Hungarian
Ügyszám:
.
1438/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 4/1998. (III. 1.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/71
.
A döntés kelte: Budapest, 02/24/1998
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány alapján — Dr. Sólyom
  László és Dr. Zlinszky János alkotmánybírók különvéleményével
  — meghozta a következő

                          határozatot :

  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  közalkalmazottak
  jogállásáról  szóló  1992.Évi  XXXIII.  törvény  34.  §   (2)
  bekezdése,  továbbá  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.
  Évi  XXII.  törvény  100.  § (2) bekezdése  alkotmányellenes,
  ezért azokat 1999. február 28.-ai hatállyal megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

   1. Az indítványozó a közalkalmazottak jogállásáról szóló — az
   1996.  évi XXVIII. törvény 11. §-ával megállapított  —  1992.
   Évi   XXXIII.  törvény  (a  továbbiakban.  Kjt.)  34.  §  (2)
   bekezdése     alkotmányellenességének     vizsgálatát      és
   megsemmisítését  kérte. A vizsgált szabály  értelmében  ha  a
   bíróság  megállapítja,  hogy  a munkáltató  a  közalkalmazott
   közalkalmazotti  jogviszonyát jogellenesen szüntette  meg,  a
   munkáltató   kérelmére   a   bíróság   köteles   mellőzni   a
   közalkalmazott  eredeti munkakörbe történő  visszahelyezését,
   ha  a munkáltató a közalkalmazottnak a felmentés esetére járó
   végkielégítés kétszeresének megfelelő összeget megfizeti.  Az
   indítványozó  szerint  az  emberi méltóságot  sérti,  hogy  a
   munkáltató  a  munkaviszony jogellenes  megszüntetése  esetén
   mégis  megszabadulhat  a dolgozótól.  Álláspontja  szerint  e
   szabály  alapján  a  munkavállaló  kiszolgáltatott,  megalázó
   helyzetbe kerül. A munkáltató-munkavállaló viszony ily  módon
   való  torzulása — véli az indítványozó — sérti  az  Alkotmány
   54. § (1) bekezdését.

   Az  indítványozó  a  jogállamiság  sérelmére  is  hivatkozik.
   Véleménye, hogy a jogállamiság fogalmába beletartozik, hogy a
   törvénysértő  állapotot minden körülmények  között  meg  kell
   szüntetni.   Az   is   sérti   a   jogállamiságot,   hogy   a
   munkaviszonynak   a   vizsgálni  kért  rendelkezés   szerinti
   jogellenes  megszüntetése esetén a közalkalmazotti jogviszony
   is megszűnik: ezt viszont a Kjt. a közalkalmazotti jogviszony
   megszüntetésének esetei között (25. §) nem említi.

   2.  Az  Alkotmánybíróság az indítvány kapcsán áttekintette  a
   munkavégzési    jogviszonnyal   kapcsolatos   más    törvényi
   rendelkezéseket és megállapította, hogy a Kjt. 34. §  (1)-(2)
   bekezdéseivel  szó  szerint azonos  szabályt  tartalmaznak  a
   Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.Évi  XXII.  törvény   (a
   továbbiakban    Mt.)   100.   §   (1)-(2)    bekezdései.    A
   köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.      Évi   XXIII.
   törvény a vizsgált jogintézményt nem ismeri.

   Az  Alkotmánybíróság — ezirányú gyakorlatát követve (29/1993.
   (V.   4.)  AB  hat.  ABH  1993.  227.,  229.)  —  a  tartalmi
   összefüggés   okán  kiterjesztette  a  vizsgálatot   az   Mt.
   vonatkozó rendelkezéseire is.

                                II.

   1.  Az Alkotmánybíróság által vizsgált törvényi rendelkezések
   a következőek:

   A Kjt. 34. §-a az alábbiakat tartalmazza:
   "(1)   Ha  a  bíróság  megállapítja,  hogy  a  munkáltató   a
   közalkalmazott   közalkalmazotti  jogviszonyát   jogellenesen
   szüntette  meg,  a  közalkalmazottat –  kérelmére  –  eredeti
   munkakörében  kell továbbfoglalkoztatni. Ezen  túlmenően  meg
   kell  téríteni  elmaradt illetményét (egyéb járandóságát)  és
   felmerült kárát. Nem kell megtéríteni az illetménynek  (egyéb
   járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, ami  máshonnan
   megtérült.
   (2) A munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a közalkalmazott
   eredeti  munkakörbe történő visszahelyezését, feltéve,  ha  a
   munkáltató  a  közalkalmazottnak  a  felmentés  esetén   járó
   végkielégítés kétszeresének megfelelő összeget megfizeti.  Ha
   a  közalkalmazott felmentése esetén végkielégítésre nem lenne
   jogosult,  részére  a  37.  § (6) bekezdésének  a)  pontjában
   meghatározott összeg kétszerese jár.
   (3)  Nem  alkalmazható a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés,
   ha    a    közalkalmazotti   jogviszony    megszüntetése    a
   rendeltetésszerű    joggyakorlás    követelményébe     (Munka
   Törvénykönyve  4. §), a hátrányos megkülönböztetés  tilalmába
   (Munka Törvénykönyve 5. §), illetve felmentési tilalomba [31.
   §,  valamint  a  Munka  Törvénykönyve 90.  §  (1)  bekezdése]
   ütközik,    vagy   a   munkáltató   megszegi   a   felmentési
   korlátozásokra  vonatkozó  rendelkezéseket  [30.  §   (3)–(4)
   bekezdése;   32.   §   (2)  bekezdése,   valamint   a   Munka
   Törvénykönyve 90. § (2) bekezdése].
   (4) A közalkalmazott, ha nem kéri eredeti munkakörben történő
   továbbfoglalkoztatását  –  az  (1)  bekezdésben   foglaltakon
   túlmenően  –  a  (2)  bekezdésben meghatározott  összegre  is
   jogosult.
   (5)  A (2) és (4) bekezdés szerinti esetben a közalkalmazotti
   jogviszony  a jogellenes megszüntetést megállapító  határozat
   jogerőre  emelkedése  napján szűnik meg.  A  közalkalmazottat
   ilyenkor  az  (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően  –  ha  a
   közalkalmazotti jogviszony nem felmentéssel  szűnt  meg  –  a
   felmentési időre járó átlagkereset és a felmentés esetén járó
   végkielégítés is megilleti.
   (6)  Ha  a  felmentés azért jogellenes, mert a munkáltató  az
   előírtnál  rövidebb  felmentési időt  állapított  meg,  ez  a
   felmentést  nem  teszi  érvénytelenné,  de  ilyen  esetben  a
   közalkalmazotti jogviszony a szabályos felmentési idő  utolsó
   napjáig tart."

   Az  Mt. 100. §-a (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései megegyeznek  a
   Kjt.  ismertetett szabályaival, az Mt. a Kjt. (6)  bekezdését
   nem tartalmazza, az Mt. (3) bekezdése pedig a következőképpen
   rendelkezik:
   "(3)  Nem alkalmazható a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés,
   ha
   a)   a   munkáltató  rendes  vagy  rendkívüli  felmondása   a
   rendeltetésszerű  joggyakorlás  követelményébe  (4.   §),   a
   hátrányos   megkülönböztetés  tilalmába   (5.   §),   illetve
   felmondási tilalomba ütközik (90. §), továbbá
   b)  a  munkáltató a választott szakszervezeti  tisztségviselő
   munkaviszonyát szüntette meg a 28. § (1) bekezdésébe, a 89. §
   (2)–(3)  bekezdésébe,  illetve a 96.  §  (1)–(4)  bekezdésébe
   ütköző módon."

   2. Az Alkotmány irányadó rendelkezései szerint:

   2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
   8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
   54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
   57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
   a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.

                               III.

   Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott:

   1.   Az   Alkotmánybíróság  már  a  8/1990.  (IV.   23.)   AB
   határozatában  kifejtette, hogy az  emberi  méltósághoz  való
   jogot    az   ún.   "általános   személyiségi   jog"    egyik
   megfogalmazásának   tekinti.  Leszögezte,   hogy   a   modern
   alkotmányok,   illetve  az  alkotmánybírósági  gyakorlat   az
   általános személyiségi jogot különféle összetevőivel  nevezik
   meg:   pl.  a  személyiség  szabad  kibontakoztatásához  való
   jogként,   az   önrendelkezés  szabadságához  való   jogként,
   általános  cselekvési szabadságként, avagy  a  magánszférához
   való  jogként. Az általános személyiségi jog "anyajog",  azaz
   olyan  szubszidiárius alapjog, amely az egyén  autonómiájának
   védelmére  szolgál,  ha  az  adott tényállásra  a  nevesített
   alapjogok  egyike sem alkalmazható. (ABH 1990. 41.,  44.)  Az
   Alkotmánybíróság a fentiek szerint az emberi méltósághoz való
   jog  alapján biztosít alkotmányos védelmet az önazonossághoz,
   a  személyiség  integritásához (erkölcsi integritáshoz)  való
   jognak,  vagy az önrendelkezés jogának külön is nevesítve  és
   alapjogi   minőségre   emelve   pl.   a   vérségi   származás
   kiderítéséhez való jogot (57/1991. (XI. 8.) AB hat. ABH 1991.
   272.,  279.),  a házasságkötés szabadságának jogát  (22/1992.
   (IV.  10.)  AB hat. ABH 1992. 122., 123.) vagy a fél  perbeli
   részvételével  kapcsolatos rendelkezési jogait  (9/1992.  (I.
   30.)  AB hat. ABH 1992. 59. 67., vagy az 1/1994. (I.  7.)  AB
   hat. ABH. 1994. 29. 35., 37.,) .

   Az  Alkotmánybíróság a 64/1991. (XII. 17.)  AB  határozatában
   foglaltak   szerint  (ABH  1991.  308.,   312.)   az   emberi
   méltósághoz    való    jog    csak    az    emberi    státusz
   meghatározójaként, az élethez való joggal fennálló  egységben
   abszolút  és korlátozhatatlan. Anyajog mivoltából  levezetett
   egyes   részjogai,   mint   pl.   az   önrendelkezéshez,   az
   önazonossághoz  való  jog  azonban  az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdése    szerint   bármely   más   alapjoghoz   hasonlóan
   korlátozhatók. (879/B/1992. AB hat. ABH 1996. 397., 401.)  Az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint — az Alkotmány 8.
   §  (2)  bekezdése alapján — az alapvető jog korlátozása  csak
   akkor  marad meg alkotmányos határok között, ha a  korlátozás
   nem  az  alapjog  érinthetetlen lényegére vonatkozik,  ha  az
   elkerülhetetlen, azaz kényszerítő okkal történik, továbbá, ha
   a  korlátozás  súlya  a  korlátozással elérni  kívánt  célhoz
   képest  nem  aránytalan [20/1990. (X. 4.) AB hat.  ABH  1990.
   69.,  71., 7/1991. (II. 28.) AB határozat ABH 1991. 22.,  25.
   stb.].

   2.  Az  Mt. 100. § (1) bekezdése, valamint a Kjt. 34.  §  (1)
   bekezdése  szerint,  ha  a  bíróság  megállapítja,   hogy   a
   munkáltató   a   munkavállaló   munkaviszonyát   jogellenesen
   szüntette  meg,  akkor  a munkavállalót  kérelmére  —  többek
   között  —  eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.  E
   szabály alól mind az Mt. 100. § (2) bekezdése mind a Kjt  34.
   §  (2)  bekezdése  kivételt  tesz  a  munkáltató  javára:  az
   egyébként   járó   végkielégítés  kétszeresének   megfizetése
   mellett  a  munkáltató kérheti az eredeti munkakörbe  történő
   visszahelyezés   mellőzését.   Ilyenkor   a   bíróságnak    a
   munkavállaló ezirányú — visszahelyezési — kérelmét  figyelmen
   kívül  kell  hagynia,  és a munkáltató kérésének  megfelelően
   kell  a  továbbfoglalkoztatás tárgyában dönteni. E  megoldást
   eredetileg  az Mt. vezette be. Az Mt. 100. § (2) bekezdéséhez
   fűzött miniszteri indokolás szerint: "Figyelemmel arra,  hogy
   a  munkavállaló  és  a munkáltató között  alapvetően  bizalmi
   viszony  áll  fenn,  a  Javaslat  lehetővé  teszi,   hogy   a
   munkáltató  kérje  a munkavállaló eredeti munkakörbe  történő
   visszahelyezésének mellőzését. Amennyiben a munkáltató  ilyen
   kérelmet  terjeszt  elő, a bíróság köteles a  visszahelyezést
   mellőzni.  Ennek feltétele azonban az, hogy  a  munkáltató  a
   munkavállaló részére járó végkielégítés kétszeres összegét, —
   mintegy átalány kártérítésként — megfizesse."

   Az  Mt.  100.  §  (2) bekezdése valamint  a  Kjt  34.  §  (2)
   bekezdése  alkalmazását  tekintve  a  törvényhozó  korlátokat
   állít  fel.  A  munkáltató  a végkielégítés  kétszeresének  a
   megfizetésével   sem   rendelkezhet  a   továbbfoglalkoztatás
   kizárása   tárgyában,   ha   a  felmondás,   a   munkaviszony
   megszüntetése,      a      rendeltetésszerű      joggyakorlás
   követelményébe,   a  hátrányos  megkülönböztetés   tilalmába,
   illetve felmondási, felmentési tilalomba ütközik (Mt. 100.  §
   (3)  bekezdés,  Kjt.  34. § (3) bekezdés).  Az  Mt.  e  körbe
   szabályozza   a   választott  szakszervezeti   tisztségviselő
   munkaviszonya megszüntetésének egyes eseteit, a Kjt. pedig  a
   felmentési korlátozásra vonatkozó rendelkezések megszegését.
   A föntiek alapján a törvényalkotó összhangot kívánt teremteni
   a munkáltatói érdekek és a munkavállalói jogvédelem között. A
   Kjt.  34.  §  (2) bekezdéshez fűzött indokolás el is  ismeri,
   hogy  "a  hivatkozott rendelkezés nem felel meg a  jogviszony
   jogellenes   megszüntetése  esetén   indokolt   munkavállalói
   jogvédelemnek  ...",  ezért annak alkalmazhatóságát  korlátok
   közé kell szorítani.

   3.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Mt. 100. § (2)
   bekezdése és a Kjt. 34. § (2) bekezdése — az Mt. 100.  §  (3)
   bekezdésébe és a Kjt. 34. § (3) bekezdésébe foglalt korlátozó
   rendelkezések   ellenére  —  alkotmányellenes   az   alábbiak
   szerint:

   a/  Az  Alkotmánybíróság ezidáig a fél  perbeli  rendelkezési
   jogát  a  perbeli részvétel, illetve az arról  való  lemondás
   összefüggésében vizsgálta (9/1992. (I.30.) AB hat. ABH  1992.
   59. 67., 1/1994. (I.7.) AB hat. ABH 1994. 29., 36.), s azt az
   emberi  méltósághoz  való  jog részét  képező  önrendelkezési
   jogból vezette le (ABH 1992. 67.). A polgári per rendelkezési
   jogra  vonatkozó alapelvének sérelme egyben az  önrendelkezés
   alkotmányos  jogának sérelmét jelenti, amely  a  jogállamiság
   alkotmányos elvével is összeegyeztethetetlen. (ABH 1994. 29.,
   36.)

   Az Mt. és a Kjt. szabályainak megsértéséből adódó — a polgári
   eljárás  szabályai  szerint folyó  —  munkaügyi  pereknek  is
   alapelve  a  felek  perbeli rendelkezési jogának  (cselekvési
   szabadságának)  biztosítása, a  bíróság  pedig  kötve  van  a
   kereseti kérelmekhez. A munkavállalót így megilleti az a jog,
   hogy az őt ért jogsérelem orvoslására érdekeinek megfelelő  —
   érdemben a bíróság által elbírálható — kérelemmel éljen.
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az önrendelkezési jog
   sérelme  azáltal  is  bekövetkezik, hogy  a  munkavállaló,  a
   munkáltatói   jogsértés  bírói  megállapítása  ellenére   nem
   dönthet  jogi sorsáról. Az Mt. 100. § (1) bekezdésének  és  a
   Kjt. 34. § (1) bekezdésének első mondatai — az önrendelkezési
   alkotmányos  jogból adódó rendelkezési elvnek  megfelelően  —
   teljesen  egyértelmű  választási lehetőséget  biztosítanak  a
   felperesnek, aki eldöntheti, hogy — pernyertessége esetén — a
   kétszeres  végkielégítést  akarja,  vagy  pedig  az   eredeti
   munkakörben  történő továbbfoglalkoztatást. A  felperesnek  a
   választás   eredményét  kifejezésre  juttató   azon   perbeli
   cselekményét annulálja az Mt. 100. § (2) bekezdése és a  Kjt.
   34.  §  (2)  bekezdése,  amellyel ő  a  továbbfoglalkoztatást
   választotta.  Teszi  ezt azáltal, hogy az alperest  jogosítja
   fel  olyan — a bíróságra nézve kötelező — megoldási  javaslat
   előterjesztésére, amelyet a felperes nem kívánt választani. A
   felperest rendelkezési jogában — e törvényi konstrukció — nem
   csak  korlátozza,  hanem kifejezetten  meggátolja,  mindez  a
   pernyertes   felperes   rendelkezési   jogának   indokolatlan
   megvonását eredményezi.

   A  pernyertességből  folyó  rendelkezési  jog  tehát  azáltal
   sérül,  hogy a jogsértő munkáltató rendelkezhet a  pernyertes
   munkavállaló továbbfoglalkoztatásának kizárásáról.

   E  törvényi  szabályozás nem egyeztethető össze az  Alkotmány
   54. § (1) bekezdésével.

   Mind  az  Mt. mind pedig a Kjt. több lehetőséget  biztosít  a
   munkáltatók  számára, hogy a munkavállalók munkaviszonyát,  a
   közalkalmazottak   közalkalmazotti  jogviszonyát   jogszerűen
   megszüntesse (alkalmatlanság, átszervezés stb.). Nem áll fenn
   kényszerítő ok arra nézve, hogy a jogi szabályozás jogellenes
   munkáltatói  magatartás esetén — adott esetben a munkavállaló
   akarata  ellenére — a munkáltatónak további,  a  munkavállaló
   munkaviszonyának   megszüntetését   eredményező   lehetőséget
   biztosítson.  A munkáltató és a munkavállaló közötti  bizalmi
   viszony    megromlása,   vagy   a   foglalkoztató   intézmény
   autonómiája,  anyagi  helyzete sem  tekinthető  olyan  oknak,
   amely  elégséges indokot szolgáltatna arra, hogy  a  jogszerű
   felmondás  körén kívül — a munkáltatói jogellenes  magatartás
   meghatározott  eseteiben — a munkáltatói  érdeket  részesítse
   előnyben a munkavállaló terhére.

   A  kifejtett  indokok  alapján az  Alkotmánybíróság  arra  az
   álláspontja  helyezkedett, hogy az Mt. 100. § (2) bekezdésébe
   és  Kjt 34. § (2) bekezdésébe foglalt rendelkezések sértik az
   Alkotmány  54.  § (1) bekezdését, mivel a perbeli  cselekvési
   szabadságot,  illetve  rendelkezési jogot  szükségtelenül  és
   aránytalanul korlátozzák.

   b/  Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az Mt. 100. §  (2)
   bekezdése és a Kjt. 34. § (2) bekezdése az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdésében meghatározott jogállamiság alkotmányos tételével
   is  ellentétes.  Az  Alkotmánybíróság korábbi  döntéseiben  a
   jogállamiság  értelmezése  kapcsán  kifejtette,   hogy:   "Az
   Alkotmány  az  anyagi  igazság  érvényesülésére  éppúgy   nem
   biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot, mint ahogy arra sem,
   hogy egyetlen bírósági ítélet se legyen törvénysértő. Ezek  a
   jogállam céljai és feladatai, amelyek megvalósulása érdekében
   megfelelő   –  elsősorban  eljárási  garanciákat   nyújtó   –
   intézményeket kell létrehoznia, és az érintett alanyi jogokat
   garantálnia.   Az   Alkotmány   tehát   az   anyagi   igazság
   érvényrejuttatásához  szükséges  és  az  esetek   többségében
   alkalmas   eljárásra  ad  jogot.  Az  Alkotmány  a   bírósági
   eljáráshoz biztosít alanyi jogot, s nem azt garantálja,  hogy
   annak eredménye minden esetben helyes lesz." (9/1992. (I.30.)
   AB hat. ABH 1992. 59., 65.)
   Az  Alkotmánybíróság a bírósági eljáráshoz való jogot nemcsak
   formális, hanem tartalmi követelmények szerint is vizsgálja.
   Az  Mt.  100.  §  (2)  bekezdésében  és  a  Kjt.  34.  §  (2)
   bekezdésében a törvényhozó olyan szabályt alkotott,  amelyben
   a  bíróságnak mégcsak mérlegelési lehetősége sincs,  hogy  az
   adott  ügy  összes körülményeit figyelembe véve  határozhassa
   meg    a   jogellenesség   jogkövetkezményeit   (köteles    a
   végkielégítés kétszeresének megfizetése mellett  dönteni,  ha
   munkáltató  ezt kívánja, nem dönthet másként a bíróság  akkor
   sem,  ha  az  a  meggyőződése, hogy  a  továbbfoglalkoztatást
   igénylő  —  jogsérelmet szenvedett — munkavállaló  kérelmének
   kellene   helyt  adni).  Az  Alkotmánybíróság   már   korábbi
   döntésében is hangsúlyozta, hogy munkaügyi perekben a bíróság
   számára   biztosított  mérlegelési  lehetőség  a   jogellenes
   felmondásokra   visszatartó  hatást  is   ki   tud   fejteni.
   (1282/B/1995. AB hat. ABH 1996. 580., 581.)
   Ezzel  szemben a jelen ügyben vizsgált szabályok  önkényesen,
   ésszerű  indok  nélkül  kötik a  bíróságot  az  egyedi  ügyek
   megítélhetősége tekintetében, akadályozzák a bíróságot,  hogy
   a   perbe   vitt   jogokat   és  kötelezettségeket   érdemben
   elbírálhassa, alkalmazásuk az igazságszolgáltatás tekintélyét
   sértik.    Az   Alkotmánybíróság   megítélése    szerint    e
   rendelkezések   ellentétesek  a  jogállamiság   elvével.   Az
   Alkotmány  valóban nem azt garantálja, hogy a  bírói  eljárás
   eredménye minden esetben helyes lesz, de azt garantálja, hogy
   ne szülessen olyan törvényi szabály, amely ezt eleve kizárja.
   Az    anyagi   igazság   érvényrejuttatását   ellehetetlenítő
   szabályozás épp úgy sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, a
   jogállamiság elvét mint az eljárási garanciák hiánya.

   4.  A vizsgált szabályozás a fönt kifejtettek miatt önkényes,
   sérti  a  munkavállalónak  a munkajogi  perben  őt  megillető
   rendelkezési  jogát, így ellentétes az Alkotmány  54.  §  (1)
   bekezdésével, továbbá nincs összhangban az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdésében    meghatározott   jogállamisággal    sem.    Az
   Alkotmánybíróság mindezekre tekintettel az  Mt.  100.  §  (2)
   bekezdését és a Kjt. 34. § (2) bekezdését megsemmisítette.
   A  megsemmisítésről  az Alkotmánybíróság  jövőbeni  hatállyal
   rendelkezett, mivel az azonnali hatályú megsemmisítés az  Mt.
   és  a  Kjt.  más rendelkezéseinek az alkalmazása tekintetében
   jogbizonytalanságot  eredményezne.  Az  Alkotmánybíróság   az
   1999.   február   28.-i  hatállyal  történő  megsemmisítéssel
   megfelelő időt hagyott a jogalkotónak, arra hogy az Mt.  100.
   §-ának  és  a  Kjt. 34. §-ának hatályban maradó rendelkezései
   tekintetében  a szükséges jogszabályszerkesztési  feladatokat
   elvégezze.

   Az  indítványozó a Kjt.-én belüli ellentmondásra is utalt. Az
   Alkotmánybíróság   ezirányú   gyakorlata   szerint    azonban
   meghatározott  tényállások ellentétes — vagy az értelmezéstől
   függően ellentétes — törvényi rendezése önmagában nem  jelent
   alkotmányellenességet. (35/1991. (VI.20. AB  hat.  ABH  1991.
   175., 176.)

   A  határozatnak  a  Magyar  Közlönyben  való  közzététele  az
   Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  41.  §-án
   alapszik.
                          Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal               Dr. Bagi István
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                 
            Dr. Holló András            Dr. Kilényi Géza
            előadó alkotmánybíró           alkotmánybíró
                                 
            Dr. Lábady Tamás            Dr. Németh János
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                 
            Dr. Vörös Imre            Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró
    Dr. Sólyom László alkotmánybíró különvéleménye

    Véleményem szerint az Mt. 100. § (2) bekezdése és a Kjt.  34.
    § (2) bekezdése nem alkotmányellenes.

    1.   A   határozat  indokolása  szerint  a  felperes  perbeli
    rendelkezési  joga sérelmét jelenti az, hogy a  fent  idézett
    rendelkezések  szerint  a  munkavállaló  (közalkalmazott)   –
    miután     a     munkaviszony    (közalkalmazotti    viszony)
    megszüntetésének jogellenességét a bíróság megállapította – a
    munkáltató  kérelmére  annak ellenére  nem  érvényesítheti  a
    bíróságon  azt  a jogkövetkezményt, hogy eredeti  munkakörébe
    helyezzék vissza, hogy ezt a jogát az Mt. 100. § (1)  illetve
    a Kjt. 34. § (1) bekezdése kifejezetten megadja.

    A határozat ezzel a perbeli rendelkezési jogot más értelemben
    használja,   mint   ahogy   az  az  Alkotmánybíróság   eddigi
    gyakorlatában  szerepelt. A 9/1992. (I. 30.) AB határozatban,
    amelyben az Alkotmánybíróság a perbeli önrendelkezés sérelmét
    az  Alkotmány  54. § (1) bekezdésében írt emberi  méltósághoz
    való  joggal  összekapcsolta,  a  perbeli  rendelkezési   jog
    alkotmányellenes sérelmét az jelentette, hogy a  polgári  per
    feleinek   akaratától  függetlenül  lehetőség  volt   perbeli
    cselekmény  végzésére, a felek és az általuk perbevitt  jogok
    perbeli    helyzetésnek   megváltoztatására,    az    eljárás
    folytatására és ezáltal a felekre kötelező bírósági határozat
    felek  akaratától független megváltoztatására (ABH 1992,  59,
    67.).  Az  1/1994.  (I. 7.) AB határozat szerint  "a  feleket
    megillető rendelkezési jog azt jelenti, hogy a fél anyagi  és
    eljárási   jogaival  szabadon  rendelkezik,  így  mindenkinek
    szabadságában  áll anyagi jogainak eljárási érvényesítése,  a
    bíróság   igénybevétele,  peres  vagy   nem   peres   eljárás
    kezdeményezése is." (ABH 1994, 29, 35.)

    A   jelen  ügyben  azonban  az  alkotmányossági  kérdés  csak
    látszólag    eljárásjogi.    Valójában    nem    a    perbeli
    önrendelkezésről,    hanem    a    munkaviszony    jogellenes
    megszüntetése esetére jogkövetkezményeket megállapító  anyagi
    jogi  szabályok egymáshoz való viszonyáról van  szó.  Ezek  a
    rendelkezések   mind  a  pernyertes  munkavállaló,   mind   a
    jogsértésben   elmarasztalt  munkáltató  számára   választási
    lehetőségeket    tartalmaznak.   E   választások    különböző
    feltételeivel és más-más súlyú következményeivel a  jogalkotó
    számos  szempontot kívánt egyensúlyban tartani;  különösen  a
    jogsértést szankcionálni, de emellett a munkaviszony  bizalmi
    jellegét  és fenntartásának reális lehetőségét is  tekintetbe
    venni.  Ezért  nem  csupán az Mt 100.  §  és  a  Kjt.  34.  §
    jogkövetkezményekről rendelkező bekezdései olvasandók együtt,
    de   együtt   kell  ezekkel  szemlélni  az  egyes  megoldások
    választása esetén alkalmazható további jogi lehetőségeket  is
    (például az állásába visszahelyezést választó munkavállalónak
    való (rendkívüli) felmondást stb.).

    Az  Mt.  és  a  Kjt.  egyező tartalmú  szabályai  kétségkívül
    szerencsétlenül   és  nehézkesen  fogalmazzák   meg   ezt   a
    többszörös  és  kölcsönösen  függő szabály-kivétel  viszonyt,
    illetve   azokat  terhesebb  és  kedvezőbb  következményekkel
    kiegyensúlyozni   kívánó  szankciórendszert.   A   pernyertes
    munkavállalónak  két  választása  van.  A  (3)  bekezdésekben
    meghatározott   súlyos   munkáltatói  jogsértések   eseteiben
    feltétlen   joga   van   arra,  hogy   eredeti   munkakörében
    továbbfoglalkoztassák;   ekkor   elmaradt    illetménye    és
    kártérítés   is   illeti  (1)  bekezdések.   Minden   esetben
    választhatja    azonban    azt    is,    hogy    nem     kéri
    továbbfoglalkoztatását   —  ekkor   a   fentieken   kívül   a
    végkielégítés  kétszerese  is  jár  neki  (4)  bekezdések.  A
    pervesztes  munkáltató  e lehetőségek  negativ  lenyomataként
    szintén  választhat  az  őt  terhelő  szankciók  között:   ha
    jogsértése  nem  ütközött  a (3) bekezdésekben  meghatározott
    alapvető      munkajogi      elvekbe,      választhat       a
    továbbfoglalkoztatás,  illetve annak elutasítása  között,  az
    utóbbi esetre a kétszeres végkielégítés terhével. Látható,  a
    (3)  bekezdésekben  meghatározott  súlyos  jogsértések  az  a
    vízválasztó,   amely  eldönti,  a  jogalkotó  melyik   félnek
    biztosít  kizárólagosan  választást;  viszont  ezt  a   másik
    oldalon megfelelő kedvezményekkel igyekszik ellensúlyozni.

    Másutt  is  van arra példa az anyagi jogban, hogy a  jogsértő
    fél  választhat  a jogkövetkezmények között.  A  méltányosság
    kivételes eseteitől eltekintve, ahol csakis a bíróság  egyedi
    mérlegelése   a  döntő  (pl.  Ptk.  339.  §  (2)   bekezdés),
    rendszerint maga az illető rendelkezés írja elő a  kötelezett
    választásának    a   jogosult   érdekeivel   való    objektiv
    összeegyeztethetősége követelményét. Így  van  ez  például  a
    szavatosságnál.  Noha  az alapszabály  az,  hogy  a  jogosult
    választhat a kijavítás vagy az árleszállítás között, — ha  ez
    a jogosult érdekeinek sérelme nélkül lehetséges, a kötelezett
    a  kijavítás vagy árleszállítás helyett a dolgot kicserélheti
    Ptk. 306. § (6).

    2. Az eddig vizsgált négy bekezdés egymáshoz való viszonyából
    az  következik, hogy ha az önrendelkezést — nem mint  perjogi
    fogalmat,   hanem  mint  az  általános  cselekvési  szabadság
    (Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdés)  egyik  megvalósulását   —
    vizsgáljuk,    a   választási   jogosultságban   megtestesülő
    rendelkezési   jogok   elosztása,  különösen   a   munkáltató
    jogsértése  súlyától  függő volta, nem tekinthető  az  emberi
    méltósághoz  való jog alkotmányellenes megsértésének.  Sokkal
    inkább  egy érdekegyeztető szabályról van szó. Ha kitekintünk
    további   szabályokra   is,  állítható,   hogy   a   támadott
    rendelkezések   az   esetek   többségében   a    munkavállaló
    (közalkalmazott) számára éppen kedvezőek is lehetnek.

    Annak,  hogy az Mt. és a Kjt., igen szűk keretek  között,  de
    lehetőséget ad a rendes felmondás esetében a munkáltatónak  a
    visszahelyezés  kizárására annak ellenére, hogy  jogellenesen
    mondott fel, két oka lehet.

    Az  egyik  ok  a már elemzett (3) bekezdésekben rejlik.  Ezek
    szerint ugyanis nem alkalmazható a támadott rendelkezés, ha a
    munkáltató    rendes    vagy    rendkívüli    felmondása    a
    rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe (Mt.  4.  §),  a
    hátrányos  megkülönböztetés tilalmába  (Mt.  5.  §),  illetve
    felmondási  tilalomba  ütközik (Mt. 90.  §),  továbbá,  ha  a
    munkáltató   a   választott   szakszervezeti   tisztségviselő
    munkaviszonyát    szüntette   meg    az    Mt.    garanciális
    rendelkezéseibe  ütköző  módon. E  szigorú  és  kivételt  nem
    engedő  szabály alapján nyilvánvaló, hogy az Mt.  és  a  Kjt.
    indítványozó által kifogásolt rendelkezését jellemzően  olyan
    esetekben  lehet  alkalmazni, amikor a  munkáltató  a  rendes
    felmondás  során  valamely eljárási  (formai)  szabálysértést
    követett   el   (ilyen  lehet  az  indokolási   kötelezettség
    elmulasztása,  valamely  határidő be  nem  tartása  stb.).  A
    rendes  felmondás alkalmazásának tehát ezekben  az  esetekben
    nincsen  objektív törvényi akadálya; nem zárható ki,  hogy  a
    munkáltató  –  akár az esetleges visszahelyezés  másnapján  –
    ismét   rendes  felmondást  alkalmazzon,  immár  az  eljárási
    szabályokra   is   ügyelve.  Ebben  az  esetben   azonban   a
    munkavállaló (közalkalmazott) elesik az Mt. 100. § (2)  [Kjt.
    34.     §    (2)]    bekezdésében    biztosított    kétszeres
    végkielégítéstől,   mely   a   munkáltatót   sújtó   egyfajta
    szankciónak is felfogható. Ez alapján tehát az Mt. és a  Kjt.
    támadott   rendelkezése   a   munkavállaló   (közalkalmazott)
    érdekeit is szolgálja.

    Az  Mt. tekintetében a visszahelyezés elutasításának van  egy
    másik  oka  is:  egy  olyan  helyzetben,  amikor  a  támadott
    rendelkezést  alkalmazni kell, könnyen előfordulhat,  hogy  a
    munkáltató  megítélése szerint a munkaviszony  fenntartása  a
    továbbiakban lehetetlen. A munkaviszony bizalmi  viszony  is,
    egyes  esetekben méltánytalan lenne elvárni a  munkáltatótól,
    hogy  olyan  személyt, akivel esetleg évekig  pereskedett,  a
    visszahelyezés  után  a bizalmába fogadjon,  érdemi  munkával
    bízzon  meg  stb.  Az ilyen lehetetlen helyzetek  munkáltatói
    kizárására   ad   lehetőséget  a  támadott   rendelkezés.   E
    rendelkezéssel párhuzamba állítható az Mt. 96. § (1) bekezdés
    b)  pontja,  mely szerint a munkáltató rendkívüli  felmondást
    alkalmazhat,  ha  a  munkavállaló olyan magatartást  tanúsít,
    amely  a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.  Az  e
    rendelkezés  alapján  történő  rendkívüli  felmondáshoz   nem
    szükséges  sem  a  munkavállaló  vétkessége,  sem  az,   hogy
    magatartása  kapcsolatban  legyen  a  munkaviszonyból   eredő
    kötelezettséggel,   egyáltalán   a   munkaviszonnyal.   Annak
    mérlegelése,  hogy  e  rendelkezésre  alapozva  a  rendkívüli
    felmondás  jogellenes volt-e, a bíróság hatáskörébe tartozik.
    (Az  Mt.  96. §-át a közalkalmazotti jogviszonyra  nem  lehet
    alkalmazni.  Az  Mt. 96. § (1) bekezdés b)  pontjáról  ld.  a
    1282/B/1995. AB határozatot: ABH 1995, 580.)

    3.  Az Mt. 100. § (2) bekezdése és a Kjt. 34. § (2) bekezdése
    a  nyelvtani  értelmezés szerint nem ad lehetőséget  a  bírói
    mérlegelésre:  abban az esetben, ha nem  állnak  fenn  a  (3)
    bekezdésekben  megállapított kizáró okok, a bírónak  alperesi
    kérelem   esetén   mellőznie  kell   a   visszahelyezést.   E
    rendelkezés   azonban  csak  akkor  vetne   fel   alkotmányos
    aggályokat,  ha  a  felmondás során a munkáltató  súlyos,  az
    Alkotmányt érintő jogsértése esetén sem lenne a bíró abban  a
    helyzetben,  hogy  a  jogsérelem  orvoslásakor  a  pernyertes
    felperes  kérelmét  megítélje. Ez  a  támadott  rendelkezések
    esetében nem áll fenn: az Mt. 100. § (3) bekezdése a)  pontja
    [a  Kjt.  34.  § (3) bekezdése szerint nem lehet  az  alperes
    munkáltató kérelmére a visszahelyezést mellőzni, ha a  rendes
    felmondás  a rendeltetészerű joggyakorlás tilalmába  (Mt.  4.
    §), illetve a hátrányos megkülönböztetés tilalmába (Mt. 5. §)
    ütközik.  (V.ö.  Alkotmány  2. §  (1)  bekezdés,  54.  §  (1)
    bekezdés, 70/A. § (1) bekezdés.) Annak megítélésére  azonban,
    hogy  sérült-e ezen alkotmányos alapelvek egyike is, a rendes
    —   valamint   az  Mt.  esetén  a  rendkívüli   —   felmondás
    jogszerűségének  eldöntése  során  a  bíróságnak  ténylegesen
    mérlegelési joga van.

    Budapest, 1998. február 24.
                                                Dr. Sólyom László
                                                    alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom.
                                               Dr. Zlinszky János
                                                    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     4/1998. (III. 1.)
     Date of the decision:
     .
     02/24/1998
     .
     .