Hungarian
Ügyszám:
.
1452/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 25/1992. (IV. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/131
.
A döntés kelte: Budapest, 04/22/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára   és   megsemmisítésére   irányuló
  indítvány ügyében meghozta az alábbi

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság 1991. évi állami
  költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi
  szabályairól szóló  1990. évi CIV. törvény 69. §-ának azt
  a rendelkezését, amely elrendelte a törvény 64-68. §-ában
  foglalt rendelkezéseknek 1991. január 1. napjától történő
  alkalmazását, az  1991. január  1.  napjától  január  13.
  napjáig terjedő  időszakra vonatkozóan  megsemmisíti.   E
  határozat  nem   érinti  a  közzététele  előtt  létrejött
  / módosult,  megszűnt /   jogviszonyokat,  s   a  belőlük
  származó jogokat és kötelezettségeket.

  Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

   Az indítványozó  szerint az  1990. évi  CIV. törvénynek a
   visszamenőleges  hatályra   vonatkozó   rendelkezései   a
   jogalkotásról  szóló   1987.  évi  XI.  törvény  12. §-át
   sértik,  mert   ennek   (3)    bekezdése  előírja,   hogy
   jogszabály a  kihirdetését megelőző  időre nem állapíthat
   meg kötelezettségeket.

   A   Magyar    Köztársaság    költségvetéséről    és    az
   államháztartás  viteléről   szóló  tv.  ezzel  szemben  a
   69. §-ában  úgy   rendelkezik,   hogy   " e   törvény   a
   kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a
   23. §  (1)   bekezdés és  a 60-63. §-ok kivételével 1991.
   január 1.  napjától kell  alkalmazni."   Ilyen  módon  az
   1991. január  1. napjától alkalmazandó rendelkezések közé
   került a  lakáscélú  kölcsönök  kamatainak  felemeléséről
   szóló  64-68. §   is.    Az  indítványozó  bizonyítékként
   indítványához csatolta  a Miniszterelnöki  Hivatal  hozzá
   intézett 956-VIII/1991.  számú levelét,  amely szerint az
   1990. évi  CIV. törvényt  tartalmazó Magyar Közlöny 1991.
   január  14.  napján  vált  a  nyílt  árusítási  boltokban
   bármely állampolgár  számára hozzáférhetővé, illetőleg az
   Alkotmánybíróság is  e napon  vette át  a Magyar  Közlöny
   említett számát.  Csatolta továbbá a Hirlapelőfizetési és
   Lapellátási Iroda 202-228/1991. számú levelét arról, hogy
   a Magyar  Közlöny szóban  forgó - 1991. évi 1. - számának
   az előfizetők részére történt kiküldését 1991. január 17-
   én fejezték be.

   Az Alkotmány  2. §  (1)   bekezdése értelmében  a  Magyar
   Köztársaság független, demokratikus jogállam.

   A jogállamiság  egyik fontos  alkotóeleme a jogbiztonság,
   amely egyebek között megköveteli, hogy

   - az  állampolgárok jogait  és kötelességeit a törvényben
   megszabott   módon    kihirdetett   és    bárki   számára
   hozzáférhető jogszabályok szabályozzák,

   - meglegyen a tényleges lehetőség arra, hogy a jogalanyok
   magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani, ennek
   érdekében a  jogszabályok a kihirdetésüket megelőző időre
   nézve  ne  állapítsanak  meg  kötelezettséget,  illetőleg
   valamely jogszerű  magatartást visszamenőleges  érvénnyel
   ne minősítsenek jogellenesnek.

   A  jogbiztonság   e  két   alapvető  követelménye   közül
   bármelyiknek     a      figyelmen      kívül      hagyása
   összeegyeztethetetlen     az    Alkotmány    2. §     (1)
   bekezdésével,   s   így   alkotmányellenes.      Teljesen
   nyilvánvaló ugyanis,  hogy  egy  jogállamban  senkit  sem
   lehet  felelősségre  vonni  olyan  jogszabály  megsértése
   miatt, amelyet  az érintett  személy nem ismert és nem is
   ismerhetett, mivel  azt vagy egyáltalán nem hirdették ki,
   vagy utólag  hirdették ki  és  visszamenőleges  érvénnyel
   léptették hatályba.   Ugyanez  értelemszerűen irányadó  a
   kötelezettségek utólagos megállapítására is.

   Az országos  érvényű jogszabályok  kihirdetése  a  Magyar
   Köztársaság  hivatalos   lapjában,  a  Magyar  Közlönyben
   történik.   A kifejtettekből  következik, hogy  a  Magyar
   Közlönyben közzétett  jogszabály akkor  válik törvényesen
   kihirdetetté, ha  bármely állampolgárnak  módjában áll  a
   Magyar Közlöny  szóban forgó számát megvásárolni és a reá
   irányadó jogszabály  rendelkezéseit megismerni.    Miután
   azonban elviselhetetlen  terhet hárítana  a  jogalkalmazó
   szervekre és  teljes jogbizonytalanságot teremtene, ha az
   egyes ügyekben  külön-külön kellene  vizsgálni: az  adott
   megyébe vagy  az érintett előfizetőkhöz mikor jutott el a
   Magyar Közlöny,  vélelem szól  amellett, hogy a tényleges
   kihirdetés  időpontja   megegyezik   a   Magyar   Közlöny
   megjelenési dátumával.  A Kormány kötelessége gondoskodni
   arról, hogy  a Magyar  Közlönyön feltüntetett  napig vagy
   legkésőbb  azon  a  napon  mind  a  hivatalos  lapnak  az
   előfizetők   részére    történő   kézbesítése,   mind   a
   nyiltárúsítású    hírlapboltokba     való     eljuttatása
   megtörténjék.   Ehhez képest a jogalkalmazó szervek - így
   egyebek  között   az  Alkotmánybíróság   -  általában  az
   említett  vélelemből   indulnak  ki   és  nem  folytatnak
   tényfeltáró bizonyítási  eljárást az  egyes  jogszabályok
   tényleges kihirdetési időpontjának megállapítása végett.

   Az indítványban  megjelölt ügyben  a  rendelkezésre  álló
   bizonyítékokból kétséget  kizáró módon  megállapítható  a
   visszadátumozás ténye,  illetőleg az,  hogy az  1990. évi
   CIV. törvény  a tényleges  kihirdetéséhez képest  mintegy
   kétheti időtartamra  visszamenőleges érvénnyel határozott
   meg  kötelezettséget.     Ezért   az  Alkotmánybíróság  a
   határozat   rendelkező    részében   foglaltak    szerint
   határozott az alkotmányellenesség megszüntetéséről.

   Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény ( a
   továbbiakban: AB  tv. )  43. §  (1)  bekezdése szerint az
   Alkotmánybíróság   által    megsemmisített    jogszabályt
   általában  a   megsemmisítésről  szóló  alkotmánybírósági
   határozatnak a hivatalos lapban való közzététele napjától
   nem lehet alkalmazni.

   A jelen  esetben a  jövőre vonatkozó  megsemmisítés szóba
   sem   jöhetett,    mivel   az   alkotmányellenességet   a
   kihirdetést    megelőző     időszakra     visszamenőleges
   kötelezettség-megállapítás jelenti, s időközben a törvény
   előírásszerű   kihirdetése   megtörtént.      Csak   arra
   kerülhetett sor, hogy az Alkotmánybíróság az 1991. január
   1.  napja   és  a   tényleges  kihirdetés  napja  közötti
   időszakra nézve  semmisítse meg az 1990. évi CIV. törvény
   69. §-ának sérelmezett rendelkezését.

   Az Alkotmánybíróságnak  az AB  tv. 43. §   (4)  bekezdése
   alapján arról  is  döntenie  kellett,  hogy  -  mivel  az
   alkotmányellenes rendelkezést  nem a  jövőre nézve, hanem
   visszamenőleges érvénnyel,  egy rövid  időszak  tartamára
   semmisítette  meg   -  határozatának  legyen-e  közvetlen
   kihatása azokra  a jogviszonyokra, amelyek az átmenetileg
   fennállott    alkotmányellenesség    miatt    módosultak,
   illetőleg szüntek  meg.   Ennek eldöntésénél a testület -
   az AB  tv. 43. §   (4)  bekezdésében foglaltak figyelembe
   vételével -  kiemelt figyelmet  fordított a  jogbiztonság
   érvényre   juttatására.       Ezért    döntött   úgy   az
   Alkotmánybíróság, hogy a megsemmisítéshez az AB tv. 43. §
   (2)  bekezdésében  meghatározott  jogkövetkezményt  fűzi,
   azaz a  jelen határozat  nem érinti  a közzététele  előtt
   létrejött /módosult,  megszünt/ jogviszonyokat, illetőleg
   a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket.  Mivel a
   sérelmezett   rendelkezés   hosszú   lejáratú   kamatokat
   érintett, a  két hetes időtartamnak az adós szempontjából
   nincs különösen  súlyos következménye.   Figyelemmel arra
   is, hogy  jelentős számban  került sor  a hitelek  teljes
   visszafizetésére, illetőleg  a hitelszerződésnek az 1990.
   évi CIV.  törvényben foglaltak  szerinti  módosulására  a
   hozzávetőlegesen   két    heti   időtartam   tekintetében
   végrehajtott  utólagos   korrekció  az   okozott  sérelem
   súlyával arányban  nem álló adminisztratív munkatöbbletet
   idézne elő  és nagyobb  jogbizonytalanságot okozna,  mint
   annak idején  az alkotmányellenes rendelkezés alkalmazása
   okozott.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal                   Dr. Herczegh Géza
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró

                           Dr. Kilényi Géza
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                             alkotmánybíró

             Dr. Schmidt Péter          Dr. Szabó András
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

        Dr. Tersztyánszky Ödön               Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    25/1992. (IV. 30.)
    Date of the decision:
    .
    04/22/1992
    .
    .