Hungarian
Ügyszám:
.
828/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 828/B/2004. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/1380
.
A döntés kelte: Budapest, 11/29/2010
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára  és  megsemmisítésére irányuló  indítvány  alapján
  meghozta az alábbi

                           határozatot:

  Az   Alkotmánybíróság  a  személyes  adatok  védelméről  és   a
  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi   LXIII.
  törvény  16.  §-a  „állami  vagy önkormányzati  gazdasági  vagy
  pénzügyi  érdekből”,  valamint „a  foglalkozások  gyakorlásával
  összefüggő   fegyelmi  és  etikai  vétségek,  a  munkajogi   és
  munkavédelmi  kötelezettségszegések  megelőzése  és   feltárása
  céljából”  illetve  „az érintett … jogainak védelme  érdekében”
  szövegrészei    alkotmányellenességének   megállapítására    és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.

   Az  indítványozó a személyes adatok védelméről és  a  közérdekű
   adatok  nyilvánosságáról  szóló 1992.  évi  LXIII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Avtv.)  16.  §-ának alkotmányossági  vizsgálatát
   kezdeményezte.   Az  Avtv.  11-15.  §-ai  határozzák   meg   az
   irintettnek  a  személyes  adataival  kapcsolatos   jogait   és
   érvényesítésük módját, a 16. § pedig felsorolja, hogy  e  jogok
   milyen okokból eshetnek korlátozás alá. Ezek között szerepelnek
   a   vizsgálni  kért  rendelkezések,  amely  szerint   a   jogok
   korlátozhatók  –  többek  között – „állami  vagy  önkormányzati
   gazdasági  vagy  pénzügyi érdekből” valamint  „a  foglalkozások
   gyakorlásával  összefüggő  fegyelmi  és  etikai   vétségek,   a
   munkajogi  és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése  és
   feltárása  céljából”, illetve „az érintett …  jogainak  védelme
   érdekében”.  Az  indítványozó  e  három  korlátozási  okcsoport
   alkotmányossági vizsgálatát s ennek alapján az  Avtv.  16.  §-a
   jelölt  szövegrészének  megsemmisítését kérte.  Indokolásul  az
   alábbiakat adta elő: A személyes adatokhoz való jog alapjog,  s
   az  alapjogok  korlátozására  – az Alkotmánybíróság  gyakorlata
   szerint  –  kivételesen,  más  alapjog  vagy  alkotmányos   cél
   érdekében az adott céllal arányos módon kerülhet sor.

   Véleménye, hogy a személyes adatok védelméhez kapcsolódó  jogok
   állami vagy gazdasági, pénzügyi érdekből való korlátozása nincs
   tekintettel  az arányosság követelményére, mert  ennek  alapján
   bármely  csekély  állami  vagy  önkormányzati  gazdasági  érdek
   alapjog-korlátozással jár. Kifejtette továbbá, hogy  e  szabály
   ellentétes   a   köztulajdon  és  magántulajdon  egyenjogúságát
   deklaráló  alkotmányi tétellel is, végül  utalt  arra,  hogy  a
   közélet tisztasága vagy a pénzmosás megelőzése az adatokba való
   betekintés követelményét kívánná meg, szemben az Avtv. alapjog-
   korlátozó rendelkezéseivel.

   A  másik  okcsoport,  a foglalkozással összefüggő  okok  miatti
   alapjog-korlátozás  –  az  indítványozó   szerint   –   szintén
   aránytalan.  Az  indítványozó  kifejti,  hogy  a  foglalkozások
   gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai eljárások közvetlen
   kihatással  vannak az érintett jó hírnevére, így  az  Alkotmány
   54.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott emberi  méltóságára.  A
   munkáltatók   munkajogi   és  munkavédelemi   kötelezettségekre
   vonatkozó  adatai  tekintetében pedig a korlátozás  nemcsak  az
   emberi méltóságot, hanem az élethez való jogot is sértheti.

   Az  Avtv.  vizsgálni kért 16. §-a végül úgy  rendelkezik,  hogy
   törvény  korlátozhatja az Avtv. 11-15. §-aiban foglalt  jogokat
   „az  érintett  vagy  mások  jogainak  védelme  érdekében.”   Az
   indítványozó   szerint   az   Alkotmány   56.   §-ába   foglalt
   jogképességgel, továbbá a jogállamisággal ellentétes,  hogy  „a
   jogalkotó  az  érintett  jogait magától az  érintettől  kívánja
   megóvni.”

   Az  indítványozó az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére,  8.  §  (2)
   bekezdésére, 9. §-ára, 54. §-ára 56. §-ára, 59. §-ára és 61. §-
   ára  hivatkozással kéri az Avtv. 16. §-a jelölt szövegrészeinek
   megsemmisítését.

                                 II.

   Az Alkotmány érintett rendelkezései:

   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   is   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

   „9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a
   köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő  védelemben
   részesül.”

   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

   „56. § A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes.”

   „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
   (2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához a
   jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
   szükséges.”

   „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   véleménynyilvánítás  és  a  szólás  szabadságához,  továbbá   a
   közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.”

   Az Avtv. érintett szabályai:

   „11. § (1) Az érintett
   a)  tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről  (12.  és
   13. §), valamint
   b)  kérheti  személyes  adatainak helyesbítését,  illetve  –  a
   jogszabályban  elrendelt adatkezelések kivételével  –  törlését
   (14-16. §).
   (2)  Az  adatvédelmi nyilvántartásba [28.  §  (1)  bek.]  bárki
   betekinthet,  az  abban foglaltakról feljegyzést  készíthet  és
   kivonatot kérhet. A kivonatért díjat kell fizetni.

   12. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást  ad
   az  általa  kezelt,  illetőleg az általa  megbízott  feldolgozó
   által   feldolgozott   adatairól,  az   adatkezelés   céljáról,
   jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,  címéről
   (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
   továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
   az  adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás –  és
   ennek  alapján  a tájékoztatási kötelezettség – időtartamát  az
   adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A  korlátozás
   időtartama  személyes  adatok  esetében  öt  évnél,  különleges
   adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.
   (2)  Az  adatkezelő  köteles a kérelem benyújtásától  számított
   legrövidebb  idő  alatt,  legfeljebb  azonban  30  napon  belül
   írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
   (3)  A  (2)  bekezdésben foglalt tájékoztatás  ingyenes,  ha  a
   tájékoztatást  kérő  a folyó évben azonos  területre  vonatkozó
   tájékoztatási  kérelmet az adatkezelőhöz még nem  nyújtott  be.
   Egyéb   esetekben  költségtérítés  állapítható   meg.   A   már
   megfizetett  költségtérítést  vissza  kell  téríteni,   ha   az
   adatokat  jogellenesen  kezelték, vagy  a  tájékoztatás  kérése
   helyesbítéshez vezetett.

   13.  §  (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor
   tagadhatja  meg, ha azt a 16. §-ban meghatározott  esetekben  a
   törvény lehetővé teszi.
   (2)  Az  adatkezelő  köteles  az  érintettel  a  felvilágosítás
   megtagadásának indokát közölni.
   (3)  Az  elutasított kérelmekről az adatkezelő  az  adatvédelmi
   biztost évente értesíti.

   14.  §  (1)  A  valóságnak meg nem felelő személyes  adatot  az
   adatkezelő helyesbíteni köteles.
   (2) A személyes adatot törölni kell, ha
   a) kezelése jogellenes;
   b)  az  érintett  –  a  11.  §  (1) bekezdésének  b)  pontjában
   foglaltak szerint – kéri;
   c)  az  hiányos  vagy téves – és ez az állapot  jogszerűen  nem
   korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
   d)  az  adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok  tárolásának
   törvényben meghatározott határideje lejárt;
   e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
   (3)   A   törlési   kötelezettség  –   jogellenes   adatkezelés
   kivételével  –  nem vonatkozik azon személyes adatra,  amelynek
   adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály
   értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

   15.  §  A  helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá
   mindazokat   értesíteni  kell,  akiknek  korábban   az   adatot
   adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető,  ha
   ez  az  adatkezelés céljára való tekintettel az érintett  jogos
   érdekét nem sérti.

   16.  §  Az érintett jogait (11-15. §) törvény korlátozhatja  az
   állam   külső   és  belső  biztonsága,  így  a  honvédelem,   a
   nemzetbiztonság,  a  bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés  érdekében,
   továbbá  állami  vagy  önkormányzati  gazdasági  vagy  pénzügyi
   érdekből,  illetve  az  Európai Unió  jelentős  gazdasági  vagy
   pénzügyi  érdekéből,  valamint  a  foglalkozások  gyakorlásával
   összefüggő   fegyelmi  és  etikai  vétségek,  a  munkajogi   és
   munkavédelmi  kötelezettségszegések  megelőzése  és   feltárása
   céljából  –  beleértve  minden  esetben  az  ellenőrzést  és  a
   felügyeletet  is  –,  továbbá az érintett vagy  mások  jogainak
   védelme érdekében.”

                                III.

   Az indítvány az alábbiak szerint nem megalapozott.

   1.  Az  Avtv.  vizsgálni  kért 16. §-a  összefügg  a  11-15.  §
   rendelkezéseivel.   Az   Avtv.   11-15.   §-ai   az    érintett
   tájékoztatási, helyesbítési, törlési, iratokba való betekintési
   jogait  fogalmazzák meg. Az Avtv. e rendelkezései  adatkezelési
   alapelveknek  –  nevezetesen:  az  adatminőség  elvének  és   a
   személyes részvétel elvének és a nyilvánosság elvének – konkrét
   megfogalmazásai. Az Alkotmánybíróság már a 20/1990. (X. 4.)  AB
   határozatában megállapította: „…az Alkotmány 59. §-a szerint  a
   Magyar  Köztársaságban mindenkit megillet  a  magántitok  és  a
   személyes adatok védelméhez való jog. E jog tartalma  az,  hogy
   mindenki maga rendelkezik magántitkainak és személyes adatainak
   feltárásáról   és   felhasználásáról.   ….   Ahogy    azt    az
   Alkotmánybíróság  2/1990.  (II.  18.)  AB   határozata   …   is
   megállapította,  a magántitok és a személyes adatok  védelméhez
   való   jog  nem  abszolút  jog,  tehát  kivételesen  a  törvény
   elrendelheti   a  magántitok  és  a  személyes  adat   kötelező
   kiszolgáltatását,  és előírhatja a felhasználás  módját  is.  A
   magántitok  és a személyes adatok védelméhez való jognak  ilyen
   törvényi  korlátozása azonban csak abban az esetben minősíthető
   alkotmányosnak,  ha megfelel az Alkotmányban a  korlátozásokkal
   szemben  támasztott követelményeknek” (ABH 1990,  69,  70.).  E
   határozat   tehát   a  személyes  adatokkal  való   rendelkezés
   alapjogát, az információs önrendelkezési jogot fogalmazta  meg.
   Az  Avtv. 11-15. §-ában foglalt kérelemre érvényesíthető  jogok
   az   érintett   információs   önrendelkezési   jogával   állnak
   összefüggésben:  garantálják  az  érintettnek  a   róla   szóló
   adatokba való betekintést; a személyes adataival összefüggésben
   tájékoztatás  kérését  teszik lehetővé; a  valóságnak  meg  nem
   felelő  adatok  esetén helyesbítés iránti  kérelem  benyújtását
   vagy  az  ott  meghatározott esetekben a törlés iránti  kérelem
   benyújtását  szabályozzák.  Ezen  jogok  mellett  az  Avtv.  az
   adatkezelő  kötelezettségeit, a jogok érvényesítésének  rendjét
   is  meghatározza [pl. az Avtv. 12. § (2) bekezdése  szerint  az
   adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30
   napon   belül   köteles   írásban  megadni].   Az   információs
   önrendelkezési jog alkotmányos tartalmát a 15/1991.  (IV.  13.)
   AB  határozat bontotta ki. Eszerint: „Az Alkotmány  59.  §-ában
   biztosított személyes adatok védelméhez való jognak eszerint az
   a  tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak
   feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatot felvenni  és
   felhasználni tehát általában csakis az érintett beleegyezésével
   szabad;  mindenki  számára követhetővé és ellenőrizhetővé  kell
   tenni  az adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek  joga
   van  tudni,  ki, hol, mikor, milyen célra használja  fel  az  ő
   személyes  adatát.  Kivételesen törvény elrendelheti  személyes
   adat  kötelező  kiszolgáltatását, és előírhatja a  felhasználás
   módját   is.   Az  ilyen  törvény  korlátozza  az   információs
   önrendelkezés alapvető jogát, és akkor alkotmányos, ha megfelel
   az  Alkotmány 8. §-ában megkövetelt feltételeknek.” (ABH  1991,
   40, 42.)

   Az  információs  önrendelkezési  jog  lényege  tehát,  hogy  az
   érintett    tudhatja    és    követheti    személyes     adatai
   felhasználásának  útját és körülményeit, a  törvényeknek  pedig
   biztosítaniuk kell e jog gyakorlásának feltételeit (ilyenek  az
   Avtv.   11.-15.   §-aiba   foglalt  szabályok).   A   felhívott
   határozatokból  tehát az is megállapítható,  hogy  a  személyes
   adatok  védelméhez  való  jog – vagy  annak  aktív  oldala,  az
   információs  önrendelkezéshez való jog –  nem  korlátozhatatlan
   alapjog,  az  alapjogok korlátozására vonatkozó  mérce  szerint
   korlátok  alá eshet. Ilyen korlátokat fogalmaz meg az  Avtv.  –
   jelen  ügyben  vizsgált  –  16. §-a is.  E  szabály  alapján  a
   tájékoztatáshoz,   a  helyesbítéshez,   a   törléshez,   és   a
   betekintéshez  való jog korlátozható „az állam külső  és  belső
   biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés
   vagy  a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati
   gazdasági  vagy  pénzügyi  érdekből, illetve  az  Európai  Unió
   jelentős   gazdasági  vagy  pénzügyi  érdekéből,   valamint   a
   foglalkozások  gyakorlásával  összefüggő  fegyelmi  és   etikai
   vétségek,  a  munkajogi  és munkavédelmi  kötelezettségszegések
   megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben  az
   ellenőrzést  és a felügyeletet is –, továbbá az  érintett  vagy
   mások jogainak védelme érdekében”.

   2. Az indítványozó által vizsgálni kért szabályok egy részét  a
   személyes    adatok   védelméről   és   a   közérdekű    adatok
   nyilvánosságáról  szóló 1992. évi LXIII. törvény  módosításáról
   szóló  2003.  évi  XLVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Módtv.)
   iktatta  be  az Avtv. rendelkezései közé. A Módtv.  20.  §  (2)
   bekezdése  szerint  az Avtv. újonnan megállapított  16.  §-a  a
   Magyar    Köztársaságnak    az    Európai    Unióhoz    történő
   csatlakozásáról  szóló  nemzetközi szerződés  hatálybalépésének
   napján  lép hatályba. Az Avtv. 2004. május 1-én hatályba lépett
   új  szövege  kapcsolódik az Európai Parlament és  Tanács  1995.
   október   24-i   95/46/EK  Irányelvéhez  (a  továbbiakban:   EK
   Irányelv),    amely    „a    személyes   adatok    feldolgozása
   vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok  szabad
   áramlásáról”  szól.  A Módtv. 20. § (3) bekezdése  szerint:  „E
   törvény  a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és  azok
   tagállamai  között  társulás létesítéséről szóló,  Brüsszelben,
   1991.  december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében,
   a  Megállapodást  kihirdető 1994.  évi  I.  törvény  3.  §-ával
   összhangban   az  Európai  Közösségeknek  a  személyes   adatok
   kezelése   vonatkozásában  az  egyénnek  a   személyes   adatok
   feldolgozásával kapcsolatos védelméről és ezeknek az  adatoknak
   a  szabad  áramlásáról szóló az Európai Parlament és  a  Tanács
   95/46/EK     Irányelvével    összeegyeztethető     szabályozást
   tartalmaz.”

   Mindezek  alapján  megállapítható, hogy az Avtv.  jelen  ügyben
   vizsgált  16.  §-a  részben  az  EK  Irányelv  végrehajtásaként
   megalkotott  hazai  jognak  tekinthető.  Az  irányelvek,   mint
   másodlagos  közösségi  jogforrások  végrehajtásaként  meghozott
   belső   norma   alkotmányossági   vizsgálatát   illetően,    az
   alkotmánybírósági gyakorlatot összegző 744/B/2004. AB határozat
   rámutatott:  „Az  Európai Unióhoz történő csatlakozásról  szóló
   szerződés  kihirdetése  a 2004. évi XXX. törvény  elfogadásával
   megtörtént.  A csatlakozás feltételeiről, valamint  az  Európai
   Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány  2.
   cikke  értelmében  a  csatlakozás  időpontjától  kezdődően   az
   eredeti  szerződések  rendelkezései és az intézmények  által  a
   csatlakozást   megelőzően  elfogadott  jogi   aktusok   az   új
   tagállamok  számára  kötelezőek és – bizonyos  feltételekkel  –
   alkalmazandók ezekben az államokban.
   Az  irányelvek,  mint  az  Unió ún.  másodlagos  jogforrásai  a
   tagállamok  számára  azt  teszik  kötelezővé,  hogy   a   saját
   jogalkotási  eljárásukban az irányelvek  tartalmának  megfelelő
   szabályozást alakítsanak ki.” (ABH 2005, 1282-1283.)

   Az   Alkotmánybíróság  jelen  eljárásban,  a  fent  kifejtettek
   szerint álláspontját fenntartja, és az Avtv. 16. §-ának  jelölt
   szövegrészét, mint belső jogszabály alkotmányossági vizsgálatát
   végezte el.

   3.  Az  Alkotmánybíróságnak az alapjogok korlátozására irányuló
   gyakorlata  az  Alkotmány  8. § (2)  bekezdésének  értelmezésén
   alapul.   Az   Alkotmány   e   szabálya   szerint   „A   Magyar
   Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre  vonatkozó
   szabályokat  törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog   lényeges
   tartalmát  azonban nem korlátozhatja.” E rendelkezést értelmező
   30/1992. (V. 26.) AB határozat szerint: „Az állam akkor nyúlhat
   az  alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog és
   szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos
   érték   védelme   más   módon  nem  érhető   el.   Az   alapjog
   korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő,
   hogy  az  másik  alapjog  vagy  szabadság  védelme  vagy  egyéb
   alkotmányos  cél  érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy
   megfeleljen  az arányosság követelményeinek: az  elérni  kívánt
   cél  fontossága  és  az ennek érdekében okozott  alapjogsérelem
   súlya  megfelelő  arányban legyen egymással.  A  törvényhozó  a
   korlátozás  során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas
   legenyhébb   eszközt   alkalmazni.   Alkotmányellenes   a   jog
   tartalmának   korlátozása,  ha  az   kényszerítő   ok   nélkül,
   önkényesen  történik,  vagy  ha a korlátozás  súlya  az  elérni
   kívánt  célhoz  képest aránytalan.” (ABH  1992,  167,  171.)  E
   megállapítások   alapján   alakult   ki   az   Alkotmánybíróság
   gyakorlatában az alapjog- korlátozás megítélésénél  alkalmazott
   módszer,   az  ún.  szükségességi/arányossági  teszt,  amelynek
   értelmében   alapjog  korlátozásra  csak  más   alapjog,   vagy
   alkotmányos  cél érdekében kerülhet sor, de ekkor sem  lehet  a
   korlátozás  aránytalan. Az Alkotmánybíróság  a  718/B/2000.  AB
   határozatában akként foglalt állást, hogy közérdekű célokból is
   korlátozható a személyes adatok védelméhez való jog, illetve az
   információs  önrendelkezés  joga, ha  a  korlátozás  az  elérni
   kívánt   célok   megvalósításához  elengedhetetlen   módon   és
   mértékben  történik, azaz arányos (ABH 2009,  1413,  1419.).  A
   723/B/2005.   AB  határozat  pedig  megállapította,   hogy   „a
   személyes  adatok védelméhez való jog korlátozására csak  akkor
   kerülhet   sor,  ha  alapvető  jogok  védelme  vagy   konkrétan
   meghatározott  nyomós  közérdekű  cél  szükségessé   teszi   az
   adatkezelést”   (ABH   2009,  1826,  1829,),   illetve   akként
   összegezett,   hogy   a   „nyomós  közérdek   jelenti   azt   a
   szükségességet, amely alkotmányosan indokolja az Alkotmány  59.
   §  (1)  bekezdésében elismert személyes adatok védelméhez  való
   jog korlátozását” (ABH 2009, 1826, 1830.).

   Az  Avtv.  jelen  ügyben vizsgált szabályaiban  az  információs
   önrendelkezési  jog „állami vagy önkormányzati  gazdasági  vagy
   pénzügyi  érdekből”,  illetve  „a  foglalkozások  gyakorlásával
   összefüggő   fegyelmi  és  etikai  vétségek,  a  munkajogi   és
   munkavédelmi  kötelezettségszegések  megelőzése  és   feltárása
   céljából”  történő  korlátozása mögött  –  az  Alkotmánybíróság
   szerint – kimutatható a nyomós közérdek, míg az „érintett  vagy
   mások   jogainak  védelme  érdekében”  történő  korlátozás   az
   alapjogok  vagy alkotmányos elvek érdekében történő  korlátozás
   okai közé sorolható. Megállapítható továbbá, hogy az Avtv.  16.
   §-ában foglalt szabályok önmagukban nem jelentik az információs
   önrendelkezési jog aránytalan korlátozását sem. Az  esetenkénti
   korlátozás  megítélése tekintetében az Avtv. 17. §-a biztosítja
   a  bírói  utat:  a  17.  § (1) bekezdése  szerint  az  érintett
   jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, a (2) bekezdés
   értelmében  pedig  azt,  hogy  az adatkezelés  a  jogszabályban
   foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

   A   fentiekre   tekintettel  az  Avtv.  16.   §-ának   vizsgált
   szövegrészei  nem  állnak ellentétben az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésével és 59. § (1) bekezdésével, ezért az erre vonatkozó
   indítványt az Alkotmánybíróság elutasította.

   4.1.   Az   indítványozó  az  Avtv.  16.   §-a   „állami   vagy
   önkormányzati  gazdasági  vagy pénzügyi  érdekből”  szövegrésze
   tekintetében   felvetette,  hogy  az   a   köztulajdon   és   a
   magántulajdon  egyenjogúságának tételébe, továbbá  a  közérdekű
   adatok  megismeréséhez való jogba ütközik. Az  Alkotmánybíróság
   álláspontja szerint az Alkotmány 9. § (1) bekezdésébe  foglalt,
   a  diszkrimináció tilalmat a tulajdonjogra kivetítő rendelkezés
   és  az Avtv. 16. §-a nem hozható összefüggésbe. Az Avtv. 16. §-
   ának    jelölt   szövegrésze   az   információs   önrendelkezés
   korlátjaként  nem tulajdoni okot sorol fel, hanem közgazdasági,
   közpénzügyi érdekeket.
   Nem  sérti  e szabály továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez
   való  jogot  sem. Az Avtv. 16. § jelölt szövegrésze  nem  arról
   szól,  hogy  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságra  hozása  esik
   korlátozás alá állami vagy önkormányzati érdekből, hanem arról,
   hogy  az  érintettnek  a betekintési, tájékoztatás-kérési  stb.
   jogai  – azaz az információs önrendelkezési joga – tekintetében
   képzelhető el korlátozás. Ilyen értelemben az Avtv. 16.  §-ának
   „állami  vagy  önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi  érdekből”
   szövegrésze  és  az  Alkotmány 61. §  (1)  bekezdésébe  foglalt
   közérdekű    adatok    megismeréséhez    való    jog     között
   alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem mutatható ki.

   4.2.  Az indítványozó „a foglalkozások gyakorlásával összefüggő
   fegyelmi  és  etikai  vétségek,  a  munkajogi  és  munkavédelmi
   kötelezettségszegések   megelőzése   és   feltárása   céljából”
   szövegrész  vonatkozásában az Alkotmány 54. §  (1)  bekezdésébe
   foglalt  emberi  méltósághoz való jog és az  élethez  való  jog
   sérelmét   állította,  valamint  azt,  hogy   ezen   adatok   a
   szakszervezeti hozzáférés szempontjából közérdekűek.
   Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint sem  az  élethez  való
   joggal,  sem  az  emberi méltósággal nem  áll  alkotmányjogilag
   értékelhető   kapcsolatban  az,  hogy  valamely  foglalkozással
   összefüggő      fegyelmi     vétség,     vagy      munkavédelmi
   kötelezettségszegés okot ad az Avtv. 11-15.  §-aiban  található
   jogok   korlátozására.   Az   Alkotmánybíróság   megállapította
   továbbá, hogy a fegyelmi és etikai vétségek, illetve munkajogi,
   munkavédelmi  kötelezettségszegések  megelőzése  és   feltárása
   során    az   adatvédelmi   korlátozások   nem   tartoznak    a
   szakszervezetek   által   védett  érdekek   körébe,   ezért   e
   tekintetben sem állapítható meg alkotmánysértés.

   4.3.  Az indítványozó az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe foglalt
   jogállamiság  sérelmét, továbbá az Alkotmány 56.  §-a  szerinti
   jogképességhez    való    jog    sérelmét    állította    azzal
   összefüggésben,  hogy  az Avtv. 16. § utolsó  fordulata  a  jog
   korlátozását nemcsak mások jogainak, hanem az érintett jogainak
   a  védelme  érdekében  is lehetővé teszi. Az  indítványozó  úgy
   véli,  hogy a törvény „az érintett jogait magától az érintettől
   kívánja  megóvni.”  Az Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  a
   jogállamiság tétele és a jogképességhez való jog,  valamint  az
   Avtv.  16.  §-ának  „az érintett … jogainak védelme  érdekében”
   szövegrésze között nem áll fenn alkotmányossági összefüggés.

   A  föntiek alapján az Alkotmánybíróság az Avtv. 16. §-a „állami
   vagy  önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből”, valamint
   „a  foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi  és  etikai
   vétségek,  a  munkajogi  és munkavédelmi  kötelezettségszegések
   megelőzése  és  feltárása céljából”,  illetve  „az  érintett  …
   jogainak         védelme        érdekében”         szövegrészei
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló  –  az  Alkotmány  2. §  (1)  bekezdésére,  8.  §  (2)
   bekezdésére, 9. §-ára, 54. §-ára, 56. §-ára, 59. §-ára és 61. §-
   ára alapozott – indítványt elutasította.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
          Dr. Balogh Elemér                 Dr. Bihari Mihály
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Bragyova András                Dr. Holló András
          alkotmánybíró                  előadó alkotmánybíró
                                   
          Dr. Kiss László                    Dr. Kovács Péter
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Lenkovics Barnabás             Dr. Lévay Miklós
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
                           Dr. Stumpf István
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    828/B/2004
    Date of the decision:
    .
    11/29/2010
    .
    .