Hungarian
Ügyszám:
.
1576/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Vörös Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 37/1993. (VI. 9.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/470
.
A döntés kelte: Budapest, 06/01/1993
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  megállapítására  irányuló  eljárásban  meghozta  a
  következő

                         határozatot :

  Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   különleges
  helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményből
  származó   jövedelmek    befizetésének    rendjéről    szóló
  111/1988.(XII.31.) MT  rendelet, valamint  az  ugyanebben  a
  tárgyban hozott  79/1990.(XI.1.) Korm.  rendelet 3.  §-a  és
  Melléklete alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti.

  Az Alkotmánybíróság  elrendeli ezen  határozatának a  Magyar
  Közlönyben való  közzétételét. A  megsemmisített jogszabályi
  rendelkezések 1993. december 31-én veszítik hatályukat.
                            Indokolás

                                I.

   Az  indítványozó   beadványában  a   különleges  helyzetből,
   természeti, termelési,  kereskedelmi  körülményből  származó
   jövedelmek befizetésének  rendjéről szóló 111/1988.(XII.31.)
   MT rendelet  ( a  továbbiakban :   R1. ) módosításáról szóló
   79/1990.(XI.1.) Korm.  rendelet ( a továbbiakban :  R2. ) 3.
   §-a és  Melléklete alkotmányellenességének megállapítását és
   megsemmisítését   kérte.   Álláspontjának   indokolásaképpen
   előadta, hogy a rendelet szabályai :

   1.  eltérnek   a  megengedő   jogszabály  által   megszabott
   keretektől;

   2.  lehetővé   teszik  a   szénféleségek   hatósági   árának
   változásaiból  származó   többletjövedelem   tulajdonképpeni
   adóként  való   elvonását,  holott   az  nem   számít  olyan
   különleges helyzetből  fakadónak,  mint  például  az  R1-ben
   szabályozott kőolajimportból származó jövedelem;

   3. nem az R1-ben foglaltaknak megfelelő módon határozzák meg
   a befizetési kötelezettség mértékét;

   4. nem illeszkednek az egységes jogrendszerbe; és

   5. nem  felelnek meg azoknak a követelményeknek, amelyeket a
   jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény ( a továbbiakban :
   Jat. ) a jogszabályokkal szemben támaszt.

                               II.

   1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( a
   továbbiakban : Áh. törvény. ) 10. § (1) bekezdése   szerint:
   "A    Magyar   Köztársaság   területén    működő,    illetve
   jövedelemmel, bevétellel, vagyonnal rendelkező jogi személy,
   jogi személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet,  továbbá  a
   jövedelemmel, bevétellel  vagy vagyonnal rendelkező belföldi
   vagy külföldi  természetes személy  kötelezhető  arra,  hogy
   befizetéseivel     hozzájáruljon      az      államháztartás
   alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatokhoz. "

   A jogalanyok  ezen kötelezettségüknek meghatározott jogcímek
   szerinti  (   elsősorban   adó,   illeték,   vám,   járulék,
   hozzájárulás, bírság,  díj )  befizetések formájában tesznek
   eleget  ( Áh. törvény :  10. § (2)  bekezdés ) , de fizetési
   kötelezettség alapja  lehet például a különleges helyzetből,
   természeti,   termelési   vagy   kereskedelmi   körülményből
   származó jövedelem  is, amint  ezt  az  állami  pénzügyekről
   szóló 1979.  évi II.  törvény ( a továbbiakban :  Ápt. ) -az
   Áh. törvény  127. §  a ) pontjával hatályon kívül helyezett-
   7. § (1) bekezdésének b ) pontja tartalmazta.

   A befizetési  kötelezettségnek erre  a  területre  vonatkozó
   jelenleg   is   hatályos   szabályait   az  Ápt.  7.  §  (2)
   bekezdésében foglalt  -azóta az  Áh.  törvény  127.  §   a )
   pontjával hatályon  kívül helyezett-  megengedő  rendelkezés
   alapján az  R1. és  az ezt  részben módosító R2. állapította
   meg.

   Az Ápt.  hivatkozott rendelkezése  értelmében  a  befizetési
   kötelezettség szabályait,  különösen  jogcímét,  alapját  és
   mértékét -ha azokra törvényben vagy törvényerejű rendeletben
   nincs szabályozás  és a  törvény másként  nem rendelkezik- a
   Kormány határozza meg.

   2. Az  R1.  ( 1992. január 1-től hatályos ) szabályai akként
   rendelkeznek,   hogy    a   Magyar    Olaj-   és    Gázipari
   Részvénytársaság a  hazai kőolaj,  földgáz  és  a  gáztermék
   kitermeléséből és  értékesítéséből származó  jövedelem  után
   befizetést  köteles  teljesíteni.  A  befizetés  mértékét  a
   rendelet   melléklete,    részletes   szabályait    3.   §-a
   tartalmazza.

   Az R2.  szabályai egyrészt  az R1-ben megállapított fizetési
   kötelezettség   tényének    érintetlenül   hagyása   mellett
   módosítják az  R1. szabályait,  másrészt viszont a fizetésre
   kötelezettek  újabb   körét  határozzák   meg,  mivel   (  a
   mellékletben felsorolt  )    ".  . . szénbánya vállalatok az
   1990. november  1jétől a szénféleségeknél bevezetésre kerülő
   áremelés 1990. novemberi és  decemberi  többlet  bevételét e
   rendelet melléklete  szerint kötelesek befizetni." ( 3. § ).

   3. Bár  az Ápt.  megengedő szabályt  tartalmazó  jogszabályi
   rendelkezését az Áh. törvény 127. §-ának a ) pontja hatályon
   kívül helyezte,  a terület  újraszabályozásának keretében  a
   befizetési   kötelezettség    szabályainak   megállapítására
   vonatkozó rendelkezések  között az  Áh.  törvény  a  Kormány
   számára is  lehetőséget adott ebben a tárgykörben jogszabály
   alkotására, amikor  kimondta, hogy "Fizetési kötelezettséget
   előírni,  a   fizetésre  kötelezettek   körét,  a   fizetési
   kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és
   mértékét,     továbbá     előlegfizetési     kötelezettséget
   megállapítani -a díj  kivételével-  csak törvényben lehet. "
   ( 10. § (3) bek. ), de "A fizetési  kötelezettség  részletes
   szabályait -  ha törvény másként nem rendelkezik - a Kormány
   állapítja meg. " ( 10. § (4) bek. )

                               III.

   1.  A   befizetési  kötelezettségre   vonatkozó   jogterület
   újraszabályozása  után   nemcsak   az   indítványozó   által
   kifogásolt R2.  , hanem az általa alkotmányosnak tartott R1.
   felülvizsgálata    is     szükségesnek    mutatkozott.    Az
   Alkotmánybíróság   ezért    tárgyi    összefüggés    folytán
   vizsgálatát kiterjesztette a R1. egészére is.

   Az indítvány megalapozott.

   2. Az   Áh.  törvény.  már  idézett  10. §  (3) bekezdése  a
   törvényi  szintű,   tehát  Országgyűlés  általi  szabályozás
   követelményét állítja  a jogalkotó  elé akkor,  amikor olyan
   lényeges   kérdésekben   kell   állást   foglalni,   amelyek
   alkotmányos  alapjogokat   érintenek.   Ez   a   rendelkezés
   valójában a  Jat. 4.  § c  ) pontjában  foglalt azon szabály
   konkretizálása,  amely   kimondja,  hogy  az  adókra  és  az
   adójellegű kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvényben
   kell,   ( és  csak törvényben  lehet ) megállapítani. Az Áh.
   törvény hivatkozott  jogszabályi rendelkezése  kiemeli, hogy
   melyek azok  a tárgykörök,  amelyekre vonatkozó  szabályozás
   szükségképpen  alapjogot  érint,  és  ezért  törvény  általi
   szabályozást kíván.  Ugyanezen   szakasz (4) bekezdése pedig
   a Kormány  feladatául szabja,  hogy a befizetés részletes és
   alapjogot nem érintő szabályait állapítsa meg.

   Az   Ápt.    megengedő   rendelkezéseinek   hatályon   kívül
   helyezésével nem  váltak automatikusan  alkotmányellenessé a
   vizsgálat  alá   vont  rendeletek,  mivel  az  ilyen  szintű
   szabályozásra mind  a Jat. mind pedig az Áh. törvény idézett
   rendelkezései szerint lehetőség van. Az Alkotmánybíróság így
   azt vette vizsgálat alá, hogy a rendeletek nem tartalmaznak-
   e  olyan   szabályokat,  amelyek   alkotmányos   alapjogokat
   érintenek.

   A jogszabályok tartalmának vizsgálata azt mutatja, hogy azok
   nemcsak másodrendűnek tekinthető eljárási és egyéb kisebb

   jelentőségű    kérdéseket    rendeznek,    hanem    fizetési
   kötelezettséget  írnak   elő,  megjelölik   a  kötelezettség
   mértékét, a  kötelezettek körét,  -egyszóval olyan  elemeket
   tartalmaznak, amelyeket  -a díj kivételével- jogszerűen csak
   törvény szabályozhatna.

   Mivel   itt   a   Jat.   hatálybalépése   után   megalkotott
   jogszabályokról  van   szó,  az   Alkotmánybíróság   állandó
   gyakorlata szerint  ( 2/1991.(X.29.)  Tüáf. )  ez  a  formai
   jellegű     alkotmánysértés      is      megalapozza      az
   alkotmányellenességet,  és   a   jogszabályi   rendelkezések
   megsemmisítését.  Az  Alkotmány   35.  § (2)   bekezdése  is
   kifejezetten  úgy  rendelkezik,  hogy  a  Kormány  rendelete
   törvénnyel nem  lehet ellentétes.  Jelen esetben mind az R1.
   mind pedig  az R2.  szabályai ellentétesek a Jat. jogforrási
   hierarchiát    meghatározó   ( 1. §  (1)  és  (2) bekezdés )
   rendelkezéseivel.

   Az Alkotmánybíróság  szükségesnek tartja  megjegyezni,  hogy
   jelen esetben  az elvonás  módja, annak  rendeletben történő
   szabályozása alkotmányellenes.  Az elvonás  ténye  önmagában
   még nem  eredményezne alkotmányellenességet,  ugyanis a  MOL
   Rt. a  126/1992.(VIII.28.) Korm. rendelet melléklete szerint
   legalább 50%+1 szavazat arányban tartósan állami tulajdonban
   maradó, az  Állami  Vagyonkezelő  Rthez  tartozó  gazdálkodó
   szervezet. Az állam pedig tulajdonosi jogosítványainál fogva
   az ÁV  Rtn keresztül  az 1992. évi LIII. törvény és az 1988.
   évi VI.  törvény által  megszabott keretek  között  elvonhat
   vagyont  a   többségi  módon  tulajdonában  lévő  gazdálkodó
   szervezettől; az állammal mint tulajdonossal szemben védelem
   nem illeti meg a MOL Rtt.

   3. Mindezekre  tekintettel az  Alkotmánybíróság a rendelkező
   részben    foglaltaknak     megfelelően    határozott.    Az
   Alkotmánybíróság  azért   a  rendelkező   részben  megjelölt
   időponttal semmisítette  meg a  jogszabályi rendelkezéseket,
   mivel az  alkotmánysértés kiküszöböléséhez  megfelelő  időre
   van szüksége  a jogalkotónak,  és  a  jogszabályoknak  1993.
   december 31ig  hatályban való megtartása jogbizonytalanságot
   nem eredményez.
           Dr. Schmidt Péter           Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                           Dr. Vörös Imre
                        előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    37/1993. (VI. 9.)
    Date of the decision:
    .
    06/01/1993
    .
    .