Hungarian
Ügyszám:
.
456/H/2007
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 57/2007. (X. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/670
.
A döntés kelte: Budapest, 10/08/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  az Országos Választási  Bizottságnak  az
  országos    népszavazás   kitűzésére   irányuló   kezdeményezés
  aláírásgyűjtő  ívének hitelesítése tárgyában hozott  határozata
  ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő
   
                           határozatot:
   
   Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 99/2007.
  (III. 26.) OVB határozatát helybenhagyja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                 I.
    A     Magyarok     Világszövetsége    országos    népszavazási
   kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát nyújtotta  be
   hitelesítés  céljából  az Országos Választási  Bizottsághoz  (a
   továbbiakban:  OVB). Az aláírásgyűjtő íven a  következő  kérdés
   szerepelt:
   „Egyetért-e azzal, hogy művi meddővé tételt kizárólag és csakis
   pontosan meghatározott egészségügyi okból lehessen végezni?”
    Az  OVB a 99/2007. (III. 26.) OVB határozatával megtagadta  az
   aláírásgyűjtő  ív mintapéldányának hitelesítését.  A  határozat
   indokolásában  –  az  Alkotmánybíróság 43/2005.  (XI.  14.)  AB
   határozatára   (a   továbbiakban:  Abh.)  utalva   –   az   OVB
   megállapította:  „az eredményes népszavazás  a  családtervezési
   célú   művi   meddővé   tétel  teljes   és   határidő   nélküli
   megtiltásával  olyan jogalkotási kötelezettséget  teremtene  az
   Országgyűlés számára, amely nem egyeztethető össze  a  hatályos
   Alkotmánnyal, így burkoltan annak módosítására kötelezne.”
    Az  országos népszavazás kezdeményezője a törvényes  határidőn
   belül   kifogást   terjesztett  elő  a  99/2007.   (III.   26.)
   határozattal   szemben.  Álláspontja  szerint  a   népszavazási
   kezdeményezés  nem  irányul az Alkotmány  módosítására,  „éppen
   ellenkezőleg: az 54. § (1) bekezdésében deklarált élethez  való
   jog  szelleméhez igazodó, ide vonatkozó jogszabály megalkotását
   célozza,  ami  nem  tenné  szükségessé  az  Alkotmány  egyetlen
   rendelkezésének megváltoztatását sem.”

                                 II.
                                  
    Az  Alkotmánybíróság a kifogásokat az Alkotmány,  az  országos
   népszavazásról  és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi  III.
   törvény   (a   továbbiakban:  Nsztv.),  valamint  a  választási
   eljárásról  szóló  1997. évi C. törvény (a  továbbiakban:  Ve.)
   alábbi rendelkezései alapján vizsgálta meg:

    Alkotmány
   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    
    Nsztv.
   „10.   §   Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   (...)
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   (...).”
    
    Ve.
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. (...)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

                                III.
    
    A kifogás nem megalapozott.

    1.  Az  Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét
   az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §  h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve.  130.  §-a  határozza
   meg.  Az  Alkotmánybíróságnak  a kifogás  alapján  lefolytatott
   eljárása    jogorvoslati    eljárás,    melynek    során     az
   Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és  rendeltetésével
   összhangban – a beérkezett kifogás alapján azt vizsgálja,  hogy
   az  aláírásgyűjtő  ív  megfelel-e a Ve.-ben  és  az  Nsztv.-ben
   foglalt   feltételeknek   és  az  OVB   az   aláírásgyűjtő   ív
   hitelesítési  eljárásában  az  Alkotmánynak  és   az   irányadó
   törvényeknek megfelelően járt-e el.

    2.  Az  Alkotmánybíróság a 25/1999. (VII. 7.) AB határozatában
   kifejtette:  „Az  Alkotmány mint alaptörvény, amely  az  állami
   berendezkedés  alapját,  az  állam  és  polgárainak   viszonyát
   szabályozza,  csak az Alkotmány rendszerén belül, az  Alkotmány
   által feljogosított alkotmányozó hatalom által, az Alkotmányban
   meghatározott  eljárás  szerint módosítható.  Az  Alkotmány  az
   Országgyűlés  hatáskörén belül megkülönböztetetten  szabályozza
   az  alkotmányozást. (…) különbséget kell tenni az  alkotmányozó
   és  a  törvényhozó hatalom között. [A]z Alkotmány  módosítására
   irányuló    kérdésben    nem    írható    ki    választópolgári
   kezdeményezésre  olyan  népszavazás,  amely  az  Országgyűlésre
   kötelező  volta  miatt  elvonná  az  Országgyűlés  alkotmányozó
   hatáskörét” (ABH 1999, 251, 261-262.).

    A  15/2003.  (IV.  18.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
   továbbfejlesztette  az  Alkotmánnyal  ellentétes   népszavazási
   kezdeményezések   megítélésére   vonatkozó   gyakorlatát:   „Az
   Alkotmány  elsőbbségének a törvényhozással szembeni biztosítása
   az Alkotmánybíróság legfőbb feladata. Az alkotmányos szempontok
   érvényre   juttatása  történhet  előzetesen,   a   jogi   norma
   megszületése  előtt, illetve utólag, a jogszabály  kihirdetését
   követően.   Előfordulhat  azonban  –  például   a   kétszázezer
   választópolgár   által   kezdeményezett   eredményes   ügydöntő
   népszavazás esetében -, hogy a népszavazásra bocsátandó  kérdés
   alapján  valamely  alapjogot nyilvánvaló módon  súlyosan  sértő
   vagy  tömeges egyéni jogsérelmet okozó jogszabály megalkotására
   lesz  köteles  a  törvényhozó  hatalom.  Ebben  az  esetben   a
   népszavazásra bocsátandó kérdés hitelesítési eljárásban történő
   előzetes    alkotmányossági   vizsgálata   nyújthat   megfelelő
   védelmet.
    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a   népszavazásra
   bocsátandó kérdés alapján általában nem állapítható meg, hogy a
   jogalkotó  pontosan milyen tartalmú jogi norma alkotására  lesz
   köteles.  Az  alkotmánysértő norma  létrejöttét  elkerülendő  a
   törvényhozó köteles a jogszabályt olyan tartalommal  elfogadni,
   amely  megfelel ugyan a kérdésben foglalt követelményeknek,  de
   egyszersmind összhangban áll az alaptörvény rendelkezéseivel.
    A  magyar jogrendszer több olyan jogintézményt ismer, amely  a
   népszavazáshoz  való  politikai alapjog Alkotmánynak  megfelelő
   gyakorlását segíti. Az Alkotmány rendelkezései, és különösen  a
   8.  §  alapján alkotmányos védelemben részesülő alapvető  jogok
   érvényesülése azonban nem tehető attól függővé,  hogy  az  erre
   jogosult    intézmények   a   népszavazási   eljárás    későbbi
   szakaszaiban  élnek-e  az Alkotmányban,  illetve  az  Abtv.-ben
   biztosított lehetőségekkel és Alkotmánybírósághoz fordulnak-e.
    Az   Alkotmány   egésze   és   az  alkotmányos   rendelkezések
   [elsősorban  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdés,  a  28/C.  §  (3)
   bekezdés,   valamint  a  77.  §  (2)  bekezdés]  összefüggései,
   valamint azok együttes vizsgálata alapján megállapítható,  hogy
   az Alkotmánybíróság – alkotmányos rendeltetésével összhangban –
   a  kifogás  és  az  OVB határozat keretein belül  adott  ügyben
   megvizsgálhatja a kérdést abból a szempontból is, hogy az annak
   alapján  lefolytatott népszavazás eredménye  nyilvánvaló  módon
   nem  kötelezi-e  a jogalkotót alapjog lényeges tartalmát  sértő
   törvény megalkotására.” (ABH 2003, 208, 212-213.)

    Ezért jelen ügyben az Alkotmánybíróságnak az aláírásgyűjtő  ív
   mintapéldányán szereplő kérdés, valamint a 99/2007. (III.  26.)
   OVB  határozat alapján arról kellett állást foglalnia,  hogy  a
   népszavazási  kezdeményezés alkotmányellenes  tartalmú  törvény
   elfogadására irányul-e.

    3.  Az  aláírásgyűjtő  ív mintapéldányán szereplő  kérdés  azt
   tartalmazza, hogy „ (…) művi meddővé tételt kizárólag és csakis
   pontosan meghatározott egészségügyi okból lehessen végezni”. Az
   Alkotmánybíróság  az Abh.-ban foglalkozott részletesen  a  művi
   meddővé    tétel    alkotmányossági    összefüggéseivel.    „Az
   alkotmánybírósági  gyakorlat alapján  megállapítható,  hogy  az
   Alkotmány  54. § (1) bekezdése széles körű védelemben részesíti
   a  szabad, tájékozott és felelősségteljes döntésre képes  ember
   saját  teste  és  sorsa  feletti  rendelkezési  jogát.  A[z  …]
   önrendelkezéshez  való jog alapján az emberek  –  az  Alkotmány
   rendelkezéseivel összhangban lévő jogszabályi korlátok között –
   szabadon   dönthetnek   a   családi   élet,   a   házasság,   a
   gyermekvállalás kérdéseiben.” (ABH 2005, 543.)
        Az  Abh.  megállapította továbbá, hogy  az  egészségügyről
   szóló  1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) vizsgált
   rendelkezése  „–  vagylagosan – két objektív feltételtől  teszi
   függővé   a   családtervezési  célú  művi  meddővé  tételt.   A
   kérelmezőnek vagy 35 évnél idősebbnek kell lennie,  vagy  három
   vér  szerinti gyermekkel kell rendelkeznie. Az Alkotmánybíróság
   ezt  a  két  rendelkezést  az emberi  méltósághoz  való  jogból
   származó önrendelkezési jog korlátozásának tekinti.” (ABH 2005,
   543.)
    Az  Alkotmánybíróság  Abh.-ban kifejtett  álláspontja  szerint
   „sem    népesedéspolitikai    szempontok,    sem    az    állam
   egészségvédelmi    kötelessége    nem    teszi    alkotmányosan
   elfogadhatóvá, hogy az Eütv. a vér szerinti gyermekek  számától
   teszi    függővé    az   alapjog-érvényesítést.”    Ezért    az
   Alkotmánybíróság  az  alkotmányossági  vizsgálat  eredményeként
   „úgy  ítélte  meg,  hogy  az Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdése,
   valamint  16. §-a és 67. § (3) bekezdése szükségessé  teheti  a
   családtervezési  célú művi meddővé tétel  korlátozását,  de  az
   Eütv. 187. § (2) bekezdésének első mondatában előírt korlátozás
   túlmegy  azon  a  mértéken, amit az elérni  kívánt  alkotmányos
   célok    indokolttá    tesznek,   ezért    aránytalan,    tehát
   alkotmányellenes.” (ABH 2005, 551.)
    Az  Abh.-ban az Alkotmánybíróság az önrendelkezési jog számos,
   alkotmányosan indokolt korlátozásának mérlegelésére hívta fel a
   törvényhozók  figyelmét: „A döntésképesség  biztosítása  és  az
   ifjúság   védelme   szükségessé  teheti   speciális   korlátozó
   rendelkezések megfogalmazását akár életkori határok  formájában
   is. Elsősorban a törvényalkotónak kell mérlegelnie, hogy a művi
   meddővé tétel feltételeinek meghatározásakor indokolt-e eltérni
   a  cselekvőképesség általános életkori határától, és  ha  igen,
   akkor  milyen  mértékben.”  Az Alkotmánybíróság  emellett  utal
   arra, hogy nem tekinti „aránytalan alapjog-korlátozásnak, ha  a
   jogalkotó   konkrét   esetben   megnyilvánuló   ésszerű   indok
   meglététől    tette   függővé   az   önrendelkezési,    illetve
   lelkiismereti  szabadság  körébe eső egyéni  döntések  érvényre
   jutását.”  Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  pro  futuro
   semmisítette  meg  az  alkotmányellenes törvényi  rendelkezést,
   hogy    a    „törvényalkotó   megfelelően    mérlegelhesse    a
   törvénymódosítás  szükségességét és az  Alkotmánynak  megfelelő
   szabályozás feltételeit.” (ABH 2005, 551-552.)
    
        4. Az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kérdés arra
   irányul,  hogy művi meddővé tételt kizárólag és csakis pontosan
   meghatározott  egészségügyi  okból  lehessen  végezni.  Ez  azt
   jelenti, hogy eredményes népszavazás esetén a törvényhozónak  a
   családtervezési   célú  művi  meddővé  tétel  minden   formáját
   feltétel nélkül meg kellene tiltania. Vagyis a népszavazás  nem
   az  önrendelkezési  jog  – alkotmányosan  elfogadható  célú  és
   mértékű   –   korlátozására  irányulna,  hanem  a  joggyakorlás
   lehetőségének teljes megszüntetésére.

    Ezért az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott,  hogy
   ha   az  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányán  szereplő  kérdésben
   eredményes  népszavazásra kerülne sor,  akkor  az  Országgyűlés
   csak  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdésével, az önrendelkezéshez
   való  jog lényeges tartalmával ellentétes törvény elfogadásával
   felelhetne meg a népszavazáson hozott döntésnek.
    Az    Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint   az   Alkotmány
   módosítására   irányuló   kérdésben   választópolgárok    által
   kezdeményezett népszavazásnak nincs helye [25/1999.  (VII.  7.)
   AB  határozat, ABH 1999, 251, 263.], továbbá a népszavazás  nem
   kötelezheti  az  Országgyűlést alapvető jog lényeges  tartalmát
   korlátozó   törvény  elfogadására  [15/2003.   (IV.   18.)   AB
   határozat,  ABH  2003, 208, 212-213.]. Mivel  jelen  esetben  a
   kérdés  az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével ellentétes  törvény
   elfogadására  irányul,  az  OVB  jogszerűen  tagadta   meg   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését.

    Az  Alkotmánybíróság – a fentiekben felsorolt indokok  alapján
   V a 99/2007. (III. 26.) OVB határozatot helybenhagyta.

    Az   Alkotmánybíróság   a  határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatának    a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Kovács Péter      Dr. Kukorelli István
              alkotmánybíró         előadó alkotmánybíró
                                   
              Dr. Lenkovics Barnabás      . Lévay Miklós
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Paczolay Péter    Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    57/2007. (X. 12.)
    Date of the decision:
    .
    10/08/2007
    .
    .