   körültekintéssel,   az   egyéni   szempontok   azonos   mértékű
   figyelembevételével  kell  a jogosultságok  és  a  kedvezmények
   elosztásának szempontjait meghatározni” [9/1990. (IV.  25.)  AB
   határozat,  ABH 1990, 46, 48.]. Az Alkotmánybíróság  gyakorlata
   szerint  a  diszkrimináció Alkotmányban  meghatározott  tilalma
   elsősorban   az   alkotmányos   alapjogok   tekintetében   tett
   megkülönböztetésekre  terjed ki  [ld.:  9/1990.  (IV.  25.)  AB
   határozat,  ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.)  AB  határozat,
   ABH  1990,  73,  77-78.; 61/1992. (XI. 20.) AB  határozat,  ABH
   1992,  280,  282.; 35/1994. (VI. 24.) AB határozat,  ABH  1994,
   197,  203.;  30/1997. (IV. 29.) AB határozat,  ABH  1997,  130,
   138.],  de  egyéb  jogokra vonatkozóan is fennállhat  [61/1992.
   (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 281.]. Az alapvető jogok
   esetében  jelentkező  diszkriminációnál az  Alkotmánybíróság  a
   szükségesség és az arányosság szempontjai alapján bírálja el  a
   jogszabályt, míg nem alapvető jogok esetében a megkülönböztetés
   akkor  tekintendő  alkotmányellenesnek, ha az összehasonlítható
   helyzetben  lévő  jogalanyok közötti megkülönböztetésnek  nincs
   ésszerű   indoka,  vagyis  önkényes  [30/1997.  (IV.  29.)   AB
   határozat, ABH 1997, 130, 139-140.].
    Az  Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének kifejezett rendelkezése
   szerint   az  állampolgári  jogok  közötti  különbségtétel   az
   alkotmányos   jogokban  való  különbségtétellel   esik   azonos
   tekintet  alá,  ha  az alkotmányos jog csak az  állampolgárokat
   illeti  meg. Ezek, a csak állampolgárokat megillető alkotmányos
   alapjogok  alkotják  az állampolgárság alkotmányjogi  (közjogi)
   tartalmát.  Közöttük  a legalapvetőbb az állam  területén  való
   tartózkodás és a visszatérés joga [Alkotmány 69. § (1)  és  (2)
   bekezdés].   Emellett  az  állampolgárság  más,   nem   közjogi
   [magánjogi, személyi állapotra vonatkozó (ld. pl: a  nemzetközi
   magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. 38. § – 40. §; 43. §  (2)-
   (3) bekezdés, 46. §)] kérdésekben is meghatározó lehet, amelyek
   a jelen ügyben nem vizsgálandók.
    Az  alkotmányos  jogként  állampolgároknak  fenntartott  jogok
   minden  modern  alkotmányban jellegzetesen állam-közeli  jogok,
   amelyek  nagyrészt az állam működésében való részvételt  teszik
   lehetővé,  mint  például  az aktív és passzív  választójog;  de
   ilyen  a  jelen  ügyben  alapvető,  az  Alkotmány  70.  §   (6)
   bekezdésében  foglalt  közhivatal  viselésének   joga   is.   A
   jogszabályok   számos   esetben  tesznek   különbséget   magyar
   állampolgárokat  és nem magyar állampolgárokat megillető  jogok
   vagy    státusok   között.   Ha   nem   az   Alkotmányban    az
   állampolgároknak  fenntartott  jogokról  van  szó,   az   ilyen
   megkülönböztetések alkotmányossága — ha nem mindenkit megillető
   alapjogokban  tesznek különbséget — az Alkotmány  70/A.  §  (1)
   bekezdésének a nem alkotmányos jogokban való megkülönböztetésre
   vonatkozó,  fentebb  már  említett, az Alkotmánybíróság  régóta
   megszilárdult   gyakorlata  szerint  bírálható  el,   alapjogok
   esetében  pedig az állampolgárság szerinti megkülönböztetés  az
   alapjog  korlátozásának  általános szabályai  szerint  ítélhető
   meg.

    2.1.   Az   Alkotmánybíróságnak  ezt  követően   meg   kellett
   határoznia,   hogy   a   hivatásos  vagy  szerződéses   katonai
   szolgálati   viszony   létesítésének   lehetősége   alkotmányos
   alapjogként  védett-e, és ha igen, mely alapjog védelmi  körébe
   tartozik.
    A  Hjt.  preambuluma  a katonai szolgálati  viszonyt  „sajátos
   közszolgálatnak”  nevezi, amelynek jellegét  a  következőképpen
   határozza  meg: „A szolgálati viszony az állam és  az  állomány
   tagja   között  létrejött  sajátos  közszolgálati   jogviszony,
   amelyben mindkét felet a szolgálati körülményeknek megfelelő, e
   törvényben és más jogszabályokban meghatározott kötelezettségek
   terhelik,  és  jogosultságok  illetik  meg”  [Hjt.  3.  §   (1)
   bekezdés].   A   Honvédség   állománya   tagjainak    alapjogai
   korlátozhatók,  továbbá  a  Honvédség  személyi  állománya   az
   általánostól     szigorúbb     függelmi     rendszerben      és
   fegyelmezettséggel, fokozott pszichikai terheléssel,  veszélyes
   helyzetben  és  körülmények  között végzi  feladatait,  illetve
   készül  fel  azokra.  E  korlátozásokat  a  katonák  az   állam
   szolgálatára  vállalják,  ezért az Alkotmánybíróság  szerint  a
   katonai     szolgálati     viszonyra    vonatkozó     szabályok
   alkotmányosságát az Alkotmány 70. § (6) bekezdésében  rögzített
   közhivatal viseléséhez való jog alapján kell megítélni.
   Az  Alkotmánybíróság  eddig viszonylag  keveset  foglakozott  a
   közhivatal-viselés jogával [ld. 962/B/1992. AB  határozat,  ABH
   1995, 628-629.; 39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263,
   275.; 96/2007. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2007, 802, 807.].  A
   most  vizsgált  ügyben azonban a katonai szolgálati  jogviszony
   állam-közeli  jellege  miatt  a  hivatásos  katonai   szolgálat
   létesítésének  feltételeit  a  70.  §  (6)  bekezdése  szerint,
   amelynek  értelmében  minden magyar állampolgárnak  alkotmányos
   joga  van  közhivatal  viselésére — ami csak  rátermettségétől,
   képzettségétől   és   szakmai  tudásától  függhet   —   kellett
   eldöntenie.
    A   közhivatal  viseléséhez  való  jog  alkotmányos   tartalma
   egyrészt a kiválasztás elsődleges szempontjainak (rátermettség,
   képzettség,  szakmai tudás) meghatározása,  másrészt  a  magyar
   állampolgárok  számára  a közhivatalhoz  egyenlő  feltételekkel
   történő hozzáférés biztosítása.
    Közhivatalon    általánosságban   minden,   az    államhatalom
   gyakorlásában  való közvetlen részvételt, illetve közreműködést
   (különösen   az  állam  nevében  való  cselekvést)  feltételező
   tevékenység  értendő, függetlenül attól, hogy  alkotmányjogilag
   „foglalkozásnak”   minősül-e   vagy   sem.   Az   Alkotmány   a
   közhivatalok  legfontosabb eseteit  —  a  választhatóságot,  az
   egyes  alkotmányos  tisztségek, mint pl. a  köztársági  elnöki,
   miniszteri, bírói, országgyűlési képviselői, polgármesteri stb.
   betöltésének   feltételeit  többé-kevésbé   részletesen   külön
   szabályozza;    ezekre   tehát   csak   kisegítő    szabályként
   alkalmazható  az Alkotmány 70. § (6) bekezdése. Vannak  azonban
   esetek  —  ilyen a hivatásos katonai szolgálati viszony  is  —,
   amelyek  „közhivatalnak”  minősíthetők,  és  így  szabályozásuk
   alkotmányossága mindenekelőtt az Alkotmány 70. § (6)  bekezdése
   alapján ítélhető meg.
    A  közhivatalok nagy része a hatályos szabályok  szerint  csak
   magyar  állampolgárok által tölthető be. Ez az  állampolgársági
   viszony  alapvető,  de döntően nem jogi tartalmából:  az  egyén
   állam  iránti lojalitásából következik. Az egyén lojalitása  az
   állam   iránt   nem   azonos  az  állampolgári  kötelezettségek
   teljesítésével,  hanem  az  állam  iránti  politikai,  erkölcsi
   többlet-elkötelezettséget  jelent.   A   lojalitás   nem   jogi
   kötelezettség,  hanem  a  jog által nem szabályozható  erkölcsi
   viszony  a  katonai  és  hasonló szolgálati  kötelezettségekhez
   általában.   A  közhivatal  ellátásával  járó  kötelezettségek,
   feladatok   teljesítéséhez  az  állampolgár  személyes,   belső
   többlet-elkötelezettségére is szükség van.

    2.2.  A  jelen ügyben eldöntendő alkotmányjogi kérdés, hogy  a
   magyar  állampolgárság  mellett fennálló  másik  állampolgárság
   alkotmányosan elegendő indok-e a minden magyar állampolgárt (és
   csak  magyar  állampolgárt) megillető  közhivatal-viselési  jog
   korlátozására.  E  jog  alapjog lévén,  az  Alkotmánybíróság  a
   korlátozás szükségességét és arányosságát vizsgálta.
    Az  Alkotmánybíróság már rámutatott arra, hogy az Alkotmány 8.
   §  (2)  bekezdése alapján a jogalkotó a közhivatal  viseléséhez
   való  jogot  törvényben szabályozhatja, a közhivatal betöltését
   feltételekhez   kötheti.  A  törvényhozó  a  közhivatal-viselés
   szabályai között a közhivatalt betöltő személlyel szemben olyan
   követelményeket  is  megállapíthat,  amelyek   a   közszolgálat
   tisztaságát,   a   közfeladatok   ellátásában   a    pártatlan,
   részrehajlástól és befolyástól mentes eljárást biztosítják (ld.
   962/B/1992. AB határozat, ABH 1995, 628-629.).
    Az  Alkotmány 70. § (6) bekezdése a közhivatal-viseléshez való
   jog  korlátozhatósága  körében — ahogyan  azt  már  fentebb  is
   kifejtette  az Alkotmánybíróság — három indokot  jelöl  meg:  a
   rátermettséget,  a képzettséget és a szakmai tudást.  A  kettős
   vagy   többes  állampolgárság  megléte  a  katonai  szolgálatra
   jelentkező     rátermettségének,    szakmai    tudásának     és
   képzettségének mércéje nem lehet. A „rátermettségnek”, mint  az
   állam szolgálatára való alkalmasságnak nélkülözhetetlen eleme a
   hivatásos  katonai szolgálat esetében is az egyén állam  iránti
   elkötelezettsége.   Ennek  vizsgálata  feltétlenül   szükséges,
   különösen  egy  önkéntesekből álló hadseregben, mint  a  Magyar
   Honvédség, amelynek alapvető alkotmányos feladata — ahogyan  az
   indítvány is hivatkozik rá — a haza fegyveres védelme.
    Az  egyén  állam  iránti  politikai-erkölcsi  elkötelezettsége
   elsősorban    személyiségétől   függ.    Alapvetően    egyfajta
   beállítottságnak   tekinthető,  amelyet  az   ember   személyes
   tulajdonságai  határoznak meg. A kötődés  determináló  tényezői
   közé    nem   sorolható   az   egyén   kettős   (vagy   többes)
   állampolgársága;   ugyanakkor  a   katonai   szolgálatra   való
   rátermettség  vizsgálatának része lehet a jelentkező  életútja,
   benne  a  külföldi tartózkodása, kapcsolatai — ahogyan  bármely
   egyéb, a szolgálatra alkalmasság megítélésére alkalmas tény.
    Az  egyén  állampolgársága mint az  egyén  jogi  státusa,  nem
   tekinthető  az  érintett lojalitása — és  így  rátermettsége  —
   egyetlen vagy döntő bizonyítékának. A nemzetbiztonsági kockázat
   kétség  kívül indoka lehet a katonai szolgálati viszonyba  való
   fel  nem  vételnek, de ez nincs szükségszerű összefüggésben  az
   érintett   személy  kettős  állampolgárságával.   Ugyanazok   a
   veszélyek   és   kockázatok,   ugyanis   amelyek    a    kettős
   állampolgároknak  a  honvédségi  szolgálati   viszonyból   való
   kizárása  mellett  felhozhatók, a csak  magyar  állampolgárságú
   személyeknél sem zárhatók ki.
    A  szolgálati viszony és a többes állampolgárság kapcsolatával
   a  Hjt.  62. § (1) bekezdés h) pontja is foglalkozik.  Eszerint
   más   állam   állampolgárságának  megszerzésével  a  szolgálati
   jogviszonya  törvény erejénél fogva megszűnik. Ez a rendelkezés
   az   itt  vizsgálttól  eltérő  esetet  rendez,  mivel   a   már
   szolgálatban  állókról  szól. E szabály  alkotmányosságáról  az
   Alkotmánybíróság   a   jelen  határozat  keretei   között   nem
   dönthetett,   mert  csak  a  szolgálatba  lépés   feltételeinek
   alkotmányosságát vizsgálta.
    Az  Alkotmánybíróság  elismeri, hogy a  jogalkotó  előírhat  a
   különböző    állami   tevékenységek   végzéséhez,    munkakörök
   betöltéséhez     nemzetbiztonsági     követelményeknek     való
   megfelelést, védve ezáltal az államot olyan — magyar  vagy  nem
   magyar,  esetleg kettős vagy többes állampolgárságú  —  egyének
   vagy  csoportok  cselekményei  ellen,  amelyek  a  demokratikus
   jogállamot,  illetve  társadalmat vagy azok  lényeges  értékeit
   támadják. A kockázatok minimalizálásának eszközét a jogalkotó a
   Hjt.  41.  §  (5) bekezdésében is megteremtette azzal,  hogy  a
   „szolgálati   viszony   létesítéséhez   szükséges    a    külön
   jogszabályban  meghatározott nemzetbiztonsági  követelményeknek
   való  megfelelés ellenőrzése, ha a jogviszony létesítésekor,  a
   tervezett   beosztásba  helyezésnek  a   feltétele”.   Ezt   az
   ellenőrzést   a   Katonai   Biztonsági   Hivatal    végzi    (A
   nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi  CXXV.  törvény
   7.  §). A jelentkező kettős állampolgársága biztonsági kockázat
   lehet,  így,  ha  a  tervezett beosztásba  helyezés  megkívánja
   (ellenkező  esetben  fel  sem merül e kérdés)  az  állampolgári
   jogok   korlátozása  is  szükséges  lehet,  de   a   szolgálati
   jogviszony   létesítése  köréből  eleve   kizárás   alkalmazása
   aránytalan.  Ha  a  tervezett  beosztás  ellátásához  nem  kell
   nemzetbiztonsági vizsgálatot lefolytatni, akkor ez a korlátozás
   eleve  szükségtelen,  ha  a tervezett beosztáshoz  megkívánják,
   akkor  az  állampolgári  jogok  korlátozása  szükséges,  de   a
   szolgálati viszony létesítése köréből eleve kizárás aránytalan.

    3.  Az  állampolgári  jogok  kizárólag  más  állampolgárságtól
   függő  korlátozása azért is alkotmányosan indokolatlan, mert  a
   magyar  jog hagyományosan nem tiltja, hogy magyar állampolgárok
   —  a  magyar  állampolgárság fenntartása mellett  —  más  állam
   állampolgárságát   is   megszerezzék,   ahogyan   más   államok
   polgáraitól  sem kívánja meg a már fennálló állampolgárságukról
   való  lemondást  a  magyar állampolgárság megszerzéséhez  (ld.:
   Áptv.   8.   §  –  9.  §)  —,  amivel  a  kettős  vagy   többes
   állampolgárság keletkezését lehetővé teszi.
    Kettős  állampolgárság  a  magyar jog  szerint  többféleképpen
   jöhet   létre.   Leggyakoribb   módja,   hogy   két   különböző
   állampolgárságú személynek gyermeke születik,  ha  az  érintett
   allamok   —   mint  Európában  általában  —  a  ius   sanguinis
   (leszármazási  vagy  vérségi elv) elvét alkalmazzák.  Ugyancsak
   kettős  állampolgárság  keletkezik, ha a magyar  állampolgárnak
   olyan   államban   születik   gyermeke,   amely   a   területén
   születetteket a születés tényével állampolgárának tekinti  (ius
   soli  elve).  Az  Áptv.  főszabályként a  ius  sanguinis  elvét
   alkalmazza,  így születésénél fogva magyar állampolgárrá  válik
   az,  akinek  valamely  szülője magyar állampolgár,  függetlenül
   attól, hogy mely állam területén született. Ezen kívül a kettős
   állampolgárság megszerezhető az Áptv. 4. §-a alapján benyújtott
   honosítás iránti kérelem útján is. Ebben az esetben a  külföldi
   személy  a  már  meglévő állampolgársága mellett szerez  magyar
   állampolgárságot,  ha  az  Áptv.  hivatkozott   rendelkezésében
   előírt  feltételeknek megfelel és a köztársasági  elnök  magyar
   állampolgárság  megszerzése  iránti  kérelme  ügyében   pozitív
   döntést hozott [Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés l) pont].
    Az  Áptv.  a  magyar állampolgárokat egységesen,  kifejezetten
   ide  értve  a  más  állam  állampolgárságával  is  bíró  magyar
   állampolgárokat  is, a nemzetközi gyakorlathoz  hasonlóan  csak
   magyar joghatóság alá tartozóként rendeli kezelni [Áptv.  2.  §
   (2) bekezdés] — bár törvény eltérően rendelkezhet.
    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság arra  a  megállapításra
   jutott,   hogy  a  Hjt.  41.  §  (1)  bekezdésének  „kizárólag”
   szövegrésze sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt
   állampolgári jogokban való egyenlőség alkotmányos elvét.  Ezért
   az  Alkotmánybíróság a Hjt. 41. § (1) bekezdésének  „kizárólag”
   szövegrészét    megsemmisítette.    Az    Alkotmánybíróság    a
   megsemmisítés időpontját az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
   XXXII.  törvény 42. § (1) bekezdésének megfelelően, a határozat
   a  Magyar  Közlönyben való közzétételének napjával  állapította
   meg.
    Az    Alkotmánybíróság   továbbra   is   irányadónak   tekinti
   gyakorlatát,   amely   szerint   annak   eldöntése,   hogy    a
   megkülönböztetés alkotmányos határok között maradt-e, csakis  a
   mindenkori   szabályozás   tárgyi  és  alanyi   összefüggésében
   vizsgálható,  hiszen ugyanaz a kritérium  —  például  a  kettős
   állampolgárság    —    a   kontextustól   függően    minősülhet
   diszkriminatívnak    vagy    az    Alkotmányban    foglaltakkal
   összeegyeztethetőnek [ld.: 21/1990. (X. 4.) AB  határozat,  ABH
   1990, 73, 77-78.].

    4.  Mivel  az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/A. §-a  alapján
   elvégzett     alkotmányossági    vizsgálatának    eredményeként
   alkotmányellenesnek nyilvánította a Hjt. 41. § (1) bekezdésének
   „kizárólag”   szövegrészét,   az  Alkotmánybíróság   gyakorlata
   szerint  szükségtelenné vált annak vizsgálata, hogy a  támadott
   rendelkezés sérti-e az indítványban szintén felhozott Alkotmány
   40/A.  §-át. [ld.: 44/1995. (VI. 30.) AB határozat,  ABH  1995,
   203,  205.; 4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH 1996, 37,  44.;
   61/1997.  (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.; 15/2000.
   (V.  24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X.  11.)
   AB  határozat,  ABH  2000,  193, 200.;  50/2003.  (XI.  5.)  AB
   határozat,  ABH  2003,  567,  588.;  43/2005.  (XI.   14.)   AB
   határozat, ABH. 2005, 536, 552-553.]
    Az  indítvány  e  része egyébként is, az  Alkotmány  változása
   miatt, elbírálhatatlanná vált.
    Az   indítvány  benyújtása  időpontjában  az  Alkotmány  VIII.
   fejezete  „A  fegyveres  erők és a  rendőrség”  címet  viselte,
   amelynek  40/A.  § (1) bekezdése kimondta, hogy fegyveres  erők
   alatt  a  Magyar  Honvédséget és a  Határőrséget  kell  érteni,
   amelyeknek alapvető feladata a haza katonai védelme, valamint a
   nemzetközi szerződésből eredő egyéb kollektív védelmi feladatok
   ellátása.
    Az  indítvány benyújtása és elbírálása között eltelt időben az
   Alkotmány  e  fejezete — az indítvány elbírálása  szempontjából
   lényeges  részében  többször jelentősen módosult.  A  Alkotmány
   jelenleg  hatályos VIII. fejezete „A Magyar Honvédség és  egyes
   rendvédelmi  szervek”  címet viseli, ami  a  fegyveres  szervek
   megváltozott szervezeti tagozódását mutatja. Eszerint a  Magyar
   Honvédség  feladata a haza katonai védelme a  Rendőrség  pedig,
   mint rendvédelmi szerv a közrend, közbiztonság és az államhatár
   védelmét  látja  el.  A Határőrséget az Alkotmány  már  nem  is
   említi,  mivel  a Rendőrségről szóló 1994. évi  XXXIV.  törvény
   módosításáról  szóló  2007.  évi  XC.  törvény   értelmében   a
   Határőrség megszűnt, általános jogutódja 2008. január  1-től  a
   Rendőrség   lett   —   az  Alkotmány  pedig   ezzel   egyidőben
   megváltozott.  Ennek megfelelően az indítvány  állítása,  amely
   szerint   a   „határőrség  fegyveres  erők  hadkötelezettségébe
   tartozik  és  nincs  elválasztva a  honvédségtől”  ma  már  nem
   értelmezhető.

    A    határozat   Magyar   Közlönyben   való   közzététele   az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  41.  §-án
   alapul.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér     Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró        előadó alkotmánybíró

              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Lévay Miklós      Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
    Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró különvéleménye

     Nem  értek  egyet a határozat rendelkező részével  és  így  az
    ahhoz fűzött indokolással sem. Álláspontom szerint a Hjt. 41. §
    (1) bekezdése „kizárólag” szövegrészének alkotmányellenessége a
    határozatban megjelölt indokok alapján nem állapítható meg.

     1.   Az   a   jogszabályi  feltétel,  hogy  kizárólag   magyar
    állampolgárságú   személlyel  létesíthető  katonai   szolgálati
    viszony,   nem   eredményezi  a  személyek  közötti   hátrányos
    megkülönböztetés alkotmányos tilalmának sérelmét.
     Az  Alkotmánybíróság a 942/B/2001. AB határozatában  kimondta,
    hogy  a munka és a vállalkozás szabad megválasztása nem jelenti
    azt,  hogy  egyes foglalkozások tekintetében a jogszabályok  ne
    támaszthatnának  speciális  követelményeket  (ABH  2004,  1561,
    1569.).
     A  759/B/1997.  AB  határozatban pedig azt hangsúlyozta,  hogy
    önmagában  az  alkalmazási  feltételek  kikötése  emberi   vagy
    alapvető  jog szerinti megkülönböztetést nem eredményez,  ezért
    csak  az  önkényesen megállapított, azaz ésszerű indok  nélküli
    alkalmazási      feltételek     jelentenek     alkotmányellenes
    megkülönböztetést a tevékenységre egyébként jogosult  személyek
    között (ABH 2004, 1143, 1148.).
     Álláspontom   szerint  a  jogalkotó  által   támasztott   azon
    feltétel,  hogy  katonai  szolgálati viszony  kizárólag  magyar
    állampolgárral  létesíthető,  nem  tekinthető   ésszerű   indok
    nélküli, önkényesen megállapított alkalmazási feltételnek.
     A   Hjt.   preambulumának  idézésével  maga  a  határozat   is
    elismeri,   hogy   a   katonai  szolgálati   viszony   „sajátos
    közszolgálatnak”  minősül,  amelyben  mindkét   felet   sajátos
    jogosultságok  illetik  meg és kötelezettségek  terhelik.  Ezen
    túlmenően   az  Alkotmánybíróság  a  46/1994.   (X.   21.)   AB
    határozatában  a  szolgálati viszony  tartalmát,  azaz  a  haza
    katonai   védelmét   nemcsak   közszolgálatnak,   hanem   olyan
    alkotmányos    értéknek   tekintette,   amely   akár    alapjog
    korlátozását is megalapozhatja (ABH 1994, 260, 278-279.).
     Az   idézett   határozatokból  (az   Alkotmánybíróság   eddigi
    gyakorlatából)   a   rendelkező  résszel  ellentétes   megoldás
    következne.

     2.  A  határozat kiindulópontja, hogy a szolgálati  viszony  a
    közhivatal  viseléséhez való jog részének  tekinthető,  azaz  e
    speciális  viszonyt  „közhivatalnak”  minősíti.  Bár  ezzel  az
    állítással  nem  feltétlenül  értek  egyet,  azonban   még   ha
    elfogadható is e kategorizálás, maga a határozat fogalmaz  úgy,
    hogy  „a  közhivatalok nagy része a hatályos szabályok  szerint
    csak  magyar állampolgárokkal tölthető be”. Álláspontom szerint
    a  kizárólag  magyar  állampolgárság mint alkalmazási  feltétel
    előírása   a  honvédség  —  mint  nemzetbiztonsági  szempontból
    kiemelten „szenzitív” terület — esetében különösen indokolt.
     A   962/B/1992.  AB  határozat  —  ezzel  összhangban  —   úgy
    fogalmaz, hogy az Alkotmány 8. § (2) bekezdése alapján  törvény
    a   közhivatal   viseléséhez  való  jogot   szabályozhatja,   a
    közhivatal  betöltését feltételekhez kötheti. A  törvényhozó  a
    közhivatal-viselés   szabályainak   során    megállapíthat    a
    köztisztviselővel szemben olyan követelményeket is,  amelyek  a
    közszolgálat   tisztaságát,   a  közfeladatok   ellátásában   a
    pártatlan,  részrehajlástól  és  befolyástól  mentes   eljárást
    biztosítják. (ABH 1995, 627, 629.)
     A   haza  (katonai)  védelmének  biztosítása,  —  úgyis   mint
    alapvető állampolgári kötelezettség teljesítése — olyan katonák
    állományba  kerülését feltételezi, akiknek hűsége feltétlen  és
    kötődése kizárólagos a Magyar Köztársasághoz. E nélkül életének
    kockáztatása  nem  volna elvárható. A jogalkotó  ezért  dönthet
    úgy,  hogy az alkalmazáshoz szigorúbb követelményeket  támaszt.
    Míg  a  kizárólag  magyar állampolgársággal  rendelkező  katona
    esetében  fel  sem merülhet a tevékenységét befolyásoló  idegen
    állampolgári   kötődés,   addig   a   kettős   (vagy    többes)
    állampolgársággal  rendelkező katona  esetében  ezt  nem  lehet
    kizárni. A másik állampolgársági viszony kötelezettségekkel  is
    terheli  a  katonát,  aki  ezekre  adott  esetben  hivatkozhat,
    illetve vele szemben a másik állam elvárásokat fogalmazhat meg,
    feladatai megfelelő ellátásában is akadályozhatja.
     A  belátható  életpálya következménye, hogy  a  katona  előbb-
    utóbb    fontos    és   bizalmas   munkakörbe   kerül,    ezért
    nemzetbiztonsági  okból  informálódni kell  róla,  ami  nehezen
    végezhető  el,  ha életének egy részét adott esetben  külföldön
    töltötte.
     Emellett    a   NATO-tagságból   eredő   fokozott   biztonsági
    követelménynek  történő  megfelelés  is  indokolja  álláspontom
    szerint a kettős állampolgárok állományba vételének tilalmát.

     3.   Nem   értek   egyet   a  határozat   indokolásának   azon
    kijelentésével,  hogy az egyén állam iránti  politikai-erkölcsi
    elkötelezettsége olyan beállítottságnak tekinthető, amelyet  az
    ember személyes tulajdonságai határoznak meg, és hogy e kötődés
    determináló  tényezői közé nem sorolható az egyén kettős  (vagy
    többes)  állampolgársága. Véleményem szerint —  utalva  a  fent
    kifejtettekre   —  a  magyar  állampolgárság   melletti   másik
    állampolgárság  igenis  befolyásolja  az  egyén  állam   iránti
    lojalitását, elkötelezettségét és hűségét. Ezt igazolja a  Hjt.
    62.  §  (1)  bekezdésének  h) pontja is,  miszerint  a  törvény
    erejénél  fogva  szűnik meg az állomány tagjának  a  szolgálati
    viszonya, ha más állam állampolgárságát megszerzi.
     Ebben  a  körben  kívánok rámutatni arra is, hogy  álláspontom
    szerint  nem  tartoznak  homogén csoportba  azok,  akiknek  egy
    állampolgárságuk van azokkal, akiknek kettő vagy több.

     4.   Emellett   utalok  arra,  hogy  maga   a   határozat   is
    tartalmazza,  hogy  a  jogalkotó előírhat  a  különböző  állami
    tevékenységek      végzéséhez,     munkakörök      betöltéséhez
    nemzetbiztonsági   követelményeknek  való  megfelelést,   védve
    ezáltal  az  államot  olyan — magyar vagy nem  magyar,  esetleg
    kettős  vagy  többes állampolgárságú — egyének  vagy  csoportok
    cselekményei ellen, amelyek a demokratikus jogállamot,  illetve
    társadalmat  vagy azok lényeges értékeit támadják.  Álláspontom
    szerint  ez  indokolja, hogy a szolgálati viszony létesítésének
    feltételei meghatározása terén több korlátozás lehetséges,  így
    a vitatott korlátozás is a megkülönbözetés alkotmányos alapokon
    nyugvó ésszerű indoka.

     5.  Végezetül  azonban  hangsúlyozni kell,  hogy  a  korlátozó
    szabályozást   követően  a  körülmények  lényeges  megváltozása
    folytán — a nemzetbiztonsági és azon belül a katonai biztonsági
    követelmények enyhülésével — a jogalkotó a korlátozást bármikor
    feloldhatja. Az ehhez szükséges szakmai ismeretekkel, tényekkel
    és  információkkal  a  módosítást  előterjesztő  Kormány  és  a
    törvényalkotó Országgyűlés rendelkezik.

    Budapest, 2009. április 28.
                                             Dr. Lenkovics Barnabás
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró különvéleménye

     Egyetértek  a Hjt. 41. § (1) bekezdése „kizárólag” szövegrésze
    alkotmányellenességének megállapításával és  megsemmisítésével,
    vagyis  azzal, hogy a többes állampolgárságú magyar állampolgár
    is   létesíthessen  katonai  szolgálati  viszonyt.   Véleményem
    szerint   azonban  –  a  szoros  és  nyilvánvaló  összefüggésre
    tekintettel  –  egyidejűleg  a  Hjt.  62.  §  (1)  bekezdés  h)
    pontjának   alkotmányellenességét   is   meg   kellett    volna
    állapítani.  Ez  utóbbi  rendelkezés  kimondja:  „[a]   törvény
    erejénél  fogva  szűnik meg az állomány tagjának  a  szolgálati
    viszonya:  […]  h)  más  állam  állampolgárságának  megszerzése
    esetén”.

     Az  Alkotmánybíróság  idevonatkozó  gyakorlata  alapján  akkor
    tekint  el  az  indítványhoz kötöttségtől, ha megállapítható  a
    támadott  rendelkezés  és  egy másik rendelkezés  között  –  az
    alkotmányosság  megítélése  szempontjából  releváns  –   szoros
    tartalmi  összefüggés. [ld. legutóbb összefoglalóan:  103/2008.
    (VII.  11.)  AB  határozat, ABK 2008.  július-augusztus,  1101,
    1102.;  és  az általa felhívott korábbi döntések:  3/1992.  (I.
    23.)  AB  határozat, ABH 1992, 329, 330.; 26/1995. (V. 15.)  AB
    határozat,  ABH 1995, 123, 124.; 2/1998. (II. 4.) AB határozat,
    ABH  1998,  41, 46.; 16/1998. (V. 8.) AB határozat,  ABH  1998,
    140,  153.; 5/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 75, 77.;
    67/2006. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2006, 971, 978.].

     A  jelen  ügyben  az indítványozó kétségkívül csak  a  katonai
    szolgálati viszony létesítése körében kifogásolta a kizárólagos
    magyar   állampolgárság  előírását,  de   ugyanezen   körülmény
    ugyanezen  okból  kifolyólag  releváns  a  szolgálati   viszony
    megszűnése  körében is. A Magyar Honvédség állományába  tartozó
    katona  ugyanis  a törvény erejénél fogva kikerül  az  állomány
    kötelékéből,  ha  szolgálati viszonyának fennállása  alatt  más
    állam   állampolgárságát  megszerzi.  Éppen  ezért   a   magyar
    állampolgárság   kizárólagossága  mindkét  esetben   sérti   az
    Alkotmány   70/A.  §  (1)  bekezdésében  foglalt   állampolgári
    jogokban való egyenlőség alkotmányos elvét.

     Az Alkotmánybíróság többségi döntéséből az következik, hogy  a
    határozat közzététele után a többes állampolgárságú személy  is
    jogosult  lesz  katonai szolgálati viszonyt létesíteni,  de  ha
    ugyanezen  személy egy további állam állampolgárságát bármilyen
    jogcímen is időközben megszerzi, erre való tekintettel  a  Hjt.
    hatályban  maradó  62. § (1) bekezdés h)  pontja  alapján  –  a
    jogviszony  létesítését  alkotmányosan  lehetővé  tevő   magyar
    állampolgársága ellenére – szolgálati viszonya megszűnik.

    Budapest, 2009. április 28.
                                                   Dr. Lévay Miklós
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom.
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     52/2009. (IV. 30.)
     Date of the decision:
     .
     04/28/2009
     .
     .