Hungarian
Ügyszám:
.
435/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 3/1991. (II. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/15
.
A döntés kelte: Budapest, 01/21/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az Alkotmánybíróság Fazekas Klára budapesti ( XIV., Varga
  Gyula András  park  14/a. )  lakos  jogszabály  részleges
  alkotmányellenessége utólagos vizsgálata iránt benyújtott
  indítványa tárgyában meghozta az alábbi

                        határozatot:

  Az   Alkotmánybíróság    az   országgyűlési    képviselők
  választásáról  szóló  1989.  évi  XXXIV.  tv.  9. §   (2)
  bekezdésének  második   mondata   alkotmányellenességének
  megállapítására vonatkozó  indítványt és megsemmisítésére
  irányuló kérelmet elutasítja.

  Ezt a határozatát az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   Indítványozó az  1989. évi  XXXIV. tv.  ( a továbbiakban:
   Vjtv. )  9. §    (2)    bekezdésében   szereplő,   általa
   sérelmezett jogszabályi  előírás  alkotmányellenességének
   megállapítását  arra   hivatkozással   kérte,   hogy   az
   ellentétes    az     Alkotmány    70/A. §-ában    foglalt
   rendelkezésekkel.

   Kifogásolta, hogy  az országgyűlési képviselők választása
   során -  az eljárás alá vont törvényi rendelkezés alapján
   - a  mandátumszerzés szempontjából nem vehetők figyelembe
   annak a  pártnak a szavazatai, amelynek területi listáira
   leadott és országosan összesített szavazatai nem haladják
   meg  a  valamennyi  párt  területi  listáira  leadott  és
   országosan összesített szavazatok 4 %-át.

   Diszkriminatív rendelkezésnek  tekintette, hogy ily módon
   érvényes szavazatokat nem vesznek figyelembe a mandátumok
   szétosztásánál, s  a " kis pártokat " támogatók szavazata
   kevesebbet ér a " nagy pártokra " szavazókénál.

   Az indítványozó szerint nem érvényesül az esélyegyenlőség
   elve,  ha   az   általa   sérelmezett   előírás   alapján
   megkülönböztetett   politikai    csoportok   nem   kapnak
   lehetőséget a parlamentben való részvételre.

   2.       Az   Alkotmánybíróság    felkérésére   kifejtett
   állásfoglalásában  a   Belügyminisztérium   közigazgatási
   államtitkára  a  sérelmezett  rendelkezést  nem  tartotta
   alkotmányellenesnek.       Rámutatott   arra,   hogy   az
   indítvánnyal támadott rendelkezés nem sérti a választójog
   egyenlőségének     elvét,     csupán     a     parlamenti
   döntéshozatalból   zárja    ki   a   csekély   társadalmi
   támogatást, illetve kevés szavazatot kapott pártokat.

                              II.

   Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  kialakítása  során  a
   következőkre volt tekintettel:

   Az Alkotmány  az általános  rendelkezések között,  a 2. §
   (2)    bekezdésében    kimondja,   hogy    " a     Magyar
   Köztársaságban   minden   hatalom   a   népé,   amely   a
   népszuverenítást választott  képviselői  útján,  valamint
   közvetlenül  gyakorolja ".     Az   alapvető   jogok   és
   kötelességek között a 70. §  (1)  bekezdése előírja:

   " Minden nagykorú  magyar állampolgárnak  joga van ahhoz,
   hogy -  ha állandó  lakóhelye  Magyarországon  van  -  az
   országgyűlési  és  a  helyi  önkormányzati  választásokon
   választható  és   -  ha  a  választás  napján  az  ország
   területén tartózkodik - választó legyen ".

   A választások  alapelveiről  szóló  fejezetben  pedig,  a
   71. §   (1)    bekezdése   úgy   rendelkezik,   hogy   az
   országgyűlési képviselőket  a választópolgárok  általános
   és  egyenlő  választójog  alapján,  közvetlen  és  titkos
   szavazással választják.

   A  Vjtv.  a  választási  eredmény  megállapítására,  s  a
   mandátumszerzésre az  egyéni választókerületben, valamint
   a területi  és az  országos lista  vonatkozásában  eltérő
   szabályokat állapít meg.

   A  területi  listákon  induló  pártok  a  reájuk  leadott
   szavazatok  arányában   jutnak  mandátumhoz.     A   párt
   jelöltjei az  elért szavazatok  számának függvényében,  a
   párt által bejelentett sorrendben kapnak mandátumot.

   A   Vjtv.    korlátot   állít    a    listákon    történő
   mandátumszerzéshez.       A   8. §    (5)    bekezdésének
   megfelelően a  törvényben előírt  feltételek  teljesítése
   esetében sem  szerzi meg  a mandátumot " a területi lista
   jelöltje,  ha   a  mandátum   megszerzéséhez   az   adott
   választókerületben szükséges  számú  szavazat  több  mint
   kétharmadát, illetőleg  ha a  területi  listákra  leadott
   országosan összesített érvényes szavazatok több mint négy
   százalékát nem érte el ".

   Az  országos  listák  vonatkozásában  eltérő  szabályozás
   érvényesül; a  9. §  (1)   bekezdése a  következőket írja
   elő:

   " Az  országos   listákon  a   jelöltek   az   országosan
   összesített  töredékszavazatok  arányában,  a  bejelentés
   sorrendjében jutnak  mandátumhoz ".   A töredékszavazatok
   pozitív  meghatározását  e  §   (1)   bekezdése,  negatív
   meghatározását pedig a  (2)  bekezdése tartalmazza.

   Töredékszavazatnak minősülnek:
   a ) egyéni  választókerületben a  választás első érvényes
   fordulójában az  olyan pártjelöltekre leadott szavazatok,
   amelyekkel a  választás egyik  fordulójában sem szereztek
   mandátumot;

   b ) területi  választókerületben -  a választás  érvényes
   fordulójában  -  a  listákra  leadott  olyan  szavazatok,
   amelyek mandátum  megszerzéséhez nem  voltak  elegendőek,
   illetőleg  amelyek  mandátum  megszerzéséhez  felhasznált
   szavazatszámot meghaladták."

   A  (2)   bekezdés pedig így rendelkezik: " Nem minősülnek
   az  (1)  bekezdés szerinti töredékszavazatnak és ezért az
   országos listán történő mandátumszerzés szempontjából nem
   vehetők figyelembe  az érvénytelen  választási fordulóban
   leadott szavazatok.   Nem  minősülnek  töredékszavazatnak
   annak a  pártnak a  területi listáira  leadott szavazatai
   sem, amelynek  a területi  listáira leadott és országosan
   összesített szavazatai nem haladják meg a valamennyi párt
   területi   listáira    leadott   országosan   összesített
   szavazatok négy százalékát."

                             III.

   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  kifogásolt
   szabályozás nem  alkotmányellenes.   Az  indítványozó  az
   Alkotmány  70/A   §. sérelmére   hivatkozott.      Ez   a
   rendelkezés a következőket írja elő:

   " (1)   A   Magyar  Köztársaság  biztosítja  a  területén
   tartózkodó minden  személy számára  az emberi, illetve az
   állampolgári    jogokat,     bármely    megkülönböztetés,
   nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy
   más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
   születési  vagy  egyéb  helyzet  szerinti  különbségtétel
   nélkül.

    (2)  Az  embereknek az  (1)  bekezdés szerinti bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.

    (3)  A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását
   az     esélyegyenlőtlenségek     kiküszöbölését     célzó
   intézkedésekkel is segíti."

   Az  Alkotmánybíróság   a  mandátumszerzésnek  a  Vjtv-ben
   szabályozott módját és - az ugyancsak ott meghatározott -
   korlátait  nem  tekinti  a  politikai  vélemény  szerinti
   hátrányos megkülönböztetésnek.   A  Vjtv-nek a választási
   eredmények megállapítására  vonatkozó  rendelkezései  nem
   tesznek hátrányos  megkülönböztetést  a  választópolgárok
   között szavazataik  politikai tartalma  szerint, hanem  a
   szavazatok számarányához  fűznek jogkövetkezményeket.   A
   választópolgárok politikai véleményalkotásának szabadsága
   és választójoguk  szabad elhatározásból fakadó gyakorlása
   -   a    Vjtv.   előírásainak   alkalmazása   folytán   -
   természetesen  hatást   gyakorol  a   pártok   parlamenti
   képviseltségére  és   erőviszonyaira.      A   választási
   rendszernek ez jellegzetes rendeltetése és következménye.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  az eljárás  alá
   vont rendelkezés  az  Alkotmányba  foglalt  parlamentáris
   berendezkedés működőképességét  szolgálja.   Ha ugyanis a
   választási  rendszer   a   legkisebb,   a   legcsekélyebb
   társadalmi  támogatást   elért  pártokat  is  mandátumhoz
   juttatná,  akkor   ez  veszélyeztetné  mind  a  parlament
   döntéshozatali  képességét,   mind  pedig   a  kormányzás
   stabilitását.

   A  választójog   egyenlősége  nem   jelenti  és   nem  is
   jelentheti a  választáskor kifejezett  politikai akaratok
   csorbítatlanul egyenlő  érvényesülését.  Bár az Alkotmány
   kinyilvánítja a választójog egyenlőségét, az állampolgári
   politikai akarat  képviselők útján  való, azaz  közvetett
   érvényesülése      természetszerűleg      aránytalanságot
   eredményez.   A választópolgár  valamely  párt  politikai
   orientáltságának elfogadásával  és támogatásával vállalja
   a  választás   előre   pontosan   meg   nem   állapítható
   következményeit.

   Nem   tekintette   az   Alkotmánybíróság   a   kifogásolt
   rendelkezést a  jogegyenlőség  megvalósulását  célzó,  az
   esélyegyenlőtlenségek  kiküszöbölésére   irányuló  állami
   intézkedési  kötelezettség   megsértésének   sem.      Az
   esélyegyenlőtlenségek   kiküszöbölésének   kötelezettsége
   ugyanis a választójogi törvény szempontjából azt jelenti,
   hogy az  állam azonos  feltételeket  köteles  biztosítani
   azoknak, akik  el kivánnak  indulni a  választásokon.  Az
   esélynek tehát a választásokat megelőzően kell egyenlőnek
   lennie.  A négy százalékos szavazatarány előírása pedig a
   szavazás után  alkalmazandó számítási szabályt jelent.  A
   választás eredményének megállapítására vonatkozó megoldás
   -   amely    számos    ország    gyakorlatának    és    a
   többpártrendszerű   magyarországi    hagyományoknak    is
   megfelel -  a Vjtv.  miniszteri indokolása  szerint azt a
   célt szolgálja,  hogy a  törvényhozásban  csak  tényleges
   társadalmi   támogatással   rendelkező   politikai   erők
   vegyenek részt.    Azzal,  hogy  a  választásra  jogosult
   polgár szavazatát  valamely párt listájára adja, vállalja
   annak kockázatát,  hogy a  szavazatával támogatott párt -
   az értékelés  szabályai szerint  - parlamenti  párt lesz,
   avagy nem kerül be az országgyűlésbe.

   Az  Alkotmánybíróság   tehát  nem   állapította  meg   az
   Alkotmány 70/A. §-ában  védett jogok  sérelmét,  ezért  a
   rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                      előadó alkotmánybíró

                        Dr. Herczegh Géza
                          alkotmánybíró

             Dr. Kilényi Géza      Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró          alkotmánybíró

            Dr. Schmidt Péter        Dr. Szabó András
             alkotmánybíró            alkotmánybíró

                     Dr. Tersztyánszky Ödön
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    3/1991. (II. 7.)
    Date of the decision:
    .
    01/21/1991
    .
    .