English
Hungarian
Ügyszám:
.
231/E/2001
Előadó alkotmánybíró: Lévay Miklós Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 91/2007. (XI. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/784
.
A döntés kelte: Budapest, 11/20/2007
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
    
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
    
    Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    megállapítására    irányuló    indítvány
   tárgyában meghozta a következő
    
                            határozatot:
    
    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   Országgyűlés   az
   Alkotmány  70/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a  hátrányos
   megkülönböztetés  tilalmát  sértő  mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenességet  idézett  elő  azáltal,  hogy  a  polgári
   eljárásban nem teremtett lehetőséget a tanú személyi  adatainak
   zártan  kezelésére, ha a büntetőeljárásban a  tanút  már  ilyen
   védelemben részesítették, azonban a bíróság a bűncselekménnyel,
   illetve  a bíróság által elbírált szabálysértéssel okozott  kár
   megtérítése  iránt  a  büntetőeljárásban érvényesített  polgári
   jogi igényt egyéb törvényes útra utasította.
    
    Az   Országgyűlés  jogalkotói  feladatának  2008.  június  30.
   napjáig köteles eleget tenni.
    
    Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
     
                                  I.
     
     1.  Az  indítványozó a büntetőeljárásról szóló  1973.  évi  I.
    törvényben (a továbbiakban: 1973. évi Be.), valamint a  polgári
    perrendtartásról   szóló   1952.   évi   III.   törvényben   (a
    továbbiakban: Pp.) a tanú helyzetét szabályozó rendelkezésekkel
    vsszefüggő   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
    megállapítása  iránt fordult az Alkotmánybírósághoz.  Az  1973.
    évi  Be.  a  tanú  —  így  a  tanúként kihallgatott  sértett  —
    védelmében  szabályozta a személyi adatok zártan  kezelését.  A
    Pp.  szabályai  erre  nem  adnak lehetőséget.  Az  indítványozó
    hangsúlyozta,  hogy  a büntetőeljárás helyett  a  Pp.  szerinti
    eljárásban   történő  igényérvényesítés  nem  a   bűncselekmény
    sértettjének választása, hanem a bíróság döntése  akkor,  ha  a
    magánfélként  érvényesített  polgári  jogi  igényt  a   büntető
    bíróság nem bírálja el érdemben, hanem azt egyéb törvényes útra
    utasítja. Az indítványozó álláspontja szerint az, hogy  a  Pp.-
    ből  hiányzik  a  bűncselekménnyel,  illetve  a  bíróság  által
    elbírált szabálysértéssel okozott kár (a továbbiakban együtt: a
    bűncselekménnyel   okozott   kár)  megtérítése   iránti   igény
    érvényesítésénél   a   személyi   adatok   zártan   kezelésével
    megvalósuló   tanúvédelem  lehetősége,   olyan   törvényalkotói
    mulasztás,  amely  sérti  az Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdését
    (bíróság  előtti  egyenlőség),  az  59.  §  (1)  bekezdését  (a
    magántitokhoz  fűződő jog), valamint a 70/A. §-t  (a  hátrányos
    megkülönböztetés tilalma).
     
     2.  Az  indítvány  benyújtását  követően  hatályba  lépett   a
    büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
    Be.), amelynek 605. § (7) bekezdése az 1973. évi Be.-t hatályon
    kívül helyezte. Az indítványozó erre tekintettel a kérelmet úgy
    módosította, hogy az Alkotmánybíróság a vizsgálatot — miután  a
    sérelmezett helyzet nem változott — a Be. és a Pp. tekintetében
    folytassa le.
     
     3.  Az  Alkotmánybíróság  beszerezte  az  igazságügy-miniszter
    véleményét.
     
                                  II.
     
     1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései:
     „57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
    egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
    törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”
     „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
     „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
     
     2. A Be.-nek az indítvánnyal érintett rendelkezései:
     „51.  § (1) Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét  a
    bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette.”
     „54.  §  (1)  Magánfél  az a sértett, aki a  büntetőeljárásban
    polgári jogi igényt érvényesít.
     (2)  A magánfél a terhelttel szemben azt a polgári jogi igényt
    érvényesítheti,   amely   a   vád  tárgyává   tett   cselekmény
    következtében keletkezett.”
     „79.  §  (1)  Tanúként az hallgatható ki, akinek  bizonyítandó
    tényről tudomása lehet.”
     „85.  § (2) A kihallgatás kezdetén meg kell kérdezni a tanútól
    a   nevét,  a  születési  idejét  és  helyét,  anyja  nevét,  a
    lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, a foglalkozását, a
    személyazonosító okmány számát, valamint azt, hogy a terhelttel
    vagy  a  sértettel rokoni viszonyban van-e, vagy hogy az ügyben
    más  okból érdekelt vagy elfogult-e. Ezekre a kérdésekre a tanú
    akkor  is  köteles  válaszolni, ha egyébként  a  vallomástételt
    megtagadhatja.”
       „96.  §  (1)  A  tanú, illetőleg az érdekében eljáró  ügyvéd
    kérelmére  vagy hivatalból elrendelhető, hogy a  tanú  személyi
    adatait  [85.  § (2) bek.] — a nevén kívül — az  iratok  között
    elkülönítve,  zártan kezeljék. Kivételesen indokolt  esetben  a
    tanú   nevének  zárt  kezelése  is  elrendelhető.  Ezekben   az
    esetekben  a  tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben  eljáró
    bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tekintheti meg.
     
     (2)  Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését rendelték el,
    ettől kezdve
     a)  az  eljárást  folytató bíróság, ügyész, illetőleg  nyomozó
    hatóság biztosítja, hogy a tanú zártan kezelt adatai az eljárás
    egyéb adataiból ne váljanak megismerhetővé,
     b)  a  bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a  tanú
    személyazonosságát    az    azonosításra    alkalmas     iratok
    megtekintésével állapítja meg,
     c)  a  személyi adatok zártan kezelésének megszüntetésére csak
    a tanú beleegyezésével kerülhet sor.
     
     (3)  A  tanú  személyi adatai zárt kezelésének  elrendelésétől
    kezdve  a  büntetőeljárásban részt  vevőknek  a  tanú  személyi
    adatait tartalmazó iratról olyan másolat adható, amely  a  tanú
    személyi adatait nem tartalmazza.”
     
                                 III.
     
     Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.
     
     1.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)  49.  §-ában  meghatározott  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség akkor állapítható meg,  ha  a
    jogalkotó  a  jogszabályi felhatalmazásból származó  jogalkotói
    feladatát elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességét  idézett
    elő.  A  jogalkotó  szerv jogszabály-alkotási kötelezettségének
    konkrét  jogszabályi  felhatalmazás nélkül  is  köteles  eleget
    tenni,  ha azt észleli, hogy a hatás- és feladatkörébe  tartozó
    területen  jogszabályi  rendezést igénylő  kérdés  merült  fel,
    feltéve,   hogy   a   szabályozást  valamely  alkotmányos   jog
    érvényesülése   vagy   biztosítása  kényszerítően   megköveteli
    [22/1990.  (X.  16.)  AB  határozat,  ABH  1990,  83,  86.].  A
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapításához
    két  feltételnek  kell  együttesen megvalósulnia:  a  jogalkotó
    mulasztásának  és  az ennek folytán előidézett alkotmányellenes
    helyzetnek.
     
     2.  A  büntetőeljárás az állami büntető igény érvényesítésének
    módja,   tárgya  a  büntetőjogi  felelősség  és  a  büntetőjogi
    jogkövetkezmények megállapítása. Ugyanakkor a  bűncselekménnyel
    okozott   kár   mielőbbi  megtérülése,  illetve  a   felesleges
    párhuzamos bírósági eljárások kiküszöbölése azt indokolja, hogy
    a  törvényalkotó tegye lehetővé a bűncselekménnyel okozott  kár
    megtérítése iránti igény (polgári jogi igény) érvényesítését  a
    büntetőeljárásban is, ún. adhéziós eljárásban. A  polgári  jogi
    igényt   a   sértett  mint  magánfél,  illetve  —   a   Pp.-ben
    meghatározott  feltételek esetén — az ügyész is  érvényesítheti
    [Be. 54. § (4) bekezdés].
     A  polgári jogi igényt a bíróságnak lehetőleg érdemben el kell
    bírálnia.  Amennyiben ez jelentékenyen késleltetné  az  eljárás
    befejezését, továbbá a vádlott felmentése esetén,  vagy  ha  az
    indítványnak  a  büntetőeljárásban való érdemi elbírálását  más
    körülmény kizárja (pl. a terhelt halála, kegyelem), a bíróság a
    polgári jogi igényt egyéb törvényes útra utasítja [Be.  335.  §
    (1)  bekezdés]. E döntés ellen nincs helye fellebbezésnek  [Be.
    54.  §  (8)  bekezdés].  Ilyen esetben  a  sértett  kártérítési
    igényét  bírósági úton csak a Pp. szabályai szerinti eljárásban
    érvényesítheti.
     A   tanúvédelem   az  állami  büntető  igény  érvényesítésével
    összefüggésben kialakított intézmény-rendszer. A Be. 95. §-ának
    rendelkezése  kötelezi  a büntető ügyekben  eljáró  hatóságokat
    arra,  hogy  a  tanút  a  törvényben  meghatározottak  szerinti
    védelemben   részesítsék  életének  és  testi  épségének   vagy
    személyes szabadságának védelme, valamint annak érdekében, hogy
    a  tanú a vallomástételi kötelezettségének eleget tegyen  és  a
    vallomását megfélemlítés nélkül tegye meg.
     A  hazai és a nemzetközi bűnözés struktúrájának átalakulása (a
    terrorizmus, a szervezett, a kábítószerrel összefüggő  bűnözés,
    az erőszakos bűnözés durvább, veszélyesebb elkövetési módjainak
    megjelenése  stb.),  valamint  a  bűnözés  elleni  európai   és
    nemzetközi együttműködésből adódó kötelezettségek a XX.  század
    utolsó  évtizedében Magyarországon is megalapozták az igényt  a
    tanú-védelem intézményei iránt.
     Az  indítvány tárgya a tanúvédelmi rendszer első  lépcsője:  a
    tanú  törvényben  meghatározott személyi  adatainak  (születési
    ideje  és  helye,  anyja  neve,  lakóhelyének  és  tartózkodási
    helyének címe, a foglalkozása, a személyazonosító okmány száma,
    kivételesen  a  neve)  zártan kezelése a  büntetőeljárásban  és
    ennek   a   lehetőségnek  a  hiánya  a  polgári  eljárásban   a
    bűncselekménnyel   okozott   kár   megtérítése   iránti   igény
    elbírálásakor. Ennek a védelmi formának az a lényege, hogy  bár
    a  megjelenési, továbbá vallomástételi kötelezettségének  —  ha
    nincs  mentessége  —  a  tanú  köteles  eleget  tenni,  azonban
    személyi  adatait csak a nyomozó hatóság, az ügyész, illetve  a
    bíróság ismerheti meg. A sajátos irat-kezelési és másolat-adási
    szabályokkal  biztosított védelem csak a  tanú  beleegyezésével
    oldható  fel,  ennek  hiányában a  zártan  kezelés  az  eljárás
    jogerős  befejezése után is értelemszerűen fennmarad  az  adott
    büntetőeljárás   tekintetében.   Az   adatok   további   zártan
    kezelésének   kötelezettsége  a   kártérítési   igény   alapján
    meginduló  polgári  eljárásban a  kifejezett  jogi  szabályozás
    hiánya   miatt   nem  érvényesül,  és  az  eljárási   garanciák
    alkotmányos  jelentősége [9/1992. (I. 30.)  AB  határozat,  ABH
    1992,  59, 65.] következtében jogértelmezéssel sem terjeszthető
    ki.
     A  tanú  adatainak  zártan  kezelése  lehetővé  teszi  a  tanú
    érdekeinek  védelmét úgy, hogy nem korlátozza a  terhelt  és  a
    védő    alapvető    eljárási   jogainak    érvényesülését.    A
    tanúvédelemnek ez a formája szabályaiban eltér az Emberi  Jogok
    Európai Bírósága által számos esetben (így pl. Kostovski kontra
    Hollandia  ügyben 1989. november 20. napján, a  Doorson  kontra
    Hollandia  ügyben 1996. március 26. napján, a  Krasniki  kontra
    Cseh Köztársaság ügyben 2006. február 28. napján hozott itélet)
    vizsgált  anonim  tanú  fogalmától.  Ennek  a  Be.  97.   §-ban
    meghatározott  „különösen  védett  tanú”  felel  meg.  A   tanú
    személyi adatainak zártan kezelése esetén a tanú a terhelt és a
    védő  a  tárgyaláson találkoznak, a terhelt és védője hallja  a
    tanú vallomását, a tanúnak közvetlenül kérdéseket tehetnek fel,
    a vallomásra észrevételt tehetnek, csupán a tanú neve, lakcíme,
    foglalkozása stb. marad számukra ismeretlen. A különösen védett
    tanú   esetében  kiléte  a  terhelt  és  a  védő  számára   nem
    azonosítható,   nem  léphetnek  vele  közvetlen   érintkezésbe,
    kihallgatását  a Be. 213. § (4) bekezdése szerint  a  nyomozási
    bíró végzi.
     
     3.  Az igazságszolgáltatás alkotmányos feladatának teljesítése
    [Alkotmány  50. § (1) bekezdés, 51. § (1) bekezdés] egyrészről,
    illetve   az  élethez,  testi  épséghez,  valamint  a  személyi
    szabadsághoz  való alapvető jogok tekintetében fennálló  állami
    intézményvédelmi kötelezettség [Alkotmány 8.  §  (1)  bekezdés,
    64/1991.  (XII.  17.)  AB határozat, ABH 1991,  297,  302-303.]
    másrészről,    alkotmányosan    is    megalapozta,    hogy    a
    büntetőeljárásban fontos szerepet betöltő tanú jogosult  legyen
    a saját és/vagy hozzátartozóinak élete, testi épsége, személyes
    szabadsága  ellen  irányuló támadások vagy fenyegetések  elleni
    védelemre.  Mivel  a  bizonyítás  a  büntetőeljárás   járulékos
    kérdéseinek — különösen a polgári jogi igénynek — elbírálásában
    jelentős  tényekre  is kiterjed [Be. 75.  §  (2)  bekezdés],  a
    védelmet   megkaphatja  bármelyik  tanú  akár   a   büntetőjogi
    főkérdések  elbírálásával összefüggő, akár csak a polgári  jogi
    igény megítélése szempontjából releváns tényről lehet tudomása.
     A  tanú,  illetve a sértett ilyen védelemhez való joga azonban
    nem  alkotmányos  alapjog:  sem közvetlenül  az  élethez  és  a
    szabadsághoz  való  alapvető jogból, sem közvetetten  az  állam
    intézményvédelmi   kötelezettségéből,   illetve    a    bíróság
    igazságszolgáltatási  feladataiból nem vezethető  le  az  állam
    alkotmányos     kötelezettsége    a    tanúvédelmi     rendszer
    szabályozására és működtetésére. A védelmi rendszer alkotmányos
    megalapozottsága  nem  azonos  az  Alkotmányból   kényszerítően
    következő    jogalkotói   kötelezettséggel.   A   törvényalkotó
    szabadságában áll, hogy mérlegelve az intézmény szükségességét,
    továbbá   a   büntető   és   a  polgári   ügyek   elbírálásának
    sajátosságait,  meghatározza a védelmi rendszer személyi  körét
    és  feltételeit. Ugyanakkor a szabályok megalkotása  során  nem
    kerülhet szembe az Alkotmány rendelkezéseivel.
     
     4.  Az  Alkotmánybíróság megállapította: az Alkotmány 70/A.  §
    (1)  bekezdésében  tilalmazott,  az  „egyéb  helyzet”  szerinti
    hátrányos  megkülönböztetés  a törvényalkotó  azon  mulasztása,
    hogy  nem  rendelkezett  azon tanú  személyi  adatainak  zártan
    kezeléséről,  akinek vallomása szükséges a  bűncselekménnyel  a
    sértettnek  okozott  kár megtérítése ügyében  hozandó  bírósági
    döntéshez,  a  büntetőeljárásban  a  tanú  védelmét  az  eljáró
    hatóságok  indokoltnak tartották, azonban a büntető  bíróság  a
    magánfél vagy az ügyész által érvényesített polgári jogi igényt
    egyéb  törvényes  útra utasította, így a sértett  csak  polgári
    perben remélhet kártérítést.
     4.1.  Az  Alkotmánybíróság számos határozatában  értelmezte  a
    diszkrimináció  tilalmát, amit a jogegyenlőség általános  elvét
    megfogalmazó    alkotmányi    követelménynek     tekint.     Az
    Alkotmánybíróság  határozataiban  kifejtette,   hogy   bár   az
    Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szövegszerűen az alapvető jogok
    tekintetében tiltja a hátrányos megkülönböztetést,  a  tilalom,
    ha a megkülönböztetés sérti az emberi méltósághoz való alapvető
    jogot, kiterjed az egész jogrendszerre. Abban az esetben, ha  a
    megkülönböztetés  nem  az  alkotmányos  alapjogok  tekintetében
    történt,  az  eltérő  szabályozás  alkotmányellenessége   akkor
    állapítható  meg,  ha  a  jogalkotó önkényesen,  ésszerű  indok
    nélkül tett különbséget az azonos helyzetű, azonos szabályozási
    kör alá vont jogalanyok között [9/1990. (IV. 25.) AB határozat,
    ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73,
    77-78.;  61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992,  280,  281-
    282.].
     A    diszkrimináció   vizsgálatánál   központi   elem    annak
    megállapítása,  hogy  a  szabályozási  koncepció  szempontjából
    kiket  kell  egy csoportba tartozónak tekinteni [49/1991.  (IX.
    27.)   AB  határozat,  ABH  1991,  246,  249.].  A  jelen   ügy
    szempontjából   azokra   vonatkozó   szabályozás   képezi    az
    összehasonlítás alapját, akiket a büntetőeljárásban tanúként  a
    személyi  adatok  zártan kezelésével védelemben  részesítettek,
    majd pedig a polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasítását
    követően  a  bűncselekményből eredő  kár  megtérítése  iránt  a
    büntetőeljárás  terheltje  mint alperes  ellen  indult  polgári
    eljárásban  is  tanúként  kívánnak  kihallgatni,  azaz  akiknek
    mindkét  eljárásban  releváns  és  így  bizonyítandó  tényekről
    van/lehet tudomásuk.
     
     4.2.   A   tanúként   kihallgatandó,   illetve   kihallgatható
    személyek  köre a két eljárásban azonban nem teljesen egyforma.
    A   büntetőeljárásban  a  sértettet,  valamint  a  magánfélként
    fellépő  sértettet is tanúként kell kihallgatni, ha ez  akár  a
    büntetőjogi  felelősségre  vonás, akár  a  polgári  jogi  igény
    elbírálása   szempontjából   releváns   tények   bizonyításához
    szükséges.  A  polgári  eljárásban a  tanú  mindig  a  felektől
    különböző   személy  [részletesen:  75/1995.  (XII.   21.)   AB
    határozat,  ABH  1995, 376, 379-380.], így  a  bűncselekménnyel
    okozott  kár megtérítése iránt felperesként fellépő  sértett  a
    polgári eljárásban nem lehet tanú. A bűncselekmény sértettjének
    eljárási  helyzete tehát nem összehasonlítható  a  két  eljárás
    bizonyítási  rendszerében,  így a  sértett  tekintetében  —  az
    indítvány  keretei  között  — nem lehet  szó  a  diszkrimináció
    tilalmát sértő jogalkotói mulasztásról.
     A  homogén csoportba tartozó tanúk eljárási pozíciója  azonban
    összevethető és lényegét tekintve azonos. A tanúvallomás mind a
    büntetőeljárásban,  mind  a  polgári  eljárásban  fontos,   sok
    esetben pótolhatatlan bizonyítási eszköz, a tanú vallomástételi
    kötelezettsége   igazságszolgáltatási   érdek.   „A   bíróságok
    alkotmányos      jogvédelmi     funkciójának      gyakorlásához
    elengedhetetlen  a tanúzásra képes és alkalmas személyeknek  az
    igazságszolgáltatásban   való  közreműködése,   adott   esetben
    alkotmányos  alapjogaiknak a korlátozása árán is” – állapította
    meg  az  Alkotmánybíróság a 75/1995. (XII. 21.) AB határozatban
    (ABH   1995,   376,   384.).   A  tanúskodás   kikényszeríthető
    kötelezettséget  jelent  mindenki  számára,   aki   az   ország
    területén  tartózkodik; mindkét eljárásban a tanú helyzetét  az
    eljárási   jog   által   szankcionálható  és   kikényszeríthető
    kötelezettségek túlsúlya jellemzi (Be. 93. §, 106. §, Pp.  185.
    §).  Ezen  túlmenően  a  tanút mindkét  eljárásban  terheli  az
    igazmondás kötelezettsége, mind a büntetőeljárásban, mind pedig
    a   polgári  eljárásban  elkövetett  hamis  tanúzás  büntetendő
    magatartás  (a  Büntető Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.
    törvény 238. §).
     Az  Alkotmánybíróság  a kártalanítási, illetve  visszatérítési
    igény  (Be.  580-581.  §, 585. §) érvényesítésének  a  büntető,
    illetve  a  polgári  bíróság előtti eljárási  rendjét  vizsgáló
    23/1995.  (IV. 5.) AB határozatban megállapította:  „Az  azonos
    jellegű  polgári jogi igények érvényesítési rendje között  való
    különbségtétel, amely a büntetőeljárási törvényben szabályozott
    egyes  polgári  jogi  igények érvényesítésénél  pusztán  a  Be.
    eltérő  eljárási rendjéből adódóan lényeges eljárási  garanciák
    mellőzéséhez    vezet,    az    Alkotmánynak    az     önkényes
    megkülönböztetést tiltó 70/A. §-ába ütközik.” (ABH  1995,  115,
    120.)
     
     4.3. Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben úgy értékelte, hogy  a
    törvényalkotó    nem   mérlegelte   hasonló   figyelemmel    és
    körültekintéssel  a  büntetőeljárásban  —  személyi   adatainak
    zártan  kezelésével  —  védelmet élvező  tanú  érdekeit  akkor,
    amikor  a  büntető bíróság döntése következtében  a  sértett  a
    bűncselekménnyel  okozott kár megtérítése  iránti  igényét  már
    csak   a   polgári  bíróság  előtt  érvényesítheti.   Mivel   a
    törvényalkotó lehetőséget teremtett egyrészt a bűncselekményből
    eredő  kár  érvényesítésére  a  büntetőeljárásban,  másrészt  a
    büntetőeljárásban   tanúként   szereplő   személyek   személyes
    adatainak   védelmére,  ennek  a  védelemnek  a  megvonása   az
    ugyanazon   jogalapból  származó  követelés   polgári   perbeli
    érvényesítése  során továbbra is tanúként közreműködni  köteles
    személyektől,   olyan  megkülönböztetés,   amelynek   nincs   a
    tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű oka, azaz önkényes,  így
    sérti a hátrányos megkülönböztetés alkotmányos tilalmát.
     Erre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság a  mindkét  eljárásban
    tanúként  közreműködésre  köteles  személyek  életének,   testi
    épségének,   és  szabadságának  védelmét  szolgáló  jogszabályi
    lehetőségek indokolatlan eltérése miatt — az indítvány  keretei
    között  —  a  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenességet
    megállapította, és az Abtv. 49. § (1) bekezdésének megfelelően,
    határidő   tűzésével   felhívta  a   törvényhozót   jogalkotási
    kötelezettségének teljesítésére.
     
     5.    Az    indítványozó    a    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  megállapítását  az  Alkotmány  57.  §  (1)
    bekezdésére, valamint az 59. § (1) bekezdésére hivatkozással is
    kérte.  Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint,  ha  az
    adott  rendelkezés alkotmányellenességét az Alkotmány  valamely
    rendelkezése  alapján már megállapította, akkor az indítványban
    felhívott  további alkotmányi rendelkezésekkel való  ellentétet
    már  nem vizsgálja [legutóbb összefoglalva: 55/2007. (IX.  26.)
    AB  határozat, ABK 2007. szeptember, 820, 824.]. Ez a gyakorlat
    megfelelően     irányadó    a    mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség vizsgálatakor is.
     
     Az   Alkotmánybíróság  a  határozatnak  a  Magyar   Közlönyben
    történő     közzétételét    a    mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítására tekintettel rendelte el.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
             Dr. Balogh Elemér          Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Holló András               Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Kovács Péter          Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Lenkovics Barnabás        Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró             előadó alkotmánybíró
                                    
             Dr. Paczolay Péter        Dr. Trócsányi László
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Witness protection and secret handling of personal data during criminal proceedings
     Number of the Decision:
     .
     91/2007. (XI. 22.)
     Date of the decision:
     .
     11/20/2007
     Summary:
     If individuals who received witness protection (and secret handling of their data) during criminal proceedings are then deprived of such protection when called as witnesses in civil proceedings arising from damages for a criminal act, this violates the prohibition against discrimination.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2007-3-007
     .