English
Hungarian
Ügyszám:
.
1354/A/2007
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 96/2008. (VII. 3.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/816
.
A döntés kelte: Budapest, 06/30/2008
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által   elfogadott,   de   még   ki   nem   hirdetett   törvény
   alkotmányellenessége előzetes vizsgálatára irányuló  indítványa
   tárgyában  — dr. Kiss László, dr. Kovács Péter és dr. Trócsányi
   László  alkotmánybírók  párhuzamos  indokolásával  —meghozta  a
   következő

                            határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja: a  Polgári  Törvénykönyvről
   szóló   1959.   évi   IV.  törvény  módosításáról   szóló,   az
   Országgyűlés által 2007. október 29. napján elfogadott  törvény
   alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatot  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  Országgyűlés  2007. október 29-i ülésnapján  fogadta  el  a
    Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvényt   (a
    továbbiakban:   Ptk.)   módosító   törvényt   (T/3719.    számú
    törvényjavaslat, a továbbiakban: Ptkmód.). A köztársasági elnök
    a   kihirdetésre  megküldött  törvény  kapcsán  alkotmányossági
    aggályokat   fogalmazott  meg,  ezért  előzetes   normakontroll
    céljából megküldte azt az Alkotmánybíróságnak.

    Az elnöki indítvány indokolása értelmében az elfogadott törvény
    aránytalanul korlátozza a szabad véleménynyilvánításhoz  fűződő
    alapjogot.   A   személyhez  fűződő  jogok   csak   személyeket
    illethetnek meg. Míg általános és nevesített személyhez  fűződő
    jogai, alkotmányjogi értelemben emberi méltósághoz fűződő  joga
    természetes  személynek lehet, addig a  jogi  személyeket  csak
    azok a személyiségi jogok illethetik, amelyek jellegüknél fogva
    nem  kötődnek  kizárólagosan természetes személyekhez.  Polgári
    jogi  jogalanyisággal nem rendelkező személyösszesség  esetében
    is  csupán  a  személyösszességet alkotó egyes ember  méltósága
    szenvedhet  sérelmet.  A jogsértés lényegét  tevő,  közösségnek
    címzett  sértés  „átsugárzik” a közösséghez tartozó  személyre,
    amely a fellépés lehetőségét biztosítja az egyén számára. Ezért
    az a személy (természetes vagy kereshetőségi joggal felruházott
    civil szervezet), aki a jogsértés esetén pert indít, a módosító
    törvény  értelmében nem a közösség, hanem az  egyén  megsértett
    joga miatt kér bírósági jogorvoslatot.

    Az    elnöki   indítvány   utal   arra,   hogy   a   közösségek
    becsületvédelme   megvalósulhat  közérdekű,   avagy   személyes
    védelemmel.   A   jogvédelem   mindkét   esetben    a    szabad
    véleménynyilvánítás jogának korlátozását eredményezi,  amelynek
    alkotmányossági megítélése azonban azonos.

    A  Ptkmód.  megdönthetetlen vélelmet állít  fel  arra,  hogy  a
    közösségnek   célzott   sértés  a  közösség   tagjának   alanyi
    jogsérelmét  eredményezi. A jogalkotó tehát közérdekű  védelmet
    kíván biztosítani a személyes jogvédelemre jellemző alacsonyabb
    védelmi küszöb biztosításával és annak eszközeivel.

    Az    elnöki   indítvány   e   megállapításokat   követően   az
    alapjogsérelmet  abban  jelöli meg,  hogy  a  Ptkmód.  szerinti
    megdönthetetlen  vélelem eredményeként  bármely,  nyilvános  és
    súlyosan   sértő  magatartás,  amely  a  Ptkmód.  által   nyílt
    taxációval megjelölt lényeges, a társadalmon belül kisebbségben
    lévő személyiségvonással rendelkező közösséghez tartozó egyénre
    átsugárzik,  alkalmas lehet a véleménynyilvánítás szabadságának
    korlátozására. A módosító törvény tehát nincs tekintettel sem a
    csoport  és  tagjai  közötti  viszony  intenzitására,   sem   a
    csoportként      értékelt     közösség      nagyságára,      és
    körülhatárolhatatlanságára.   Így   a    véleménynyilvánítással
    összefüggésben  a  jogalkotó  akkor  is  megállapítja,  hogy  a
    közösségnek    célzott   sértés   egyéni   alanyi   jogsértéssé
    transzformálódik, amikor pedig a közösség és az  egyén  közötti
    kapcsolat  intenzitása  kérdéses, vagy a  közösség  társadalmon
    belüli  elkülöníthetősége,  nagysága  nem  egyértelmű.   Ez   a
    véleménynyilvánítás   szabadságának  aránytalan   korlátozására
    vezet.

    Az  elnöki indítvány értelmében egy közösség társadalmon belüli
    kisebbségi   léte   nem  alapozza  meg   a   Ptkmód.   szerinti
    privilegizált helyzetét. Ezen állapot ugyanis nem jellemzi  sem
    a  közösség  és  az  egyén közötti kapcsolatot,  de  nem  teszi
    egyértelművé a személyiséget meghatározó tulajdonság fennálltát
    és  az  „átsugárzáshoz” szükséges intenzitást sem. Az indítvány
    értelmében   a  módosító  törvény  rendelkezései  a  megsértett
    közösség számbeli kisebbségéhez kötik az egyéni jogérvényesítés
    lehetőségét. Ezért abban az esetben, amikor a jogvédelemre okot
    adó  személyiségtulajdonságok a társadalom többségét jellemzik,
    úgy  pusztán  a  számbeli többség az, ami  kizárja  a  fellépés
    lehetőségét.  Ez  pedig  az Alkotmány  70/A.  §-ának  sérelmére
    vezet.

    A  köztársasági elnök által kifejtett álláspont  értelmében  az
    aránytalanság  tetten érhető abban is, hogy a közösség  bármely
    tagja,    valamint   jogvédő   szervezetek   is   jogvédelemért
    folyamodhatnak  ugyanazon jogsértés kapcsán, a  párhuzamosságok
    kizárása   nélkül.  A  párhuzamosan  indított  perek   esetében
    kényszerű alperesi fellépés pedig aránytalanná teszi a vélemény
    kinyilvánításával   kapcsolatos  helytállási   kötelezettséget,
    különösen  a  többszörös kártérítési kötelezettség lehetőségére
    tekintettel.

    Végül   a   köztársasági   elnök  indítványában   alkotmányosan
    aggályosnak  ítéli  a  közérdekű  keresetindítás  lehetőségének
    biztosítását,  vagyis  azt,  hogy a személyhez  fűződő  jogként
    megjelenített   „közméltóság”  megsértése   miatt   emberi   és
    állampolgári  jogokat  védő szervezetek  is  perindítási  jogot
    kapnak.  Az elnöki indítvány értelmezésében ez sérti az  emberi
    méltósághoz  fűződő  jog  részeként  értelmezett  önrendelkezés
    jogát.  Mivel  a jogalkotó ebben az esetben a közösség  védelme
    érdekében  engedi  a jogvédő szervezetek fellépését,  az  ilyen
    közvetett  és  általános  jogvédelem csak  szűkebb  lehetőséget
    adhat  a  véleménynyilvánítás  szabadságának  korlátozására.  A
    módosító     törvény    azonban    a    jogvédő     szervezetek
    igényérvényesítési    lehetőségét    a    jogaikban     sértett
    magánszemélyekhez hasonló körben szabta meg. A szabályozás ezen
    módja    tehát   szintén   a   véleménynyilvánítás   aránytalan
    korlátozására vezet.

                                  II.

    Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
    „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

    „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

    A Ptkmód. rendelkezései:
    „1.  § A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  a
    következő új 76/A. §-sal egészül ki:

    76/A.  § (1) A személyhez fűződő jog sérelmét jelenti különösen
    az   a   nyilvános,  súlyosan  sértő  magatartás,  amely   faji
    hovatartozásra,   nemzeti  vagy  etnikai  kisebbségekhez   való
    tartozásra,  vallási vagy világnézeti meggyőződésre,  szexuális
    irányultságra, nemi identitásra vagy a személyiség más  lényegi
    vonására  irányul,  és  személyek  e  vonással  rendelkező,   a
    társadalmon belül kisebbségben lévő körére vonatkozik.
    (2)   A   jogsértő  nem  hivatkozhat  arra,  hogy   sérelmezett
    magatartása  nem közvetlenül és felismerhetően az (1)  bekezdés
    szerinti  sérelem  alapján igényt érvényesítő  fél  vagy  felek
    ellen irányult.
    (3) A 84. § (1) bekezdése szerinti igények érvényesítésére az a
    közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet vagy
    alapítvány   is   jogosult,  amelynek  célja   az   emberi   és
    állampolgári  jogok  védelme. A 84. § (1)  bekezdés  e)  pontja
    szerinti igényt az említett szervezetek csak a sértett közösség
    érdekében  és  az e célra létrehozott valamely  közhasznú  vagy
    kiemelkedően közhasznú alapítvány javára érvényesíthetik.
    (4)  Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott igények érvényesítése
    iránt  a jogsértést követő 90 napon belül indítható kereset.  E
    határidő jogvesztő."

                                 III.

    Az     Alkotmánybíróság    mindenekelőtt     áttekintette     a
    véleménynyilvánítás  szabadságának  korlátozásával  kapcsolatos
    eddigi gyakorlatát.

    1.  A  Ptkmód.  törvényi  indokolása szerinti  célja  az,  hogy
    védelmet  biztosítson bizonyos társadalmon belüli közösségekhez
    tartozó    egyének   számára   az   adott   közösséget    sértő
    megnyilvánulásokkal  szembeni  fellépésre.  E  megnyilvánulások
    totalitárius  ideológiák  elemeit  idézik,  mivel   egy   adott
    közösség  és  az  ahhoz  tartozó egyének  ellen  irányulnak,  a
    közösség  és az ahhoz tartozó személyek identitását  alapvetően
    meghatározó tulajdonság becsmérelésével arra törekednek, hogy e
    közösséget  és  az  ahhoz tartozó személyeket  negatív  színben
    tüntessék  fel  a  társadalom előtt. Ezzel pedig  tudatosan  és
    folyamatosan  megkérdőjelezzék ahhoz való  jogukat,  hogy  őket
    egyenlő   méltóságúnak  tekintsék,  és   ekként   kezeljék.   A
    tendenciózus  magatartásokból  összeálló  folyamat  szélsőséges
    körülmények     között     az     adott     közösség     teljes
    kiszolgáltatottságához  vezethet.  Az  ilyen   megnyilvánulások
    elleni    védekezés    a   társadalom   közügye.    Az    ilyen
    megnyilvánulások ugyanis ellentétesek a demokratikus jogállamok
    értékrendjével.
    A Ptkmód. szabályozása révén két, a demokratikus társadalmakban
    alapértéknek tekintett jog: a véleménynyilvánítás szabadsága és
    a  személyiségi jogok egymáshoz való viszonyának a megítélése a
    kérdés.
    Az  Alkotmány 61. § (1) bekezdésében szabályozott  vélemény  és
    véleménynyilvánítás  szabadsága  az  alapjogok  hierarchiájában
    kommunikációs  „anyajogként” kiemelkedő  helyet  foglal  el.  A
    véleménynyilvánítás a személyiség szabad kiteljesedésének egyik
    garanciája,  ugyanakkor  a társadalom demokratikus  működésének
    alapja.   Minden  vélemény  a  szubjektum  tükre,  amely   csak
    napvilágra  kerülve válhat megítélhetővé, és  a  közgondolkodás
    meghatározójává, vagy káros hatásai miatt elutasítottá.
    „Ahol   sokféle  véleménnyel  találkozhatnak  az   emberek,   a
    közvélemény toleráns lesz” – állította az Alkotmánybíróság 1992-
    ben,  és  a  demokratikus  politikai  kultúra  vártnál  lassúbb
    kialakulása miatt nincs ok ezt az optimizmust feladni [30/1992.
    (V.  26.)  ABH  1992,  167,  180.  a  továbbiakban:  Abh1.].  A
    társadalom     toleranciája     visszahat     bármiféle     jog
    gyakorolhatóságára.   Szabad   és   működő   társadalomban    a
    szélsőséges,  kirekesztő  vélemény  hangoztatása  a  társadalom
    alapjait  és működőképességét nem veszélyezteti, ezzel  szemben
    elutasításra  vezet,  így a kirekesztő  szélsőséges  nézeteinek
    hangoztatásával magát szorítja perifériára.
    A  Ptkmód.  törvényi  indokolása  szerinti  célja  a  „közösség
    méltósága”  jogi védelmének megteremtése a polgári jog  keretei
    között.  Mivel  a  jogalkotói szándék  eredményeként  kialakult
    szabályozás  alapvetően  érinti  a  szabad  véleménynyilvánítás
    jogát,  ezért annak alkotmányossága az Alkotmánybíróság  eddigi
    gyakorlatában        kialakított        szükségesség-arányosság
    kritériumrendszerében  vizsgálandó. Az  Alkotmánybíróság  által
    alapjog-korlátozás  esetén  következetesen  alkalmazott   teszt
    értelmében  „[a]z állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának
    eszközéhez,  ha  másik alapvető jog és szabadság  védelme  vagy
    érvényesülése,  illetve  egyéb alkotmányos  érték  védelme  más
    módon    nem    érhető    el.    Az   alapjog    korlátozásának
    alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy  a  másik
    alapjog  vagy  szabadság  védelme vagy  egyéb  alkotmányos  cél
    érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy  megfeleljen   az
    arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és
    az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
    arányban  legyen  egymással. A törvényhozó a  korlátozás  során
    köteles  az  adott  cél elérésére alkalmas  legenyhébb  eszközt
    alkalmazni. Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása,  ha
    az  kényszerítő  ok  nélkül, önkényesen  történik,  vagy  ha  a
    korlátozás  súlya  az elérni kívánt célhoz képest  aránytalan.”
    [Abh1. ABH 1992, 167, 171.] Az alapjog korlátozása tehát  abban
    az   esetben  felel  meg  az  alkotmányosság  követelményeinek,
    amennyiben  az  szükséges, arányos, és a  legitim  cél  elérése
    érdekében a legenyhébb eszköz.

    2.   A   Ptkmód.   céljából   fakadóan  a   véleményszabadságot
    korlátozza.  Szükséges ezért kiemelni azokat az  alapvetéseket,
    amelyek  az  Alkotmánybíróság  gyakorlatából  egyértelműen   és
    következetesen kitűnnek a szólásszabadság vizsgálatakor:
    Az     Alkotmánybíróság    konzekvens     abban,     hogy     a
    véleménynyilvánítás   szabadsága  a   kommunikációs   alapjogok
    anyajoga,  amely részben a társadalom demokratikus  működésének
    garanciája,  részben pedig az egyéni önkifejezés, a személyiség
    kiteljesítésének egyik alapvető eszköze. [18/2004. (V. 25.) ABH
    2004, 3003, 3005., a továbbiakban: Abh2.] A véleménynyilvánítás
    szabadságának  ezért  kitüntetett  szerepe  van  az   alapjogok
    között,   ami   meglehetősen  szűkíti  a  törvényi   korlátozás
    lehetőségeit.  A  véleménynyilvánítás szabadságának  „valójában
    igen   kevés  joggal  szemben  kell  csak  engednie,   azaz   a
    véleménynyilvánítás    szabadságát    korlátozó     törvényeket
    megszorítóan kell értelmezni.” [Abh1, ABH 1992, 167, 178.]
    További,  az  Alkotmánybíróság eddig gyakorlatából  levezethető
    általános  érvényű  mérce,  hogy a véleménynek  tartalom  alapú
    korlátja  nincs.  Az  Alkotmány a  véleményt  annak  érték-  és
    igazságtartalmára tekintet nélkül részesíti védelemben, mivel a
    véleménynek szorosabb a kapcsolata az azt kinyilvánító  személy
    szubjektumával,     mint     annak    valóságtartalmával.     A
    véleménynyilvánítás   szabadsága   esetében   tehát   maga    a
    véleménynyilvánítás ténye védett [Abh1, ABH 1992,  167,  179.],
    korlátja  pedig  csak  külső, azaz más alap,  vagy  alanyi  jog
    tiszteletben tartása, vagy egyéb alkotmányos cél lehet.
    Általános  érvényű megállapítás továbbá az is,  hogy  a  szabad
    véleménynyilvánítás  korlátozhatóságának mércéje  a  megsértett
    alapjog  (alkotmányos cél) konkrét jellege: minél konkrétabb  a
    szabályozással védett jogi tárgy, annál szabadabb  a  jogalkotó
    az alapjog korlátozhatósága tekintetében. Másképpen fogalmazva:
    minél  távolabbi  és  absztraktabb az  összefüggés  a  vélemény
    kinyilvánítása és annak sérelemben megnyilvánuló  eredménye  (a
    megsértett   vagy  érintett  alanyi  jog,  vagy   alkotmányosan
    értékelhető  cél)  között,  a  véleménynyilvánítás  joga  annál
    kevésbé  korlátozható.  Az Abh1. megfogalmazása  szerint:  „[a]
    vélemény    szabadságával   szemben   mérlegelendő    korlátozó
    törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül másik alanyi alapjog
    érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb, ha ilyen  jogokat
    csakis  mögöttesen,  valamely intézmény közvetítésével  véd,  s
    legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagában  a  tárgya
    (pl. a köznyugalom)”. [ABH 1992, 167, 178.]
    A  továbbiakban az Alkotmánybíróság azt tekintette át,  hogy  a
    fenti  elvi  megállapítások szem előtt tartásával  a  különböző
    jogágak   esetében   mikor,  és  milyen   helyzetben   minősült
    alkotmányosnak    a    szabad    véleménynyilvánítás    jogának
    korlátozása.

    2.1.  Az  Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú határozataiban  a
    közrendet,   közelebbről  a  köznyugalmat   olyan   fontos   és
    alkotmányosan   értékelhető   célnak   tekintette,   amely    a
    kommunikációs  anyajog  korlátozását  szükségessé   teheti.   A
    Büntető Törvénykönyvről szóló — többször módosított — 1978. évi
    IV.  törvény  (a  továbbiakban: Btk.) 269. §-ában  szabályozott
    közösségi   elleni  izgatás  tényállásának  és   módosításainak
    többszöri  vizsgálata kapcsán az Alkotmánybíróság  egyértelművé
    tette,   hogy  a  közrend-köznyugalom  az  arányosság   és   az
    alkotmányos    büntetőjog   alapelveinek   megtartása    esetén
    szükségessé   és   indokolttá  teheti   a   véleménynyilvánítás
    korlátozását.  [Abh1,  ABH  1992, 167;  12/1999.  (V.  21.)  AB
    határozat, ABH 1999, 106, 110-111.; Abh2. ABH 2004. 303,  309.]
    E   határozatai  értelmében  ugyanakkor  önmagában  a  közrend-
    köznyugalom,   mint  védendő  értékek,  alanyi  jogok   konkrét
    sérelme,  illetve annak közvetlen veszélye nélkül olyan  elvont
    fogalmaknak minősülnek, amelyek büntetőjogi védelme a vélemény-
    és szólásszabadság aránytalan korlátozására vezet.
    Az  Alkotmánybíróság 36/1994. (VI. 24.) AB  határozatában  —  a
    közügyekkel    és    közhatalmat   gyakorlók    tevékenységével
    kapcsolatos  véleménynyilvánítás  tágabb  határainak  meghúzása
    mellett  —  arra  a következtetésre jutott, hogy  a  büntetőjog
    eszközével  védett  becsület  „az értékítéletben  megnyilvánuló
    véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet (ABH  1994,
    219, 230.).

    2.2.  A  rádiózásról  és televíziózásról  szóló  1996.  évi  I.
    törvény (a továbbiakban: Médiatv.) 3. § (2) és (3) bekezdése  —
    a  véleménynyilvánítás jogára, illetve sajtószabadsághoz fűződő
    jogra  visszavezethető  —  szerkesztői  szabadság  korlátjaként
    jelöli  meg  azt  a  magatartást, amely alkalmas  a  nevesített
    társadalmi  csoportokkal  szembeni  gyűlöletkeltésre,   illetve
    amely   közösségek  megsértésére,  kirekesztésére  irányul.   A
    jogszerű  magatartás kikényszerítésére közigazgatási jogviszony
    keretei   között,  közhatalmat  gyakorló  közigazgatási   szerv
    hivatalból,  illetve  a  jogaiban sérelmet  szenvedett  személy
    panaszára induló eljárása során kerül sor.
    Az   Alkotmánybíróság  46/2007.  (VI.  27.)  AB  határozatában,
    valamint   1006/B/2001.  AB  határozatában  is   vizsgálta   és
    alkotmányosnak  ítélte a Médiatv. 3. § (2) és (3)  bekezdésében
    foglalt  korlátozást.  A 46/2007. (VI.  27.)  AB  határozatában
    megállapította,  hogy  „a  műsorszolgáltatónak,   mint   minden
    jogalanynak  tiszteletben kell tartania az alkotmányos  rendet,
    (...).(…) A Médiatv. 3. § (2) bekezdésére tekintettel a 112.  §
    (1)   bekezdése   alapján  alkalmazott  joghátrányoknak   ilyen
    különleges   esetben  fontos  szerepe  lehet   az   alkotmányos
    alapstruktúrát tiszteletben nem tartó műsorszolgáltatók  elleni
    fellépés  során”.  (ABH 2007, 592, 608.) Mindkét  határozatában
    hangsúlyozta  az  Alkotmánybíróság azt, hogy  a  közhatalomként
    fellépő    hatóság    nem    egyedi    jogvédelmet    lát    el
    kontrollhatáskörének gyakorlásakor, azaz eljárása nem érinti  a
    személyhez   fűződő   jogaikban   a   műsorszolgáltatás   révén
    megsértett  személyek jogérvényesítését. A hatóság  „az  emberi
    jogokban  megjelenő  alapvető  értékek”  tiszteletben  tartását
    kényszeríti  ki,  illetve „az alkotmányos rend  alapját  alkotó
    egyenlő    méltóságot   semmibe   vevő   ideológiát    hirdető”
    műsorszolgáltatóval szemben lép fel eljárása során.
       A   1006/B/2001.  szám  alatti  határozatában  az   alapjogi
    viszonyítás    tesztjét    alkalmazva    az    Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy  a  szerkesztői  szabadság  Médiatv.-beli
    korlátozása   az   Abh.1.-ben  megjelölt   okokra   tekintettel
    szükséges,  a  közigazgatási szankció  pedig  —  a  büntetőjogi
    szankciórendszerhez képest — arányos. [ABH  2007,  1366,  1373-
    1376.]

      2.3. Az Alkotmánybíróság a polgári jogi jogviszonyok keretein
    belül is értelmezte a véleményszabadság alapjogának terjedelmét
    a   Ptk.   sajtó-helyreigazításra  vonatkozó   rendelkezéseinek
    módosítása   kapcsán.   A  személyhez   fűződő   jogok   között
    szabályozott,  sajtó útján elkövetett jogsértések  esetében  az
    Alkotmánybíróság a sajtót megillető vélemény- és sajtószabadság
    korlátozhatóságát a jogsérelmet szenvedett személy  személyesen
    érvényesített  becsületvédelemére  vezette  vissza.   [57/2001.
    (XII. 5.) ABH 2001, 484, 495.]

      A  véleménynyilvánítással megvalósított jogsértések esetén  a
    magatartás  tanúsításának körülményeihez  igazodóan  a  védelem
    többféle  lehet, a jogrend — jogági megkötés nélkül —  lehetővé
    teszi    úgy   a   közhatalmi   fellépést,   mint   az   egyéni
    jogérvényesítést.   A   véleménynyilvánítás    révén    okozott
    jogsértésekkel  szemben  tehát sem a társadalom,  sem  pedig  a
    sértett személy nem eszköztelen.
      Az  Alkotmánybíróság gyakorlata következetes  abban,  hogy  a
    véleményszabadság  korlátozhatóságát  és   annak   mértékét   a
    jogsértő  magatartás  és az okozott alanyi  jogsérelem  közötti
    viszony  intenzitása  határozza  meg.  aAlanyi  jogban  okozott
    sérelem   a   kommunikációs  anyajog   súlyosabb   korlátozását
    indokolja, ugyanakkor az alanyi jog közvetett sérelme, avagy ha
    a megsértett védett jogi tárgy nem hozható összefüggésbe alanyi
    jog  sérelmével, a véleménynyilvánítás szabadsága kevéssé  vagy
    egyáltalán nem korlátozható.

      3.  Mivel  a  vizsgált  új  tényállás  létrehozásának  indoka
    bizonyos  közösségekhez tartozók emberi méltóságának, általános
    személyiségi    jogának    védelme,    ezért    szükséges    az
    Alkotmánybíróság  emberi méltósághoz fűződő joggal  kapcsolatos
    gyakorlatának     összefoglaló    jellegű    áttekintése.     A
    véleménynyilvánítás szabadsága sem korlátozhatatlan jog,  és  a
    gyűlöletbeszéd   esetében  különösen  felmerül   a   korlátozás
    jogossága. A korlátozás egyik lehetséges indoka a közrend és  a
    köznyugalom   védelme.  Ez  a  fajta  korlátozás  alkotmányosan
    kevéssé  igazolható.  Sokkal  súlyosabban  esik  latba,  ha   a
    gyűlöletbeszéd a személyiségi jogokat sérti, az ilyen beszédnek
    meghatározható áldozatai vannak, és a korlátozást az  áldozatok
    szemszögéből is meg kell ítélni. (Abh.1. ABH 1992, 167, 178.)
      Az  Alkotmány  54.  §  (1) bekezdése értelmében  „[a]  Magyar
    Köztársaságban  minden  embernek  veleszületett  joga  van   az
    élethez  és  az emberi méltósághoz, amelytől senkit  nem  lehet
    önkényesen   megfosztani”.   Az  Alkotmánybíróság   az   emberi
    méltóságot  az  általános személyiség joggal  azonosította,  az
    élethez  való  joggal egységben oszthatatlannak  [23/1990.  (X.
    31.) AB határozat, ABH 1991, 88, 93.] és az emberi léttel eleve
    együtt    járó   minőségként   korlátozhatatlannak   tekintette
    [64/1991.  (XII.  17.) AB határozat ABH 1991,  301,  309.].  Az
    Alkotmány  54. § (1) bekezdésében garantált emberi  méltósághoz
    fűződő   jog   tehát   nem   a  személy  szubjektumától   függő
    méltóságérzethez kapcsolódik, hanem azt jelenti, hogy a jog  az
    életet az emberi minőséggel együtt ismeri el, és kapcsol  ahhoz
    elidegeníthetetlen jogokat.
       Ezért   az   embertől  elválaszthatatlan  méltóság   jogilag
    megragadható  azon attribútumai, amelyeket az  Alkotmánybíróság
    az   emberi   méltósághoz   fűződő  jogból,   mint   anyajogból
    alapjogként   bontott  ki  (önrendelkezési   jog,   személyiség
    kiteljesítése,  személyiség integritásához való jog,  általános
    cselekvési szabadság), szintén csak az emberhez kapcsolhatóak.
     Mindebből az következik, hogy az Alkotmánybíróság az Alkotmány
    és   a   Ptk.  alapján  az  általános  személyiségi  jog  egyik
    megfogalmazásaként    megjelenő    emberi    méltóság     jogát
    szükségképpen  köti a természetes személyhez,  mert  fogalmilag
    kizárt,   hogy  e  jogot  személyek,  avagy  személyösszességek
    jogaként értelmezze.
      Az Alkotmánybíróság III. 2. pontban ismertetett gyakorlatából
    egyértelmű,   hogy  az  emberi  méltóság  jogából   levezethető
    becsülethez,   jóhírnévhez  fűződő  joggal   szemben   bizonyos
    esetekben a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának is meg
    kell hajolnia. A véleménynyilvánítással becsületében megsértett
    személy   —   a  cselekmény  egyéb  körülményeitől  függően   —
    büntetőjogi, közigazgatási, avagy polgári jogi úton és az adott
    jogág  szerinti  szankció  alkalmazásával  elégtételt  vehet  a
    jogsértőn.
     Mindazonáltal az Alkotmánybíróság nem zárta ki az egyénnek egy
    bizonyos  közösséghez  fűződő  viszonyára  tekintettel   viselt
    „méltósága”  védelmének jogi lehetőségét.  Az  Abh1.-ben  utalt
    arra,  hogy  „(…) a közösségek méltósága a véleménynyilvánítási
    szabadság  alkotmányos korlátja lehet”. [Abh1. ABH  1992,  167,
    187.]
    A fentiekben kifejtettek szerint tehát a „közösségek méltósága”
    önálló  alapjogként nem értelmezhető. A természetes  személynek
    az  Alkotmány  54.  §  (1) bekezdése alapján elidegeníthetetlen
    joga,  hogy másokkal egyenlő méltóságúként kezeljék,  és  ez  a
    joga a jogrend által is védelemben részesüljön. Egy közösséghez
    tartozás az ember személyiségének meghatározó jelentőségű eleme
    lehet.   Ha   a   véleménynyilvánítás   a   közösség   egészére
    vonatkoztatott,  a  közösség  tagjainak  megkérdőjelezhetetlen,
    lényeges tulajdonságával áll összefüggésben, és akár a közösség
    létét  is  megkérdőjelezően szélsőséges,  akkor  a  közösséghez
    tartozó  személy  joggal várhatja a jogrend  által  biztosított
    védelmet.   Ez  a  véleménynyilvánítás  szükséges  korlátozását
    jelentheti,  amely  azonban csak akkor alkotmányos,  amennyiben
    arányos az elérni kívánt céllal.

    4.  A  Ptkmód. alkotmányossági vizsgálata szükségessé  teszi  a
    személyhez  fűződő  jogok  védelmére  vonatkozó  polgári   jogi
    szabályozás  jellegzetességeinek  bemutatását,  valamint  ezzel
    összefüggésben   a   Ptkmód.   tartalmának   vizsgálatát.    Az
    Alkotmánybíróság  annyiban  tartotta  szükségesnek  a   Ptkmód.
    polgári  jogi  alapú  dogmatikai elemzését,  amennyiben  az  az
    elnöki indítványban foglaltak elbírálásához szükséges.
      Az  Alkotmánybíróság  38/1993.  (VI.  11.)  AB  határozatában
    kiemelte,  hogy  „[a]  »jogot«  végül  is  a  bíróságok   saját
    értelmezésük szerint állapítják meg.” [ABH 1993. 256, 262.].  A
    „jog”  eszerint  az,  amit  a bírói gyakorlat  a  jogszabályból
    egyedi  jogviták  sokaságának rendezésén keresztül,  lehetséges
    egyéb  tartalmak  mellett,  értelmezés  útján  a  jogszabályból
    kibont.  Az Alkotmánybíróság hatásköre arra terjed ki,  hogy  a
    bírói  értelmezés  megmarad-e az Alkotmány keretei  között.  Az
    Alkotmánybíróság  a  továbbiakban a bírói  jogalkalmazás  által
    kialakított  azon környezetet vizsgálja, amelyben  az  előzetes
    normakontroll tárgyát képező rendelkezések hatályosulnának.

      4.1.  A  Ptk.  vizsgált módosításával  a  személyhez  fűződő,
    eddigiekben   nevesített  jogok  mellett  egy  új,   védelemben
    részesített  jog  jön  létre. A jogalkotó célja  a  személyiség
    lényegi  vonásához  tartozó,  meghatározó  tulajdonság  alapján
    elkülönült egyes csoportok tagjai emberi méltóságának  védelme.
    A    jogalkotó   részben   megjelöli   azokat   a   meghatározó
    tulajdonságokat,  amelyeket csoportképzőként  elfogad,  részben
    azonban    a   jogalkalmazásra   bízza   további   csoportképző
    tulajdonságok   el-,  illetve  felismerését.  A   jogsértés   e
    tulajdonság  becsmérlésében jelenik meg, amely közelebbről  nem
    meghatározott     magatartás     útján,     bármely      „sértő
    megnyilvánulással” megvalósítható.
     A módosítás lényeges vonása, hogy a jogalkotó szándéka szerint
    nem  a  személyösszességet  ismeri  el  sértettként,  azaz  nem
    „kollektív jogot” alkot, hanem a magát a közösséghez tartozónak
    valló  egyén számára kívánja megteremteni a védelem lehetőségét
    arra  az  esetre,  ha a közösséget sérelem éri.  A  Ptkmód.-hoz
    fűzött   törvényi   indokolás  értelmében,   mivel   az   egyén
    közösséghez tartozása egyéni döntésen alapul, és a jogsértéssel
    okozott,  közösséget ért sérelem ilyen esetben „átsugárzik”  az
    egyénre,  így  mindez  együtt  kellően  megalapozza  az  egyéni
    fellépés lehetőségét.
      A  megalkotott tényállás további, döntő eleme az  a  törvényi
    vélelem,  amely kétségbe vonhatatlanná kívánja tenni a jogsértő
    és  a jogsértéssel szemben fellépő, magát sértettként megjelölő
    személy  között a jog által létrehozott kapcsolatot. A  polgári
    jogi felelősség meghatározó elemét jelentő kimentés lehetőségét
    a Ptkmód. azzal zárja ki, hogy a jogsértő nem hivatkozhat arra,
    hogy  a magát sértettként megjelölő személy és a kinyilvánított
    vélemény között nincs közvetlen kapcsolat.
       Végül   a   jogalkotó  a  jogsértéssel  szembeni  jogvédelem
    lehetőségét  nemcsak a személyösszességhez tartozóként  fellépő
    egyének, hanem olyan társadalmi szervezetek előtt is megnyitja,
    amelyek   céljaik   szerint   nem  alanyi-,   hanem   közérdekű
    alapjogvédelmi  tevékenységet látnak el. A  Ptkmód.  a  jogvédő
    szervezetek   esetében  csupán  a  sikeres   fellépés   kapcsán
    alkalmazható szankció tekintetében tartalmaz korlátozást.

      4.2. A több évtizedes bírói gyakorlat szerint a polgári  jogi
    személyiségvédelemmel   kapcsolatos  jogviszonyok   a   polgári
    (vagyoni)  viszonyok sajátosságaival mutatnak  hasonlóságot.  E
    szerint   a   polgári   jogi   személyiségvédelem   az   egyéni
    jogérvényesítés  lehetőségét nyújtja az  egyenrangú  jogalanyok
    között létrejött jogviszonyokban. A polgári jog területén a jog
    szerepe   elsődlegesen   rendező,   helyreállító,   érdek-   és
    értékkiegyenlítő  jellegű,  ami  azt  jelenti,   hogy   a   jog
    elsődleges  szerepe a megsértett jog reparációja, a keletkezett
    kár    kiegyenlítése,   avagy   a   sérelem   előtti    állapot
    visszaállítása. Ezért szemben a büntetőjoggal, és közigazgatási
    joggal, amelyek a közhatalom eszközével és szankciórendszerével
    kívánják  a személyek magatartását befolyásolni, a polgári  jog
    középpontjában   az   egyenrangú   személyek   kiegyensúlyozott
    viszonyában keletkezett sérelmek orvoslása áll.
      A  Ptk. 75. § (1) bekezdése értelmében „[a] személyhez fűződő
    jogokat  mindenki  köteles  tiszteletben  tartani.  E  jogok  a
    törvény védelme alatt állnak.” A magánjog tehát a személyiséget
    a   maga  egészében,  egységesen  és  oszthatatlanul  részesíti
    védelemben  még  akkor  is, amikor a  személyiségi  jogok  Ptk.
    szerinti    különös    tényállásai    a    személyiség    egyes
    attribútumainak, az általános személyiségi jogból a  jog  által
    megragadható,   és   a   külvilág  számára   észlelhető   egyes
    jogosítványokat külön is védett jogként nevesítik. Mindamellett
    a  személyiség  belső világa, a külvilág számára rejtve  maradó
    tulajdonságok a jog számára nem elérhetőek.
      A  védelem mindenkivel szemben fennáll, a személyiségi joggal
    kapcsolatos  jogviszonyok abszolút szerkezetűek. A személyiségi
    joggal  rendelkező konkrét személy áll tehát szemben a meg  nem
    határozható   kötelezetti  sokasággal,  azaz   mindenkivel.   A
    jogosult   személy   bárkivel  szemben,   aki   jogalanyisággal
    rendelkezik,  követelheti  jogainak  tiszteletben  tartását   —
    amennyiben  azt szükségesnek ítéli. Jogainak védelme  érdekében
    fellépése személyes, egyéni megfontoláson alapuló döntés.
      Ezek  azok a polgári jogi alapvetések, amelyek mentén a bírói
    gyakorlat  a  Ptk.  IV. Cím, VII. fejezet,  „személyhez  fűződő
    jogok”  alá  tartozó  rendelkezéseket értelmezi.  A  Legfelsőbb
    Bíróság  Polgári Kollégiumának — sajtó-helyreigazítási  ügyekre
    nézve  meghozott,  de  személyhez fűződő  jogokkal  kapcsolatos
    jogvitákban   is  alkalmazott  —  12.  számú   és   13.   számú
    állásfoglalásai   és   az   azon   alapuló   ítéleti   döntések
    egyértelművé  teszik, hogy a Ptk. 76. §-ában foglalt  személyes
    jogok  megsértése  nem a személy szubjektív  „érzete”  alapján,
    hanem  akkor következik be, amikor annak a külvilág számára  is
    kézzel fogható jelei vannak: a jogsértő magatartás és a személy
    személyhez  fűződő jogainak megsértése között közvetlen,  és  a
    külvilág  számára is egyértelmű a kapcsolat. A bírói  gyakorlat
    mindezt  a  „személyes érintettség” követelményével  fogalmazza
    meg.  Ezen  túlmenő, de ezzel összefüggő az a Ptk.  85.  §  (1)
    bekezdése szerinti szabály, amely a jogaiban megsértett személy
    személyes  jogérvényesítésének lehetőségét  biztosítja.  Nem  a
    személyes jogérvényesítési kötelezettség tehát az, ami  kizárja
    a   személy   „kereshetőségi  jogát”  a  közösség  méltóságának
    megsértése  esetén, hanem az a tény, hogy a  jog  csak  konkrét
    személlyel  összefüggésben, a külvilág  számára  is  egyértelmű
    esetben  tudja értelmezni a személyiségi jogot, és a  Ptk.  75.
    valamint 76. §-a ezt a szükségszerűséget deklarálja.
     A jogalkotó a fenti jellegzetességekkel bíró jogi keretek közé
    kívánja  terelni az általa meghatározott tulajdonságok  alapján
    közösségnek    tekintett   személyösszességek   védelmét,    az
    összehasonlítható jogrendszerű és történelmű  európai  országok
    gyakorlatától eltérően, az egyéni jogvédelem eszközét  rendelné
    a   közösségek  védelmére.  Az  1990-es  évtized  első  felében
    kialakított   szabályozások   szerint   azokban   az    európai
    országokban,  ahol a becsületvédelem kiterjed egyes  közösségek
    kollektív   védelmére  is,  a  jogalkotó  az  esetek   túlnyomó
    többségében  a  büntetőhatalom eszközét alkalmazta.  A  polgári
    jogi  szabályozás háttérként, és a bűncselekmény  elkövetésének
    megállapítása    esetére,   kártérítési    szankciórendszerének
    alkalmazásával jutott szerephez.

                                  IV.

     1. Az elnöki indítvány a szabad véleménynyilvánítás aránytalan
    korlátozásának ítéli a Ptkmód. rendelkezéseit. Ebben  a  körben
    indítványát  azzal indokolja, hogy a jogsértés megállapítására,
    a  törvényi  vélelemmel támogatott „átsugárzásra” lényegében  a
    csoport   és   az   egyén   közötti  kapcsolat   intenzitásától
    függetlenül, meglehetősen tág keretek között, és akkor kerülhet
    sor,   amennyiben   az   adott   közösség   kisebbségben   van.
    Aránytalanságra vezet továbbá az is az indítvány szerint,  hogy
    a   közösség  bármely  tagja,  de  társadalmi  szervezetek   is
    felléphetnek a közösséget sértő véleménynyilvánítással szemben.

      1.1.  Az  elvégzendő alkotmányossági vizsgálat  szempontjából
    döntő    jelentőségű,   hogy   a   megválasztott   identitásnak
    bizonytalanok  a  határai.  Sokféle  identitás   létezhet,   az
    identitás   a  külvilág  számára  érzékelhető  megnyilvánulásai
    változóak,   ugyanúgy,   ahogy   a   jog   által   megragadható
    vonatkozásai  is bizonytalanok. Az ember bármely identitásjegye
    (politikai,   kulturális,   szexuális,   etnikai,   történelmi,
    földrajzi,   stb.)  olyan  életesemények  sorozatán   keresztül
    formálódik,  amelyeket  csak részben, bizonyos  határok  között
    irányít  az  egyén,  ugyanakkor az így  szerzett  tapasztalatok
    szükségszerűen   épülnek   be  az  ember   személyiségébe.   Az
    vnrendelkezés  joga  tehát nem az életesemények  választásában,
    hanem  abban áll, hogy ezt a személy fel- és elismeri, valamint
    kifelé  vállalja  vagy  képviseli. A  külvilág  és  a  jog  nem
    minősítheti   az   egyén   megvallott   identitását,   és   nem
    kényszerítheti  az  attól  való  elhatárolódásra,  illetve  más
    identitás megvallására.
     Az Alkotmánybíróság gyakorlatában eddig a vallási meggyőződést
    és  a kisebbséghez tartozást nevesítette a személyiség lényeges
    vonását   meghatározó   tulajdonságként.  Az   Alkotmánybíróság
    4/1993.  (II.  12.) AB határozatában a lelkiismereti  szabadság
    jogát a személyiség integritásához való jogként értelmezte,  és
    megállapította,  hogy  „[a]  lelkiismereti   szabadság   és   a
    vallásszabadság külön is nevesített joga azt ismeri el, hogy  a
    lelkiismereti meggyőződés, s ezen belül, adott esetben a vallás
    az  emberi  minőség  része, szabadságuk  a  személyiség  szabad
    kibontakozásához  való  jog  érvényesülésének  feltétele”  [ABH
    1993,  48,  51.].  „A  vallás  (…)  a  hívő  számára  a  teljes
    személyiséget   és   az   élet  minden  területét   érinti   és
    meghatározza” [ABH 1993, 48, 65.].
      A  22/1997.  (IV.  25.) AB határozatában, ugyancsak  az  élet
    minden   területét,   a  személyiség  teljességét   meghatározó
    tulajdonságként  értelmezte az Alkotmánybíróság  a  nemzeti  és
    etnikai kisebbséghez tartozás helyzetét [ABH 1997. 107,  116.].
    Ezt  az  álláspontot erősítette meg a kisebbségi önkormányzatok
    megválasztásával   kapcsolatos   45/2005.   (XII.    14.)    AB
    határozatában is [ABH 2005, 569.].
      Ezen  esetekben  a  vallási és a nemzeti, etnikai  közösségek
    számára  elismert kollektív jog(ok), a közösségkénti elismerést
    jelenti(k).  A közösséghez tartozó egyén számára  e  helyzetből
    fakadó   alanyi   jogok   érvényesítése   ugyanakkor   nem    a
    társadalommal    szembeni   fellépést,   hanem    a    közösség
    megalapozott,     és     alkotmányosan     indokolt     pozitív
    megkülönböztetését   jelentette,  amellyel   az   állam   aktív
    magatartása, intézményvédelmi kötelezettsége párosult.
      A  Ptk.  módosított 76/A. § (1) bekezdésében olyan személyhez
    fűződő  alanyi  jogokat sorol fel, melyeknek  alanya  kizárólag
    természetes  személy  lehet. Ugyanakkor a bekezdés  szövegezése
    nem  az  egyes emberre utalással, hanem „személyek  e  vonással
    rendelkező,  a  társadalmon  belül  kisebbségben  lévő   körére
    vonatkozik”   kitétellel  zárul.  A  vizsgált   rendelkezés   a
    felsorolt   alanyi  jogok  tartalmának,  a  jogsértés   folytán
    keletkező   igények   érvényesítéséről  való   döntés   jogának
    megfogalmazása miatt „alanytalanná” válik. A Ptkmód. értelmében
    így a becsmérlő magatartás közösségekkel összefüggésben valósul
    meg,  amely  közösségek  a törvényben taxatív  módon  megjelölt
    tulajdonságok alapján létrejött, jogalanyiságukat tekintve  nem
    értelmezhető, tagjaik és összetételük szempontjából jogilag nem
    körülhatárolható   személyösszességeknek   minősülnek.    Ezért
    önálló,   „megsérthető”   jogokkal   sem   rendelkezhetnek.   A
    felsorolás   részben   normatív   erővel   deklarál    bizonyos
    „megsérthető”  csoportképző  tulajdonságokat,  részben  viszont
    megadja  a  lehetőséget továbbiak jogértelmezés  útján  történő
    elismerésére. Mivel az identitás vállalása és megvallása egyéni
    döntés  kérdése, ezért a csoporthoz tartozást a közösség  tagja
    kétségbe vonhatatlan nyilatkozatával „igazolja”.
      A  Ptkmód.  1. § (1) bekezdése esetében a közösség tagjakénti
    fellépés „másokkal”, azaz mindenkivel szembeni jogérvényesítést
    biztosít,  „mások”  véleményszabadságának korlátozása  árán.  A
    jogérvényesítés   az  identitás  megvallásán,   a   közösséghez
    tartozás  kinyilvánításán, azaz az egyén  önrendelkezési  jogán
    nyugszik, amellyel szemben egy kritériumot támaszthat a jog, és
    az   a   jóhiszeműség.  Egyéb  igazolási  kötelezettség,  külső
    kontroll,  a  megvallott identitással, az  egyén  és  az  adott
    közösség  közötti kapcsolattal és annak intenzitásával szembeni
    kétség   vagy   ellenőrzés  értelmezhetetlen.   Tekintettel   a
    személyiséget     meghatározó,     csoportképzésre     alkalmas
    tulajdonságok sokaságára, valamint a közösséghez tartozó  egyén
    önrendelkezésén    alapuló   fellépésének    lehetőségére,    a
    szabályozás    ezen    módja   a   szabad   véleménynyilvánítás
    korlátozásának  lehetőségét  nem a  minimumra  szorítja,  hanem
    éppen ellenkezőleg, gyakorlatilag parttalanná teszi.

      1.2.  A  Ptkmód.  1. § (2) bekezdésében felállított  törvényi
    vélelem   megbontva  a  polgári  jogviszony   4.   2.   pontban
    hivatkozott  abszolút szerkezetét, a védelem középpontjába  nem
    közvetlenül  az  egyén  személyiségi  jogát  állítja,  hanem  a
    személyösszességet  összetartó azon  tulajdonságot,  amelyet  a
    jogalkotó  a  személyiség  részeként  feltételezve  kivetít   a
    konkrét  személy személyiségére. A jogalkotó — a  polgári  jogi
    dogmatikai  követelményekre való tekintettel,  mégis  közvetett
    módon  —  így konstruálja meg a polgári jogi értelemben védendő
    személyiségi  jogot. A kivetítés révén — csupán  áttételesen  —
    éri   el,  hogy  bár  a  sérelmezett  magatartás  címzettje   a
    személyösszesség,  a jogérvényesítésre mégis  konkrét  személy,
    személyek   válnak   jogosítottá.  A  sérelmezett   magatartást
    tanúsító pedig a megdönthetetlen törvényi vélelemre tekintettel
    nem vonhatja kétségbe e kapcsolatot. A jogsértéssel keletkezett
    felelősség  alól  tehát csak a becsületvédelemnek,  illetve  az
    emberi  méltóság védelmének a bírói gyakorlat által  kimunkált,
    általános szabályai alapján mentesülhet. A kivetítés,  avagy  a
    törvényi  indokolásban  alkalmazott „átsugárzás”  technikájának
    Ptkmód.-beli  alkalmazása miatt egyértelmű, hogy a jogsértéssel
    nem   konkrét  személy  alanyi  joga  sérül,  hiszen  erre   az
    eredményre  megdönthetetlen törvényi vélelem útján, áttételesen
    lehet  csupán eljutni. A védelem tárgya a közösséghez  tartozók
    kollektív méltóságának jog által létrehozott elvont fogalma.
      Ahogy  arra  az  Alkotmánybíróság a III.  4.  2.  pont  alatt
    részletesen  kitért, a Ptk. a személyhez fűződő  jogok  védelme
    kapcsán   az   alanyi   jogaiban  sértett  személyt   részesíti
    védelemben  személyes jogérvényesítés esetén.  Nem  tekintve  a
    közhatalmat     gyakorlók     tevékenységével     kapcsolatosan
    megfogalmazott  nyilvános  értékítéleteket,  véleményalkotással
    még  ebben  az  esetben is csak akkor valósul meg a  jogsértés,
    amennyiben az indokolatlanul bántó, vagy megalázó értékítéletet
    tartalmaz (BH 2006. 397.; EBH 2006. 1397.)
     A vizsgált törvényi rendelkezés esetében a jogérvényesítésre a
    magát  a  közösséghez tartozónak tekintő bármely tag  jogosult,
    tekintet  nélkül  a  közösség  más  tagjainak  fellépésére.   A
    párhuzamos  igényérvényesítés lehetőségét, illetve  az  egymást
    követő   perek  láncolatát  a  Ptkmód.  nem  zárja  ki,   ezzel
    megteremti  annak  a  lehetőségét,  hogy  a  Ptkmód.-ba  ütköző
    magatartásért  többszörösen  kell  a  jogsértőnek  felelősségét
    vállalnia,  adott  esetben anyagilag is helytállnia.  Ugyanazon
    jogsértő  magatartás  tehát  annyiszor  kerül  értékelésre,  és
    szankcionálásra,   ahány  személy  a  közösség   becsmérlésében
    megnyilvánuló  véleménynyilvánítást — a kivetítés lehetőségével
    ilve — sérelmesnek ítéli.
       A   Ptkmód.   1.   §  (3)  bekezdése  ugyanakkor   a   sértő
    megnyilvánulással  szembeni fellépésre  jogosítja  a  közhasznú
    vagy   kiemelkedően  közhasznú  társadalmi   szervezetet   vagy
    alapítványt  is. A jogalkotó a párhuzamos vagy  egymást  követő
    igényérvényesítést   a   közösség   tagjai   és   a   közérdekű
    igényérvényesítés viszonylatában sem zárja ki. A módosítás ezen
    iránya   az   alanyi  jogvédelmen  és  az  absztrahált   emberi
    személyiség  védelmén  túl,  az emberi  és  állampolgári  jogok
    szinte végtelen körére utal.
      A törvényi indokolás értelmében a közérdekű igényérvényesítés
    lehetősége   a  fogyasztóvédelmi,  illetve  a  környezetvédelmi
    szabályozás   által  megteremtett  precedenseken   alapul.   Az
    indokolásban    hivatkozott    —    de    további,    közérdekű
    keresetindításra  lehetőséget biztosító — szabályozások  minden
    esetben  olyan  közérdeket ismernek el a  társadalmi  szervezet
    önként  vállalt és alapszabályában megjelölt céljaiban, amelyek
    alanyi   jogok   érvényesítése  révén  nem,  vagy   nem   kellő
    hatékonysággal  valósíthatóak meg. A  személyhez  fűződő  jogok
    esetében  a  jogviszony  sajátossága  éppen  olyan  alanyi  jog
    érvényesítése,   amely  a  személyesen  elszenvedett   sérelmen
    alapul, ezért volt arra szükség, hogy a közösséget ért sérelmet
    a   jogalkotó   alanyi  joggá  transzformálja.   A   fellépésre
    jogosított  egyének  tehát  nem a közösségnek  biztosított  jog
    védelmében,   hanem   sajátjukká  tett,   megsértett   jogaikat
    érvényesítik.  Ebben  az összefüggésben a társadalmi  szervezet
    közérdekű  jogérvényesítése részben  értelmezhetetlen,  részben
    pedig   a   társadalmi  szervezetek  számára   biztosított,   a
    fentiekhez  hasonlóan  korlátlan  igényérvényesítési  lehetőség
    miatt alkotmányellenes. A jogalkotó által választott megoldás a
    jogbiztonság  követelményével  összeegyeztethetetlen,  mert   a
    Ptkmód.-nak  az  emberi és állampolgári jogok,  az  alkotmányos
    alapjogok  és  a  személyhez fűződő alanyi jogok  tisztázatlan,
    együttes  alkalmazása  mind alanyi,  mind  tartalmi  értelemben
    parttalanná teszi a jogvédelmet.
      Az  1.1.  valamint  az  1.2. pontokban  kifejtettekből  az  a
    következtetés  vonható  le,  hogy a  jog  által  meghatározott,
    absztrakt  védett  jogi  tárgy  megsértéséért  fennálló   olyan
    felelősség,  amely  —  a  Ptk. 84.  §-a  szerinti  —  szankciók
    párhuzamos,   avagy   ismételt   alkalmazására   vezethet,    a
    véleménynyilvánítás   szabadságának   aránytalan   korlátozását
    jelenti.  A  szabályozás  ezen  módja  azonban  ellentétes   az
    alapjogi  teszt  azon jogalkotó elé állított  kötelezettségével
    is,  amely  szerint a jogalkotó köteles a cél elérése érdekében
    szükséges   legenyhébb  eszközt  alkalmazni.  A  polgári   jogi
    szankció  a  jogrend felelősségi rendjében  ugyan  nem  minősül
    „ultima  ratiónak”,  mégis  a több peres  eljárásban  elfoglalt
    kényszerű    alperesi    pozíció,   a    jogsértés    többszöri
    megállapíthatósága,  és  többszörös  nyilvános   elégtételadási
    kötelezettség,    illetve   a   bírói    mérlegeléstől    függő
    (kártérítési, nem vagyoni) anyagi jellegű szankció önmagában is
    meghaladja   a  „legenyhébb  eszköz”  alkalmazására   vonatkozó
    jogalkotói kötelezettséget, következésképpen sérti az Alkotmány
    8.   §   (2)   bekezdését,  valamint  61.  §  (1)  bekezdésében
    foglaltakat.

      A  Ptkmód.  a  kifejtettek értelmében  a  személyiségi  jogok
    védelme   körében  egyidejűleg  nyitja  meg  a  jogérvényesítés
    lehetőségét  az egyéni, a csoport és az össztársadalmi  érdekek
    érvényesítése előtt, ezzel lényegében sajátos „actio popularis”-
    t  hozva  létre.  Rámutat  az  Alkotmánybíróság  arra,  hogy  a
    szükségtelen, parttalan és az alapjog gyakorlását  aránytalanul
    korlátozó   actio   popularis   annak   a   jogintézménynek   a
    deformálódásához,    átértelmezéséhez    vezethet,     amelynek
    létrehozása,  működtetése egyébként az  állam  intézményvédelmi
    kötelezettségének körébe tartozik.

      2.  A Ptkmód. 1. § (1) bekezdése a személyiségvédelem alapját
    képező  közösséget — a közösség tagjai személyiségének  részévé
    tett  tulajdonság mellett — a társadalmon belüli  kisebbségként
    jellemzi. Ebből következőleg a szabályozás nem csupán az  adott
    közösségek   méltóságának  védelmét,   hanem   ezen   belül   a
    kisebbségben  lévő  közösségek  méltóságának  védelmét  kívánja
    megvalósítani.
      Az  Alkotmánybíróság kialakult gyakorlatot  követ  az  alanyi
    jogok    esetében    alkalmazott    pozitív    megkülönböztetés
    alkotmányossági  mércéjével kapcsolatban.  „A  megkülönböztetés
    tilalma  arra  vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként,
    egyenlő  méltóságú személyként kell kezelnie,  azaz  az  emberi
    méltóság  jogán  nem  eshet  csorba,  azonos  tisztelettel   és
    körültekintéssel,   az   egyéni   szempontok   azonos   mértékű
    figyelembevételével  kell  a  jogosultságok   és   kedvezmények
    elosztásának szempontjait meghatározni.” [9/1990. (IV. 25.)  AB
    határozat,   ABH   1990,  46,  48.]  Alanyi  jogok   esetén   a
    megkülönböztetés tilalmába ütközik az a szabályozás,  amely  az
    adott   szabályozási  koncepción  belül  a  homogén   csoportba
    tartozókra  vonatkozóan  —  a tárgyilagos  mérlegelés  szerinti
    ésszerű  indok  nélkül, azaz önkényesen —  eltérő  szabályozást
    tartalmaz.  [elsőként:  61/1992. (XI. 20.)  AB  határozat,  ABH
    1992,  280,  281.] Az ilyen szabályozás végső fokon  az  emberi
    méltóság  alapjogát  sérti, mert ilyen  esetben  a  törvényhozó
    bizonyosan   nem  kezelte  az  érintetteket  azonos   méltóságú
    személyként,  s  nem értékelte mindegyikük szempontjait  azonos
    körültekintéssel,  figyelemmel  és  méltányossággal.  Az  ilyen
    szabályozás    a    „pozitív    diszkrimináción    belül     is
    alkotmányellenes” [35/1994. (VI. 24.) AB határozat,  ABH  1994,
    197, 200.].
      A  jelen  esetben a szabályozással létrehozott új, nevesített
    személyiségi jog alapját az képezi, hogy elismerhetőek olyan, a
    személyiségbe    beépült    tulajdonságok,    amelyek    egyben
    közösségteremtő funkcióval is rendelkeznek. Nincs a tárgyilagos
    mérlegelés  szerint ésszerű indoka annak, hogy  a  csoportképző
    tulajdonságok   csak  kisebbségként  létező  személyösszességet
    jellemezhetnek.  A  védelem  jogi  eszköze   azonban   csak   a
    kisebbségben  lévő  közösségek tagjait  illeti  meg.  Abban  az
    esetben,  amikor  a  védelem tárgya olyan  közösséget  jellemző
    tulajdonság,   amely   a   társadalom  egészéhez   viszonyított
    többséget jellemzi, a magukat a közösséghez tartozónak  tekintő
    személyek, lényegében számbeli többségükre tekintettel  védelem
    nélkül  maradnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a szabályozás  nem
    kezeli az érintetteket azonos méltóságú személyként, ugyanakkor
    az  eltérő  kezelésnek nincs a tárgyilagos mérlegelés  szerinti
    ésszerű indoka.
      Az  Alkotmánybíróság ezért megállapította,  hogy  a  vizsgált
    rendelkezés az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközik.

     3. Az elnöki indítvány értelmében az emberi méltósághoz fűződő
    alapjogból  kibontott perbeli önrendelkezés  elvébe  ütközik  a
    Ptkmód.  1.  §  (3)  bekezdése, amely az  1.  §  (1)  bekezdése
    szerinti jogsértés esetére perindítási jogot biztosít közhasznú
    vagy   kiemelkedően   közhasznú   társadalmi   szervezet   vagy
    alapítvány részére.
     A Ptkmód. törvényi indokolása értelmében az 1. § (3) bekezdése
    közérdekű  keresetindítási jogot biztosít a jogvédő  társadalmi
    szervezetek számára, amelynek szükségességét az indokolja, hogy
    a   sértetti  kör  egy  közösség,  illetve  közvetve  az  egész
    társadalom.   A  jogalkotó  ezt  a  keresetindítási   jogot   a
    fogyasztóvédelmi  és  a  környezetvédelmi  jogban  szabályozott
    közérdekű keresetindítási joggal állította párhuzamba.
     Az Alkotmánybíróság 1146/B/2005. AB határozatában vizsgálta és
    alkotmányosnak   ítélte   a  környezet   védelmének   általános
    szabályairól  szóló  1995. évi LIII. törvény  (a  továbbiakban:
    Ktv.)  98.  §  (1) bekezdésében, illetve 99. § (1) bekezdés  b)
    pontjában foglalt szabályozást. Megállapította, hogy Ktv. 99. §
    (1)   bekezdésében   a   környezetvédelmi  érdekek   védelmének
    képviseletére   létrehozott  egyesületek  és   más,   politikai
    pártnak,  érdekképviseletnek nem minősülő társadalmi  szervezet
    számára biztosított perindítási jog nem az Alkotmány 57. §  (1)
    bekezdésén alapuló jogosultság, mivel e szervezetek nem  egyéni
    jogsérelmek   orvoslására  jogosultak.  A   perindítás   indoka
    esetükben  „a  köz érdekében történő fellépés, egy  alkotmányos
    cél  és érték”, a környezethez való alapjog védelme [ABH  2006,
    1849,  1851.]. Az Alkotmány 18. §-ának értelmezése  kapcsán  az
    Alkotmánybíróság   már   korábban  megállapította,   hogy   „az
    egészséges  környezethez való jog (…) elsősorban önállósult  és
    önmagában  vett  intézményvédelem, azaz olyan sajátos  alapjog,
    amelynek  az  objektív,  intézményvédelmi  oldala  túlnyomó  és
    meghatározó.”  A  környezetvédelmi vonatkozású  alanyi  jogokat
    elsődlegesen   eljárási   jellegűnek   minősítette,   amelyeket
    hatósági eljárásokban gyakorolhatnak a jogosultak [28/1994. (V.
    20.) AB határozat, ABH 1994, 134, 138-139.]
       A  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény  (a
    továbbiakban:  Fgytv.)  39. §-a is a  fogyasztók  széles  körét
    érintő,  vagy  jelentős  nagyságú  hátrányt  okozó  tevékenység
    esetén  a  jogsértővel szembeni fellépés jogát, tehát  eljárási
    jogot   biztosít  a  fogyasztói  érdekek  képviseletét   ellátó
    társadalmi  szervezet  (vagy  a  fogyasztóvédelmi  hatóság,  az
    ügyész,   valamint   konkrétan  meghatározott   szolgáltatással
    kapcsolatban   a   Pénzügyi  Szervezetek  Állami   Felügyelete)
    részére.  A peres eljárás megindításának joga akkor is fennáll,
    ha  a károsult fogyasztók személye nem állapítható meg, illetve
    független     a     kárt    szenvedett    fogyasztók     alanyi
    jogérvényesítésétől.  A  társadalmi  szervezet  tehát   nem   a
    fogyasztó  alanyi  jogait  védi, hanem közérdekből,  jellegétől
    függő alkotmányos cél vagy érték érvényre juttatásáért lép fel.
       A   személyhez  fűződő  jogok  érvényesítésére  —  e   jogok
    sajátosságai  folytán  — csak személyesen  van  mód.  Éppen  az
    indokolta  a közösséghez tartozás „méltóságának” egyéni  alanyi
    joggá  transzformálását, hogy a polgári jogi  viszonyok  között
    személyhez  fűződő  jogként  érvényesíthetővé  váljon.  Így   a
    személyhez  fűződő jogok érvényesítése az egyén  autonómiájának
    körébe  tartozó kérdés. A társadalmi szervezet tehát az  egyéni
    jogsérelem  alapján  nem érvényesítheti a megsértett  közösség,
    illetve  közvetetten  az  egész  társadalom  jogait,  hiszen  a
    megsértett,  személyhez kötött jog csak a  közösséghez  tartozó
    személyeket illeti meg. A személyhez fűződő jog érvényesítésére
    a  személynek van csupán alanyi joga, aki eldöntheti, hogy jogi
    úton  kíván  érvényt szerezni annak, avagy  nem,  és  ha  igen,
    milyen   igényt   érvényesít.  Abban  az  esetben,   amikor   a
    szabályozás  az alanyi jog jogosultjának döntésétől függetlenül
    jogosít  fel  társadalmi szervezetet jogérvényesítésre,  az  az
    egyéni autonómia szükségtelen és aránytalan korlátozására vezet
    [1/1994.  (I. 7.) AB határozat, ABH 1994, 29, 35-36.;  20/1997.
    (III. 9.) AB határozat, ABH 1997, 85, 90-91.].
     A kifejtettek értelmében a Ptkmód. 1. § (3) bekezdése sérti az
    Alkotmány 54. § (1) bekezdését, valamint az Alkotmány 8. §  (2)
    bekezdésében foglaltakat is.

        A   Ptkmód.   alkotmányossági   vizsgálata   kapcsán   tett
    megállapításokkal   az   Alkotmánybíróság   nem   a   különböző
    közösségekhez   tartozók   védelmének   szükségességét    vonja
    kétségbe,  csupán az arányosságával kapcsolatban megfogalmazott
    elnöki   indítvány   megalapozottságát   állapította   meg.   A
    szabályozás ezen módja, a kivetített tulajdonságok sokasága, az
    „átsugárzás” technikájának parttalan alkalmazása,  valamint  az
    egyén  és  a közösség között e tulajdonságon alapuló  kapcsolat
    intenzitásának    törvényi   vélelme   nem    állja    ki    az
    Alkotmánybíróság  eddigiekben alkalmazott  alapjogi  tesztjének
    próbáját.
      Az  Alkotmánybíróság  e  határozatát  az  alkotmányellenesség
    megállapítására tekintettel tette közzé a Magyar Közlönyben.
                            Dr. Bihari Mihály
                       Az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter      Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Paczolay Péter    Dr. Trócsányi László
               előadó alkotmánybíró         alkotmánybíró
     Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A többségi határozat rendelkező részével egyetértek.
     Nem  értek  egyet  azonban azzal, hogy  az  Alkotmánybíróság  a
     határozata  indoklásában  nem  tekintett  át  olyan   általános
     kérdéseket és összefüggéseket, amelyek – megítélésem szerint  –
     elengedhetetlenek lettek volna a köztársasági elnöki  indítvány
     elbírálásához  (ilyeneknek tekintem:  a  véleménynyilvánításhoz
     való  jog mai értelme és tartalma; a közösségek méltóságának  a
     kérdése; a hazai igazságszolgáltatás tendenciáinak bemutatása.)
     Az  ezekről  kialakított véleményemet részletesen a 236/A/2008.
     számú AB határozathoz fűzött különvéleményemben fejtem ki.

     Budapest, 2008. június 30.
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A  határozat rendelkező részével egyetértek és egyetértek azzal
     is, hogy a határozat úgy ítélte meg, hogy a Ptkmód.-ban foglalt
     jogtechnikai   megoldás   nem   teljesíti   a   normavilágosság
     alkotmányos  követelményeit és ekként az  Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdése szerinti jogállamisági kritériumoknak nem felel  meg.
     Úgy  vélem, hogy a sértetti kör túlzottan tág körvonalazása,  a
     történelmi,  társadalmi,  származási, szociológiai  szempontból
     jelentősen eltérő személycsoportok egybevonása és gyakorlatilag
     actio  popularis-ra  emlékeztető locus  standi  megkonstruálása
     aránytalan     korlátozását    jelenti     a     szólás-     és
     véleménynyilvánítási szabadságnak.
     Ugyanakkor  a  magam  részéről  itt  is  irányadónak   tekintem
     mindazt,   amit  a  „gyalázkodás”  bűncselekményének   előzetes
     normakontrollját kérő köztársasági elnöki indítvány tárgyában a
     mai   napon   hozott  236/A/2008.  számú  határozathoz   fűzött
     párhuzamos  indokolásomban részletesen  kifejtettem  azokról  a
     nemzetközi  jogi  szabályokról,  amelyeknek  a  tükrében   kell
     vizsgálni az Abh1., Abh2. és Abh3. tételeit és axiómáit.

     Budapest, 2008. június 30.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Trócsányi László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek  a  határozat  IV.  2.  és  3.  pontjaival  és  erre
     tekintettel  a  Polgári Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.
     törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2007. október  29.
     napján elfogadott törvény alkotmányellenes, azzal azonban, hogy
     álláspontom szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló  1959.  évi
     IV.  tv.-nek  a  kiegészítését  tervező  76/A.  §  (1)  és  (2)
     bekezdése   nem   ütközik  az  Alkotmány  8.   §   (2)   és   a
     véleménynyilvánításhoz való jogról szóló 61. § (1) bekezdésébe.

     A  Ptk. 85. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogokat
     (a  jelen határozat szempontjából irreleváns kivételekkel) csak
     személyesen  lehet  érvényesíteni. Bár ez a  szabály  nyelvtani
     értelmezés szerint pusztán azt tiltja, hogy egy adott  személyt
     ért sérelemért egy másik személy perelhessen, az esetjog ezt  a
     tiltást kiterjesztően értelmezi.

     A  bírói  gyakorlat a Legfelsőbb Bíróság 1984-es PK 432.  és  a
     jelen  határozat tárgyát illetően különösen a 433. (a  PK  444.
     számú  állásfoglalásával átszámozott 12. és  13.)  számú  sajtó
     helyreigazítási  tárgyú,  de a személyiségvédelmi  perekben  is
     alkalmazott   állásfoglalásán  nyugszik.   A   PK   13.   számú
     állásfoglalása  a Ptk. 85. § (1) bekezdése és  a  kereshetőségi
     jog  szempontjából azt tartalmazza, hogy az a személy  indíthat
     pert,    akinek   személyére   a   sajtóközlemény   —   nevének
     megjelölésével, vagy egyéb módon — utal, vagy akinek a személye
     a közlemény tartalmából egyébként felismerhető.

     A  rendes bíróságok jelenlegi állandó jogértelmezési gyakorlata
     tehát nem nyújt jogvédelmet a kollektív defamáció ellen, amikor
     a  kereshetőségi  jogot csak a közvetlenül a saját  személyében
     sértett  személynek adja meg és a közösségen keresztül  történő
     érintettséget  a  személyiségi jogi  perek  vonatkozásában  nem
     ismerte  el. A Ptk. 76/A. § (1) és (2) bekezdése a gyakorlatban
     a  rendes bíróságok szűkítő jogértelmezésével szemben a sértett
     személy  kollektív  defamációval szembeni  polgári  eljárásbeli
     kereshetőségi jogát teszi vitathatatlanná.

     A Ptk. 76/A. § (1) bekezdésével védett jogok tipikusan valamely
     közösséghez  tartozásban manifesztálódnak.  Az  egyénnek  az  a
     joga,   hogy   magát   egy   csoporthoz  tartozónak   tekintse,
     nyilvánítsa ki — legyen ez nemzeti/etnikai/vallási  stb.  —  az
     egyén emberi méltóságának integráns része. A közösség sérelme —
     annak  intenzitásától  és  az  egyénnek  a  közösséghez  fűződő
     kapcsolatától  függően — az egyén közösséghez  tartozás  iránti
     személyes jogának sérelme is lehet, azaz átsugározhat.

     Az  Alkotmánybíróság korábban két olyan tulajdonságot  nevezett
     meg,  amelyek  egyrészt  a teljes személyiséget  meghatározzák,
     másrészt   csoportalakító  tulajdonságok,  vagyis   a   csoport
     tulajdonságainak  minden  tagra vonatkozniuk  kell.  Ez  a  két
     tulajdonság  a  vallási meggyőződés és a nemzeti  vagy  etnikai
     kisebbséghez  tartozás. E körben tehát az  Alkotmánybíróság  az
     egyes  ember személyiségének lényegi elemeként már korábban  is
     elismerte a csoporthoz tartozást. Létezhetnek azonban olyan más
     csoportok  is, amelyeknek a megsértése átsugárzik minden  egyes
     tagjuk   személyes  méltóságára.  Ha  a  csoport  éppen   abból
     képződik, hogy tagjainak valamilyen objektív, netán külsőleg is
     megnyilvánuló,   vagy   természetadta,   levetkőzhetetlen,   de
     legalábbis  semmiképpen  sem társadalmi  funkcióját,  szociális
     szerepét   érintő  olyan  tulajdonsága  van,   amely   másoktól
     megkülönbözteti;  továbbá  a sértés éppen  ezt  a  csoportképző
     tulajdonságot veszi célba, akkor föltehetjük, hogy a  csoportot
     ért  sértés eleve az alacsonyabb rendűséget fejezheti ki  csak,
     vagy  az  önazonosság  megkérdőjelezésére  irányul.  A  Ptkmód.
     szerinti  Ptk.  76/A. § (1) bekezdés ezeket az Alkotmánybíróság
     gyakorlatában   korábban  is  pozitív  módon  megkülönböztetett
     tulajdonságokat  egészíti  ki  olyanokkal,  amelyek  az   egyén
     szabadságát    nem   kevésbé   érintik,    azaz    ezeknek    a
     tulajdonságoknak a kinyilvánítása és vállalása iránti  jog  nem
     kevésbé  az  egyén szabadságából ered, és így  mint  az  emberi
     méltósághoz való jog, alkotmányos alapjog.
     Az,   hogy   a  Ptkmód.  még  a  Ptk.  76/A.  §  (1)  bekezdése
     tekintetében   is   előrevetíti,  hogy   e   bekezdések   bírói
     alkalmazása  aránytalanságra vezethet, megítélésem  szerint  ez
     még  nem  teszi  magát a Ptk. 76/A. § (1) és (2) bekezdését  az
     Alkotmány  8.  §  (2)  és  61. § (1) bekezdésébe  ütközőnek.  A
     bíróságok és végső soron a Legfelsőbb Bíróság feladata, hogy  a
     kollektív    defamáció   jogvédelmi   tesztjét/az    átsugárzás
     intenzitásával kapcsolatos szempontokat az esetjog  kialakítása
     során    meghatározzák.   Ennek   keretében   a    joggyakorlat
     meghatározhat olyan szempontokat, mint pl.

     (a)  a  konkrét jogsértésnek az egyén élethelyzetét  alapvetően
     meghatározó    közösséget   kell   érnie,   amely   közösséghez
     tartozásnak  a  megszüntetése  a  közösség  tagja  számára  nem
     lehetséges,    vagy   az   emberi   méltóságának    feladásával
     (önfeladással), illetőleg jelentős sérelmével járna;

     (b)   a  társadalom  értékítélete  szerint  a  konkrét  sérelem
     alkalmas-e arra, hogy a sérelemmel célzott közösség tagjaiban a
     jogsérelem ismételt bekövetkezése miatti félelmet keltsen.

     Noha   a  jogalkotó  elmulasztotta  szabályozni  azt,  hogy   a
     párhuzamos   perlésekből  fakadó  esetleges   aránytalanságokat
     kezelje, ez jogalkotás-technikai hiba, mely azonban nem éri  el
     az   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt  jogállamiság
     sérelmének  a  szintjét,  ennek  kezelése  a  rendes  bíróságok
     kialakítandó ítélkezési gyakorlata körébe esik.

     Budapest, 2008. június 30.
                                                Dr. Trócsányi László
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Protection of minorities and persons belonging to minorities against hate speech
     Number of the Decision:
     .
     96/2008. (VII. 3.)
     Date of the decision:
     .
     06/30/2008
     Summary:
     Only natural persons are entitled to protection of their dignity by legislation. Such protection does not extend to broader communities or groups. However, the Court did not preclude the possibility of legal protection for the dignity of the individual, in view of their relationship with a particular community.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2008-2-006
     .
     Full text:
     en_0096_2008.pdfen_0096_2008.pdf